rpt sains 2015 tingkatan 2 (kelas)

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2015

341 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA BAGI TAHUN 2015OBJEKTIFHASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRANTINGKATAN

2 ARIF2 DINAMIK2 EHSAN

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.1.1.1

Mengenal pasti dan mengaitkan

organ deria dengan rangsangannya.

1.1.2

Menyatakan laluan daripada

rangsangan kepada gerak

balas:

Rangsangan Organ deria

Saraf Otak Saraf

Gerak balas.

B4D1E1

Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

B3D1E1

1.2Memahamideria sentuhan.1.2.1

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

1.2.2

Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.1.2.3

Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

1.3Memahami deria bau.

1.3.1

Mengenal pasti struktur hidung.

1.3.2

Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.B4D3E1

1.4Memahami deria rasa.

1.4.1

Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.1.4.2

Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

1.5Memahami deriapendengaran.

1.5.1

Mengenal pasti struktur telinga manusia.

1.5.2

Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

1.5.3

Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

1.6Memahami deria penglihatan

1.6.1

Mengenal pasti struktur mata manusia.

1.6.2

Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

1.6.3

Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

1.7Memahami cahaya danpenglihatan.1.7.1

Memerihalkan sifat-sifat cahaya

(iaitu: pantulan dan pembiasan).

1.7.2

Menyatakan pelbagai jenis

kecacatan penglihatan.

1.7.3

Menerangkan cara pembetulan

kecacatan penglihatan.

1.7.4

Menyatakan dan member contoh

had deria penglihatan

1.7.5

Mengaitkan penglihatan

stereoskopik dan monokular

dengan kemandirian haiwan.

.

1.7.6

Mengenal pasti alat-alat yang

sesuai untuk mengatasi had

deria penglihatan

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan

B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B6D1E1

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

B6D1E1

1.8Memahami bunyi danpendengaran1.8.1

Memerihalkan sifat bunyi

1.8.2

Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

1.8.3

Menerangkan kecacatan pendengaran

1.8.4

Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

1.8.5

Menyatakan had pendengaran

1.8.6

Menyatakan alat yang

digunakan untuk mengatasi had pendengaran

1.8.7

Menerangkan pendengaran stereofonikB4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

1.9 Memahami rangsangandan gerak balas tumbuhan

1.9.1Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

1.9.2

Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

1.9.3

Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengankemandiriannya.

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

2.1Menganalisa

kelas-kelas

makanan.

2.1.1

Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

2.1.2

Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.2.1.3

Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. B3D7E1

Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

2.2Menilai kepentingan gizi seimbang.2.2.1

Menyatakan maksud giziseimbang.

2.2.2

Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.2.2.3

Menerangkan bagaimana faktorberkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.2.2.4

Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

2.2.5

Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.2.2.6

Merancang satu gizi seimbang.

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang

B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan

B6D2E1

2.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

2.3.1

Menerangkan maksud pencernaan.

2.3.2

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

2.3.3

Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

2.3.4

Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

2.3.5

Memerihalkan prosespencernaan dalam salur pencernaan.

2.3.6

Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

B3D8E1

B3D8E2 B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

2.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna.

2.4.1

Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan2.4.2

Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiubVisking.

B3D8E3

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan2.5.1

Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

2.5.2

Menerangkan penyahtinjaan.

2.5.3

Mengaitkan masalahpenyahtinjaan dengan amalan pemakanan.B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

2.6 Mempraktikkan amalan Pemakanan yang sihat.

2.6.1

Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

2.6.2

Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.

.2.6.3

Mewajarkan pengagihanmakanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

2.6.4Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

kepentingan makan makanan berkhasiat

mempraktikkan amalan pemakanan yang betul

merancang satu gizi seimbang

mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan

mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

3.1

Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya3.1.1

Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu habitat.

3.1.2

Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.3

Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.4

Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepadapersekitaran.

B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

4.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup4.1.1

Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.

4.1.2

Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.4.1.3

Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.

