rpt sivik (ting.3) 2016

Download Rpt Sivik (Ting.3) 2016

Post on 25-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  1/24

  RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

  TINGKATAN 3

  2016

  MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI104/01-08/011. Taklimat Khidmat

  Masyarakat

  i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti

  iii. Refleksi

  iv. a!"ran

  v. PenghargaanA. Khidmat Masyarakat#"leh di$alankan secara

  i. %er!as&kan '( ahli ata&

  ii. %er!asangan ') ahli*

  ata&iii. +ndivid&

  %. ,"li" KhidmatMasyarakat dihasilkan

  secara individ&.A. Tema 4

  AR+AKP%A2A+A

  %3A5A +

  MAA5+A

  'R&$&k teks PK hal. 167 196*%. 40: markah

  ;. Meng&m!&l f"li" se#el&m !ercaan PMR)11/01). TaklimatPenilaian As!ek

  Kemahiran dan ilai

  PK2&r& #"leh menilai as!eki. aktiviti se!an$ang P

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  2/24

  >

  18/01-))/013+T 1PENCAPAIAN KENDIRIi. Mengenal !asti !"tensi

  yang ada !ada diri.

  ii. Menyatakan cara-cara&nt&k memanfaatkan

  !"tensi diri.

  iii. Menyatakan nilai yang

  !erl& ada &nt&kmen$amin ke$ayaan

  dalam ses&at& ker$aya

  yang dice#&ri.Mencari makl&mat 'm/s >*AKT+?+T+ 1A

  KERJAYA MASA DEPANi. Menyatakan ker$ayayang ses&ai dengan

  diri yang ada didalam dan di l&ar

  negara.

  ii. Menyenaraikan cara- cara &nt&k

  merealisasikan

  ker$aya yang men$adi

  !ilihan.iii. Men&n$&kkan

  keyakinan diri &nt&k

  mener"ka ker$ayayang diminati.

  Meng&m!&l makl&mat 'm/s 6*

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  3/24

  MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI4

  )(/01-)7/01AKT+?+T+ 1%MENGENAL KEUPAYAAN DIRIi. Mengenal !asti

  kelayakan akademik

  dan kelayakan ikhtisasyang di!erl&kan

  mengik&t ker$aya yang

  #er#e@a.

  ii. Menyatakan kemahiranyang di!erl&kan dalam

  ses&at& ker$aya.

  iii. Men&n$&kkan

  keyakinan diri &nt&kmener"ka ker$aya

  yang diminati.Menganalisis 'm/s 7*AKT+?+T+ 1;

  MEMILIH KERJAYAi. Memilih ker$aya yang

  ter#aik &nt&k diri.

  ii. Menyatakan ciri-ciriker$aya yang di!ilih.

  iii. Meningkatkan

  keyakinan

  diri &nt&k memilihker$aya yang diminati.Mem#&at r&m&san 'm/s 11*(

  01/0)-0(/0)

  (1(/0)-17/0) 3+T )

  MEMBUAT KEPUTUSANi. Mem#&at ke!&t&san

  dengan mengam#il kirakesan dan aki#at

  ke!ada diri dan "rang

  lain.

  ii. Men$e$aki rantaian

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  4/24

  kesan dan aki#at

  dari!ada

  ses&at& ke!&t&san.iii. Mem#&at ke!&t&san

  yang #i$ak adil dan

  #ertangg&ng$aBa#.Minda aktif 'm/s 16*CUTI TAHUN BARU CINA

  08/02-09/02 2016 AKT+?+T+ )A

  MEMILIH JURUSANi. Mengenal !asti kesan

  dan aki#at terhada! diridan "rang lain atas

  setia! ke!&t&san yang

  diam#il.

  ii. Mem#&at ke!&t&sanyang #i$ak dan adil

  dalam memilih $&r&san.

  iii. Prihatin tentang kesan

  terhada! "rang lainatas ke!&t&san

  memilih ses&at&$&r&san

  Refleksi'm/s ))*MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITITEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN6

  ))/0)-)6/0)3+T >

  TANGGUNGJAWAB DIJAGA, KELUARGA SEMPURNAi. Menyatakantangg&ng$aBa#

  terhada! kel&arga.

  ii. Mencadangkan cara-cara &nt&k men$alinkan

  h&ngan yang erat

  dalam kel&arga.iii. Mengamalkan sika!

