rpt tingkatan 4

36
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA & TAJUK MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU: 1 TARIKH: 2..1.2014 - 3.1.2014 UNIT & BAHAGIAN U1 PERSEDIAAN MENJADI PELAJAR CEMERLANG Rumusan Pemahaman Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Bidang: Maklumat FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FS 7. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penting dan isi releven tentang bahan yang Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menyatakan satu idea yang bernas tentang isu semasa dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 1.2 Aras 1(ii). Berbual tentang perkembangan terbaru peristiwa semasa. Berbincang dalam kumpulan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan lima isi penting karangan jenis perbincangan. 1.4 Aras 2(i) Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat. Pada akhir pelajaran murid dapat: 7.1 Aras 1(i) 1. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.2 Aras 1(ii) Pengenalan Penggunaan Buku Teks Tingkatan 4 Tajuk Iringan: Penulisan Biodata Pelajar Komsas Pengenalan Teks Komsas T4 Nilam Novel ULBS CT1 CT2 CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Biodata Pelajar Bahasa MORFOLOGI: Golongan Kata Nama 1. Kata Nama Khas 2. Kata Nama Am 3. Kata Ganti Nama WACANA: Penanda Wacana U1(B1) : 6-8 & 14-15 U1(B3) : 19 Peribahasa 1 Pengenalan Jenis- jenis Peribahasa -Simpulan Bahasa -Perumpamaan -Bidalan

Upload: niahalisa

Post on 18-Dec-2015

93 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

DFVB

TRANSCRIPT

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

1

TARIKH:

2..1.2014

-

3.1.2014UNIT & BAHAGIANU1PERSEDIAAN MENJADI PELAJAR CEMERLANG

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberikan

respons secara lisan dan bertulis

tentang sesuatu yang

diperihalkan oleh orang lain.

1.4 Bersoal jawab secara

bertatasusila tentang sesuatu

perkara dengan menggunakan

pelbagai soalan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton.

FS 7. Mengenal pasti dan menyatakan

gambaran keseluruhan idea utama

dan isi penting dan isi releven

tentang bahan yang didengar,

dibaca dan ditonton.

FU 8.0 Memproses maklumat untuk

keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat

mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan. (Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan satu idea yang bernas tentang

isu semasa dengan menggunakan ungkapan

yang sesuai.

1.2 Aras 1(ii).

Berbual tentang perkembangan terbaru

peristiwa semasa. Berbincang dalam

kumpulan menggunakan pelbagai bahan

untuk menghasilkan lima isi penting

karangan jenis perbincangan.

1.4 Aras 2(i)

Berbincang dengan menggunakan soalan

bercapah aras tinggi dan memberikan

jawapan yang tepat.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

7.1 Aras 1(i)

1. Mendengar dan mengemukakan persoalan

pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

8.2 Aras 1(ii)

Menyusun maklumat mengikut kriteria

tertentu

Pada akhir pengajaran murid dapat,

1. Menghasilkan sinopsis yang baik

2. Menyenaraikan biodata penulis novel Papa (Akhirnya Kau Tewas Jua...)

10.1 Aras 1(ii)

Menyatakan semula cerita dengan menggunakan perkataan sendiri

Pengenalan Penggunaan Buku Teks Tingkatan 4

Tajuk Iringan:

PenulisanBiodata Pelajar

KomsasPengenalan Teks Komsas T4

NilamNovel

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Biodata Pelajar

BahasaMORFOLOGI:

Golongan Kata Nama

1. Kata Nama Khas

2. Kata Nama Am

3. Kata Ganti Nama

WACANA:

Penanda Wacana

U1(B1):

6-8 &

14-15

U1(B3): 19

Peribahasa1Pengenalan Jenis-jenis Peribahasa

-Simpulan Bahasa

-Perumpamaan

-Bidalan

-Pepatah

-Kata-kata Hikmat

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

2

TARIKH:

6.1.2014

-

10.1.2014UNIT & BAHAGIANU1Senario Masyarakat Kita

B1Masyarakat Malaysia Alaf Baru1-8

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat

hubungan mesra.

FS:1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyumbangkan idea secara sumbang saran dan menghasilkan rumusan daripada petikan.

2. Menggunakan kata ganti nama dalam ayat.

3. Mendengar Teks untuk memberikan respons.

4. Memahami petikan dan menjawab soalan yang dikemukakan dengan tepat.

1.4 Aras 1(ii) Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting daripada pelbagai bahan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran teks pilihan untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak atau bahan elektronik.

2. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

7.5 Aras 1(v) Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberi.

Pada akhir pengajaran murid dapat:

1. Menuliskan sinopsis sesebuah karya pilihan

10.1 Aras 1(iii) Menganalisis karya prosa untuk mengenal pasti aspek-aspek yang menarik.

Pengenalan rumusan

Tajuk Iringan:

Penulisan

KomsasNovel: Sinopsis

NilamSemangat kejiranan

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:

Golongan Kata Nama

1. Kata Nama Khas

2. Kata Nama Am

3. Kata Ganti Nama

WACANA:

Penanda Wacana

Peribahasa1Meninggi diri

2Bulat air kerana pembetung,bulat manusia kerana muafakat

3Darah daging

4Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing

5Jiran muafakat membawa berkat

14.1.2013

15.1.2014CUTIMAULIDUR RASUL 1435 H

HARI KEPUTERAAN YAM TUAN BESAR NEGERI SEMBILAN

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

3

TARIKH:

13.1.2014

-

17.1.2014UNIT & BAHAGIANU1SENARIO MASYARAKAT KITA

(B2)Tradisi Kejiranan dalam Masyarakat9

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

FU 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.

FS 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak terlibat.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menceritakan pengalaman berdasarkan isu yang diketengahkan untuk perbincangan.

2. Memberi pendapat yang pro dan kontra tentang isu yang dikemukakan dalam perbincangan.

Aras 1(i)

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

3. Menyatakan maksud rangkaikata dan menyenaraikan kata sendi nama.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks.

2. Menjawab tiga soalan pemahaman.

3. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

Aras 1(i)

Menyatakan persoalan pokok dan menganalisis isi yang relevan dan tidak relevan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menceritakan semula ringkasan bab dalam novel

2. menjelaskan watak dan perwatakan

Rumusan Semangat Kejiranan

10

Tajuk Iringan:

Penulisan

KomsasNovel: Melunas Rindu

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa

Peribahasa1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

4

TARIKH:

20.1.2014

-

24.1.2014UNIT & BAHAGIANU2Ambang Remaja

B1Remaja dan Cabaran

B2Remaja dan Keluarga

B3Disiplin Remaja dan Kokurikulum

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Memberi pendapat sebagai idea sumbang saran dalam perbincangan kumpulan.

2. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata bantu dalam ayat.

Aras 1(iv)

3. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyenaraikan lima isi penting tentang cabaran yang dialami oleh remaja di Malaysia.

2. Menulis karangan rencana.

Aras 1(iii)

Memberikan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembahan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan watak dan perwatakan dalam novel

2. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya

Aras 1(v)

Menjelaskan aspek latar

Tajuk Iringan:

PenulisanKarangan Berformat: Rencana

KomsasNovel: Watak dan Perwatakan

Latar

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:

Pembentukan Kata Nama

1. Kata Nama Tunggal

2. Kata Akronim

MORFOLOGI:

1. Kata Nama Terbitan

2. Kata Nama Majmuk

3. Kata Ganda

30-31

Peribahasa1Ringan tulangU2(B3): 48

2Air mukaU2(B3): 48

3Berat tulangU2(B3): 48

4

5

6

7

8

9

10

17.1.2014

THAIPUSAM

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

5

TARIKH:

27.1.2014

-

31.1.2014UNIT & BAHAGIANU3Dunia Semakin Canggih50

B1Kad elektronik 50

B2Budaya TMK59

B3E-mel dan Anda64

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Memberi pendapat sebagai idea sumbang

saran dalam perbincangan kumpulan.

2. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata

bantu dalam ayat.

Aras 1(iv)

3. Memberikan keterangan dengan serta

merta tentang sesuatu perkara

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyenaraikan lima isi penting tentang

kepentingan teknologi maklumat dalam

kalangan warga Malaysia.

2. Menulis karangan rencana.

Aras 1(iii)

Memberikan pendapat dengan alas an yang

sesuai untuk membuat persembahan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan tema dan persoalan cerpen atau novel.

2. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya

Aras 1(v)

Menjelaskan aspek latar

Langkah Menghasilkan Komputer Peribadi Ciptaan Malaysia

60

Tajuk Iringan:

Pasport Baru Dilengkapi Cip Komputer

Penulisan

KomsasNovel: Tema dan Persoalan

NilamKad elektronik

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:

Kata Kerja

1. Kata Kerja Tak Transitif

MORFOLOGI:

Kata Kerja

1. Kata Kerja Transitif

WACANA:

1. Kohesi ( Tautan )

2. Koherensi ( Runtutan )

U3(B1): 56-58

U3(B2): 64-66

U3(B3): 72-73

Peribahasa1Duduk sama rendah berdiri sama tinggi

2Seperti katak di bawah tempurung

3Dasar langit terbuka

4Dunia di hujung jari

5Dunia tanpa sempadan

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

6

TARIKH:

3.2.2014

-

7.2.2014UNIT & BAHAGIANU6Keranamu Malaysia75

B1Patriotisme75

B2Malaysia Alaf Baru85

B3Pengorbananku94

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran dan nilai pengajaran.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan secara lisan enam isi penting daripada bahan ransangan.