4.1.4

Menerangkan melalui contoh

saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem

B4D8E1

4.2 Menilai interaksi antara organism hidup.

4.2.1

Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

4.2.2

Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup.

4.2.3

Mewajarkan kepentinganinteraksi antara organisma hidup dan persekitaran.

4.2.4

Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentuB3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan

B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan

B6D3E1

4.3 Mensintesis siratan makanan.

4.3.1

Menerangkan maksudpengeluar, pengguna dan pengurai.

4.3.2Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.

4.3.3Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.

4.3.4Membina piramid nombor

daripada rantai makanan.

4.3.5Mengaitkan siratan makanan

dan piramid nompor dengan aliran tenaga.

4.3.6Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidup

dalam satu ekosistem tiada.B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan

B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

4.4 Menganalisa fotosintesis4.4.1

Menyatakan maksud fotosintesis.4.4.2

Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

4.4.3

Menyatakan hasil fotosintesis.

4.4.4

Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

4.4.5

Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

B6D3E1

Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran

Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

4.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

4.5.1Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.4.5.2

Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

4.5.3Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.5.4

Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

B6D3E1

4.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan

semulajadi.4.6.1 Menerangkan kesan aktiviti

manusia terhadap keseimbangan semulajadi.

4.6.2

Memerihalkan cara manusia

menyelesaikan masalah yang

berhubungkait dengan persekitaran

4.6.3

ewajarkan bahawa manusia

memerlukan ekosistem yang

stabil, produktif dan seimbangB6D3E1

5.1 Menganalisa ciri fizikal air.

5.1.1

Menyatakan maksud takat beku

air.

5.1.2

Menyatakan maksud takat didih

air.

5.1.3

Memerihalkan ciri fizikal air.

5.1.4

Menerangkan melalui contoh

kesan bendasing ke atas ciri

fizikal air.

B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui

aktiviti

5.2 Menganalisa komposisi air.5.2.1

Menentukan komposisi air.

5.2.2

Menguji kehadiran hidrogen

dan oksigen.B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

5.3 Menganalisa proses penyejatan air.5.3.1

Menerangkan maksud penyejatan.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

5.3.2

Menerangkan melalui contoh

faktor yang mempengaruhi

kadar penyejatan air dengan

merujuk Teori Kinetik.

5.3.3

Membanding dan membezakan

antara penyejatan dengan

pendidihan.

5.3.4

Memerihalkan aplikasi

penyejatan air dalam kehidupan

harian.B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen

B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

5.4 Menganalisa larutan dan

keterlarutan.5.4.1

Menerangkan maksud zat

terlarut, pelarut dan larutan.

5.4.2

Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

5.4.3

Menerangkan maksud bahan terampai.

5.4.4

Menerangkan maksud keterlarutan.

B2D6E1 B4D11E1 B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

5.4.5

Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air.

5.4.6

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

5.4.7Memberi contoh kegunaan

pelarut organik di dalam

kehidupan harian.B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen

B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam

kehidupan seharian

5.5 Menganalisa asid dan alkali.5.5.1

Mengenal pasti sifat asid.

5.5.2

Mengenal pasti sifat alkali.

5.5.3

Menyatakan asid dan alkali

hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

5.5.4

Menerangkan melalui

contoh definisi asid dan alkali.

5.5.5

Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1

5.5.6

Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

5.5.7

Menerangkan maksud

peneutralan.

5.5.8

Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses

peneutralan.

5.5.9

Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam

kehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktivitiB3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.5.6.1

Menyenaraikan sumber air

semula jadi.

5.6.2

Menyatakan sebab pembersihan air.

5.6.3

Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan

cemar air

B3D16E1 B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

5.6.4

Membandingkan kelebihan

dan kekurangan pelbagai

kaedah pembersihan air.B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

5.7 Menganalisa sistem bekalan

air.5.7.1

Memerihalkan bagaimana

sistem bekalan air berfungsi.

