rpt sains tingkatan 3 (2014)

Upload: syuhairah-rafie

Post on 04-Jun-2018

260 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  1/45

  1

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  SAINS

  TINGKATAN 3

  2014

  DISEDIAKAN OLEH

  PANITIA SAINS SMKTSR

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  2/45

  2

  RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3 (2014)

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  1&2(02/01- 10/01)

  1.1Menganalisamekanismapernafasanmanusia.

  Memerhatikan model atau perisiankomputer untuk mengenalpastistruktur sistem respirasi manusiayang terdiri daripada ronggahidung, trakea, bronkus paru-paru,tulang rusuk, diafragma dan otot

  interkosta.

  Mengkai model paru-paru bagimengenal pasti bronkus, bronkioldan al!eolus.

  Membina model sistem respirasimanusia yang berfungsi untukmenunukkan hubungan antaratekanan udara dalam ronggatoraks dengan proses tarikan danhembusan nafas.

  Membin"angkan mekanismapernafasan.

  Murid boleh#

  mengenal pasti struktur sistemrespirasi manusia.

  mengenal pasti struktur paru-

  paru.

  memerihalkan proses menarikdan menghembus nafas.

  menghubung kait perubahantekanan udara dalam ronggatoraks dengan tarikan danhembusan nafas.

  memerihalkan mekanismapernafasan.

  B2D1E1melabel struktur sistem respirasi danstruktur peparu manusia (1$.1)

  B/D1E1membina model sistem respirasimanusia untuk menunukkan prosestarikan dan hembusan nafas (1$.1)

  B3D1E1menerangkan mekanisme pernafasan(1$.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  3/45

  %

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+ Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  1&2(02/01- 10/01)

  1.2Memahamipengangkutan

  oksigen dalambadanmanusia.

  Menayangkan !ideo atau perisiankomputer dan mengumpulmaklumat serta mentafsir data

  tentang perkara berikut#

  a) esapan oksigen daripadaal!eoli ke dalam kapilari darahdan daripada kapilari darah kedalam sel.

  b) 'engangkutan oksigen oleh seldarah merah dalam bentukoksihemoglobin.

  Murid boleh#

  memerihalkan resapan oksigen

  daripada al!eoli ke dalamkapilari darah.

  memerihalkan pengangkutanoksigen oleh darah.

  memerihalkan resapan oksigendaripada kapilari darah kedalam sel.

  B3D2E1menghuraikan proses resapan danpengangkutan oksigen oleh darah daripeparu ke sel badan(1$.2).

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  4/45

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+ Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %&

  (1%/01- 2/01)

  *0/01 + uti ariari eputeraanabi Muhammad

  ..

  *13/01 - + uti ari

  4haipusam

  1.%Menyedarikepentingansistem

  respirasi yangsihat.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut#a) 5ahan yang memudaratkan

  system respirasi seperti nikotindan tar (daripada asap rokok),sulfur dioksida (daripadakilang), dan karbon monoksida(daripada asap kenderaan)serta erebu.

  b) esan pelbagai bahan yangmemudaratkan sistem respirasiseperti toksin dan karsinogen.

  ") 'elbagai penyakit sistemrespirasi.

  Menalankan akti!iti untukmenunukan kesan merokokkepada paru-paru.

  Mengadakan atau membuatla6atan ke pameran tentang kesanmerokok dan pelbagai penyakityang berkaitan dengan paru-paru.

  umbangsaran pelbagai idetentang "ara untukmenperbaiki kualiti udara

  dan mengamalkannya.

  Murid boleh#

  menyenaraikan pelbagai

  bahan yang memudaratkan

  sistem respirasi.

  menerangkan kesan bahan"emar kepada sistem respirasi.

  menyenaraikan pelbagaipenyakit yang mempengaruhisistem respirasi.

  mempraktikkan amalan baikuntuk meningkatkan kualitiudara.

  B1D1E1menamakanpelbagaibahan dan

  penyakit yang memudaratkan sistemrespirasi (1$.%)

  B3D3E1menelaskan kesan bahan "emarkepada sistem respirasi (1$.%)

  B/D2E1'embentangan hasil buku skrap dalampelbagai bentuk persembahan bertauk7epentingan sistem respirasi yangsihat8#

  5ahan "emar udara

  pelbagai penyakit yang

  berkaitan dengan sistemrespirasi

  ara untuk memperbaiki kualiti

  udara

  malan mengekalkan udara

  yang bersih.(1$.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  5/45

  BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %&

  (1%/01- 2/01)

  *'en"erapanemester 1

  2.1Memahami

  sistempengangkutandalammanusia.

  Memerhati dan mengkai model,perisian komputer atau !ideo tentang

  struktur antung dan enis salur darah(seperti# arteri, !ena dan kapilari)dalam sistem peredaran darah.

  Mengkai satu spesimen hidupantung untuk mengenal pastistrukturnya.

  Membin"angkan perkara berikut#a) fungsi antung.b) "iri salur darah dan fungsinya.

  Menalankan akti!iti untukmembanding dan membe9akandarah beroksigen dengan darahterdeoksigen.

  Menalankan simulasi pengalirandarah dalam sistem peredaran.

  Membin"angkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  Menemput pega6ai perubatan untuk

  memberi "eramah tentang :Menagaesihatan ;antung nda

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  6/45

  D

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  & D(23/01 + 03/02)

  *%0/01 + uti

  'eristi6a 1

  *%1/01 + uti

  4ahun 5aru ina

  2.2Menganalisa

  darahmanusia.

  Menemput seorang pega6aiperubatan untuk memberi

  "eramah mengenai#a) komponen darah iaitu plasmadarah, sel darah merah, seldarah putih, platlet danfungsinya.

  b) umpulan darah iaitu , 5, 5and ?.

  ") esesuaian antara kumpulandarah penderma denganpenerima.

  d) epentingan menderma darah.e) 'enyimpanan dan

  pengendalian darah yangdidermakan.

  mengilustrasikan laluan alirandarah dalam sistem peredaran.

  memerihalkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  menerangkan kepentingan

  mengekalkan antung yang sihat.

  Murid boleh#

  menyatakan komponen darahdan fungsinya.

  menyatakan kumpulan darah.

  memadankan kumpulan darahpenderma kepada penerima.

  me6aarkan kepentinganmenderma darah.

  memerihalkan bagaimanadarah yang didermakandisimpan dan dikendalikan.

  .

  B/D3E1'embentangan hasil penulisan artikeldalam pelbagai bentuk persembahanmengenai# (1=.2)

  komponen darah dan

  fungsinya.

  kumpulan darah

  kumpulan darah penderma

  kepada penerima.

  kepentingan menderma darah

  pengendalian danpenyimpanan darah

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  7/45

  3

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  & D(23/01 + 03/02)

  *01/0% + 4ahu n

  5aru ina

  *0%/02 + uti ari

  ilayah

  *0/0% + uti Canti

  4ahun 5aru ina

  2.%Menganalisasistempengangkutandalamtumbuhan.

  Memerhatikan tumbuhan yanglayu dan membin"angkanbagaimana ia berlaku.

  Mengkai epidermis sehelai daundi ba6ah mikroskop untukmengenal pasti stomata danmembin"angkan fungsinya.

  Menalankan eksperimen untukmengkai faktor yangmempengaruhi kadar transpirasi.

  Murid boleh#

  memerihalkan bagaimanatumbuhan menadi layu.

  memerihalkan fungsi stomata.

  memerihalkan transpirasi.

  memerihalkan peranantranspirasi.

  mengenal pasti faktor yang

  mempengaruhi kadartranspirasi.

  B4D3E1mengenal pasti stomata dan fungsinyaserta mengaitkan dengan kelayuaantumbuhan melalui akti!iti(1=.%)

  B3DE2menerangkan transpirasi danperanannya (1=.%)

  BD1E1menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kadar transpirasimelalui eksperimen (1=.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  8/45

  $

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  3(10/02 + 1/02)

  Menalankan akti!iti untukmengkai yang berikut#

  a) 'engangkutan bahanmakanan yang disintesiskanmelalui floem.

  b) 'engangkutan air dari akar kedaun melalui Eilem.

  Mengkai keratan rentas akar,batang dan daun untuk mengesanlokasi Eilem dan floem.

