rpt berfokus sains sukan tingkatan empat 2009

Post on 30-May-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Rpt Berfokus Sains Sukan Tingkatan Empat 2009

  1/18

  RANCANGAN TAHUNAN SAINS SUKAN TINGKATAN EMPAT 2009

  MINGGU

  BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  1 Pengenalan mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan Empat dan peraturan2 1.1Definisi sains sukan

  1.2 Kepentingan sains sukandaripada aspek :

  1.2.1 Prestasi sukan1.2.2 Kesihatan1.2.3 Rekreasi1.2.4 Ekonomi1.2.5 Kerjaya

  1.3 Dasar Sukan Negara1.3.1 Sukan untuk semua1.3.2 Sukan untukkecemerlangan

  Aras 1

  - Menyatakan maksud sains sukan- Menyatakan kepentingan sains sukan- Menyatakan Dasar Sukan Negara

  Aras 2- Menghuraikan Dasar Sukan Negara- Mengaitkan kepentingan sukan dengan

  kehidupan harian.

  - Menyenaraikan contoh-contoh aktivitiSukan untuk semua dan Sukan untukkecemerlangan.

  Aras 3- Membanding dan membezakan di

  antara Sukan untuk semua dan Sukanuntuk kecemerlangan.

  Mencari maklumat daripada pelbagaisumber seperti internet dan mediamassa

  Membincangkan kepentingan sainssukan Membincangkan Dasar Sukan Negaradalam kumpulan

  2 1.4 Etika dalam sukan

  1.4.1 Semangat kesukanan1.4.2 Mematuhi peraturandan undang-undangpertandingan1.4.3 Menghormati dan patuhkepada keputusan

  1.5 Patriotisme melalui sukan- Semangat cintakan negara- Malaysia Boleh- Sukan Untuk Negara

  Aras 1

  -Menyatakan kepentingan mematuhiperaturan dan undangundang dalamsukan

  Aras 2

  - Menerangkan etika dalam sukan- Memberi contoh aktiviti-aktiviti yang

  dapat meningkatkan patriotisme dalamsukan

  Aras 3- Menentukan perbezaan tingkahlaku

  yang beretika dan tidak beretika

  Perbincangan kaitan etika dalam

  sukan bagiatlet, pegawai dan penonton

  Menyaksikan pertandingan permainanterpilihbagi mengamalkan etika dalam sukan Menerangkan nilai-nilai patriotismedalamsukan berdasarkan slogan MalaysiaBolehdan Majulah Sukan Untuk Negara

  3 2. Sejarah Perkembangan2.1 Sejarah perkembanganSainsSukan

  Aras 1- Menyatakan sejarah perkembangan

  sains sukanAras 2

  - Menjelaskan pertubuhan sains sukan

  - Mengetahui pertubuhan Sains Sukandan peranan pertubuhan di peringkatantarabangsa dan Malaysia

  Aras 3- Melaporkan perkembangan pengajian

  Sains Sukan di Institut Pengajian TinggiMalaysia.

  Membincangkan sejarah sains sukandiperingkat antarabangsa dan Malaysia Bercerita berkaitan sumbangan sainssukanterhadap kemajuan di peringkatantarabangsadan Malaysia Menyediakan satu projek tentangperkembangan sains sukan di Malaysia Mencari maklumat daripada pelbagaisumber

  5 2.2 Skim PersijilanKejurulatihan

  Aras 1- Menerangkan ketiga-tiga tahap skim

  Membincangkan skim persijilankejurulatihan

 • 8/14/2019 Rpt Berfokus Sains Sukan Tingkatan Empat 2009

  2/18

  Sukan Kebangsaan- Tahap 1 - Pengetahuan

  asas sains sukan- Tahap 2 Pengetahuan

  khusus aspek sainssukan

  - Tahap 3 - Kajian dalamSukan

  persijilan kejurulatihan SukanKebangsaan

  Aras 2- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua

  objektif Skim Persijilan KejurulatihanSukan Kebangsaan

  Kebangsaan

  MINGGU

  BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  6 2.3 Pengajian sains sukandi institutpengajian tinggi diMalaysia yangmenawarkan programsains sukan2.3.1 Kursus-kursus yangditawarkan di bawahprogram sains sukan

