rpt psk tingkatan 4

Author: syasyah-samat

Post on 03-Jun-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  1/15

  RANCANGAN TAHUNANMATA PELAJARAN

  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTINGKATAN : 4

  TAHUN: 2011

  PENGGAL 1

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI

  1 1. Taklimat Folio khidmatMasyarakat

  i) Perancanganii) Amali/Aktivitiiii) Refleksiiv) Laporanv) Penghargaan

  A. hidmat Masyarakat !oleh di"alankansecara#i) $erpas%kan &' ahli) atauii) $erpasangan &( ahli) atauiii) ndivid%

  $. Folio hidmat Masyarakat dihasilkansecara individ%.

  A. Tema 'MALA*+ A

  ,- ARA$-R A0LAT

  $. 23 markah akhirtah%n.

  4. Tarikh akhirserahan folio padamingg% ke 56

  (. Taklimat Penilaian aspekemahiran dan ,ilai P+ . %r% !oleh menilai

  i) aktiviti sepan"ang P7P.ii) +ikap m%rid sepan"ang P7P.iii) ,ota m%ridiv) Latihan m%rid dan se!againya.

  A. +epan"ang tah%n8an%ari9:kto!er.

  $. ('3 markahakhir tah%n.&;olistik)

  ( 5. Taklimat khidmatMasyarakat

  vi) Perancanganvii) Amali/Aktivitiviii)Refleksi

  i

  Peningkatanefahaman

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  2/15

  USAHA CEMERLANGMENJADI GEMILANG

  • mengenalpasti %saha gigih tokoh%nt%k mencapai =a=asan diri.

  • mengamalkan %saha yang gigih %nt%kmencapai =a=asan diri> dan

  • memiliki sikap ra"in dan %saha.

  &m/s @)

  A T ? T 14

  SIKAP YANGBERWAWASANMEMBERIKANKEPUASAN

  • menyatakan dan mengamalakan

  pel!agai %saha %nt%k mencapai=a=asan diri>

  • menghasilkan ka"ian masa depantentang ses%at% per%sahan> dan

  • memp%nyai sikap kes%ngg%hantinggi.

  Aktiviti k%mp%lan

  &m/s 1()

  ' 0, T (

  PERKEMBANGAN DIRIYANG SEIMBANG

  • mengh%raikn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang>

  • menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!angdalam pel!agai aspek>

  mengamalakn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang kearah kehid%pan yang se"atera> dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diriyang seim!ang.

  Melakonkan dialog&m/s 1 91B)

  A T ? T (A

  USAHA USAHA UNTUKMELAHIRKAN INSANYANG SEIMBANG

  • menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!angdalam pel!agai aspek>

  • menyatakan %saha9%saha %nt%kmelahirkan insan yang seim!ang>

  • mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang kearah kehid%pan yang se"ahtera> dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diriyang seim!ang.

  Aktiviti !erpasangan&ms (1)

  A T ? T ($

  PENTINGNYAPERKEMBANGAN DIRIINDIVIDU YANGSEIMBANG TERHADAPNEGARA

  • men"elaskan kepentingan insan yangseim!ang terhadap negara>

  • mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang kearah kehid%pan yang se"ahtera dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diriyang seim!ang

  Aktiviti individ%&m/s ( )

  A T ? T (4

  KEJAYAAN INDIVIDU DIPERINGKATANTARABANGSA

  • mengh%raikan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang>

  • mengenalpasti perkem!angan siriyang paling !erpotensi !agi seseorangtokoh yang !er"aya dalam !idangnya>

  • mengka"i persamaan dan per!eCaan perkem!angan diri yang seim!angyang ada pada tokoh9tokoh tertent%

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diriyang seim!ang dan

  • melafaCkan rasa kesy%k%ran kepada

  T%han.

  $%k% skrap

  Tokoh yang !er"aya diMalaysia

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  3/15

  TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

  6 0, T 5

  KEPERLUANKEKELUARGAAN

  • mengh%raikan keperl%an !erkel%arga>• men"elaskan peranan !adan kera"aan

  dan !%kan kera"aan yang !erkaitandengan instit%si kekel%argaan.