  #ertangg&ng$aBa#

  se#agai angg"ta

  kel&arga.Main Peranan'm/s )7*9

  )7/0)-04/0>AKT+?+T+ >A

  KELUARGA MUAFAKAT HUBUNGAN ERATi. Menyatakan ke!entingan nilai kasihsaying dalam kel&arga

  ii. Menyelesaikan masalah yang #erlak& dalam kel&arga.

  iii. Men$alinkan h&nganyang erat dalam kel&arga.Menilai iri 'm/s >)*AKT+?+T+ >%

  KEPEKAAN TERHADAP KEPERLUAN KELUARGAi. Menyatakan cara-cara

  &nt&k mem#ant& dalam

  kel&arga dari segi

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  5/24

  fi@ikal dan mental.

  ii. Menerangkan cara-cara

  &nt&k mem#ant& ahlikel&arga dari segi

  em"si dan r"hani

  iii. Mem#erikan!enghargaan ke!ada

  i#& #a!a

  ;i!ta P&isi 'm/s >(*Al#&m kel&arga

  Kad 3ca!an8

  09/0>-11/0>

  AKT+?+T+ >;

  KELUARGA SELAMAT HIDUP SEJAHTERAi. Menyatakan cara-cara

  &nt&k men$aga

  keselamatan kel&arga.

  ii. Men$elaskan !erkarayang !erl& dilak&kan

  a!a#ila kel&ar darir&mah.

  iii. Men$aga tingkah lak&

  demi mar&ah kel&arga.Per#incangan 'm/s >(*7

  UJIAN BULANAN 1!

  S"#$#% '( M(%))* 2 +(%))# (%))* -1 M+223

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  12/03.20/03 2016

  MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITI10)1/0>-)(/0> AKT+?+T+ >

  MENJAGA MARUAH KELUARGAi. Mengenal !asti tingkah

  lak& yang

  mencemarkanmar&ah kel&arga.

  ii. Mengh&raikan tingkah

  lak& yang da!atmencemarkan mar&ah

  kel&arga.

  iii. Mengamalkan tingkahlak& yang da!at

  meningkatkan mar&ah

  kel&arga.Peta Minda 'm/s 41*TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT11

  )8/0>-01/04

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  6/24

  3+T 4

  KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMAi. Menyatakan

  ke!entingan!emeliharaan dan

  !em&liharaan alam

  sekitar.ii. Menyenaraikan

  !eranan

  dan tangg&ng$aBa#agensi yang #erkaitan

  dengan !en$agaan alam

  sekitar.

  iii. Men&n$&kkan sika!#ertangg&ng$aBa#

  terhada! alam sekitar.Mel&kis P"ster 'm/s 49*11

  04/04-08/04

  AKT+?+T+ 4ABERGANDING BAHU MEMELIHARA ALAMi. Menyatakan !eranan

  dan tangg&ng$aBa# agensi yang #erkaitan dengan !en$agaan alam sekitarii. Menyenaraikan langkah &nt&k memelihara dan mem&lihara alam sekitar.

  iii. %ertangg&ng$aBa#

  memelihara dan mem&lihara alam sekitar.

  Menghasilkan #r"s&r 'm/s 47*MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI1)

  11/04-1(/04AKT+?+T+ 4%

  KEKALKAN KEHIJAUAN ALAMi. Menyatakan langkah- langkah &nt&k

  memelihara dan

  mem&lihara alamsekitar.

  ii. Meli#atkan diri dalam

  aktiviti memelihara danmem&lihara alam

  sekitar.

  iii. Men$alankan aktiviti

  g"t"ng r"y"ng

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  7/24

  memelihara dan

  mem&lihara alam

  sekitar di kaBasansek"lah.2"t"ng r"y"ng #ersihkan taman sains.

