rpt sains tingkatan 4

Download RPT SAINS TINGKATAN 4

Post on 04-Jun-2018

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  1/18

  1

  R NC NG N T HUN N

  TINGKATAN 42014

  SAINS

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  2/18

  2

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITITEMA : PENGENALAN KEPADA SAINSBIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENYIASATAN SAINTIFIK

  M1

  02-03Januari

  M206-10

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.1 Menganlisa kaedah penyiasatan

  saintifik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

  menjalankan penyiasatan saintifik

  menulis laporan penyiasatan saintifik

  menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik

  M206-10

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.2 Menyedari kepentinganmengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa

  menjalankan kaedah penyiasatan saintifik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkanoleh saintis

  menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dannilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik

  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasamenjalankan penyiasatan saintifik

  PEKA 1: Untuk mengkaji panjang daun bunga raya

  1.Merancang eksperimen2.Menjalankan eksperimen3. Menulis laporan

  PEKA 2: Untuk mengkaji takat didih air suling1.Merancang eksperimen2.Menjalankan eksperimen3. Menulis laporan

  Pentaksiran BerasaskanSekolah(PEKA SAINS)

  TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :1.KOORDINASI BADANM3

  13-17Januari

  Objektif Pembelajaran :1.1 Memahami koordinasi badan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan maksud koordinasi badan

  mengenalpasti system badan yang mengawal danmenyelaras koordinasi badan

  menyatakan kepentingan koordinasi badan

  Perbincangan kumpulan

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  3/18

  3

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M313-17

  Januari

  M313-17

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.2 Memahami sistem saraf manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti bahagian dalam sistem saraf manusia

  menyatakan gungsi setiap bahagian dalam sistem sarafmanusia

  menyatakan maksud neuron

  mengenalpasti bahagian neuron

  menyatakan fungsi bahagian dalam neuron

  mengenalpasti perbezaan jenis neuron

  membanding dan membezakan jenis-jenis neuron

  Melukis dan melabelkanKomponen saraf manusia

  Objektif Pembelajaran :1.3 Menganalisa koordinasi saraf

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud reseptor dan efektor

  menyatakan fungsi reseptor dan efektor menerangkan dengan contoh tindakan refleks

  memerihalkan arka refleks

  mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks

  Objektif Pembelajaran : 1.4 Memahami perananproprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dankoordinasi

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud proprioreseptor

  menerangkan kepentingan proprioreseptor

  Aktiviti :-Sentakan lutut-Menyentuh objek panas

  Melukis dan melabelkanArka reflek

  M420-24

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami otak manusia dankerencamannya

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mengenalpasti komponen utama dalam otak manusia

  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia

  menerangkan maksud tindakan terkawal

  memberi contoh tindakan terkawal menerangkan maksud tindakan luar kawal

  memberi contoh tindakan luar kawal

  menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentudalam otak manusia

  Murid mengakses internetmencari maklumatberkenaan otak manusia

  Melukis dan melabelkanrajah otak manusia

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  4/18

  4

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M420-24

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami koordinasi kimiadalam badan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  memerihalkan maksud hormone

  memerihalkan maksud kelenjar endokrin mengenalpasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan

  masing-masing dalam tubuh

  menyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjarendokrin

  memerihalkan kesan ketidakseimbangan hormon ke ataskesihatan

  I

  Objektif Pembelajaran :1.7 Menganalisa koordinasi antarasistem saraf dengan sistem endokrin

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengankoordinasi kimia

  menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistemsaraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadapsesuatu ransangan

  menerangkan kepentingan koordinasi di antara sistem sarafdan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balasterhadap sesuatu ransangan

  Perbincangan kumpulan

  M420-24Januari

  M527-30

  Januari

  Objektif Pembelajaran : 1.8 Menilai kesan penyalahgunaandadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  mendefinasikan maksud dadah

  menyenaraikan contoh-contoh dadah

  menerangkan maksud penyalahgunaan dadah

  memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah ke ataskesihatan

  Perbincangankumpulan

  Mengumpul maklumatdari risalah, majalahdan internet

  Objektif Pembelajaran : 1.9 Menganalisa kesan pengambilan

  alcohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan dankesihatan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan contoh-contoh minuman beralkohol

  memerihalkan kesan pengambilan alcohol secaraberlebihan terhadap kesihatan

  mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripadapengambilan alcohol secara berlebihan

  Perbincangankumpulan

  Mengumpul maklumatdari risalah, majalahdan internet

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  5/18

  5

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

  M527-30

  Januari

  Objektif Pembelajaran :1.10 Menyedari kepentingan mindayang sihat dan baik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud minda

  mengenalpasti faktor-faktor yang member kesan terhadap

  minda menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh

  memberi kesan terhadap minda

  mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik

  TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 2. KETURUNAN DAN VARIASI

  M604-07

  Februari

  M604-07

  Februari

  M710-14

  Objektif Pembelajaran :2.1 Memahami pembelahan sel

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dankromosom

  memerihalkan hubungan di antara gen, asiddeoksiribonukleik (DNA) dan kromosom

  menyatakan maksud mitosis

  menyatakan maksud meiosis

  memerihalkan proses mitosis

  memerihalkan proses meiosis

  membanding dan membezakan di antara mitosis danmeiosis

  menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis

  Penggunaan perisian CDdan simulasi komputer

  Objektif Pembelajaran :2.2 Memahami prinsip danmekanisma pewarisan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif

  mengenalpasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia

  mengilustrasi mekanisma pewarisan sifat menggunakanrajah skema

  meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan

  monohybrid

  Melukis rajah skemakacukan genotip

  Objektif Pembelajaran :2.3 Memahami penentuan jantina

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  6/18

  6

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITIFebruari

  M710-14

  Februari

  anak dan kejadian kembar pada manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan maksud kromosom seks

  menerangkan penentuan seks anak

  menerangkan pembentukan kembar seiras dan kembar takseiras

  membanding dan membezakan kembar seiras dan kembartak seiras

  menerangkan maksud kembar siam

  Objektif Pembelajaran :2.4 Memahami mutasi

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud mutasi

  menyatakan jenis mutasi

  menyenaraikan contoh-contoh mutasi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasi

  menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi

  Perbincangan kumpulan

  Mengakses maklumat dariinternet

  M817-21

  Februari

  M817-21

  Februari

  Objektif Pembelajaran :2.5 Menilai kesan penyelidikangenetik terhadap manusia

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalampelbagai bidang

  menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan

  ternakan menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman

  dan ternakan

  memerihalkan teknologi yang digunakan dalampembiakbakaan

  mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukanpenyelidikan genetik

  Mengumpul maklumat

  Objektif Pembelajaran :2.6 Menganalisa pelbagai variasidalam kehidupan

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menyatakan maksud variasi

  menyenaraikan variasi dalam manusia

  mengelaskan variasi kepada selanjar dan tak selanjar

  membanding dan membezakan variasi selanjar dan takselanjar

  mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasimenerangkan kepentingan variasi

 • 8/13/2019 RPT SAINS TINGKATAN 4

  7/18

  7

  MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITIM8

  17-21Februari

  Objektif Pembelajaran : 2.7 Menyedari kepentinganmematuhi etika dalam penyelidikan genetik

  Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

  menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalambidang genetik boleh mengancam kehidupan

  memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhietika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusiasejagat

  M924-28

  Februari

  UJIAN PRESTASI 1

  TEMA : JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM DAN BAHAN

  M