  • !er%saha meng%k%hkan instit%sikekel%argaan

  • !er%saha meng%k%hkan instit%sikekel%argaan.

  • Men"alinkan h%!%ngan erat antaraanggota kel%arga> dan

  Menghargai instit%si kekel%argaan.

  Memahami isi petikan&m/s 5595')

  A T ? T 5A

  MEMBINA KELUARGACEMERLANG

  • mengh%raikan keperl%an !erkel%arga>• !er%saha meng%k%hkan instit%si

  kekel%argaan>• men"alinkan h%!%ngan erat antara

  anggota kel%arga> danmenghargai instit%si kekel%argaan.

  Peningkatanefahaman

  &m/s [email protected])

  B A T ? T 5$

  PERANAN BADANKERAJAAN DAN BUKANKERAJAAN YANGBERKAITAN DENGANINSTITUSIKEKELUARGAAN

  • men"elaskan peranan !adan kera"aandan !%kan kera"aan yang !erkaitandengan instit%si kekel%argaan.

  • !er%saha meng%k%hkan instit%sikekel%argaan.

  • menghargai instit%si kekel%argaan.

  Peningkatanketahanan.&m/s ()

  A T ? T 54HUBUNGAN ERAT

  ANTARA ANGG!TAKELUARGA

  • mengh%raikan tingkah lak% %nt%kmeng%k%hkan instit%si kekel%argaan.

  • men"alinkan h%!%ngan erat antaraanggota kel%arga.

  • menghormati kel%arga.

  Aktiviti ndivid%&m/s ')

  @0, T

  KEPEKAAN DANTINDAKAN TERHADAPISU DAN MASALAHS!SIAL DALAMMASYARAKAT"

  • men"elaskan is% dan masalah sosialdalam masyarakat.

  • menyenaraikan aki!at masalah sosialdalam masyarakat.

  • mengam!il tindakan yang =a"ar%nt%k menangani is% dan masalahsosial.

  • peka terhadap is% dan masalah sosialdalam masyarakat.

  • menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalahsosial dalam masyarakat.

  Tin"a%an A=al&m/s '()

  A T ? T A

  DADAH MEMBAWAPADAH

  • menyatakan masalah penyalahg%naandadah dalam masyarakat.

  • menyatakan aki!at penyalahg%naandadah dalam masyarakat.

  • men"elaskan tindakan yang =a"ar%nt%k menangani is% dan masalahsosial yang !erkaitan dengan

  penyalahg%naan dadah.• menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalah

  pengg%naan dadah.

  Mem!%at poster.

  12UJIAN BULANAN 1

  S#a$a% &a'( M(%))u* +(%))a M(%))u ,

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  4/15

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI1 M , 0

  CUTI PERTANGAHAN PENGGAL 1

  11 A T ? T $

  MASALAH VANDALISMEDAN GENGSTERISME

  • menyatakan masalah vandalisme dangengsterisme dalam masyarakat.

  • menyatakan masalah vandalisme 7

  gengsterisme dalam masyarakat.• mengam!il tindakan yang se=a"arnya

  %nt%k mengatasi masalah vandalisme7 gengsterisme dalam masyarakatdan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalahvandalisme dan gengsterisme.

  a"ian Masa epan&m/s 2)

  1( A T ? T 4

  PERGAULAN BEBASDALAM MASYARAKAT

  • menyatakan masalah perga%lan !e!asdalam masyarakat D.

  • menyatakan aki!at masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%kmem!end%ng masalah perga%lan

  !e!as dalam masyarakat dan• menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalah perga%lan !e!as.

  eratan Akh!ar

  15 A T ? T

  PENDERAAN MEMBAWAPENDERITAAN

  • menyatakan masalah penderaan dalammasyarakat>

  • menyatakan aki!at perlak%an penderaan dalam masyarakat>

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%kmenangani is% dan masalah sosialyang !erkaitan dengan penderaandalam masyarakat> dan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalahtentang penderaan.

