rpt tingkatan 2 sivik

Upload: fahda-nuraudah

Post on 24-Feb-2018

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  1/21

  SAM SULTAN HISAMUDDIN

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  PBS 2015

  PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

  TINGKATAN 2

  Disediakan Oleh :

  PN. SA'ADIAH BT ABU BAKARGURU MATA PELAJARAN SIVIK

  SAM SULTAN HISAMUDDIN,SG BERTIHKLANG, SELANGOR!"ahda#$%&'ail()'*

  1

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  2/21

  RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

  TINGKATAN 2

  2015

  PENGGAL 1

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  1 1. Taklimat KhidmatMasyarakat

  i. Perancangan

  ii. Amali/Aktiviti

  iii. Refleksi

  iv. Laporan

  v. Penghargaan

  A. Khidmat Masyarakatboleh dialankan

  secara !

  i. "erpas#kan $% ahli&

  ata#

  ii. "erpasangan $' ahli&

  ata#

  iii. (ndivid#

  ". )olio Khidmat

  Masyarakat dihasilkan

  secara individ#.

  A. Tema ' ! *(+,P

  "-RMAARAKAT

  $R##k teks PK hal.

  10

  2 103&

  ". 04 markah akhir

  tah#n.

  5. Meng#mp#l folio

  Khidmat Masyarakat

  pada Mingg# ke 673

  '. TaklimatPenilaian Aspek

  Kemahiran dan 8ilai

  PK

  9#r# boleh menilai aspek!

  i. aktiviti sepanang

  P:P.

  ii. sikap m#rid sepanang

  P:P.

  iii. nota m#rid.

  iv. dan sebagainya.

  A. epanang P:P.". '%4 markah akhir

  tah#n. $Penilaian

  *olistik&

  TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

  ' ,8(T 1

  PENDIDIKAN

  MENJAMIN

  KECEMERLANGAN

  DIRI

  1. mengh#raikan ciri6ciri

  kecemerlangan diri.

  '. mengamalkan b#daya

  ilm#

  #nt#k mencapai

  kecemerlangan diri.

  7. men#n#kkan ciri6ciri

  per;atakan yang

  terp#i.

  )ikir dan a;ab $m/s 7&

  AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  3/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  7 AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  4/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  5/21

  %

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  6/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  = AKT(&

  >

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  7/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASILPEMBELAJARAN

  CADANGANAKTIVITI

  '1% UJIAN BULANAN !1" S#$%$& '$() M)&**+ 2

  ,)&**$ )&**+ .

  1 M(899,

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  11 AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  8/21

  1' ,8(T %

  WARISAN KESENIAN

  PELBAGAI KAUM

  1. menerangkan enis6

  enis

  ;arisan kesenian

  pelbagai

  ka#m di Malaysia

  '. memberi makl#mat

  tentang kepentinganm#@ik

  dalam kehid#pan

  man#sia

  7. berbangga dengan

  kekayaan kesenian

  Malaysia

  Teliti dan faham $m/s >3

  2 >=&

  =

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  9/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  1' AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  10/21

  MINGGU/TARIKH

  UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  1> AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  11/21

  keraaan dalam sistem

  pemerintahan

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  '7 AKT(A

  MARI MENGUNDI

  1. menelaskan proses

  pilihanraya di Malaysia

  '. menalankan

  tangg#nga;ab

  sebagai

  ;arganegara

  7. men#n#kkan tingkah

  lak#

  sopan dan beradab

  #nt#k

  menaga ime negara

  "#at Refleksi $m/s =&

  '0 AKT("PARLIMEN

  LAMBANG

  DEMOKRASI

  1. menelaskan prosesdemokrasi di Malaysia

  '. meningkatkan

  kemahiran

  berbahas ala parlimen

  7. men#n#kkan sikap

  bertangg#nga;ab

  sebagai

  ;arganegara

  "aca dan fahami $m/s&

  '% ,8(T 3

  RAJA

  BERPELEMBAGAAN

  1. mengh#raikan sistem

  Raa

  "erperlembagaan di

  Malaysia

  '. mencari makl#mat

  tentang

  Malis Pertabalan

  Raa6

  Raa

  7. men#n#kkan taat setia

  kepada raa

  "aca dan fahami $m/s

  '1%1&

  '> AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  12/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  '3 ,8(T =

  TUGAS DAN

  TANGGUNGJAWAB

  KITA

  1. mengenal pasti

  peranan

  dan tangg#nga;ab

  ;arganegara'. memberikan

  s#mbangan

  kepada negara

  7. men#n#kkan tingkah

  lak#

  sopan dan beradab

  #nt#k

  menaga ime negara

  )ikir dan a;ab $m/s

  '1%0&

  '= AKT(&

  ' UJIAN BULANAN !2" S#$%$& '$() M)&**+ 22 M)&**+ 2

  7 AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  13/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  7' AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  14/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  70 ,8(T '1%

