rpt sains tingkatan 2

Author: firdaus-norlizan

Post on 06-Jul-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  1/22

  SMK BINGKOR, KENINGAU, SABAH.

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2, 2015

  BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  1 8.1Memahamiorgan deriadan fungsinya.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenghubungkait lima deria, organderia dan rangsangan.

  Me$%"n&an'an apa yangberlaku dalam badan kita apabilarangsangan dikesan.

  8.1.1Mengenal pasti dan mengaitkanorgan deria dengan

  rangsangannya.

  8.1.(Menyatakan laluan daripadarangsangan kepada gerakbalas:Rangsangan Organ deriaSaraf Otak SarafGerak balas.

  B4D! )8.1.1*Menghubungkait lima deria, organ deria danrangsangannya melalui akti"iti

  #

  ( 8.(Memahamideria sentuhan.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i yang berikut:

  a%struktur kulit manusia yangterlibat dalam pengesananrangsangan.

  b% kepekaan kulit pada bahagianbadan yang berlainan terhadaprangsangan.

  Me$%"n&an'an kepekaan kulitberhubung situasi berikut:a% menerima suntikan.b% menggunakan Braille.

  8.(.1Mengenal pasti struktur kulitmanusia yang terlibat dalampengesanan rangsangan.

  8.(.(Menyatakan fungsi reseptor yangberbe&a#be&a tekanan, haba,sakit.

  8.(.+Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagianbadan yang berlainan terhadaprangsangan.

  B'D! )8.(.1*Melabel struktur kulit, menerangkan fungsireseptor.

  B4D(! )8.(.1, 8.(.(, 8.(.+*Menghubungkait kepekaan kulit terhadaprangsangan melalui akti"iti

  B'D!( )8.(.+*

  Menyusun laluan daripada ransangankepada gerak balas dan menerangkankepekaan kulit ketika

  • menerima suntikan

  • menggunakan Braille

  + 8.+Memahami deriabau.

  Me$%"n&an'an struktur hidungdan kedudukan sel#sel deria baumenggunakan model, )arta,perisian komputer dan bahanbantu menga$ar yang lain.

  8.+.1Mengenal pasti struktur hidung.

  8.+.(Mengenal pasti kedudukan sel

  B4D'! )8.+.1 , 8.+.(*) - )8..1 , 8..(* /Mengenal pasti kedudukan sel deria baudalam struktur hidung, ka*asan pada lidahyang bergerak balas terhadap rasa yangberbe&a dan kaitan antara deria rasa dengan

  1

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  2/22

  deria bau dalam pengesanan bau. deria bau melalui akti"iti.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  8.Memahami deriarasa.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengesan ka*asan berbe&apada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbe&a

  Men$alankan akti"iti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

  8..1Mengenal pasti ka*asanberbe&a pada lidah yangbergerak balas terhadap

  rangsangan yang berbe&a.

  8..(Menghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

  B4D'! )8..1 , 8..(* / )8.+.1 , 8.+.(*Mengenal pasti kedudukan sel deria baudalam struktur hidung, ka*asan pada lidahyang bergerak balas terhadap rasa yang

  berbe&a dan kaitan antara deria rasa denganderia bau melalui akti"iti.

  8.0Memahami deriapendengaran.

  Memerhati dan mengenal pastistruktur telinga manusia.

  Membin)angkan fungsi setiapbahagian pada struktur telingamanusia.

  Membin)angkan mekanismependengaran.

  8.0.1Mengenal pasti struktur telingamanusia.

  8.0.(Menerangkan fungsi bahagianberbe&a pada telinga manusia.

  8.0.+Memerihalkan bagaimana kitamendengar.

  B'D(! )8.0.1, 8.0.(, 8.0.+*Melabel struktur tel inga manusia,menerangkan fungsi struktur danmen$elaskan mekanisma pendengaran.

  0 8.Memahami

  deria penglihatan

  Memeriksa mata lembu ataumodel mata manusia.

  Mengumpul maklumat tentangstruktur dan fungsi setiapbahagian mata.

  Membin)angkan bagaimana kitamelihat.

  8..1Mengenal pasti struktur mata

  manusia.

  8..(Menerangkan fungsi bahagianyang berbe&a pada mata.

  8..+Memerihalkan bagaimana kitamelihat.

  B'D'! )8..1, 8..(, 8..+*Melabel struktur mata manusia,

  menerangkan fungsi struktur danmen$elaskan bagaimana manusia bolehmelihat

  2

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  3/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  2 3 8.3Memahami)ahaya danpenglihatan.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i:a% pantulan )ahaya.b% pembiasan )ahaya di antaradua medium yang berbe&a

  ketumpatan.

  Mengumpul maklumat tentang $enis ke)a)atan penglihatan dansumbangan+penggunaanteknologi untuk membetulkannya.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenun$ukkan rabun $auh danrabun dekat serta )aramembetulkanannya.

  Me$%"n&an'an maksudastigmatisme dan )aramembetulkannya.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i:a% ilusi optik.b% titik buta.

  Me$%"n&an'an hubunganantara penglihatan stereoskopikdan monokular dengankemandirian hai*an.

  Mengumpul maklumat tentangalat untuk mengatasi had deriapenglihatan.

  8.3.1Memerihalkan sifat#sifat )ahayaiaitu: pantulan dan pembiasan%.

  8.3.(Menyatakan pelbagai $eniske)a)atan penglihatan.

  8.3.+Menerangkan )ara pembetulanke)a)atan penglihatan.

  8.3.Menyatakan dan memberi

  )ontoh had deria penglihatan.

  8.3.0Mengaitkan penglihatanstereoskopik dan monokular dengan kemandirian hai*an.

  8.3.Mengenal pasti alat#alat yangsesuai untuk mengatasi hadderia penglihatan.

  BD! )8.3.(*Menamakan pelbagai $enis ke)a)atanpenglihatan.

  B'D4! )8.3.0*

  Men$elaskan penglihatan stereoskopik danmonokular serta mengaitkan dengankemandirian hai*an.