  Peningkatanefahaman

  &m/s )

  A T ? T -

  PENYALAHGUNAANTEKN!L!GI

  • menyatakan "enis9"enis masalah penyalahg%naan teknologi dalammasyarakat>

  • menyatakan aki!at penyalahg%naanteknologi dalam masyarakat>

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%kmenangani is% dan masalah sosialyang !erkaitan dengan masalah

  penyalahg%naan teknologi dalammasyarakat dan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalahtentang penyalahg%naan teknologi.

  Peningkatanefahaman

  &m/s B)

  1 0, T '

  PERATURAN DANUNDANG UNDANGDALAM MASYARAKAT

  • menyenaraikan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalammasyarakat>

  • menerangkan t%"%an %ndang9%ndang "enayah "%vana diadakan>

  • mengamalkan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalam

  masyarakat>• mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan

  • memat%hi norma kom%niti> perat%ran>

  Mem!aca PetikanTin"a%an A=al

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  5/15

  dan %ndang9%ndang dalammasyarakat.

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI

  1 A T ? T 'A

  N!RMA K!MUNITITRADISI SEJATI

  • menyenaraikan norma kom%nitidalam masyarakat>

  • men"elaskan peranan norma kom%niti

  dalam masyarakat dan• mengamalkan norma kom%niti dalam

  kehid%pan !ermasyarakat

  +alin nota.%mp%l gam!ar

  1' A T ? T '$

  KESELAMATAN JALANRAYATANGGUNGJAWABBERSAMA

  • mengh%raikan kepentingan memat%hi perat%ran dan %ndang9%ndang "alanraya>

  • mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan

  • mengamalkan perat%ran dan %ndang9%ndang keselamatan "alan raya.

  1 A T ? T '4

  JENAYAH JUVANADITANGANI BERSAMA

  • menerangkan t%"%an %ndang "enayah

  "%vana dig%!al>• menganalisis pola "enayah "%vanamengik%t negeri Malaysia>

  • menyenaraikan langkah9langkah yang perl% diam!il !agi menangani "enayah "%vana dan

  • mengamalkan norma kom%niti> perat%ran> dan %ndang9%ndang negaradalam kehid%pan !ermasyarakat.

  eratan !erita

  TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

  16 0, T

  PRINSIP PENTINGDALAM AJARANPELBAGAI AGAMA

  • menyatakan amalan a"aran agamamasing9masing dan pel!agai agama

  lain di Malaysia>• menerangkan nilai9nilai m%rni yang

  terdapat dalam pel!agai agama>• mengamalkan nilai9nilai m%rni dan

  a"aran agama masing9masing dalamkehid%pan dan

  • menghormati nilai9nilai m%rni danamalan a"aran pel!agai agama lain.

  Tin"a%an A=al

  1B ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT

  [email protected] ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT

  (2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN +oalan dari Ming% 5hingga Mingg% 16

  (1PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /

  +oalan dari Ming% 5hingga Mingg% 16

  ( M , 0CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  PENGGAL 2

  (( A T ? T A

  AMALAN MURNI

  MEMBAWAKESEJAHTERAAN

  • menyenaraikan nilai9nilai m%rni yangterdapat dalam pel!agai agama>

  • menyatakan amalan a"aran agamayang dian%ti dan amalan agama laindi Malaysia>

  • mengamalkan nilai9nilai m%rni dana"aran agama masing9masing dalamkehid%pan dan

  Peningkatanefahaman

  &m/s @5)

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  6/15

  • menghormati nilai9nilai m%rni danamalan pel!agai agama.

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI(5 A T ? T $

  HIDUP BERAGAMAMEMBAWAKESEJAHTERAAN

  • menerangkan nilai9nilai m%rni yangterdapat dalam a"aran agama masing9

  masing>• mengamalkan nilai9nilai m%rni dan

  amalan a"aran masing9masing dalamkehid%pan> dan

  • menghormati nilai9nilai m%rni danamalan a"aran pel!agai agama.