  Membin"angkan peranantranspirasi dalam pengangkutan

  air dan mineral.

  memerihalkan bagaimana

  faktor ini mempengaruhi kadartranspirasi.

  mengkai laluan air di dalamkeratan batang menggunakanpe6arna yang sesuai.

  mengenal pasti lokasi Eilem danfloem.

  memerihalkan fungsi Eilem danfloem.

  B4D3E2memerhati laluan air dan bahanmakanan dalam tumbuhan melaluiakti!iti (1=.%)

  B2D3E1melabel lokasi tisu Eilem dan floemdalam batang tumbuhandikotiledon(1=.%)

  B3DE1menelaskan fungsi tisu Eilem danfloem (1=.%)

  * 25/01/2014(Sabtu) PERSEKOLAHAN CUTI BERGANTI TAHUN BARU CINA(!A"LIS PER!UA#AKATAN IBUBAPA $AN KURSUS KEIBUBAPAAN)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  9/45

  =

  BIDANG PEMBELAJARAN : 3. PERKUMUHAN

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  $(13/02 + 21/02)

  *'enyemakan 5uku

  emester 1

  %.1Memahami

  perkumuhanmanusia.

  Membin"angkan maksudperkumuhan.

  Mengkai model, "arta ataumemerhati perisian komputeruntuk mengenalpasti organperkumuhan iaitu kulit, paru-parudan ginal.

  Membin"angkan hasil perkumuhanbagi setiap organ perkumuhanseperti air, karbon dioksida,mineral, garam dan urea.

  Membin"angkan kepentinganperkumuhan.

  Murid boleh#

  menerangkan maksudperkumuhan.

  mengenal pasti organperkumuhan manusia.

  menyatakankan hasilperkumuhan bagi setiap organperkumuhan.

  menerangkan kepentingan

  perkumuhan.

  B2D4E1mendefinisikanperkumuhan(20.1)

  B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhandan hasil perkumuhan manusia bagisetiap organ (20.1)

  B3D/E1

  menelaskan kepentinganperkumuhan(20.1)

  $(13/02 + 21/02)

  %.2Menganalisasistem urinaridalammanusia.

  Mengkai model, "arta ataumemerhati perisian komputersistem urinari untuk mengenalpasti lokasi ginal, ureter, pundiken"ing dan uretra.

  Murid boleh#

  mengenal pasti lokasi ginal dan

  bahagian sistem urinari yanglain.

  B2DE1Melabel struktur sistem urinarimanusia(20.2)

  22/02/201 (abtu) + @F' 5il1/201

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  10/45

  10

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  =(2/02 + 2$/02)

  *2/02 + MulaBnter!ensi 'M

  Mengumpul dan mentafsir datatentang fungsi ginal.

  Mengkai spesimen hidup ginaluntuk#a) memerihalkan bentuk ginal.b) mengenalpasti komponen ginal

  iaitu korteks, medula dan pel!is.

  Membin"angkan perkara berikut#a) epentingan ginal.

  b) ehidupan dengan ginal yangrosak.

  memerihalkan bentuk ginal,

  mengenal pasti struktur ginal.

  memerihalkan fungsi ginal.

  menerangkan kepentingan untukmengekalkan kesihatan ginal.

  B4D4E1memerhati bentuk, struktur, fungsi ginal

  menggunakan model atau perisiankomputer (20.2)

  B3D/E2menerangkan kepentingan mengekalkankesihatan ginal (20.2)

  =(2/02 + 2$/02)

  %.%Menganalisaperkumuhandalamtumbuhan.

  Mengumpul dan mentafsir databerikut#a) ara tumbuhan menyingkirkan

  hasil perkumuhan.b) asil perkumuhan tumbuhan

  ialah karbon dioksida, air danhasil perkumuhan yangkompleks.

  Murid boleh#

  memerihalkan "ara tumbuhan

  menyingkirkan hasilperkumuhan.

  mengenal pasti hasilperkumuhan tumbuhan.

  B3D/E3menerangkan "ara-"ara bagaimanatumbuhan menyingkirkan hasilperkumuhan(20.%)

  B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhandan hasil perkumuhan manusia bagisetiap organ (20.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  11/45

  11

  BIDANG PEMBELAJARAN : 4. PEMBIAKAN

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  12/45

  12

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+ E-%d"+ P"+$#%*+

  10

  (0%/0% + 03/0%)

  *03/0%-4amat

  Bnter!ensi 'M

  .1Memahamipembiakanseks dan

  aseks.

  Membin"angkan perkara berikut#a) epentingan dan enis

  pembiakan.b) 'ersamaan dan perbe9aan

  antara pembiakan seksdengan aseks

  Menggunakan "arta, gambarraah, !ideo atau perisiankomputer untuk mengkai perkaraberikut#a) 'ersenya6aan.b) 'ersenya6aan dalam dan luar.") 'elbagai "ara pembiakan

  aseks iaitu belahan dedua,penunasan, pembentukan

  spora dan pembiakan !egetatifserta penanaan semula.

  Membin"ang dan mengelaskanhai6an dan tumbuhanberdasarkan "ara pembiakannya.

  Murid boleh#

  menyatakan kepentinganpembiakan.

  membanding danmembe9akan pembiakanseks dengan aseks.

  menyatakan enispembiakan.

  menyatakan maksudpersenya6aan.

  memerihalkan

  persenya6aan dalam danluar.

  mengelaskan hai6an dan

  tumbuhan mengikut "arapembiakannya.

  B3DE1

  menelaskan kepentingan pembiakan danmembandingkan antara pembiakan seksdengan pembiakan aseks (21.1)

  B1D3E1menamakan enis-enis pembiakan (21.1)

  B2D/E1mendefinisikan persenya6aan(21.1)

  B3DE3Menerangkan persenya6aan dalam dan

  persenya6aan luar(21.1)

  B3DE2mengelaskan hai6an dan tumbuhanmengikut "ara pembiakan aseks (21.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  13/45

  1%

  10

  (0%/0% + 03/0%)

  .2Menganalisasistempembiakanlelaki.

  Mengenal pasti bahagian sistempembiakan lelaki denganmenggunakan "arta, model, !ideoatau perisian komputer#a) ?rgan seks iaitu testis dan

  9akar.

  b) 5ahagian lain yang berkaitaniaitu skrotum, uretra, salursperma dan kelenar prostat.

  Membin"angkan perkara berikut#a) Gungsi setiap bahagian sistem

  pembiakan lelaki.b) 'eranan sperma dalam

  pembiakan.") 'erubahan fi9ikal, fisiologi dan

  emosi lelaki semasa baligh.

  Murid boleh#

  mengenal pasti bahagiansistem pembiakan lelaki.

  memerihalkan fungsi setiapbahagian sistem pembiakanlelaki.

  menyatakan peranan spermadalam pembiakan.

  memerihalkan perubahanyang berlaku pada lelakisemasa baligh.

  B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistempembiakan lelaki dan 6anita (21.2 & 21.%)

  B3DE1menelaskan fungsi bahagian-bahagiansistem pembiakan lelaki (21.2)

  B3DE2menerangkan peranan sperma dalampembiakan dan perubahan yang berlakupada lelaki semasa baligh (21.2)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  14/45

  1

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  11

  (10/0% + 1/0%)

  .%Menganalisasistempembiakan6anita.

  Mengenal pasti bahagian sistempembiakan 6anita denganmenggunakan "arta, model, !ideoatau perisian komputer#a) ?rgan seks iaitu o!ari dan

  uterus.b) 5ahagian lain yang berkaitan

  iaitu salur falopia, fara danser!iks.

  Membin"angkan perkara berikut#a) Gungsi setiap bahagian sistem

  pembiakan 6anita.b) 'eranan o!um dalam

  pembiakan.") 'erubahan fi9ikal, psikologidan emosi 6anita semasabaligh.

  Menalankan simulasi untukmenunukkan perbe9aan antaragamet lelaki dengan 6anitaberdasarkan sai9, bilangan danpergerakan.

  Murid boleh#

  mengenal pasti bahagiansistem pembiakan 6anita.

  memerihalkan fungsi setiapbahagian sistem pembiakan6anita.

  menyatakan peranan o!umdalam pembiakan.

  memerihalkan perubahan yangberlaku pada 6anita semasa

  baligh.

  membanding dan

  membe9akan antara gametlelaki dengan 6anitaberdasarkan sai9, bilangandan pergerakan.