Aras 1(i)

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan

pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

Aras 1(iii)

Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menjawab tiga soalan pemahaman berdasarkan teks

Aras1 (i)

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

Aras 1(ii)

Memahami dan menyatakan makna perkataan dan

rangkaikata berdasarkan konteks.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. menghuraikan plot prosa

2. menyatakan teknik-teknik plot dalam

novel

Tajuk Iringan:

PenulisanNilai murni masyarakat Malaysia

77

KomsasNovel: Plot &Teknik Plot

NilamKepentingan Lagu Patriotik

Malaysia Boleh

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:

Pembentukan Kata Kerja

1. Kata Kerja Tunggal

2. Kata Kerja Terbitan

2.1 Imbuhan awalan

2.2 Imbuhan Apitan

2.3 Imbuhan Sisipan

2.4 Imbuhan Akhiran

MORFOLOGI:

Pembentukan Kata Kerja

1. Kata Kerja Ganda

1.1 Penggandaan penuh

1.2 Penggandaan separa

1.3 Penggandaan berentak

81-84

91-93

Peribahasa1Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung

2Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri

30.1.2014

-4.2.2014TAHUN BARU CINA

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

7

TARIKH:

10.2.2014

-

14.2.2014UNIT & BAHAGIANU5Melestarikan Alam Sekitar100-126

B1Pendidikan Alam Sekitar100

B2Kualiti Udara108

B3Pencemaran Sungai Kota118

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.

FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.4 Menyatakan nilai dan pengajaran

Pada akhir pelajaran murid dapat:

i) Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila

ii) Berkongsi idea yang bernas.

Aras 1(v)

Menyoal dengan menggunakan teknik lingkaran soalan pelbagai aras untuk meneruskan perbualan.

Aras 2 (i)

Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat .

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat, dalam bentuk karangan / prosa

Aras 1(i)

Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

Aras 1(ii)

Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis nilai dan pengajaran.

Aras 1(i)

Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk meningkatkan apresiasi.

Tajuk Iringan:

Pencemaran Alam Sekitar

Penulisan

Komsas

NilamNovel: Nilai dan Pengajaran

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa

Peribahasa1Mencegah lebih baik daripada mengubati

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

8

TARIKH:

17.2.2014

-

21.2.2014UNIT & BAHAGIANU6RIADAH127-154

B1Hobi, Sukan dan Rekreasi157

B2

B3

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respos peribadi tentang karya sastera.

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.

FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya sastera.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.

2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai.

Aras 1(ii)

Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang dilawan berbicara.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

2. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu

3. Membina Ayat Topik dan Ayat Huraian

4. Menulis perenggan dengan menggunakan penanda wacana.

Aras 1(ii)

Menyusun maklunat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepentingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murud dapat:

1. Menulis sinopsis cerpen

2. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan dalam cerpen

Aras 1 (iii)

Tajuk Iringan:

PenulisanMenulis Perenggan Isi

KomsasCerpen: Ibu dan Ceper

Memori Seorang Tua

Israk

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:

Kata Adjektif

Jenis Kata Adjektif:

1. Sifatan

2. Warna

3. Ukuran

4. Bentuk

5. Waktu

6. Jarak

7. Cara

8. Perasaan

9. Pancaindera

MORFOLOGI:

Pembentukan Kata Adjektif

1. Kata Adjektif Tunggal

2. Kata Adjektif Terbitan

3. Kata Adjektif Ganda

4. Kata Adjektif MajmukU5(B1):

106-107

U5(B2):

116-117

Peribahasa1Bagaikan kaca terhempas ke batuU5(B1):

107

2Badan cergas otak cerdas

3

4

5

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

9

TARIKH:

24.2.2014

-

28.2.2014UNIT & BAHAGIANU7GENERASI KITA

B1Wawasan Generasi Kita156

B2Patriotisme dan Generasi Kita164

B3Generasi Pelapis172

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.

8. 0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

12.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.

FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.

2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai.

Aras 1(ii)

Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

2.Menyusun maklumat berdasarkan criteria tertentu.

Aras 1(ii)

3.Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepntingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maksud frasa/rangkai kata yang sukar dalam karya.

2.Mengenal pasti unsur keindahan dalam karya.

Aras 1(ii)

3.Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

Semangat Patriotisme

Tajuk Iringan:

Penulisan

KomsasCerpen: Pemain Catur

Mellisa

Biarkan Samudera

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaFrasa Nama

Frasa Kerja162-163

171

Peribahasa1Melentur buluh biarlah dari rebungnya

2Seperti lembu dicucuk hidung

3Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara

4Yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing

5Genggam bara api biar sampai jadi arang

6

7

8

9

10

MINGGU 10-11

3-7.3.2014

10-14.3.14UJIAN PERTAMA/

PERBINCANGAN/KEMAS KINI MARKAH

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

12

TARIKH:

17.3.2014

-

21.3.2014UNIT & BAHAGIANU8GAYA HIDUP SIHAT180-202

B1Amalan Hidup Sihat180

B2Remaja dan Kesihatan188

B3Obesiti dan Pencegahannya197

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang di dengar dan dibaca.

FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 idea yang bernas

berdasarkan topik yang dibincangkan.

2. Menjawab 6 soalan pemahaman berdasarkan petikan secara lisan.

Aras 1(iv)

3. Memberikan keterangan dengan serta-merta tentang sesuatu perkara.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan 6 isi tersurat berdasarkan turutan

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat

Aras 1(v)

3.Menganalisis maksud terurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya.

2. menyatakan nilai dan pengajaran dalam drama

Aras 1(ii)

3.Menyatakan semula cerita dan maksud prosa dengan menggunakan perkataan sendiri.

Tajuk Iringan:

PenulisanGaya Hidup sihat

KomsasDrama: Gelanggang Tuk Wali

Forum Remaja 2020

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaFrasa Adjektif

Binaan Frasa Adjektif

Peribahasa1Ingat Sebelum Kena

Jimat Sebelum habis

2Sediakan Payung Sebelum hujan

3Sudah Terantuk Baru tergadah

4

5

6

7

8

9

10

23-30.3.14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

MINGGU & TRIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

14

TARIKH:

7.4.2014

-

11.4.2014UNIT & BAHAGIANU10WARISAN BANGSA223-236

B1Pemeliharaan&Pemuliharaan Bangunan Bersejarah223

B2Warisan Seni Bina Melayu Trasidional232

B3Pemuliharaan Warisan Sejarah240

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Meceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan

pengajaran.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Berbual tentang peristiwa semasa.

2. Menjelaskan idea secara deduktif.

Aras 1(ii)

Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan bahan grafik.

2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk

menyampaikan maklumat.

Aras 1(i)

Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan

maklumat.

Aras 1(v)

Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untukmendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

2. Membina ayat yang gramatis berpandukan kata hubung yang diberi.

3. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan.

Keunikan rumah tradisional

Tajuk Iringan:

Senibina dan Kebudayaan

Penulisan

KomsasProsa Tradisonal:

Pelayaran yang Penuh Peristiwa

Merah Silu

NilamSinopsis Prosa Tradisional

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS:

Ayat Tunggal

1. Binaan Subjek bagi Ayat Tunggal

1.1 Kata Ganti Nama Orang

1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk

1.3 Kata Nama Am

1.4 Kata Nama Khas

1.5 Kata Nama Terbitan

1.6 Kata Kerja

1.7 Kata Adjektif

2. Binaan Predikat bagi Ayat Tunggal

1.1 Predikat Frasa Nama

1.2 Predikat Frasa Kerja

1.3 Predikat Frasa Adjektif

1.4 Predikat Frasa Sendi Nama

Ayat Majmuk

1. Ayat Majmuk Gabungan

2. Ayat Majmuk Pancangan

3. Ayat Majmuk CampuranU10(B1):

229-231

U10(B2):

236-239

Peribahasa1Ringan tulangU10(B1): 230

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

15

TARIKH:

14.4.2014

-

18.4.2014UNIT & BAHAGIANU11INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA249-272

B1Kebudayaan dan Pelancongan250

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu perihal oleh orang lain.

1.5 Memberi dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa

2. Berkongsi idea yang bernas

Aras 1 (ii)

Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang diawan berbicara.

Pada akhir tahun:

1. Mengemukakan isi penting.

2. Menyusun semula idea mengikut urutan.

3. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat bagi menghasilkan karangan yang bernas.

Aras 1(v)

Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan semula cerita.

2. Membanding beza watak dan perwatakan serta latar

Aras 3(i)

.

Tajuk Iringan:

PenulisanPendapat:

Sektor Pelancongan

Cuti-cuti Malaysia

KomsasProsa Tradisional

Hikayat Indera Nata

Hikayat Khoja Maimon

Nilam

ULBSCT1Faedah Melancong di dalam negara

CT2Tempat Menarik

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS:

Proses Penerbitan Ayat

1. Proses Penguguran

1.1 Frasa Subjek

1.2 Frasa Predikat

2. Proses Penyusunan Ayat Semula

2.1 Penyusunan Semula Subjek

2.2 Penyusunan Semula Objek

2.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang

3. Proses Peluasan Ayat

3.1 Peluasan Ayat pada Subjek

3.2 Peluasan Ayat pada Predikat

3.3 Peluasan Ayat melalui Kata Hubung

3.4 Peluasan Ayat melalui Proses Komplementasi U11(B1):

254-256

U11(B2):

264-267

Peribahasa1Kais pagi makan pagi

Kais petang makan petang

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

16

TARIKH:

21.4.2014

-

25.4.2014UNIT & BAHAGIANU11

INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA249

B2Malaysia Sebagai Destinasi Pelancongan257

B3Warna-warna Malaysia260

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan

dan bertulis tentang sesuatu perihal oleh orang lain.

