rpt sains tingkatan 4

Upload: aene

Post on 04-Jun-2018

314 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  1/18

  1

  R NC NG N T HUN N

  TINGKATAN 42014

  SAINS

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  2/18

  2

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITITEMA : PENGENALAN KEPADA SAINSBIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENYIASATAN SAINTIFIK

  M1

  02-03Januari

  M206-10

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.1 Menganlisa kaedah penyiasatan

  saintifik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

  menjalankan penyiasatan saintifik

  menulis laporan penyiasatan saintifik

  menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik

  M206-10

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.2 Menyedari kepentinganmengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa

  menjalankan kaedah penyiasatan saintifik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkanoleh saintis

  menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dannilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik

  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasamenjalankan penyiasatan saintifik

  PEKA 1: Untuk mengkaji panjang daun bunga raya

  1.Merancang eksperimen2.Menjalankan eksperimen3. Menulis laporan

  PEKA 2: Untuk mengkaji takat didih air suling1.Merancang eksperimen2.Menjalankan eksperimen3. Menulis laporan

  Pentaksiran BerasaskanSekolah(PEKA SAINS)

  TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :1.KOORDINASI BADANM3

  13-17Januari

  Objektif Pembelajaran :1.1 Memahami koordinasi badan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan maksud koordinasi badan

  mengenalpasti system badan yang mengawal danmenyelaras koordinasi badan

  menyatakan kepentingan koordinasi badan

  Perbincangan kumpulan

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  3/18

  3

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M313-17

  Januari

  M313-17

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.2 Memahami sistem saraf manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti bahagian dalam sistem saraf manusia

  menyatakan gungsi setiap bahagian dalam sistem sarafmanusia

  menyatakan maksud neuron

  mengenalpasti bahagian neuron

  menyatakan fungsi bahagian dalam neuron

  mengenalpasti perbezaan jenis neuron

  membanding dan membezakan jenis-jenis neuron

  Melukis dan melabelkanKomponen saraf manusia

  Objektif Pembelajaran :1.3 Menganalisa koordinasi saraf

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud reseptor dan efektor

  menyatakan fungsi reseptor dan efektor menerangkan dengan contoh tindakan refleks

  memerihalkan arka refleks

  mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks

  Objektif Pembelajaran : 1.4 Memahami perananproprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dankoordinasi

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud proprioreseptor

  menerangkan kepentingan proprioreseptor

  Aktiviti :-Sentakan lutut-Menyentuh objek panas

  Melukis dan melabelkanArka reflek

  M420-24

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami otak manusia dankerencamannya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti komponen utama dalam otak manusia

  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia

  menerangkan maksud tindakan terkawal

  memberi contoh tindakan terkawal menerangkan maksud tindakan luar kawal

  memberi contoh tindakan luar kawal

  menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentudalam otak manusia

  Murid mengakses internetmencari maklumatberkenaan otak manusia

  Melukis dan melabelkanrajah otak manusia

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  4/18

  4

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M420-24

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami koordinasi kimiadalam badan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan maksud hormone

  memerihalkan maksud kelenjar endokrin mengenalpasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan

  masing-masing dalam tubuh

  menyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjarendokrin

  memerihalkan kesan ketidakseimbangan hormon ke ataskesihatan

  I

  Objektif Pembelajaran :1.7 Menganalisa koordinasi antarasistem saraf dengan sistem endokrin

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengankoordinasi kimia

  menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistemsaraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadapsesuatu ransangan

  menerangkan kepentingan koordinasi di antara sistem sarafdan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balasterhadap sesuatu ransangan

  Perbincangan kumpulan

  M420-24Januari

  M527-30

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.8 Menilai kesan penyalahgunaandadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mendefinasikan maksud dadah

  menyenaraikan contoh-contoh dadah

  menerangkan maksud penyalahgunaan dadah

  memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah ke ataskesihatan

  Perbincangankumpulan

  Mengumpul maklumatdari risalah, majalahdan internet

  Objektif Pembelajaran : 1.9 Menganalisa kesan pengambilan

  alcohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan dankesihatan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan contoh-contoh minuman beralkohol

  memerihalkan kesan pengambilan alcohol secaraberlebihan terhadap kesihatan

  mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripadapengambilan alcohol secara berlebihan