  B1D3E2menamakan bahagian-bahagian sistem

  pembiakan lelaki dan 6anita (21.2 &21.%)

  B3DE3menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pembiakan 6anita(21.%)

  B3DE4menerangkan peranan o!um dalampembiakan dan perubahan yangberlaku pada 6anita semasa baligh(21.%)

  B3DEmembandingkan antara gamet lelakidengan gamet 6anita berdasarkan sai9,bilangan dan pergerakan (21.%)

  *1/0%(abtu)-Malis nugerah emerlang dan Mesyuarat gung 'B5C*5ulan kademik Minggu 5ahasa dan '

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  15/45

  1

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  12

  (12/0% + 21/0%)

  *Minggu

  emanusiaan

  .Menganalisa

  kitar haid.

  Membin"angkan perkara berikut#a) aid dan kitar haid.

  b) 'erubahan dinding uterussemasa kitar haid.

  ") ubungan antara fasa suburdalam kitar haid denganpersenya6aaan.

  d) epentingan menagakebersihan diri semasa haid.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksud haid.

  memerihalkan maksud kitarhaid.

  memerihalkan perubahandinding uterus semasa kitarhaid.

  menghubungkait fasa subur kitarhaid dengan persenya6aan.

  menerangkan kepentinganmenaga kebersihan diri semasahaid.

  B2DE1mendefinisikan haid(21.)

  B3DE1menelaskan kitar haid (21.)

  B3DE2menerangkan perubahan dinding uterussemasa kitar haid dan menghubungkaitantara fasa subur denganpersenya6aan (21.)

  B3DE3menerangkan kepentingan menagakebersihan diri semasa haid (21.)

  12

  .Menganalisapersenya6aandan kehamilan.

  Membin"angkan perkara berikutdengan menggunakan gambarraah, "arta, model, !ideo atauperisian komputer#a) @okasi penempelan embrio.b) 'erkembangan 9igot kepada

  embrio seterusnya menadifetus hingga kelahiran

  Murid boleh#

  memerihalkan persenya6aandalam manusia.

  mengenal pasti lokasi

  penempelan embrio.

  memerihalkan perkembangan9igot kepada embrio seterusnyamenadi fetus hingga kelahiran.

  .

  B3D10E1menelaskan persenya6aan dalammanusia, menentukan lokasipenempelan embrio dan perkembangan

  9igot kepada embrio menadi fetussehingga kelahiran(21.)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  16/45

  1D

  1%A4B '>4>C '>CC@ 1

  (22/0%/201 + %0/0%/201

  MINGGU

  PdP

  O!"#$%&

  P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+

  H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  1

  (%1/0% + 0/0)

  *MA@'>4B

  'A4 '5

  .DMemahamikepentinganpenagaan pranatal.

  Mengaturkan pameran ataupersembahan multimedia tentangperkara berikut#a) epentingan pengambilan

  makanan yang berkhasiatsemasa kehamilan.

  b) esan merokok danpengambilan bahan tertentuseperti dadah dan alkohol keatas embrio dan fetus.

  Murid boleh#

  menghubungkait kepentingan

  pengambilan makanan yangberkhasiat kepada kesihatanibu dan fetus semasakehamilan.

  menerangkan pentingnya

  mengelak daripada mengambil

  bahan yang bolehmemudaratkan fetus.

  B/D4E1Membuat pembentangan dalampelbagai bentuk persembahanmengenai#

  kepentingan pengambilan

  makanan yang berkhasiatkepada kesihatan ibu dan fetussemasa kehamilan

  kesan rokok terhadap fetus

  kepentingan mengelak

  daripada mengambil bahanyang boleh memudaratkanfetus

  (21.D)

  * 0/0/201(abtu) + '>>?@ A4B 5>C4B B H 'A.

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  17/45

  13

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  1

  (03/0 + 11/0)

  *Minggu ains dan

  Matematik

  .3Menilaikepentinganpenyelidikan

  dalampembiakanmanusia.

  Mengumpul dan mentafsir databerikut#a) Maksud kemandulan.b) ara mengatasi kemandulan

  iaitu nutrisi, ra6atan hormon,pembedahan, persenya6aanin !itro (BIG).

  c) a6alan kehamilan iaitukaedah ritma, penggunaankondom, pil peran"angkeluarga, intra-uterinecontraceptive device (BAF),spermisid, !asektomi danligasi.

  Membahaskan isu ka6alan

  kehamilan dan kesannya padamasyarakat.

  Membin"angkan kepentinganpenyelidikan pembiakan manusia.

  Murid boleh#

  menyatakan maksudkemandulan.

  memerihalkan "ara mengatasikemandulan.

  memerihalkan kaedahka6alan kehamilan.

  membahaskan salah gunaka6alan kehamilan dankesannya kepadamasyarakat.

  menerangkan kepentingan

  penyelidikan pembiakanmanusia.

  B3D10E2menelaskan "ara-"ara mengatasikemandulan dan kaedah-kaedahka6alan kehamilan (21.3)

  B/DE1Memberi "eramah atau membahaskanmengenai#

  kaedah ka6alan kehamilan

  salah guna ka6alan kehamilan kebaikan dan keburukan

  ka6alan kehamilan kepadamasyarakat.

  epentingan penyelidikan

  pembiakan manusia(21.3)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  18/45

  1$

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  1D

  (0/0 + 1$/0)

  .$Menganalisasistem

  pembiakanseks tumbuhanberbunga.

  Meneliti bunga untuk mengenalpasti bahagian berikut#a) anggi dan sepal.

  b) 5ahagian antan iaitu stamenyang terdiri daripada filamen,anter dan butir debunga.

  ") 5ahagian betina iaitu pistilyang terdiri daripada stigma,stil, o!ari dan o!ul.

  Menggunakan mikroskop ataukanta tangan untuk memerhatiberikut#a) eratan rentas dan keratan

  melintang o!ari untuk

  mengenal pasti o!ul.b) 5utir debunga.

  Membin"angkan fungsi berikut#a) 5unga dalam pembiakan.b) 5ahagian pembiakan antan

  bunga.") 5ahagian pembiakan betina

  bunga.

  Murid boleh#

  mengenal pasti bahagian

  berlainan pada bunga.

  mengenal pasti bahagianpembiakan antan dan betinabunga.

  mengenal pasti gamet antandan betina.

  memerihalkan fungsi bahagianpembiakan antan dan betinabunga dalam pembiakan seks.

  B4DE1mengenal pasti bahagian-bahagianbunga, bahagian pembiakan antan,bahagian pembiakan betina, butirdebunga dan o!ul melalui akti!iti (21.$)

  B3D11E1menerangkan fungsi bahagian-bahagian

  pembiakan antan dalam pembiakanseks tumbuhan berbunga(21.$)

  B3D11E2menerangkan fungsi bahagian-bahagianpembiakan betina dalam pembiakanseks tumbuhan berbunga(21.$)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  19/45

  1=

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  13

  (21/0 + 2/0)

  .=Menganalisapendebungaan.

  Membin"angkan perkara berikutdengan menggunakan "arta,model, !ideo atau perisiankomputer#a) 'endebungaan.b) ;enis pendebungaan.") 'ersamaan dan perbe9aan

  antara pendebungaansendiri denganpendebungaan ka"uk.

  d) elebihan pendebungaanka"uk.

  e) egunaan pendebungaanka"uk dalam pertanian.

  Menalankan akti!iti untukmengkai pelbagai enis bungadan mengenal pasti agenpendebungaannya.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksud

  pendebungaan.

  menghubungkait "iri bungadengan agenpendebungaannya.

  menyatakan enispendebungaan.

  membanding dan membe9akanantara pendebungaan sendiridengan pendebungaan ka"uk.

  menerangkan kelebihanpendebungaan ka"uk.

  menerangkan melalui "ontohkegunaan pendebungaan ka"ukdalam pertanian.

  B2DE1mendefinisikan pendebungaan(21.=)

  BD2E1menganalisis pelbagai enis bunga danagen pendebungaannya melalui keralapangan (21.=)

  B1D4E1menamakan enis-enis pendebungaan(21.=)B3D12E1membandingkan antara pendebungaansendiri dengan pendebungaan ka"uk

  (21.=)

  B3D12E2menerangkan kelebihan pendebungaanka"uk (21.=)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  20/45

  20

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  13

  (21/0 + 2/0)

  .10Memahamiperkembangan

  buah dan biibenih padatumbuhan.

