rpt bm tingkatan 3 2012

Upload: ainafifi

Post on 14-Apr-2018

260 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  1/26

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SMK. BUKIT MENDI 2012BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

  MINGGU &TARIKH

  ISI KANDUNGAN CATATAN

  1

  04.1.2012-

  06.01.2012

  UJIAN DIANOSTIK

  PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYUTINGKATAN 3

  1

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  2/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKANTema 1: Laman Ilmu

  1

  MINGGU:2

  TARIKH:9.1.2012

  -13.1.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:1.0 Berinteraksi untuk menjalin danmempererat hubungan mesra

  FOKUS SAMPINGAN:

  1.1 Berbual dan berbicara denganintonasi dan nada yang sesuaitentang tajuk dalam kehidupan harianberkaitan keperihalan diri, keluarga,rakan, dan masyarakat.

  1.2 Mendengar dan memberikan responssecara lisan dan bertulis tentang sesuatuyang diperihalkan oleh orang lain.

  BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripada

  pelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan ditonton

  FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakangambaran keseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevan tentang bahanyang didengar, dibaca, dan ditonton.

  7.2 Memahami dan menyatakan maksudperkataan sukar berdasarkan konteks.

  BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:

  10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuahkarya secara keseluruhan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan

  nada yang sesuai2. mendengar dan memberikan respons

  3. mendengar dan menyatakan idea utamaAras 1i. Berbual, menambah dan menyambung bicaratentang masyarakat dengan menggunakanungkapan yang sesuai dan ayat yang gramatis.Aras 2i. Mengutarakan soalan bertumpu dan bercapahserta memberikan jawapan yang tepat dalamperbincangan.Aras 3i. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan

  dengan mengemukakan hujah yangmeyakinkan tanpa menyentuh hal sensitif.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

  1. menghurai isi penting yang relevan dengantopik yang diberikan

  Aras 1i. Mendengar dan menyatakan gambarankeseluruhan dan idea utama.Aras 2v. Menghuraikan maklumat dalam bahan pelbagailaras bahasa.Aras 3i i. Memberikan fakta bagi pandangan yangdikemukakan dan sebaliknya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. menyatakan cerita dalam karya prosa dengan

  diksi yang tepat.Aras 1i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa danmenghuraikan maksud puisi dengan perkataansendiri.iv. Mengenal pasti idea utama, peristiwa pentinguntuk membuat sinopsis karya prosa dan drama.

  Sekolah Selamat10-11

  Tajuk Iringan:

  Bercuti bersama keluarga1

  Karangan (B) Penyakit berjangkit 3

  KomsasNovel Merenang Ombak

  - Sinopsis

  NilamSinopsis Novel MerenangOmbak

  PLBSCT1 Internet

  CT2 Penyakit berjangkit.

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin karangan contohbahagian b (penyakitberjangkit.)

  Bahasa Kata Nama

  Peribahasa 1 Ilmu itu pelita hati 2

  2 Membuka mata 2

  3 Di mana ada kemahuan,di situ ada jalan

  2

  4 Seperti lipas kudung 2

  5 Buah tangan 12

  6 Usaha tangga kejayaan 16

  2

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  3/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKANTema 1: Laman Ilmu

  MINGGU:3

  TARIKH:16.1.2012

  -20.1.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.5 Berbincang dan membuat penjelasansecara spontan tentang sesuatu perkaraterhadap isu yang dikemukakan.

  BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:

  7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang didengar,dibaca, dan ditonton

  FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan, ideautama, isi penting, dan isi relevan tentangbahan yang didengar, dibaca, danditonton.

  BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan, pemikiran, nilai, danpengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan

  nada yang sesuai2. mendengar dan memberikan respons3. mendengar dan menyatakan idea utamaAras 1ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun.Aras 2iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.

  Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. menulis karangan dialog dengan format yang

  betulAras 1iv. Merangka dan menyusun soalan yang sesuaiuntuk mendapatkan maklumat yang terperinci.Aras 2i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untukmendapat penjelasan lanjut.Aras 3ii. Memberikan fakta bagi pandangan yangdikemukakan dan sebaliknya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. menyatakan tema dan beberapa persoalan

  daripada novel

  Aras 1

  ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.

  Sekolah harmoni dan sekolahselamat

  4

  Tajuk Iringan:

  Budaya terima kasih 5

  Karangan (C) Menulis Dialog-Usaha tangga kejayaan

  16

  Komsas NovelTema dan persoalan

  Nilam Bacaan novel

  PLBS CT1 Gotong royong

  CT2 Budaya terima kasih

  CITRABAHASA(PEMULIHAN)

  Menyalin karangan dialog 1

  Bahasa Proses penerbitan katanama

  Peribahasa 1 Ilmu itu pelita hati 22 Membuka mata 2

  3 Di mana ada kemahuan,di situ ada jalan

  2

  4 Seperti lipas kudung 2

  5 Buah tangan 12

  6 Usaha tangga kejayaan 167

  8

  9

  10

  MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU CINA [ 23.1.2012 HINGGA 27.1.2012]

  3

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  4/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 2 :Selaut Budi dalamIngatan

  23

  MINGGU:5

  TARIKH:

  30.1.2012-

  3.2.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.3 Memperkuat hujah denganmenggunakan contoh dan bukti.

  2.5 Berbincang dan membuat penjelasansecara spontan tentang sesuatu perkaraterhadap isu yang dikemukakan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat yangtepat serta indah untuk menyampaikanmaklumat secara tersusun dan kohesif.

  9.4 Menyediakan hujah dan alasan sertamenyampaikan maklumat untuksesuatu pembentangan.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya

  sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.1 Menceritakan semula sesebuahkarya secara keseluruhan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. bersoal jawab secara bertatasusila2. berbincang dan membidas hujah dengan sopan

  3. membaca dan mengenal pasti idea utama.Aras 1

  1. Mencambahkan idea yang bernas semasabertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik.

  Aras 2iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara

  spontan.Aras 3ii. Merumus secara spontan dan membuat

  inferens perkara penting dalam perbincangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. menulis karangan berdasarkan isi-isi yang

  dibincangkanAras 1

  i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yangtepat untuk menyampaikan maklumat.Aras 2ii) Mengemukakan soalan, kata-kata berunsurkecindan dan anekdot yang dapat menguatkan

  pembentangan.Aras 3i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan

  rujukan dan bukti.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. menyenaraikan watak dan dalam novel Kanang

  Cerita Seorang Pahalawan

  2. menghurai perwatakan watak-watak yangdibincangkanAras 2iv. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  Mengenali Shaharom Husain 23-27

  Tajuk Iringan:

  Kegigihan Pak Matlob 28-29

  Karangan (B) Memperkasa tulisan jawi-Langkah-langkah

  Komsas Novel Merenang Ombak.( Watak dan perwatakan)

  Nilam Membaca novelPLBS CT1 Kepentingan sastera

  CT2 Kepentingan matapelajaran sejarah

  CITRABAHASA(PEMULIHAN)

  Menyalin 5 ayat menggunakantatabahasa yang betul.