  B4D4! )8.3.1, 8.3.(*Menentukan pantulan dan pembiasan)ahaya antara dua medium yang berbe&aketumpatan melalui akti"iti.

  B4D-! )8.3.(, 8.3.+*Mengenal pasti rabun $auh, rabun dekat dan

  )ara membetulkannya melalui akti"iti.

  B4D-!( )8.3.*Mengenal pasti ilusi optik dan titik butamelalui akti"iti.

  BD! )8.3. - 8.8.* /Membentangkan hasil buku skrap mengenaialat teknologi yang sesuai untuk mengatasimasalah had deria penglihatan danpendengaran.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN HASIL EVIDENS

  3

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  4/22

  AKTIVITI PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

  8 8.8Memahamibunyi danpendengaran

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i:a% penghasilan bunyi.b% keperluan medium untukpemindahan bunyi.)% pantulan dan penyerapan

  bunyi.

  Mengumpulkan maklumattentang:a% ke)a)atan pendengaran.b% )ara pembetulan ke)a)atanpendengaran.

  Me$%"n&an'an hadpendengaran dan )ara

  meningkatkan keupayaanpendengaran.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i pendengaranstereofonik yang diperlukan bagimenentukan arah bunyi.

  8.8.1Memerihalkan sifat bunyi

  8.8.(

  Menerangkan pantulan danpenyerapan bunyi

  B4D!)8.8.1*Menentukan penghasilan dan keperluanmedium untuk pemindaan bunyi melaluiakti"iti.

  B4D!( )8.8.(*

  Men$elaskan pantulan dan penyerapan bunyimelalui akti"iti.

  8.8.+Menerangkan ke)a)atanpendengaran

  8.8.Menerangkan )ara pembetulanke)a)atan pendengaran

  B'D-! )8.8.+, 8.8.*Men$elaskan ke)a)atan pendengaran dan)ara pembetulannya.

  8.8.0Menyatakan had pendengaran

  #

  8.8.Menyatakan alat yang digunakanuntuk mengatasi hadpendengaran

  8.8.3Menerangkan pendengaranstereofonik

  BD! )8.3. - 8.8.* /Membentangkan hasil buku skrap mengenaialat teknologi yang sesuai untuk mengatasimasalah had deria penglihatan danpendengaran.

  B4D!' )8.8.3*

  Men$elaskan keperluan pendengaranstereofonik bagi menentukan arah bunyimelalui akti"iti.

  4

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  5/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  4 8.4Memahamirangsangan

  dan gerakbalastumbuhan

  Menjalanan e56e7"$en untukmengka$i dan mengenal pasti:a% rangsangan#rangsangan yang

  dikesan oleh tumbuhan.b% bahagian#bahagian tumbuhanyang peka terhadaprangsangan yang tertentu.

  Membin)angkan bagaimana gerakbalas terhadap ransanganpenting untuk kemandiriantumbuhan.

  8.4.1Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balas

  tumbuhan.

  B-D!Men$elaskan rangsangan dengan gerakbalas tumbuhan melalui eksperimen.

  8.4.(Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadaprangsangan tertentu.

  #

  8.4.+Menghubungkait gerak balastumbuhan dengankemandiriannya.

  B'D!Menghubungkait gerak balas tumbuhandengan kemandirannya.

  5

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  6/22

  BAB ( : NUTRISI

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  1 4.1Menganalisakelas#kelas

  makanan.

  Me$%"n&an'an kelas makananiaitu karbohidrat, protein, lemak,"itamin, mineral, pela*as dan air 

  serta menyatakan fungsinya.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengu$i kan$i larutan iodin%,glukosa larutan Benedi)t%,protein bahan u$i Millon% danlemak u$ian alkohol#emulsi%.

  4.1.1Menerangkan melalui )ontoh kelasmakanan.

  #

  4.1.(

  Menyatakan fungsi setiap kelas

  makanan.

  B'D/!

  Men$elaskan fungsi / kelas makanan

  4.1.+Mengu$i kan$i, glukosa, protein danlemak.

   

  B4D/!Menentukan kehadiran kan$i, glukosa,

  protein dan lemak melalui akti"iti.

  Me$%"n&an'an:a% apa maksud diet seimbang.b% faktor yang menentukan gi&i

  seimbang seseorang: umur, sai&, $antina, peker$aan, iklim, keadaankesihatan.

  Mengumpul pembungkus makananyang menun$ukkan nilai kalorimakanan dan membuat senaraiuntuk menun$ukkan nilai kalori bagisetiap $enis makanan.

  Membin)angkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu

  hidangan.

  Meran)ang gi&i seimbang untuksatu hari sarapan, makan tengaharidan makan malam%.

  4.(.1Menyatakan maksud gi&i seimbang.

  B(D!Memberi maksud gi&i seimbang

  4.(.(Menyatakan faktor yang mestidipertimbangkan apabilameran)ang gi&i seimbang.

  4.(.+Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepadagi&i seimbang.

  B'D/!( )4.(.(, 4.(.+*Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiapgram karbohidrat, protein dan lemak padapembungkus makanan dan membuatanggaran $umlah kalori bagi setiaphidangan.

  4.(.Menyatakan kuantiti tenaga dalamsetiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

  4.(.0Menganggar kalori makanan yangdiambil dalam setiap hidangan.

  B'D/!' )4.(., 4.(.0*Men$elaskan faktor#faktor yangmenentukan gi&i seimbang dan bagaimanafaktor ini memberi kesan kepada gi&iseimbang.

  4.(.Meran)ang satu gi&i seimbang. #

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN HASIL EVIDENS

  6

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  7/22

  AKTIVITI PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

  11 4.+Memahamisistempen)ernaanmanusia.

  Membin)angkan pen)ernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih ke)il yang bolehlarut dan sedia diserapoleh badan.

  Mengenal pasti bahagian sistempen)ernaan dan aliran makananmelalui salur pen)ernaan denganmenggunakan model+ )arta+0DROM

  4.+.1Menerangkan maksud pen)ernaan.

