rpt sains tingkatan 2

Download rpt sains tingkatan 2

Post on 06-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  1/22

  SMK BINGKOR, KENINGAU, SABAH.

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2, 2015

  BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  HASIL PEMBELAJARAN

  EVIDENS PENTAKSIRAN

  1 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

  Menjalanan a!"#"!" untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

  Me$%"n&an'an apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

  8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan

  rangsangannya.

  8.1.( Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.

  B4D! )8.1.1* Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangannya melalui akti"iti

  #

  ( 8.( Memahami deria sentuhan.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengka$i yang berikut:

  a%struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

  b% kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

  Me$%"n&an'an kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a% menerima suntikan. b% menggunakan Braille.

  8.(.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

  8.(.( Menyatakan fungsi reseptor yang berbe&a#be&a tekanan, haba, sakit.

  8.(.+Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

  B'D! )8.(.1* Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor.

  B4D(! )8.(.1, 8.(.(, 8.(.+* Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui akti"iti

  B'D!( )8.(.+*

  Menyusun laluan daripada ransangankepada gerak balas dan menerangkan kepekaan kulit ketika

  • menerima suntikan

  • menggunakan Braille

  + 8.+ Memahami deria bau.

  Me$%"n&an'an struktur hidung dan kedudukan sel#sel deria bau menggunakan model, )arta, perisian komputer dan bahan bantu menga$ar yang lain.

  8.+.1 Mengenal pasti struktur hidung.

  8.+.( Mengenal pasti kedudukan sel

  B4D'! )8.+.1 , 8.+.(*) - )8..1 , 8..(* / Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, ka*asan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbe&a dan kaitan antara deria rasa dengan

  1

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  2/22

  deria bau dalam pengesanan bau. deria bau melalui akti"iti.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN  AKTIVITI

  HASIL PEMBELAJARAN

  EVIDENS PENTAKSIRAN

   8. Memahami deria rasa.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengesan ka*asan berbe&a pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbe&a

  Men$alankan akti"iti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

  8..1 Mengenal pasti ka*asan berbe&a pada lidah yang bergerak balas terhadap

  rangsangan yang berbe&a.

  8..( Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

  B4D'! )8..1 , 8..(* / )8.+.1 , 8.+.(* Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, ka*asan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang

  berbe&a dan kaitan antara deria rasa denganderia bau melalui akti"iti.

  8.0 Memahami deria pendengaran.

  Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

  Membin)angkan fungsi setiapbahagian pada struktur telinga manusia.

  Membin)angkan mekanisme pendengaran.

  8.0.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia.

  8.0.(Menerangkan fungsi bahagian berbe&a pada telinga manusia.

  8.0.+ Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

  B'D(! )8.0.1, 8.0.(, 8.0.+* Melabel struktur tel inga manusia, menerangkan fungsi struktur dan men$elaskan mekanisma pendengaran.

  0 8. Memahami

  deria penglihatan

  Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

  Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

  Membin)angkan bagaimana kita melihat.

  8..1 Mengenal pasti struktur mata

  manusia.

  8..( Menerangkan fungsi bahagian yang berbe&a pada mata.

  8..+ Memerihalkan bagaimana kita melihat.

  B'D'! )8..1, 8..(, 8..+* Melabel struktur mata manusia,

  menerangkan fungsi struktur danmen$elaskan bagaimana manusia boleh melihat

  2

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  3/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  HASIL PEMBELAJARAN

  EVIDENS PENTAKSIRAN

   2 3 8.3 Memahami )ahaya dan penglihatan.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengka$i: a% pantulan )ahaya. b% pembiasan )ahaya di antara dua medium yang berbe&a

  ketumpatan.

  Mengumpul maklumat tentang  $enis ke)a)atan penglihatan dan sumbangan+penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

  Menjalanan a!"#"!" untuk menun$ukkan rabun $auh dan rabun dekat serta )ara membetulkanannya.

  Me$%"n&an'an maksudastigmatisme dan )ara membetulkannya.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengka$i: a% ilusi optik. b% titik buta.

  Me$%"n&an'an hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian hai*an.

  Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

  8.3.1 Memerihalkan sifat#sifat )ahaya iaitu: pantulan dan pembiasan%.

  8.3.(Menyatakan pelbagai $enis ke)a)atan penglihatan.

  8.3.+ Menerangkan )ara pembetulan ke)a)atan penglihatan.

  8.3. Menyatakan dan memberi

  )ontoh had deria penglihatan.

  8.3.0 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular  dengan kemandirian hai*an.

  8.3. Mengenal pasti alat#alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

  BD! )8.3.(* Menamakan pelbagai $enis ke)a)atan penglihatan.

  B'D4! )8.3.0*

  Men$elaskan penglihatan stereoskopik danmonokular serta mengaitkan dengan kemandirian hai*an.

  B4D4! )8.3.1, 8.3.(* Menentukan pantulan dan pembiasan )ahaya antara dua medium yang berbe&a ketumpatan melalui akti"iti.

  B4D-! )8.3.(, 8.3.+* Mengenal pasti rabun $auh, rabun dekat dan

  )ara membetulkannya melalui akti"iti.

  B4D-!( )8.3.* Mengenal pasti ilusi optik dan titik buta melalui akti"iti.

  BD! )8.3. - 8.8.* / Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN HASIL EVIDENS

  3

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  4/22

  AKTIVITI PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN

  8 8.8 Memahami bunyi dan pendengaran

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengka$i: a% penghasilan bunyi. b% keperluan medium untuk pemindahan bunyi. )% pantulan dan penyerapan

  bunyi.

  Mengumpulkan maklumat tentang: a% ke)a)atan pendengaran. b% )ara pembetulan ke)a)atan pendengaran.

  Me$%"n&an'an had pendengaran dan )ara

  meningkatkan keupayaanpendengaran.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengka$i pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

  8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi

  8.8.(

  Menerangkan pantulan danpenyerapan bunyi

  B4D!)8.8.1* Menentukan penghasilan dan keperluan medium untuk pemindaan bunyi melalui akti"iti.

  B4D!( )8.8.(*

  Men$elaskan pantulan dan penyerapan bunyimelalui akti"iti.

  8.8.+ Menerangkan ke)a)atan pendengaran

  8.8. Menerangkan )ara pembetulan ke)a)atan pendengaran

  B'D-! )8.8.+, 8.8.* Men$elaskan ke)a)atan pendengaran dan )ara pembetulannya.

  8.8.0 Menyatakan had pendengaran

  #

  8.8. Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

  8.8.3Menerangkan pendengaran stereofonik

  BD! )8.3. - 8.8.* / Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.

  B4D!' )8.8.3*

  Men$elaskan keperluan pendengaranstereofonik bagi menentukan arah bunyi melalui akti"iti.

  4

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  5/22

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  HASIL PEMBELAJARAN

  EVIDENS PENTAKSIRAN

  4 8.4 Memahami rangsangan

  dan gerakbalas tumbuhan

  Menjalanan e56e7"$en untuk mengka$i dan mengenal pasti: a% rangsangan#rangsangan yang

  dikesan oleh tumbuhan.b% bahagian#bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

  Membin)angkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

  8.4.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas

  tumbuhan.

  B-D! Men$elaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen.

  8.4.( Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

  #

  8.4.+ Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

  B'D! Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandirannya.

  5

 • 8/17/2019 rpt sains tingkatan 2

  6/22

  BAB ( : NUTRISI

  MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  HASIL PEMBELAJARAN

  EVIDENS PENTAKSIRAN

  1 4.1 Menganalisa kelas#kelas

  makanan.

  Me$%"n&an'an kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, "itamin, mineral, pela*as dan air 

  serta menyatakan fungsinya.

  Menjalanan a!"#"!" untuk mengu$i kan$i larutan iodin%, glukosa larutan Benedi)t%, protein bahan u$i Millon% dan lemak u$ian alkohol#emulsi%.

  4.1.1 Menerangkan melalui )ontoh kelas makanan.

  #

  4.1.(

  Menyatakan fungsi setiap kelas

  makanan.