1.5 Memberi dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa

2. Berkongsi idea yang bernas

Aras 1 (ii)

Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan

penyataan yang dikemukakan oleh orang yang

diawan berbicara.

Pada akhir tahun:

1. Mengemukakan isi penting.

2. Menyusun semula idea mengikut urutan.

3. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat bagi menghasilkan karangan yang bernas.

Aras 1(v)

Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberikan maksud puisi

2. Megemukakan nilai dan pengajaran dalam puisi

Aras 3(i)

.

Langkah Memajukan Industri Pelancongan di Malaysia

Tajuk Iringan:

Kemudahan Infrastruktur

Penulisan

KomsasPuisi Tradisional:

Pantun Budi

Pantun Jenaka dan Sindiran

Syair Definisi Orang Berakal

Nilam

ULBSCT1Ulasan Komsas

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS

Proses Penerbitan Ayat

1. Proses Penggguguran

2. Proses Penyusunan Ayat

3. Proses Peluasan Ayat

Peribahasa1Kais pagi makan pagi kais petang makan petang

2Tak kenal maka tak cinta

3Tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

17

TARIKH:

28.4.2014

-

2.5.2014UNIT & BAHAGIANKESELAMATAN DI JALAN RAYA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

7.2 Memahami maksud perkataan sukar berdasarkan kamus.

Bidang: Estetik

FU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandanganPada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyampaikan idea secara spontan berkaitan tajuk yang dikemukakan.

2. Menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks.

Aras 1(i)

Menghubungkaitkan topik dengan merujuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

Aras 1(i)

Memilih dan mengkategorikan maklumat yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan makna dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya.

2. menyatakan nilai dan pengajaran dalam cerpen

Aras 1(ii)

Menyatakan semula cerita dan maksud prosa dengan menggunakan perkataan sendiri.

Aras 2(iv)

Menulis cerpen.

Tajuk Iringan:

PenulisanFaktor Kemalangan

KomsasPuisi tradisional

Syair Siti Sianah

Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Seloka Emak Si Randang

NilamBerita Kemalangan

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Kemalangan Jalan Raya

BahasaSintaksis: Subjek dan Predikat

Peribahasa1Malang Tidak Berbau

2Pandu Cermat Jiwa Selamat

3Biar lambat asal selamat

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

18

TARIKH:

5.5.2014

-

9.5.2014UNIT & BAHAGIANISU PENDATANG TANPA IZIN

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons

peribadi karya sastera.

FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

dalam sesebuah karya.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Berbincang dan bertukar maklumat dengan rakan secara bertatasusila.

2. Mendengar pendapatkan yang dikemukakan untuk memberikan respon yang sesuai.

3. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara.

Aras 3(i)

Menjelaskan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menuliskan karangan yang berkaitan tajuk pilihan:

2. Menggunakan kosa kata yang sesuai dengan tajuk karangan yang dipilih.

3. Menggunakan ayat-ayat yang gramatis untuk menulis karangan lengkap.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan sinopsis prosa

Tajuk Iringan:

Kesan Kemasukan Pendatang Tanpa Izin

Penulisan

KomsasSajak: Harga Remaja

Di Perpustakaan

Mengintai Ruang Insaf

Nilam

ULBSCT1Perbincangan

CT2Ulasan Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSintaksis Ayat: Pola Ayat

Peribahasa1Di mana ada gula di situ ada semut

2Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung

3Lubuk emas

4

5

6

7

8

9

MINGGU 18-20

5.5.2014

23.5.2014PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

27.5.2014ISRAK & MIKRAJ

26.5.2014-

8.6.2014

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU:

21

TARIKH:

9.6.2014-

13.6.2014POSTMORTEMPERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN/KEMAS KINI MARKAH

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

22

TARIKH:

15.6.2014

-

20.6.2014UNIT & BAHAGIANKEMEROSOTAN DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan

masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru.

Aras 1(v)

Menyatakan perkara yang sebenar yang dimaksudkan dengan memilih kata yang mudah difahami.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting berserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat yang gramatis bagi membina perenggan.

16. Pelajar boleh mengenal pasti isi utama dan isi sampingan dalam perenggan.

Aras 2(iii)

3. Menjawab soalan pemahaman dalam ayat yang gramatis. Aras 1(ii)

4. Menyenaraikan punca keruntuhan disiplin dan kesannya berdasarkan bahan bacaan yang diedarkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii) Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

PenulisanKeruntuhan Disiplin Pelajar

KomsasSajak: Mahsuri

Adat Sezaman

Tiba Waktunya

Nilam

ULBSCT1Ulasan Komsas

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS: Menukarkan ayat

Peribahasa1Disiplin Teras Kejayaan

2Alah Bisa Tegal Biasa

3Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekalli

4Nasi sudah menjadi bubur

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

23

TARIKH:

23.6.2014

-

27.6.2014UNIT & BAHAGIANISU PENGANGGURAN DI MALAYSIA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memnerikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara.