  BERSATU PADU

  MENGHADAPI

  CABARAN

  1. menelaskan

  kepentingan

  mengekalkan

  keamanannegara dan d#nia

  '. bekerasama dan

  bersat#

  pad# dalam menangani

  ses#at# masalah

  7. menghargai keamanan

  negara dan d#nia

  )ikir dan a;ab $m/s

  1'=&

  7% AKT( AKT(

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  15/21

  MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL

  PEMBELAJARAN

  CADANGAN

  AKTIVITI

  7PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  S#$%$& '$() T4$ 1

  ,)&**$ T4$

  0AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  01AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  0'AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  CUTI AKHIR TAHUN

  1%

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  16/21

  CONTOH ORMAT LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 2

  1. K,L(T L,AR

  Proek Khidmat Masyarakat

  *id#p "ermasyarakat

  8ama ! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBTingkatan ! 'BBBBBBBBBBBBBBBBBB

  K/P ! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  Tah#n ! 'BBBBBBB

  9#r# ! BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  '.

  (si Kand#ngan

  "il Perkara *alaman

  7.

  $A& P-RA85A89A8

  1. Ta#k proek !

  Menaga kebersihan tempat kediaman.

  6 dalam kediaman.

  6 persekitaran kediaman.

  '. Cbektif proek !

  a.

  b.

  c.

  d.

  e

  1>

  '1%

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  17/21

  7. Aktiviti6aktiviti !

  a.

  b.

  c.

  d.

  e.

  0. Tempoh masa !

  '1% am

  $"& K-R?A AMAL(

  "il Tarikh / Masa / ?am Aktiviti

  1. *ari ! abt#

  Tarikh ! 1' ?an#ari '=

  Masa ! =. 2 '1%. pagi $' am&

  6 Mer#mp#t

  6 Membaa

  6 Menyiram pokok b#nga

  6 Alih pas# b#nga

  '.

  $5& R-)L-K(

  a. Keayaan proek !

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  b. Kelemahan proek !

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  c. *arapan !

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  13

  1%

  %

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  18/21

  +. LAPCRA8

  ediakan laporan terseb#t secara individ#

  P-89*AR9AA8 6 +alam bent#k s#rat ata# kad #capan terima kasih.

  6 ,pah dalam bent#k ;ang sak#

  LAMP(RA8

  9ambar6gambar yang berkaitan sepanang proek dialankan.

  RA85A89A8 P-M"-LA?ARA8 M,R(+

  MATA P-LA?ARA8 ! P-8+(+(KA8 (

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  19/21

  MINGGU / TARIKH TEMA / UNIT / AKTIVITI CATATAN

  1

  $%/1 2 /1&

  1. Taklimat Khidmat Masyarakat

  a. Perancangan

  b. Kera Amali

  c. Refleksi

  d. Laporan

  e. Penghargaan f. Lampiran

  g. Pemarkahan

  A. Tema ' !

  *id#p "ermasyarakat

  ". 04 markah akhir

  tah#n.

  5. Tarikh hantar !

  ebel#m akhir eptember '

  '. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan

  8ilai PK

  A. epanang P:P.

  ". 74 markah akhir

  tah#n.

  '

  $1'/1 2 1>/1&

  Tema 1 ! Pencapaian Kendiri

  ,nit 1 ! Pendidikan Menamin

  Kecemerlangan +iri

  Aktiviti 1A ! Tokoh 5emerlang

  7

  $1/1 2 '7/1&

  Aktiviti 1" ! Kegigihan Memba;a

  KecemerlanganAktiviti 15 ! Apakah 5ita6citak#

  0

  $'>/1 2 7/1&

  Aktiviti 1+ ! Matlamat *id#pk#

  Tema ' ! *#b#ngan Kekel#argaan

  ,nit ' ! Kemesraan Menalin Perpad#an

  Kel#arga

  %

  $'/' 2 >/'&

  Aktiviti 'A ! Kerasama Mengerat Perpad#an

  Aktiviti '" ! R#mahk# y#rgak#

  >

  $/' 2 17/'&

  Aktiviti '5 ! ayangi Kel#arga Anda

  Aktiviti '+ ! "ersama Kel#arga Memba;a

  "ahagia3

  $1>/' 2 '/'&

  Tema 7 ! *id#p "ermasyarakat

  ,nit 7 ! *ormati *ak Crang Lain

  Aktiviti 7A ! Kepelbagaian Masyarakat Kita

  =

  $'7/' 2 '3/'&

  Aktiviti 7" ! Menghormati "akat Crang Lain

  Aktiviti 75 ! Kepentingan Menghormati Pendapat

  Crang Lain

  $'/7 2 >/7&

  ,nit 0 ! emangat Kekitaan

  Aktiviti 0A ! Perpad#an

  Aktiviti 0" ! Perm#afakatan Menalin Kemesraan

  '1%

  $/7 2 17/7&

  UJIAN BULANAN !2" oalan merangk#mi ta#k

  dari mingg# ' 2 mingg# 1 Mingg# CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  11