  4.+.(Mengenal pasti bahagian sistempen)ernaan.

  4.+.+Memerihalkan aliran makananmelalui salur pen)ernaan.

  4.+.Menyatakan fungsi organ dalamsistem pen)ernaan.

  4.+.0Memerihalkan prosespen)ernaan dalam salurpen)ernaan.

  4.+.Menyenaraikan hasil pen)ernaankarbohidrat, protein dan lemak.

  B(D(! )4.+.1*Memberi maksud pen)ernaan

  B'D1! )4.+.(, 4.+.*Melabel dan menerangkan fungsi organdalam sistem pen)ernaan

  B'D1!( )4.+.+, 4.+.0, 4.+.*Menerangkan proses penguraian molekulmakanan, alirannya dalam sistempen)ernaan dan menyenaraikan hasilpen)ernaan bagi :

  • karbohidrat

  • protein

  • lemak

  1( 4.Memahamiprosespenyerapanmakananter)erna.

  Membin)angkan prosespenyerapan hasil pen)ernaandalam usus ke)il.

  Menjalanan e56e7"$en untukmenun$ukkan penyerapan glukosamelalui tiub 2isking.

  4..1Menerangkan prosespenyerapan hasil pen)ernaan.

  4..(Membuat inferens tentangpenyerapan glukosa melalui tiub2isking.

  B'D1!'Men$elaskan proses penyerapan hasilpen)ernaan dalam usus ke)il.

  B-D(!Men$elaskan penyerapan glukosa melaluitiub "isking melalui eksperimen.

  1+CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN HASIL EVIDENS

  7

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  8/22

  AKTIVITI PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

  1 4.0Memahamipenyerapansemula air danpenyahtin$aan

  Me$%"n&an'an penyerapansemula air oleh usus besar danproses penyahtin$aan.

  Me$%"n&an'an kepentinganamalan pemakanan yang baik

  untuk mengelakkan sembelit.

  4.0.1Menyatakan bagaimana air diserapsemula dalam usus besar.

  4.0.(Menerangkan penyahtin$aan.

  4.0.+Mengaitkan masalahpenyahtin$aan dengan amalanpemakanan.

  B'D1!4 )4.0.1, 4.0.(, 4.0.+*Menerangkan :

  • proses penyerapan semula air 

  oleh usus besar danpenyahtin$aan.

  • 3aitan antara amalan pemakanan

  dengan masalah penyahtin$aan.

  4.Mempraktikkanamalanpemakananyang sihat.

  Meran)ang dan melaksanakanamalan pemakanan yang sihat.

  Membin)angkan topik berikut:a% mempraktikkan amalan

  pemakanan sihat )ontoh:  makan makanan

  seimbang  dan makan se)ara  sederhana%.b% pengagihan makanan  kepada yang kurang  bernasib

  baik+memerlukan.

  )% membudayakan adab makanyang menepati sensiti"iti dankeper)ayaan agama

  4..1Me*a$arkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

  4..(Mempraktikkan amalan pemakananyang betul..4..+Me*a$arkan pengagihanmakanan kepada yang kurangbernasib baik+memerlukan.

  4..Mengaitkan adab makan yangmenepati sensiti"iti dankeper)ayaan agama.

  BD(! )4..1, 4..(, 4..+ - 4..*Membentangkan hasil penulisan makanandan amlan pemakanan5 dalam pelbagaibentuk persembahan berkaitan:

  # 3epentingan makan makananberkhasiat

  # Mempratikkan amalan pemakananyang betul

  # Meran)ang satu gi&i seimbang# Me*a$arkan pengagihan makanan

  kepada yang kurang bernasib baik+memerlukan

  # Mengaitkan adab makan yangmenepati sensiti"iti dankeper)ayaan agama

  8

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  9/22

  BAB + : BIODIVERSITI

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  101.1Memahamikepelbagaianorganism hidup

  danpengelasannya

  Membin)angkan kepelbagaian )iriumum organisma hidup

  Mengumpul dan mengelaskanpelbagai tumbuhan dan hai*anberdasarkan )iri sepunya.

  # 6ai*an:7n"ertebrata, "ertebrata, mamalia,ikan, burung, amfibia, reptilia.

  # 8umbuhan:8umbuhan berbunga, tumbuhantidak berbunga, monokotiledon,dikotiledon.

  # Membina peta konsep tentangorganisma hidup berdasarkanpengelasan di atas.

  1.1.1Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu

  habitat.

  1.1.(Mengelaskan kepelbagaian hai*anberdasarkan )iri sepunya.

  1.1.+Mengelaskan kepelbagaiantumbuhan berdasarkan )irisepunya.

  1.1.Menerangkan kepentingankepelbagaian kepadapersekitaran.

  B'D9! )1.1.(, 1.1.+, 1.1.*Mengelaskan kepelbagaian hai*an dantumbuhan serta men$elaskan kepentingankepelbagaian organisma kepadapersekitaran.

  BAB : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

  9

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  10/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENPENTAKSIRAN

  1 11.1MenganalisaSalingbersandaranantara

  organismahidup

  Menjalanan aj"an la6an'an untukmengka$i spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatuekosistem.

  Men$alankan 6e7%"n&an'antentang saling bersandaranantara organisma hidup danpersekitaran untuk me*u$udkanekosistem yang seimbang.

  11.1.1Menyatakan maksud spesis,populasi dan komuniti.

  11.1.(Menyatakan maksud habitat dan

  ekosistem.

  B(D'! )11.1.1 - 11.1.(*Memberi maksud spesies, populasi,komuniti habitat dan ekosistem

  11.1.+Mengenal pasti pelbagai habitatdalam satu ekosistem.

  #

  11.1.Menerangkan melalui )ontoh salingbersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk

  me*u$udkan ekosistem yang

  seimbang.

