rpt sains tingkatan 3 pemetaan dsp2014

Download RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

Post on 04-Jun-2018

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  1/43

  1

  LAMPIRAN 2

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

  MINGGUPdP ObjektiPe!be"#j#$#% d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#% E(ide%)Pe%t#k)i$#%

  1.1Menganalisamekanismapernafasanmanusia.

  Memerhatikan model atau perisiankomputer untuk mengenalpastistruktur sistem respirasi manusiayang terdiri daripada ronggahidung, trakea, bronkus paru-paru,tulang rusuk, diafragma dan ototinterkosta.

  Mengkaji model paru-paru bagi

  mengenal pasti bronkus, bronkioldan alveolus.

  Membina model sistem respirasimanusia yang berfungsi untukmenunjukkan hubungan antaratekanan udara dalam ronggatoraks dengan proses tarikan danhembusan nafas.

  Membincangkan mekanismapernafasan.

  Murid boleh:

  mengenal pasti struktur sistemrespirasi manusia.

  mengenal pasti struktur paru-paru.

  memerihalkan proses menarikdan menghembus nafas.

  menghubung kait perubahantekanan udara dalam ronggatoraks dengan tarikan danhembusan nafas.

  memerihalkan mekanismapernafasan.

  B2D1E1melabel struktur sistem respirasi danstruktur peparu manusia (18.1

  B*D1E1membina model sistem respirasimanusia untuk menunjukkan prosestarikan dan hembusan nafas (18.1

  B+D1E1menerangkan mekanisme pernafasan(18.1

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  2/43

  !

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#% d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%

  E(ide%)Pe%t#k)i$#%

  1.!Memahamipengangkutan

  oksigen dalambadanmanusia.

  Menayangkan video atau perisiankomputer dan mengumpulmaklumat serta mentafsir data

  tentang perkara berikut:

  a "esapan oksigen daripadaalveoli ke dalam kapilari darahdan daripada kapilari darah kedalam sel.

  b #engangkutan oksigen oleh seldarah merah dalam bentukoksihemoglobin.

  Murid boleh:

  memerihalkan resapan oksigendaripada alveoli ke dalamkapilari darah.

  memerihalkan pengangkutanoksigen oleh darah.

  memerihalkan resapan oksigendaripada kapilari darah kedalam sel.

  B+D2E1menghuraikan proses resapan danpengangkutan oksigen oleh darah daripeparu ke sel badan(18.!.

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  3/43

  $

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#% d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%

  E(ide%)Pe%t#k)i$#%

  1.$Menyedarikepentingansistem

  respirasi yangsihat.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut:a %ahan yang memudaratkan

  system respirasi seperti nikotindan tar (daripada asap rokok,sulfur dioksida (daripadakilang, dan karbon monoksida(daripada asap kenderaanserta jerebu.

  b &esan pelbagai bahan yangmemudaratkan sistem respirasiseperti toksin dan karsinogen.

  c #elbagai penyakit sistemrespirasi.

  Menjalankan aktiviti untukmenunjukan kesan merokokkepada paru-paru.

  Mengadakan atau membuatla'atan ke pameran tentang kesanmerokok dan pelbagai penyakityang berkaitan dengan paru-paru.

  umbangsaran pelbagai idetentang cara untukmenperbaiki kualiti udara

  dan mengamalkannya.

  Murid boleh:

  menyenaraikan pelbagaibahan yang memudaratkan

  sistem respirasi.

  menerangkan kesan bahancemar kepada sistem respirasi.

  menyenaraikan pelbagaipenyakit yang mempengaruhisistem respirasi.

  mempraktikkan amalan baikuntuk meningkatkan kualitiudara.

  B1D1E1menamakanpelbagaibahan dan

  penyakit yang memudaratkan sistemrespirasi (18.$

  B+D+E1menjelaskan kesan bahan cemarkepada sistem respirasi (18.$

  B,D1E1memerhatikan kesan asap rokokkepada peparu melalui aktiviti

  B*D2E1#embentangan hasil buku skrap dalam

  pelbagai bentuk persembahan bertajuk)&epentingan sistem respirasi yangsihat*:

  %ahan cemar udara

  pelbagai penyakit yang

  berkaitan dengan sistemrespirasi

  +ara untuk memperbaiki kualiti

  udara

  malan mengekalkan udara

  yang bersih.(18.$

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  4/43

  BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#%

  d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%E(ide%)

  Pe%t#k)i$#%

  !.1Memahamisistempengangkutandalammanusia.

  Memerhati dan mengkaji model,perisian komputer atau video tentangstruktur jantung dan jenis salur darah(seperti: arteri, vena dan kapilaridalam sistem peredaran darah.

  Mengkaji satu spesimen hidupjantung untuk mengenal pastistrukturnya.

  Membincangkan perkara berikut:a fungsi jantung.b ciri salur darah dan fungsinya.

  Menjalankan aktiviti untukmembanding dan membeakandarah beroksigen dengan darahterdeoksigen.

  Menjalankan simulasi pengalirandarah dalam sistem peredaran.

  Membincangkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  Menjemput pega'ai perubatan untukmemberi ceramah tentang /Menjaga&esihatan 0antung nda.

