rpt sains tingkatan 3 2016

Download RPT Sains Tingkatan 3 2016

Post on 07-Jul-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  1/47

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  1

  (04/01/16 – 08/01/16)

  1.1Menganalisamekanismapernafasanmanusia.

  Memerhatikan model atau perisiankomputer untuk mengenalpasti struktursistem respirasi manusia yang terdiridaripada rongga hidung, trakea, ronkusparu!paru, tulang rusuk, diafragma danotot interkosta.

  Mengka"i model paru!paru agimengenal pasti ronkus, ronkiol danal#eolus.

  Memina model sistem respirasimanusia yang erfungsi untukmenun"ukkan huungan antara tekananudara dalam rongga toraks denganproses tarikan dan hemusan nafas.

  Memin$angkan mekanismapernafasan.

  Murid oleh% mengenal pasti struktur sistem

  respirasi manusia. mengenal pasti struktur paru!

  paru.

  memerihalkan proses menarik

  dan menghemus nafas. menghuung kait peruahan

  tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan

  hemusan nafas. memerihalkan mekanisma

  pernafasan.

  B$n' *Menerangkan sistem respirasi dan peparudengan "elas

  B$n' +Mengaplikasikan pengetahuan saintifiktentang mekanisme pernafasan se$arameluas

  B$n' ,Mensintesis maklumat dalam entuk

  persemahan mengenai system respirasimanusia se$ara kreatif, ino#atif danglengkap

  1

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  2/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  1

  (04/01/16 – 08/01/16)

  1.&Memahamipengangkutan

  oksigen dalamadan manusia.

  Menayangkan #ideo atau perisiankomputer dan mengumpul maklumatserta mentafsir data tentang perkara

  erikut%a) 'esapan oksigen daripada

  al#eoli ke dalam kapilari darahdan daripada kapilari darah kedalam sel.

  ) engangkutan oksigen oleh seldarah merah dalam entukoksihemogloin.

  Murid oleh%

  memerihalkan resapan oksigen

  daripada al#eoli ke dalam kapilari

  darah. memerihalkan pengangkutan

  oksigen oleh darah.

  memerihalkan resapan oksigen

  daripada kapilari darah ke dalamsel.

  B$n' 1Menyatakan pelagai ahan dan penyakityang memudaratkan sistem respirasi

  dengan etul.

  2

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  3/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  &

  (11/01/16 – 1/01/16)

  1.*Menyedarikepentingan sistem

  respirasi yang sihat.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara erikut%

  a) +ahan yang memudaratkan

  sistem respirasi seperti nikotindan tar (daripada asap rokok),

  ) sulfur dioksida (daripada kilang),dan karon monoksida (daripadaasap kenderaan) serta "ereu.

  $) esan pelagai ahan yangmemudaratkan sistem respirasiseperti toksin dan karsinogen.

  d) elagai penyakit sistemrespirasi.

  Men"alankan akti#iti untukmenun"ukkan kesan merokokkepada paru!paru.

  Mengadakan atau memuat la-atan kepameran tentang kesan merokok danpelagai penyakit yang erkaitan denganparu!paru.

  umangsaran pelagai ideatentang $ara untuk menperaikikualiti udara dan

  mengamalkannya.

  Murid oleh%

  menyenaraikan pelagai ahan

  yang memudaratkan sistem

  respirasi. menerangkan kesan ahan $emar

  kepada sistem respirasi.

  menyenaraikan pelagai

  penyakit yang mempengaruhisistem respirasi.

  mempraktikkan amalan aik

  untuk meningkatkan kualitiudara.

  B$n' 1:menyatakan pelagai ahan dan penyakityang memudaratkan sistem respirasi,

  organ!organ perkumuhan, hasilperkumuhan agi setiap organ manusia,

  B$n' +:mengaplikasi pengetahuan saintifik se$ara

  meluas tentang%kesan ahan $emar

  kepada sistem respirasi. 

  3

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  4/47

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : -* PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  &

  (11/01/16 – 1/01/16)

  &.1Memahami sistempengangkutandalam manusia.

  Memerhati dan mengka"i model, perisiankomputer atau #ideo tentang struktur "antung dan "enis salur darah (seperti%arteri, #ena dan kapilari) dalam sistemperedaran darah.

  Mengka"i satu spesimen hidup "antung untuk mengenal past istrukturnya.

  Memin$angkan perkara erikut%

  a) fungsi "antung.) $iri salur darah dan fungsinya.

  Men"alankan akti#iti untukmemanding dan memeakandarah eroksigen dengan darahterdeoksigen.

  Men"alankan simulasi pengalirandarah dalam sistem peredaran.

  Memin$angkan peranan sistem

  peredaran darah dalampengangkutan ahan.

  Men"emput pega-ai peruatan untukmemeri $eramah tentang Men"agaesihatan antung 2nda3.

  Murid oleh%

  memerihalkan sistem peredaran

  seagai satu sistem saluran yangmempunyai satu pam dan erin"apuntuk memastikan pengalirandarah dalam satu arah.

  menyatakan fungsi "antung.

  mengenal pasti struktur "antung

  manusia.

  memanding dan memeakan

  struktur arteri, #ena dan kapilari. menghuungkaitkan $iri salur

  darah dengan fungsinya.

  memanding dan memeakan

  darah eroksigen dengan darahterdeoksigen.

  mengilustrasikan laluan aliran

  darah dalam sistem peredaran. memerihalkan peranan sistem

  peredaran darah dalampengangkutan ahan.

  menerangkan kepentingan

  mengekalkan "antung yang sihat.

  B$n' *menerangkan dengan "elas%struktur sistem "antung

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$ara

  meluas tentang%sistem peredaran darah,

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik mengikut prosedur

  yang etul dengan imingan untukmengka"i%struktur dan fungsi "antung,

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik mengikut proseduryang etul dengan imingan untukmengka"i%darah eroksigen dengan darahterdeoksigen

  4

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  5/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  *

  (18/01/16 – &&/01/16)

  &.&Menganalisadarah manusia.

  Men"emput seorang pega-aiperuatan untuk memeri $eramahmengenai%

  a) komponen darah iaitu plasmadarah, sel darah merah, sel darahputih, platlet dan fungsinya.

  ) umpulan darah iaitu 2, +, 2+ dan.

  $) esesuaian antara kumpulandarah penderma denganpenerima.

  d) epentingan menderma darah.e) enyimpanan dan pengendalian

  darah yang didermakan.

  Murid oleh%

  menyatakan komponen darah

  dan fungsinya.

  menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah

  penderma kepada penerima. me-a"arkan kepentingan

  menderma darah.

  memerihalkan agaimana

  darah yang didermakandisimpan dan dikendalikan.

  .

  5

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  6/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  *

  (18/01/16 – &&/01/16)

  &.*Menganalisasistem

  pengangkutandalam tumuhan.