  Peningkatanefahaman

  &m/s @6

  A T ? T 4

  AMALAN SAMBUTANPERAYAANKEAGAMAAN DIMALAYSIA

  • menerangkan nilai9nilai m%rni yangterdapat dalam pel!agai agama

  • mengenalpasti amalan sam!%tan perayaan agama masing9masing dan pel!agai agama lain di Malaysia

  • mengamalkan nilai9nilai m%rni dana"aran agama masing9masing dalamkehid%pan

  Peningkatankefahaman &m/s 12()Penilaian 0nit &m/s 12')

  ( 0, T 6

  KEPENTINGAN AMALANTERTENTU DALAMPERAYAAN PELBAGAIKAUM

  • men"elaskan kepentingan amalan9amalan perayaan pel!agai ka%m>

  • menyertai sam!%tan perayaan agamamasing9masing dan pel!agai agamalain di Malaysia> dan

  • mengamalkan nilai9nilai m%rni dana"aran agama masing9masing dalamkehid%pan.

  Mem!aca ialog&&m/s @@9121)

  A T ? T 6A

  MERIAHNYASAMBUTAN PERAYAANDI MALAYSIA

  • mengenal pasti latar !elakang perayaan pel!agai ka%m di Malaysia>

  • menyatakan cara perayaan pel!agaika%m diadakan>

  • menyertai sam!%tan perayaanmengik%t ka%m masing9masing.

  • melaksanakan amalan9amalan tertent%semasa sam!%tan perayaan mengik%tka%m masing9masing dan

  • menghormati sam!%tan perayaanka%m9ka%m lain.

  eklamasi sa"ak &m/s 115)

  (' A T ? T 6$

  RUMAH TERBUKAMENAMBAHKAN MESRA

  • menyatakan kepentinganmengan"%rkan r%mah ter!%ka>

  • menyertai sam!%tan perayaanmengik%t ka%m masing9masing>

  • mempamerkan amalan9amalantertent% semasa sam!%tan perayaanmengik%t ka%m masing9masing> dan

  • menghormati amalan dan sam!%tan perayaan pel!agai ka%m

  $%k% skrap

  &m/s 11 )

  A T ? T 64

  BERT!LERANSIMENGUKUH HARM!NI

  • mengh%raikan kepentingan sikaptoleransi antara ka%m>

  • menyertai sam!%tan perayaanmengik%t ka%m masing9masing> dan

  • menghormati amalan dan sam!%tan

  perayaan pel!agai ka%m.

  Men%lis pidato&m/s [email protected])

  ( A T ? T 6• menyatakan perkara9perkara yang

  sering dilak%kan semasa menyam!%t Refleksi

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  7/15

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  8/15

  A T ? T @$

  KEBEBASANBERAGAMA

  • memahami kepentingan ke!e!asan !eragama>

  • menyedari kesan ke!e!asan !eragama>• men"alankan tangg%ng"a=a! men"aga

  keamanan negara dan• menerima dan menghormati agama

  pel!agai ka%m.

  Peningkatanefahaman

  &m/s 1 @)

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI

  52A T ? T @4

  H!RMATIPERLEMBAGAANMALAYSIA

  • mengenal pasti kesan yang tim!%l "ikala% perlem!agaan negara tidakdihormati>

  • mempertahankan keda%latanPerlem!agaan Malaysia>

  • mentaati Perlem!agaan Malaysia> dan• menghargai kese"ahteraan dan

  keharmonian negara.

  Peningkatanefahaman

  &m/s 1'1)

  TEMA 3: CABARAN MASA DEPAN51

  0, T 12

  MEMBINA BUDAYAKERJA YANGCEMERLANG KE ARAHKEMAKMURANNEGARA

  • men"elaskan !%daya ker"a cemerlang>• mengh%raikan kepentingan !%daya

  ker"a cemerlang>• mengamalkan !%daya ker"a cemerlang

  %nt%k kema"%an diri dan negara>• menghayati !%daya ker"a cemerlang>

  dan• menghargai %saha meningkatkan

  !%daya ker"a cemerlang

  Aktiviti ndivid%&m/s 1'B)

  A T ? T 12A

  ETIKA KERJA

  CEMERLANG

  • memahami etika ker"a cemerlang>• !er%paya men"alankan etika ker"a

  cemerlang> dan• memp%nyai keyakinan diri %nt%k

  men"adi individ% yang cemerlangdalam !%daya ker"a cemerlang.

