rpt sains tingkatan 3 2015

Download Rpt Sains Tingkatan 3 2015

Post on 06-Jul-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  1/42

  1

   

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1

  (5/1-9/1)

  1.1Menganalisamekanismapernafasanmanusia.

  Memerhatikan model atau perisiankomputer untuk mengenalpastistruktur sistem respirasi manusia yangterdiri daripada rongga hidung, trakea,bronkus paru-paru, tulang rusuk,diafragma dan otot interkosta.

  Mengkaji model paru-paru bagimengenal pasti bronkus, bronkioldan aleolus.

  Membina model sistem respirasimanusia yang berfungsi untukmenunjukkan hubungan antaratekanan udara dalam rongga toraksdengan proses tarikan danhembusan nafas.

  Membin!angkan mekanismapernafasan.

  Murid boleh"

      mengenal pasti struktur sistem

  respirasi manusia.

      mengenal pasti struktur paru-

  paru.

      memerihalkan proses menarik

  dan menghembus nafas.

      menghubung kait perubahan

  tekanan udara dalam rongga

  toraks dengan tarikan dan

  hembusan nafas.

     memerihalkan mekanisma

  pernafasan.

  B)D1E1melabel struktur sistem respirasi danstruktur peparu manusia (1#.1)

  B*D1E1membina model sistem respirasimanusia untuk menunjukkan prosestarikan dan hembusan nafas (1#.1)

  B+D1E1menerangkan mekanisme pernafasan(1#.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  2/42

  $

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$ %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $(1$/1-1%/1)

  1.$Memahamipengangkutan

  oksigen dalambadan manusia.

  Menayangkan ideo atau perisiankomputer dan mengumpul maklumatserta mentafsir data tentang perkara

  berikut"

  a) &esapan oksigen daripada aleolike dalam kapilari darah dandaripada kapilari darah ke dalamsel.

  b) 'engangkutan oksigen oleh sel

  darah merah dalam bentukoksihemoglobin.

  Murid boleh"

      memerihalkan resapan oksigen

  daripada aleoli ke dalam kapilaridarah.

     memerihalkan pengangkutan

  oksigen oleh darah.

      memerihalkan resapan oksigen

  daripada kapilari darah ke

  dalam sel.

  B+D)E1menghuraikan proses resapan danpengangkutan oksigen oleh darah daripeparu ke sel badan(1#.$).

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  3/42

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$ %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  (19/1-$/1) 1.

  Menyedarikepentingansistem respirasiyang sihat.

  Mengumpul dan mentafsir data

  tentang perkara berikut"

  a) ahan yang memudaratkan

  system respirasi seperti nikotin

  dan tar (daripada asap rokok),sulfur dioksida (daripada kilang),dan karbon monoksida (daripadaasap kenderaan) serta jerebu.

  b) *esan pelbagai bahan yangmemudaratkan sistem respirasiseperti toksin dan karsinogen.

  !) 'elbagai penyakit sistemrespirasi.

  Menjalankan aktiiti untukmenunjukan kesan merokok

  kepada paru-paru.

  Mengadakan atau membuat la+atanke pameran tentang kesan merokokdan pelbagai penyakit yang berkaitandengan paru-paru.

  umbangsaran pelbagai idetentang !ara untukmenperbaiki kualiti udaradan mengamalkannya.

  Murid boleh"

     menyenaraikan pelbagaibahan yang memudaratkan sistem

  respirasi.

      menerangkan kesan bahan

  !emar kepada sistem respirasi.

     menyenaraikan pelbagai

  penyakit yang mempengaruhi

  sistem respirasi.

      mempraktikkan amalan baik

  untuk meningkatkan kualitiudara.

  B1D1E1menamakan pelbagai bahan dan

  penyakit yang memudaratkan sistemrespirasi (1#.)

  B+D+E1menjelaskan kesan bahan !emarkepada sistem respirasi (1#.)

  B*D)E1'embentangan hasil buku skrap dalampelbagai bentuk persembahan bertajuk*epentingan sistem respirasi yangsihat"

  •ahan !emar udara

  • pelbagai penyakit yang

  berkaitan dengan sistemrespirasi

  • ara untuk memperbaiki kualiti

  udara

  •  0malan mengekalkan udara

  yang bersih.(1#.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  4/42

  BIDANG PEMBELAJARAN : ). PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  ($%/1-2/1) $.1Memahamisistempengangkutandalam manusia.

  Memerhati dan mengkaji model, perisiankomputer atau ideo tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti"arteri, ena dan kapilari) dalam sistemperedaran darah.

  Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pastistrukturnya.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) fungsi jantung.b) !iri salur darah dan fungsinya.

  Menjalankan aktiiti untukmembanding dan membe3akandarah beroksigen dengan darahterdeoksigen.

  Menjalankan simulasi pengalirandarah dalam sistem peredaran.

  Membin!angkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  Menjemput pega+ai perubatan untukmemberi !eramah tentang 4Menjaga*esihatan antung 0nda6.

  Murid boleh"

      memerihalkan sistem peredaransebagai satu sistem saluran yangmempunyai satu pam dan berinjapuntuk memastikan pengaliran darahdalam satu arah.    menyatakan fungsi jantung.

      mengenal pasti struktur

   jantung manusia.

      membanding dan membe3akan

  struktur arteri, ena dan kapilari.

      menghubungkaitkan !iri salur

  darah dengan fungsinya.

      membanding dan membe3akan

  darah beroksigen dengan darah

  terdeoksigen.

  B)D)E1melabel struktur jantung manusia(19.1)B,D)E1memerhati dan mengenalpastistruktur jantung menggunakanmodel atau spesimen hidup (19.1)

  B,D)E)membandingkan antara darahberoksigen dengan darahterdeoksigen melalui aktiiti (19.1)

  B+D,E1Menerangkan"

  • sistem peredaran darah

  manusia,

  • peranannya dalam

  pengangkutan bahan dan

  • kepentingan mengekalkan

   jantung yang sihat (19.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  5/42

  5

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  5

  ($/$-%/$)

  $.$Menganalisadarahmanusia.

  Menjemput seorang pega+aiperubatan untuk memberi!eramah mengenai"

  a) komponen darah iaitu plasmadarah, sel darah merah, seldarah putih, platlet danfungsinya.

  b) *umpulan darah iaitu 0, , 0

  and 7.!) *esesuaian antara kumpulan

  darah penderma denganpenerima.

  d) *epentingan menderma darah. e)

  'enyimpanan dan

  pengendalian darah yang

  didermakan.

      mengilustrasikan laluan aliran

  darah dalam sistem peredaran.

      memerihalkan peranan sistem

  peredaran darah dalam

  pengangkutan bahan.

     menerangkan kepentinganmengekalkan jantung yang sihat.