  B4D1!Menghubungkait spesies, habitat,

  populasi, komuniti dengan saling

  bersandaran antara organism hidup dan

  persekitaran dalam me*u$udkan

  ekosistem yang seimbang melalui ka$ian

  lapangan.

  13 11.(Menilaiinteraksiantaraorganismahidup.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang $enis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a% mangsa#pemangsa.b% simbiosis: komensalisme,mutualisme, parasitisme )ontoh: ikan remora dan  $erung, alga dan kulat,

  )a)ing pita dan manusia%.

  b% persaingan.

  Men$alankan satu akti"iti untukmenun$ukkan kepentingan interaksiantara organisma dan persekitaran.

  11.(.1Menyenaraikan $enis interaksiantara organisma hidup.

  11.(.(Menerangkan dengan )ontohinteraksi antara organism hidup.

  11.(.+

  Me*a$arkan kepentinganinteraksi antara organisma hidupdan persekitaran.11.(.Menerangkan melalui )ontohkebaikan dan keburukan ka*alanbiologi dalam menga*al bilanganmusuh tanaman di ka*asantertentu.

  B'D! )11.(.1 , 11.(.(* - )11.+.(* /Men$elaskan pelbagai $enis interaksi diantara organism hidup dan membinasiratan makanan.

  BD'! )11.(.+, 11.(.* - )11..0* /Men$alankan satu forum dari bahan

  penulisan berkaitan:# 3epentingan interaksi antara

  organism hidup dan persekitaran.# Men$elaskan kebaikan dan

  keburukan ka*alan biologi dalampertanian.

  # Menghuraikan kepentinganfotosintesis dalam mengekalkanekosistem seimbang.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  10

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  11/22

  18 11.+Mensintesissiratanmakanan.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang pengeluar, pengguna,pengurai dan piramid nombor.

  Membina siratan makanandaripada beberapa rantaimakanan dan mengenal pastipengeluar, pengguna dan pengurai.

  Membin)angkan aliran tenaga dalamsiratan makanan yang dibina.

  Mengendalikan satu permainan untukmenun$ukkan kesanpenambahan atau penguranganbilangan organisma dalam piramidnombor.Membin)angkan akibatsekiranya satu komponenorganisma hidup dalam satuekosistem tiada.

  11.+.1Menerangkan maksudpengeluar, pengguna dan pengurai.

  B(D4!

  Memberi maksud pengeluar, pengguna

  dan pengurai ekosistem.

  11.+.(Menggabungkan beberapa rantai

  makanan untuk membina siratanmakanan.

  B'D! )11.+.(* - )11.(.1 , 11.(.(*/Men$elaskan pelbagai $enis interaksi di

  antara organism hidup dan membinasiratan makanan.

  11.+.+Mengenal pasti pengeluar,pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.

  #

  11.+.Membina piramid nombor daripadarantai makanan.

  #

  11.+.0Mengaitkan siratan makanan danpiramid nompor dengan alirantenaga.

  11.+.Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidup dalam

  satu ekosistem tiada.

  B'D!( )11.+.0, 11.+.*

  Mengaitkan piramid nombor yang dibina

  dengan aliran tenaga serta meramalkan

  apa yang akan berlaku $ika ketiadaan satu

  komponen.

  (Soalan HOTS)

  14 11.Menganalisafotosintesis

  Men$alankan perbin)angantentang fotosintesis.

  Men$alankan eksperimenmenentukan faktor yangdiperlukan untukfotosintesis)ontoh: karbon dioksida, air, )ahayadan klorofil%.

  11..1Menyatakan maksud fotosintesis.

  11..(Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.

  B-D'! )11..1 , 11..(*Menerangkan maksud fotosintesis danmenentukan faktor#faktor yang diperlukanuntuk fotosintesis melalui eksperimen.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  11

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  12/22

  14 Membin)angkan kepentinganfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

  Membin)angkan kitar karbon dankitar oksigen.

  11..+Menyatakan hasil fotosintesis.

  #

  11..Menga*al pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

  #

  11..0Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

  B'D! )11..0*Men$elaskan proses fotosintesis dalamekosistem dan kaitannya dengan kitar karbon dan kitar oksigen.

  BD'! )11..0* - )11.(.+, 11.(.* /Men$alankan satu forum dari bahanpenulisan berkaitan:# 3epentingan interaksi antara

  organisma hidup dan persekitaran.# Men$elaskan kebaikan dan

  keburukan ka*alan biologi dalampertanian.

  # Menghuraikan kepentingan

  fotosintesis dalam mengekalkan

  ekosistem seimbang.

  12

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  13/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  ( 11.0Menilaikepentinganpemuliharaandanpemeliharaanorganismhidup.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang memulihara dan memeliharaorganisma hidup.

  Menjalanan aj"an la6an'an dihutan simpan semula$adi tanahlembap, hutan tanah tinggi atauhutan hu$an tropika% atau santuarihai*an untuk mengka$i pemuliharaandan pemeliharaan organisma hidup.

  Men$alankan 6e7%"n&an'antentang bagaimana kema$uan dalamsains dan teknologi membantupemuliharaan danpemeliharaan organisma hidup.

  Menjalanan 5a!9 e$6en yangmenekankan kepentinganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup + men$alankan ;mainperanan< yang melibatkanpihak yang berkenaan dalampenyelesaian masalah yangberhubungkait denganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

  11.0.1Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

  11.0.(Menerangkan langkah yang diambiluntuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

  B'D(! )11.0.1 , 11.0.(*Men$elaskan maksud pemuliharaan danpemeliharaan serta menyenaraikanlangkah#langkah untuk memulihara danmemelihara organisma hidup.

  11.0.+Me*a$arkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

  #

  11.0.Menyokong akti"iti yang

   dian$urkan oleh pelbagai pihak

  memelihara dan memulihara

  organisma hidup.

  #

  11.Menilai

  perananmanusia dalammengekalkankeseimbangansemula$adi.