Aras 1(iv)

Menghubungkaitkan topik dengan merjuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

16. Pelajar dapat menyatakan isi tajuk perbincangan

(ULBS)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna kata dan frasa

dengan merujuk kamus.

16. Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat berdasarkan

Petikan.

Aras 1(ii), Aras 2(ii), Aras 3(i)

16. Menyatakan bukti untuk menyokong soalan pemahaman.

Aras 3(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan jenis-jenis latar serta

maksudnya.

16. Menghuraikan latar tempat, latar masa, dan latar

masyarakat berdasarkan karya.

Aras 1(v)

Aras 2(i)

Tajuk Iringan:

Pengangguran di Malaysia

PenulisanPengangguran di Malaysia

KomsasPeneguhan novel

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPola ayat

Peribahasa1Usaha tangga kejayaan

2Rambang mata

3Yang dikejar tak dapat

Yang dikendong berciciran

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

24

TARIKH:

30.6.2014

-

4.7.2014

UNIT & BAHAGIANSUKAN DAN PERKEMBANGANNYA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan

pengajaran.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang sesuatu isu yang dibangkitkan.

2. Berbual tentang kemajuan, perkembangan dan kemajuan serta kemerosotan, kebaikan serta keburukan.

3. Memberikan cadangan yang bernas untuk mencapai sesuatu tujuan perbincangan.

Aras 1(ii) dan Aras 2(iv)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan makna oerkataan dam rangkai kata berdasarkan konteks.

2. Mengenal pasti contoh dan huraian berdasarkan pelbagai sumber yang dibaca, ditonton atau didengar.

3. Menyenaraikan kata-kata adjektif yang berkaitan dengan suakan dan permainan berdasarkan teks

Aras 1(ii) dan Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

16. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Sukan di Malaysia

Karangan (A)Menulis karangan berpandukan bahan rangsangan

KomsasPeneguhan novel

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Mengisi tempat kosong

BahasaKesalahan tatabahasa

Peribahasa1Majulah sukan untuk negara

2Badan sihat otak cerdas

3Sukan membina insan

4Usaha tangga kejayaan

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

25

TARIKH:

7.7.2014

-

11.7.2014UNIT & BAHAGIANSISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA INI DAN PERKEMBANGANNYA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang dan tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat dalam petikan.

2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5 isi utama aripada petikan yang dibaca.

3. Menuliskan ayat-ayat yang gramatis sebagai jawapan kepada soalan berdasarkan petikan yang dibaca.

4. Membentuk 4 ayat majmuk gabungan daripada ayat- ayat tunggal dalam petikan.

Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Mencari 5 isi tersurat dan 3 isi tersirat tentang isu- isu pendidikan di Malaysia.

2. Menghasilkan satu rumusan yang lengkap.

Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Pendidikan sepanjang hayat

PenulisanPendidikan sepanjang hayat

KomsasPeneguhan cerpen

NilamProgram rakan pembaca

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPeribahasa

Peribahasa1Ulat buku

2Membaca jambatan ilmu

3Membaca Pelita hidup

4Menuntut ilmu biarlah sampai ke negeri China

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

26

TARIKH:

14.7.2014

-

18.7.2014UNIT & BAHAGIANSISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA INI DAN PERKEMBANGANNYA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam mempererat hubungan mesra.

FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.

FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan. (Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila.

16. Berkongsi idea yang bernas.

Aras 1(i)

Memilih dan mengucapkan kata, ungkapan dan ayat yang mesra serta dapat menarik perhatian pihak yang ingin dipengaruhi.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

16. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1(i)

Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1(ii)

Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan peristiwa penting

2, menyatakan aspek-aspek sastera yang penting dalam novel

Tajuk Iringan:

Pendidikan alaf ini

Penulisan (A)Karangan bahan rangsangan

KomsasPeneguhan cerpen

NilamSinopsis Karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaJenis-jenis ayat

Peribahasa1Malu bertanya sesat jalan

2Usaha tangga kejayaan

3Jauh perjalanan luas pengalaman

4Cendawan tumbuh selepas hujan

5

6

7

8

9

10

16-19.7.13UJIAN 2 TINGKATAN 4

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

27

TARIKH:

21.7.2014

-

25.7.2014UNIT & BAHAGIANGENERASI KITA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.

8. 0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memamhami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

12.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.

FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.

2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai.

Aras 1(ii)

Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi

untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

2. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu.