  5( A T ? T 12$

  YAKIN B!LEH

  • mengenal pasti ciri !%daya ker"acemerlang>

  • men"alin !%daya ker"a cemerlang yangter!aik %nt%k diri> dan

  • mem!ina keyakinan diri %nt%kmencapai ke"ayaan dalam diri.

  eratan akh!ar

  A T ? T 124

  PIAGAM PELANGGAN

  • menyedari keperl%an piagam pelanggan %nt%k menent%kan k%alitiker"a>

  • mengenal pasti cara9carameningkatkan kep%asan pelanggan>

  • merancang piagam pelanggan %nt%kmem!erikan perkhidmatan ter!aik%nt%k pelanggan> dan

  • menghargai keperl%an pelanggan.

  4ipta Piagam +ekolahAnda

  A T ? T 12

  KEBAJIKAN PEKERJA

  • mengh%raikan h%!%ngan erat antarama"ikan dengan peker"a>

  • men%n"%kkan sikap !ertangg%ng"a=a!se!agai seorang ma"ikan> dan

  • mengam!il !erat terhadap ke!a"ikananggota peker"a.

  Mem!aca dialogPeningkatan

  efahaman&m/s 1 @)

  1 M , 0CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  55 A T ? T 12-• memahami !aha=a ras%ah akan

  mendatangkan kerosakan kepadanegara dan masyarakat>

  eratan Akh!ar

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  9/15

  MENGHINDARIGEJALA RASUAH

  • menga=al diri daripada ter"e!ak dalamge"ala ras%ah> dan

  • menghargai %saha kera"aanmem!end%ng ge"ala ras%ah.

  0, T 11PENGGUNA YANG

  RASI!NAL

  • mengh%raikan ciri9ciri pengg%na yangrasional>

  • menerangkan hak dan tangg%ng"a=a!

  se!agai pengg%na>

  Mencatat Makl%mat&m/s 16B)

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI

  • mengamalkan tangg%ng"a=a! se!agai pengg%na yang !i"ak> dan

  • peka tentang hak dan tangg%ng"a=a!se!agai pengg%na yang rasional.

  5 A T ? T 11A

  HAK PENGGUNA

  • mengetah%i hak pengg%na>• memahami pendidikan kepengg%naan>• men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai

  pengg%na yang !i"ak> dan• !erasa !angga men"adi pengg%na yang

  rasional.

  Peningkatanefahaman

  &m/s 1B2)

  5' A T ? T 11$

  TANGGUNGJAWABPENGGUNA

  • mengenal pasti tangg%ng"a=a! pengel%ar >

  • men"alankan tangg%ng"a=a! se!agai pengg%na yang !i"ak> dan

  • !erhemah dalam mem!%at per!elan"aan.

  Peningkatanefahaman

  &m/s 1B5)

  5 A T ? T 114

  TANGGUNGJAWABPENGELUAR

  • mengenal pasti tangg%ng"a=a! pengel%ar>

  • menyedari peranan pengel%ar dalammengel%arkan !arangan dan

  perkhidmatan> dan• menghargai peranan pengel%ar dalam

  pem!ang%nan negara.

  Mem!%at folio&m/s 1B')

  A T ? T 11

  MENGEKALKANSTANDARD DANKESELAMATANPENGGUNA

  • mengetah%i agensi kera"aan dan !%kankera"aan yang melind%ngi kepentingan

  pengg%na>• menyedari hak pengg%na yang perl%

  dipertahankan>• mem!%dayakan standard kepengg%naan

  dalam kehid%pan seharian> dan• menghargai %saha yang di"alankan

  %nt%k melind%ngi hak pengg%na.

  Meng%mp%l makl%mat&m/s 1B6)

  56 ULANGKAJI / SERAHAN -!LI! KHIDMAT MASYARAKAT

  5B PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T 5a1 +(%))a T 5a3

  [email protected] PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN T 5a1 +(%))a T 5a3

  2 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  1 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  ( PR!GRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  CUTI AKHIR TAHUN

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  10/15

  C!NT!H -!RMATLAP!RAN PR!JEK KHIDMAT MASYARAKAT

  TINGKATAN 4

  1. %lit L%ar

  (. si and%ngan

  B($" P '6a'a Ha$a5a%

  5.