  Menggunakan mikroskop untukmemerhati perkembangansalur butir debunga dalam

  larutan sukrosa pada peratusanyang berbe9a (J - 10J).

  Melukis gambar raah bersertanota penerangannya mengenaiperkara berikut#a) 'roses persenya6aan pada

  tumbuhan.b) 'embentukan buah dan bii

  benih.

  Membin"angkan perkara berikut#

  a) 4empat berlakunyapersenya6aan dalam bunga.

  b) 'ersenya6aan padatumbuhan.

  ") 'embentukan buah dan biibenih.

  Murid boleh#

  mengenal pasti lokasi di mana

  berlakunya persenya6aandalam bunga.

  memerihalkan persenya6aandalam tumbuhan.

  memerihalkan pembentukan

  buah dan bii benih.

  B4DE2

  memerhati perkembangan tiub debungadalam larutan sukrosa pada peratusanyang berbe9a (J dan 10J) melaluiakti!iti (21.10)

  B3D13E1menghuraikan persenya6aan dalamtumbuhan sehingga pembentukan buahdan bii benih (21.10)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  21/45

  21

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  1$&1=

  (21/0 + 10/0)

  *2$/0-uti'eristi6a 2(ariukan ekolah)

  *01/0-ari'ekera

  *0&0D/0-4entatif ''4

  4ing 1,2,%,,

  .11Mensintesiskonsep

  per"ambahanbii benih.

  Membelah bii benih se"aramemanang dan mengenalpasti strukturnya dengan

  menggunakan kanta tangan ataumikroskop.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut#a) Gungsi pelbagai bahagian bii

  benih iaitu embrio (radikal,plumul dan kotiledon) dantesta yang dilindungi perikarpa(kulit buah).

  b) 'erubahan fi9ikal bii benihberdasarkan pembentukan

  radikal, plumul dan kotiledon.

  Menalankan perbin"angan dalamkumpulan ke"il untuk#a) mengenal pasti pemboleh

  ubah yang berkaitan denganper"ambahan bii benih.

  b) membina hipotesis mengenaikeadaan yang diperlukanuntuk per"ambahan bii benih.

  Merekabentuk dan menalankan

  eksperimen bagi menentukankeadaan yang diperlukan untukper"ambahan bii benih.

  Murid boleh#

  mengenal pasti struktur bii

  benih.

  menerangkan fungsi bahagianbii benih yang berbe9a.

  memerihalkan perubahan fi9ikalbii benih semasaper"ambahan.

  membuat hipotesis tentang

  keadaan yang diperlukan untukper"ambahan bii benih.

  merekabentuk eksperimen

  untuk mengkai keadaan yangdiperlukan untuk per"ambahanbii benih.

  menalankan eksperimen untuk

  mengkai keadaan yangdiperlukan untuk per"ambahanbii benih.

  membuat kesimpulan tentangkeadaan yang diperlukan untukper"ambahan bii benih.

  B4DE3memerhati struktur bii benih danmengaitkan dengan fungsi melaluiakti!iti (21.11)

  BD4E1menentukan keadaan yang diperlukanuntuk per"ambahan bii benih melaluieksperimen (21.11)

  *10/0/201 (abtu) + '>>?@ A4B 5>C4B B H 'A.

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  22/45

  22

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  20

  (12/0 + 13/0)

  .12Mengaplikasi

  pembiakan!egetatif dalamtumbuhanberbunga.

  Menalankan kaian pembiakan!egetatif pelbagai tumbuhan di

  tapak semaian untuk mengenalpasti enis pembiakan !egetatif.

  Membin"angkan maksudpembiakan !egetatif.

  Membin"angkan aplikasipenyelidikan pembiakan !egetatifyang dialankan dalam pertanian.

  Murid boleh#

  menerangkan melalui "ontohmaksud pembiakan !egetatif.

  menyatakan bahagian

  tumbuhan yang boleh membiakse"ara !egetatif.

  mengelaskan tumbuhan

  berbunga berdasarkanbahagian yang boleh membiakse"ara !egetatif.

  memerihalkan aplikasi

  penyelidikan pembiakan!egetatif yang dialankan dalampertanian.

  B3D14E1mengelaskan tumbuhan berbungaberdasarkan bahagian yang bolehmembiak se"ara !egetatif(21.12)

  BD3E1menganalisis pembiakan !egetatifmelalui kera lapangan (21.12)

  13/0/201 (abtu) + @F' 5il2/201

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  23/45

  2%

  TEMA : JIRIM DALAM ALAM

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. TANAH DAN SUMBERNYA

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  21&22

  (1=/0 + 23/0)

  .1

  Menganalisapolapertumbuhanmanusia.

  Membin"angkan perkara berikut#

  a) iri yang digunakan untukmengukur kadar pertumbuhanseperti tinggi dan berat.

  b) Maksud pertumbuhan.") 'ola pertumbuhan bagi lelaki

  dan 6anita.d) esan pengambilan nutrisi

  kepada perkembangan fi9ikaldan keseahteraan mentalkanak-kanak.

  Menalankan akti!iti untukmentafsir lengkuk pertumbuhanlelaki dan 6anita daripada bayi kealam de6asa.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksudpertumbuhan.

  mengenal pasti "iri yangdigunakan untuk mengukurkadar pertumbuhan.

  menganalisa lengkukpertumbuhan lelaki dan 6anita.

  membanding dan membe9akanlengkuk pertumbuhan lelakidengan 6anita.

  memerihalkan kesanpengambilan nutrisi ke ataspertumbuhan kanak-kanak.

  B2DE1mendefinisikan pertumbuhan(22.1)

  B3D1E1menelaskan "iri-"iri yang digunakanuntuk mengukur kadarpertumbuhan(22.1)

  B4D/E1mentafsir lengkuk pertumbuhan lelakidan 6anita seak bayi ke alam de6asa

  melalui akti!iti(22.1)

  B3D1E2menerangkan kesan kekuranganpengambilan nutrisi ke ataspertumbuhan kanak-kanak(22.1)

  22-2 A4B '>4>C 4A(2$/0/201 + 1/0D/201

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  24/45

  2

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  2

  (1D/0D + 20/0D)

  *'en"erapan

  emester 2

  *20/0D-ari

  'elaporan 5il1/1

  1.1Menganalisakepelbagaian

  mineral dalamkerak 5umi.

  Membin"angkan maksud mineral.

  Mengumpul dan mentafsir data

  mengenai pelbagai enis mineralyang 6uud di dalam kerak 5umi#a) Ansur semula adi iaitu emas

  dan perak,b) ebatian semula adi iaitu

  oksida, karbonat, sulfida dansilikat.

  Membin"ang dan mengenal pastiunsur dalam beberapa sebatiansemula adi.

  Menalankan akti!iti untukmempelaari perkara berikut#a) ekerasan mineral.b) elarutan mineral dalam air.") esan haba ke atas beberapa

  karbonat, oksida dan sulfidalogam.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksud mineral.

  menerangkan melalui "ontohmineral yang 6uud dalambentuk unsur semula adi atausebatian semula adi.

  mengenal pasti unsur dalamsebatian semula adi.

  memerihalkan sifat mineral.

  menulis persamaan dalamperkataan untuk menunukkankesan haba ke atas mineral.

  B2D10E1

  Mendefinisikan mineral(2%.1)

  B3D1/E1menerangkan dengan "ontoh mineralyang 6uud dalam bentuk unsur semulaadi dan sebatian semula adi(2%.1)

  B4DE1memerhati sifat-sifat mineral dan menulis

  persamaan dalam perkataan untukmenunukkan kesan haba ke atasmineral melalui akti!iti(2%.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  25/45

  2

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  2D

  (2%/0D + 23/0D)

  1.2Memahamitindak balasantara logam

  dengan bukanlogam.

  Menalankan sumbangsaran danmembin"angkan perkara berikut#a) "ontoh logam.b) "ontoh bukan logam.

  Menalankan akti!iti untukmengkai tindak balas antarabeberapa logam iaitu magnesium,aluminium, 9ink dan besi denganbukan logam berikut#a) oksigen.b) sulfur.