Aras 1(ii)

Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepntingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maksud frasa/rangkai kata yang sukar dalam karya.

2. Mengenal pasti unsur keindahan dalam karya.

Aras 1(ii)

Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

Tajuk Iringan:

Peranan Belia /Remaja Dalam Pembangunan Negara

Penulisan

KomsasPeneguhan drama

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaCakap ajuk /cakap pindah

Peribahasa1Pemuda harapan bangsa

Pemudi tiang negara

2Bersatu teguh bercerai roboh

3Kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

4Bagai enau dalam belukar

5Jika ingin melihat negara masa hadapan , lihatlah generasi masa ini

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

28

TARIKH:

4.8.2014

-

8.8.2014UNIT & BAHAGIANPATRIOTISME KERANAMU MALAYSIA

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

2.1 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 ,10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

10.7 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Berbual tentang peristiwa semasa.

2. Menjelaskan idea secara deduktif.

Aras 1(ii)

Menyatakan semula cerita dan maksud puisi

menggunakan perkatan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan

bahan grafik.

2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk

menyampaikan maklumat.

Aras 1(i)

Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1(v)

Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta

mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Mengahasilkan sinopsis prosa klasik.

2. Membina ayat yang gramatis

berpandukan kata hubung yang

diberi.

3. Menyatakan tema dan persoalan,

watak dan perwatakan.

Aras 1(ii) (iii) Aras 2 (i)Aras 3 (iii)

Tajuk Iringan:

PenulisanSemangat cinta akan negara

KomsasPeneguhan drama

NilamMengulas bahan karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaAyat pasif/ ayat aktif

Peribahasa1Bersatu teguh bercerai roboh

2Muafakat membawa berkat

3Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

4Bagai aur dengan tebing

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

29

TARIKH:

11.8.2014

-

15.8.2014UNIT & BAHAGIANDISIPLIN REMAJA

(ULANG KAJI)

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru.

Aras 1(v)

Menyatakan perkara yang sebenar yang dimaksudkan dengan memilih kata yang mudah difahami.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting berserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat yang gramatis bagi membina perenggan.

2. Pelajar boleh mengenal pasti isi utama dan isi sampingan dalam perenggan.

Aras 2(iii)

3. Menjawab soalan pemahaman dalam ayat yang gramatis.

Aras 1(ii)

4. Menyenaraikan punca keruntuhan disiplin dan kesannya berdasarkan bahan bacaan yang diedarkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Disiplin remaja kini

Penulisan

KomsasPeneguhan prosa tradisional

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaAyat songsang

Peribahasa1Disiplin Tonggak Kejayaan

2Masa itu emas

3Masa ibarat mata pedang

4Alah bisa tegal biasa

5

6

7

8

9

10

28.7.2014

-

3.8.2014(HARI RAYA AIDIL FITRI)

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

30

TARIKH:

18.8.2014

-

22.8.2014UNIT & BAHAGIANDUNIA SEMAKIN CANGGIH

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memnerikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara.

Aras 1(iv)

Menghubungkaitkan topik dengan merjuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

2. Pelajar dapat menyatakan isi tajuk perbincangan

(ULBS)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna kata dan frasa dengan merujuk kamus.

2. Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat berdasarkan

Petikan.

Aras 1(ii), Aras 2(ii), Aras 3(i)

3. Menyatakan bukti untuk menyokong soalan pemahaman.

Aras 3(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan jenis-jenis latar serta maksudnya.

2. Menghuraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat berdasarkan karya.

Aras 1(v)

Aras 2(i)

Tajuk Iringan:

PenulisanTeknologi Maklumat dan Komunikasi

KomsasPeneguhan tradisional

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaCerakinkan ayat

Peribahasa1Langit terbuka

2Dunia di hujung jari

3Dunia tanpa sempadan

4Yang baru dikelek yang lama dikendong

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

31

TARIKH:

25.8.2014

-

29.8.2014UNIT & BAHAGIANKERJAYA, CABARAN DAN CITA-CITA (ULANG KAJI)

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber ya ng didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.2 Memahami dan mnyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang sesuatu isu yang dibangkitkan.

2. Berbual tentang kemajuan, perkembangan dan kemajuan serta kemerosotan, kebaikan serta keburukan.

3. Memberikan cadangan yang bernas untuk mencapai sesuatu tujuan perbincangan.

Aras 1(ii) dan Aras 2(iv)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan makna oerkataan dam rangkai kata berdasarkan konteks.

2. Mengenal pasti contoh dan huraian berdasarkan pelbagai sumber yang dibaca, ditonton atau didengar.

3. Menyenaraikan kata-kata adjektif yang berkaitan dengan sukan dan permainan berdasarkan teks

Aras 1(ii) dan Aras 2(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan Perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Kerjaya era globalisasi

Penulisan

KomsasPeneguhan puisi tradisional

NilamMengulas karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPeribahasa

Peribahasa1Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

2Ular menyusur akar tak akan hilang bisanya

3Kalau takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

32

TARIKH:

1.9.2014

-

5.9.2014UNIT & BAHAGIANALAM SEKITAR (ULANG KAJI)

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: Maklumat

FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang dan tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat dalam petikan.