  Bahasa Kata adjektif 37-39

  Peribahasa 1 Ada jalan 36

  2 Beralih angin 36

  3 Mengambil bahagian 36

  4 Mengambil kesempatan 365 Anak didik 36

  6 Orang lama 36

  7

  8

  9

  10

  4

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  5/26

  MNGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 2: Selaut Budi dalamIngatan

  23-39

  MINGGU:6

  TARIKH:

  7.2.2012-11.2.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks: 34-35 BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea bernas dan telitisemasa memberikan pendapat dalamperbincangan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:9.2 Menentukan format penyampaian dan

  jenis penulisan yang sesuai untuk

  menyampaikan maklumat.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot,gaya bahasa, dan sudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. bersoal-jawab secara bertatasusila2. membaca dan mengenal pasti idea utamaAras 1ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun.Aras 2iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menulis karangan surat kiriman tidak rasmiAras 1i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang

  tepat untuk menyampaikan maklumat.Aras 2ii. Mengemukakan soalan, kata-kata berunsurkecindan dan anekdot yang dapat menguatkanpembentangan.Aras 3i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkanrujukan dan bukti.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Membuat binaan plot novel kanang2. Memberikan contoh persitiwa berdasarkan gaya

  bahasaAras 2

  iii. Mengenal pasti penggunaan sinkof,pengulangan,simile, personifikasi dan unsur bunyi dalam tekspuisi dan prosa.

  Istana Budaya

  Tajuk Iringan:

  Kepentingan mengenal diri

  Karangan (C)Surat Kiriman Tidak Rasmi

  - Surat kepada rakan

  35

  KomsasNovel Merenang Ombak(Plot dan gaya bahasa)

  Nilam Istana Budaya

  PLBS

  CT1 Cara-cara memupukminat pelajarmempelajari tulisan jawi

  CT2 Menjadikan diri sentiasabermotivasi

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)Menyalin 5 ayat yangmengunakkan kata adjektif

  Bahasa Pembentukan kata adjektif 37-39

  Peribahasa 1 Ada jalan 36

  2 Beralih angin 36

  3 Mengambil bahagian 364 Mengambil kesempatan 36

  5 Anak didik 36

  6 Orang lama 36

  7

  8

  9

  10

  5

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  6/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 3: Di Sini KasihkuTertumpah

  41-53

  MINGGU:7

  TARIKH:13.2.2012

  -17.2.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA:3.0 Berunding untuk mendapatpersetujuan dan kata sepakat

  FOKUS SAMPINGAN:3.3 Menyatakan pendirian yang jelasdengan mengemukakan maklumat yangrelevan.

  3.4 Mempertimbangkan semua aspekyang dikemukakan dalam perundingansecara rasional untuk mencapai katasepakat supaya diterima oleh semuapihak.

  BIDANG: MAKLUMATFOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untuk

  keperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:iv. Menggabungkan dan mengasingkanmaklumat berdasarkan ciri dankandungannya.

  v. Menerangkan maklumat secaramunasabah untuk membuat inferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan respons

  peribadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:Aras 2ii. Menghuraikan nilai dan pengajaranyang terdapat dalam teks.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Berhujah tentang isu yang sensitif

  Aras 1ii. Menyatakan pendapat untuk menerima ataumenolak pandangan orang lain dengan merujuktujuan rundingan.

  Aras 2ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengansopan untuk mencapai hasil perbincangan.

  Aras 3ii. Merumuskan fakta dan pandangan untukmenentukan pendirian dan keputusan bersama.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghurai idea utama untuk menulis karangan

  tidak lebih 120 patah perkataan

  Aras 1iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagaibentuk.

  Aras 2iii Merumuskan fakta dengan alas an yang logik.

  Aras 3Membuat ulasan lengkap berserta alasan yangkukuh.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

  Aras 2ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapatdalam teks.

  Peranan Pasukan Polis DiRajaMalaysia

  40-41

  Tajuk Iringan:

  Tujuan mematuhi undang-

  undang negara

  40-41

  Karangan (B) Pendatang asing

  KomsasNovel Merenang Ombak-Nilai

  Nilam Membaca novel

  PLBS

  CT1 Kejayaan dalampelajaran menjaminmasa depan

  CT2 Aktiviti mengisi masalapang

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)Menyalin 5 ayat novel

  Bahasa KATA KERJA:1. Kata Kerja Transitif2. Kata Kerja Tak TransitifPEMBENTUKAN KATA KERJA

  Peribahasa 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  6

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  7/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 4: Selagi NadiBerdenyut

  54-62

  MINGGU:8

  TARIKH:20.2.2012

  -24.2.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:4.0 Membuat pertimbangan untukmencapai keputusan

  FOKUS SAMPINGAN:4.2 Menjelaskan dan membuktikanpertimbangan secara rasional dan adilbagi meyakinkan pihak yang terlibat.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan ditonton

  FOKUS SAMPINGAN:7.6 Membezakan fakta denganpandangan dalam bahan yang dirujuk.

  BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan, pemikiran, nilai, danpengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan

  Aras 1i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan

  penggunaan kata, ungkapan dan ayat.

  Aras 2ii. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat tentangkeperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah.

  Aras 3i. Menganalisis kekuatan dan kelemahankeputusan dengan mengemukakan alasan konkritdan contoh yang relevan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghasilkan karangan fakta dengan

  menggunakan idea-idea yang dibincangkanAras 1i. Mendengar dan menyatakan gambarankeseluruhan dan idea utama.ii. Memilih isi penting yang relevan dengan topikyang diberi.Aras 2iv. Memberikan pandangan bagi fakta yangdikemukakan dalam teks dan sebaliknya.Aras 3ii. Memberikan fakta bagi pandangan yangdikemukakan dan sebaliknya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6

  pengajaran daripada novel yang dikaji.

  Aras 2ii. Menghuraikan nilai dan pengajaranyang terdapat dalam teks.