  2.3.2 Peringkat pangajian :- Diploma- Sarjana Muda- Sarjana- Kedoktoran2.4 Sains Sukan danKerjaya- Peluang pekerjaan- Peluang melanjutkanpelajaran- Sumber pendapatan

  Aras 1

  - Menyenaraikan program sains sukan yangditawarkan di institut pengajian tinggiMengenal pasti peluang-peluang kerjayayang berkaitan

  Perbincangan berkaitan kursus sainssukandan prospek pemeringkatanpengajian yangditawarkan di institut pengajiantinggi Melayari laman web www.moe.gov.my Lawatan ilmiah ke Institut PengajianTinggi Malaysia

  Menjalankan kerja projek tentangpeluangkerjaya dalam sains sukan

  7 3. Pengurusan Sukan

  3.1 Pengenalan3.1.1 Definisi PengurusanSukan3.1.2 Fungsi PengurusanSukan3.1.3 Definisi PengelolaanSukan3.1.4 KepentinganPengelolaan Sukan

  3.2 Sistem Pertandingan3.2.1. Kejohanan

  3.2.2. Liga(i) Liga 4 kumpulan(ii) Liga 3 kumpulan

  Aras 1

  -Menyatakan definisi pengurusan danpengelolaan sukan.

  Aras 2

  - Menjelaskan fungsi pengurusan sukan- Menghuraikan kepentingan pengelolaan

  sukan.

  Aras 1

  - Mengenalpasti sistem pertandinganAras 2

  - Memberi contoh jadual pertandingan bagi

  permainan terpilihAras 3

  - Membanding dan membezakan kelebihan

  Perbincangan tentang fungsi

  pengurusan danpengelolaan sukan. Menulis karangan tentang kepentinganpengelolaan sukan. Menyediakan / membuat jadualpertandinganbagi pertandingan terpilih Perbincangan tentang kelebihan dankekurangan sesuatu sistem pertandingan

 • 8/14/2019 Rpt Berfokus Sains Sukan Tingkatan Empat 2009

  3/18

  (iii) Liga 2 kumpulan(iv) Liga 1 kumpulan3.2.3. Kalah mati(a) Kalah mati sekali(b) Kalah mati 2 kali3.2.4 Cabar Mencabar(a) Tangga(b) Piramid(c) Corong

  dan kekurangan setiap sistempertandingan

  MINGGU

  BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  8-9 3.3 Peraturan AmPertandingan3.3.1 Kepentingan Peraturan3.3.2 Pertimbangan MembuatPeraturan3.3.3 Peraturan Am

  Pertandingan MSSM(i) Undangundang(ii) Kelayakan- peserta- sekolah- negeri

  Aras 1- Menyatakan peraturan am pertandingan

  MSSMAras 2

  - Menyenaraikan peraturan-peraturan ampertandingan MSSM

  -

  Membincangkan peraturanperaturan amMSSM

  Mencari maklumat dari mediacetak danmedia elektronik berkaitanperaturan am pertandinganMSSM. Menyediakan buku skrap.

  (iii) Had umur peserta- sekolah rendah- sekolah menengah- kiraan umur- bukti Pengesahan umur(iv) Pendaftaran

  - Pendaftaran

  Kontigen:-- bilangan pegawai- bilangan peserta- juruiring wanita(v) Pakaian- Pakaian semasapertandingan:-- acara Padang acaragelanggang- acara artistic (gimnastik danakuatik)(vi) Bantahan

  - bertulis- tempoh tamat bantahan- wang Pertaruhan bermain

  Aras 3- Menjelaskan faktor-faktor yang

  dipertimbangkan semasa membuatperaturan.

  - Menerangkan kepentinganundangundangdan peraturan pertandingan.

 • 8/14/2019 Rpt Berfokus Sains Sukan Tingkatan Empat 2009

  4/18

  dalam bantahan(vii) Lembaga tatatertib- AJK tatatertib dan tanggungjawab.