  Perbincangankumpulan

  Mengumpul maklumatdari risalah, majalahdan internet

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  5/18

  5

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M527-30

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.10 Menyedari kepentingan mindayang sihat dan baik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud minda

  mengenalpasti faktor-faktor yang member kesan terhadap

  minda menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh

  memberi kesan terhadap minda

  mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik

  TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 2. KETURUNAN DAN VARIASI

  M604-07

  Februari

  M604-07

  Februari

  M710-14

  Objektif Pembelajaran :2.1 Memahami pembelahan sel

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dankromosom

  memerihalkan hubungan di antara gen, asiddeoksiribonukleik (DNA) dan kromosom

  menyatakan maksud mitosis

  menyatakan maksud meiosis

  memerihalkan proses mitosis

  memerihalkan proses meiosis

  membanding dan membezakan di antara mitosis danmeiosis

  menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis

  Penggunaan perisian CDdan simulasi komputer

  Objektif Pembelajaran :2.2 Memahami prinsip danmekanisma pewarisan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif

  mengenalpasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia

  mengilustrasi mekanisma pewarisan sifat menggunakanrajah skema

  meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan

  monohybrid

  Melukis rajah skemakacukan genotip

  Objektif Pembelajaran :2.3 Memahami penentuan jantina

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  6/18

  6

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITIFebruari

  M710-14

  Februari

  anak dan kejadian kembar pada manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud kromosom seks

  menerangkan penentuan seks anak

  menerangkan pembentukan kembar seiras dan kembar takseiras

  membanding dan membezakan kembar seiras dan kembartak seiras

  menerangkan maksud kembar siam

  Objektif Pembelajaran :2.4 Memahami mutasi

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud mutasi

  menyatakan jenis mutasi

  menyenaraikan contoh-contoh mutasi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasi

  menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi

  Perbincangan kumpulan

  Mengakses maklumat dariinternet

  M817-21

  Februari

  M817-21

  Februari

  Objektif Pembelajaran :2.5 Menilai kesan penyelidikangenetik terhadap manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalampelbagai bidang

  menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan

  ternakan menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman

  dan ternakan

  memerihalkan teknologi yang digunakan dalampembiakbakaan

  mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukanpenyelidikan genetik

  Mengumpul maklumat

  Objektif Pembelajaran :2.6 Menganalisa pelbagai variasidalam kehidupan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud variasi

  menyenaraikan variasi dalam manusia

  mengelaskan variasi kepada selanjar dan tak selanjar

  membanding dan membezakan variasi selanjar dan takselanjar

  mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasimenerangkan kepentingan variasi

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  7/18

  7

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITIM8

  17-21Februari

  Objektif Pembelajaran : 2.7 Menyedari kepentinganmematuhi etika dalam penyelidikan genetik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalambidang genetik boleh mengancam kehidupan

  memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhietika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusiasejagat

  M924-28

  Februari

  UJIAN PRESTASI 1

  TEMA : JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM DAN BAHAN

  M1003-07Mac

  M1003-07Mac

  M1110-14

  Mac

  Objektif Pembelajaran :1.1 Menganalisa perubahan keadaanjirim

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan teori kinetik jirim

  menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahantenaga kinetik zarah dalam jirim

  menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga keadaan jirimberdasarkan teori kinetik jirim

  Menjalankan eksperimen

  Objektif Pembelajaran :1.2 Memahami struktur atom

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan struktur atom

  mengenalpasti zarah-zarah subatom

  membanding dan membezakan zarah-zarah subatom

  Penggunaan perisian CD

  Objektif Pembelajaran :1.3 Mengaplikasi idea tentangnombor proton dan nombor nukleon dalam unsur

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud nombor proton

  menyatakan maksud nombor nukleon menghubungkait bilangan proton, neutron dan elektron bagi

  satu atom dengan nombor proton dan nombor nukleon

  membuat kesimpulan tentang bilangan proton, electron danneutron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan

  mengitlakkan bilangan proton dan electron dalam atom bagiunsur-unsur yang berlainan

  menyatakan maksud isotop

  memberikan contoh-contoh isotop

  Mengisi jadual bilanganproton, neutron, nomborproton dan nombornukleon

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  8/18

  8

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M1110-14Mac

  Objektif Pembelajaran :1.4 Memahami pengelasan unsur-unsur dalam jadual berkala

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan tentang penyusunan unsur-unsur dalam

  jadual berkala memerihalkan kumpulan dank ala dalam jadual berkala

  mengenalpasti kedudukan logam, bukan logam dan separalogam dalam jadual berkalamenyatakan kepentingan jadual berkala