  Memerhatikan tumuhan yang layudan memin$angkan agaimana iaerlaku.

  Mengka"i epidermis sehelai daun dia-ah mikroskop untuk mengenal pastistomata dan memin$angkanfungsinya.

  Men"alankan eksperimen untukmengka"i faktor yang mempengaruhikadar transpirasi.

  Men"alankan akti#iti untukmengka"i yang erikut%

  a) engangkutan ahanmakanan yang disintesiskanmelalui floem.

  ) engangkutan air dari akar kedaun melalui 5ilem.

  Mengka"i keratan rentas akar, atang dandaun untuk mengesan lokasi 5ilem danfloem.

  Memin$angkan peranan transpirasi

  Murid oleh%

  memerihalkan agaimana

  tumuhan men"adi layu.

  memerihalkan fungsi stomata. memerihalkan transpirasi.

  memerihalkan peranan

  transpirasi. mengenal pasti faktor yang

  mempengaruhi kadartranspirasi.

  memerihalkan agaimana

  faktor ini mempengaruhikadar transpirasi.

  mengka"i laluan air di dalam

  keratan atangmenggunakan pe-arna yangsesuai.

  mengenal pasti lokasi 5ilem

  dan floem.

  fungsi 5ilem dan floem.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%

  struktur dan fungsi stomata

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%transpirasi dengan kelayuan tumuhan

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%sistem pengangkutan tumuhan

  B$n' 0menilai pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik dengan menggunakanprosedur yang etul dan ersistematikuntuk menyiasat%faktor!faktor yang mempengaruhi kadartranspirasi

  6

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  7/47

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : -+ PERKUMUHAN

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  4

  (&/01/16 – &/01/16)

  *.1Memahamiperkumuhanmanusia.

  Memin$angkan maksudperkumuhan.

  Mengka"i model, $arta atau memerhatiperisian komputer untuk mengenalpasti

  organ perkumuhan iaitu kulit, paru!parudan gin"al.

  Memin$angkan hasil perkumuhan agisetiap organ perkumuhan seperti air,karon dioksida, mineral, garam dan urea.

  Memin$angkan kepentinganperkumuhan.

  Murid oleh%

  menerangkan

  maksudperkumuhan.

  mengenal pasti

  organ perkumuhanmanusia.

  menyatakankan hasil

  perkumuhan agi setiap organperkumuhan.

  menerangkan

  kepentingan perkumuhan.

  B$n' 1menyatakan dengan etul%

  organ!organ perkumuhan

  B$n' 1menyatakan dengan etul%

  hasil perkumuhan manusia agi setiaporgan,

  B$n' *menerangkan dengan "elas%

  maksud perkumuhan,

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik

  se$ara meluas tentang%kepentingan

  perkumuhan

  7

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  8/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  4

  (&/01/16 – &/01/16)

  *.&Menganalisa sistemurinari dalam

  manusia.

  Mengka"i model, $arta ataumemerhati perisian komputer sistemurinari untuk mengenal pasti lokasi

  gin"al, ureter, pundi ken$ing danuretra.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang fungsi gin"al.

  Mengka"i spesimen hidup gin"aluntuk%

  a) memerihalkan entuk gin"al.) mengenalpasti komponen gin"al

  iaitu korteks, medula dan pel#is.

  Memin$angkan perkara erikut%a) epentingan gin"al.) ehidupan dengan gin"al yang

  rosak.

  Murid oleh%

  mengenal pasti lokasi gin"al dan

  ahagian sistem urinari yang lain.

  memerihalkan entuk gin"al, mengenal pasti struktur gin"al.

  memerihalkan fungsi gin"al.

  menerangkan kepentingan untuk

  mengekalkan kesihatan gin"al.

  B$n' *menerangkan dengan "elas%struktur sistem sistem urinari manusia,

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik mengikut proseduryang etul dengan imingan untukmengka"i%struktur dan fungsi gin"al,

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  8

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  9/47

  4

  (&/01/16 – &/01/16)

  *.*Menganalisaperkumuhandalamtumuhan.

  Mengumpul dan mentafsir dataerikut%

  a) 7ara tumuhan menyingkirkanhasil perkumuhan.

  ) asil perkumuhan tumuhan ialahkaron dioksida, air dan hasil

  perkumuhan yang kompleks.

  Murid oleh%a) memerihalkan $ara tumuhan

  menyingkirkan hasilperkumuhan.

  ) mengenal pasti hasilperkumuhan tumuhan.

  9

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  10/47

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : -/ PEMBIAKAN

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  (01/0&/16 – 0/0&/16)

  4.1Memahamipemiakanseks danaseks.

  Memin$angkan perkara erikut%a) epentingan dan "enis

  pemiakan.) ersamaan dan pereaan

  antara pemiakan seks

  dengan aseks

  Menggunakan $arta, gamar ra"ah,#ideo atau perisian komputer untukmengka"i perkara erikut%a) ersenya-aan.

  ) ersenya-aan dalam dan luar.$) elagai $ara pemiakan aseks

  iaitu elahan dedua, penunasan,pementukan spora danpemiakan #egetatif sertapen"anaan semula.

  Memin$ang dan mengelaskan hai-andan tumuhan erdasarkan $arapemiakannya.

  Murid oleh%

  menyatakan kepentingan pemiakan.

  memanding dan memeakan

  pemiakan seks dengan aseks. menyatakan "enis

  pemiakan. menyatakan maksud

  persenya-aan. memerihalkan persenya-aan

  dalam dan luar. mengelaskan hai-an dan

  tumuhan mengikut $arapemiakannya.

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$arameluas tentang%kepentingan pemiakandalam manusia dan tumuhan

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$arameluas tentang% "enis!"enis pemiakan

  B$n' *menerangkan dengan "elas%

  maksud persenya-aan,

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$arameluas tentang% "enis!"enispersenya-aan,

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  11/47

  (01/0&/16 – 0/0&/16)

  4.&Menganalisasistempemiakanlelaki.

  Mengenal pasti ahagian sistempemiakan lelaki dengan menggunakan$arta, model, #ideo atau perisiankomputer%

  a) rgan seks iaitu testis danakar.

  ) +ahagian lain yang erkaitan iaituskrotum, uretra, salur sperma dankelen"ar prostat.

  Memin$angkan perkara erikut%a) 9ungsi setiap ahagian sistem

  pemiakan lelaki.) eranan sperma dalam pemiakan.$) eruahan fiikal, fisiologi dan

  emosi lelaki semasa aligh.

  Murid oleh%

  mengenal pasti ahagian

  sistem pemiakan lelaki. memerihalkan fungsi setiap

  ahagian sistem pemiakanlelaki.

  menyatakan peranan sperma

  dalam pemiakan.

  memerihalkan peruahan

  yang erlaku pada lelaki

  semasa aligh.