  Murid boleh"

     menyatakan komponen darah

  dan fungsinya.

     menyatakan kumpulan darah.

     memadankan kumpulan darah

  penderma kepada penerima.

     me+ajarkan kepentingan

  menderma darah.

     memerihalkan bagaimana

  darah yang didermakandisimpan dan dikendalikan.

  .

  B*D+E1'embentangan hasil penulisan artikeldalam pelbagai bentuk persembahanmengenai" (19.$)

  • komponen darah dan

  fungsinya.

  • kumpulan darah

  • kumpulan darah penderma

  kepada penerima.

  • kepentingan menderma darah

  • pengendalian dan

  penyimpanan darah

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  6/42

  %

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  %

  (9/$-1/$)

  $.Menganalisa

  sistempengangkutandalamtumbuhan.

  Memerhatikan tumbuhan yanglayu dan membin!angkan

  bagaimana ia berlaku.

  Mengkaji epidermis sehelai daun diba+ah mikroskop untuk mengenalpasti stomata dan membin!angkanfungsinya.

  Menjalankan eksperimen untukmengkaji faktor yang mempengaruhikadar transpirasi.

  Murid boleh"

  memerihalkan bagaimana

  tumbuhan menjadi layu.

  memerihalkan fungsi stomata.

  memerihalkan transpirasi.

  memerihalkan peranan

  transpirasi.

  mengenal pasti faktor yangmempengaruhi kadartranspirasi.

  B,D+E1mengenal pasti stomata dan fungsinyaserta mengaitkan dengan kelayuaantumbuhan melalui aktiiti(19.)

  B+D-E)menerangkan transpirasi danperanannya (19.)

  B-D1E1menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kadar transpirasimelalui eksperimen (19.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  7/42

  8

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  Menjalankan aktiiti untukmengkaji yang berikut"

  a) 'engangkutan bahan makananyang disintesiskan melaluifloem.

  b) 'engangkutan air dari akar kedaun melalui ilem.

  Mengkaji keratan rentas akar, batangdan daun untuk mengesan lokasiilem dan floem.

  Membin!angkan peranantranspirasi dalam pengangkutan air dan mineral.

  memerihalkan bagaimana faktorini mempengaruhi kadar

  transpirasi.

  mengkaji laluan air di dalam

  keratan batang menggunakan

  pe+arna yang sesuai.

  mengenal pasti lokasi ilem dan

  floem.

  memerihalkan fungsi ilem dan

  floem.

  B,D+E)memerhati laluan air dan bahanmakanan dalam tumbuhan melaluiaktiiti (19.)

  B)D+E1melabel lokasi tisu ilem dan floemdalam batang tumbuhandikotiledon(19.)

  B+D-E1menjelaskan fungsi tisu ilem danfloem (19.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  8/42

  #

  BIDANG PEMBELAJARAN : +. PERKUMUHAN

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  8

  (1%/$-$2/$)

  19/$ -$2/$:ahun aru ina

  .1Memahami

  perkumuhanmanusia.

  Membin!angkan maksudperkumuhan.

  Mengkaji model, !arta ataumemerhati perisian komputer untukmengenalpasti organ perkumuhaniaitu kulit, paru-paru dan ginjal.

  Membin!angkan hasil perkumuhanbagi setiap organ perkumuhan sepertiair, karbon dioksida, mineral, garamdan urea.

  Membin!angkan kepentingan

  perkumuhan.

  Murid boleh"

   

   menerangkan maksudperkumuhan.

      mengenal pasti organ

  perkumuhan manusia.

     menyatakankan hasil

  perkumuhan bagi setiap organ

  perkumuhan.

     menerangkan kepentingan

  perkumuhan.

  B)D,E1mendefinisikan perkumuhan($2.1)

  B1D)E1menamakan organ-organ perkumuhandan hasil perkumuhan manusia bagisetiap organ ($2.1)

  B+D*E1menjelaskan kepentingan

  perkumuhan($2.1)

  #

  ($/$-$8/$) .$Menganalisasistem urinaridalammanusia.

  Mengkaji model, !arta ataumemerhati perisian komputersistem urinari untuk mengenalpasti lokasi ginjal, ureter, pundiken!ing dan uretra.

  Murid boleh"

      mengenal pasti lokasi ginjal danbahagian sistem urinari yang lain.

  B)D-E1Melabel struktur sistem urinarimanusia($2.$)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  9/42

  9

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  Mengumpul dan mentafsir datatentang fungsi ginjal.

  Mengkaji spesimen hidup ginjaluntuk"a) memerihalkan bentuk ginjal.

  b) mengenalpasti komponen ginjal

  iaitu korteks, medula dan pelis.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) *epentingan ginjal.

  b) *ehidupan dengan ginjal yangrosak.

      memerihalkan bentuk ginjal,

      mengenal pasti struktur ginjal.

      memerihalkan fungsi ginjal.

      menerangkan kepentingan untuk

  mengekalkan kesihatan ginjal.

  B,D,E1memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal

  menggunakan model atau perisiankomputer ($2.$)

  B+D*E)menerangkan kepentingan mengekalkankesihatan ginjal ($2.$)

  #($/$-$8/$) .

  Menganalisaperkumuhandalamtumbuhan.

  Mengumpul dan mentafsir data

  berikut"

  a) ara tumbuhan menyingkirkan

  hasil perkumuhan.

  b) ;asil perkumuhan tumbuhan

  ialah karbon dioksida, air danhasil perkumuhan yangkompleks.

  Murid boleh"

  memerihalkan !ara tumbuhanmenyingkirkan hasilperkumuhan.

  mengenal pasti hasil

  perkumuhan tumbuhan.

  B+D*E+menerangkan !ara-!ara bagaimanatumbuhan menyingkirkan hasilperkumuhan($2.)

  B1D)E1menamakan organ-organ perkumuhandan hasil perkumuhan manusia bagisetiap organ ($2.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  10/42

  12

  BIDANG PEMBELAJARAN : ,. PEMBIAKAN

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  9

  ($/-%/)

  .1

  Memahamipembiakan

  seks dan

  aseks.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) *epentingan dan jenispembiakan.

  b) 'ersamaan dan perbe3aan

  antara pembiakan seks

  dengan aseks

  Menggunakan !arta, gambar rajah,ideo atau perisian komputer untukmengkaji perkara berikut"

  a) 'ersenya+aan.

  b) 'ersenya+aan dalam dan luar. !)'elbagai !ara pembiakan

  aseks iaitu belahan dedua,penunasan, pembentukan sporadan pembiakan egetatif sertapenjanaan semula.

  Membin!ang dan mengelaskanhai+an dan tumbuhan berdasarkan!ara pembiakannya.

  Murid boleh"

  menyatakan kepentingan

  pembiakan. membanding dan

  membe3akan pembiakanseks dengan aseks.

  menyatakan jenis

  pembiakan.

  menyatakan maksud

  persenya+aan.

  memerihalkan

  persenya+aan dalam dan

  luar.

  mengelaskan hai+an dantumbuhan mengikut !arapembiakannya.

