rpt psk tingkatan 4

Post on 03-Jun-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  1/15

  RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN

  PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN : 4

  TAHUN: 2011

  PENGGAL 1

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1 1. Taklimat Folio khidmat Masyarakat

  i) Perancangan ii) Amali/Aktiviti iii) Refleksi iv) Laporan v) Penghargaan

  A. hidmat Masyarakat !oleh di"alankan secara# i) $erpas%kan &' ahli) atau ii) $erpasangan &( ahli) atau iii) ndivid%

  $. Folio hidmat Masyarakat dihasilkan secara individ%.

  A. Tema ' MALA*+ A

  ,- ARA $-R A0LAT

  $. 23 markah akhir tah%n.

  4. Tarikh akhir serahan folio pada mingg% ke 56

  (. Taklimat Penilaian aspekemahiran dan ,ilai P+ . %r% !oleh menilai

  i) aktiviti sepan"ang P7P. ii) +ikap m%rid sepan"ang P7P. iii) ,ota m%rid iv) Latihan m%rid dan se!againya.

  A. +epan"ang tah%n 8an%ari9:kto!er.

  $. ('3 markah akhir tah%n. &;olistik)

  ( 5. Taklimat khidmat Masyarakat

  vi) Perancangan vii) Amali/Aktiviti viii)Refleksi

  i

  Peningkatan efahaman

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  2/15

  USAHA CEMERLANG MENJADI GEMILANG

  • mengenalpasti %saha gigih tokoh %nt%k mencapai =a=asan diri.

  • mengamalkan %saha yang gigih %nt%k mencapai =a=asan diri> dan

  • memiliki sikap ra"in dan %saha.

  &m/s @)

  A T ? T 14

  SIKAP YANG BERWAWASAN MEMBERIKAN KEPUASAN

  • menyatakan dan mengamalakan

  pel!agai %saha %nt%k mencapai =a=asan diri>

  • menghasilkan ka"ian masa depan tentang ses%at% per%sahan> dan

  • memp%nyai sikap kes%ngg%han tinggi.

  Aktiviti k%mp%lan

  &m/s 1()

  ' 0, T (

  PERKEMBANGAN DIRI YANG SEIMBANG

  • mengh%raikn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang>

  • menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!ang dalam pel!agai aspek>

  mengamalakn pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"atera> dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang.

  Melakonkan dialog &m/s 1 91B)

  A T ? T (A

  USAHA USAHA UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG

  • menerangkan kepentingan perkem!angan diri yang seim!ang dalam pel!agai aspek>

  • menyatakan %saha9%saha %nt%k melahirkan insan yang seim!ang>

  • mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"ahtera> dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang.

  Aktiviti !erpasangan &ms (1)

  A T ? T ($

  PENTINGNYA PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU YANG SEIMBANG TERHADAP NEGARA

  • men"elaskan kepentingan insan yang seim!ang terhadap negara>

  • mengamalkan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang ke arah kehid%pan yang se"ahtera dan

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang

  Aktiviti individ% &m/s ( )

  A T ? T (4

  KEJAYAAN INDIVIDU DI PERINGKAT ANTARABANGSA

  • mengh%raikan pel!agai aspek perkem!angan diri yang seim!ang>

  • mengenalpasti perkem!angan siri yang paling !erpotensi !agi seseorang tokoh yang !er"aya dalam !idangnya>

  • mengka"i persamaan dan per!eCaan perkem!angan diri yang seim!ang yang ada pada tokoh9tokoh tertent%

  • !ersy%k%r dengan perkem!angan diri yang seim!ang dan

  • melafaCkan rasa kesy%k%ran kepada

  T%han.

  $%k% skrap

  Tokoh yang !er"aya di Malaysia

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

  AKTIVITI

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  3/15

  TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

  6 0, T 5

  KEPERLUAN KEKELUARGAAN

  • mengh%raikan keperl%an !erkel%arga> • men"elaskan peranan !adan kera"aan

  dan !%kan kera"aan yang !erkaitan dengan instit%si kekel%argaan.

  • !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan

  • !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan.

  • Men"alinkan h%!%ngan erat antara anggota kel%arga> dan

  Menghargai instit%si kekel%argaan.

  Memahami isi petikan &m/s 5595')

  A T ? T 5A

  MEMBINA KELUARGA CEMERLANG

  • mengh%raikan keperl%an !erkel%arga> • !er%saha meng%k%hkan instit%si

  kekel%argaan> • men"alinkan h%!%ngan erat antara

  anggota kel%arga> dan menghargai instit%si kekel%argaan.

  Peningkatan efahaman

  &m/s 5@)

  B A T ? T 5$

  PERANAN BADAN KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN YANG BERKAITAN DENGAN INSTITUSI KEKELUARGAAN

  • men"elaskan peranan !adan kera"aan dan !%kan kera"aan yang !erkaitan dengan instit%si kekel%argaan.