  B$n' 1Menyatakan ahagian!ahagian sistempemiakan lelaki dan -anita denganetul.

  6

  (08/0&/16 – 1*/0&/16)&UTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU &INA

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  12/47

  :

  (1/0&/16 – 1/0&/16)

  4.*Menganalisasistempemiakan -anita.

  Mengenal pasti ahagian sistempemiakan -anita dengan menggunakan$arta, model, #ideo atau perisiankomputer%

  a) rgan seks iaitu o#ari danuterus.

  ) +ahagian lain yang erkaitaniaitu salur falopia, fara" danser#iks.

  Memin$angkan perkara erikut%a) 9ungsi setiap ahagian sistem

  pemiakan -anita.) eranan o#um dalam pemiakan.$) eruahan fiikal, psikologi

  dan emosi -anita semasaaligh.

  Men"alankan simulasi untukmenun"ukkan pereaan antara gamet

  lelaki dengan -anita erdasarkan sai,ilangan dan pergerakan.

  Murid oleh%

  mengenal pasti ahagian

  sistem pemiakan -anita. memerihalkan fungsi setiap

  ahagian sistem pemiakan -anita.

  menyatakan peranan o#um

  dalam pemiakan.

  memerihalkan peruahan yang

  erlaku pada -anita semasa

  aligh. memanding dan

  memeakan antara gametlelaki dengan -anitaerdasarkan sai, ilangandan pergerakan.

  B$n' 1Menyatakan ahagian!ahagian sistempemiakan lelaki dan -anita denganetul.

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  13/47

  :

  (1/0&/16 – 1/0&/16)

  4.4Menganalisakitar haid.

  Memin$angkan perkara erikut%a) aid dan kitar haid.) eruahan dinding uterus

  semasa kitar haid.$) uungan antara fasa suur

  dalam kitar haid dengan

  persenya-aaan.d) epentingan men"aga keersihan

  diri semasa haid.

  Murid oleh%

  memerihalkan maksud haid.

  memerihalkan maksud kitar

  haid.

  memerihalkan peruahan dinding

  uterus semasa kitar haid. menghuungkait fasa suur kitar

  haid dengan persenya-aan.

  menerangkan kepentingan

  men"aga keersihan diri semasahaid.

  B$n' *menerangkan dengan "elas%maksud haid

  8

  (&&/0&/16 – &6/0&/16)

  4.Menganalisapersenya-aan dankehamilan.

  Memin$angkan perkara erikutdengan menggunakan gamar ra"ah,$arta, model, #ideo atau perisiankomputer%

  a) ;okasi penempelan emrio.) erkemangan igot kepada

  emrio seterusnya men"adi fetushingga kelahiran

  Murid oleh%

  memerihalkan persenya-aan

  dalam manusia.

  mengenal pasti lokasi

  penempelan emrio. memerihalkan perkemangan

  igot kepada emrio seterusnyamen"adi fetus hingga kelahiran.

  .

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  14/47

  8

  (&&/0&/16 – &6/0&/16)

  4.6Memahamikepentinganpen"agaan pranatal.

  Mengaturkan pameran atau persemahanmultimedia tentang perkara erikut%

  a) epentingan pengamilanmakanan yang erkhasiatsemasa kehamilan.

  ) esan merokok dan pengamilan

  ahan tertentu seperti dadah danalkohol ke atas emrio dan fetus.

  Murid oleh%

  menghuungkait kepentingan

  pengamilan makanan yangerkhasiat kepada kesihatan iudan fetus semasa kehamilan.

  menerangkan pentingnya

  mengelak daripada mengamilahan yang olehmemudaratkan fetus.

   

  8

  (&&/0&/16 – &6/0&/16)

  4.:Menilaikepentinganpenyelidikandalampemiakanmanusia.

  Mengumpul dan mentafsir dataerikut%

  a) Maksud kemandulan.) 7ara mengatasi kemandulan

  iaitu nutrisi, ra-atan hormon,pemedahan, persenya-aan in#itro (

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  15/47

  (&/0&/16 – 04/0*/16)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL SATU

  10

  (0:/0*/16 – 11/0*/16)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL SATU

  14/0*/16 – &0/0*/16 &UTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  16/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  11

  (&1/0*/16 – &/0*/16)PERBIN&ANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL SATU

  1&

  (&8/0*/16 – 01/04/16)

  4.8Menganalisasistem pemiakanseks tumuhanerunga.

  Meneliti unga untuk mengenal pastiahagian erikut%a) 'anggi dan sepal.) +ahagian "antan iaitu stamen yang

  terdiri daripada filamen, anter danutir deunga.

  $) +ahagian etina iaitu pistil yangterdiri daripada stigma, stil, o#aridan o#ul.

  Menggunakan mikroskop atau kantatangan untuk memerhati erikut%a) eratan rentas dan keratan

  melintang o#ari untukmengenal pasti o#ul.

  ) +utir deunga.

  Memin$angkan fungsi erikut%a) +unga dalam pemiakan.)+ahagian pemiakan "antan

  unga.$) +ahagian pemiakan etina

  Murid oleh% mengenal pasti ahagian

  erlainan pada unga. mengenal pasti ahagian

  pemiakan "antan dan etinaunga.

  mengenal pasti gamet "antan dan

  etina.

  memerihalkan fungsi ahagian

  pemiakan "antan dan etina

  unga dalam pemiakan seks.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik mengikut proseduryang etul dengan imingan untukmengka"i%struktur dan fungsi ahagian pemiakanseks tumuhan

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  17/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  1&

  (&8/0*/16 – 01/04/16)

  4.Menganalisapendeungaan.

  Memin$angkan perkara erikut denganmenggunakan $arta, model, #ideo atauperisian komputer%

  a) endeungaan.) enis pendeungaan.$) ersamaan dan pereaan

  antara pendeungaan sendiridengan pendeungaan ka$uk.

  d) eleihan pendeungaan ka$uk.e) egunaan pendeungaan

  ka$uk dalam pertanian.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"ipelagai "enis unga dan mengenalpasti agen pendeungaannya.

  Murid oleh%

  memerihalkan maksud

  pendeungaan.

  menghuungkait $iri ungadengan agen pendeungaannya.

  menyatakan "enis

  pendeungaan. memanding dan memeakan

  antara pendeungaan sendiridengan pendeungaan ka$uk.

  menerangkan keleihan

  pendeungaan ka$uk.

  menerangkan melalui $ontoh

  kegunaan pendeungaan ka$uk

  dalam pertanian.

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$ara

  meluas tentang% "enis!"enis pendeungaan

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%pelagai "enis unga dan agenpendeungaan

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  18/47

  1&

  (&8/0*/16 – 01/04/16)

  4.10Memahamiperkemanganuah dan i"i enihpada tumuhan.