  B+DE1menjelaskan kepentingan pembiakan danmembandingkan antara pembiakan seksdengan pembiakan aseks ($1.1)

  B1D+E1menamakan jenis-jenis pembiakan ($1.1)

  B)D*E1

  mendefinisikan persenya+aan($1.1)

  B+DE+Menerangkan persenya+aan dalam danpersenya+aan luar($1.1)

  B+DE)mengelaskan hai+an dan tumbuhanmengikut !ara pembiakan aseks ($1.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  11/42

  11

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  9

  ($/-%/)

  .$Menganalisa

  sistempembiakanlelaki.

  Mengenal pasti bahagian sistempembiakan lelaki dengan

  menggunakan !arta, model, ideoatau perisian komputer"a) 7rgan seks iaitu testis dan

  3akar.

  b) ahagian lain yang berkaitan

  iaitu skrotum, uretra, salursperma dan kelenjar prostat.

  Membin!angkan perkara berikut"a)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  12/42

  1$

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  12

  (9/-1/)

  >jian Ma!

  11

  (1%/-$2/)

  uti 'ertengahan

  'enggal 1

  1$

  ($/-$8/)

  .Menganalisasistem

  pembiakan+anita.

  Mengenal pasti bahagian sistempembiakan +anita denganmenggunakan !arta, model, ideo

  atau perisian komputer"a) 7rgan seks iaitu oari dan

  uterus.b) ahagian lain yang berkaitan

  iaitu salur falopia, faraj danseriks.

  Membin!angkan perkara berikut"a)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  13/42

  1

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1$

  ($/-$8/) .Menganalisa

  kitar haid.

  Membin!angkan perkara berikut"a) ;aid dan kitar haid.

  b) 'erubahan dinding uterussemasa kitar haid.

  !) ;ubungan antara fasa subur

  dalam kitar haid dengan

  persenya+aaan.d) *epentingan menjaga

  kebersihan diri semasa haid.

  Murid boleh"

      memerihalkan maksud haid.

      memerihalkan maksud kitar

  haid.

     memerihalkan perubahan

  dinding uterus semasa kitar 

  haid.

      menghubungkait fasa subur kitar

  haid dengan persenya+aan.

      menerangkan kepentingan

  menjaga kebersihan diri semasa

  haid.

  B)DE1

  mendefinisikan haid($1.)

  B+D0E1menjelaskan kitar haid ($1.)

  B+D0E)menerangkan perubahan dinding uterussemasa kitar haid dan menghubungkaitantara fasa subur denganpersenya+aan ($1.)

  B+D0E+menerangkan kepentingan menjagakebersihan diri semasa haid ($1.)

  1

  (2/-/)

  / " ?ood

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  14/42

  1

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti

  Pebe!"j"#"$H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  1

  (2/-/) .%Memahamikepentingan

  penjagaan pranatal.

  Mengaturkan pameran ataupersembahan multimedia tentangperkara berikut"

  a) *epentingan pengambilanmakanan yang berkhasiatsemasa kehamilan.

  b) *esan merokok dan

  pengambilan bahan tertentuseperti dadah dan alkohol keatas embrio dan fetus.

  Murid boleh"

  menghubungkait kepentingan

  pengambilan makanan yangberkhasiat kepada kesihatan ibudan fetus semasa kehamilan.

  menerangkan pentingnyamengelak daripada mengambilbahan yang boleh memudaratkanfetus.

  B*D,E1Membuat pembentangan dalampelbagai bentuk persembahan

  mengenai"

  • kepentingan pengambilan

  makanan yang berkhasiatkepada kesihatan ibu dan fetussemasa kehamilan

  • kesan rokok terhadap fetus

  • kepentingan mengelak

  daripada mengambil bahanyang boleh memudaratkanfetus

    ($1.%)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  15/42

  15

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  1

  (%/-12/) .8Menilaikepentingan

  penyelidikandalampembiakanmanusia.

  Mengumpul dan mentafsir databerikut"a) Maksud kemandulan.

  b) ara mengatasi kemandulaniaitu nutrisi, ra+atan hormon,

  pembedahan, persenya+aan

  in itro (ABC), spermisid, asektomidan ligasi.

  Membahaskan isu ka+alankehamilan dan kesannya padamasyarakat.

  Membin!angkan kepentingan

  penyelidikan pembiakan manusia.

  Murid boleh"

  menyatakan maksud

  kemandulan.

  memerihalkan !ara mengatasi

  kemandulan.

  memerihalkan kaedah

  ka+alan kehamilan.

  membahaskan salah guna

  ka+alan kehamilan dan

  kesannya kepada

  masyarakat.

  menerangkan kepentinganpenyelidikan pembiakanmanusia.

  B+D1E)menjelaskan !ara-!ara mengatasikemandulan dan kaedah-kaedahka+alan kehamilan ($1.8)

  B*D-E1Memberi !eramah atau membahaskanmengenai"

  kaedah ka+alan kehamilan• salah guna ka+alan kehamilan

  • kebaikan dan keburukan

  ka+alan kehamilan kepadamasyarakat.

  • *epentingan penyelidikan

  pembiakan manusia($1.8)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  16/42

  1%

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1

  (%/-12/) .#Menganalisasistempembiakan seks

  tumbuhanberbunga.

  Meneliti bunga untuk mengenalpasti bahagian berikut"a) &anggi dan sepal.b) ahagian jantan iaitu stamen

  yang terdiri daripada filamen,anter dan butir debunga.!) ahagian betina iaitu pistil yang

  terdiri daripada stigma, stil,oari dan oul.

  Menggunakan mikroskop ataukanta tangan untuk memerhatiberikut"a) *eratan rentas dan keratan

  melintang oari untukmengenal pasti oul.

  b) utir debunga.

  Membin!angkan fungsi berikut"a) unga dalam pembiakan.

  b) ahagian pembiakan jantan

  bunga.

  !) ahagian pembiakan betina

  bunga.

  Murid boleh"

      mengenal pasti bahagian

  berlainan pada bunga.

      mengenal pasti bahagian

  pembiakan jantan dan betina

  bunga.

      mengenal pasti gamet jantan

  dan betina.

      memerihalkan fungsi bahagianpembiakan jantan dan betina

  bunga dalam pembiakan seks.

  B,D-E1

  mengenal pasti bahagian-bahagianbunga, bahagian pembiakan jantan,bahagian pembiakan betina, butirdebunga dan oul melalui aktiiti ($1.#)

  B+D11E1menerangkan fungsi bahagian-bahagianpembiakan jantan dalam pembiakanseks tumbuhan berbunga($1.#)

  B+D11E)menerangkan fungsi bahagian-bahagianpembiakan betina dalam pembiakanseks tumbuhan berbunga($1.#)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  17/42

  18

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  15

  (1/-18/) .9Menganalisapendebungaan.

