rpt matematik tingkatan 1

of 24 /24
SMK SUNGAI ARA, 11900 PULAU PINANG RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2015 TINGKATAN 1 M 1 5/1 – 9/1/15 PENANGGUHAN PDP AKIBA T BANJIR 1. BIDANG PEMBEL AJARAN: NOMBOR BULAT MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN M 2 12/1 – 16/1/15 1.1 Memaham !"#$e% #"m&"' &()a*. + Mem&)a#,- mem&aa a# me#()$ #"m&"' &()a* a)am %e'!a*aa# a*a( a#,!a. + M(' mem&aa a# me#()$ #"m&"' &()a* $ema$a me)a!(!a# %'"$e$ mem&)a#, a'%aa #)a %e'*ama $eh#,,a !e #)a *e'a!h' a)am $(a*( $e)a#, #"m&"' *e'*e#*( 0a#, &e'. "#*"h: + Mem&)a#, $ea'a me#a! a)am !(m%()a# $e%()(h a'%aa 2 h#,,a 1. + Mem&)a#, $ea'a me#('(# a)am !(m%()a# $e'a*($ a'%aa 12 $eh#,,a 2. + Me#,a#,,a'!a# #)a- *e'ma$(! #)a 0a#, %e'")eh a)am $*(a$ !eh(%a# $e&e#a' e#,a# mem&(#a'!a# #)a *e'$e&(*. 34 Mem&)a#,- mem&aa a# me#()$ #"m&"' &()a*. 34 Me#,e#a) %a$* #)a *em%a* a# #)a $e*a% ,* a)am #"m&"' &()a*. 34 Mem&(#a'!a# #"m&"' &()a*. Ba! " Me)a!(!a# %em&(#a'a# #"m&"' e#,a# &e*() a# *e%a* !e%aa- + #"m&"' &()a*  T e!a#!a# h(&(#,a# a#*a'a mem&(#a'!a # a# me#,a#,,a'!a #. #$T%# Pe*a Pe)&a,a A)'+ 3N)a *em%a* a# #)a ,*4  PENTAKSIRA N PBS Ba! 1 Me#,e#a) %a$* #"m&"' e#,a# &e*(). Ba! 2 Me#e#*(!a# e#,a# &e*()- + #)a *em%a* a# #)a ,* #"m&"' &()a*. 1

Author: cikgu-aisyah

Post on 13-Apr-2018

289 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  1/24

  SMK SUNGAI ARA, 11900 PULAU PINANG

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2015

  TINGKATAN 1

  M 15/1

  9/1/15

  PENANGGUHAN PDP AKIBAT BANJIR

  1. BIDANG PEMBELAJARAN: NOMBOR BULATMINGGU OBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGANAKTIVITI P&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 212/1

  16/1/15

  1.1 Memaham!"#$e% #"m&"'&()a*.

  + Mem&)a#,-mem&aa a#me#()$ #"m&"'&()a* a)am%e'!a*aa# a*a(a#,!a.+ M(' mem&aaa# me#()$

  #"m&"' &()a*$ema$a me)a!(!a#%'"$e$ mem&)a#,a'%aa #)a%e'*ama $eh#,,a!e #)a *e'a!h'a)am $(a*( $e)a#,#"m&"' *e'*e#*(0a#, &e'.

  "#*"h:+ Mem&)a#,$ea'a me#a!a)am !(m%()a#$e%()(h a'%aa2 h#,,a 1.+ Mem&)a#,$ea'a me#('(#a)am !(m%()a#$e'a*($ a'%aa12 $eh#,,a 2.+ Me#,a#,,a'!a##)a- *e'ma$(! #)a

  0a#, %e'")eha)am $*(a$!eh(%a# $e&e#a'e#,a#mem&(#a'!a##)a *e'$e&(*.

  34 Mem&)a#,-mem&aa a#me#()$ #"m&"'&()a*.34 Me#,e#a) %a$*#)a *em%a* a##)a $e*a% ,*a)am #"m&"'

  &()a*.34 Mem&(#a'!a##"m&"' &()a*.

  Ba! "Me)a!(!a#%em&(#a'a##"m&"' e#,a#&e*() a# *e%a*!e%aa- + #"m&"'&()a*

  Te!a#!a#h(&(#,a#a#*a'amem&(#a'!a# a#me#,a#,,a'!a#.