  Menggunakan mikroskop untukmemerhati perkemangan salur utirdeunga dalam larutan sukrosa padaperatusan yang erea (@ ! [email protected]).

  Melukis gamar ra"ah erserta nota

  penerangannya mengenai perkaraerikut%

  a) roses persenya-aan padatumuhan.

  ) ementukan uah dan i"ienih.

  Memin$angkan perkara erikut%a) Aempat erlakunya

  persenya-aan dalam unga.) ersenya-aan pada tumuhan.$) ementukan uah dan i"i

  Murid oleh%

  mengenal pasti lokasi di mana

  erlakunya persenya-aan dalamunga.

  memerihalkan persenya-aan

  dalam tumuhan. memerihalkan pementukan

  uah dan i"i enih.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%perkemangan tiu deunga dalamlarutan sukrosa

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik mengikut proseduryang etul dengan imingan untukmengka"i%struktur dan fungsi i"i enih,

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  19/47

  1*

  (04/04/16 – 08/04/16)

  4.11Mensintesiskonsepper$amahan i"ienih.

  Memelah i"i enih se$ara meman"angdan mengenal pasti strukturnya denganmenggunakan kanta tangan ataumikroskop.

  Mengumpul dan mentafsir data tentang

  perkara erikut%a) 9ungsi pelagai ahagian i"i

  enih iaitu emrio (radikal, plumuldan kotiledon) dan testa yangdilindungi perikarpa (kulit uah).

  ) eruahan fiikal i"i eniherdasarkan pementukan radikal,plumul dan kotiledon.

  Men"alankan perin$angan dalamkumpulan ke$il untuk%

  a) mengenal pasti pemoleh uahyang erkaitan denganper$amahan i"i enih.

  ) memina hipotesis mengenaikeadaan yang diperlukan untukper$amahan i"i enih.

  Merekaentuk dan men"alankaneksperimen agi menentukan keadaanyang diperlukan untuk per$amahan i"ienih.

  Murid oleh%

  mengenal pasti struktur i"i

  enih. menerangkan fungsi ahagian

  i"i enih yang erea. memerihalkan peruahan fiikal i"i

  enih semasa per$amahan. memuat hipotesis tentang

  keadaan yang diperlukan untukper$amahan i"i enih.

  merekaentuk eksperimen untuk

  mengka"i keadaan yangdiperlukan untuk per$amahani"i enih.

  men"alankan eksperimen untuk

  mengka"i keadaan yangdiperlukan untuk per$amahan i"i

  enih. memuat kesimpulan tentang

  keadaan yang diperlukan untukper$amahan i"i enih.

  B$n' 0menilai pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik dengan menggunakanprosedur yang etul dan ersistematikuntuk menyiasat%keadaan yang diperlukan untuk

  per$amahan i"i enih

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  20/47

  1*

  (04/04/16 – 08/04/16)

  4.1&Mengaplikasipemiakan#egetatif dalamtumuhanerunga.

  Men"alankan ka"ian pemiakan#egetatif pelagai tumuhan di tapaksemaian untuk mengenal pasti "enispemiakan #egetatif.

  Memin$angkan maksud

  pemiakan #egetatif.

  Memin$angkan aplikasi penyelidikanpemiakan #egetatif yang di"alankandalam pertanian.

  Murid oleh%

  menerangkan melalui $ontoh

  maksud pemiakan #egetatif. menyatakan ahagian tumuhan

  yang oleh memiak se$ara#egetatif.

  mengelaskan tumuhan

  erunga erdasarkan ahagianyang oleh memiak se$ara#egetatif.

  memerihalkan aplikasi

  penyelidikan pemiakan #egetatifyang di"alankan dalam pertanian.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i%pemiakan #egetatif tumuhan erunga

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  21/47

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : BAB 0 PERTUMBUHAN

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  14

  (11/04/16 – 1/04/16)

  .1Menganalisa polapertumuhanmanusia.

  Memin$angkan perkara erikut%a) 7iri yang digunakan untuk

  mengukur kadar pertumuhanseperti tinggi dan erat.

  ) Maksud pertumuhan.$) ola pertumuhan agi lelaki

  dan -anita.d) esan pengamilan nutrisi

  kepada perkemangan fiikaldan kese"ahteraan mentalkanak!kanak.

  Men"alankan akti#iti untuk mentafsirlengkuk pertumuhan lelaki dan -anitadaripada ayi ke alam de-asa.

  Murid oleh% memerihalkan maksud

  pertumuhan. mengenal pasti $iri yang

  digunakan untuk mengukur kadar

  pertumuhan.

  menganalisa lengkuk

  pertumuhan lelaki dan -anita.

  memanding dan memeakan

  lengkuk pertumuhan lelakidengan -anita.

  memerihalkan kesanpengamilan nutrisi ke ataspertumuhan kanak!kanak.

  B$n' *menerangkan dengan "elas%maksud pertumuhan

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$arameluas tentang% kadar pertumuhan dannutrisi manusia

  TEMA : JIRIM DALAM ALAM

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  22/47

  BIDANG PEMBELAJARAN : BAB , T ANAH DAN SUMBERNYA

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  1

  (18/04/16 – &&/04/16)

  1.1

  Menganalisakepelagaianmineral dalamkerak +umi.

  Memin$angkan maksud mineral.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai pelagai "enis mineral

  yang -u"ud di dalam kerak +umi%a) >nsur semula "adi iaitu emas

  dan perak,) eatian semula "adi iaitu

  oksida, karonat, sulfida dan

  silikat.

  Memin$ang dan mengenal pasti unsurdalam eerapa seatian semula "adi.

  Men"alankan akti#iti untuk mempela"ariperkara erikut%

  a) ekerasan mineral.) elarutan mineral dalam air.$) esan haa ke atas eerapa

  karonat, oksida dan sulfida

  Murid oleh%

  memerihalkan maksud mineral. menerangkan melalui $ontoh

  mineral yang -u"ud dalam entukunsur semula "adi atau seatiansemula "adi.

  mengenal pasti unsur dalam

  seatian semula "adi.

  memerihalkan sifat mineral.

  menulis persamaan dalam

  perkataan untuk menun"ukkankesan haa ke atas mineral.

  B$n' *

  menerangkan ke-u"udan mineral dalamkerak umi dengan "elas

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$arameluas tentang%ke-u"udan mineral dalam entuk unsurdan seatian semula "adi

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i sifat!sifat mineral mengikut prosedur yang etuldengan imingan

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  23/47

  1

  (18/04/16 – &&/04/16)

  1.&Memahami tindakalas antara logamdengan ukanlogam.

  Men"alankan sumangsaran danmemin$angkan perkara erikut%a) $ontoh logam.) $ontoh ukan logam.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"i tindak

  alas antara eerapa logam iaitumagnesium, aluminium, ink dan esidengan ukan logam erikut%a) oksigen.) sulfur.

