rpt sains tingkatan 1_2014

Download Rpt Sains Tingkatan 1_2014

Post on 07-Jul-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    1/22

    RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANSAINS TINGKATAN SATU 2014

    BUL MIN

    OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN

    TARIKHDILAKSANAK

    AN1. PENGENALAN KEPADA SAINS

    JAN

    1&2

    1/1-2/1

    5/1-9/1

    1.1Memahamisains adalahsebahagiandaripadakehidupanharian.

    Murid boleh:

    menyenaraikan apayang diliha disekeliling yangberkai an dengansains!

    menerangkankepen ingan sainsdalam kehidupanharian!

    menamakan ker"ayadalam sains seper i:a# gurusains b#dok or

    $# "uru erad# sain is alam seki ar

    B2D1E1 Menyenaraikan %enomena

    alam yang diliha disekeliling

    yang berkai an dengansains

    B4D1E1 Men"elaskan en ang

    kepen ingan sains dalamkehidupan seharian

    B1D1E1 Menyenaraikan ker"ayadalam

    bidang sains

    1

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    2/22

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    3/22

    0 (&'/2-(/2

    9/2-1 /2

    1.'Memahamipenggunaanalapengukuran

    Murid boleh:

    memilih ala yang be uldan mengukur pan"ang!

    menganggar luasben uk sekata dantidak sekatamenggunakan ker as gra%!

    memilih ala yang be uldan menyuka isipadu$e$air!

    memilih ala yang be uldan mengukur suhubadan ser asuhu cecair !

    menen ukan isipadupepe"al menggunakankaedah sesaran air.

    B3D3E1 Memilih ala yang be ul dan membua pengukuranpan"ang

    B4D3E1 Mengira luas permukaanben uk

    seka a B4D3E2 Membua anggaran luas

    permukaan ben uk idakseka a

    menggunakan ker as gra%

    B3D3E2Memilih ala yang be ul dan

    membua pengukuranisipadu

    $e$air B3D3E3 Memilih ala yang be ul dan membua pengukuran suhu badan

    B3D3E4 Memilih ala yang be ul dan membua pengukuransuhu

    $e$air

    B4D4E1 Menen ukan isi padu

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    4/22

    pepe"almenggunakan kaedah

    sesaranair

    1(/2-

    2*/2

    1.5Memahamikonsep "isim

    1.(Menyedarikepen inganuni pia3aidalamkehidupanharian

    Murid boleh:

    menen ukan berasua u ob"ek!menerangkan konsepbera ! menerangkankonsep "isim!menen ukan "isim sua uob"ek!

    menerangkanperbe+aan an ara "isimdengan bera !

    mengaplikasikanpenggunaan nera$aspring dan nera$aalur/ uas dalamkon eks men"alankaneksperimen.

    Murid boleh:

    memberi $on ohmasalah yang

    B4D5E1 Menerangkan perbe+aan an ara konsep "isim dan

    bera melalui ak i4i i

    B3D3E5 Mengukur danmen$a a

    nilai "isim dan berabagi

    sesua u ob"ekmenggunakan nera$aspring dan nera$a

    alur/ uas

    B6D1E1 Membahaskan mengenai

    masalah yang mungkinimbulsekiranya uni pia3ai idakdigunakan melalui

    pelbagaiben uk komunikasi

    '

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    5/22

    mungkin imbulsekiranya uni pia3ai

    idak digunakan.2. SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN

    92 /2

    -2 /2

    2.1Memahami sel Murid

    boleh:

    mengenal pas i selsebagai uni asaskehidupan!

    menyediakan slaidmenggunakan proseduryangbe ul!

    menggunakanmikroskop denganbe ul!

    mengenal pas i s ruk urumum sel hai3an dan sel

    umbuhan! melukis s ruk ur

    umum sel hai3an dansel umbuhan!

    melabel s ruk ur

    umum sel hai3an dansel umbuhan! menya akan %ungsi

    se iap s ruk ur sel! menya akan

    persamaan danperbe+aan an ara selhai3andengan sel umbuhan.