  Men$alankan sesi sumbangsaranuntuk membin)angkan isu

  persekitaran yang memberi kesankepada keseimbangan semula$adidan )ara menyelesaikannya.Men$alankan perbin)angan untukme*a$arkan baha*a manusiamemerlukan ekosistem yang stabildan produktif untuk memastikankehidupan yang harmoni

  11..1Menerangkan kesan akti"iti

  manusia terhadap keseimbangansemula$adi.11..(Memerihalkan )ara manusiamenyelesaikan masalah yangberhubungkait denganpersekitaran.11..+

  Μe*a$arkan baha*a manusia

  memerlukan ekosistem yangstabil, produktif dan seimbang

  13

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  14/22

  BAB 0 : AIR DAN LARUTAN

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  (1 1(.1Menganalisa

  )iri fi&ikal air.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenentukan yang berikut:

   takat beku air,

   takat didih air.

  Menjalanan a!"#"!" untukmemerhatikan kesan bendasing keatas )iri fi&ikal air.

  1(.1.1Menyatakan maksud takat beku

  air.

  1(.1.(Menyatakan maksud takat didihair.

  B4D9! )1(.1.1 , 1(.1.(* - )1(.1.* /Menentukan takat beku dan takat didih air 

  serta kesan bendasing ke atas )iri fi&ikalair melalui akti"iti.

  1(.1.+Memerihalkan )iri fi&ikal air.

  #

  1(.1.Menerangkan melalui )ontoh

  kesan bendasing ke atas )irifi&ikal air.

  B4D9! )1(.1.1 , 1(.1.(* - )1(.1.* /Menentukan takat beku dan takat didih air 

  serta kesan bendasing ke atas )iri fi&ikalair melalui akti"iti.

  1(.(Menganalisakomposisi air.

  Menjalanan ele!7l"5"5 untukmenentukan nisbah hidrogenkepada oksigen dalam satumolekul air.

  1(.(.1Menentukan komposisi air.

  1(.(.(Mengu$i kehadiran hidrogendan oksigen.

  B4D! )1(.(.1 , 1(.(.(*Menentukan komposisi air melaluielektrolisis serta mengu$i kehadiranhidrogen dan oksigen melalui akti"iti.

  (( 2 (+CUTI PERTENGAHAN TAHUN 

  ( 1(.+Menganalisaprosespenye$atan air.

  Menjalanan e56e7"$en untukmengka$i faktor mempengaruhipenye$atan air iaitu kelembapan,suhu persekitaran, luaspermukaan dan pergerakan udara.

  1(.+.1Menerangkan maksud penye$atan.

  B(D-!Memberi maksud penye$atan

  14

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  15/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  ( Me$%"n&an'an faktor yangmempengaruhi kadar penye$atandan kaitannya dengan 8eori3inetik.

  Me$%"n&an'an persamaan danperbe&aan antara penye$atandengan pendidihan.

  Mengumpul maklumat tentangproses penye$atan dan aplikasinyadalam kehidupan harian iaitumengeringkan pakaian, penga*etanhasil pertanian dan pemprosesanmakanan.

  1(.+.(Menerangkan melalui )ontohfaktor yang mempengaruhikadar penye$atan air denganmeru$uk 8eori 3inetik.

  #

  1(.+.+Membanding dan membe&akanantara penye$atan denganpendidihan.

  1(.+.Memerihalkan aplikasipenye$atan air dalam kehidupanharian.

  B'D'! )1(.+.+ , 1(.+.*

  Membanding be&a antara penye$atan dan

  pendidihan serta memberi )ontoh aplikasi

  penye$atan air dalam kehidupan harian.

  (Persamaan dan perbezaan)

  (0 1(.Menganalisalarutan dankelarutan.

  Me$%"n&an'an perbe&aan antara&at terlarut, pelarut dan larutan.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenyediakan larutan )air, larutanpekat dan larutan tepu.

  Me$%"n&an'an persamaan dan

  perbe&aan antara larutan )air,larutan pekat dan larutan tepu.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenun$ukkan perbe&aan antaralarutan dengan bahan terampai.

  1(..1Menerangkan maksud &atterlarut, pelarut dan larutan.

  B(D!Memberi maksud &at terlarut, pelarut danbahan terampai.

  1(..(Membanding dan membe&akanantara larutan )air, larutan pekatdan larutan tepu.

  1(..+Menerangkan maksud bahanterampai.

  B4D! )1(..(*

  Membanding be&a antara larutan )air,

  larutan pekat dan larutan tepu melalui

  akti"iti.

  B4D!( )1(..+*

  Membe&akan larutan dengan bahan

  terampai melalui akti"iti.

  1(..Menerangkan maksud keterlarutan. #

  15

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  16/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  (0 

  Menjalanan e56e7"$en untukmenentukan faktor yangmempengaruhi kelarutan &at terlarut

  •  $enis pelarut,

  •  $enis &at terlarut,

  • suhu pelarut.

  Menjalanan e56e7"$en untukmenentukan faktor yangmempengaruhi kadar keterlarutan:

  • suhu pelarut,

  • kadar ka)auan,

  • sai& &at terlarut.

  Me$%"n&an'an kepentingan airsebagai pelarut uni"ersal dalamkehidupan harian.

  Mengupul maklumat tentang aplikasipelarut organik dalam kehidupanharian.

  1(..0Menerangkan faktor yangmempengaruhi keterlarutan &atterlarut di dalam air.

  B-D-!Menentukan faktor#faktor yangmempengaruhi keterlarutan &at terlarutmelalui eksperimen.

  1(..Menerangkan kepentingan airsebagai pelarut uni"ersal dalamkehidupan.

  1(..3Memberi )ontoh kegunaan pelarut

  organik di dalam kehidupan harian.

  B'D4! )1(.. , 1(..3*

  Menerangkan kepentingan air sebagai

  pelarut uni"ersal dan kegunaan pelarut

  organik dalam kehidupan seharian.

  ( 1(.0Menganalisaasid dan alkali.

  Menjalanan a!"#"!" untukmengka$i:

  • sifat asid dari aspek nilai

  p6, rasa, sifatmengkakis, kesan

    ke atas kertas litmus,  tindakan terhadap

  logam sepertimagnesium dan &ink.