  #$T%#Pe*a Pe)&a,aA)'+3N)a *em%a*a# #)a ,*4PENTAKSIRAN PBSBa! 1Me#,e#a) %a$*#"m&"'e#,a# &e*().Ba! 2Me#e#*(!a#e#,a# &e*()- +#)a *em%a*a# #)a ,*#"m&"' &()a*.

  1

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  2/24

  1.2 Me)a!(!a#%e#,'aa# 0a#,me)&a*!a#%e#am&aha# a#%e#")a!a# #"m&"'&()a* (#*(!me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + Me#e'"!a%e#am&aha# a#%e#")a!a#me#,,(#a!a#$*a#a' a),"'*ma3%'#$% %e#,'aa#4-%e#,a#,,a'a#-me#"#,a! a#

  me#,'a e#,a#e%a* a*a(me#,,(#a!a#!e'*a$+%e#$e).+ Me#,,(#a!a#!a)!()a*"' (#*(!mem&a##, a#me#,e$ah!a#

  aa%a#.+ M('me#,em(!a a#me#0e)e$a!a#

  ma$a)ah 0a#,&e'!a*a# e#,a#%e#am&aha# a#%e#")a!a# #"m&"'&()a*.

  34 Me#am&ah#"m&"' &()a*.34 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a#%e#am&aha##"m&"' &()a*.34 Me#")a! #"m&"'

  &()a*.374 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a#%e#")a!a# #"m&"'&()a*.

  Pe#am&aha#a# %e#")a!a#%e')(m()a!a#e#,a# (a#"m&"'.Be'%e#e!a#a#

  &ahaa%e#")a!a#aa)ah$"#,$a#,a#&a,%e#am&aha#.

  Ba! 'Me)a!(!a#"%e'a$#"m&"' $ea'a$$*ema*!

  !e%aa- +,a&(#,a#0a#,me)&a*!a##"m&"' &()a*.

  M 819/1

  28/1/15

  1." Me)a!(!a#%e#,'aa# 0a#,me)&a*!a#%e#a'a&a# a#%em&aha,a#

  #"m&"' &()a* (#*(!me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + Me#e'"!a%e#a'a&a# a#%em&aha,a#me#,,(#a!a#$*a#a' a),"'*ma

  3%'#$% %e#,'aa#4-%e#,a#,,a'a#-me#"#,a! a#me#,'a e#,a#e%a* a*a(me#,,(#a!a#!e'*a$+%e#$e).+ Me#,,(#a!a#!a)!()a*"' (#*(!mem&a##, a#me#,e$ah!a#

  aa%a#.

  + M(' me#e'"!ah(&(#,a# a#*a'a%e#a'a&a#e#,a#%em&aha,a#.

  34 Me#a'a& (aa*a( )e&h #"m&"'&()a*.34 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,

  me)&a*!a#%e#a'a&a# #"m&"'&()a*.34 Mem&aha,$(a*( #"m&"' &()a*e#,a# $(a*(#"m&"' &()a* 0a#,)e&h !e).374 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a#%em&aha,a#

  #"m&"' &()a*.

  Be'%e#e!a#a#&ahaa:a4 Ha$) &aha,$(a*( #"m&"'

  e#,a# $a'aa)ah *a!*e'*a!' .&4 Ha$) &aha,$a' e#,a#$e&a'a#,#"m&"'3!e(a) $a'4a)ah $a'Ba! 'Me)a!(!a#"%e'a$

  #"m&"' $ea'a$$*ema*!!e%aa- +,a&(#,a#0a#,me)&a*!a##"m&"' &()a*.

  M 26/1

  8/1/15

  1.' Me)a!(!a#%e#,'aa# 0a#,me)&a*!a#,a&(#,a# "%e'a$*am&ah- *")a!-a'a& a# &aha,#"m&"' &()a* (#*(!me#0e)e$a!a#

  + M(' me#e'"!a,a&(#,a# "%e'a$#"m&"' &()a*e#,a#me#,,(#a!a#$*a#a' a),"'*ma3%'#$% %e#,'aa#4-%e#,a#,,a'a#-

  34 Me)a!(!a#%e#,'aa# 0a#,me)&a*!a#$e&a'a#, ,a&(#,a#"%e'a$ *am&ah-*")a!- a'a& a#&aha, #"m&"' &()a**e'ma$(!

  Be'%e#e!a#a#*e#*a#, *e'*&"%e'a$ a#%e#,,(#aa#*a#a !('(#,

  Ba! 5

  2

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  3/24

  ma$a)ah. me#,,(#a!a#!e'*a$+%e#$e) a*a(!a)!()a*"'.+ Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,&e'!a*a# e#,a#$*(a$ !eh(%a#$e&e#a'.