  $'7/7 2 '3/7&

  Aktiviti 05 ! "#atlah Kebaikan

  Aktiviti 0+ ! Keselamatan Tangg#nga;ab

  "ersama

  1'

  $7/7 2 7/0&

  Tema 0 ! Darisan Kepelbagaian "#daya

  Malaysia

  ,nit % ! Darisan Kesenian Pelbagai Ka#m

  1'

  $7/7 2 7/0&

  Aktiviti %A ! Darisan Alat M#@ik

  17

  $>/0 2 '1%/0&

  Aktiviti %" ! "agaimana Rentak "egit#lah

  Tarinya

  1

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  20/21

  17

  $>/0 2 '1%/0&

  Aktiviti %5 ! Darisan Kraftangan

  10

  $17/0 2 13/%&

  Aktiviti %+ ! Permainan Darisan

  1%

  $'/0 2 '0/0&

  Aktiviti %- ! eni "ina Kreativiti "angsa

  1>$'3/0 2 1/%&

  Aktiviti %) ! elemb#t ?ari ehal#s L#kisan

  13

  $0/%6=/%&

  ULANGKAJI

  1=

  $11/%61%/%&

  ULANGKAJI

  1

  $1=/% 2 ''/%&

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /

  PERCUBAAN 1

  oalan merangk#mi ta#k

  mingg# 7 2 mingg# '

  '

  $'%/%6'/%&

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /

  PERCUBAAN 1

  PENGGAL 2'1

  $1%/> 2 1/>&

  Tema % ! Malaysia 8egara "erda#lat

  ,nit > ! +emokrasi "erparlimen

  ''

  $''/> 2 '>/>&

  Aktiviti >A ! Mari Meng#ndi

  '7

  $'/> 2 7/3&

  Aktiviti >" ! Parlimen Lambang +emokrasi

  '0

  $>/3 2 '1%/3&

  ,nit 3 ! Raa "erpelembagaan

  '%$17/3 2 13/3& Aktiviti 3A ! Alat Kebesaran Raa6Raa

  '>

  $'/3 2 '0/3&

  ,nit = ! T#gas dan Tangg#nga;ab Kita

  '>

  $'/3 2 '0/3&

  Aktiviti =A ! 9#nakan *ak Kita

  '3

  $'3/3 2 71/3&

  Aktiviti =" ! Kera "ersama

  '=

  $7/= 2 3/=&

  Aktiviti =5 ! (k#t al#ran ang "et#l

  '

  $%/= 2 10/=&

  Aktiviti =+ ! Terima Kasih Malaysia

  7

  $13/=6'1/=&

  UJIAN BULANAN 2 oalan dari m/s '1 6'

  ( M(899,

  $'0/=6'=/=&

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  71

  $71/= 2 0/&

  Tema > ! 5abaran Masa +epan

  ,nit ! Kestabilan ?entera Pentadbiran

  8egara

  7'

  $3/ 2 11/&

  Aktiviti A ! Kepimpinan "er;a;asan

  Aktiviti " ! Kepentingan ?entera Pentadbiran

  "erkesan

  '

 • 7/25/2019 Rpt Tingkatan 2 Sivik

  21/21

  77

  $10/ 2 1=/&

  ,nit '1% ! "ersat# Pad# Menghadapi

  5abaran

  70

  $'1/6'%/&

  Aktiviti '1%A !Malaysia dan 8egara erahan )olio Khidmat

  Masyarakat

  7%$'=/ 2 '/'1%&

  Aktiviti '1%" ! Malaysia +alam *#b#nganAntarabangsa

  Aktiviti '1%5 ! Perang dan Keman#siaan

  EKemaskini )olio Khidmat Masyarakat

  Eerahan )olio Khidmat Masyarakat

  7>

  $%/'1%6/'1%&

  ,LA89KA?(

  73

  $1'/'1%61>/'1%&

  ,LA89KA?(

  7=

  $1/'1% 2 '7/'1%&

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN oalan merangk#mi tema

  12 >

  7$'>/'1% 2 7/'1%&

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN oalan merangk#mi tema 12 >

  0

  $'/11 2>/11&

  PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN

  AKHIR TAHUN

  01

  $/11 2 17/11&

  PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN

  AKHIR TAHUN

  0'

  $1>/11 2 '/11&

  PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN

  AKHIR TAHUN

  CUTI AKHIR TAHUNENGGAL 1

  '1