    B1D2E1 Menya akan sel sebagaiuni asas kehidupan

    B4D6E1Menyediakan slaidmenggunakan proseduryang be ul

    B4D6E2Menggunakan mikroskopdengan prosedur yangbe ul

    B5D1E1Melukis s ruk ur umum selhai3an dan sel umbuhan!menya akan %ungsi se iaps ruk ur sel ser amen"elaskan persamaandan perbe+aan di an ara kedua sel

    5

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    6/22

    MA

    1*2/ -(/

    2.2Memahamiorganisma

    unisel danmul isel.

    Murid boleh:

    menya akan maksudorganisma unisel danmul isel!

    memberi $on ohorganisma unisel danmul isel.

    B2D2E1Memberikan maksudorganism unisel dan mul isel

    B3D5E1Memberi $on oh organismunisel dan mul isel

    119/ -1 /

    PENILAIAN KURIKULUM 1

    121(/

    -2*/

    2.Memahamiselmemben uk

    isu! organdansis emdalambadan

    manusia

    Murid boleh:

    menamakan pelbagai "enis sel manusia!

    menya akan %ungsipelbagai "enis selmanusia!

    menyusun organisasi selmengiku uru andaripada yangmudah ke kompleksmenggunakan is ilahsel! isu! organ! sis emdan organisma.

    B1D2E1Menya akan sel sebagai uniasas kehidupan

    B3D4E1Menya akan %ungsi bagi sel6 sel#

    B3D6E1Menyusun organism selmengiku uru an daripadamudah ke kompleks

    CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 12 / -2 /

    A78 1*/

    2.'Menyedari

    (

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    7/22

    -/'

    manusiaadalahorganismayangkompleks

    Murid boleh:

    menerangkanmengapa manusiaadalah organismayang kompleks.

    B6D2E1Membin$angkan mengenaimengapa manusia adalahorganism yang kompleksdalam pelbagai ben ukpersembahan

    3.0 JIRIM

    1'(/'-1*/'

    .1Memahami "irimmempunyai "isimdanmemenuhi ruang

    Murid boleh:

    menya akan semuabenda mempunyai

    "isim dan memenuhiruang! menerangkanmaksud "irim!menghubungkai kanbenda dan "irim!

    men"alankan ak i4i iun uk menun"ukkanudara! air! anahdan benda hidupmempunyai

    "isim dan memenuhiruang.

    B1D3E1Menyenaraikan benda-benada yang mempunyai

    "isim dan memenuhi ruang.B2D3E2Memberi maksud "irimB3D7E1Mengkelaskan benda-bendakepada ben uk "irim danbukan "irimB4D7E1Menun"ukkan udara! air!

    anah dan benda hidupmempunyai "isim danmemenuhi ruang melaluiak i4i i

    151 /'-

    1 /

    .2Memahami

    iga Murid boleh: B2D3E1

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    8/22

    ' keadaan "irim. menya akan "irim erdiri

    daripada +arah-+arah!menya akan iga keadaan

    "irim! menya akansusunan +arah- +arahdalam iga keadaan "irim!

    menya akan perbe+aanpergerakan +arah-+arahdalam

    iga keadaan "irim.

    Menya akan iga keadaan "irim

    B4D E1Menerangkan perbe+aansusunan dan pergerakan+arah-+arah dalam igakeadaan "irim

    1(2*/'-

    2'/'

    .Memahami konsepke umpaan

    Murid boleh:

    mende%inisikanke umpa an!menerangkanmengapa ada ob"ekdan $e$air imbul!

    menyelesaikan masalahmudah berkai anke umpa an!

    menya akanke umpa an pelbagaiob"ek dan $e$airmelaluiak i4i i.

