rpt sains tingkatan 1

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2014

848 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

N

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

KEMAHIRAN SAINTIFIKSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan

Mengukur dan menggunakan nombor

Membuat

pemerhatian

secara

kuantitatif

dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Membuat inferens

Menggunakan

pengumpulan

data

dan

pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengelaskan Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, objek atau peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim.

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi secara operasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan, Dalam

pemboleh

ubah

pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. sesuatu pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

KEMAHIRAN BERFIKIRBerfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut :

Menganalisis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Mengesan Kecondongan Menilai

Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. keutamaan Membuat urutan

Membuat kesimpulan

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis.

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan

Menyusun mengikut

kepentingan atau keutamaan.

Kemahiran Berfikir KreatifPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

an idea

.

Menghubungkaitkan Membuat

perkaitan

dalam

sesuatu

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti menyeluruh

keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat inferens Meramalkan Mengitlakkan Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis

pernyataan, lukisan dan artifak. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan Membuat gambaran mental sesuatu peristiwa atau pemerhatian.. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Mereka cipta Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Strategi BerfikirPenerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut :

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Mencari penyelesaian yang tepat secara Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999). berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Membuat keputusan Memilih satu alternatif kriteria penyelesaian tertentu bagi

yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan mencapai matlamat yang ditetapkan.

Kemahiran Berfikir

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

KritisMencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

KreatifMenjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

Menaakul

Strategi BerfikirMengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Mendefini secara operasi

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Mengeksperimen Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis

Meramalkan

Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang

kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : Minat dan bersifat ingin tahu tentang Rajin dan tabah. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. Baik hati dan penyayang. Bersifat objektif. Sistematik. Bekerjasama. Adil dan saksama. Berani mencuba. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. dan nilai murni sebelum memulakan

Hasil Pembelajaran

Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Penerapan Unsur Patriotisme

Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama.

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Cadangan aktiviti pembelajaran

Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau

Sikap saintifik dan nilai murni

Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam sekitar

masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Sains, Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. kerelevanan Pendekatan

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat

pembelajaran

kehidupan

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran.

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran. sebahagian daripada proses pengajaran dan

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

Menjalankan

eksperimen

menggunakan

kemahiran

berfikir,

Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut: Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan

kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan

Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan

situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti word processers, perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti data loggers dan antara muka berkomputer dalam dan projekdapat membantu pengajaran dan eksperimen

pembelajaran sains berkesan.

ORGANISASI KANDUNGANKurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang sains. inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

TEMA:

MEMPERKENALKAN SAINS 1. Pengenalan kepada Sains Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Bidang Pembelajaran:

Objektif Pembelajaran

1 (1 JAN-6 JAN)1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

MINGGU ORIENTASI/SILATURAHIM TINGKATAN 1 (3/1/13-8/1/13)

Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.

Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan harian. B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains

2 (7 JAN-13 JAN)

3 (14 JAN-20 JAN)

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen, menjalankan satu penyiasatan saintifik. B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan

19

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis), c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah, menentukan radas dan bahan yang diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen, e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data), f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data), g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan), h) menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

Hasil Pembelajaran

Evidens

B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi ayunan bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik.

20

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

Hasil Pembelajaran .

Evidens

1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. B3D2E1 Menyatakan kuantiti fizik serta unit SI dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan symbol bagi unit panjang B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek

4 (21 JAN-27 JAN)

21

Objektif Pembelajaran 1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B4D321 Mengira luas permukaan sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat penyukatan suhu badan B4D4E1 Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.

Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang, menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf, memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair, memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair, menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

5 (28 JAN-3 FEB)

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur suhu badan dan suhu air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

22

Objektif Pembelajaran 1.5 Memahami konsep jisim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek, menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek, menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat, mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

Evidens

B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas

6 (4 FEB-10 FEB)

23

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens

7 (11 FEB-17 FEB)1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian

CUTI TAHUN BARU CINA

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama

Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi.

8 (18 FEB-24 FEB)

24

TEMA:

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. Sel sebagai unit kehidupan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan, menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul, menggunakan mikroskop dengan betul, mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel, menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel Evidens

Bidang Pembelajaran: Minggu

Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami sel

9 (25 FEB-3 MAC)

25

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel, memberi contoh organisma unisel dan multisel.

Evidens

10 (4 MAC-10 MAC)

B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B3D5E1 Memberi contoh organism unisel dan organisma multisel

11 (11 MAC-17 MAC)

MINGGU UJIAN 1 (12 MAC-14 MAC)

26

11 (11 MAC-17 MAC)

1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.

Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia, menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia, menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel epitelium sel tulang sel reproduktif (pembiakan) sel saraf sel darah merah sel darah putih sel otot

27

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu organ sistem organismaorganisma sistem organ tisu sel

Hasil Pembelajaran

Evidens B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah: sel tisu organ sistem organisma

12 (18 MAC-24 MAC)

1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

28

TEMA:

JIRIM DALAM ALAM 1. Jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Bidang Pembelajaran:

Objektif Pembelajaran13 (25MAC-31 MAC)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23/03/13 31/03/13) 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim. Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, menerangkan maksud jirim, menghubungkaitkan benda dan jirim, menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti

14 (1 APR-7 APR)

29

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim, b) tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah, b) pergerakan zarah-zarah. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, menyatakan tiga keadaan jirim, menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim, menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

Evidens

B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim

15 (8 APR-14 APR)

1.3 Memahami konsep ketumpatan

Mengingat kembali definisi ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata, b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan, menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul, menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan, menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan

16 (15 APR-21 APR)

30

Objektif Pembelajaran 1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim, memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan, menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

Evidens

17 (22 APR-28 APR)

B6D3E1 Membuat beberapa penyelasaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip.