  • sifat alkali dari aspek

  nilai p6, rasa,mengkakis, kesan ke

    atas kertas litmus.

  Men$alankan 6e7%"n&an'an  untuk mendefinisi se)ara operasi

  asid dan alkali.

  1(.0.1Mengenal pasti sifat asid.

  1(.0.(Mengenal pasti sifat alkali.

  1(.0.+

  Menyatakan asid dan alkalihanya menun$ukkan sifatnyadengan kehadiran air.

  1(.0.Menerangkan melalui)ontoh definisi asid dan alkali.

  1(.0.0Mengenal pasti bahan berasid danberalkali dalam kehidupan harian.

  #

  #

  #

  #

  B4D(! )1(.0.0*Menentukan bahan yang bersifat asid danalkali melalui akti"iti.

  16

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  17/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  (Menjalalanan a!"#"!" untukmenentukan bahan berasid danbahan beralkali dalam kehidupanharian.

  Mengumpul maklumat tentangkegunaan asid dan alkali dalamkehidupan harian seperti bidangpertanian dan industri.

  Membin)angkan maksudpeneutralan.

  Menjalanan a!"#"!" untukmenentukan peneutralan denganmenggunakan asid hidroklorik dannatrium hidroksida pada kepekatanyang sama.

  Me$%"n&an'an aplikasipeneutralan dalam kehidupan harian)ontoh: menggunakan syampu danperapi, dan meneutralkan sengatanserangga%.

  1(.0.Menyatakan kegunaan asid danalkali dalam kehidupan harian.

  #

  1(.0.3Menerangkan maksudpeneutralan.

  1(.0.8Menulis persamaan perkataanuntuk memerihalkan prosespeneutralan.

  1(.0.4Menerangkan melalui )ontohkegunaan peneutralan dalamkehidupan harian.

  B'D-! )1(.0.3 , 1(.0.8 , 1(.0.4*

  Menerangkan maksud peneutralan melalui

  persamaan perkataan serta )ontoh aplikasi

  peneutralan dalam kehidupan seharian.

  (3 1(.Menganalisakaedahpembersihanair.

  Membuat la*atan ke lo$ipembersihan air.

  Sumbangsaran tentang yang berikut:

  • sumber air semula $adi.

  • sebab pembersihan air.

  Membin)angkan pelbagai $eniskaedah pembersihan air sepertipenurasan, pendidihan,pengklorinandan penyulingan.

  1(..1Menyenaraikan sumber air semula $adi.

  1(..(Menyatakan sebab pembersihanair.

  1(..+Memerihalkan pelbagai $eniskaedah pembersihan air.

  1(..Membandingkan kelebihandan kekurangan pelbagai

  BD(! )1(..1 * - )1(.8.1* /Menamakan sumber air semula$adi danbahan )emar air 

  B'D! )1(..( , 1(..+ , 1(..*Menerangkan :

  • kepentingan pembersihan air.

  • kaedah pembersihannya.

  • kebaikan dan keburukan sesuatu

  kaedah.

  B4D'! )1(..+*Menerangkan pelbagai $enis kaedahpembersihan air melalui akti"iti.

  17

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  18/22

  kaedah pembersihan air.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  Men$alankan akti"iti untukmengka$i pelbagai $eniskaedahpembersihan air sepertipenurasan, pendidihan danpenyulingan.

  Murid membentangkan dapatanmereka untuk membin)angkankelebihan dan kekuranganpelbagai kaedah pembersihan air.

  (8 1(.3Menganalisasistem bekalanair.

  Mela*at ke lo$i pemprosesan air untuk mengka$i sistem bekalan airdan peringkat yang terlibat dalampembersihan air.

  Membin)angkan )aramen$imatkan air.

  Membuat pro$ek untuk mengka$i $umlah puratakegunaan air di rumah.

  1(.3.1Memerihalkan bagaimanasistem bekalan air berfungsi.

  1(.3.(Menerangkan )ara untukmen$imatkan air.

  B'D!( )1(.3.1 , 1(.3.(*Men$elaskan bagaimana sistem bekalanair berfungsi dan )ara pen$imatan air.

  BD4! )1(.3.1, 1(.3.(* -)1(.8.(, 1(.8.+* /

  Membuat pembentangan dalam pelbagaibentuk persembahan berkaitan:

  # pen)emaran air.# penga*alan.# pembersihan.# )ara pen$imatan penggunaannya.

  18

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  19/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  (4 1(.8Memahamipemeliharaankualiti air.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang bahan )emar yangmerangkumi:

  •bahan buangan industri seperti

  bahan kimia dan sisa radioaktif.

  •bahan buangan domestik seperti

  sampah sarap dan  kumbahan.

  •bahan kimia daripada akti"iti

  pertanian seperti ba$a dan ra)unhai*an perosak.

  •pengelodakan yang berpun)a

  daripada pembinaan danpenebangan hutan.

  •8umpahan daripada kapal minyak.

  Mengendalikan perbin)angantentang kesan pen)emaran air ke

  1(.8.1Memberi )ontoh bahan )emar air.

  1(.8.(Menerangkan kesanpen)emaran air ke atas bendahidup.

  1(.8.+Menerangkan )ara menga*alpen)emaran air.

  1(.8.Menerangkan )ara memelihara airdan kualitinya

  BD(! )1(.8.1* - )1(..1* /Menamakan sumber air semula$adi danbahan )emar air.

  B'D!' )1(.8.(, 1(.8.+, 1(.8.*Men$elaskan :

  • kesan pen)emaran.• )ara menga*al pen)emaran.

  • )ara memelihara kualiti air.

  BD4! )1(.3.1, 1(.3.(* -)1(.8.(, 1(.8.+* /

  Membuat pembentangan dalam pelbagaibentuk persembahan berkaitan:

  # pen)emaran air.# penga*alan.

  19

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  20/22

  atas benda hidup.