5.7.2

Menerangkan cara untuk

menjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

5.8 Memahami pemeliharaan

kualiti air.5.8.1

Memberi contoh bahan cemar air.

5.8.2

Menerangkan kesan

pencemaran air ke atas benda hidup.

5.8.3

Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

5.8.4

Menerangkan cara memelihara air dan kualitinyaB3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai

bentuk ersembahan berkaitan:

pencemaran air

pengawalan

pembersihan

cara penjimatan penggunaannya

6.1 Memahami tekanan udara.6.2 Mengaplikasi prinsip

tekanan udara dalam kehidupan

harian.6.1.1

Menerangkan kewujudan

tekanan udara dengan

merujuk kepada Teori Kinetik.

6.1.2

Menerangkan faktor yang

mempengaruhi tekanan udara.

6.2.1

Menerangkan dengan contoh

alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.2

Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.3

Menghubungkaitkan langkah

keselamatan yang perlu

diambil apabila menggunakan

gas di bawah tekanan tinggi.B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah

tekanan tinggi

7.1

Memahami daya

7.2

Memahami pengukuran daya

7.3

mengaplikasi daya gesaran7.4

Mengaplikasi kerja

7.5

Mengaplikasi

kuasa7.6

Menganalisa

kepentingan

daya dalam

kehidupan7.1.1

Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan

7.1.2

Menerangkan kesan daya

7.1.3

Menerangkan pelbagai jenis daya

7.2.1menyatakan unit untuk daya7.2.2

menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi

7.2.3

mengukur magnitude daya

7.3.1

menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran

7.3.2menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitude bagi daya tersebut

7.3.3

menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran

7.3.4

menerangkan kebaikan dan keburukan geseran

7.3.5

menerangakan cara meningkatkan geseran

7.3.6

menerangkan cara mengurangkan geseran

7.3.7

menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.7.4.1

menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan

7.4.2

menyatakan unit untuk kerja

7.4.3

menentukan kerja yang dilakukan

7.5.1Menyatakan maksud kuasa.

7.5.2

Menyatakan unit untuk kuasa.

7.5.3

menentukan kuasa ke atas

kerja yang dilakukan.

7.6.1

Memerihalkan bagaimana

kehidupan jika daya tidak

wujud.B4D15E1B1D3E1Mengenal pasti unit dayaB5D6E1B3D18E1

Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harianB4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

8.1

Memahami

sistem

sokongan

dalam haiwan.8.1.1Menerangkan sistem sokongan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata.

8.1.2

Membanding dan membezakan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata

8.1.3

Membanding dan membezakan

sistem sokongan antara

haiwan invertebrata darat dan

akuatik.

B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

8.2 Memahamisistem

sokongan

dalam

tumbuhan.8.2.1

Menerangkan pelbagai sistem

sokongan bagi tumbuhan

berkayu dan tidak berkayu.

8.2.2

Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

8.3

Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup

9.1

Memahami bahawa

pusat graviti

mempengaruhi

kestabilan.9.2 Menghargai kepentingan

kestabilan.

mewajarkan kepentingan

sistem sokongan kepada benda

hidup.9.1.1

Menentukan titik keseimbangan

bagi bentuk sekata dan tidak

sekata.

9.1.2

Menghubungkait titik

keseimbangan sebagai pusat

graviti objek.

9.1.3

Menghubungkait pusat graviti

dengan kestabilan objek.

9.2.1

Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

9.2.2

Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

10.1

Menganalisa tuas.10.2

Menghargai usaha

inovatif dalam

mereka bentuk

mesin untuk

memudahkan kerja.10.1.1

Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip

tuas.

10.1.2

Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

10.1.3

Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

10.1.4

Mengelaskan tuas.

10.1.5

Menerangkan maksud momen daya.

10.1.6

Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

10.2.1

Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuasB1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuasB3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuasB4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan

jarak melalui aktivitiB6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

1