  + M('me#,,(#a!a#!a)!()a*"' (#*(!mem&a##, a#me#,e$ah!a#

  aa%a#.

  me#,,(#a!a# *a#a!('(#,.34 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a#,a&(#,a# "%e'a$*am&ah- *")a!-a'a& a# &aha,

  #"m&"' &()a**e'ma$(!%e#,,(#aa# *a#a!('(#,.

  (KBAT)Me#0e)e$a!a#ma$a)ah *a!'(*# $ea'a$$*ema*!0a#,me)&a*!a#,a&(#,a#

  "%e'a$%e)&a,a#"m&"'.

  2. BIDANG PEMBELAJARAN* URUTAN DAN POLA NOMBOR

  MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  CADANGANAKTIVITI P&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 52/2

  6/2/15

  2.1 Me#,e#a) a#me)a#(*!a#('(*a# a# %")a#"m&"' 0a#,*e'&e#*(! e#,a#mem&)a#, $ea'ame#a! a# $ea'ame#('(# a)am$e)a#, %e)&a,a$a;.

  + Me#,a*!a# ('(*a##"m&"' !e%aa %")aa)am $*(a$!eh(%a# $eha'a#.

  "#*"h:N"m&"' ,a#),(#a!a# $e&a,aa)ama* '(mah %aa$e&e)ah a)a# a#a)ama* '(mah

  #"m&"' ,e#a% %aa$e&e)ah a)a# 0a#,)a#.+ Me#,,(#a!a#!a)!()a*"' (#*(!me)a#,!a( h*(#,a#3me#a#a %")a#"m&"'4- me#e'"!a%")a #"m&"' *e'*e#*(a# me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  34Me#e'a#,!a#%")a &a, $a*(('(*a# #"m&"'0a#, &e'.34 Me)a#(*!a#('(*a# #"m&"'.34 Me)e#,!a%!a#$e&(*a# a)am('(*a# #"m&"'0a#, &e'.374 Mema

  ('(*a# #"m&"'&e'a$a'!a# %")a0a#, &e'.

  Ta!me)&a*!a##"m&"' #e,a*

  #$THINK*

  Pe*a B(h

  M 69/2

  18/2/15

  2.2 Me#,e#a)#"m&"' ,e#a% a##"m&"' ,a#) a#mem&(a*%e'#0a*aa# (m(m&e'!e#aa# e#,a##"m&"' *e'$e&(*.

  +.Me#e'"!a%e'#0a*aa# (m(mme#,e#a #"m&"',e#a% a# #"m&"',a#) $e%e'* :

  a4 Ha$) *am&ah#"m&"' ,e#a% a##"m&"' ,a#).&4 Ha$) a'a&

  #"m&"' ,e#a% a##"m&"' ,a#).4 Ha$) &e;a a#*a'a#"m&"' ,e#a% a#

  34 Me#,e#a) %a$*a# me#,h('a!a##"m&"' ,e#a% a##"m&"' ,a#).

  34 Mem&(a*%e'#0a*aa# (m(m&e'!e#aa# e#,a##"m&"' ,e#a% a##"m&"' ,a#).

  Pe*a B(hBe',a#a3%e'&e;aa#a#*a'a #" ,e#a%a# ,a#)4.

  PBS*

  Ba! 2

  Me#e#*(!a#e#,a# &e*()

  +#"m&"' ,a#)-#"m&"' ,e#a%a# #"m&"'

  8

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  4/24

  #"m&"' ,a#). %e'a#a.

  M a'#,a#

  E'a*"$*he#e$ (#*(!me#a#a #"m&"'%e'a#a 0a#, !('a#,a' 1.

