rpt sains tingkatan 3 (2014)

Download RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

Post on 04-Jun-2018

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  1/45

  1

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  SAINS

  TINGKATAN 3

  2014

  DISEDIAKAN OLEH

  PANITIA SAINS SMKTSR

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  2/45

  2

  RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3 (2014)

  TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  1&2(02/01- 10/01)

  1.1Menganalisamekanismapernafasanmanusia.

  Memerhatikan model atau perisiankomputer untuk mengenalpastistruktur sistem respirasi manusiayang terdiri daripada ronggahidung, trakea, bronkus paru-paru,tulang rusuk, diafragma dan otot

  interkosta.

  Mengkai model paru-paru bagimengenal pasti bronkus, bronkioldan al!eolus.

  Membina model sistem respirasimanusia yang berfungsi untukmenunukkan hubungan antaratekanan udara dalam ronggatoraks dengan proses tarikan danhembusan nafas.

  Membin"angkan mekanismapernafasan.

  Murid boleh#

  mengenal pasti struktur sistemrespirasi manusia.

  mengenal pasti struktur paru-

  paru.

  memerihalkan proses menarikdan menghembus nafas.

  menghubung kait perubahantekanan udara dalam ronggatoraks dengan tarikan danhembusan nafas.

  memerihalkan mekanismapernafasan.

  B2D1E1melabel struktur sistem respirasi danstruktur peparu manusia (1$.1)

  B/D1E1membina model sistem respirasimanusia untuk menunukkan prosestarikan dan hembusan nafas (1$.1)

  B3D1E1menerangkan mekanisme pernafasan(1$.1)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  3/45

  %

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+ Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  1&2(02/01- 10/01)

  1.2Memahamipengangkutan

  oksigen dalambadanmanusia.

  Menayangkan !ideo atau perisiankomputer dan mengumpulmaklumat serta mentafsir data

  tentang perkara berikut#

  a) esapan oksigen daripadaal!eoli ke dalam kapilari darahdan daripada kapilari darah kedalam sel.

  b) 'engangkutan oksigen oleh seldarah merah dalam bentukoksihemoglobin.

  Murid boleh#

  memerihalkan resapan oksigen

  daripada al!eoli ke dalamkapilari darah.

  memerihalkan pengangkutanoksigen oleh darah.

  memerihalkan resapan oksigendaripada kapilari darah kedalam sel.

  B3D2E1menghuraikan proses resapan danpengangkutan oksigen oleh darah daripeparu ke sel badan(1$.2).

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  4/45

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+ Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+

  E-%d"+P"+$#%*+

  %&

  (1%/01- 2/01)

  *0/01 + uti ariari eputeraanabi Muhammad

  ..

  *13/01 - + uti ari

  4haipusam

  1.%Menyedarikepentingansistem

  respirasi yangsihat.

  Mengumpul dan mentafsir datatentang perkara berikut#a) 5ahan yang memudaratkan

  system respirasi seperti nikotindan tar (daripada asap rokok),sulfur dioksida (daripadakilang), dan karbon monoksida(daripada asap kenderaan)serta erebu.

  b) esan pelbagai bahan yangmemudaratkan sistem respirasiseperti toksin dan karsinogen.

  ") 'elbagai penyakit sistemrespirasi.

  Menalankan akti!iti untukmenunukan kesan merokokkepada paru-paru.

  Mengadakan atau membuatla6atan ke pameran tentang kesanmerokok dan pelbagai penyakityang berkaitan dengan paru-paru.

  umbangsaran pelbagai idetentang "ara untukmenperbaiki kualiti udara

  dan mengamalkannya.

  Murid boleh#

  menyenaraikan pelbagai

  bahan yang memudaratkan

  sistem respirasi.

  menerangkan kesan bahan"emar kepada sistem respirasi.

  menyenaraikan pelbagaipenyakit yang mempengaruhisistem respirasi.

  mempraktikkan amalan baikuntuk meningkatkan kualitiudara.

  B1D1E1menamakanpelbagaibahan dan

  penyakit yang memudaratkan sistemrespirasi (1$.%)

  B3D3E1menelaskan kesan bahan "emarkepada sistem respirasi (1$.%)

  B/D2E1'embentangan hasil buku skrap dalampelbagai bentuk persembahan bertauk7epentingan sistem respirasi yangsihat8#

  5ahan "emar udara

  pelbagai penyakit yang

  berkaitan dengan sistemrespirasi

  ara untuk memperbaiki kualiti

  udara

  malan mengekalkan udara

  yang bersih.(1$.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  5/45

  BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  %&

  (1%/01- 2/01)

  *'en"erapanemester 1

  2.1Memahami

  sistempengangkutandalammanusia.

  Memerhati dan mengkai model,perisian komputer atau !ideo tentang

  struktur antung dan enis salur darah(seperti# arteri, !ena dan kapilari)dalam sistem peredaran darah.

  Mengkai satu spesimen hidupantung untuk mengenal pastistrukturnya.

  Membin"angkan perkara berikut#a) fungsi antung.b) "iri salur darah dan fungsinya.

  Menalankan akti!iti untukmembanding dan membe9akandarah beroksigen dengan darahterdeoksigen.

  Menalankan simulasi pengalirandarah dalam sistem peredaran.