    B3D E1Memberi de)nisike umpa an

    B5D2E1Menen ukan ke umpa anpelbagai ob"ek pepe"al dan$e$air! men"elaskanmengapa ob"ek dan $e$air

    imbul dan enggelamser a menyelesaikanbeberapa masalah mudahberkai an ke umpa an

    12 /'-*/'

    .'Menghargaipenggunaan$iri-$iri

    Murid boleh:

    memerihalkanbagaimana manusiamenggunakanpelbagai keadaan

    B6D3E1Membua beberapapenyelesaian masalahmengenai bagaimanamanusia menggunakanpenge ahuan en ang

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    9/22

    "irimdalamkehidupan harian

    "irim! memerihalkan

    bagaimana manusiamengaplikasikankonsep ke umpa an!

    pelbagai keadaan "irim!mengaplikasikan konsepke umpa an dan aplikasikonsep imbul dan

    enggelam dalam ben ukpro o aip

    4. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI

    M 1'/5-

    /5

    '.1Menge ahuikepelbagaiansumber di0umi

    Murid boleh:

    menyenaraikan sumber di0umi yang diperlukanun uk menyokongkesinambungan hidup!menyenaraikan sumber0umi yang digunakandalam kehidupanharian.

    B2D4E1Menyenaraikan sumber di

    0umi yang diperlukan un ukmenyokong kesinambunganhidup.

    B2D4E2Menya akan kegunaansumber-sumber bumi dalamkehidupan seharian.

    1911/5

    -15/5

    '.2Memahami unsur!seba ian dan

    $ampuran

    Murid boleh:

    menya akan maksudunsur! seba iandan $ampuran!

    memberi $on ohunsur! seba ian dan$ampuran!

    menya akan perbe+aan

    B2D5E1Memberi maksud unsur

    B2D5E2Memberi maksud seba ian

    B2D5E3Memberi maksud $ampuran

    9

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    10/22

    an ara unsur! seba iandan $ampuran!

    membanding danmembe+akan $iri-$irilogam dengan bukanlogam melalui ak i4i i!

    mengelaskan unsurkepada logam danbukan logamberdasarkan $iri-$irinya!

    memberi $on ohlogam dan bukanlogam!

    mengasingkankomponen dalam$ampuran melaluiak i4i i.

    .

    B4D!E1Menerangkan perbe+aanan ara unsur! seba ian dan$ampuran

    B5D3E1Membanding danmembe+akan $iri-$iri logamdengan bukan logam!mengelaskan unsur kepadalogam dan bukan logam danmemberi $on oh logam danbukan logam.

    B5D4E1Mengasingkan komponendalam $ampuran:

    • besi dan sul%ur• pasir dan garam

    melalui beberapa kaedah danmen"elaskan kaedah

    ersebu

    2*1 /5

    -22/5

    PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

    J N CUTI PERTENGAHAN TAHUN2 /5- /(

    21/(-

    12/(

    '.Menghargaikepen ingankepelbagaiansumber 0umi

    Murid boleh:

    menerangkankepen ingan

    B6D4E1Membua pemben angandalam pelbagai ben uk

    1*

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    11/22

    kepadamanusia

    kepelbagaian sumber0umi kepada manusia! menya akan maksudpemeliharaan danpemuliharaan sumber0umi! menya akan kepen inganpemeliharaan danpemuliharaan sumber0umi! mengamalkanpenggunaan! gunasemula dan ki ar semulabahan.

    mengenai :• maksud dan kepen ingan

    pemeliharaan danpemuliharaan alam seki ar

    • amalan guna semula danki ar semula bahan

    5. UDARA DI SEKELILING KITA22

    15/(-

    19/(

    5.1Memahamikomponendalamudara

    Murid boleh:

    menya akan komponendalam udara!

    menerangkan mengapaudara ialah sua u$ampuran!

    menya akan pera usanni rogen! oksigen dankarbondioksida dalam udara!