  34 Me#,e#a) %a$*'+' #"m&"'%e'a#a.34 Me#e#*(!a#$ama aa #"m&"'0a#, &e' aa)ah#"m&"' %e'a#a.

  34 Me#e#*(!a#!e$em(a #"m&"'%e'a#a 0a#,!('a#, a'%aa1.

  Be' %e#e!a#a#&ahaa #"m&"'1 &(!a# #"m&"'%e'a#a3$a'#,a#E'a*"$*he#e$4+Ba# 2

  CUTI TAHUN BARU CINA 19+2+2015 20+2+2015

  M =28/2

  2

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  5/24

  $e&a)!#0a.

  2. Memaham'+' a#me#,,(#a!a#%e#,e*ah(a#*e#*a#, ,a#aa#$e%(#0a a#

  Ga#aa# >e%(#0aTe'!e) 3G>TK4$(a*( #"m&"'&()a*.

  + M(' me#a',a#aa# $e%(#0aa# G>TK e#,a#me#0e#a'a!a#,a#aa# &a, $e*a%#"m&"' 0a#, &e'.

  "#*"h:Ga#aa# &a, : -=- 12- ...Ga#aa# &a, 6 : 6-12- 1=- ...Ga#aa# >e%(#0a&a, a# 6 :12- 2- 86- =- ...

  34 Me#a',a#aa# $e%(#0a&a, (a a*a( *,a#"m&"' &()a*.34 Me#e#*(!a#$ama aa $a*(

  #"m&"' aa)ah,a#aa# $e%(#0a&a, (a a*a( *,a#"m&"' 0a#,&e'.34 Me#e#*(!a#G>TK &a, (aa*a( *,a #"m&"'0a#, &e'.

  Be' %e#e!a#a#&ahaa $a*($e#a'a ,a#aa#$e%(#0a (,ame'(%a!a#('(*a# #"m&"'.

  M 92/8

  6/8/15

  2.6 Memahama# me#,,(#a!a#%e#,e*ah(a#a!*"' $e%(#0aa# ?a!*"'>e%(#0a Te'&e$a'3?>TB4 $(a*(#"m&"' &()a*.

  + M('me#0e#a'a!a#$em(a a!*"' &a,$e*a% #"m&"' 0a#,&e' a# me#,e#a)%a$* a!*"' 0a#,$ama &a, $e*a%#"m&"'.+ M(' me#e'"!a-me#,e#a) %a$* a#me#e#*(!a# a!*"'$e%(#0a &a, #"m&"'&()a*.+ M(' me#a' ?>TBe#,a#me#0e#a'a!a#$em(a a!*"' &a,$e*a% #"m&"' 0a#,

  &e'.+ Me#e'"!a-me#,e#a) %a$* a#me#e#*(!a# ?>TB&a, $(a*( #"m&"'&()a*.+ Me#,,(#a!a#!aeah %ema!*"'a#%e'a#a (#*(!me#a' a!*"'%e'a#a $e%(#0a a#$e*e'($#0a me#a'

  ?>TB.

  34 Me#a' a!*"'$e%(#0a &a, (aa*a( *,a #"m&"'&()a*.34 Me#e#*(!a#$ama aa $(a*(#"m&"' aa)aha!*"' $e%(#0a&a, (a a*a( *,a#"m&"' &()a* 0a#,&e'.34 Me#e#*(!a#?>TB &a, (aa*a( *,a #"m&"'0a#, &e'.

  Ba! - $ KBAT

  #$THINKPe*a Pe)&a,aA)'

  5

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  6/24

  ?a!*"' $e%(#0a%e'a#a : 2 a# 8?>TB : 2 @ 8 6

  + Me#,,(#a!a#!aeah %em&aha,a#&e'()a#, (#*(!me#a' ?>TB.

  M 19/8

  18/8/15

  M11

  16/8 2/8/15

  UJIAN SELARAS 1

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  ". BIDANG PEMBELAJARAN* PECAHAN

  MINGGU

  OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITIP&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 1228/8

  2

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  7/24

  !e$e)('(ha#. m(' a)am !e)a$.4 Me)%a* !e'*a$.

  374 Me#()$%eaha#&e'a$a'!a#,am&a' 'aah0a#, &e'.

  ".2 Memahama#

  me#,,(#a!a#%e#,e*ah(a#*e#*a#,%eaha# $e*a'a

  + Me#,,(#a!a# &aha#!"#!'* a# ,am&a' 'aah

  (#*(! me#e'"!a !"#$e%%eaha# $e*a'a.