  Men$ana idea tentang )aramenga*al pen)emaran air.

  Membin)angkan )ara memuliharadan memelihara air dan kualitinya.

  Men$alankan kempen ;0intai Sungai3ita

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  21/22

  harian. membin)angkan aplikasi tekananudara dalam pi)agari, sifon, pampenyembur dan penyedutminuman.

  Membin)angkan )aramenggunakan prinsip tekananudara untuk menyelesaikanmasalah harian seperti sinkitersumbat dan menuang susupekat daripada tin.

  Mengumpul maklumat bagaimanatangki gas di ba*ah tekanan tinggiberfungsi.

  Membin)angkan langkahkeselamatan yang perlu diambilapabila menggunakan gas diba*ah tekanan tinggi.

  1+.(.(Men$ana idea untuk menyelesaikanmasalah dengan menggunakanprinsip tekanan udara.

  1+.(.+Menghubungkaitkan langkahkeselamatan yang perludiambil apabila menggunakangas di ba*ah tekanan tinggi.

  • sifon.

  • pelo)ok.

  • penyedut minuman.

  B'D/!( )1+.(.+*Menerangkan langkah#langkahkeselamatan yang perlu diambil apabilamenggunakan gas di ba*ah tekanantinggi.

  BAB 3 : DINAMIK

  BAB 8 : SOKONGAN DAN GERAKANBAB 4 : STABILITI

  21

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  +1 ; +( 1.1Memahamidaya.

  Men$alankan akti"iti untukmenun$ukkan tolakan dan tarikanadalah daya.

  Men$alankan akti"iti untuk

  menun$ukkan kesan dayaperubahan bentuk, kedudukan,kela$uan dan arah.

  Men$alankan akti"iti untukmenun$ukkan pelbagai $enis dayadaya geseran, daya gra"iti, dayaelektrostatik dan daya magnetik%.

  1.1.1Menyatakan daya adalah tolakanatau tarikan.

  1.1.(

  Menerangkan kesan daya.

  1.1.+menerangkan pelbagai $enis daya

  B4D-! )1.1.1 , 1.1.( , 1.1.+*Men$elaskan tolakan dan tarikan sebagaidaya, kesan daya dan $enisnya melaluiakti"iti.

  1.(Memahamipengukuran

  daya.

  Membin)angkan unit daya danprinsip nera)a spring.

  Men$alankan akti"iti untukmengukur magnitud daya

  1.(.1Menyatakan unit untuk daya.

  BD'!Menamakan unit daya

  1.(.(Menerangkan bagaimana nera)aspring berfungsi.

  #

  1.(.+Mengukur magnitud daya.

  #

  +(CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 

  ++CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  + 1.+Mengaplikasidaya geseran.

  Membin)angkan dengan )ontohuntuk menun$ukkan ke*u$udandaya geseran.

  Men$alankan akti"iti untuk

  mengenal pasti arah bagi dayageseran dan mengukur magnitudbagi daya tersebut.

  1.+.1Menerangkan dengan )ontohke*u$udan daya geseran.

  #

  1.+.(

  Menyatakan arah bagi dayageseran dan magnitud bagidaya tersebut.

  #

  1.+Mengaplikasidaya geseran.

  Men$alankan eksperimen untukmenun$ukkan bagaimanapermukaan yang berbe&amempengaruhi magnitud dayageseran.

  Mengumpulkan maklumat danmembin)angkan kebaikan dankeburukan geseran.

  Men$alankan akti"iti )ara:a% meningkatkan geseran.b% mengurangkan geseran.

  Membin)angkan aplikasimeningkatkan dan mengurangkangeseran dalam kehidupan harian.

  1.+.+Men$alankan eksperimen untukmenun$ukkan bagaimanapermukaan yang berbe&amempengaruhi daya geseran.

  B-D!Membuktikan permukaan yang berbe&amempengaruhi magnitud daya geseranmelalui eksperimen.

  1.+.Menerangkan kebaikan dankeburukan geseran.

  1.+.0Menerangkan )ara meningkatkangeseran.

  1.+.Menerangkan )ara mengurangkangeseran.

  1.+.3Menerangkan dengan )ontohaplikasi geseran dalam kehidupanharian.

  B'D1! )1.+. , 1.+.0 , 1.+.*

  Men$elaskan :

  • kebaikan dan keburukan geseran.

  • )ara meningkatkan dan

  mengurangkan daya geseran

  dalam kehidupan harian.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  +0 1.Mengaplikasikan ker$a

  Membin)angkan dengan )ontoh,ker$a dilakukan apabila ob$ekdigerakkan oleh daya.

  Men$alankan akti"iti untuk

  menentukan ker$a dilakukandengan menggunakan rumusberikut:3er$a =%> Daya ?% @ =arak m%

  1..1Menerangkan dengan )ontohbagaimana ker$a dilakukan.

  1..(

  Menyatakan unit untuk ker$a.

  1..+Menentukan ker$a yangdilakukan.

  B'D9! )1..1*Menerangkan bagaimana ker$a dilakukan.

  #

  B4D! )1..+* - )1.0.+* /Menentukan ker$a dilakukan dan kuasadengan menggunakan rumus melaluiakti"iti.

  + 1.0Mengaplikasikuasa

  Men$alankan akti"iti untukmenentukan kuasa denganmenggunakan rumus berikut:3uasa A% > 3er$a =%

    Masa s%

  1.0.1Menyatakan maksud kuasa.

  1.0.(Menyatakan unit untuk kuasa.

  1.0.+menentukan kuasa ke atasker$a yang dilakukan.

  B4D! )1..+* - )1.0.+* /Menentukan ker$a dilakukan dan kuasadengan menggunakan rumus melaluiakti"iti.

  1.Menganalisa

  kepentingandaya dalamkehidupan

  Mereka satu akti"iti )ontoh

  melukis poster, melakonkansketsa atau lakonan untukmenun$ukkan bagaimanakehidupan sekiranya tiada daya.