  - Menanam !"k"k #&nga dalam !as&AKT+?+T+ 4;

  SAYANGI ALAM KITAi. Menyatakan $enis-$enis!encemaran alam dan

  #encana alam.

  ii. Menyenaraikan kesan!encemaran alam dan

  #encana alam.

  iii. Menyatakan cara-cara

  &nt&k menghargai alamsekitar kita.%&k& skra!1>

  18/04-))/04AKT+?+T+ 4

  HARGAI ALAM INIi. Men$elaskan ke!entingan menghargai alam sekitar.

  ii. Melaksanakan tindakan- tindakan yang ses&ai &nt&k mengatasi is& dan masalah alam sekitar.iii. Menyenaraikan cara

  &nt&k menghargai alamsekitar.;i!ta sa$ak

  eklamasi sa$akAKT+?+T+ 4 KEPEKAAN TERHADAP ALAMi. Menyatakan cara-cara

  men&n$&kkan ke!ekaanterhada! is&-is& alam

  sekitar.

  ii. Menyenaraikan mese$

  tentang alam sekitardalam !el#agai karya

  seni.

  iii. Menci!ta !&isi yangm&dah &nt&k

  menggam#arkan

  ke!ekaan terhada!alam sekitar.

  Keratan Akh#arMINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI14

  )(/04-)7/043+T (

  PENCEMARAN DAN BENCANA ALAMi. Menyatakan !er#e@aan!encemaran dengan

  #encana alam.

  ii. Menyenaraikan kesan!encemaran dan

  #encana

  alam.

  iii. Melahirkan sika!

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  8/24

  #ertangg&ng$aBa#

  terhada! alam.Pen&lisanAKT+?+T+ (A

  BENCANA ALAMi. Menyatakan $enis-$enis#encana alam.

  ii. Menyenaraikan kesan

  #encana alam.iii. Mencadang cara-cara

  mem#ant& mangsa

  #encana alam.Keratan Akh#ar1(0>/0(-06/0(AKT+?+T+ (%

  BERINGAT SEBELUM KENAi. Menyatakan kesan

  !encemaran alam.

  ii. Menyenaraikantindakan

  yang ses&ai &nt&k

  menghada!i is& dan

  masalah alam sekitar.iii. Melahirkan sika!

  menyayangi danmenghargai alam.Pen&lisanAKT+?+T+ (;

  MENJADI WARGA YANG PRIHATINi. Menyatakan !&nca-

  !&nca#encana alam.

  ii. Menyatakan langkah-

  langkah menghada!i

  #encana alam.iii. Men&n$&kkan sika!

  !rihatin akan is&-is&

  #encana alam.%&k& skra!16

  07/0(-1>/0(

  AKT+?+T+ (

  BERIKAN SKNGAN

  HULURKAN BANTUANi. Menyatakan &saha-

  &saha

  &nt&k meringankan

  !enderitaan mangsa

 • 7/25/2019 Rpt Sivik (Ting.3) 2016

  9/24

  #encana alam.

  ii. men&lis esei tentang

  #encana alam.iii. menyatakan cara-cara

  &nt&k mel&ahkan

  !erasaan sim!atiterhada!

  mangsa #encana alam.

  afa@ syair 'm/s 91*

  MINGGU / TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN

  AKTIVITITEMA : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA1916/0(-)0/0(3+T 6

  ADAT RESAM

  WARISAN KITAi. Menyatakan cara-cara

  amalan ada! resamdalam kehid&!an

  harian.ii. Menyenaraikan adat

  resam !el#agai ka&m.

  iii. Melahirkan !erasaan#angga akan ke&