  + Me#,,(#a!a# )%a*a#!e'*a$ (#*(! me#e'a#,a# me#e'"!a+.Mem&a##,!a# #)a&a, (a %eaha# e#,a#me#(!a'!a# !e(a+(a%eaha# !e%aa

  %e#0e&(* a*a( %e#,a#,!a0a#, $ama.

  34 Me#a'%eaha# $e*a'a

  &a, %eaha#0a#, &e'.34 Me#e#*(!a#$ama aa (a%eaha# 0a#,&e' aa)ah$e*a'a.34Mem&a##,!a##)a &a, (a%eaha# 0a#,&e'.

  374 Me#0($(#%eaha# a)am*e'*& me#a!a# me#('(#.374Mem%e'm(ah!a# $(a*(%eaha# !e%aa$e&(*a#*e'e#ah.

  P/a T#/#+

  me#0a*a!a#%eaha# $e*a'a

  Ba! 2Me#e#*(!a#e#,a# &e*()+#)a%eaha# a# #)a#"m&"'%e'%()(ha#.

  M 188/8 8//15

  "." Memaham!"#$e% #"m&"'&e'am%(' a#%e'a!)a##0a.

  + Me#,,(#a!a# &aha#!"#!'*- ,am&a' 'aah a#,a'$ #"m&"' (#*(!mea!)!a# #"m&"'&e'am%('.+ Me#,e#a) %a$*%e#,,(#aa# #"m&"'&e'am%(' a)am $*(a$!eh(%a# $eha'a#.

  34 Me#,e#a)#"m&"'&e'am%('.34 Mea!)!a#$(a*( #"m&"'&e'am%('e#,a# ,am&a''aah.34 Me#()$$(a*( #"m&"'&e'am%('

  &e'a$a'!a#,am&a' 'aah0a#, &e'.374 Mem&a##,a# me#0($(##"m&"'&e'am%(' %aa,a'$ #"m&"'.

  ".' Memaham!"#$e%%eaha# aa'a# %eaha#*a! aa'.

  + Me#,,(#a!a# &aha#!"#!'* a# ,am&a' 'aah(#*(! me#(#(! a'ah(&(#,a# a#*a'a #"m&"'&e'am%(' e#,a#%eaha# *a! aa'.

  34 Me#,e#a)%eaha# aa'a# %eaha# *a!aa' a'%aa%eaha# 0a#,&e'.

  P/a B7#%

  B8a!aKe#a) %a$*%eaha#-#".&e'a

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  8/24

  + Me#,,(#a!a# !a)!()a*"'(#*(! me#e'"!ah(&(#,a# a#*a'a #"m&"'&e'am%(' e#,a#%eaha# *a! aa'.

  34 Me#(!a'#"m&"'&e'am%('!e%aa %eaha#*a! aa'.34 Me#(!a'%eaha# *a!aa' !e%aa

  #"m&"'&e'am%('.

  m%('- %eaha#aa' a# %eaha#*a! aa'

  ".5 Memaham!"#$e%%e#am&aha#a# %e#")a!a#%eaha# (#*(!me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + Me#,,(#a!a# &aha#!"#!'*- ,am&a' 'aah a#$m&") (#*(! me#(#(!a'a %'"$e$ %e#am&aha#a# %e#")a!a# %eaha#.+ Me#am&ah a# me#")a!%eaha# e#,a# me#()$%eaha# *e'$e&(* a)am&e#*(! %eaha# $e*a'a

  e#,a# %e#0e&(* 0a#,$ama *e'ma$(!%e#,,(#aa# G>TK.

  +Me)a!(!a# %e#am&aha#a# %e#")a!a# #"m&"'&e'am%(' e#,a#:a4 Me#am&ah a#me#")a! #"m&"' &()a*a# %eaha# $ea'a&e'a$#,a#.

  &4 Me#()$ #"m&"'&e'am%(' a)am &e#*(!%eaha# *a! aa'.+ Me#,em(!a a#me#0e)e$a!a# ma$a)ah0a#, &e'!a*a# e#,a#$*(a$ !eh(%a#$eha'a#.