  Murid oleh%

  menyatakan $ontoh logam

  dan ukan logam. memerihalkan tindak alas

  antara logam dan ukanlogam.

  menulis persamaan dalamperkataan agimenun"ukkan tindak alasantara logam denganukan logam.

  menyatakan logam ertindak

  alas den an ukan lo am

  B$n' 0menilai pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk menyiasattindak alas antara logam dengan ukanlogam mengikut prosedur yang etul danersistematik

  Minggu Objeki!Pe"be#$j$%$n

  &$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  24/47

  16

  (&/04/16 – &/04/16)

  1.*Memahamiseatian silikon.

  Mengumpul dan mentafsir data tentangseatian silikon yang -u"ud dalam entuksilika dan silikat.Men"alankan akti#iti untuk mengka"i sifatsilika dan silikat seperti erikut%a) elarutan dalam air.

  ) Aindak alas dengan asid hidroklorik.$) esan haa.

  Mengadakan la-atan ke kilang untukmempela"ari proses pemuatan ka$a,seramik, $ip elektronik dan gentian optik.

  Memin$angkan kegunaan seatiansilikon dalam kehidupan harian.

  Murid oleh%

  menyatakan pelagai entuk

  seatian silikon. menyatakan $ontoh sili$a.

  menyatakan $ontoh silikat.

  menghuungkait sifat seatian

  silikon dengan kestailannya.

  menerangkan melalui $ontoh

  kegunaan seatian silikon dalam kehidupan harian.

  B$n' 1menyatakan pelagai entuk seatiansilikon dengan etul

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik se$ara

  meluas tentang%sifat!sifat dan kegunaan seatian silikon

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  25/47

  1:

  (0&/0/16 – 06/0/16)

  B0&/0/167uti ari eker"a

  1.4Menganalisaseatian kalsium.

  Mengumpul dan mentafsir data tentangkalsium karonat.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"ierikut%

  a) ifat kalsium karonat

  erdasarkan tindak alasnyadengan asid, kelarutannya dalamair dan kesan haa.

  ) ementukan kalsium oksida(kapur tohor) dan kalsiumhidroksida (kapur mati).

  Memin$angkan perkara erikut%a) enggunaan seatian kalsium iaitu

  kalsium karonat, kalsium oksidadan kalsium hidroksida.

  ) ifat seatian kalsium denganmeru"uk kepada kegunaannya.

  Murid oleh%

  menyatakan unsur dalam

  kalsium karonat. mengenal pasti pelagai entuk

  kalsium karonat. memerihalkan sifat kalsium

  karonat. menulis persamaan dalam

  perkataan agi tindak alaskalsium karonat.

  memerihalkan pementukan

  kalsium oksida dan kalsiumhidroksida.

  menghuungkait sifat seatian

  kalsium dengan kegunaannya.

  B$n' 1menyatakan pelagai entuk kalsiumkaronat

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dan

  kemahiran saintifik untuk mengka"ikalsium karonat mengikut prosedur yangetul dengan imingan

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  26/47

  18

  (0/0/16 – 1*/0/16)

  1.Menganalisasumer ahan apisemula "adi dankepentingannya

  Melayari laman sesa-ang atau memuatla-atan ke CA'2

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  27/47

  1

  (16/0/16 – &0/0/16)PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

  &0

  (&*/0/16 – &:/0/16)

  PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

  &8/0/16 – 1&/06/16 &UTI PENGGAL SATU

  &1

  (1*/06/16 – 1:/06/16)PERBIN&ANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  28/47

  TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN : 1. KEELEKTRIKAN

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  &&

  (&0/06/16 – &4/06/16)

  1.1Memahamielektrostatik

  Men"alankan akti#iti erikut%a) Menghasilkan $as elektrik

  statik dalam ahan melaluigeseran.

  ) Mengesan $as elektrik

  statik menggunakanelektroskop.

  $) Memerhati apa yang erlakuapaila dua o"ek yang samaatau erlainan $as diletakkanerdekatan dan memuatkesimpulan mengenai $aselektrostatik.

  Memin$angkan perkara erikut%a) Maksud elektrostatik.) enis $as elektrik

  statik.$) ifat $as elektrik

  statik.d) 7ontoh ahan yang mudah di$as

  iaitu asetat dan politena.e) 9enomena harian yang erkaitan

  dengan $as elektrik statik sepertikilat.

  f) ;angkah keselamatan yang perludiamil semasa mengendalikan$as elektrik seperti penggunaan

  Murid oleh% memerihalkan maksud

  elektostatik.

  menyatakan "enis $as elektrik

  statik.

  menyatakan sifat $as elektrik

  statik. memerihalkan agaimana $as

  elektrik statik dihasilkan dalamahan tertentu.

  memerihalkan $ara mengesan

  $as elektrik statik. memerihalkan fenomena harian

  yang diseakan oleh $aselektrik statik.

  menyatakan langkah

  keselamatan yang perlu diamilsemasa pengendalian $aselektrik.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i sifat!sifat $as elektrostatik mengikut proseduryang etul dengan imingan

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  29/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  &&

  (&0/06/16 – &4/06/16)

  1.&Memahamikeelektrikan

  Mengumpul dan mentafsir data mengenaisumer tenaga elektrik yang digunakandalam kehidupan harian

  Men"alankan akti#iti untuk memerhatipengaliran arus elektrik menggunakan "anakuasa =an de Eraff dangal#anometer

  Memin$angkan perkara erikut%a) eelektrikan.) 2rus elektrik$) =oltan.d) 'intangan.e) 2rah arus dan pengaliran elektron

  dalam litar elektrik.

  Murid oleh%

  memerikan $ontoh sumer

  tenaga elektrik dalam kehidupan

  harian. menyatakan maksud

  keelektrikan.

  menyatakan maksud #oltan.

  menyatakan maksud rintangan.

  memerihalkan arah arus dan

  pengaliran elektron dalam litarelektrik.

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  30/47

  &&

  (&0/06/16 – &4/06/16)

  1.*Mengaplikasikefahaman $aramengukurkeelektrikan

  Mengumpul maklumat dan men"alankanpersemahan multimedia mengenaipenemuan unit agi%

  a) arus iai tuampere.

  ) #oltan iaitu

  #olt.$) rintangan iaitu ohm.

  Memeriksa alat dan memin$angkankegunaanya dalam pengukuran%a) 2rus.) =oltan.

  Memina litar elektrik serta mengukur arus 

  Murid oleh%

  mengenal pasti alat pengukur

  arus. mengenal pasti alat pengukur

  #oltan. menyatakan unit arus.

  menyatakan unit #oltan. menyatakan unit rintangan.

  mengukur arus dalam litar

  elektrik.

  mengukur #oltan dalam litar

  elektrik.

  B$n' 1menyatakan alat pengukur, unit agi arusdan #oltan dengan etul

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  31/47

  &*

  (&:/06/16 – 01/0:/16)

  1.4Mensintesishuungan antaraarus, #oltan danrintangan.