  Institut PenyelelidikanPerubatan

  54-55

  Tajuk Iringan:

  Gaya hidup sihat

  Karangan (C) Karangan Fakta

  KomsasNovel: Merenang Ombak(Pengajaran) -

  Nilam Membaca novel -

  PLBSCT1 Pencegahan lebih utama

  daripada pengubatan68

  CT2 Kesihatan alam sekitar 55

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin 5 jenis pendahaluankarangan

  BahasaKata Tugas1. Kata penyambung ayat

  2. Kata praklausaPeribahasa

  1 Hendak seribu daya,tidakhendak seribu dalih

  2 Belum duduk sudahbelunjur

  3 Biar jatuh terletak,janganjatuh terhempas

  4 Pencegahan lebih utamadaripada pengubatan

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  MINGGU

  9

  27/2-3/3

  PEPERIKSAAN PENGGAL 1B 2012

  7

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  8/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 4: Selagi NadiBerdenyut 54-62

  MINGGU:10

  TARIKH:5.3.2012

  -9.3.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:

  2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.1 Mencetuskan idea bernas dan telitisemasa memberikan pendapat dalamperbincangan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.2 Menyusun maklumat mengikutkeutamaan.

  BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan larasbahasa dalam karya penulisan kreatif danbukan kreatif

  FOKUS SAMPINGAN:11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalamkarya bukan sastera sertamenggunakannya dalam penulisan bukan

  kreatif.

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsurbunyi dalam karya sastera sertamenggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menyatakan penghargaan pengakuan dan

  kecenderungan, serta mendapatkan

  pertimbangan

  Aras 1ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun.

  Aras 2iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.

  Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghurai idea untuk mengahsilkan karangan

  berdasarkan bahan rangsanganAras 1iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagaibentuk.Aras 2ii. Menyatakan alasan menerima, menolak danmengubahsuaikan maklumat yang diperoleh.Aras 3ii. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yangkukuh.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis pantun yang dikajiAras 1i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat untukdigunakan dalam penulisan karya bukan sastera.Aras 2i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam

  karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

  Perubatan Tradisional 66

  Tajuk Iringan:

  Kesihatan dan alam sekitar 55

  Karangan (B) Cara menghindari penyakit

  Komsas Pantun

  Nilam Membaca novel

  PLBSCT1 Kepentingan menjaga

  kesihatan68

  CT2 Telefon bimbit 69

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin satu perenggankarangan

  BahasaKATA TUGAS:1. Kata prafrasa2. Kata pascakata

  Peribahasa 1 Hendak seribu daya,tidakhendak seribu dalih

  2 Belum duduk sudahbelunjur

  3 Biar jatuh terletak,janganjatuh terhempas

  4 Pencegahan lebih utamadaripada pengubatan

  5

  6

  7

  89

  10

  MINGGU11

  CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [ 10.3.2012 HINGGA 18.3.2012 ]

  8

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  9/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 5: Cemerlang di MataDunia

  71-92

  MINGGU:12

  TARIKH:19.3.2012

  -23.3.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.4 Mengemukakan cadangan yangmembina untuk membantu dalammembuat penyelesaian.2.5 Berbincang dan membuat penjelasansecara spontan tentang sesuatu perkaraterhadap isu yangdikemukakan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:9.2 Menentukan format penyampaian dan

  jenis penulisan yang sesuai untukmenyampaikan maklumat.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan larasbahasa dalam karya penulisan kreatif danbukan kreatif

  FOKUS SAMPINGAN:11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera sertamenggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mencambah idea bernas2. Menjelaskan idea secara tersusun

  Aras 12.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasamemberikan pendapat dalam perbincangan.

  Aras 2iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.

  Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menulis karangan ucapan2. Menyenarai sekurang-kurangnya 5 isi

  daripada petikanAras 1ii. Menyatakan format penyampaian dialog, ucapan,ceramah dan mempengerusikan majlis.

  Aras 3i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkanrujukan dan bukti.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis syair yang dikaji

  Aras 1

  iii. Menjelaskan unsur bunyi dan perlambanganyang terdapat dalamkarya.

  Aras 2i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasadalam karya dan menggunakannya dalam konteksyang lain.

  Ucapan Shahrol Yuzy 75

  Tajuk Iringan:

  Usaha-usaha untuk berjaya 75

  Karangan (C)Karangan ucapan.-Usaha tangga kejayan

  Komsas Syair

  Nilam Membaca novel

  PLBS

  CT1 Usaha-usahamelahirkan ahli sukanyang berjaya dalamkalangan murid

  CT2 Sukan sebagai kerjayadan hobi

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin 2 penutup karangan

  Bahasa Kata praklausa

  Peribahasa1 Hendak seribu daya,tidak

  hendak seribu dalih71

  2 Jika ada kemenyansebesar lutut pun,jikatidak dibakar tidak akanberbau

  75

  3 Bagai gembala diberikeris

  75

  4 Condong ditumpil,lemahdianduh

  76

  5 Arang habis,besi binasa 76

  6 Bagai ai r mencarijenisnya

  76

  7 Air beriak tanda takdalam 76

  8 Hendak belajar berenangdapatkan itik, hendakbelajar memanjatdapatkan tupai.

  86

  9

  10

  9

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  10/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  Tema 5: Cemerlang di MataDunia

  71-92

  MINGGU:13

  TARIKH:26.3.2011

  -30.3.2011

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:3.0 Berunding untuk mendapat

  persetujuan dan katasepakat

  FOKUS SAMPINGAN:3.1 Berbincang dengan menggunakanragam bahasa dan gaya pengucapanyang betul semasa berunding.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan ditonton

  FOKUS SAMPINGAN:7.1 Mengenal pasti dan menyatakangambaran keseluruhan, idea utama, isipenting, dan isi relevan tentangbahan yang didengar, dibaca, danditonton.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:11.0 Menguasai gaya bahasa dan larasbahasa dalam karya penulisan kreatif danbukan kreatif

  FOKUS SAMPINGAN:11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsurbunyi dalam karya sastera sertamenggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mencambah idea bernas2. Menjelaskan idea secara tersusun

  Aras 1

  i. Bertukar-tukar pendapat dengan menggunakansebutan, nada, tekanan suara dan gayapengucapan yang sesuai ketika berunding.Aras 2ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengansopan untuk mencapai hasil perbincangan.Aras 3i. Menegaskan pendirian dengan mengemukakanhujah yang sesuai.ii. Merumuskan fakta dan pandangan untukmenentukan pendirian dan keputusan bersama.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghurai 4 isi karangan berdasarkan bahan

  rangsangan.