    menun"ukkan melaluiak i4i i:

    a# pera usan oksigendalam

    udara!b# udara mengandungi

    wap air!mikroorganisma dan

    B2D6E1Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara

    B3D!E1Menya akan sebab udaramerupakan sa u $ampuran

    B3D!E2Memberi pera usan bagini rogen! oksigen! karbondioksida dan gas nadirdalam

    B4D10E1Menen ukan pera usanoksigen dalam udara

    B4D10E2Membuk ikan udara

    11

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    12/22

    habuk. mengandungi 3ap air

    B4D10E3Menun"ukkan udaramengandungimikroorganisma dan habuk

    222/(

    -2(/(

    5.2Memahami$iri-$irioksigen dankarbondioksida

    Murid boleh:

    menyenaraikan $iri-$irioksigen dan karbondioksida!mengenal pas i oksigendan karbon dioksidaberdasarkan $iri-$irinya!

    memilih u"ian yangsesuai un uk oksigendan karbon dioksida.

    B4D11E1Mengenal pas i u"ian yangsesuai un uk oksigen dan $iri-$irinya melalui ak i4i i

    B4D11E2Mengenal pas i u"ian yangsesuai un uk karbon dioksidadan $iri-$irinya melaluiak i4i i

    J 2'*/(

    - /

    5.Memahamibaha3aoksigendiperlukanun ukrespirasi

    Murid boleh:

    menya akan enaga!karbon dioksida dan3ap air adalah hasilrespirasi! menghubungkai bendahidup menggunakanoksigen danmembebaskan karbondioksidasemasa respirasi! membanding danmembe+akan kandunganoksigen dalam udara

    B5D5E1Membuk ikan benda hidupmenggunakan oksigen danmembebaskan karbondioksida! enaga dan 3ap airsemasa respirasi melaluieksperimen

    B5D5E2Membanding danmembe+akan kandunganudara sedu an dengan udarahembusan dalam manusiamelalui eksperimen

    12

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    13/22

    sedu an dengan udarahembusan dalam manusia! menya akan oksigendiperlukan dalamrespirasi!men"alankan eksperimenun uk menun"ukkanbenda hidupmenggunakan oksigendan membebaskankarbon dioksida semasarespirasi.

    25(/ -1*/

    5.'Memahamibaha3aoksigendiperlukanun ukpembakaran

    Murid boleh:

    menya akanmaksudpembakaran!

    menya akan oksigendiperlukan un ukpembakaran!

    menyenaraikanhasilpembakaran!

    men"alankan eksperimenun uk mengka"ipembakaran.

    . B5D6E1Membuk ikan oksigendiperlukanun uk pembakaran!menyenaraikan hasilpembakaran danmenya akan maksudpembakaran melaluieksperimen

    2(1 /

    -1 /

    5.5Menganalisa kesanpen$emaranudara

    Murid boleh:

    menerangkanmaksudpen$emaranudara!

    menyenaraikan $on oh

    B6D5E1Membua pemben angandalam pelbagai ben ukmengenai :• pen$emaran udara• $on oh bahan $emar udara

    dan sumber1

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    14/22

    bahan $emar udara! menyenaraikan sumber

    bahan $emar udara! memerihalkan

    kesanpen$emaranudara!

    menerangkan langkah-langkah yang perludiambil un ukmenghalang danmenga3alpen$emaran udara.

    • kesan pen$emaran udara• langkah-langkah un uk

    menghalang danmenga3al

    • $ara mengekalkan udarasupaya bersih dan

    • memprak ikkan amalanyang mengekalkan udarayang bersih

    22*/

    -2'/

    PENILAIAN KURIKULUM 2

    CUTI HARI RA"A PUASA2 / - 1/

    ;<;,

    2/ -/

    5.(Menyedari

    kepen inganun uk

    mengekalkanudara yang

    bersih

    Murid boleh:

    memerihalkanbagaimanakehidupan "ika iadaudara bersih!

    men$adangkan $aramengekalkan udarasupaya bersih! memprak ikkan amalan

    yang mengekalkan udara yangbersih.