  1..1

  Memerihalkan bagaimanakehidupan $ika daya tidak*u$ud.

  #

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  +3 10.1Memahamisistemsokongandalam hai*an.

  Mengumpul maklumat danmembin)angkan pelbagai sistemsokongan bagi:a% hai*an "ertebrata darat danakuatik.

  b% hai*an in"ertebrata darat danakuatik.

  Men$alankan perbin)angantentang yang berikut:a% persamaan dan perbe&aanantara sistem sokongan hai*an"ertebrata darat dan akuatik.b% persamaan dan perbe&aanantara sistem sokongan hai*anin"ertebrata darat dan akuatik

  10.1.1Menerangkan sistem sokonganhai*an "ertebrata dan pelbagaisistem sokongan hai*anin"ertebrata.

  10.1.(Membanding dan membe&akanhai*an "ertebrata dan pelbagaisistem sokongan hai*anin"ertebrata

  10.1.+Membanding dan membe&akansistem sokongan antara

  hai*an in"ertebrata darat danakuatik.

  B'D(! )10.1.( , 10.1.+*Membanding be&a pelbagai sistemsokongan hai*an :

  • "ertebrata darat dan akuatik.

  • in"ertebrata darat dan akuatik.

  +8 10.(Memahamisistemsokongandalamtumbuhan.

  Men$alankan ka$ian lapanganuntuk mengka$i pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhan.

  Men$alankan akti"iti untukmengelaskan tumbuhanberdasarkan sistem sokongannya

  10.(.1Menerangkan pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhanberkayu dan tidak berkayu.

  10.(.(Mengelaskan tumbuhan

  berdasarkan sistem sokongannya.

  B4D/! )10.(.1 , 10.(.(*Menerangkan pelbagai sistem sokongantumbuhan dan membuat pengelasannyamelalui ker$a lapangan.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  +4 1.1Memahamibaha*apusat gra"itimempengaruhi

  kestabilan.

  Men$alankan akti"iti untukmen)ari titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidaksekata.

  Men$alankan akti"iti untukmenyiasat bagaimana pusatgra"iti mempengaruhikestabilan ob$ek denganmemanipulasikan:a% tinggi.b% luas tapak.

  Membin)angkan hubunganantara pusat gra"iti dankestabilan.

  1.1.1Menentukan titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidaksekata.

  1.1.(Menghubungkait titikkeseimbangan sebagai pusatgra"iti ob$ek.

  1.1.+Menghubungkait pusat gra"itidengan kestabilan ob$ek.

  B4D1! )1.1.1, 1.1.(*Menentukan titik keseimbangan bagibentuk sekata dan tidak sekata sertahubungannya sebagai pusat gra"iti ob$ekmelalui akti"iti.

  B4D1!( )1.1.+*Menghubungkait ketinggian dan luas tapakdengan kestabilan ob$ek melalui akti"iti.

  B'D(! )1.1.+*Menyatakan hubungan antara pusat gra"itidengan kestabilan ob$ek.

  1.(Menghargaikepentingankestabilan.

  Mengadakan sesi sumbangsarantentang )ara meningkatkankestabilan.

  Men$alankan akti"iti seperti membuat

  pro$ek atau permainan untukmembina model yang mengaplikasikonsep kestabilan.

  1.(.1Men)adangkan )ara meningkatkankestabilan ob$ek di sekelilingmereka.

  1.(.(Menerangkan dengan )ontohaplikasi kestabilan dalamkehidupan.

  BD-! )1.(.1 , 1.(.(*Menghasilkan pro$ek atau alat permainanyang mengaplikasikan konsep kestabilan.

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  22/22

  BAB 1 : MESIN RINGKAS

  22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  1 2 ( 13.1Menganalisatuas.

  Membin)angkan bagaiamanadaya yang ke)il mampumengangkat beban yang beratdengan menggunakan tuas.

  Membuat pemerhatian tentangalat yang menggunakan prinsiptuas.

  Mengenal pasti beban, daya danfulkrum, dan seterusnyamengelaskan sistem kepada tuaskelas pertama, kedua dan ketiga.

  Membin)angkan bagaimanamanusia mengaplikasi prinsiptuas untuk mengatasi beban

  yang berat.

  Membin)angkan momen daya> daya @ $arak tegak dari pangsike daya.

  Men$alankan akti"iti untukmenun$ukkan hubungan momendaya dan hasil darab daya dan

   $arak.

  Menyelesaikan masalah yang

  berkaitan dengan tuas denganmenggunakan rumus berikut:Beban ?% @ $arak beban darifulkrum m% > Daya ?% @ $arakdaya dari fulkrum m%

  13.1.1Menyenaraikan ob$ek di sekelilingmereka yang menggunakan prinsiptuas.

  13.1.(Menyatakan apa yang bolehdilakukan oleh tuas.

  13.1.+Mengenal pasti beban, daya danfulkrum dalam tuas.

  13.1.Mengelaskan tuas.

  13.1.0Menerangkan maksud momendaya.

  13.1.

  Menyelesaikan masalah berkaitantuas.

  BD4! )13.1.1*Menamakan ob$ek yang menggunakanprinsip tuas

  B'D((! )13.1.+ , 13.1.*Menentukan kedudukan beban, daya danfulkrum serta membuat pengelasan tuas.

  B4D9! )13.1.0*Menghubungkaitkan momen daya dengandaya dan $arak melalui akti"iti.

  B'D((!( )13.1.*

  Menyelesaikan masalah yang berkaitandengan tuas.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGANAKTIVITI

  HASILPEMBELAJARAN

  EVIDENSPENTAKSIRAN

  + ; 13.(Menghargaiusahaino"atif dalammereka bentuk

  mesin untukmemudahkanker$a.

  Men$alankan pro$ek untuk membinaalat menggunakan prinsip tuas.

  13.(.1Mereka bentuk atau mengubahsuaialat yang menggunakan prinsiptuas

  BD! )13.(.1*Menghasilkan model yang menggunakanprinsip tuas.