  Aras 1i. Mendengar dan menyatakan gambarankeseluruhan dan idea utama.Aras 2i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untukmendapat penjelasan lanjut.Aras 3ii. Memberikan fakta bagi pandanganyangdikemukakan dan sebaliknya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis sajak yang dikaji

  Aras 1i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenisayat untuk digunakan dalam penulisan karya bukansastera.Aras 2i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasadalam karya dan menggunakannya dalam konteksyang lain.

  Langkah-langkah untukmeningkatan mutu sukan

  Tajuk Iringan:

  Permainan tradisional 80

  Karangan (B)Kepentingan PengambilanMakanan Berkhasiat

  85

  Komsas Sajak

  Nilam Membaca Novel

  PLBSCT1 Pusat sumber

  CT2 Berbudi bahasa,berakhlak mulia

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin 5 ayat penyata

  Bahasa Pembentukan Kata praklausa

  Peribahasa1 Hendak seribu daya,t idak

  hendak seribu dalih71

  2 Jika ada kemenyansebesar lutut pun,jikatidak dibakar tidak akanberbau

  75

  3 Bagai gembala diberikeris

  75

  4 Condong di tumpil ,lemahdianduh

  76

  5 Arang habis,besi binasa 76

  6 Bagai air mencarijenisnya

  76

  7 Air beriak tanda takdalam

  76

  8 Hendak belajar berenang

  dapatkan itik, hendakbelajar memanjatdapatkan tupai.

  86

  9

  10

  10

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  11/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 6: KAHAZANAH MILIKKITA

  108-125

  MINGGU:14

  TARIKH:

  2.4.2012-

  6.4.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.4 Mengemukakan cadangan yangmembina untuk membantu dalammembuat penyelesaian

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:

  8.5 Mentafsirkan maklumat yang telahdipilih secara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karyasastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan,pemikiran, nilai, dan

  pengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1.Mengemukakan cadangan dan membuat

  jangkaan.2.Mendengar dan mengenal pasti cadangan yangdikemukakan oleh pihak lain.Aras 1i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu ataupermasalahanAras 2i. Mengemukakan cadangan dan sebab musababserta membuat jangkaan berdasarkan cadangantersebut.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu secara

  spontan.2.Menulis karangan rencana.Aras 1i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferens.Aras 2i. Menyatakan alasan menerima, menolakdan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh.Aras 3i.Mengenal pasti andaian yang salah sertapernyataan yang mengelirukan dalam teks danmembetulkannya.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

  1. Menganalisis cerpen yang dikaji

  Aras 1i. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapatdalam teks.

  1. Aktiviti Sukan Lasak 111

  Tajuk Iringan:

  Program Latihan KhidmatNegara.

  110

  Karangan (C) Aktiviti Kokurikulum 109

  KomsasCerpen :

  Nilam Membaca Cerpen 119

  PLBSCT1

  Program LatihanKhidmat Negara

  110

  CT2 Aktiviti sukan lasak. 111CITRA

  BAHASA(PEMULIHAN)

  Menyalin Petikan AktivitiSukan Lasak

  111

  BahasaFRASA NAMA: 123

  Peribahasa1 Bagai menatang minyak

  yang penuh119

  2 Membuka pekung didada

  119

  3 Berat mata memandang,berat lagi bahu memikul

  119

  11

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  12/26

  Minggu 15

  9.4.2012-

  14.4.2012

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.5 Mentafsirkan maklumat yang telahdipilih secara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIKFOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karyasastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan,pemikiran, nilai, danpengajaran.

  tersebut.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu

  secara spontan.2. Menulis karangan rencana.

  Aras 1

  i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferens.Aras 2i. Menyatakan alasan menerima, menolak danmengubahsuaikan maklumat yang diperoleh.Aras 3i.Mengenal pasti andaian yang salah sertapernyataan yang mengelirukan dalam teks danmembetulkannya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:2. Menganalisis cerpen yang dikaji

  Aras 1i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan

  menghuraikan maksud puisi dengan perkataansendiri.Aras 2i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.

  CT2 Aktiviti sukan lasak. 111

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin Petikan AktivitiSukan Lasak

  111

  BahasaFRASA NAMA: 123

  Peribahasa1 Bagai menatang minyak

  yang penuh119

  2 Membuka pekung didada

  119

  3 Berat mata memandang,berat lagi bahu memikul 119

  4 Besar pasak daripadatiang

  119

  5 Yang dikejar tak dapat,yang dikendongberciciran

  120

  12

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  13/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA6: KHAZANAH MILIKKITA

  108-125

  MINGGU:16

  TARIKH:16.4.2012

  -20.4.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:

  2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.4 Mengemukakan cadangan yangmembina untuk membantu dalammembuat penyelesaian

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang didengar, dibaca,dan ditonton

  FOKUS SAMPINGAN:7.6 Membezakan fakta denganpandangan dalam bahan yang dirujuk.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karyasastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan,pemikiran, nilai, dan

  pengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1.Memberikan cadangan balas yang membina.Aras 1

  i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu ataupermasalahanAras 2i. Mengemukakan cadangan dan sebab musababserta membuat jangkaan berdasarkan cadangantersebut.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1.Menyatakan pandangan tentang fakta dansebaliknya.Aras 1i. Mentafsirkan dan menghuraikan maksud kata,rangkai kata, istilah, peribahasa, ayat danperenggan.Aras 2i. Memberikan pandangan bagi fakta yangdikemukakan dalam teks dan sebaliknya.Aras 3i.Memberikan fakta bagi pandangan yangdikemukakan dan sebaliknya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis cerpen yang dikajiAras 1

  i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan

  menghuraikan maksud puisi dengan perkataansendiri.Aras 2i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.

  1. Aktiviti Sukan Lasak 111

  Tajuk Iringan:

  Program Latihan KhidmatNegara.

  110

  Karangan (B) Aktiviti Kokurikulum 109

  KomsasCerpen :

  Nilam Membaca Cerpen 119

  PLBSCT1 Program Latihan

  Khidmat NegaraCT1

  CT2 Aktiviti sukan lasak. CT2

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin petikan tentangkepentingan pertubuhansukarela

  113

  BahasaFRASA NAMA: 123

  Peribahasa1 Bagai menatang minyak

  yang penuh1

  2 Membuka pekung didada

  2

  3 Berat mata memandang,berat lagi bahu memikul

  3

  4 Besar pasak daripadatiang

  4

  5 Yang dikejar tak dapat,yang dikendongberciciran

  5

  6

  7

  89

  10

  13

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  14/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 7: MENUJU KEPUNCAK JAYA

  126-144

  MINGGU:17

  TARIKH:23.4.2012

  -27.4.2012

  Ringkasan

  Pemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.2 Menghuraikan idea bernas secarakritis dan rapi.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.5 Mentafsirkan maklumat yang telahdipilihsecara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan,pemikiran, nilai, danpengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Membuat rumusan dan infrens.