  Merekaentuk dan men"alankaneksperimen untuk mengka"i perkaraerikut%

  a) esan peruahan rintangan keatas arus.

  ) esan peruahan #oltan ke atas

  arus.

  Memin$angkan perkara erikut%a) uungan antara #oltan, arus

  dan rintangan.) ukum hm.

  Murid oleh%

  merekaentuk eksperiman untuk

  mengka"i huungan antararintangan dan arus.

  men"alankan eksperimen untuk

  mengka"i huungan antara

  rintangan dan arus. memerihalkan kesan peruahan

  rintangan ke atas arus. merekaentuk eksperimen untuk

  mengka"i huungan antara#oltan dan arus.

  men"alankan eksperiman untuk

  mengka"i huungan antara#oltan dan arus.

  memerihalkan kesan peruahan

  #oltan ke atas arus.

  menyatakan ukum hm.

  B$n' *menerangkan arus elektrik, #oltan,rintangan dengan "elas

  B$n' 0menilai pengetahuan saintifik dan

  kemahiran saintifik untuk menyiasatkesan peruahan rintangan dan #oltan keatas arus mengikut prosedur yang etuldan ersistematik

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  32/47

  &*

  (&:/06/16 – 01/0:/16)

  1.Mensintesiskonsep litar selaridan litar ersiri

  Memadankan simol pada litar elektrikdengan komponennya.

  Melukis gamara"ah dan memina litarerikut%

  a) ;itar yang lengkap.

  ) ;itar ersiri.$) ;itar selari.

  Memin$angkan persamaan danpereaan antara litar ersiri dan litarselari dengan ilustrasi.

  Murid oleh%

  mengenal pasti komponen litar

  elektrik dan simolnya. melukiskan satu gamar ra"ah

  litar yang lengkap. meminakan satu litar yang

  lengkap. meminakan satu litar ersiri.

  meminakan satu litar selari.

  memanding dan memeakan

  susunan komponen dalam litarersiri

  dengan litar selari.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i litarelektrik mengikut prosedur yang etuldengan imingan

  B$n' ,mensintesis maklumat dalam entukpersemahan mengenai litar ersiri ataulitar selari se$ara kreatif, ino#atif danlengkap

  &*

  (&:/06/16 – 01/0:/16)

  1.6Menganalisa arus,

  #oltan danrintangan dalamsatu litar ersiri

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"i arus,#oltan dan rintangan dalam satu litar

  ersiri.

  Memin$angkan keleihan dankelemahan litar ersiri.

  Murid oleh% memerihalkan pengaliran arus

  melalui komponen dalam litarersiri.

  memerihalkan #oltan yang

  merentasi komponen dalam

  litar ersiri.

  memerihalkan rintangan dalam

  litar ersiri. menerangkan keleihan dan

  kelemahan litar ersiri.

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  33/47

  &*

  (&:/06/16 – 01/0:/16)

  1.:Menganalisa arus,#oltan danrintangan dalamsatu litar selari.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"i arus,#oltan dan rintangan dalam satu litarselari.

  Memin$angkan perkara erikut%a) eleihan dan kelemahan litar

  selari.) ersamaan dan pereaan

  antara litar ersiri dengan litarselari erdasarkan arus, #oltandan rintangan.

  Murid oleh%a) memerihalkan pengaliran arus

  melalui komponen dalam litarselari.

  ) memerihalkan #oltan yangmerentasi komponen dalam

  litar selari.$) memerihalkan rintangan dalam

  litar selari.d) menerangkan keleihan dan

  kelemahan litar selari.e) memanding dan

  memeakan antara litarersiri dengan litar selari

  f) erdasarkan arus, #oltan danrintangan

  &4

  (04/0:/16 – 08/0:/16)&UTI SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL2ITRI

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  34/47

  &

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  1.8Memahamikemagnetan.

  Men"alankan akti#iti erikut%a) Menggunakan seruk esi untuk

  mengka"i medan magnet satumagnet ar.

  ) Menggunakan kompas untukmenun"ukan arah medan magnet.

  Memin$angkan perkara erikut%a) Medan magnet.) uungkait antara garisan

  medan magnet dan kekuatanmedan magnet.

  Mengka"i dan memin$angkankegunaan magnet dalam kompas.

  Murid oleh%

  memerihalkan maksud

  medan magnet.

  menghuungkaitkan garisan

  medan magnet dengankekuatan medan magnet.

  menerangkan kegunaanmagnet dalam kompas.

  melukiskan medan magnet

  satu magnet ar.

  melukiskan arah medan

  magnet.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i medanmagnet, mengikut prosedur yang etuldengan imingan

  &

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  1.Memahamikeelektro!magnetan.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"imedan magnet yang terhasil oleh aruselektrik yang mengalir melalui -ayarlurus.

  Memin$angkan maksud%a) eelektromagnetan.) Clektromagnet.

  Murid oleh% menghuungkaitkan arus

  elektrik yang mengalir melaluikonduktor dengan kemagnetan.

  memerihalkan maksud

  elektromagnet.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"i medanelektromagnet mengikut prosedur yangetul dengan imingan

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  35/47

  BIDANG PEMBELAJARAN : *. PENJANAAN ELEKTRIK

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  &6

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  &.1

  Memahamipen"anaan tenagaelektrik.

  Meneroka laman sesa-ang atau

  mengadakan la-atan ke stesen "anakuasa untuk mengumpul dan mentafsirdata erikut%

  a) elagai "enis generator iaitutermal, hidroelektrik,disel,nuklear dan turin gas.

  ) en"anaan tenaga elektrik dalampelagai "enis stesen "ana kuasa.

  $) umer tenaga alternatif,$ontoh% tenaga solar danio"isim.

  Memin$angkan persamaan danpereaan dalam pen"anaan tenagaelektrik pelagai "enis stesen "ana kuasa.

  Men"alankan akti#iti tentang penggunaantenaga solar menggunakan alat sepertikotak solar atau sel solar (sel foto#olta).

  Murid oleh%

  menyenaraikan pelagai "enisgenerator.

  memerihalkan pen"anaan tenaga

  elektrik daripada pelagai "enis

  stesen "ana kuasa.

  memanding dan memeakan

  pen"anaan tenaga elektrik antarapelagai "enis stesen "ana kuasa.

  memeri $ontoh sumer tenaga

  altenatif.

  B$n' 1

  menyatakan pelagai "enis generatorserta sumer tenaga altenatif denganetul

  B$n' 1menyatakan sumer tenaga altenatifdengan etul

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  36/47

  &6

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  &.&Memahamitransfomer.

  Memina seuah transfomer ringkas danmengka"i struktur fiikalnya.

  Men"alankan akti#iti untuk menun"ukkanfungsi transfomer ringkas.