    6. SUMBER TENAGA29

    11/(.1Memahami Murid B2D7E1

    1'

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    15/22

    -1'/

    pelbagaiben uk dansumber

    enaga

    boleh:

    menyenaraikanpelbagai "enis enaga!

    menyenaraikanpelbagai sumber

    enaga! mengenal pas i

    perubahan enaga! mengenal pas i ma ahari

    sebagai sumber enagau ama!

    mengka"i perubahantenaga keupayaankepada tenagakinetik dan sebaliknya melaluiak i4i i.

    Menamakan "enis-"enisenaga

    B2D7E2Menyenaraikan sumber-sumber enaga

    B2D7E3Menya akan ma aharisebagai sumber enagau ama dan haba sebagai sa uben uk enaga

    B4D12E2Mengka"i perubahan enagakine ik kepada enagakeupayaan melalui ak i4i i

    *1 /

    -21/

    (.2Memahami

    enagabolehdiperbaharuidan yang

    idakbolehdiperbaharui

    Murid boleh:

    mende%inisikan enagaboleh diperbaharui danyang idak bolehdiperbaharui!

    mengelaskan pelbagaisumber enaga kepada

    enaga bolehdiperbaharui dan yang

    idak boleh diperbaharui menerangkan

    mengapa ki a perlumemulihara sumber

    enaga!

    B3D10E2Mende)nisikan enaga yangboleh diperbaharu dan idakboleh diperbaharu

    B3D10E1Mengelaskan pelbagaisumber enaga kepada

    enaga yang bolehdiperbaharu dan idak bolehdiperbaharu

    15

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    16/22

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    17/22

    -2 /

    Menyedarikepen inganmemuliharasumber

    enaga

    memerihalkanpen ingnyamemulihara sumber

    enaga! menerangkan

    pengunaan danpengurusan sumber

    enagayang $ekap.

    Men"elaskan melaluipenulisan krea i% mengenai :• mengapa ki a perlu

    memulihara sumberenaga!

    • $adangan en ang $ara-$ara penggunaan enagase$ara $ekap

    • kepen ingan memulihara

    sumber enaga• penggunaan dan

    pengurusan sumberenaga yang $ekap

    B6D6E1

    Men"elaskan melaluipenulisan krea i% mengenai :• mengapa ki a perlu

    memulihara sumberenaga!

    • $adangan en ang $ara-$ara penggunaan enagase$ara $ekap

    • kepen ingan memulihara

    sumber enaga• penggunaan dan

    pengurusan sumberenaga yang $ekap

    , 7 21/9-'/9

    .1Memahamihaba sebagai

    Murid boleh:

    1

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    18/22

    sua u ben ukenaga

    menya akanma aharimembebaskanhaba!

    menya akan sumberlain bagi haba!

    menya akan haba ialahsua u ben uk enaga!

    memberi $on ohpelbagai kegunaanhaba!menya akan maksudsuhu! menya akanperbe+aan an ara habadengan suhu.

    B4D13E1 Men"elaskan haba sebagai

    sua u ben uk enaga danma ahari membebaskan

    haba ser a $on oh-$on ohpelbagai

    kegunaan haba

    B4D13E2 Menya akan maksud suhu

    B4D13E3 Menya akan perbe+aanan ara haba dan suhu

    /9-11/9

    .2Memahamipengaliran

    haba dankesannya

    Muridboleh:

    menya akan habamenyebabkanpengembangan danpenge$u an pepe"al!$e$air dan gas!

    menya akan habamengalir dengan iga$ara 6konduksi!perolakan dansinaran#!

    menya akan habamengalir dari ka3asanpanas ke ka3asan se"uk!

    B4D14E1 Membuk ikan haba bolehmenyebabkan

    pengembangandan penge$u an dalam

    pepe"al! $e$air! dan gasmelalui ak i4i i.