  Aras 1i. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun.Aras 2i. Memantapkan hujah dengan mengemukakanbukti.Aras 3i. Merumus secara spontan dan membuat inferensperkara penting dalam perbincangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mentafsir maklumat untuk membuat

  infrens.

  2. Menulis karangan wawancara.

  Aras 1i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferensAras 2i. Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannyaAras 3i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yangkukuh

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis cerpen yang dikajiAras 1

  i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa danmenghuraikan maksud puisi dengan perkataansendiri.Aras 2i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.

  Plus Mendorong Malaysia keHadapan

  135

  Tajuk Iringan:Budaya celik IT 127

  Karangan (C) WAWANCARA: 141

  KomsasCerpen :

  Nilam Mengkomersialkan hasil bumi 130

  PLBSCT1 Budaya celik IT 127

  CT2 Aktiviti memenuhi masalapang

  134

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin karangan petikan 135

  Bahasa FRASA SENDI NAMA142-144

  Peribahasa1 Mengangkat bendera

  putih137

  2 Kacang hantu 137

  3 Jalan buntu 1384

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  14

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  15/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 8: MENUJU KEPUNCAK JAYA

  126-144

  MINGGU:18

  TARIKH:30.4.2012

  -4.5.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan

  FOKUS SAMPINGAN:2.4 Mengemukakan cadangan yangmembina untuk membantu dalammembuat penyelesaian

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah

  dipilihsecara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema danpersoalan,pemikiran, nilai, danpengajaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Bertukar-tukar pandangan dengan

  menggunakan sebutan, nada, tekanansuara, dan gaya pengucapan semasaberbual

  2. Menyatakan pendapat tentang pandanganorang lain.

  Aras 1i. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun.Aras 2i. Mengambil giliran dan mengemukakanrespons yang sesuai dalam perbincangan yangaktif.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1.Membina ayat dengan menggunakan bahasamenaik, bahasa menurun, dan bahasa terbalik..Aras 1

  i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferensAras 2i. Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannyaAras 3i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yangkukuh

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

  1. Menganalisis drama yang dikajiAras 1i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa danmenghuraikan maksud puisi dengan perkataansendiri.Aras 2i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.

  Plus Mendorong Malaysia keHadapan

  135

  Tajuk Iringan:

  Budaya celik IT 127

  Karangan (B)AKTIVITI MEMENUHI MASALAPANG

  134

  KomsasDrama :

  Nilam Melakar Impian 137

  PLBSCT1 Budaya celik IT CT1

  CT2 Aktiviti memenuhi masalapang

  CT2

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin resepi Kek Kelapa 136

  BahasaFRASA SENDI NAMA 142-

  144

  Peribahasa1 Mengangkat bendera

  putih1

  2 Kacang hantu 2

  3 Jalan buntu 3

  4 4

  5 5

  6 6

  7 7

  8 8

  9 9

  10 10

  15

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  16/26

  MINGGU

  19 PEPERIKSAAN PENGGAL 2A [8.5.2012 HINGGA 11.5.2012]

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARANTARIKH

  DISEMPURNAKAN

  TEMA 9: PERMATA DI BUMIBERTUAH

  145-163

  MINGGU:20

  TARIKH:14.5.2012

  -18.5.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:3.0 Berunding untuk mendapatpersetujuan dan kata sepakat

  FOKUS SAMPINGAN:3.1 Berbincang dengan menggunakanragam bahasa dan gaya pengucapanyang betul semasa berunding.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:

  8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.1 Menyaring maklumat mengikutklasifikasi.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak danperwatakan, latar, plot, gayabahasa, dan sudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

  1. Mengemukakan pendapat dengan memekmuka dan bahasa badan yang sesuai.

  Aras 1i. Menyatakan pendapat untuk menerima ataumenolak pandangan orang lain dengan merujuktujuan rundingan.Aras 2i. Mengemukakan pendapat dengan yakinmenggunakan memek muka dan gerak badan yangsesuai serta peka terhadap reaksi pihak lainsemasa berunding.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mengelaskan maklumat mengikut kriteria.

  Aras 1i. Menentukan pengelasan dan mengelaskanmaklumat mengikut kriteria tertentu.Aras 2i. Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannya.Aras 3i.Mengenal pasti andaian yang salah sertapernyataan yang mengelirukan dalam teks danmembetulkannya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis drama yang dibaca.

  Aras 1i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa pentinguntuk membuat sinopsis karya prosa dan drama.Aras 2i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar.Aras 3i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog,monolog, monolog dalaman, imbas kembali danimbas muka).

  Laporan Cara Memeihara Ikan

  Hiasan di Dalam Akuarium

  149-

  151Tajuk Iringan:

  Keceriaan sekolah

  Karangan (C)LAPORAN.

  154-155

  KomsasDrama-

  NilamMembaca drama-

  PLBSCT1 Tanaman herba 148

  CT2 Pencemaran alam sekitar 161-163

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin petikan memeliharaikan hiasan

  149

  BahasaFRASA ADJEKTIF: 158-

  161

  Peribahasa 1 Berpeluk tubuh 145

  2 Menuding jari 146

  3 Belayar sambilmemapan,merapatsambil belayar

  156

  4 Berkayuh sambilbertimba

  156

  5 Sambil berdiang, nasimasak

  156

  6 Ke sungai sambil mandi 156

  7 Sambil menyelam minum

  air

  156

  8 Sambil berdendang,biduk hilir

  156

  9 Sekali membukapura,dua tiga hutangberbayar

  156

  10 Carik-carik bulu ayam,lama-lama bercantum juga

  156

  11 Ikan pulang ke lubuk 156

  16

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  17/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMA MUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 9: PERMATA DI BUMIBERTUAH

  145-163

  MINGGU:21

  TARIKH:21.5.2012

  -

  25.5.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:3.0 Berunding untuk mendapatpersetujuan dan kata sepakat

  FOKUS SAMPINGAN:3.1 Berbincang dengan menggunakanragam bahasa dan gaya pengucapanyang betul semasa berunding.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:

  8.1 Menyaring maklumat mengikutklasifikasi.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak danperwatakan, latar, plot, gayabahasa, dan sudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mempersoalkan pernyataan pihak lain

  dengan sopan.2. Menegaskan pendirian dengan hujah

  yang sesuai.