31

Bidang Pembelajaran:

2. Kepelbagaian Sumber di Bumi Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup, menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. B2D7E2 Menyenaraikan sumbersumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Evidens

Objektif Pembelajaran 2.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi

18 (29 APR-5 MEI)

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

19 (6 MEI-12 MEI)

Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur, sebatian dan campuran, b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

Murid boleh: menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran, memberi contoh unsur, sebatian dan campuran, menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran, B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran

32

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur, b) campuran pasir dan garam. .

Hasil Pembelajaran membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya, memberi contoh logam dan bukan logam, mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.

Evidens B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: besi dan sulfur pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut

33

Objektif Pembelajaran 2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

Evidens

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amalan guna semula dan kitar semula bahan

20 (13 MEI-19 MEI)

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

34

Bidang pembelajaran:

3. Udara di sekeliling kita Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara, b) peratusan nitrogen, oksigen and karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara, menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran, menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara, menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk. Evidens B2D6E1 menyenaraikan komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk.

Objektif Pembelajaran 3.1 Memahami komponen dalam udara

21 (20 MEI-26 MEI)

35

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens

22 & 233.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26 MEI-10 JUN )

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air, b) tindak balas dengan natrium hidroksida, c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat.

Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya, memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. B4D11E1 Mengenalpasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciricirinya melalui aktiviti. B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti

24 &25 (10 JUN-23 JUN)

36

3.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup: (a) menggunakan oksigen, (b) membebaskan karbon dioksida.

26 & 27 (24 JUN-7 JUL)

Murid boleh: menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi, menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi, membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia, menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi, menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen

37

Objektif Pembelajaran 3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran, b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran, menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran, menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

Evidens

28 & 29 (8 JUL-21JUL)

B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen

3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara

30 (22 JUL-28 JUL)

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara, c) sumber bahan cemar udara, d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar, e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah, b) kesan pencemaran udara.

Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara, menyenaraikan contoh bahan cemar udara, menyenaraikan sumber bahan cemar udara, memerihalkan kesan pencemaran udara, menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar udara dan sumber kesan pencemaran udara langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal cara mengekalkan udara supaya bersih dan mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

38

Objektif Pembelajaran 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih, b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih, mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih, mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

31 (29 JUL4OGOS)

39

TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran:

1. Sumber Tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Objektif Pembelajaran32 & 33 (5 OGOS-18 OGOS)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun), dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga, menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti perubahan tenaga, mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumbersumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti

34 & 35 (19 OGOS-1 SEPT)

40

Objektif Pembelajaran 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, b) penggunaan tenaga solar, c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

Evidens B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, cadangan tentang cara cara penggunaan tenaga secara cekap

36 & 37 (2 SEPT-15 SEPT)

38 (16 SEPT-22 SEPT)

1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga, menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

41

Bidang pembelajaran :

2. Haba Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba, c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga, b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian, c) maksud suhu, d) perbezaan antara suhu dengan haba. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba, menyatakan sumber lain bagi haba, menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga, memberi contoh pelbagai kegunaan haba, menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Evidens

Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

39 & 40 (23 SEPT-6 OKT)

42

Objektif Pembelajaran 2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari, b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk, c) maksud konduktor haba, d) maksud penebat haba, e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas, menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran), menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, menyatakan maksud konduktor haba, menyatakan maksud penebat haba, menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian, menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

Evidens

B4D14E1 Membuktikan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen

41 & 42 (7 OKT-20 OKT)

43

Objektif Pembelajaran 2.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens

43 & 44 (21 OKT-3 NOV)

Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses Membincangkan: fizikal, (i) kesan haba ke atas keadaan jirim, menerangkan perubahan (ii) contoh pemerhatian harian kepada keadaan jirim yang yang menunjukkan perubahan melibatkan penyerapan dan kepada keadaan jirim. pembebasan haba,

B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contohcontoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

45 (4 NOV-10 NOV)

Membincangkan kegunaan Murid boleh: pengembangan dan pengecutan 2.4 jirim dalam yang berikut: Mengaplikasi menerangkan dengan contoh prinsip a) merkuri dalam termometer, pelbagai kegunaan pengembangan b) jalur dwilogam di dalam alat pengembangan dan dan pengecutan penggera kebakaran, pengecutan jirim dalam jirim c) ruang pada landasan keretapi, kehidupan harian, d) penggolek pada jambatan mengaplikasikan prinsip keluli. pengembangan dan Membincangkan penggunaan prinsip pengecutan jirim dalam pengembangan dan pengecutan menyelesaikan masalah yang jirim untuk menyelesaikan masalah mudah. yang mudah.

B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

44

Objektif Pembelajaran 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

Evidens

46 (11 NOV-15 NOV)

B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

46 (11 NOV-15 NOV)

2.6 Menghargai faedah pengaliran haba

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

47

CUTI AKHIR TAHUN (16 NOV 1 JAN 2014) 45