  Membin!angkan perkara berikutdengan menggunakan !arta,model, ideo atau perisiankomputer"

  a) 'endebungaan.b) enis pendebungaan.!) 'ersamaan dan perbe3aan

  antara pendebungaan sendiridengan pendebungaan ka!uk.

  d) *elebihan pendebungaan

  ka!uk.e) *egunaan pendebungaan

  ka!uk dalam pertanian.

  Menjalankan aktiiti untukmengkaji pelbagai jenis bungadan mengenal pasti agenpendebungaannya.

  Murid boleh"

  memerihalkan maksud

  pendebungaan.

  menghubungkait !iri bunga

  dengan agen

  pendebungaannya.

  menyatakan jenis

  pendebungaan.

  membanding dan membe3akan

  antara pendebungaan sendiri

  dengan pendebungaan ka!uk.

  menerangkan kelebihan

  pendebungaan ka!uk.

  menerangkan melalui !ontoh

  kegunaan pendebungaan ka!uk

  dalam pertanian.

  B)D/E1mendefinisikan pendebungaan($1.9)

  B-D)E1menganalisis pelbagai jenis bunga danagen pendebungaannya melalui kerjalapangan ($1.9)

  B1D,E1menamakan jenis-jenis pendebungaan($1.9)B+D1)E1membandingkan antara pendebungaansendiri dengan pendebungaan ka!uk($1.9)

  B+D1)E)menerangkan kelebihan pendebungaanka!uk ($1.9)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  18/42

  1#

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  15(1/-18/) .12

  Memahamiperkembangan

  buah dan bijibenih padatumbuhan.

  Menggunakan mikroskop untukmemerhati perkembangan salurbutir debunga dalam larutan

  sukrosa pada peratusan yangberbe3a (5D - 12D).

  Melukis gambar rajah bersertanota penerangannya mengenaiperkara berikut"

  a) 'roses persenya+aan pada

  tumbuhan.

  b) 'embentukan buah dan biji

  benih.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) :empat berlakunyapersenya+aan dalam bunga.

  b) 'ersenya+aan pada

  tumbuhan.

  !) 'embentukan buah dan biji

  benih.

  Murid boleh"

  mengenal pasti lokasi di mana

  berlakunya persenya+aan dalambunga.

  memerihalkan persenya+aan

  dalam tumbuhan.

    memerihalkan pembentukanbuah dan biji benih.

  B,D-E)

  memerhati perkembangan tiub debungadalam larutan sukrosa pada peratusanyang berbe3a (5D dan 12D) melaluiaktiiti ($1.12)

  B+D1+E1menghuraikan persenya+aan dalamtumbuhan sehingga pembentukan buahdan biji benih ($1.12)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  19/42

  19

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1%

  ($2/-$/) .11Mensintesiskonsepper!ambahanbiji benih.

  Membelah biji benih se!aramemanjang dan mengenalpasti strukturnya dengan

  menggunakan kanta tangan ataumikroskop.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut"a)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  20/42

  $2

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1%

  ($2/-$/)

  18

  ($8/-1/5)>jian ulanan

  1/5 " ;ari 'ekerja

  .1$

  Mengaplikasi

  pembiakan

  egetatif dalamtumbuhanberbunga.

  Menjalankan kajian pembiakanegetatif pelbagai tumbuhan ditapak semaian untuk mengenal

  pasti jenis pembiakan egetatif.

  Membin!angkan maksudpembiakan egetatif.

  Membin!angkan aplikasipenyelidikan pembiakan egetatifyang dijalankan dalam pertanian.

  Murid boleh"

  menerangkan melalui !ontoh

  maksud pembiakan egetatif.

  menyatakan bahagian tumbuhanyang boleh membiak se!araegetatif.

  mengelaskan tumbuhan berbungaberdasarkan bahagian yang bolehmembiak se!ara egetatif.

  memerihalkan aplikasipenyelidikan pembiakan egetatifyang dijalankan dalam pertanian.

  B+D1,E1mengelaskan tumbuhan berbungaberdasarkan bahagian yang bolehmembiak se!ara egetatif($1.1$)

  B-D+E1menganalisis pembiakan egetatifmelalui kerja lapangan ($1.1$)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  21/42

  $1

  BIDANG PEMBELAJARAN : -. PERTUMBUHAN

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  1#

  (/5-#/5) 5.1

  Menganalisapolapertumbuhanmanusia.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) iri yang digunakan untukmengukur kadar pertumbuhanseperti tinggi dan berat.

  b) Maksud pertumbuhan.

  !) 'ola pertumbuhan bagi lelaki

  dan +anita.

  d) *esan pengambilan nutrisi

  kepada perkembangan fi3ikal

  dan kesejahteraan mental

  kanak-kanak.

  Menjalankan aktiiti untuk mentafsirlengkuk pertumbuhan lelaki dan+anita daripada bayi ke alamde+asa.

  Murid boleh"

  memerihalkan maksud

  pertumbuhan.

  mengenal pasti !iri yang

  digunakan untuk mengukur 

  kadar pertumbuhan.

  menganalisa lengkuk

  pertumbuhan lelaki dan +anita.

  membanding dan membe3akan

  lengkuk pertumbuhan lelaki

  dengan +anita.

  memerihalkan kesan

  pengambilan nutrisi ke atas

  pertumbuhan kanak-kanak.

  B)D0E1mendefinisikan pertumbuhan($$.1)

  B+D1-E1menjelaskan !iri-!iri yang digunakanuntuk mengukur kadarpertumbuhan($$.1)

  B,D*E1mentafsir lengkuk pertumbuhan lelakidan +anita sejak bayi ke alam de+asamelalui aktiiti($$.1)

  B+D1-E)menerangkan kesan kekuranganpengambilan nutrisi ke ataspertumbuhan kanak-kanak($$.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  22/42

  $$

  TEMA : JIRIM DALAM ALAM

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. TANAH DAN SUMBERNYA

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  1#

  (/5-#/5) 1.1Menganalisakepelbagaianmineral dalamkerak umi.

  Membin!angkan maksud mineral.

  Mengumpul dan mentafsir data

  mengenai pelbagai jenis mineralyang +ujud di dalam kerak umi"

  a) >nsur semula jadi iaitu emas

  dan perak,

  b) ebatian semula jadi iaitu

  oksida, karbonat, sulfida dan

  silikat.

  Membin!ang dan mengenal pasti

  unsur dalam beberapa sebatiansemula jadi.

  Menjalankan aktiiti untukmempelajari perkara berikut" a)*ekerasan mineral.b) *elarutan mineral dalam air.

  !) *esan haba ke atas beberapa

  karbonat, oksida dan sulfidalogam.

  Murid boleh"

      memerihalkan maksud mineral.

      menerangkan melalui !ontoh

  mineral yang +ujud dalam

  bentuk unsur semula jadi atau

  sebatian semula jadi.

      mengenal pasti unsur dalam

  sebatian semula jadi.

      memerihalkan sifat mineral.

      menulis persamaan dalam

  perkataan untuk menunjukkan

  kesan haba ke atas mineral.