  Aras 1i. Menyatakan pendapat untuk menerima ataumenolak pandangan orang lain dengan merujuktujuan rundingan.Aras 2i. Mengemukakan pendapat dengan yakinmenggunakan memek muka dan gerak badan yangsesuai serta peka terhadap reaksi pihak lainsemasa berunding.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menyusun maklumat mengikut urutan.2. Menulis karangan laporan

  Aras 1

  i. Menentukan pengelasan dan mengelaskanmaklumat mengikut kriteria tertentu.Aras 2i. Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannya.Aras 3i.Mengenal pasti andaian yang salah sertapernyataan yang mengelirukan dalam teks danmembetulkannya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis drama yang dibaca.

  Aras 1

  i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa pentinguntuk membuat sinopsis karya prosa dan drama.Aras 2i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar.Aras 3i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog,monolog, monolog dalaman, imbas kembali danimbas muka).

  Laporan Cara Memeihara IkanHiasan di Dalam Akuarium

  149-151

  Tajuk Iringan:

  Keceriaan sekolah

  Karangan (B) LAPORAN.

  154-155

  Komsas Drama-

  Nilam Membaca drama-

  PLBS CT1 Tanaman herba CT1

  CT2 Pencemaran alam sekitar CT2

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin petikan memeliharaikan hiasan

  149

  Bahasa FRASA ADJEKTIF: 158-161

  Peribahasa 1 Berpeluk tubuh 12 Menuding jari 2

  3 Belayar sambilmemapan,merapatsambil belayar

  3

  4 Berkayuh sambilbertimba

  4

  5 Sambil berdiang, nasimasak

  5

  6 Ke sungai sambil mandi 6

  7 Sambil menyelam minumair

  7

  8 Sambil berdendang,biduk hilir

  8

  9 Sekali membukapura,dua tiga hutangberbayar

  9

  10 Carik-carik buluayam,lama-lamabercantum juga

  10

  11 Ikan pulang ke lubuk 11

  17

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  18/26

  MINGGU

  22 & 23 CUTI SEMESTER I [26.5.2012 HINGGA 10.6.2012]

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 10: MENYINGKAPRAHSIA ALAM

  164-174

  MINGGU:

  24

  TARIKH:11.6.2012

  -15.6.2012

  Ringkasan

  Pemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan.

  FOKUS SAMPINGAN:2.2 Menghuraikan idea bernas secarakritis dan rapi.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.3 Membuat pertimbangan secara telititerhadap maklumat yang telah disusun.8.4 Mengolah maklumat secara koherenuntuk tujuan tertentu.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perw atakan, latar, plot,gayabahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghuraikan pandangan untuk menerima

  atau menolak pendaqpat orang lain.Aras 1i. Mencambahkan idea yang bernas semasabertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik.Aras 2i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Merumuskan fakta dan pandangan untuk

  menentukan pendirian dan keputusanbersama.

  2. Memindahkan maklumat kepada pelbagaibentuk.

  Aras 1i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk.Aras 2i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang

  terdapat dalam teks.2. Menganalisis watak dan perwatakan,serta

  latar.Aras 1ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisidan prosa.ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapatdalam teks.

  Sejarah Sains Fizik 167-168

  Tajuk Iringan:SARS 164

  Karangan (C)PERIBAHASA:Di mana ada kemahuan, di situada jalan

  171

  Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1

  Nilam SARS 164

  PLBSCT1 Sambutan Hari

  Kebangsaan172

  CT2 Kesesakan lalu lintas 173

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin petikan SARS164

  Bahasa

  FRASA KERJA 173-

  174

  Peribahasa1 Biar putih tulang,jangan

  putih mata170

  2 Di mana ada kemahuan,di situ ada jalan

  171

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  18

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  19/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 10: MENYINGKAPRAHSIA ALAM

  164-174

  MINGGU:24

  TARIKH:11.6.2012

  -

  15.6.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:2.0 Memberikan pendapat yang bernassebagai sumbangan dalam perbincangan.

  FOKUS SAMPINGAN:2.2 Menghuraikan idea bernas secarakritis dan rapi.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.3 Membuat pertimbangan secara telititerhadap maklumat yang telah disusun.

  8.4 Mengolah maklumat secara koherenuntuk tujuan tertentu.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menghuraikan pandangan untuk menerima

  atau menolak pendaqpat orang lain.

  Aras 1

  i. Mencambahkan idea yang bernas semasabertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik.Aras 2i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secaraspontan.Aras 3i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahancadangan yang dikemukakan pihak lain untukmemberikan cadangan balas yang membina.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menggabungkan dan mengasingkan

  maklumat berdasarkan ciri dan kandungandalam konteks.

  Aras 1i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk.Aras 2i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format

  peperiksaan

  Aras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  Sambutan Hari Kebangsaan 172

  Tajuk Iringan:

  Karangan (B) Rumah tradisional 169

  Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1

  Nilam Sambutan Hari Kebangsaan 172

  PLBSCT1 Rumah tradisional 168

  CT2 Keranamu Malaysia 172

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin petikan SambutanHari Kebangsaan

  172

  BahasaFRASA KERJA: 173-

  174

  Peribahasa1 Biar putih tulang,jangan

  putih mata170

  2 Di mana ada kemahuan,di situ ada jalan

  171

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  910

  19

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  20/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 11: IMPIAN MENJADIKENYATAAN

  175-186

  MINGGU:

  25

  TARIKH:18.6.2012

  -22.6.2012

  Ringkasan

  Pemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:3.0 Berunding untuk mendapatpersetujuan dan kata sepakat

  FOKUS SAMPINGAN:3.2 Berbincang untuk menerima danmenolak pandangan orang lain secaraterbuka untuk mencapai kata sepakat.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untuk

  keperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.5 Mentafsirkan maklumat yang telahdipilih secara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan

  penggunaan kata, ungkapan dan ayat.2. Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan danayat untuk memberi kesedaran kepada seseorang.

  Aras 1i. Menyatakan pendapat untuk menerimaatau menolak pandangan orang lain dengan merujuktujuan rundingan.Aras 2i. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolakpendapat pihak lain.Aras 3i. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukanpendirian dan keputusan bersama.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk

  membuat infrens.2. Menyemak draf teks dengan mengetepikan

  kekaburan dan penakulan yang tidak tepat.3. Menulis surat kiriman rasmi.