  Murid boleh#

  menyatakan "ontoh logam danbukan logam.

  memerihalkan tindak balasantara logan dan bukan logam.

  menulis persamaan dalamperkataan bagi menunukkantindak balas antara logamdengan bukan logam.

  menyatakan logam bertindak

  balas dengan bukan logam padakadar yang berbe9a.

  B4DE1memerhati tindak balas antara beberapalogam iaitu magnesium, aluminium, 9inkdan besi dengan bukan logam melaluiakti!iti(2%.2)

  2D

  (2%/0D + 23/0D)

  *5ulan Bhya

  amadhan

  1.%Memahami

  sebatiansilikon.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang sebatian silikon yang

  6uud dalam bentuk silika dansilikat.

  Menalankan akti!iti untukmengkai sifat silika dan silikatseperti berikut#a) elarutan dalam air.b) 4indak balas dengan asid

  hidroklorik.") esan haba.

  Mengadakan la6atan ke kilanguntuk mempelaari proses

  pembuatan ka"a, seramik, "ipelektronik dan gentian optik.

  Membin"angkan kegunaansebatian silikon dalam kehidupanharian.

  Murid boleh#

  menyatakan pelbagai bentuksebatian silikon.

  menyatakan "ontoh sili"a.

  menyatakan "ontoh silikat.

  menghubungkait sifat sebatiansilikon dengan kestabilannya.

  menerangkan melalui "ontohkegunaan sebatian silikon dalamkehidupan harian.

  B1DE1Menamakan pelbagai bentuk sebatiansilikon dan memberi "ontoh (2%.%)

  B4DE1memerhati sifat silika dan silikat melaluiakti!iti(2%.%)

  B3D1E1menelaskan kegunaan sebatian silikondalam kehidupan seharian(2%.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  26/45

  2D

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  23

  (%0/0D + 0/03)

  1.Menganalisasebatiankalsium.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang kalsium karbonat.

  Menalankan akti!iti untuk

  mengkai berikut#a) ifat kalsium karbonat

  berdasarkan tindak balasnyadengan asid, kelarutannyadalam air dan kesan haba.

  b) 'embentukan kalsium oksida(kapur tohor) dan kalsiumhidroksida (kapur mati).

  Membin"angkan perkara berikut#a) 'enggunaan sebatian kalsium

  iaitu kalsium karbonat, kalsium

  oksida dan kalsium hidroksida.b) ifat sebatian kalsium dengan

  meruuk kepada kegunaannya.

  Murid boleh#

  menyatakan unsur dalamkalsium karbonat.

  mengenal pasti pelbagai bentukkalsium karbonat.

  memerihalkan sifat kalsiumkarbonat.

  menulis persamaan dalamperkataan bagi tindak balaskalsium karbonat.

  memerihalkan pembentukan

  kalsium oksida dan kalsiumhidroksida.

  menghubungkait sifat sebatiankalsium dengan kegunaannya.

  B1D/E1menamakan unsur dalam kalsium

  karbonat dan pelbagai "ontoh (2%.)

  BDE1meneliti sifat-sifat kalsium karbonatberdasarkan tindak balasnya denganasid, kelarutannya dalam air dan kesanhaba melalui eksperimen(2%.)

  B3D1E2menelaskan kegunaan sebatian kalsiumkarbonat, kalsium oksida, kalsiumhidroksida. dan mengaitkan sifat-sifatsebatian kalsium dengankegunaannya(2%.)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  27/45

  23

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%P"'"!*+

  H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  2$

  (03/03 + 11/03)

  1.Menganalisasumber bahanapi semula adi

  dankepentingannya

  Melayari laman sesa6ang ataumembuat la6atan ke'>4?B, 'usat ainsegara atau logi penapisan

  minyak untuk mengumpulmaklumat mengenaipembentukan sumber bahan apisemula adi di Malaysia.

  Menalankan akti!iti untukmengkai penyulinganberperingkat petroleum.

  Membin"angkan perkara berikut#

  a) ifat dan kegunaan pelbagaipe"ahan petroleum.

  b) umbangan petroleum dangas asli kepadapembangunan ekonominegara.

  ") 'enggunaan yang "ekappetroleum dan sumber bahanapi semula adi yang lain.

  Murid boleh#

  menyenaraikan sumber bahanapi semula adi.

  menerangkan pembentukansumber bahan api semula adi.

  memerihalkan penyulinganberperingkat petroleum.

  memerihalkan sifat pelbagai

  pe"ahan daripada penyulinganberperingkat petroleum.

  memerihalkan kegunaanpelbagai pe"ahan petroleum.

  menerangkan sumbanganpetroleum dan industri gas aslikepada pembangunan ekonominegara.

  menanakan ide tentang "arapenggunaan se"ara "ekapsumber bahan api semula adi.

  B1DE1menamakan pelbagai sumber bahan

  api semula adi (2%.)

  B3D1E1menelaskan pembentukan sumberbahan api semula adi(2%.)

  B4D10E1memerhati hasil-hasil penyulinganberperingkat petroleum melaluiakti!iti(2%.)

  B/D/E1

  Membuat pembentangan risalah yangdihasilkan mengenai#(2%.)'>4?B/ 'lanetarium/ 'usatains egara/ @ogi 'enapisan MinyakatauMembuat pembentangan risalah yangdihasilkan mengenai#(2%.)

  ifat dan kegunaan pelbagai

  pe"ahan petroleum.

  umbangan petroleum dan gas

  asli kepada pembangunanekonomi negaraK dan

  'enggunaan yang "ekap

  petroleum dan sumber bahanapi semula adi yang lain

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  28/45

  2$

  TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KEELEKTRIKAN

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  2=

  (1/03 + 1$/03)

  1.1Memahamielektrostatik

  Menalankan akti!iti berikut#a) Menghasilkan "as elektrik statik

  dalam bahan melalui geseran.b) Mengesan "as elektrik statik

  menggunakan elektroskop.") Memerhati apa yang berlaku

  apabila dua obek yang sama atauberlainan "as diletakkanberdekatan dan membuatkesimpulan mengenai "aselektrostatik.

  Membin"angkan perkara berikut#a) Maksud elektrostatik.b) ;enis "as elektrik statik.") ifat "as elektrik statik.d) ontoh bahan yang mudah di"as

  iaitu asetat dan politena.e) Genomena harian yang berkaitan

  dengan "as elektrik statik sepertikilat.

  f) @angkah keselamatan yang perludiambil semasa mengendalikan"as elektrik seperti penggunaanpengalir kilat.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksudelektostatik.

  menyatakan enis "as elektrikstatik.

  menyatakan sifat "as elektrikstatik.

  memerihalkan bagaimana "aselektrik statik dihasilkan dalambahan tertentu.

  memerihalkan "ara mengesan"as elektrik statik.

  memerihalkan fenomenaharian yang disebabkan oleh"as elektrik statik.

  menyatakan langkahkeselamatan yang perludiambil semasa pengendalian"as elektrik.

  B2D11E1mendefinisikan elektrostatik(2.1)

  B3D1E1menelaskan enis "as dan sifat-sifatelektrostatik (2.1)

  B4D11E1memerhati sifat-sifat "as elektrostatikmelalui akti!iti(2.1)

  B3D1E2menerangkan fenomena harian yangberkaitan dengan "as elektrik statik

  dan langkah-langkah keselamatanyang perlu diambil semasamengendalikan "as elektrik(2.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  29/45

  2=

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  2=

  (1/03 + 1$/03)

  *1/03-uti ari

  u9ul Luran

  1.2Memahamikeelektrikan

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai sumber tenaga elektrikyang digunakan dalam kehidupanharian

  Menalankan akti!iti untuk memerhatipengaliran arus elektrik menggunakan

  anakuasa Ian de Craff dangal!anometer

  Membin"angkan perkara berikut#a) eelektrikan.b) rus elektrik.") Ioltan.d) intangan.e) rah arus dan pengaliran elektron

  dalam litar elektrik.

  Murid boleh#

  memberikan "ontoh sumber

  tenaga elektrik dalam

  kehidupan harian.

  menyatakan maksudkeelektrikan.

  menyatakan maksud !oltan.

  menyatakan maksudrintangan.

  memerihalkan arah arus danpengaliran elektron dalam litarelektrik.