    B4D14E2 Menghuraikan iga $arapengaliran haba melaluiak i4i i.

    1

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    19/22

    memberi $on ohpengaliran haba dalam%enomena alam!menya akan maksudkonduk or haba!

    menya akan maksudpeneba haba!

    menyenaraikanpelbagai kegunaankonduk or danpeneba haba dalamkehidupanharian!

    men"alankan eksperimenun uk mengka"i kegunaanbahan berbe+a sebagaipeneba haba.

    B4D14E3Men"elaskan dengan $on oh$ara pengaliran haba dalam%enomena semula"adi

    B4D14E4 Menya akan maksud

    konduk or dan penebahaba

    B4D14E5Menyenaraikan pelbagaikegunaan konduk or danpeneba haba dalamkehidupan harian

    B5D7E1Mengka"i kegunaan bahanberbe+a sebagai konduk ordan peneba haba melaluieksperimen

    '1'/9

    -1 /9

    .Menganalisa kesanhabake a as "irim

    Murid boleh:

    menya akan perubahankepada keadaan "irimdalam proses %i+ikal!

    menerangkanperubahan kepadakeadaan "irim yangmeliba kan

    B4D15E1Men"elaskan kesan haba

    erhadap perubahankeadaan "irim se$ara)+ikal

    B4D15E2Menghuraikanperubahan keadaan "irim

    19

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    20/22

    penyerapan danpembebasan haba!

    memberi $on ohpemerha ian harianyang menun"ukkanperubahan kepadakeadaan "irim.

    yang meliba kanpenyerapan danpembebasan habamelalui ak i4i i

    B4D15E3Memberi $on oh-$on ohdalam pemerha ian

    harian yangmenun"ukkan perubahankeadaan "irim

    521/9

    -25/9

    .'Mengaplikasi prinsippengembang an danpenge$u an "irim

    Murid boleh:

    menerangkan dengan$on oh pelbagaikegunaanpengembangan danpenge$u an "irim dalamkehidupan harian!

    mengaplikasikanprinsippengembangan danpenge$u an "irimdalammenyelesaikan masalahyang mudah.

    0(= 1Menghuraikan dalampelbagai ben ukpersembahan bagi beberapapenyelesaian masalahmengenai prinsippengembangan danpenge$u an "irim dalamkehidupan harian.

    (2 /9

    -2/1*

    .5Memahamibaha3apermukaan ob"ekyang

    Murid boleh:

    menya akan ob"ek yanggelap dan kusammenyerap haba lebihbaik daripada ob"ek pu ihdan berkila !

    B5D E1Mengka"i ob"ek yang gelapdan kusam menyerap habalebih baik daripada ob"ekpu ih dan berkila melalui

    2*

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    21/22

    gelap dankusammenyerapdanmembebaskan habadenga

    lebih baik

    menya akan ob"ek yanggelap dan kusammembebaskan habalebih baik daripada ob"ekpu ih dan berkila !

    men"alankan eksperimenun uk mengka"i

    penyerapan danpembebasan haba.

    ksperimen

    B5D E2Mengka"i ob"ek yang gelapdan kusam membebaskanhaba lebih baik daripadaob"ek pu ih dan berkila

    melalui eksperimen

    ;>?/1*-

    9/1*

    .(Menghargai %aedahpengaliran haba

    Murid boleh:

    mengamalkan prinsippengaliran haba demikehidupan yang lebihselesa.

    12/1*-

    1(/1*

    ULANGKAJI

    N;@

    919/1

    *-22/1

    *

    ULANGKAJI

    '*2(/1

    *-*/1*

    ULANGKAJI

    '1 ULANGKAJI

    21

  • 8/18/2019 Rpt Sains Tingkatan 1_2014

    22/22

    2/11-

    (/11'2

    9/11-

    1 /1

    1

    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

    431(/1

    1-2*/1

    1

    KEMASKINI PBS

    CUTI AKHIR TAHUN

    22