  Murid mengisikan unsur-unsur dalam jadual berkala

  M1217-21Mac

  M1217-21Mac

  M1324-28Mac

  Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami sifat bahanberdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan atom, molekul dan ion

  mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan seperti atom,molekul dan ion

  menyatakan contoh bahan yang terdiri dari atom, molekuldan ion

  membanding dan membezakan bahan-bahan yang terdiridari atom, molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan

  menghubungkait sifat bahan yang terdiri dari atom, molekuldan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan diantaranya

  Murid menjawab soalandalam lembaran kerjaberkenaan perbezaanbahan-bahan yang terdiridari atom, molekul dan ion

  Menjalankan eksperimen

  Objektif Pembelajaran :1.6 Memahami sifat-sifat dankegunaan logam dan bukan logam

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan contoh logam dan bukan logam

  menyenaraikan sifat logam dan bukan logam

  menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalamkehidupan harian

  membanding dan membezakan logam dan bukan logamberdasarkan sifat-sifat fizikal

  menghubungkait sifat fizikal logam dan bukan logamdengan kegunaannya dalam kehidupan harian

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  M13 (24-28 Mac)

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  9/18

  9

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITIM14

  31 Mac-4 Apr

  M1431 Mac-4 Apr

  Objektif Pembelajaran :1.7 Menganalisa kaedah penulenanbahan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan sifat-sifat bahan tulen

  memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan menghubungkait sifat-sifat bahan dengan kaedah

  penulenan yang digunakan

  menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenanyang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaanharian

  Menjalankan eksperimen

  Objektif Pembelajaran :1.8 Menghargai kepelbagaian sifatdan keadaan bahan yang memberi manfaat kepadamanusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaanbahan dalam kehidupan manusia

  mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaanbahan dalam kehidupan manusia

  TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN : 1. TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

  M15

  7-11Apr

  M157-11Apr

  Objektif Pembelajaran :1.1 Memahami perubahan fizik dankimia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud perubahan fizik

  menerangkan maksud perubahan kimia

  memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian

  memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian

  membanding dan membezakan perubahan fizik danperubahan kimia

  Menjalankan eksperimen

  Objektif Pembelajaran :1.2 Menganalisa perubahan habadalam tindakbalas kimia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan tindakbalas kimia yang menyebabkanperubahan haba

  mengenalpasti tindakbalas yang melibatkan pembebasanhaba

  mengenalpasti tindakbalas yang melibatkan penyerapanhaba

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  10/18

  10

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindakbalas

  dengan tindakbalas eksotermik

  menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindakbalasdengan tindakbalas endotermik

  menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlakusemasa tindakbalas kimia dalam industry

  M1614-18Apr

  &M17

  21-25Apr

  M1828 Apr-2 Mei

  Objektif Pembelajaran :1.3 Mensintesis siri kereaktifanlogam

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan kecergasan tindakbalas logam dengan air

  memerihalkan kecergasan tindakbalas logam dengan asid

  memerihalkan kecergasan tindakbalas logam denganoksigen

  membanding dan membezakan kecergasan logam dengan

  air, asid dan oksigen menyusun kereaktifan logam

  membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasantindakbalas logam terhadap oksigen

  mengenalpasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan

  Objektif Pembelajaran :1.4 Mengaplikasikan siri kereaktifanlogam

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menghubungkaitkan kedudukan logam dalam sirikereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logamdari bijihnya

  menerangkan dengan contoh proses pengekstrakan logamdaripada bijihnyadengan menggunakan karbon

  menyatakan kepentingan siri kereaktifan

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013M19 (05-09 Mei) M20(12-16 Mei)

  M2119-23MeiM22

  26-27Mei

  Objektif Pembelajaran :1.5 Memahami elektrolisis

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud elektrolisis

  menyatakan anod, katod,anion, kation ,anion dan elektrolit

  memerihalkan proses elektrolit menggunakan elektrodkarbon

  menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri

  Menjalankan eksperimen

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  11/18

  11

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M2616-20

  Jun

  M27

  23-27Jun

  M2830 Jun-04 Jul

  &M29

  09-11Jul

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013M23 (28 Mei-30 Mei)-M24(02-06 Jun)-M25 (09-13Jun)

  Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami penghasilan tenagaelektrik daripada tindakbalas kimia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi

  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan kegunaannya

  menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel

  Menjalankan eksperimen

  Objektif Pembelajaran :1.7 Memahami tindakbalas kimia

  yang berlaku dengan adanya cahaya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memberikan contoh-contoh tindakbalas kimia yangmemerlukan tenaga cahaya

  menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yangpeka cahaya

  menerangkan sebab bahan kimia tertentu disimpan di dalambotol gelap

  Menggunakan perisian CD

  Objektif Pembelajaran :1.8 Menghargai sumbangan inovatifkebijaksanaan manusia memanfaatkan tindakbalas kimiasebagai sumber cahaya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripadatindakbalas kimia secara berkesan untuk mengelakkanpembaziran

  menerangkan bagaimana melupuskan alat yangmenggunakan tindakbalas kimia sebagai sumber tenagauntuk mengurangkan pencemaran alam sekitar

  mencadangkan kaedah baru penggunaan tindakbalas kimiadalam peralatan sebagai sumber tenaga

  mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan danpelupusan alat yang menggunakan tindakbalas kimiasebagai sumber tenaga

  Perbincangan kumpulan

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  12/18

  12

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITITEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN : 2. TENAGA NUKLEARM30

  14-18Jul

  M3121-25

  Jul

  M3121-25

  Jul

  Objektif Pembelajaran : 2.1 Memahami bahan radioaktif

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud bahan radioaktif memberi contoh bahan radioaktif

  memerihalkan proses pereputan

  menamakan tiga jenis sinar radioaktif

  memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif

  membanding dan membezakan sinaran radioaktif

  menerangkan maksud radioisotop

  memberi contoh radioisotop

  menerangkan kegunaan bahan radioaktif

  Memerhati simulasicomputer berkenaanradioaktif

  Objektif Pembelajaran :2.2 Memahami penghasilan tenaganuklear dan kegunaannya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melaluipembelahan nuklear

  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melaluipelakuran nuklear

  menyatakan kegunaan tenaga nuklear

  memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaganuklear

  menerangkan kesan penghasilan tenaga nuklear

  Mengumpul maklumat dariinternet

  Perbincangan kumpulan

  Objektif Pembelajaran : 2.3 Menyedari keperluanmengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan

  memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalianbahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif

  menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktifdan sisa radioaktif dengan cara yang betul

  CUTI HARI RAYA AIDILFITRI(M32 28 Julai-01 Ogos)

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  13/18

  13

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITITEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN : 3. CAHAYA WARNA DAN PENGLIHATANM33

  04-08Ogos

  M3518-22Ogos

  M36

  25-29Ogos

  Objektif Pembelajaran :3.1 Mensintesiskan pembentukanimej oleh cermin satah dan kanta

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah

  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung

  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung

  membanding dan membezakan imej yang dibentuk olehkanta cembung dengan kanta cekung bagi objek jauh

  melukis dan melabel rajah sinar bagi sinar cahaya yangmelalui kanta cembung

  melukis dan melabel rajah sinar untuk menerangkan ciri-ciriimej yang terbentuk oleh kanta cembung

  melukis dan melabel rajah sinar untuk menerangkan ciri-ciriyang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarakobjek

  menentukan jarak fokus kanta cembung

  Menjalankan eksperimen

  UJIAN PENILAIAN 2M34 (11-14 Ogos)

  Objektif Pembelajaran : 3.2 Mensintesiskan pembentukanimej oleh alatan optik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti bahagian alatan optik yang terlibat dalampembentukan imej

  melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melaluialatan optik

  membanding dan membezakan mekanisma memfokus danmengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam matamanusia dan kamera

  menerangkan struktur dan fungsi bahagian matamenggunakan kamera sebagai perbandingan

  Objektif Pembelajaran :3.3 Menganalisa penyebaran cahaya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud penyebaran cahaya

  menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalamfenomena alam

  Melihat simulasi komputerberkenaan penyebarancahaya

  M37 Objektif Pembelajaran : 3.4 Menganalisa penyerakan cahaya

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  14/18

  14

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI02-05Sept

  M3808-12Sept

  M3808-12Sept

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud penyerakan cahaya

  member contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakancahaya

  menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalamfenomena alam

  Melihat simulasi komputerberkenaan penyerakancahaya

  Objektif Pembelajaran : 3.5 Menganalisa penambahan danpenolakan cahaya berwarna

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti warna primer dan warna sekunder

  menerangkan percampuran warna primer menghasilkanwarna sekunder

  menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapiswarna

  Objektif Pembelajaran : 3.6 Mengaplikasikan prinsippenolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiranobjek berwarna