  B4D12E1mengesan pengaliran arus elektrikmenggunakan ana kuasa Ian deCraff dan gal!anometer melalui

  akti!iti(2.2)

  B2D12E1MendefinisikanK

  tenaga elektrik,

  arus elektrik,

  !oltan dan

  rintangan(2.2)

  B3D20E1menelaskan arah pengaliran aruselektrik dan elektron dalam litar

  elektrik(2.1)

  %0

  (21/03 + 2/03)

  1.%Mengaplikasikefahaman"ara mengukurkeelektrikan

  Mengumpul maklumat danmenalankan persembahanmultimedia mengenai penemuan unitbagi#a) arus iaitu ampere.b) !oltan iaitu !olt.") rintangan iaitu ohm.

  Memeriksa alat dan membin"angkankegunaanya dalam pengukuran#

  a) rus.b) Ioltan.

  Membina litar elektrik serta mengukurarus dan !oltannya.

  Murid boleh#

  mengenal pasti alat pengukurarus.

  mengenal pasti alat pengukur!oltan.

  menyatakan unit arus.

  menyatakan unit !oltan.

  menyatakan unit rintangan.

  mengukur arus dalam litar

  elektrik. mengukur !oltan dalam litar

  elektrik.

  B1DE1menamakan alat pengukur bagi arusdan !oltan serta unitnya (2.%)

  B4D12E2membina litar elektrik serta mengukur

  arus dan !oltannya melaluiakti!iti(2.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  30/45

  %0

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %0

  (21/03 + 2/03)

  1.Mensintesishubunganantara arus,

  !oltan danrintangan.

  Merekabentuk dan menalankaneksperimen untuk mengkai perkaraberikut#a) esan perubahan rintangan ke

  atas arus.b) esan perubahan !oltan ke atasarus.

  Membin"angkan perkara berikut#a) ubungan antara !oltan, arus dan

  rintangan.b) ukum ?hm.

  Murid boleh#

  merekabentuk eksperiman

  untuk mengkai hubungan

  antara rintangan dan arus.

  menalankan eksperimen

  untuk mengkai hubunganantara rintangan dan arus.

  memerihalkan kesan

  perubahan rintangan ke atasarus.

  merekabentuk eksperimen

  untuk mengkai hubunganantara !oltan dan arus.

  menalankan eksperimanuntuk mengkai hubunganantara !oltan dan arus.

  memerihalkan kesanperubahan !oltan ke atas arus.

  menyatakan ukum ?hm.

  BD/E1Mereka bentuk eksperimen untukmengkai kesan perubahan rintanganke atas arus

  BD/E2

  Mereka bentuk eksperimen untukmengkai kesan perubahan !oltanke atas arus(2.)

  %1

  (2$/03 + 01/0$)

  *2$2=/03-ari aya 'uasa

  %0/03-uti 'eristi6a %*%1/03-uti 5erganti ari aya 'uasa

  *01/0$- uti 5erganti ari aya 'uasa

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  31/45

  %1

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %2

  (0/0$ + 0=/0$)

  1.Mensintesis

  konsep litarselari dan litarbersiri

  Memadankan simbol pada litarelektrik dengan komponennya.

  Melukis gambaraah dan membinalitar berikut#a) @itar yang lengkap.b) @itar bersiri.") @itar selari.

  Membin"angkan persamaan danperbe9aan antara litar bersiri dan litarselari dengan ilustrasi.

  Murid boleh#

  mengenal pasti komponen litarelektrik dan simbolnya.

  melukiskan satu gambar raahlitar yang lengkap.

  membinakan satu litar yanglengkap.

  membinakan satu litar bersiri.

  membinakan satu litar selari.

  membanding dan

  membe9akan susunankomponen dalam litar bersiridengan litar selari.

  B2D13E1memadankan simbol-simbol padalitar elektrik dengankomponennya(2.)

  B3D21E1mengilustrasi litar bersiri dan litarselari(2.)

  %2

  (0/0$ + 0=/0$)

  1.DMenganalisaarus, !oltandan rintangandalam satu litarbersiri

  Menalankan akti!iti untuk mengkaiarus, !oltan dan rintangan dalam satulitar bersiri.

  Membin"angkan kelebihan dankelemahan litar bersiri.

  Murid boleh#

  memerihalkan pengaliran arus

  melalui komponen dalam litarbersiri.

  memerihalkan !oltan yangmerentasi komponen dalamlitar bersiri.

  memerihalkan rintangan dalam

  litar bersiri. menerangkan kelebihan dan

  kelemahan litar bersiri.

  B3D21E2menerangkan kelebihan dankelemahan litar bersiri (2.D)

  0=/0$/201 (abtu) + @F' 5il%/201

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  32/45

  %2

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %%

  (11/0$ + 1D/0$)

  1.3Menganalisaarus, !oltandan rintangan

  dalam satu litarselari.

  Menalankan akti!iti untuk mengkaiarus, !oltan dan rintangan dalam satulitar selari.

  Membin"angkan perkara berikut#a) elebihan dan kelemahan litar

  selari.b) 'ersamaan dan perbe9aan antara

  litar bersiri dengan litar selariberdasarkan arus, !oltan danrintangan.

  Murid boleh#

  memerihalkan pengaliran arus

  melalui komponen dalam litar

  selari.

  memerihalkan !oltan yang

  merentasi komponen dalamlitar selari.

  memerihalkan rintangan dalamlitar selari.

  menerangkan kelebihan dankelemahan litar selari.

  membanding danmembe9akan antara litarbersiri dengan litar selariberdasarkan arus, !oltan danrintangan

  B3D21E3menerangkan kelebihan dankelemahan litar selari(2.3)

  B3D21E4membandingkan litar bersiri denganlitar selari berdasarkan arus, !oltandan rintangan (2.D & 2.3)

  *1D/0$/201 (abtu) + '>>?@ A4B 5>C4B B F>>'I@B.

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  33/45

  %%

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %

  (1$/0$ + 22/0$)

  1.$Memahamikemagnetan.

  Menalankan akti!iti berikut#a) Menggunakan serbuk besi untuk

  mengkai medan magnet satumagnet bar.

  b) Menggunakan kompas untukmenunukan arah medan magnet.

  Membin"angkan perkara berikut#a) Medan magnet.b) ubungkait antara garisan

  medan magnet dan kekuatanmedan magnet.

  Mengkai dan membin"angkankegunaan magnet dalam kompas.

  Murid boleh#

  memerihalkan maksud medan magnet.

  menghubungkaitkan garisanmedan magnet dengankekuatan medan magnet.

  menerangkan kegunaanmagnet dalam kompas.

  melukiskan medan magnetsatu magnet bar.

  melukiskan arah medanmagnet.

  B3D22E1Menerangkan#

  medan magnet,

  hubungan antara garisan

  medan magnet dengankekuatan medan magnetKdan

  kegunaan magnet dalam

  kompas(2.$)

  B4D13E1memerhati medan magnet melalui

  akti!iti(2.$)

  %

  (1$/0$ + 22/0$)

  1.=Memahamikeelektromagnetan.

  Menalankan akti!iti untuk mengkaimedan magnet yang terhasil oleh aruselektrik yang mengalir melalui 6ayarlurus.

  Membin"angkan maksud#a) eelektromagnetan.b) >lektromagnet.

  Murid boleh#

  menghubungkaitkan arus

  elektrik yang mengalir melaluikonduktor dengankemagnetan.

  memerihalkan maksudelektromagnet.

  B4D13E2memerhati medan magnet yangterhasil oleh arus elektrik yangmengalir melalui 6ayar lurus melaluiakti!iti(2.$)

  B2D14E1MendefinisikanK

  keelektromagnetan dan

  elektromagnet(2.=)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  34/45

  %

  BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PENJANAAN ELEKTRIK

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%P"'"!*+

  H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %

  (2/0$ + 2=/0$)

  *%1/0$- ari

  ebangsaan

  2.1Memahamipenanaantenaga elektrik.

  Meneroka laman sesa6ang ataumengadakan la6atan ke stesen

  ana kuasa untuk mengumpul danmentafsir data berikut#a) 'elbagai enis generator iaitu

  termal, hidroelektrik,disel,nuklear dan turbin gas.

  b) 'enanaan tenaga elektrikdalam pelbagai enis stesen

  ana kuasa.") umber tenaga alternatif,

  "ontoh# tenaga solar danbioisim.

  Membin"angkan persamaan danperbe9aan dalam penanaantenaga elektrik pelbagai enisstesen ana kuasa.