  B)D1E1Mendefinisikan mineral($.1)

  B+D1*E1menerangkan dengan !ontoh mineralyang +ujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi($.1)

  B,DE1memerhati sifat-sifat mineral dan menulispersamaan dalam perkataan untukmenunjukkan kesan haba ke atasmineral melalui aktiiti($.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  23/42

  $

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  19(11/5-15/5)

  1.$

  Memahami

  tindak balasantara logamdengan bukan

  logam.

  Menjalankan sumbangsaran danmembin!angkan perkara berikut" a)!ontoh logam.b) !ontoh bukan logam.

  Menjalankan aktiiti untuk mengkajitindak balas antara beberapa logamiaitu magnesium, aluminium, 3ink danbesi dengan bukan logam berikut"a) oksigen.b) sulfur.

  Murid boleh"

      menyatakan !ontoh logam dan

  bukan logam.

      memerihalkan tindak balas

  antara logan dan bukan logam.    menulis persamaan dalam

  perkataan bagi menunjukkan

  tindak balas antara logam

  dengan bukan logam.

      menyatakan logam bertindak balasdengan bukan logam pada kadaryang berbe3a.

  B,D/E1memerhati tindak balas antara beberapalogam iaitu magnesium, aluminium, 3inkdan besi dengan bukan logam melaluiaktiiti($.$)

  19

  (11/5-15/5)

  1.Memahamisebatian

  silikon.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang sebatian silikon yang+ujud dalam bentuk silika dan

  silikat.

  Menjalankan aktiiti untukmengkaji sifat silika dan silikatseperti berikut"

  a) *elarutan dalam air.

  b) :indak balas dengan asidhidroklorik.

  !) *esan haba.

  Mengadakan la+atan ke kilanguntuk mempelajari prosespembuatan ka!a, seramik, !ipelektronik dan gentian optik.

  Membin!angkan kegunaan sebatiansilikon dalam kehidupan harian.

  Murid boleh"

      menyatakan pelbagai bentuk

  sebatian silikon.

      menyatakan !ontoh sili!a.

      menyatakan !ontoh silikat.

      menghubungkait sifat sebatian

  silikon dengan kestabilannya.

      menerangkan melalui !ontoh

  kegunaan sebatian silikon dalamkehidupan harian.

  B1D-E1

  Menamakan pelbagai bentuk sebatiansilikon dan memberi !ontoh ($.)

  B,D0E1memerhati sifat silika dan silikat melaluiaktiiti($.)

  B+D1E1

  menjelaskan kegunaan sebatian silikondalam kehidupan seharian($.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  24/42

  $

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $2

  (1#/5-$$/5) 1.Menganalisasebatiankalsium.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang kalsium karbonat.

  Menjalankan aktiiti untuk

  mengkaji berikut"a) ifat kalsium karbonatberdasarkan tindak balasnyadengan asid, kelarutannyadalam air dan kesan haba.

  b) 'embentukan kalsium oksida(kapur tohor) dan kalsiumhidroksida (kapur mati).

  Membin!angkan perkara berikut" a)'enggunaan sebatian kalsium iaitu

  kalsium karbonat, kalsium oksidadan kalsium hidroksida.

  b) ifat sebatian kalsium denganmerujuk kepada kegunaannya.

  Murid boleh"

      menyatakan unsur dalam

  kalsium karbonat.

      mengenal pasti pelbagai bentuk

  kalsium karbonat.

      memerihalkan sifat kalsium

  karbonat.

      menulis persamaan dalam

  perkataan bagi tindak balas

  kalsium karbonat.

   

   memerihalkan pembentukankalsium oksida dan kalsium

  hidroksida.

      menghubungkait sifat sebatian

  kalsium dengan kegunaannya.

  B1D*E1menamakan unsur dalam kalsium

  karbonat dan pelbagai !ontoh ($.)

  B-D-E1meneliti sifat-sifat kalsium karbonatberdasarkan tindak balasnya denganasid, kelarutannya dalam air dan kesanhaba melalui eksperimen($.)

  B+D1E)menjelaskan kegunaan sebatian kalsiumkarbonat, kalsium oksida, kalsiumhidroksida. dan mengaitkan sifat-sifatsebatian kalsium dengankegunaannya($.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  25/42

  $5

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti

  Pebe!"j"#"$H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $2

  (1#/5-$$/5) 1.5Menganalisasumber bahan apisemula jadi dan

  kepentingannya

  Melayari laman sesa+ang ataumembuat la+atan ke'E:&70AF, 'usat ains Fegaraatau logi penapisan minyak untuk

  mengumpul maklumat mengenaipembentukan sumber bahan apisemula jadi di Malaysia.

  Menjalankan aktiiti untukmengkaji penyulinganberperingkat petroleum.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) ifat dan kegunaan pelbagaipe!ahan petroleum.

  b) umbangan petroleum dan

  gas asli kepadapembangunan ekonominegara.

  !) 'enggunaan yang !ekappetroleum dan sumber bahanapi semula jadi yang lain.

  Murid boleh"

  menyenaraikan sumber bahan

  api semula jadi.

  menerangkan pembentukan

  sumber bahan api semula jadi.

  memerihalkan penyulingan

  berperingkat petroleum.

  memerihalkan sifat pelbagai

  pe!ahan daripada penyulingan

  berperingkat petroleum.

  memerihalkan kegunaan

  pelbagai pe!ahan petroleum.

  menerangkan sumbangan

  petroleum dan industri gas asli

  kepada pembangunan ekonomi

  negara.

  menjanakan ide tentang !ara

  penggunaan se!ara !ekap

  sumber bahan api semula jadi.

  B1DE1menamakan pelbagai sumber bahan

  api semula jadi ($.5)

  B+D1/E1menjelaskan pembentukan sumberbahan api semula jadi($.5)

  B,D1E1memerhati hasil-hasil penyulinganberperingkat petroleum melaluiaktiiti($.5)

  B*D*E1

  Membuat pembentangan risalah yangdihasilkan mengenai"($.5)'E:&70AF/ 'lanetarium/ 'usatains Fegara/ @ogi 'enapisan MinyakatauMembuat pembentangan risalah yangdihasilkan mengenai"($.5)

  • ifat dan kegunaan pelbagai

  pe!ahan petroleum.

  • umbangan petroleum dan gas

  asli kepada pembangunanekonomi negaraG dan

  • 'enggunaan yang !ekap

  petroleum dan sumber bahanapi semula jadi yang lain

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  26/42

  $%

  TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KEELEKTRIKAN

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $1

  ($5/5-$9/5)'eperiksaan

  'ertengahan

  :ahun

  $$

  (1/%-5/%)

  uti 'ertengahan

  :ahun

  $

  (#/%-1$/%)

  uti 'ertengahan:ahun

  $

  (15/%-19/%)

  1.1Memahamielektrostatik

  Menjalankan aktiiti berikut"

  a) Menghasilkan !as elektrik statik

  dalam bahan melalui geseran.

  b) Mengesan !as elektrik statik

  menggunakan elektroskop.