  Murid boleh:

  memerihalkan sistem peredaransebagai satu sistem saluranyang mempunyai satu pam danberinjap untuk memastikanpengaliran darah dalam satuarah.

  menyatakan fungsi jantung. mengenal pasti struktur

  jantung manusia.

  membanding dan membeakanstruktur arteri, vena dan kapilari.

  menghubungkaitkan ciri salurdarah dengan fungsinya.

  membanding dan membeakandarah beroksigen dengan darahterdeoksigen.

  B2D2E1melabel struktur jantung manusia(12.1B,D2E1memerhati dan mengenalpastistruktur jantung menggunakan

  model atau spesimen hidup (12.1

  B+D,E2membandingkan ciri-ciri arteri,venadan kapilari dengan fungsinya

  B,D2E2membandingkan antara darahberoksigen dengan darahterdeoksigen melalui aktiviti (12.1

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  5/43

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  6/43

  5

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#%

  d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%E(ide%)

  Pe%t#k)i$#%

  !.$Menganalisasistempengangkutandalamtumbuhan.

  Memerhatikan tumbuhan yanglayu dan membincangkanbagaimana ia berlaku.

  Mengkaji epidermis sehelai daundi ba'ah mikroskop untukmengenal pasti stomata danmembincangkan fungsinya.

  Menjalankan eksperimen untukmengkaji faktor yangmempengaruhi kadar transpirasi.

  Murid boleh:

  memerihalkan bagaimanatumbuhan menjadi layu.

  memerihalkan fungsi stomata.

  memerihalkan transpirasi.

  memerihalkan peranantranspirasi.

  mengenal pasti faktor yang

  mempengaruhi kadartranspirasi.

  B,D+E1mengenal pasti stomata dan fungsinyaserta mengaitkan dengan kelayuaantumbuhan melalui aktiviti(12.$

  B+D-E2menerangkan transpirasi danperanannya (12.$

  B-D1E1menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kadar transpirasimelalui eksperimen (12.$

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  7/43

  6

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#%

  d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%E(ide%)

  Pe%t#k)i$#%

  Menjalankan aktiviti untukmengkaji yang berikut:

  a #engangkutan bahanmakanan yang disintesiskanmelalui floem.

  b #engangkutan air dari akar kedaun melalui 7ilem.

  Mengkaji keratan rentas akar,batang dan daun untuk mengesanlokasi 7ilem dan floem.

  Membincangkan peranantranspirasi dalam pengangkutan

  air dan mineral.

  memerihalkan bagaimana

  faktor ini mempengaruhi kadartranspirasi.

  mengkaji laluan air di dalamkeratan batang menggunakanpe'arna yang sesuai.

  mengenal pasti lokasi 7ilem danfloem.

  memerihalkan fungsi 7ilem danfloem.

  B,D+E2memerhati laluan air dan bahanmakanan dalam tumbuhan melaluiaktiviti (12.$

  B2D+E1melabel lokasi tisu 7ilem dan floemdalam batang tumbuhandikotiledon(12.$

  B+D-E1menjelaskan fungsi tisu 7ilem danfloem (12.$

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  8/43

  8

  BIDANG PEMBELAJARAN : +. PERKUMUHAN

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#%

  d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%E(ide%)

  Pe%t#k)i$#%

  $.1Memahami

  perkumuhanmanusia.

  Membincangkan maksudperkumuhan.

  Mengkaji model, carta ataumemerhati perisian komputeruntuk mengenalpasti organperkumuhan iaitu kulit, paru-parudan ginjal.

  Membincangkan hasil perkumuhanbagi setiap organ perkumuhanseperti air, karbon dioksida,mineral, garam dan urea.

  Membincangkan kepentinganperkumuhan.

  Murid boleh:

  menerangkan maksudperkumuhan.

  mengenal pasti organperkumuhan manusia.

  menyatakankan hasilperkumuhan bagi setiap organperkumuhan.

  menerangkan kepentinganperkumuhan.

  B2D,E1memberi maksud perkumuhan(!.1

  B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhandan hasil perkumuhan manusia bagisetiap organ (!.1

  B+D*E1

  menjelaskan kepentinganperkumuhan(!.1

  $.!Menganalisasistem urinaridalammanusia.

  Mengkaji model, carta ataumemerhati perisian komputersistem urinari untuk mengenalpasti lokasi ginjal, ureter, pundikencing dan uretra.

  Murid boleh:

  mengenal pasti lokasi ginjal danbahagian sistem urinari yanglain.

  B2D-E1Melabel struktur sistem urinarimanusia(!.!

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP2014

  9/43

  2

  MINGGUPdP

  ObjektiPe!be"#j#$#%

  d#%'#% Akti(iti Pe!be"#j#$#% H#)i" Pe!be"#j#$#%E(ide%)

  Pe%t#k)i$#%

  Mengumpul dan mentafsir datatentang fungsi ginjal.

  Mengkaji spesimen hidup ginjaluntuk:a memerihalkan bentuk ginjal.b mengenalpasti komponen ginjal

  iaitu korteks, medula dan pelvis.

  Membincangkan perkara berikut:a &epentingan ginjal.

  b &ehidupan dengan ginjal yangrosak.

  memerihalkan bentuk ginjal,

  mengenal pasti struktur ginjal.

  memerihalkan fungsi ginjal.