  Menalankan akti!iti tentangpenggunaan tenaga solarmenggunakan alat seperti kotaksolar atau sel solar (sel foto!olta).

  Murid boleh#

  menyenaraikan pelbagai enisgenerator.

  memerihalkan penanaan tenagaelektrik daripada pelbagai enisstesen ana kuasa.

  membanding dan membe9akan

  penanaan tenaga elektrik antara

  pelbagai enis stesen ana kuasa.

  memberi "ontoh sumber tenagaaltenatif.

  B1DE1menamakan pelbagai enis generatordan sumber tenaga altenatif (2.1)

  B3D23E1membandingkan penanaan tenaga

  elektrik oleh pelbagai enis stesen anakuasa(2.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  35/45

  %

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%P"'"!*+ H% P"'"!*+ E-%d"+ P"+$#%*+

  %

  (2/0$ + 2=/0$)

  2.2Memahamitransfomer.

  Membina sebuah transfomerringkas dan mengkai strukturfi9ikalnya.

  Menalankan akti!iti untukmenunukkan fungsitransfomer ringkas.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai prinsip keratransfomer inak naik dantransfomer inak turun.

  Membin"angkan transfomer inaknaik dan inak turun dari aspek#

  a) 'ersamaan dan perbe9aan.b) egunaan dalam

  Murid boleh#

  mengenal pasti pelbagai

  bahagian transfomer. memerihalkan bagaimana

  transfomer berkera.

  membanding danmembe9akan transfomerinak naik dengantransfomer inak turun.

  memerihalkan peranan transfomer

  dalam penghantaran danpengagihan elektrik.

  B2D1E1

  melabel bahagian-bahagiantransformer(2.2)

  B3D23E2membandingkan antara transfomerinak naik dengan transfomer inakturun(2.2)

  %D

  (01/0= + 0D/0=)

  2.%Menganalisapenghantaranelektrik dansistempengagihan.

  Memerhati model atau "arta danmembin"angkan sistempenghantaran dan pengagihanelektrik termasuk angkaian Cridasional, stesen transformer,lapangan suis, pen"a6ang masukutama dan pen"a6ang bahagian.

  Mengumpul dan mentafsir

  data tentang angkaian Cridasional Malaysia.

  Murid boleh#

  menyusun mengikut

  urutan komponen dalamsistem penghantaran danpengagihan elektrik.

  memerihalkan fungsi komponensistem penghantaran danpengagihan elektrik.

  memerihalkan bagaimanatenaga elektrik dihantar dandiagihkan daristesen ana kuasa kepadapengguna.

  B3D23E3menerangkan bagaimana tenagaelektrik dihantar dan diagihkan daristesen ana kuasa kepadapengguna(2.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  36/45

  %D

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%P"'"!*+ H% P"'"!*+ E-%d"+ P"+$#%*+

  %D

  (01/0= + 0D/0=)

  2.2Memahamitransfomer.

  Membina sebuah transfomerringkas dan mengkai strukturfi9ikalnya.

  Menalankan akti!iti untukmenunukkan fungsitransfomer ringkas.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai prinsip keratransfomer inak naik dantransfomer inak turun.

  Membin"angkan transfomer inaknaik dan inak turun dari aspek#a) 'ersamaan dan perbe9aan.

  b) egunaan dalam

  Murid boleh#

  mengenal pasti pelbagaibahagian transfomer.

  memerihalkan bagaimanatransfomer berkera.

  membanding danmembe9akan transfomerinak naik dengantransfomer inak turun.

  memerihalkan peranan transfomer

  dalam penghantaran danpengagihan elektrik.

  B2D1E1melabel bahagian-bahagian

  transformer(2.2)

  B3D23E2membandingkan antara transfomerinak naik dengan transfomer inakturun(2.2)

  1D/0=/201 (abtu) + @F' 5il/201

  %3

  (0$/0= + 12/0=)

  2.%Menganalisapenghantaranelektrik dansistempengagihan.

  Memerhati model atau "arta danmembin"angkan sistempenghantaran dan pengagihanelektrik termasuk angkaian Cridasional, stesen transformer,lapangan suis, pen"a6ang masukutama dan pen"a6ang bahagian.

  Mengumpul dan mentafsirdata tentang angkaian Cridasional Malaysia.

  Murid boleh#

  menyusun mengikut

  urutan komponen dalamsistem penghantaran danpengagihan elektrik.

  memerihalkan fungsi komponensistem penghantaran dan

  pengagihan elektrik.

  memerihalkan bagaimanatenaga elektrik dihantar dandiagihkan daristesen ana kuasa kepadapengguna.

  B3D23E3menerangkan bagaimana tenagaelektrik dihantar dan diagihkan daristesen ana kuasa kepadapengguna(2.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  37/45

  %3

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %3

  (0$/0= + 12/0=)

  2.Memahamibekalanelektrik dan

  sistempenda6aian dirumah.

  Mengumpul dan mentafsir datamengenai bekalan tenaga elektrikdi rumah.

  Mengkai dan membin"angkanperkara berikut#a) istem penda6aian elektrik di

  rumah termasuk kotak fius,suis utama, pemutus litar,6ayar hidup, 6ayar neutral,6ayar bumi dan meterelektrik.

  b) od 6arna antarabangsa.

  Menalankan akti!iti untuk#a) mengkai struktur dan reka

  bentuk plug % pin,b) melengkapkan penda6aian

  plug %-pin.

  Murid boleh#

  menyatakan nilai !oltan utama.

  menyatakan enis arus elektrik.

  mengenal pasti enis arus elektrikyang dibekalkan ke rumah.

  menyatakan enis penda6aianelektrik.

  mengenal pasti pelbagaibahagian sistem penda6aianelektrik.

  memerihalkan fungsi pelbagai

  bahagian sistem penda6aianelektrik.

  memerihalkan penda6aian plug

  %-pin.

  B3D24E1menerangkan fungsi bahagian-bahagiansistem penda6aian elektrik danpenda6aian plug %-pin(2.)

  %$*1D/0=-ari Malaysia

  A4B '>4>C '>CC@ 2(1%/0=/201 + 21/0=/201)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  38/45

  %$

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$%P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %=

  (22/0= + 23/0=)

  2.Menganalisakospenggunaan

  tenaga elektrik.

  Memeriksa pelbagai peralatanelektik rumah untukmengumpul dan mentafsir datatentang kuasa, !oltan dan

  kadar arus.

  Mengira umlah pengaliranarus yang mengalir melaluiperalatan elektrik di rumah.Membin"angkan hubung kaitantara penggunaan tenagaelektrik, kuasa dan masa.Menalankan auditpenggunaan tenaga elektrik dirumah untuk mengenal pastikos penggunaan tenaga

  elektrik dalam sebulan.

  Murid boleh#

  menyatakan kadar kuasa dan

  !oltan peralatan elektrik di rumah.

  mengirakan umlah arus yang

  mengalir melalui peralatan elektrik.

  mengingatkan kembali hubungan

  antara penggunaan tenagaelektrik, kuasa dan masa.

  menyelesaikan masalah

  dengan mengira kospenggunaan elektrik.

  B3D2E1menyelesaikan masalah dalam kospenggunaan elektrik(2.)

  %=

  (22/0= + 23/0=)

  2.DMemahamifungsi fius dan6ayar bumi.

  Membin"angkan perkara berikut#a) ;enis fius. b) ilai fius.") Gungsi fius dalam sistem

  penda6aian elektrik.d) 'eranan da6ai bumi

  dalam sistem penda6aianelektrik.

  Menalankan akti!iti untukmengkai keadian litarpintas.

  Menalankan akti!iti untukmenentukan nilai fius yangsesuai bagi peralatan elektrik

  Murid boleh#

  mengenal pasti pelbagai enisfius.

  menyatakan nilai fius.

  memerihalkan fungsi fius dalamsistem penda6aian elektrik.

  menentukan nilai fius yangsesuai bagi peralatan elektrik.

  memerihalkan peranan da6ai bumi

  dalam sistem penda6aian elektrik

  B4D14E2memerhati keadian litar pintas melaluiakti!iti

  B4D14E1menentukan nilai fius yang sesuai bagiperalatan elektrik yang berbe9a melaluiakti!iti

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  39/45

  %=

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %=

  (22/0= + 23/0=)

  2.3Menilai

  kepentinganlangkahberaga-agadalampenggunaanelektrik.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut#

  a) 'un"a kemalangan elektrik.b) @angkah yang perlu diambil

  sekiranya berlaku kemalanganelektrik.