  34 Me)a!(!a#%e#am&aha#me)&a*!a#:a4 Peaha#e#,a#%e#0e&(* 0a#,$ama.&4 Peaha#e#,a#

  %e#0e&(* 0a#,&e'&e;a.4 N"m&"' &()a*a# %eaha#.4 Peaha# a##"m&"'&e'am%('.e4 N"m&"'&e'am%('.

  34 Me)a!(!a#%e#")a!a#me)&a*!a#:a4 Peaha#e#,a#%e#0e&(* 0a#,$ama.&4 Peaha#e#,a#%e#0e&(* 0a#,&e'&e;a.4 N"m&"' &()a*

  a# %eaha#.4 Peaha# a##"m&"'&e'am%('.e4 N"m&"'&e'am%('.

  34Me#0e)e$a!a#ma$a)ahme)&a*!a#,a&(#,a#"%e'a$%e#am&aha#a# %e#")a!a#

  Pe#am&aha# a#%e#")a!a#me)&a*!a# *a!)e&h a'%aa *,a#"m&"'.

  Ba! 'Me)a!(!a# "%e'a$#"m&"' $ea'a

  $$*ema*! !e%aa+,a&(#,a# e#$+

  e#$ #"m&"'.

  Ba! 5

  Me#0e)e$a!a#ma$a)ah *a! '(*#$ea'a $$*ema*!0a#, me)&a*!a#,a&(#,a# "%e'a$%e)&a,a #"m&"'.

  =

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  9/24

  %eaha#.

  M 16/

  1//15

  ".- Memaham!"#$e%%e#a'a&a#a#%em&aha,a#%eaha# (#*(!

  me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + Me#,,(#a!a# &aha#!"#!'*- ,am&a' 'aah a#$m&") (#*(! me#e'"!aa# me#0a$a* %'"$e$%e#a'a&a# a#%em&aha,a# %eaha#.

  + "#*"h %e#a'a&a#:a4 N"m&"' &()a* a'a&e#,a# %eaha#.

  34 Me#a'a&:a4 N"m&"' &()a*e#,a# %eaha#a*a( #"m&"'&e'am%('.&4 Peaha#

  e#,a# #"m&"'&()a*.4 Peaha#e#,a# %eaha#.

  34Me#0e)e$a!a#ma$a)ahme)&a*!a#%e#a'a&a#%eaha#.

  Be' %e#e!a#a#&ahaa%e#a'a&a#%eaha# $e&a,a%e#am&aha#&e'()a#, %eaha#

  *e'$e&(*.L&a*!a# #"m&"'&e'am%('.

  &4 N"m&"' &()a* a'a&e#,a# #"m&"'&e'am%('.

  34 Mem&aha,:a4 Peaha#e#,a# #"m&"'&()a*.&4 Peaha#e#,a# %eaha#.4 N"m&"' &()a*e#,a# %eaha#.4 N"m&"'&e'am%('

  e#,a# #"m&"'&e'am%('.374Me#0e)e$a!a#ma$a)ahme)&a*!a#%em&aha,a#%eaha#.

  Pem&aha,a#me)&a*!a# *a!)e&h a'%aa *,a#"m&"' *e'ma$(!#"m&"' &()a*-%eaha# a##"m&"'&e'am%('.

  Ba! 5

  Me#0e)e$a!a#ma$a)ah *a! '(*#$ea'a $$*ema*!0a#, me)&a*!a#,a&(#,a# "%e'a$%e)&a,a #"m&"'.

  M 1518/

  1

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  10/24

  ma$a)ah. *a#a !('(#,.34Me#0e)e$a!a#ma$a)ahme)&a*!a#,a&(#,a#"%e'a$%e#am&aha#-

  %e#")a!a#-%e#a'a&a# a#%em&aha,a#%eaha#*e'ma$(!%e#,,(#aa#*a#a !('(#,.

  '. BIDANG PEMBELAJARAN* PERPULUHAN

  MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  CADANGANAKTIVITI P&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 162/

  2//15

  '.1 Memahamh(&(#,a# a#*a'a%e'%()(ha# a#%eaha#.

  + Me#,,(#a!a#&aha# !"#!'*-,am&a' 'aah-!a)!()a*"'- a#$m&") (#*(!me#e'a#,!a#h(&(#,a# a#*a'a%e'%()(ha# a#%eaha#.