  Membin"angkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  Menemput pega6ai perubatan untuk

  memberi "eramah tentang :Menagaesihatan ;antung nda

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  6/45

  D

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  & D(23/01 + 03/02)

  *%0/01 + uti

  'eristi6a 1

  *%1/01 + uti

  4ahun 5aru ina

  2.2Menganalisa

  darahmanusia.

  Menemput seorang pega6aiperubatan untuk memberi

  "eramah mengenai#a) komponen darah iaitu plasmadarah, sel darah merah, seldarah putih, platlet danfungsinya.

  b) umpulan darah iaitu , 5, 5and ?.

  ") esesuaian antara kumpulandarah penderma denganpenerima.

  d) epentingan menderma darah.e) 'enyimpanan dan

  pengendalian darah yangdidermakan.

  mengilustrasikan laluan alirandarah dalam sistem peredaran.

  memerihalkan peranan sistemperedaran darah dalampengangkutan bahan.

  menerangkan kepentingan

  mengekalkan antung yang sihat.

  Murid boleh#

  menyatakan komponen darahdan fungsinya.

  menyatakan kumpulan darah.

  memadankan kumpulan darahpenderma kepada penerima.

  me6aarkan kepentinganmenderma darah.

  memerihalkan bagaimanadarah yang didermakandisimpan dan dikendalikan.

  .

  B/D3E1'embentangan hasil penulisan artikeldalam pelbagai bentuk persembahanmengenai# (1=.2)

  komponen darah dan

  fungsinya.

  kumpulan darah

  kumpulan darah penderma

  kepada penerima.

  kepentingan menderma darah

  pengendalian danpenyimpanan darah

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  7/45

  3

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  & D(23/01 + 03/02)

  *01/0% + 4ahu n

  5aru ina

  *0%/02 + uti ari

  ilayah

  *0/0% + uti Canti

  4ahun 5aru ina

  2.%Menganalisasistempengangkutandalamtumbuhan.

  Memerhatikan tumbuhan yanglayu dan membin"angkanbagaimana ia berlaku.

  Mengkai epidermis sehelai daundi ba6ah mikroskop untukmengenal pasti stomata danmembin"angkan fungsinya.

  Menalankan eksperimen untukmengkai faktor yangmempengaruhi kadar transpirasi.

  Murid boleh#

  memerihalkan bagaimanatumbuhan menadi layu.

  memerihalkan fungsi stomata.

  memerihalkan transpirasi.

  memerihalkan peranantranspirasi.

  mengenal pasti faktor yang

  mempengaruhi kadartranspirasi.

  B4D3E1mengenal pasti stomata dan fungsinyaserta mengaitkan dengan kelayuaantumbuhan melalui akti!iti(1=.%)

  B3DE2menerangkan transpirasi danperanannya (1=.%)

  BD1E1menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kadar transpirasimelalui eksperimen (1=.%)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  8/45

  $

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$ % P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  3(10/02 + 1/02)

  Menalankan akti!iti untukmengkai yang berikut#

  a) 'engangkutan bahanmakanan yang disintesiskanmelalui floem.

  b) 'engangkutan air dari akar kedaun melalui Eilem.

  Mengkai keratan rentas akar,batang dan daun untuk mengesanlokasi Eilem dan floem.

  Membin"angkan peranantranspirasi dalam pengangkutan

  air dan mineral.

  memerihalkan bagaimana

  faktor ini mempengaruhi kadartranspirasi.

  mengkai laluan air di dalamkeratan batang menggunakanpe6arna yang sesuai.

  mengenal pasti lokasi Eilem danfloem.

  memerihalkan fungsi Eilem danfloem.

  B4D3E2memerhati laluan air dan bahanmakanan dalam tumbuhan melaluiakti!iti (1=.%)

  B2D3E1melabel lokasi tisu Eilem dan floemdalam batang tumbuhandikotiledon(1=.%)

  B3DE1menelaskan fungsi tisu Eilem danfloem (1=.%)

  * 25/01/2014(Sabtu) PERSEKOLAHAN CUTI BERGANTI TAHUN BARU CINA(!A"LIS PER!UA#AKATAN IBUBAPA $AN KURSUS KEIBUBAPAAN)

 • 8/13/2019 RPT Sains Tingkatan 3 (2014)

  9/45

  =

  BIDANG PEMBELAJARAN : 3. PERKUMUHAN

  MINGGUPdP

  O!"#$%&P"'"!*+

  Cd+,+ A#$%-%$% P"'"!*+ H% P"'"!*+E-%d"+

  P"+$#%*+

  $(13/02 + 21/02)

  *'enyemakan 5uku

  emester 1

  %.1Memahami

  perkumuhanmanusia.

  Membin"angkan maksudperkumuhan.

  Mengkai model, "arta ataumemerhati perisian komputeruntuk mengenalpasti organperkumuhan iaitu kulit, paru-parudan ginal.

  Membin"angkan hasil perkumuhanbagi setiap organ perkumuhanseperti air, karbon dioksida,mineral, garam dan urea.

  Membin"angkan kepentinganperkumuhan.

  Murid boleh#

  menerangkan maksudperkumuhan.

  mengenal pasti organperkumuhan manusia.

  menyatakankan hasilperkumuhan bagi setiap organperkumuhan.