  !) Memerhati apa yang berlaku

  apabila dua objek yang sama atauberlainan !as diletakkan berdekatandan membuat kesimpulan mengenai!as elektrostatik.

  Membin!angkan perkara berikut"a) Maksud elektrostatik.

  b) enis !as elektrik statik. !)ifat !as elektrik statik.

  d) ontoh bahan yang mudah di!as

  iaitu asetat dan politena.

  e)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  27/42

  $8

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $5

  ($$/%-$%/%) 1.$Memahamikeelektrikan

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai sumber tenaga elektrikyang digunakan dalam kehidupanharian

  Menjalankan aktiiti untuk memerhatipengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Ban de ?raff dan galanometer 

  Membin!angkan perkara berikut"a) *eelektrikan. b) 0rus elektrik. !)Boltan.

  d) &intangan.e) 0rah arus dan pengaliran elektron

  dalam litar elektrik.

  Murid boleh"

  memberikan !ontoh sumbertenaga elektrik dalam

  kehidupan harian.

  menyatakan maksud

  keelektrikan.

  menyatakan maksud oltan.

  menyatakan maksud

  rintangan.

  memerihalkan arah arus dan

  pengaliran elektron dalam litar 

  elektrik.

  B,D1)E1mengesan pengaliran arus elektrikmenggunakan jana kuasa Ban de?raff dan galanometer melaluiaktiiti($.$)

  B)D1)E1MendefinisikanG

  • tenaga elektrik,

  • arus elektrik,

  • oltan dan

  • rintangan($.$)

  B+D)E1menjelaskan arah pengaliran aruselektrik dan elektron dalam litar

  elektrik($.1)

  $5($$/%-$%/%)

  1.Mengaplikasikefahaman !aramengukurkeelektrikan

  Mengumpul maklumat dan menjalankanpersembahan multimedia mengenaipenemuan unit bagi"a) arus iaitu ampere. b)oltan iaitu olt.

  !) rintangan iaitu ohm.

  Memeriksa alat dan membin!angkan

  kegunaanya dalam pengukuran"

  a) 0rus.

  b) Boltan.

  Membina litar elektrik serta mengukurarus dan oltannya.

  Murid boleh"

  mengenal pasti alat pengukur

  arus.

  mengenal pasti alat pengukur

  oltan.

  menyatakan unit arus.

  menyatakan unit oltan.

  menyatakan unit rintangan.

  mengukur arus dalam litar

  elektrik.

  mengukur oltan dalam litar

  elektrik.

  B1D/E1menamakan alat pengukur bagi arusdan oltan serta unitnya ($.)

  B,D1)E)membina litar elektrik serta mengukurarus dan oltannya melaluiaktiiti($.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  28/42

  $#

  MINGGU

  PdP

  Objektif 

  Pebe!"j"#"$%"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $%

  ($9/%-/8) 1.Mensintesis

  hubunganantara arus,oltan danrintangan.

  Merekabentuk dan menjalankaneksperimen untuk mengkaji perkara

  berikut"a) *esan perubahan rintangan keatas arus.

  b) *esan perubahan oltan ke atas

  arus.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) ;ubungan antara oltan, arus dan

  rintangan.b) ;ukum 7hm.

  Murid boleh"

  merekabentuk eksperimanuntuk mengkaji hubunganantara rintangan dan arus.

  menjalankan eksperimenuntuk mengkaji hubunganantara rintangan dan arus.

  memerihalkan kesanperubahan rintangan ke atasarus.

  merekabentuk eksperimenuntuk mengkaji hubunganantara oltan dan arus.

  menjalankan eksperiman

  untuk mengkaji hubungan

  antara oltan dan arus.

  memerihalkan kesan perubahan

  oltan ke atas arus.

  menyatakan ;ukum 7hm.

  B-D*E1Mereka bentuk eksperimen untukmengkaji kesan perubahan rintanganke atas arus

  B-D*E)Mereka bentuk eksperimen untukmengkaji kesan perubahan oltanke atas arus($.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  29/42

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  30/42

  2

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  $9

  ($2/8-$/8)

  $2/8" uti ?anti$

  1.8

  Menganalisaarus, oltan danrintangan dalam

  satu litar selari.

  Menjalankan aktiiti untuk mengkaji arus,oltan dan rintangan dalam satu litarselari.

  Membin!angkan perkara berikut"a) *elebihan dan kelemahan litar

  selari.

  b) 'ersamaan dan perbe3aan antara

  litar bersiri dengan litar selariberdasarkan arus, oltan danrintangan.

  Murid boleh"

  memerihalkan pengaliran arusmelalui komponen dalam litar

  selari.

  memerihalkan oltan yangmerentasi komponen dalamlitar selari.

  memerihalkan rintangan dalam

  litar selari.

  menerangkan kelebihan dan

  kelemahan litar selari.

  membanding dan

  membe3akan antara litar

  bersiri dengan litar selari

  berdasarkan arus, oltan dan

  rintangan

  B+D)1E+menerangkan kelebihan dankelemahan litar selari($.8)

  B+D)1E,membandingkan litar bersiri denganlitar selari berdasarkan arus, oltandan rintangan ($.% = $.8)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  31/42

  1

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  2

  ($8/8-1/8) 1.#Memahamikemagnetan.

  Menjalankan aktiiti berikut"a) Menggunakan serbuk besi untuk

  mengkaji medan magnet satumagnet bar.

  b) Menggunakan kompas untukmenunjukan arah medan magnet.

  Membin!angkan perkara berikut"a) Medan magnet.b) ;ubungkait antara garisan

  medan magnet dan kekuatanmedan magnet.

  Mengkaji dan membin!angkankegunaan magnet dalam kompas.

  Murid boleh"

  memerihalkan maksud

    medan magnet. menghubungkaitkan garisan

  medan magnet dengan

  kekuatan medan magnet.

  menerangkan kegunaan magnet

  dalam kompas.

  melukiskan medan magnet

  satu magnet bar.

  melukiskan arah medan

  magnet.

  B+D))E1Menerangkan"

  • medan magnet,

  • hubungan antara garisan

  medan magnet dengankekuatan medan magnetGdan

  • kegunaan magnet dalam

  kompas($.#)

  B,D1+E1memerhati medan magnet melalui

  aktiiti($.#)

  1

  (/#-8/#)

  /#-8/#"

  'er!ubaan1 ':

  $

  (12/#-1/#)

  1.9Memahamikeelektromagnetan.

  Menjalankan aktiiti untuk mengkajimedan magnet yang terhasil oleh aruselektrik yang mengalir melalui +ayar lurus.

  Membin!angkan maksud"

  a) *eelektromagnetan. b)

  Elektromagnet.