  9-10 4. Psikologi Sukan4.1 Asas Psikologi Sukan4.1.1 Konsep psikologi sukan(i) Definisi psikologi sukan(ii) Skop psikologi sukan.4.1.2 Peranan psikologissukan.(i) Pendidik psikologis sukan(ii) Penyelidik psikologissukan(iii) Psikologis sukan klinikal4.1.3 Kaitan antara psikologisukan dengan prestasiHubung kait antarakomponen kognitif dan emosidengan prestasi

  Aras 1- Mendefinisikan psikologi sukan- Menjelaskan skop bidang psikologis

  sukan- Mengenal pasti komponen yang saling

  berinteraksi dalam prestasi manusiaAras 2

  - Menghuraikan peranan yang dimainkanoleh psikologis sukan

  Aras 3

  - Membezakan peranan yangdimainkanoleh pendidik psikologis sukan,penyelidik psikologis sukan danpsikologis sukan klinikal

  Mencari maklumat berkaitanpsikologi sukan daripada mediacetak dan media elektronik Temu bual dengan psikologissukan Menyediakan folio Menerangkan perananpsikologi sukan dari aspekpendidikan, penyelidikan danklinikal Perbincangan tentangkomponen kognitif, perlakuandan emosi bagi meningkatkanprestasi sukan melalui keratanakhbar

  MINGGU

  BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  12 4.2 Motivasi4.2.1 Konsep motivasi(i) Definisi Arah dan intensitiyang berkait dengan usaha(ii) Sumber motivasi:(a) Intrinsik(b) Ekstrinsik4.2.2 Motivasi dan ganjaranKesan pengaruh motivasi ke

  atas prestasi individu4.2.3 Kemahiranmemotivasikandiri(i) Penetapan matlamat(ii) Kata-kata rangsangandiri

  Aras 1- Mendefinisikan konsep motivasi- Menyatakan ganjaran positif dan

  ganjaran negatifAras 2

  - Menerangkan sumber-sumber motivasidari segi intrinsik dan ekstrinsik.

  - Menyatakan kepentingan kata-katarangsangan diri untuk memotivasikan

  diriAras 3

  - Membezakan sumber-sumber motivasi- Membezakan kesan ganjaran positif dan

  ganjaran negatif

  Sumbang saran dalamkumpulan tentang bentukmotivasi yang sering diterimaoleh atlet. Mencari maklumat berkaitansumber-sumber motivasi intrinsikdan motivasi ekstrinsik melaluitemu bual, pemerhatian, soalselidik dan media massa

  Sumbang saran dalamkumpulan tentang bentukmotivasi yang sering diterimaoleh atlet Menyediakan kata-katarangsangan dan penetapanmatlamat kendiri jangka masapendek, jangka masa sederhana,jangka masa panjang

  13 4.3 Kebimbangan4.3.1 Konsep kebimbangan(i) Definisi

  (ii) Jenis-jenis kebimbangan4.3.2 Proses tafsirankebimbangan

  Aras 1- Mendefinisikan kebimbangan- Menyenaraikan kemahiran mengawal

  kebimbangan- Mendefinisikan atribusi- Menyenarai dimensi penyebab atribusi

  Sumbang saran tentangkebimbangan Menemu bual atlet dan

  jurulatih untukmendapatkan reaksi tentangkebimbangan

 • 8/14/2019 Rpt Berfokus Sains Sukan Tingkatan Empat 2009

  5/18

  4.3.3 Kemahiran mengawalkebimbangan(i) Menggunakan latihankemahiran psikologi(a) Terapi pernafasan(b) Pemusatan(c) Teknik releksasi(d) Visualisasi4.4 Atribusi4.4.1 Konsep Atribusi4.4.2 Dimensi penyebabatribusi4.4.3 Kesan atribusi

  Aras 2- Menyenaraikan situasi yang boleh

  menyebabkan kebimbangan.- Menilai atribusi berdasarkan tiga

  dimensi penyebabAras 3

  - Membezakan di antara kebimbangantret dengan kebimbangan seketika

  - Memilih kemahiran yang sesuai dengandiri sendiri dalam mengawalkebimbangan

  - Mengaitkan atribusi dengan motivasi

  Mempraktikkan duakemahiran mengawalkebimbangan. Perbincangan perkaitan antarakognitif, si