  Aras 1i. Menerangkan maklumat secaramunasabah untuk membuat inferensAras 2i . Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannya.Aras 3i. Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataanyang mengelirukandalam teks dan membetulkannya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaanAras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karyaprosa dan puisi.Aras 2i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  SURAT KIRIMAN RASMI:Kerjaya Sebagai Jurutera

  Sistem (IT) Formula Satu.

  179

  Tajuk Iringan:

  GRAF BAR 186

  Karangan (C) SURAT KIRIMAN RASMI 182

  Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 2

  Nilam SURAT KIRIMAN RASMI 182

  PLBSCT1 Kelas tuisyen. 176

  CT2 Menceriakan kawasansekolah.

  176

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin surat kiriman takrasmi

  178

  BahasaKLAUSA: 184-

  185

  Peribahasa 1 Bersatu teguh,bercerairoboh

  183

  2 Bersatu bertambah mutu 183

  3 Bahasa menunjukkanbangsa

  183

  4 Ambil hati 183

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  20

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  21/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 12: DALAMKEHIJAUAN HUTAN

  KHATULISTIWA

  187-201

  MINGGU:

  25

  TARIKH:18.6.2012

  -22.6.2012

  Ringkasan

  Pemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:

  4.0 Membuat pertimbangan untukmencapai keputusan

  FOKUS SAMPINGAN:4.2 Menjelaskan dan membuktikanpertimbangan secara rasional dan adilbagi meyakinkan pihak yang terlibat.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.1 Menyaring maklumat mengikutklasifikasi.8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatumaklumat dengan memberikan alasanyang kukuh.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjelaskan pertimbangan untuk

  menyelesaikan masalah.

  Aras 1i. Menyatakan kecondongan pendapatberdasarkan penggunaan kata,ungkapan dan ayat.Aras 2i. Menjelaskan pertimbangan yang dibuattentang keperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah.Aras 3i. Menganalisis kekuatan dan kelemahankeputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan

  contoh yang relevan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menganalisis maklumat dengan engemukakan

  alasan yang kongkrit.2. Meneliti maklumat untuk memastikan

  kesahihannya.3. Menyatakan alasan tentang maklumat yang

  diperoleh.4. Memilih kata dan rangkai kata untuk membina

  ayat yang gramatis bagi menghasilkan pelbagaibentuk penulisan.

  Aras 1i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferens.Aras 2i . Menyatakan alasan menerima, menolak danmengubahsuaikan maklumat yang diperoleh.Aras 3i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format

  peperiksaanAras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karyaprosa dan puisi.Aras 2i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  1. Kawasan PerlindunganHidupan Liar Lanjak-Entimun

  189-191

  Tajuk Iringan:2. Bangunan Mesra Alam

  Karangan (B)Kepentingan hutan di negaraini.

  193

  Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3

  NilamBangunan Mesra Alam 200-

  201

  PLBS

  CT1 Hutan 187 &193

  CT2 Kejadian hakisan tanahdan tanah runtuh /bencana alam.

  187

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin karangan KawasanPerlindungan Hidupan LiarLanjak-Entimun

  189-191

  Bahasa

  SINTAKSIS:1. Pola Ayat Dasar2. Perluasan Subjek dan

  Predikat Ayat Dasar3. Pengayaan: Membetulkan

  Kesalahan Bahasa

  197-199

  Peribahasa 1 Enggang lalu ranting patah 196

  2 Seperti aur ditarik songsang 196

  3 Kalau t iada rotan akar punberguna

  196

  4 Ular menyusur akar t idakakan hilang bisanya

  196

  5 Kalau t idak kerana angintidak akan pokok bergoyang

  196

  6 Bagai kerakap tumbuh dibatu, hidup segan mati takmahu

  196

  7

  21

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  22/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 13: BUDAYABERBILANG WARISAN

  BERSAMA

  202

  MINGGU:26

  TARIKH:25.6.2012

  -

  29.6.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihaklain untuk melakukan sesuatu

  FOKUS SAMPINGAN:5.1 Berbicara dan merayu denganmenggunakan kata, ungkapan danayat yang dapat memberikan kesanmemujuk bagi mendapatkan sesuatu.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu

  maklumat dengan memberikan alasanyang kukuh.8.8 Membuat rumusan dengan alasanyang munasabah.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menggunakan kata dan ayat untuk memberi

  kesedaran.2. Menggunakan sebutan, nada dan intonasi

  untuk meningkatkan kesedaran.3. Mengenal pasti andaian dan pernyataan yang

  mengelirukan.Aras 1i.Menentukan dan menggunakan kata, ungkapandan ayat untuk memberikan kesedaran kepadaseseorang.Aras 2i. Menentukan hujah dan alasan untukmeningkatkan kesedaran.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.2. Membuat ulasan.3. Menyatakan idea dan isi yang relevan.4. Menulis karangan ceramah.

  Aras 1i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferensAras 2i Merumuskan fakta dengan alasan yang logik.Aras 3i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yangkukuh.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaanAras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2

  i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  Masyarakat Baba dan Nonya diMalaysia

  206-208

  Tajuk Iringan:

  Adat resam sendi kehidupan 205

  Karangan (C) CERAMAH 212Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3

  NilamPerusahaan Kraf Tangan diMalaysia

  209

  PLBSCT1 Warga tua 212

  CT2 Teknologi maklumat 217

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Adat resam sendi kehidupan 205

  BahasaSINTAKSIS:

  Ayat Tunggal Susunan Biasa 215-217

  Peribahasa1 Biar mati anak jangan

  mati adat203

  2 Atas angin 2133 Langkah kanan 213

  4 Lembut hati 213

  5 Berat mulut 213

  6 Otak cair 2137 Diam-diam ubi 213

  8 Tidur ayam 213

  9

  10

  22

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  23/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 14: DI SINI BERMULASEGALA-GALANYA

  218-228

  MINGGU:26

  TARIKH:25.6.2012

  -29.6.2012

  RingkasanPemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:4.0 Membuat pertimbangan untukmencapai keputusan

  FOKUS SAMPINGAN:4.1 Mengesan kecondongan pendapatdan menimbangkan pelbagai pilihan untukmenyelesaikan masalah dan membuatkeputusan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:8.0 Memproses maklumat untukkeperluan tertentuFOKUS SAMPINGAN:8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah

  dipilih secara rasional untuk membuatinferens.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mengesan kecondongan pendapat.2. Menghuraikan kecondongan pendapat

  berdasarkan fakta dan hujah.Aras 1

  i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkanpenggunaan kata, ungkapan dan ayat.Aras 2i . Menghuraikan kecondongan pendapatberdasarkan fakta dan hujah yang dikemukakan.Aras 3i. Menganalisis kekuatan dan kelemahankeputusan dengan mengemukakan alasan konkritdan contoh yang relevan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menerangkan maklumat secara munasabah.2. Menyemak teks supaya tepat serta tidak

  berulang dan kabur.