  • !er%saha meng%k%hkan instit%si kekel%argaan.

  • menghargai instit%si kekel%argaan.

  Peningkatan ketahanan. &m/s ()

  A T ? T 54 HUBUNGAN ERAT

  ANTARA ANGG!TA KELUARGA

  • mengh%raikan tingkah lak% %nt%k meng%k%hkan instit%si kekel%argaan.

  • men"alinkan h%!%ngan erat antara anggota kel%arga.

  • menghormati kel%arga.

  Aktiviti ndivid% &m/s ')

  @ 0, T

  KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH S!SIAL DALAM MASYARAKAT"

  • men"elaskan is% dan masalah sosial dalam masyarakat.

  • menyenaraikan aki!at masalah sosial dalam masyarakat.

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial.

  • peka terhadap is% dan masalah sosial dalam masyarakat.

  • menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalah sosial dalam masyarakat.

  Tin"a%an A=al &m/s '()

  A T ? T A

  DADAH MEMBAWA PADAH

  • menyatakan masalah penyalahg%naan dadah dalam masyarakat.

  • menyatakan aki!at penyalahg%naan dadah dalam masyarakat.

  • men"elaskan tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan

  penyalahg%naan dadah. • menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalah

  pengg%naan dadah.

  Mem!%at poster.

  12 UJIAN BULANAN 1

  S#a$a% &a'( M(%))u * +(%))a M(%))u ,

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  4/15

  MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

  AKTIVITI 1 M , 0

  CUTI PERTANGAHAN PENGGAL 1

  11 A T ? T $

  MASALAH VANDALISME DAN GENGSTERISME

  • menyatakan masalah vandalisme dan gengsterisme dalam masyarakat.

  • menyatakan masalah vandalisme 7

  gengsterisme dalam masyarakat. • mengam!il tindakan yang se=a"arnya

  %nt%k mengatasi masalah vandalisme 7 gengsterisme dalam masyarakat dan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah vandalisme dan gengsterisme.

  a"ian Masa epan &m/s 2)

  1( A T ? T 4

  PERGAULAN BEBAS DALAM MASYARAKAT

  • menyatakan masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat D.

  • menyatakan aki!at masalah perga%lan !e!as dalam masyarakat

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k mem!end%ng masalah perga%lan

  !e!as dalam masyarakat dan • menghargai %saha agensi yang terli!at

  !agi menangani is% dan masalah perga%lan !e!as.

  eratan Akh!ar

  15 A T ? T

  PENDERAAN MEMBAWA PENDERITAAN

  • menyatakan masalah penderaan dalam masyarakat>

  • menyatakan aki!at perlak%an penderaan dalam masyarakat>

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan penderaan dalam masyarakat> dan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah tentang penderaan.

  Peningkatan efahaman

  &m/s )

  A T ? T -

  PENYALAHGUNAAN TEKN!L!GI

  • menyatakan "enis9"enis masalah penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat>

  • menyatakan aki!at penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat>

  • mengam!il tindakan yang =a"ar %nt%k menangani is% dan masalah sosial yang !erkaitan dengan masalah

  penyalahg%naan teknologi dalam masyarakat dan

  • menghargai %saha agensi yang terli!at !agi menangani is% dan masalah tentang penyalahg%naan teknologi.

  Peningkatan efahaman

  &m/s B)

  1 0, T '

  PERATURAN DAN UNDANG UNDANG DALAM MASYARAKAT

  • menyenaraikan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalam masyarakat>

  • menerangkan t%"%an %ndang9%ndang "enayah "%vana diadakan>

  • mengamalkan norma kom%niti> perat%ran dan %ndang9%ndang dalam

  masyarakat>• mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan

  • memat%hi norma kom%niti> perat%ran>

  Mem!aca Petikan Tin"a%an A=al

 • 8/12/2019 rpt psk tingkatan 4

  5/15

  dan %ndang9%ndang dalam masyarakat.

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

  AKTIVITI

  1 A T ? T 'A

  N!RMA K!MUNITI TRADISI SEJATI

  • menyenaraikan norma kom%niti dalam masyarakat>

  • men"elaskan peranan norma kom%niti

  dalam masyarakat dan • mengamalkan norma kom%niti dalam

  kehid%pan !ermasyarakat

  +alin nota. %mp%l gam!ar

  1' A T ? T '$

  KESELAMATAN JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB BERSAMA

  • mengh%raikan kepentingan memat%hi perat%ran dan %ndang9%ndang "alanraya>

  • mengg%nakan "alan raya secara !erhemah> dan

  • mengamalkan perat%ran dan %ndang9 %ndang keselamatan "alan raya.

  1 A T ? T '4

  JENAYAH JUVANA DITANGANI BERSAMA

  • menerangkan t%"%an %ndang "enayah

  "%vana dig%!al>