  ") iri keselamatan di rumahuntuk mengelak berlakunyakemalangan elektrik.

  Membin"angkan keperluanlangkah beraga-aga dalampenggunaan elektrik.

  Murid boleh#

  menyatakan langkah keselamatanyang perlu diambil apabilamenggunakan elektrik.

  memerihalkan langkah yang perlu

  diambil apabila berlakunyakemalangan yang melibatkanelektrik,

  me6aarkan keperluan adanya

  langkah keselamatan dan "iri

  keselamatan di rumah bagimengelakkan kemalangan elektrik.

  B/DE1Memberi "eramah mengenai#(2.3 & 2.$)

  langkah keselamatan yang

  perlu diambil apabilamenggunakan elektrik.

  memerihal langkah yang perlu

  diambil apabila berlakunyakemalangan yang melibatkanelektrik,

  me6aarkan keperluan adanya

  langkah-langkah keselamatandan "iri-"iri keselamatan di

  rumah bagi mengelakkankemalangan elektrik

  $

  (sila lihat unit seterusnya)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  40/45

  0

  TEMA : ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. BINTANG DAN GALAKSI

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  0

  (2=/0= + 0%/10)

  1.1MenganalisaMatahari

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut#a) iri Matahari iaitu sai9, isim,

  ketumpatan relatif dengan5umi dan suhu permukaan.

  b) truktur Matahari iaitu korona,kromosfera dan fotosfera.

  ") Genomena yang berlaku dipermukaan Matahari iaituprominen, nyala suria andtompok matahari.

  d) esan fenomena dipermukaan Matahari ke atas5umi.

  e) 'enanaan tenaga olehMatahari.

  Murid boleh#

  memerihalkan "iri Matahari.

  mengenal pasti struktur Matahari.

  mengenal pasti fenomena yangberlaku di permukaan Matahari.

  menerangkan kesan fenomena dipermukaan Matahari ke atas5umi.

  menyatakan bagaimana tenaga

  dianakan oleh Matahari.

  B2D1/E1melabel struktur Matahari(2D.1)

  B1D10E1menamakan pelbagai fenomena yangberlaku di permukaan Matahari(2D.1)

  B3D2/E1menelaskan kesan fenomena dipermukaan Matahari ke atas 5umi danbagaimana tenaga dianakan olehMatahari(2D.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  41/45

  1

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  0

  (2=/0= + 0%/10)

  1.2Memahamibintang dan

  galaksi dalamalam semesta.

  Membin"angkan perkara berikut#a) Fefinisi bintang.b) Matahari sebagai bintang.

  Mela6at 'lanetarium egaraatau 'usat ains egara untukmengumpul dan mentafsir datatentang berikut#a) 5intang "erah seperti irius

  dan igel.b) Matahari sebagai satu

  bintang.") 'elbagai enis bintang

  berdasarkan suhu, sai9 danke"erahan.

  d) 'embentukan bintang.e) ematian bintang yangmeninggalkan kerdil putih,bintang neutron dan lohonghitam.

  f) ;enis galaksi iaitu elips,berpilin dan tidak seragam.

  g) Calaksi 5ima akti.h) lam semesta.

  Mengambil bahagian dalamakti!iti memerhati bintang.

  Menonton perisian komputer atau!ideo untuk mengumpulmaklumat mengenai topik dalamobektif pembelaaran ini

  Murid boleh#

  mendefinisikan bintang.

  mengenal pasti Matahari sebagaisuatu bintang.

  mengenal pasti bintang-bintang"erah di langit.

  membanding dan membe9akanbintang berdasarkan kepada "iritertentu.

  memerihalkan pembentukanbintang.

  memerihalkan kematian bintang.

  menyatakan enis galaksi.

  memerihalkan Calaksi 5imaakti.

  memerihalkan alam semesta.

  menyatakan kedudukan istem

  uria dalam alam semesta.

  B2D1E1

  mendefinisikan bintang(2D.2)

  B3D2/E2mengenal pasti Matahari adalahbintang dan membandingkan bintangberdasarkan "iri-"iri tertentu(2D.2)

  B3D2/E3Menelaskan#

  pembentukan bintang dankematian bintang,

  Calaksi 5ima aktiK dan

  alam semesta dan kedudukan

  istem uria dalam alamsemesta(2D.2)

  B1D11E1menamakan pelbagai bentukgalaksi(2D.2)

  B3D2/E3Menelaskan#

  pembentukan bintang dan

  kematian bintang,

  Calaksi 5ima aktiK dan

  alam semesta dan kedudukan

  istem uria dalam alamsemesta 2D.2

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  42/45

  2

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$%

  P"'"!*+H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  1&2

  (0D/10 + 21/10)

  *00D-ari aya

  ai

  1.%Mensyukurike6uudanalam semesta

  sebagaianugerah4uhan.

  Menulis saak or H%# tentangkeunikan, ketertiban, keindahandan keharmonian alam semesta

  sebagai satu tanda keagungan4uhan.

  Membin"angkan perkara berikut#a) eluasan alam semesta.b) emua yang 6uud di alam

  semesta adalah tidak kekal.") epentingan Matahari dan

  5ulan kepada hidupan di5umi.

  Murid boleh#

  menghargai keunikan, ketertiban,

  keindahan dan keharmonianalam semesta sebagai satu tandakeagungan 4uhan.

  memerihalkan luasnya alamsemesta berbanding 5umi.

  menerangkan kepentingan

  Matahari dan 5ulan kepadahidupan di 5umi.

  menyatakan semua yang 6uuddi alam semesta adalah tidakkekal.

  B/DE1Membuat pembentangan hasil

  penulisan kreatif (saak/ syair/ puisi/pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll )mengenai#keunikan, ketertiban, keindahan dankeharmonian alam semesta sebagaisatu tanda keagungan 4uhan (23.1)

  B3D2E1menerangkan keluasan alam semestaberbanding 5umi dan kepentinganMatahari dan 5ulan kepada hidupan di

  5umi(2D.%)

  2

  (20/10 + 2/10)

  *22/10- uti 'eristi6a

  *2%/10-ari Feepa!ali

  *2/10-uti 5erganti ari Feepa!ali*2/10- 6al Muharram

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  43/45

  %

  BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

  MINGGU

  PdPO!"#$%&

  P"'"!*+Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %

  (23/10 + %1/10)

  2.1Memahamiperkembangandalam bidangastronomi danpenerokaanangkasa lepas.

  Melayari internet, mengadakanla6atan ke 'lanetarium atau 'usatains egara untuk mengumpuldan mentafsir data tentang berikut#a) 'erkembangan dalam bidang

  astronomi.b) plikasi teknologi berkaitan

  penerokaan angkasa lepas danastronomi, "ontohnya remotesensing.

  ") 'erkembangan dalampenerokaan angkasa lepas,"ontohnya pelan"aran roket,satelit, prob termasukpendaratan manusia dipermukaan 5ulan.

  Membahaskan mengenaikeperluan untuk meneruskanpenerokaan angkasa lepas.

  Menalankan persembahan

  multimedia tentang pembangunandalam bidang astronomi danpenerokaan angkasa lepas.

  Murid boleh#

  memerihalkan perkembangandalam bidang astronomi.

  memerihalkan pembangunandalam penerokaan angkasalepas.

  menerangkan dengan "ontoh

  aplikasi teknologi yangberkaitan penerokaan angkasalepas dan astronomi.

  me6aarkan keperluan

  meneruskan penerokaanangkasa lepas.

  B3D2E1menerangkan perkembangan dalambidang astronomi dan pembangunandalam penerokaan angkasalepas(23.1)

  B3D2E2

  menerangkan dengan "ontoh aplikasiteknologi yang berkaitan penerokaanangkasa lepas dan astronomi(23.1)

  B3D2E3me6aarkan keperluan meneruskanpenerokaan angkasa lepas(23.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  44/45

  ,&D

  (0%/11 + 21/11)

  '>C>MBB G'M'>C>MBB '>? F@M ''5

  A4B '>>?@ B 4A 201(22/11/201 + 0/01/201)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  45/45