  Murid boleh"

  menghubungkaitkan arus elektrikyang mengalir melalui konduktordengan kemagnetan.

  memerihalkan maksud

  elektromagnet.

  B,D1+E)memerhati medan magnet yangterhasil oleh arus elektrik yangmengalir melalui +ayar lurus melaluiaktiiti($.#)

  B)D1,E1

  MendefinisikanG• keelektromagnetan dan

  • elektromagnet($.9)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  32/42

  $

  BIDANG PEMBELAJARAN : ). PENJANAAN ELEKTRIK

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  $

  (12/#-1/#) $.1Memahami

  penjanaantenaga elektrik.

  Meneroka laman sesa+ang ataumengadakan la+atan ke stesen janakuasa untuk mengumpul danmentafsir data berikut"

  a) 'elbagai jenis generator iaitu

  termal, hidroelektrik,disel,nuklear dan turbin gas.

  b) 'enjanaan tenaga elektrik

  dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa.

  !) umber tenaga alternatif,!ontoh" tenaga solar danbiojisim.

  Membin!angkan persamaan danperbe3aan dalam penjanaan tenagaelektrik pelbagai jenis stesen janakuasa.

  Menjalankan aktiiti tentangpenggunaan tenaga solarmenggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotoolta).

  Murid boleh"

     menyenaraikan pelbagai jenis

  generator.

     memerihalkan penjanaan tenaga

  elektrik daripada pelbagai jenis

  stesen jana kuasa.

     membanding dan membe3akanpenjanaan tenaga elektrik antarapelbagai jenis stesen jana kuasa.

     memberi !ontoh sumber tenaga

  altenatif.

  B1D0E1menamakan pelbagai jenis generatordan sumber tenaga altenatif ($5.1)

  B+D)+E1membandingkan penjanaan tenagaelektrik oleh pelbagai jenis stesen jana

  kuasa($5.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  33/42

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  $

  (12/#-1/#) $.$

  Memahamitransfomer.

  Membina sebuah transfomer

  ringkas dan mengkaji struktur

  fi3ikalnya.

  Menjalankan aktiiti untukmenunjukkan fungsitransfomer ringkas.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai prinsip kerja transfomerinjak naik dan transfomer injakturun.

  Membin!angkan transfomer injak

  naik dan injak turun dari aspek"

  a) 'ersamaan dan perbe3aan.

  b) *egunaan dalam

  en hantaran dan

  Murid boleh"

     mengenal pasti pelbagai

  bahagian transfomer.

     memerihalkan bagaimanatransfomer berkerja.

     membanding dan

  membe3akan transfomer injak

  naik dengan

  transfomer injak turun.

     memerihalkan peranan transfomerdalam penghantaran dan pengagihanelektrik.

  B)D1-E1melabel bahagian-bahagian

  transformer($5.$)

  B+D)+E)membandingkan antara transfomerinjak naik dengan transfomer injakturun($5.$)

  (18/#-$1/#) $.

  Menganalisa

  penghantaran

  elektrik dan

  sistempengagihan.

  Memerhati model atau !arta danmembin!angkan sistempenghantaran dan pengagihanelektrik termasuk &angkaian ?ridFasional, stesen transformer,lapangan suis, pen!a+ang masukutama dan pen!a+ang bahagian.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang &angkaian ?ridFasional Malaysia.

  Murid boleh"

    H H  menyusun mengikut urutankomponen dalam sistempenghantaran dan pengagihanelektrik.

     memerihalkan fungsi komponen

  sistem penghantaran dan pengagihan

  elektrik.

     memerihalkan bagaimana tenaga

  elektrik dihantar dan diagihkan daristesen jana kuasa kepada pengguna.

  B+D)+E+

  menerangkan bagaimana tenagaelektrik dihantar dan diagihkan daristesen jana kuasa kepadapengguna($5.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  34/42

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$( Pe$t"k(i#"$

  (18/#-$1/#) $.

  Memahamibekalan elektrikdan sistem

  penda+aian dirumah.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai bekalan tenaga elektrik dirumah.

  Mengkaji dan membin!angkanperkara berikut"a) istem penda+aian elektrik di

  rumah termasuk kotak fius, suisutama, pemutus litar, +ayarhidup, +ayar neutral, +ayar bumidan meter 

  elektrik.

  b) *od +arna antarabangsa.

  Menjalankan aktiiti untuk"a) mengkaji struktur dan reka

  bentuk plug pin,

  b) melengkapkan penda+aianplug -pin.

  Murid boleh"

  menyatakan nilai oltan utama.

  menyatakan jenis arus elektrik.

  mengenal pasti jenis arus elektrik

  yang dibekalkan ke rumah.

  menyatakan jenis penda+aian

  elektrik.

  mengenal pasti pelbagai

  bahagian sistem penda+aian

  elektrik.

  memerihalkan fungsi pelbagaibahagian sistem penda+aianelektrik.

  memerihalkan penda+aian plug

  -pin.

  B+D),E1

  menerangkan fungsi bahagian-bahagiansistem penda+aian elektrik danpenda+aian plug -pin($5.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  35/42

  5

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$

  E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  (18/#-$1/#) $.5

  Menganalisakos penggunaantenaga elektrik.

  Memeriksa pelbagai peralatanelektik rumah untuk mengumpuldan mentafsir data tentang kuasa,oltan dan kadar arus.

  Mengira jumlah pengaliran arusyang mengalir melalui peralatanelektrik di rumah.Membin!angkan hubung kaitantara penggunaan tenagaelektrik, kuasa dan masa.Menjalankan audit penggunaantenaga elektrik di rumah untukmengenal pasti kos penggunaantenaga elektrik dalam sebulan.

  Murid boleh"

     menyatakan kadar kuasa dan oltanperalatan elektrik di rumah.

     mengirakan jumlah arus yangmengalir melalui peralatan elektrik.

     mengingatkan kembali hubunganantara penggunaan tenaga elektrik,kuasa dan masa.

     menyelesaikan masalahdengan mengira kospenggunaan elektrik. B+D)-E1

  menyelesaikan masalah dalam kospenggunaan elektrik($5.5)

  ($/#-$#/#) $.%Memahamifungsi fius dan+ayar bumi.

  Membin!angkan perkara berikut"a) enis fius. b) Filai fius.

  !)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  36/42

  %

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  ($/#-$#/#) $.8Menilai

  kepentinganlangkahberjaga-jagadalampenggunaanelektrik.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut"

  a) 'un!a kemalangan elektrik. b)@angkah yang perlu diambil

  sekiranya berlaku kemalangan

  elektrik.

  !) iri keselamatan di rumah

  untuk mengelak berlakunya

  kemalangan elektrik.

  Membin!angkan keperluanlangkah berjaga-jaga dalampenggunaan elektrik.