  P'#7 6 K+(&5at Ma a'a6at Ma$a (a N )a'a B '&au$at

  ,ama # EEEEEEEEEEEEEEEEE

  Tingkatan # EEEEEEEEEEEEEEEEE

  ad Pengenalan # EEEEEEEEEEEEEEEEE

  Tah%n # EEEEEEEEEEEEEEEEE

  %r% # EEEEEEEEEEEEEEEEE

  A8 PERANCANGAN/10

  1. Ta"%k Pro"ekPeng%mp%lan episod menarik dalam se"arah.

  (. :!"ektif Pro"ek

  a.

  !.

  c.

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  11/15

  .

  '.$) er"a Amali

  $il. Tarikh/ Masa / 8am Aktiviti

  . 4) Refleksi

  a. e"ayaan pro"ek

  !. elemahan Pro"ek

  c. ;arapan

  5. Aktiviti9aktiviti

  a.

  !.

  c.

  . Tempoh masa

  12 "am

  /1'

  / '

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  12/15

  ) LAP:RA,

  +ediakan laporan terse!%t secara individ%

  iv. Penghargaan9 epada g%r% P+ > i!% !apa rakan sekelas dan lain9lain9 dalam !ent%k s%rat / kad %capan

  v. Lampiran

  gam!ar yang !erkaitan > petikan akh!ar>data dll

  RANCANGAN PEMBELAJARAN MURIDMATA PELAJARAN

  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN200,

  TINGKATAN : 4

  P-, AL 1

  MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN

  1&2'/[email protected]/21)

  A. Taklimat hidmat Masyarakat$. Taklimat Pemarkahan Aspek emahiran dan ,ilai

  (&1(/2191 /21)

  A. Taklimat hidmat Masyarakat$. Taklimat Pemarkahan Aspek emahiran dan ,ilai

  5&[email protected]/219(5/21)

  Tema 1 # Pencapaian endiri0nit 1 # Ga=asan iriAktiviti 1A # ;ala T%"% iri an Matlamat +e"ati

  &( /21952/21)Aktiviti 1$ # 0saha 4emerlang Men"adi emilangAktiviti 1 4 # +ikap *ang $er=a=asan Mem!erikan ep%asan

  '&2(/2(92 /2()

  0nit ( # Perkem!angan iri *ang +eim!ang

  Aktiviti (A H 0saha9%saha 0nt%k Melahirkan nsan *ang +eim!ang

  &[email protected]/2(915/2()Aktiviti($ # Pentingnya Perkem!angan iri ndivid% *ang

  +eim!ang Terhadap ,egara.Aktiviti (4 # e"ayaan ndivid% i Peringkat Antara!angsa

  6&1 /2(9(2/2()

  Tema ( # ;%!%ngan ekel%argaan0nit 5 # eperl%an ekel%argaanAktiviti 5A # Mem!ina el%arga 4emerlang

  / '

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  13/15

  MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN

  B&(5/2(9(6/2()

  Aktiviti 5$ # Peranan $adan era"aan dan $%kan era"aan*ang $erkaitan engan nstit%si ekel%argaan.

  Aktiviti 54 # ;%!%ngan -rat Antara Anggota el%arga

  @&2(/2592 /25)

  Tema 5 # ;id%p $ermasyarakat0nit # epekaan an Tindakan Terhadap s% an

  Masalah +osial alam MasyarakatAktiviti A # adah Mem!a=a Padah

  12&[email protected]/25915/25)

  UJIAN BULANAN 1 S#a$a% &a'( M* M,

  1 M , 0 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 111

  &(5/259(6/25) Aktiviti $ # Masalah ?andalisme an engsterisme

  11

  &(5/259(6/25) Aktiviti 4 # Perga%lan $e!as M%dah Ter!a!as

  1(&52/25925/2 ) Aktiviti # Penderaan Mem!a=a Penderitaan

  Aktiviti - # Penyalahg%naan Teknologi

  15&2 /2 912/2 )

  0nit ' # Perat%ran dan 0ndang9%ndang alam Masyarakat

  15&2 /2 912/2 )