  34 Mea!)!a#%eaha# $e&a,a%e'%()(ha# a#&e,*( (,a$e&a)!#0a.34 Mea!)!a#%eaha# e#,a#%e#0e&(* 1- 1a# 1 $e&a,a%e'%()(ha#.34 Mem&aa a#me#()$ %e'%()(ha#$eh#,,a

  %e'$e'&(C.374 Me#(!a'%eaha# !e%aa%e'%()(ha# a#&e,*( (,a$e&a)!#0a.

  .8 &aa$e&a,a:$a'%e'%()(ha#*,a.5 &aa$e&a,a:$a'%e'%()(ha#$a' )ma8.29 &aa$e&a,a:*,a

  %e'%()(ha#(a $em&)a#

  P/a T#/#$H(&(#,a#a#*a'a%e'%()(ha#a# %eaha#

  M 1((* a)am'aah a*a$N&")eh#ama!a#$e&a,a BAa*a( A a*a(B.Bm, m('me#,e#a a'ame#,(!('$((* e#,a#%'"*'a!*"'.G(#a!a#a'ah 3"4$e&a,a (#*(!('a# $((*.

  Ba! "+Me#,(!(' a#me)(!$ $((*e#,a# *e%a*.P/a A#$me#,e)a$!a#

  $((*

  M 82/=

  2=/=/15

  9.2 Memaham!"#$e% ,a'$ $e)a'a# ,a'$ $e'e#a#,.

  + M(' me#,e#a)%a$* ,a'$ $e)a'a# ,a'$ $e'e#a#,0a#, *e'a%a* &)! a'ah."#*"h#0a *e%&(!(- *#,!a% a#%#*(.

  34 Me#,e#a) %a$*,a'$ $e)a'.34 Me#,e#a) %a$*,a'$ $e'e#a#,.34 Me#0a*a!a#&ahaa $((* 0a#,*e'&e#*(! a'%aa,a'$ $e'e#a#,a)ah 9.

  Te,a$!a#&ahaa (a,a'$ aa)ah$e)a' !a!e(a+(a,a'$ *e'$e&(**a! a!a#&e'$)a#,.>a*( ,a'$$e'e#a#,

  a)ah ,a'$0a#,mem&e#*(!$((* 9"e#,a# ,a'$0a#, $a*( )a,.

  Ta#a!a#$(a*( $((*9"

  1=

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  19/24

  9." Memaham a#me#,,(#a!a# '$((* 0a#,&e'!a*a# e#,a#,a'$ &e'$)a#,(#*(!me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + M(' me#,!a' $((* 0a#,&e#*(! ")eh ,a'$&e'$)a#,.

  Pe*a Pe)&a,a A)' '+' $((* %aa,a'$ &e'$)a#, a#

  ,a'$ $e'e#a#,

  34 Me#,e#a) %a$*,a'$ &e'$)a#,.34 Me#e#*(!a# '$((* &e'*e#*a#,a#&((- %e)e#,!a%a# %e#,,e#a%.34 Me#e#*(!a##)a $((* %aa

  $(a*( ,a'$ )('($a%a&)a #)a $((*&e'$e&e)aha#&e'.374 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a# $((*0a#, &e#*(! ")eh,a'$ &e'$)a#,.

  Pa$a#,a#$((*&e'*e#*a#,a#&((:

  AB a#DBE 3a c4ABD a#BE 3b d4Ha$) *am&ah$((*&e'$e&e)aha#%aa ,a'$)('($ a)ah1=:a + b = 180

  Ba! 5+Me#0e)e$a!a#ma$a)ah$ea'a$$*ema*!0a#,me)&a*!a#-$((* a#,a'$.

  10. BIDANG PEMBELAJARAN* POLIGON

  MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  CADANGANAKTIVITI P&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 8581/=Ha'

  Keme'e!aa#

  1/9 /9/15

  10.1 Memaham!"#$e% %"),"#.

  + Me#,,(#a!a#&aha# !"#!'*$e%e'* %'"*'a!*"'-%em&a'$- !e'*a$,'- ,e"&" a#%e'$a# !"m%(*e'(#*(! me#e'"!a!"#$e% %"),"#.

  + M(' me#e'"!ah(&(#,a# a#*a'a$$- %e%e#('(a# &(( %"),"#.