  Aras 1i. Menerangkan maklumat secara munasabah untukmembuat inferens.Aras 2i. Meneliti semula maklumat untuk memastikankesahihannya.Aras 3i. Mengenal pasti andaian yang salah sertapernyataan yang mengelirukan dalam teks danmembetulkannya.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaanAras 1

  i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  Usaha untuk mengisi danmenghargai kemerdekaan.

  218

  Tajuk Iringan:

  Tanggung jawab yang perlu

  dilakukan sebagaiwarganegara.

  219

  Karangan (B)Lembaga Kemajuan IkanMalaysia

  223

  Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3

  NilamAmalan berjimat cermat 227-

  228

  PLBS

  CT1 Menghargaikemerdekaan.

  218

  CT2 Amalan berjimat cermat 227-228

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin pendahuluan danpenutup maklumat bahankumuh tumbuh-tumbuhan

  222

  BahasaSINTAKSIS:

  Ayat Tunggal SusunanSongsang

  226-228

  Peribahasa 12

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  MINGGU 27 UJIAN JULAI [2.7.2012 HINGGA 6.7.2012]

  23

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  24/26

  MINGGU28

  TARIKH

  9.7.2012-

  13.7.2012

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat yangtepat sertaindah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan.

  Aras 3i. Membina pernyataan yang bersifat propagandadan meninggalkan kesan mendalam kepadakhalayak.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menyusun ungkapan dan ayat pada ketika

  berurusan.2. Membina perenggan yang koheren.

  3. Menulis karangan berita.Aras 1

  i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yangtepat untuk menyampaikan maklumatAras 3i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkanrujukan dan bukti.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaanAras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  Komsas Ulangkaji Novel

  Nilam Membaca keratan akhbar

  PLBSCT1 Pelancongan. 231

  CT2 Telefon bimbit 231

  CITRABAHASA

  (PEMULIHAN)

  Menyalin karangan berita 241

  Bahasa

  WACANA: Penanda Wacana /Runtutan / Koherensi

  Membina perenggan yangkoherenSINTAKSIS:

  Ayat Majmuk GabunganPengayaan:Membetulkan kesalahanbahasa.

  237-238

  243-244245

  Peribahasa 1 Darah seni 235

  2 Buka mata 236

  3 Beri jalan 236

  4 Dalam tangan 236

  5 Makan angin 236

  6 Ayam tambatan 236

  78

  9

  10

  24

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  25/26

  MINGGU &TARIKH

  FOKUSP&P

  TEMAMUKASURAT

  ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKHDISEMPURNAKAN

  TEMA 16: JAUH DI MATADEKAT DI HATI

  246-256

  MINGGU:28

  TARIKH:9.7.2012

  -13.7.2012

  Ringkasan

  Pemahaman

  Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

  FOKUS UTAMA:6.0 Berurus dengan pihak tertentu untukmendapatkan barangan danperkhidmatan

  FOKUS SAMPINGAN:6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan,ayat dan laras bahasa yang sesuai untukmendapatkan barangan atauperkhidmatan.

  BIDANG: MAKLUMAT

  FOKUS UTAMA:9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

  FOKUS SAMPINGAN:9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa,rangkaikata, peribahasa dan ayat yangtepat sertaindah untuk menyampaikanmaklumat secara tersusun dan kohesif.

  BIDANG: ESTETIK

  FOKUS UTAMA:10.0 Memahami dan memberikan responsperibadi tentang karya sastera

  FOKUS SAMPINGAN:10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa, dansudut pandangan

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Mengemukakan permohonan, komen,

  bantahan tentang barangan atau perkhidmatan.2. Memberikan respons yang betul terhadap

  penanda verbal dan nonverbal bagimengelakkan urusan yang merugikan.

  Aras 1i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan gayapengucapan yang sesuai semasa menentukanbarangan atau perkhidmatan yang dikehendaki,tawar-menawar, dan membuat tempahan.Aras 2i. Menyusun kata, ungkapan dan ayat yang sesuaiuntuk menyatakan pilihan tentang sesuatu barangandan perkhidmatan ketika membuat urusan.Aras 3i. Memberikan respons yang betul terhadappenanda verbal dan nonverbal bagi mengelakkanurusan yang merugikan.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan

  rujukkan dan bukti.Aras 1

  i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata,peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yangtepat untuk menyampaikan maklumat.Aras 3i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkanrujukan dan bukti.

  Pada akhir pelajaran pelajar dapat:1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaanAras 1i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalamkarya prosa dan puisi.Aras 2i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

  1. Sejarah Melayu2. Kemasukan pekerja asing

  249-250

  Tajuk Iringan:Faktor-faktor kemasukanpekerja asing

  250

  Karangan (B) Tempat-tempat bersejarah 251

  Komsas

  Nilam Pekerja asing

  PLBSCT1 Pekerja asing 250

  CT2 Patriotisme 254CITRA

  BAHASA(PEMULIHAN)

  Menyalin cerpen 252-253

  Bahasa

  SINTAKSIS:1. Ayat majmuk pancanganrelatif

  2. Ayat majmuk pancangankomplemen3. Ayat majmuk pancanganketerangan

  255-256

  Peribahasa1 Ayam di kepuk mati

  kelaparan,itik di air matikehausan

  250

  23

  4

  5

  6

  7

  89

  10

  25

 • 7/30/2019 Rpt Bm Tingkatan 3 2012

  26/26

  MINGGU29-30

  16.7.2012-

  27.7.2012

  PENILAIAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

  MINGGU:31-39

  30.7.2012-

  28.9.2012

  LATIH TUBI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN PMRNEGERI-NEGERI LAIN

  MINGGU

  40 & 411.10.2012-

  12.10.2012

  PEPERIKSAAN PMR 2012

  MINGGU42

  15.10.2012-

  19.10.2012

  AKTIVITI PMR 2012

  MINGGU43

  22.10.2012-

  25.10.2012

  PENDEDAHAN FORMAT /SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 4

  MINGGU44

  29.10.2012-

  2.11.2012

  PENGENALAN KOMSAS (PUISI TRADISIONAL)

  MINGGU45

  5.11.2012-

  9.11.2012

  PENGENALAN KOMSAS ( PUISI MODEN)

  MINGGU46

  10.11.2012-

  31.12.2012

  CUTICUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

  26