  Aktiviti 'A # ,orma om%niti Tradisi +e"ati

  1&15/2 916/2 )

  Aktiviti '$ # eselamatan 8alan raya Tangg%ng"a=a! $ersama

  1&15/2 916/2 ) Aktiviti '4 # 8enayah 8%vana itangani $ersama

  1'&(2/2 9( /2 )

  Tema # Garisan epel!agaian $%daya di Malaysia0nit # Prinsip Penting alam A"aran Pel!agai Agama

  1'&(2/2 9( /2 ) Aktiviti A # Amalan M%rni Mem!a=a ese"ahteraan

  1&(6/2 921/2')

  Aktiviti $ # ;id%p $eragama Mem!a=a ese"ahteraanAktiviti 4 # amalan +am!%tan Perayaan eagamaan i

  Malaysia

  16&2 /2'92B/2') ULANGKAJI

  1B&11/2'91'/2') ULANGKAJI

  [email protected]&1B/2'9((/2')

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1

  (2&('/2'9(@/2')

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1

  ( M , 0&21/2 91(/2 ) CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  PENGGAL 2

  MINGGU/TARIKH TEMA/UNIT/AKTIVITI CATATAN

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  14/15

  (1&1'/2 [email protected]/2 )

  0nit 6 # epentingan Amalan Tertent% alam PerayaanPel!agai a%m.

  Aktiviti 6A # Meriahnya +am!%tan Perayaan di Malaysia((

  &((/2 9( /2 ) Aktiviti 6$ # R%mah Ter!%ka Menam!ahkan MesraAktiviti 64 # $ertoleransi Meng%k%h ;armoni

  (5&(@/2 925/26)

  Aktiviti 6 # Perayaan isam!%t Tersemat i ;ati

  (&2 /26912/26) Tema ' # Malaysia ,egara $erda%lat

  0nit B # epentingan Perlem!agaan Malaysia

  ('&15/26916/26) Aktiviti BA # Proses Pengg%!alan Perlem!agaan Malaysia

  Aktiviti B$ # Perlem!agaan Malaysia Lam!ang eharmonian ,egara

  (&(2/269( /26)

  Aktiviti B4 # Tangg%ng"a=a! Garganegara Malaysia

  0nit @ # e Arah ,egara *ang 4emerlang> emilang> danTer!ilang

  (6&(6/26951/26)

  Aktiviti @A # e!e!asan $ers%ara Ada ;adnyaAktiviti @$ # e!e!asan $eragamaAktiviti @4 # ;ormati Perlem!agaan Malaysia

  (B&25/2B926/2B)

  Tema # 4a!aran Masa epan0nit 12 # Mem!ina $%daya er"a *ang 4emerlang e Arah

  emakm%ran ,egaraAktiviti 12A # -tika er"a 4emerlang

  (@ Aktiviti 12$ # *akin $olehIAktiviti 124 # Piagam PelangganAktiviti 12 # e!a"ikan peker"a

  52&16/2B9(1/2B)

  UJIAN BULANAN 2S#a$a% &a'( M 21 *0

  1 M , 0&( /2B9(B/2B) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  51&51/2B92 /[email protected])

  Aktiviti 12- # Menghindari ge"ala ras%ah

  5(&26/[email protected]/[email protected]) 0nit 11 # Pengg%na *ang Rasional

  55&1 /[email protected]/[email protected])

  Aktiviti 11A # ;ak Pengg%na

  5&(1/[email protected]('/[email protected])

  Aktiviti 11$ # Tangg%ng"a=a! Pengg%na

  5'&(B/[email protected](/12)

  Aktiviti 114 # Tangg%ng"a=a! Pengel%ar Aktiviti 11 # Mengekalkan +tandard dan eselamatan

  Pengg%na5

  &2'/12 H [email protected]/12)ULANGKAJI

  56&1(/12 H 1 /12)

  ULANGKAJI

  5B&[email protected]/12 9(5/12)

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  [email protected]&( /12 H 52/12)

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  15/15

  2&2(/11 H 2 /11)

  AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  1&[email protected]/11 H 15/11)

  AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  (&1 /11 H (2/11)

  PR!GRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  CUTI AKHIR TAHUN