  34 Me#,e#a)%"),"#.34 Me#ama!a#%"),"# $e,*,a-$$ em%a*-%e#*a,"#-he!$a,"#-he%*a,"# a#"!*a,"#4.

  34 Me#e#*(!a#&)a#,a# $$- &((a# %e%e#('(%"),"# 0a#,&e'.374 Me)a!a'%"),"#.

  G(#a!a# h('(&e$a' (#*(!me#ama!a#&((.

  P/a Daa4+Me#ama!a#

  %"),"#Ba! 2$Me#ama!a#

  e#$ e#$%"),"# e#,a#&e*().

  10.2 Memaham!"#$e% $me*'.

  + M(' me#e'"!a$me*' e#,a#

  34 Me#e#*(!a#a# me)(!$ %a!$

  Be#*(!+&e#*(!*e'ma$(!

  19

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  20/24

  e'm#- &)"! %")a,me)%a* !e'*a$a*a( mem&(a*'e!a &e#*(!inkblot.+ M(' me#e'"!a!e%e#*#,a#$me*' a)am

  $*(a$ ha'a#."#*"h#0a "'a!%aa &a#,(#a#a# (.

  $me*' $(a*(&e#*(!.34 Me)e#,!a%!a#$(a*( &e#*(!a%a&)a %a!$$me*' a#$e&aha,a#a'%aa &e#*(!

  *e'$e&(* &e'.34 Me)(!$ "'a!me#,,(#a!a#!"#$e% $me*'.

  %"),"#.

  M 86

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  21/24

  %e'$a# ,e"me*'#am!.

  &ahaa ha$)*am&ah $((*+$((* %ea)ama#$(a*( $$ em%a*a)ah 86Q.374 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a# $$

  em%a*.

  $$*ema*! 0a#,me)&a*!a#-%"),"#

  11. BIDANG PEMBELAJARAN* PERIMETER DAN LUAS

  MINGGU OBJEKTIFPEMBELAJARAN

  CADANGAN AKTIVITIP&P

  HASILPEMBELAJARAN

  CATATAN

  M 8e'a

  P/a B7#%B8a!a

  Ba! '+Me)(!$&e#*a#,a#!(&($ a#

  !(&"e#,a# &e*().

  22

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  23/24

  M(' &e'*a##,(#*(! me#a'%e%ea) &)!a'ah &e'a$a'!a#!e*e'a#,a#*e'$e&(*.+ Me#e'"!a

  h(&(#,a# a#*a'am(!a- *e% a#&(( !(&($ a#!(&".+ Mem&a##, a#mem&e;a a#*a'a!(&($ a# !(&".>e*e'($#0ame#0"a)!a# m('*e#*a#, !e$amaa#a*a( %e'&e;aa#a#*a'a !(&($ a#

  !(&".+ Me#,,(#a!a#&aha# !"#!'*3$e%e'* !"*a! 0a#,*e'&(!a4 (#*(!me'e!a &e#*(!&e#*a#,a# !(&($a# !(&".

  M 219/1

  28/1/15

  12.2 Memaham

  !"#$e% $ %a(!(&" (#*(!me#0e)e$a!a#ma$a)ah.

  + Me#,,(#a!a#

  !(&($ (#* a*a(&aha# !"#!'* 0a#,)a# (#*(! m('me#e'"!a !"#$e%$ %a(.

  Me#e'"!a a#me#e'&*!a#"'m()a (#*(!me#e#*(!a# $%a( !(&".

  34 Me#,a#,,a' $

  %a( !(&".34 Me#e#*(!a# $%a( !(&".34 Me#0e)e$a!a#ma$a)ah 0a#,me)&a*!a# $ %a(!(&".

  m8&aa

  $e&a,a:$e#*me*e'%a(I$ %a( &a,$(a*( !(&($(#* a)ah 1(#* %a(.

  M 8

  26/1+8/1/15

  Pem&e#*a#,a# : B6 + Me#0e)e$a!a# Ma$a)ah a)am >a*( >*(a$ Da# U)a#,!a

  Pe%e'!$aa# A!h' Tah(#

  M 2/11+

  6/11/15

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  M 5 M6

  9/11 2/11/15

  Me#,('($ ?a) a# Re!" PB>

  28/11

  +81/12/15

  CUTI AKHIR TAHUN

  28

 • 7/26/2019 RPT Matematik Tingkatan 1

  24/24