  Mengumpul dan mentafsir data mengenaiprinsip ker"a transfomer in"ak naik dantransfomer in"ak turun.

  Memin$angkan transfomer in"ak naikdan in"ak turun dari aspek%

  a) ersamaan dan pereaan.) egunaan dalam penghantaran

  dan pengagihan elektrik.

  Murid oleh%

  mengenal pasti pelagai

  ahagian transfomer. memerihalkan agaimana

  transfomer erker"a. memanding dan

  memeakan transfomer in"aknaik dengan transfomer in"akturun.

  memerihalkan peranan

  transfomer dalampenghantaran dan pengagihanelektrik.

  B$n' *menerangkan ahagian!ahagiantransformer dengan "elas

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifik

  tentang "enis transformer se$ara meluas 

  &:

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  &.*Menganalisapenghantaranelektrik dan sistempengagihan.

  Memerhati model atau $arta danmemin$angkan sistem penghantarandan pengagihan elektrik termasuk'angkaian Erid Dasional, stesentransformer, lapangan suis, pen$a-angmasuk utama dan pen$a-ang ahagian.

  Mengumpul dan mentafsir data tentang'angkaian Erid Dasional Malaysia.

  Murid oleh% menyusun mengikut urutan

  komponen dalam sistempenghantaran dan pengagihanelektrik.

  memerihalkan fungsi

  komponen sistempenghantaran dan pengagihanelektrik.

  memerihalkan agaimana

  tenaga elektrik dihantar dandiagihkan dari stesen "ana

  kuasa kepada pengguna.

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifiktentang penghantaran dan pengagihantenaga elektrik se$ara meluas

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  37/47

  &:

  (11/0:/16 – 1/0:/16)

  &.4Memahamiekalan elektrikdan sistempenda-aian dirumah.

  Mengumpul dan mentafsir data mengenaiekalan tenaga elektrik di rumah.

  Mengka"i dan memin$angkan perkaraerikut%

  a) istem penda-aian elektrik di

  rumah termasuk kotak fius, suisutama, pemutus litar, -ayarhidup, -ayar neutral, -ayar umidan meter elektrik.

  ) od -arna antaraangsa.

  Men"alankan akti#iti untuk%a) mengka"i struktur dan reka

  entuk plug * pin,) melengkapkan penda-aian plug

  *!pin.

  Murid oleh%

  menyatakan nilai #oltan utama.

  menyatakan "enis arus elektrik.

  mengenal pasti "enis arus

  elektrik yang diekalkan kerumah.

  menyatakan "enis penda-aianelektrik.

  mengenal pasti pelagai

  ahagian sistem penda-aianelektrik.

  memerihalkan fungsi pelagai

  ahagian sistem penda-aianelektrik.

  memerihalkan penda-aian plug

  *!pin.

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifiktentang penda-aian elektrik se$arameluas 

  &8

  (01/08/16 – 0/08/16)PER&UBAAN PT+ 3 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL DUA

  &

  (08/08/16 – 1&/08/16)PER&UBAAN PT+ 3 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL DUA

  *0

  (1/08/16 – 1/08/16)PERBIN&ANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PT+

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  38/47

  *1

  (&&/08/16 – &6/08/16)

  &.Menganalisa kospenggunaantenaga elektrik.

  Memeriksa pelagai peralatan elektikrumah untuk mengumpul dan mentafsirdata tentang kuasa, #oltan dan kadararus.

  Mengira "umlah pengaliran arus yang

  mengalir melalui peralatan elektrik dirumah.

  Memin$angkan huung kait antarapenggunaan tenaga elektrik, kuasa danmasa.

  Men"alankan audit penggunaan tenagaelektrik di rumah untuk mengenal pastikos penggunaan tenaga elektrik dalamseulan.

  Murid oleh%

  menyatakan kadar kuasa dan

  #oltan peralatan elektrik dirumah.

  mengirakan "umlah arus yang

  mengalir melalui peralatan

  elektrik. mengingatkan kemali

  huungan antara penggunaantenaga elektrik, kuasa dan masa

  menyelesaikan masalah dengan

  mengira kos penggunaanelektrik.

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifiktentang kos penggunaan elektrik se$arameluas

  *1

  (&&/08/16 – &6/08/16)

  &.6Memahami fungsi

  fius dan -ayarumi.

  Memin$angkan perkara erikut%a) enis f ius.

  ) Dilai fius.$) 9ungsi fius dalam sistem

  penda-aian elektrik.d) eranan da-ai umi dalam

  sistem penda-aian elektrik.

  Men"alankan akti#iti untuk mengka"ike"adian litar pintas.

  Men"alankan akti#iti untuk menentukannilai fius yang sesuai agi peralatanelektrik yang erea.

  Murid oleh% mengenal pasti pelagai "enis

  fius.

  menyatakan nilai fius.

  memerihalkan fungsi fius dalam

  sistem penda-aian elektrik.

  menentukan nilai fius yang

  sesuai agi peralatan elektrik. memerihalkan peranan da-ai

  umi dalam sistem penda-aianelektrik

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dan

  kemahiran saintifik untuk mengka"i dannilai fius yang sesuai agi peralatanelektrik yang erea mengikut proseduryang etul dengan imingan

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  39/47

  *1

  (&&/08/16 – &6/08/16)

  &.:Menilaikepentinganlangkah er"aga! "aga dalampenggunaan

  elektrik.

  Mengumpul dan mentafsir data tentangperkara erikut%

  a) un$a kemalangan elektrik.) ;angkah yang perlu diamil

  sekiranya erlaku kemalanganelektrik.

  $) 7iri keselamatan di rumah untukmengelak erlakunyakemalangan elektrik.

  Memin$angkan keperluan langkaher"aga!"aga dalam penggunaan elektrik.

  Murid oleh%

  menyatakan langkah

  keselamatan yang perlu diamilapaila menggunakan elektrik.

  memerihalkan langkah yang

  perlu diamil apaila

  erlakunya kemalangan yangmeliatkan elektrik,

  me-a"arkan keperluan adanya

  langkah keselamatan dan $irikeselamatan di rumah agimengelakkan kemalanganelektrik.

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk mengka"ike"adian litar pintas mengikut proseduryang etul dengan imingan

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  40/47

  *1

  (&&/08/16 – &6/08/16)

  &.8Menilaikepentinganmemuliharaelektrik.

  Mengumpul dan mentafsir data tentangakti#iti yang menyeakan pemairanelektrik.

  Memin$angkan $ara memuliharaelektrik.

  Men"alankan pro"ek tentang ke$ekapantenaga.

  Memin$ang dan me-a"arkan keperluanmemulihara elektrik.

  Men"alankan sumangsaran mengenaimasalah yang akan dihadapi oleh negara "ika erlakunya kekurangan e lektrik.