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objekberwarna

  menerangkan penglihatan objek berwarna di bawah cahayaberwarna

  menyatakan fungsi sel rod dan sel kon dalam mata

  Penggunaan perisian CD

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2M39(15-19 Sept )

  M4022-26Sept

  M41

  Objektif Pembelajaran :3.7 Menganalisa kesan percampuranpigmen

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud pigmen

  menyenaraikan penggunaan pigmen

  membanding dan membezakan percampuran pigmendengan pencampuran cahaya berwarna

  menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadapcahaya

  membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen

  Memerhati simulasikomputer

  Objektif Pembelajaran : 3.8 Menilai kepentingan warna

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  15/18

  15

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI29 Sept-03 Okt

  dalam kehidupan harian

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan harian

  menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalamkehidupan harian

  mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan

  Objektif Pembelajaran :3.9 Menghargai penciptaan pelbagaialatan optik dalam memberi manfaat kepada manuisa

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menghubungkaitkan penciptaan pelbagai alatan optik yangdapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan

  Perbincangan kumpulan

  TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKATBIDANG PEMBELAJARAN : 1. BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIANM42

  08-10Okt

  M4313-17

  Okt

  Objektif Pembelajaran :1.1 Memahami sifat-sifat aloi dankegunaannya dalam industri

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud aloi

  memberi contoh aloi

  menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifatlogam

  menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikanaloi dengan susunan zarahnya

  menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalamkehidupan seharian

  memerihalkan kepentingan aloi dalam industri

  menyatakan maksud aloi superkonduktor

  Mencari maklumat dariinternet

  Objektif Pembelajaran : 1.2. Menganalisa penghasilan danpenggunaan ammonia dalam industri

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalamkehidupan harian

  memerihalkan penghasilan ammonia dalam industri

  menyatakan faktor-faktor yang memberi kesan terhadappenghasilan ammonia dalam industri

  menyatakan kegunaan ammonia dalam industri

  memerihalkan bagaimana ammonia digunakan dalampenghasilan baja garam ammoniam dan urea

  Perbincangan kumpulan

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  16/18

  16

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M4420-24Okt

  Objektif Pembelajaran : 1.3 Menganalisa kesanpembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti aktiviti perkilangan yang menjadi puncapencemaran

  menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri

  menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industridengan kemandirian hidupan

  menyatakan dengan contoh kaedah pengawalanpembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran

  Perbincangan kumpulan

  Objektif Pembelajaran :1.4 Menyedari kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripencemaran sisa buangan industri untuk kepentinganmanusia sejagat

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yangtidak terkawal dan tidak teratur

  menerangkan kepentingan mengamalkan sikapbertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri

  Perbincangan kumpulan

  LATIHAN ULANGKAJIBAB 2 : KOORDIMASI BADAN

  saraf

  otak

  arka refleks sistem endokrin

  perbezaan tindakan terkawal dan luar kawal

  perbezaan sistem saraf dan sistem endokrin

  Melabel bahagian sarafdan otak

  Menjawab soalan-soalanSPM tahun-tahun lepas

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  17/18

  17

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITILATIHAN ULANGKAJI

  BAB 3: KETURUNAN DAN VARIASI

  perbezaan meisois dan mitosis

  mekanisma perwarisan

  penentuan jantina anak

  mutasi

  penyelidikan genetik

  LATIHAN ULANGKAJIBAB 4 : JIRIM DAN BAHAN

  proses yang melibatkan perubahan jirim

  nombor proton , nombor nukleon, bilangan proton,bilangan elektron dan bilangan neutron

  isotop

  jadual berkala perbezaan logam dan bukan logam

  kaedah penulenan

  Menjawab soalan-soalanSPM tahun-tahun lepas

  LATIHAN ULANGKAJIBAB 5 : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

  perbezaan perubahan kimia dan fizik

  kereaktifan logam dengan air, oksigen dan asid

  siri kereaktifan

  perbezaan tindakbalas eksotermik dan endotermik

  elektrolisis kegunaan elektrolisis

  sel ringkas

  tindakbalas cahaya fotosintesis dan fotografi

  LATIHAN ULANGKAJIBAB 6 : TENAGA NUKLEAR

  jenis-jenis sinaran

  proses pembelahan dan pelakuran tenaga nuklear

  pengendalian bahan radioaktif

  kegunaan tenaga nuklear

  kesan tenaga nuclear terhadap hidupan

  LATIHAN ULANGKAJIBAB 7 : CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN

  rajah sinar cermin satah

  rajah sinar kanta cembung

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  18/18