  Murid boleh"

   

   menyatakan langkah keselamatanyang perlu diambil apabilamenggunakan elektrik.

     memerihalkan langkah yang perludiambil apabila berlakunyakemalangan yang melibatkan elektrik,

     me+ajarkan keperluan adanyalangkah keselamatan dan !irikeselamatan di rumah bagimengelakkan kemalangan elektrik.

  B*D/E1Memberi !eramah mengenai"($5.8 = $5.#)

  • langkah keselamatan yang

  perlu diambil apabilamenggunakan elektrik.

  • memerihal langkah yang perlu

  diambil apabila berlakunyakemalangan yang melibatkanelektrik,

  • me+ajarkan keperluan adanya

  langkah-langkah keselamatandan !iri-!iri keselamatan di

  rumah bagi mengelakkankemalangan elektrik

  "t"2

  (sila lihat unit seterusnya)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  37/42

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  38/42

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  39/42

  9

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$E'ide$(

  Pe$t"k(i#"$

  %

  (8/9-11/9) 1.$

  Memahamibintang dangalaksi dalam

  alam semesta.

  Membin!angkan perkara berikut"

  a) Cefinisi bintang.b) Matahari sebagai bintang.

  Mela+at 'lanetarium Fegara atau'usat ains Fegara untukmengumpul dan mentafsir datatentang berikut"

  a) intang !erah seperti irius

  dan &igel.

  b) Matahari sebagai satu

  bintang.

  !) 'elbagai jenis bintang

  berdasarkan suhu, sai3 dan

  ke!erahan.

  d) 'embentukan bintang. e)

  *ematian bintang yangmeninggalkan kerdil putih,

  bintang neutron dan lohong

  hitam.

  f) enis galaksi iaitu elips,berpilin dan tidak seragam. g)

  ?alaksi ima akti.

  h) 0lam semesta.

  Mengambil bahagian dalamaktiiti memerhati bintang.

  Menonton perisian komputer atau

  ideo untuk mengumpulmaklumat mengenai topik dalam

  objektif pembelajaran ini

  Murid boleh"

  mendefinisikan bintang.

  mengenal pasti Matahari sebagaisuatu bintang.

  mengenal pasti bintang-bintang

  !erah di langit.

  membanding dan membe3akan

  bintang berdasarkan kepada !iri

  tertentu.

  memerihalkan pembentukan

  bintang.

  memerihalkan kematian bintang.

  menyatakan jenis galaksi.

  memerihalkan ?alaksi ima

  akti.

  memerihalkan alam semesta.

  menyatakan kedudukan istem

  uria dalam alam semesta.

  B)D1E1mendefinisikan bintang($%.$)

  B+D)*E)mengenal pasti Matahari adalahbintang dan membandingkan bintangberdasarkan !iri-!iri tertentu($%.$)

  B+D)*E+Menjelaskan"

  • pembentukan bintang dan

  kematian bintang,• ?alaksi ima aktiG dan

  • alam semesta dan kedudukan

  istem uria dalam alamsemesta($%.$)

  B1D11E1menamakan pelbagai bentukgalaksi($%.$)

  B+D)*E+Menjelaskan"

  • pembentukan bintang dan

  kematian bintang,

  • ?alaksi ima aktiG dan

  • alam semesta dan kedudukan

  istem uria dalam alamsemesta($%.$)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  40/42

  2

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'itiPebe!"j"#"$

  H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  %

  (8/9-11/9) 1.Mensyukuri

  ke+ujudanalam semestasebagaianugerah:uhan.

  Menulis sajak or H"ik2 tentang

  keunikan, ketertiban, keindahandan keharmonian alam semestasebagai satu tanda keagungan:uhan.

  Membin!angkan perkara berikut"a) *eluasan alam semesta.

  b) emua yang +ujud di alam

  semesta adalah tidak kekal.

  !) *epentingan Matahari dan

  ulan kepada hidupan diumi.

  Murid boleh"

     menghargai keunikan, ketertiban,

  keindahan dan keharmonian

  alam semesta sebagai satu tanda

  keagungan :uhan.

  memerihalkan luasnya alam

  semesta berbanding umi.

  menerangkan kepentingan

  Matahari dan ulan kepada

  hidupan di umi.

  menyatakan semua yang +ujud di

  alam semesta adalah tidak

  kekal.

  B*D0E1Membuat pembentangan hasilpenulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll )mengenai"keunikan, ketertiban, keindahan dankeharmonian alam semesta sebagaisatu tanda keagungan :uhan ($8.1)

  B+D)E1menerangkan keluasan alam semestaberbanding umi dan kepentingan

  Matahari dan ulan kepada hidupan diumi($%.)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  41/42

  1

  BIDANG PEMBELAJARAN : ). PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

  MINGGU

  PdP

  Objektif Pebe!"j"#"$

  %"d"$&"$ Akti'iti Pebe!"j"#"$ H"(i! Pebe!"j"#"$ E'ide$(Pe$t"k(i#"$

  8

  (1/9-1#/9)

  1%/9" uti ;ariMalaysia

  #

  ($1/9-$5/9)

  uti 'ertengahan

  'enggal $

  9

  ($#/9-$/12)

  >langkaji

  2

  (5/12-9/12)

  >langkaji

  1

  (1$/12-1%/1)

  >jian ertulis ':

  $-

  'rogram 'as!a':

  $.1Memahami

  perkembangandalam bidangastronomi danpenerokaanangkasa lepas.

  Melayari internet, mengadakanla+atan ke 'lanetarium atau 'usat

  ains Fegara untuk mengumpul danmentafsir data tentang berikut" a)'erkembangan dalam bidang

  astronomi.

  b)  0plikasi teknologi berkaitan

  penerokaan angkasa lepas dan

  astronomi, !ontohnya remote

  sensing.

  !) 'erkembangan dalampenerokaan angkasa lepas,!ontohnya pelan!aran roket,satelit, prob termasukpendaratan manusia di

  permukaan ulan.

  Membahaskan mengenaikeperluan untuk meneruskanpenerokaan angkasa lepas.

  Menjalankan persembahanmultimedia tentang pembangunandalam bidang astronomi danpenerokaan angkasa lepas.

  Murid boleh"

  memerihalkan perkembangandalam bidang astronomi.

  memerihalkan pembangunan

  dalam penerokaan angkasa

  lepas.

  menerangkan dengan !ontoh

  aplikasi teknologi yang berkaitan

  penerokaan angkasa

  lepas dan astronomi.

  me+ajarkan keperluanmeneruskan penerokaanangkasa lepas.

  B+D)/E1menerangkan perkembangan dalambidang astronomi dan pembangunandalam penerokaan angkasalepas($8.1)

  B+D)/E)menerangkan dengan !ontoh aplikasiteknologi yang berkaitan penerokaanangkasa lepas dan astronomi($8.1)

  B+D)/E+me+ajarkan keperluan meneruskanpenerokaan angkasa lepas($8.1)

 • 8/17/2019 Rpt Sains Tingkatan 3 2015

  42/42