  Murid oleh%

  mengenal pasti akti#iti yang

  menyeakan pemairanelektrik.

  memerihalkan $ara memulihara

  elektrik.

  me-a"arkan keperluanmemulihara elektrik.

  meramalkan masalah yang

  akan dihadapi oleh negara "ika

  erlakunya kekurangan elektrik.

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  41/47

  TEMA : ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPASBIDANG PEMBELAJARAN : 1. BINTANG DAN GALAKSI

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  *&

  (&/08/16 – 0&/0/16)

  1.1MenganalisaMatahari

  Mengumpul dan mentafsir data tentangperkara erikut%

  a) 7iri Matahari iaitu sai, "isim,ketumpatan relatif dengan +umidan suhu permukaan.

  ) truktur Matahari iaitu korona,kromosfera dan fotosfera.

  $) 9enomena yang erlaku dipermukaan Matahari iaituprominen, nyala suria andtompok matahari.

  d) esan fenomena di permukaanMatahari ke atas +umi.e) en"anaan tenaga oleh Matahari.

  Murid oleh% memerihalkan $iri Matahari.

  mengenal pasti struktur

  Matahari.

  mengenal pasti fenomena

  yang erlaku di permukaanMatahari.

  menerangkan kesan fenomena

  di permukaan Matahari ke atas+umi.

  menyatakan agaimana

  tenaga di"anakan olehMatahari.

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  42/47

  *&

  (&/08/16 – 0&/0/16)

  1.&Memahami intangdan galaksi dalamalam semesta.

  Memin$angkan perkara erikut%a) ?efinisi intang.) Matahari seagai intang.

  Mela-at lanetarium Degara atau usatains Degara untuk mengumpul dan

  mentafsir data tentang erikut%a) +intang $erah seperti irius dan

  'igel.) Matahari seagai satu intang.$) elagai "enis intang

  erdasarkan suhu, sai danke$erahan.

  d) ementukan intang.e) ematian intang yang

  meninggalkan kerdil putih,intang neutron dan lohonghitam.

  f) enis galaksi iaitu elips, erpilindan tidak seragam.

  g) Ealaksi +ima akti.h) 2lam semesta.

  Mengamil ahagian dalam akti#itimemerhati intang.

  Menonton perisian komputer atau #ideountuk mengumpulmaklumat mengenai topik dalam o"ektifpemela"aran ini

  Murid oleh%

  mendefinisikan intang.

  mengenal pasti Matahari

  seagai suatu intang.

  mengenal pasti intang!intang

  $erah di langit.

  memanding danmemeakan intangerdasarkan kepada $iritertentu.

  memerihalkan pementukan

  intang.

  memerihalkan kematian

  intang.

  menyatakan "enis galaksi.

  memerihalkan Ealaksi +ima

  akti.

  memerihalkan alam semesta. menyatakan kedudukan istem

  uria dalam alam semesta.

  B$n' 1menyatakan entuk galaksi denganetul

  B$n' *menerangkan struktur Matahari dan

  intang dengan "elas

  B$n' +mengaplikasi pengetahuan saintifiktentang Matahari, intang dan galaksise$ara meluas

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  43/47

  *&

  (&/08/16 – 0&/0/16)

  1.*Mensyukurike-u"udan alamsemesta seagaianugerah Auhan.

  Menulis sa"ak or H$iku tentang keunikan,ketertian, keindahan dan keharmonianalam semesta seagai satu tandakeagungan Auhan.

  Memin$angkan perkara erikut%

  a) eluasan alam semesta.) emua yang -u"ud di alam

  semesta adalah tidak kekal.$) epentingan Matahari dan +ulan

  kepada hidupan di +umi.

  Murid oleh%

  menghargai keunikan,

  ketertian, keindahan dankeharmonian

  alam semesta seagai satu

  tanda keagungan Auhan.

  memerihalkan luasnya alamsemesta eranding +umi.

  menerangkan kepentingan

  Matahari dan +ulan kepada

  hidupan di +umi. menyatakan semua yang -u"ud

  di alam semesta adalah tidakkekal.

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  44/47

  BIDANG PEMBELAJARAN : *. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  **

  (0/0/16 – 0/0/16)

  &.1

  Memahamiperkemangandalam idangastronomi danpenerokaanangkasa lepas.

  Melayari internet, mengadakan la-atan ke

  lanetarium atau usat ains Degarauntuk mengumpul dan mentafsir datatentang erikut%

  a) erkemangan dalam idangastronomi.

  ) 2plikasi teknologi erkaitanpenerokaan angkasa lepas danastronomi, $ontohnya remotesensing.

  $) erkemangan dalampenerokaan angkasa lepas,$ontohnya pelan$aran roket,

  satelit, pro termasukpendaratan manusia dipermukaan +ulan.

  Memahaskan mengenaikeperluan untuk meneruskanpenerokaan angkasa lepas.

  Men"alankan persemahan multimediatentang pemangunan dalam idangastronomi dan penerokaan angkasalepas.

  Murid oleh%

  memerihalkan perkemangandalam idang astronomi.

  memerihalkan pemangunan

  dalam penerokaan angkasalepas.

  menerangkan dengan $ontoh

  aplikasi teknologi yang erkaitanpenerokaan angkasa lepas danastronomi.

  me-a"arkan keperluan

  meneruskan penerokaanangkasa lepas.

  B$n' +

  mengaplikasi pengetahuan saintifiktentang perkemangan dalam idangastronomi dan pemangunan dalampenerokaan angkasa lepas se$ara meluas

  B$n' /menggunakan pengetahuan saintifik dankemahiran saintifik untuk menganalisakegunaan satelit

  B$n' 0menilai pengetahuan saintifik dan

  kemahiran saintifik untuk memuktikanhuungan antara tekanan dan "arakpelan$aran roket mengikut prosedur yangetul dan ersistematik.

  B$n' ,mensintesis maklumat dalam entuk

  persemahan mengenai kapal angkasaatau satelit atau galaksi atau planet atausistem suria atau teleskop menggunakanahan kitar semula se$ara kreatif, ino#atifdan lengkap

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  45/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  (1&/0/16 – 18/0/16) &UTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA

  *4

  (1/0/16 – &*/0/16)>;2DE2<

  *

  (&6/0/16 – *0/0/16)>;2DE2<

  *6

  (0*/10/16 – 0:/10/16)

  >;2DE2<

  *:

  (10/10/16 – 14/10/16)PEPERIKSAAN PT+

  *8

  (1:/10/16 – &1/10/16)PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / 2A

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  46/47

  MingguObjeki!

  Pe"be#$j$%$n&$'$ng$n Aki(ii Pe"be#$j$%$n H$)i# Pe"be#$j$%$n E(i'en) Pen$k)i%$n

  40

  (*1/10/16 – 04/11/16)2A

 • 8/18/2019 RPT Sains Tingkatan 3 2016

  47/47