2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5 isi utama aripada petikan yang dibaca.

3. Menuliskan ayat-ayat yang gramatis sebagai jawapan kepada soalan berdasarkan petikan yang dibaca.

4. Membentuk 4 ayat majmuk gabungan daripada ayat- ayat tunggal dalam petikan.

Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Mencari 5 isi tersurat dan 3 isi tersirat tentang isu- isu pendidikan di Malaysia.

2. Menghasilkan satu rumusan yang lengkap.

Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan Perwatakan dalam sajak

Aras 2(iii)

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

PenulisanKarangan berformat rencana

(isu alam sekitar)

KomsasPeneguhan puisi tradisional

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMenyambungkan ayat

Peribahasa1Cintailah sungai kita

2Sungai warisan kita

3Sungai nadi kehidupan

4

5

6

7

8

9

10

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU:

33

TARIKH:

8.9.2014

-

12.9.2014UNIT & BAHAGIANPATRIOTISME SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

(ULANG KAJI)

Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam mempererat hubungan mesra.

FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.

FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan.

(Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat

secara bertatasusila.

2. Berkongsi idea yang bernas.

Aras 1(i)

Memilih dan mengucapkan kata, ungkapan dan ayat yang mesra serta dapat menarik perhatian pihak yang ingin dipengaruhi.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1(i)

Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Aras 1(ii)

Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan peristiwa penting

2, menyatakan aspek-aspek sastera yang penting dalam novel

Tajuk Iringan:

Penulisan (B)1 Malaysia

KomsasPeneguhan puisi moden

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaBina ayat

Peribahasa1Bersatu teguh bercerai roboh

2Muafakat membawa berkat

3Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

4Bagai aur dengan tebing

5

6

7

8

9

10

13.9.2014-21.9.2014CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MI NGGU

34-37

22.9.2014-17.10.2014PENILAIANPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

5.10.2014-6.10.2014HARI RAYA QURBAN

21.10.2014

22.10.2014

23.10.2014

24.10.2014

31.10.2014CUTI BERGANTI

CUTI PERISTIWA

DEEPAVALI

CUTI BERGANTI

AWAL MUHARAM

MINGGU

41-42

10.11.2014

-

21.11.2014SEMAKAN SKEMA/PERBINCANGAN/KEMAS KINI MARKAH

22.11.2014-

31.12.2014CUTICUTI AKHIR TAHUN 2014

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKANMINGGU:

13

TARIKH:

31.3.2014

-

4.4.2014UNIT & BAHAGIANU9

KERJAYA203-222B1Minggu Kerjaya203B2Cita-Cita dan Kerjaya210B3Surat Permohonan218Rumusan

PemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: Interpersonal

FU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

FU 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

FS 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Bidang: Maklumat

FU 8.0 Memproses maklumat untuk tujuan tertentu.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.

FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

8.6 Mentemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menolak atau menambah pilihan.

9.1 Menggunakan frasa untuk menyampaikan maklumat secara tersusun.

Bidang: Estetik

FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera.

FS 10.5 Menghuraikan gaya bahasa.Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Mengemukakan sekurang-kurangnya dua idea yang bernas berkaitan topik yang dibincangkan.

2. Menyatakan satu contoh untuk menyokong idea yang bernas.

Aras 1(i)

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman untuk mengemukakan idea bernas.

Aras 2(ii)

Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti pelbagai sumber rujukan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menggariskan lima frasa kerja berdasarkan petikan yang diberi.

Aras 1(i)

Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

2. Menghasilkan karangan/prosa dengan menggunakan frasa yang menarik sesuai dengan tajuk.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

Menyatakan PAGE \*Arabic 11sinopsis drama

Menjelaskan perkara yang menarik dalam drama

Tajuk Iringan:

PenulisanSurat Rasmi: Surat Permohonan Kerja210KomsasDrama: Cempaka BerdarahNilamULBSCT1CT2CITRA BAHASA (PEMULIHAN)BahasaSINTAKSIS:

Struktur Binaan Ayat:

1. Perkataan

2. Frasa

3. Klausa

4. Ayat

SINTAKSIS:

1. Ayat Dasar

1.1 FN + FN

1.2 FN + FK

1.3 FN + FA

1.4 FN + FSN

2. Ayat Aktif

3. Ayat PasifU9(B1):

207-209

U9(B2):

215-217Peribahasa1Rambang mata2Duduk Sama Rendah

Berdiri Sama tinggi3Usaha tangga Kejayaan45678910HARI ANUGERAH DAN HARI Q 2014