rpt bm tingkatan 2

27
MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN / CADANGAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN NILAI BBM / CATATAN 1 - 2 PELAJAR CEMERLANG Pengenalan Kertas PMR Kertas 1 Soalan Aneka Pilihan Kertas 2 Karangan B/C - pemarkahan - teknik & kaedah - Jumlah perkataan - bentuk karangan format/ tidak berformat Ringkasan Tatabahasa Komsas /Novel - pemarkahan Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. menggunakan ungkapan yang bertatasusila 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. menjana idea dan menyusun idea dalam karangan lima perenggan Cadangan Pentaksiran B1 DL1 E1 Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK : -menghubung kait -menjelaskan -membanding beza -menjana idea Bersopan Santun Yakin diri Hormat- menghormat i Berdikari Berhemah tinggi Jaya diri Buku teks Bahan Latihan Catatan 1.Menyediaka n dan mengemaski ni - Fail perkembang an Murid - Fail Showcase - Fail portfolio guru 1

Upload: leza-ahmad-yusop

Post on 16-Apr-2015

219 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

rpt bahasa melayu tingkatan 2 diskriptor

TRANSCRIPT

Page 1: rpt bm tingkatan 2

MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN / CADANGAN PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN NILAI BBM / CATATAN

1 - 2 PELAJAR CEMERLANG

Pengenalan Kertas PMR

Kertas 1Soalan Aneka Pilihan

Kertas 2 Karangan B/C- pemarkahan- teknik & kaedah- Jumlah perkataan- bentuk karangan format/ tidak berformat Ringkasan

Tatabahasa

Komsas /Novel- pemarkahan

Pemahaman Pelajar Cemerlang

LisanLakonan

Morfologi

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.

2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan.

3. menggunakan ungkapan yang bertatasusila

4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah

5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan.

6. menjana idea dan menyusun idea dalam karangan lima perenggan

Cadangan Pentaksiran

B1 DL1 E1(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

Interpersonal :1.1 Aras 1 (ii)1.2 Aras 1 (iii)1.3 Aras 1 (iv)3.4 Aras 2 (ii)

Maklumat :7.1 Aras 1(i)7.3 Aras 1 (iv)

Estetik :10.1 Aras 1 (i)

KBT:Pembelajaran Kontekstual

Kecerdasan Pelbagai

KBKK :-menghubung kait-menjelaskan-membanding beza-menjana idea

Bersopan Santun

Yakin diri

Hormat-menghormati

Berdikari

Berhemah tinggi

Jaya diri

Buku teks

Bahan Latihan

Catatan

1. Menyediakan dan mengemaskini

- Fail perkembanganMurid

- Fail Showcase

- Fail portfolio guru

1

Page 2: rpt bm tingkatan 2

-Golongan Kata Nama

Sintaksis-Ayat MudahSubjek predikat

PenulisanKarangan Keperihalan- Pelajar

Cemerlang-

Komsas-Pengenalan Novel-Antologi Gema Sepi Gadis Genius

3 - 4 MERENTAS DESA/ SAHABAT REMAJAPemahaman -Merentas Desa

Morfologi-Kata Ganti Nama

SintaksisPola AyatFN + FN

PeribahasaSimpulan Bahasa

Penulisan Karangan BerpanduRingkasan dan Soalan Pemahaman

Komsas

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menguasai kecekapan berbahasa

2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks

3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara

4. melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah

6.menyusun peristiwa mengikut urutan cerita

7. menjana ide yang kritis berpandukan gambar

Interpersonal :1.4 Aras 1 (iv)1.4 Aras 2 (ii)1.5 Aras 1 (v)1.5 Aras 2 (i)1.6 Aras 3 (i)3.4 Aras 2 (ii)

Maklumat :7.2 Aras 1(ii)7.3 Aras 2 (i)

Estetik :10.2 Aras 1 (iii)10.1 Aras 1 (ii)

KBT:Belajar Cara BelajarKecerdasan Pelbagai-Kinestetik

KBKK :

Baik hati

Berbudi

Yakin Diri

Menghargai masa

Cekap

Buku teks

Bahan Latihan

Buku kerja

Teks Komsas

2

Page 3: rpt bm tingkatan 2

Biodata Pengarang-Sinopsis Novel-Tema dan Persoalan-Watak dan perwatakan

8.menulis ringkasan sepanjang 80 patah perkataan dengan 6-8 isi penting.

9. menyatakan maksud simpulan bahasa dan membina ayat yang menepati maksud

10. menghuraikan biodata pengarang dan menulis sinopsis

Cadangan Pentaksiran

B1 DB1 E1 (Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai)

B1 DT1 E1(Menulis ayat-ayat yang mengandungi subjek dan predikat)

-mengenalpasti-menyenarai-membanding-beza-menganalisis-membuat urutan

5 MAKANAN DAN KESIHATAN/ NIKMAT KEMERDEKAAN

Pemahaman - petikan umum

Morfologi-Golongan Kata Kerja-Perumpamaan

Sintaksis-Pola Ayat FN + FK

Penulisan

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca

2.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan

3. m embina ayat yang gramatis mengikut pola

4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat

5. menjana idea berpandukan gambar.

Interpersonal :1.6 Aras 2 (ii)1.6 Aras 3 (i)

Maklumat :7.3 Aras 1 (iii)9.1 Aras 1 (i)

Estetik :10.1 Aras 1 (iii)12.1 Aras 1 (i)

KBT:Kecerdasan PelbagaiPembelajaran

Kesyukuran

Kerajinan

Berusaha

Kerjasama

Keberanian

Buku teks

Bahan Latihan

NovelDan Antologi Sastera

3

Page 4: rpt bm tingkatan 2

-Karangan BerformatSurat Tidak Rasmi-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasNovel Erti Sebuah Pengorbanan- Latar-Gaya Bahasa

6. membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman

7. membaca dan menyenaraikan 8 isi penting daripada petikan

8. membincangkan tema dan persoalan serta watak dan perwatakan daripada novel yang dikaji

10. menyatakan maksud perumpamaan

Cadangan Pentaksiran

B2 DL1 E1(Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

Kontekstual

KBKK :-menjana idea-membanding-beza-menerangkan sebab-membuat kesimpulan

6 KASIH SAYANG

Pemahaman -Petikan

Morfologi-Kata Kerja Transitif-kata Kerja tak Transitif

Sintaksis-Ayat Majmuk

Penulisan-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Komsas Erti Sebuah Pengorbanan-Plot

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. mengemukakan fakta daripada teks

2. mengenalpasti isi-isi penting

3. menyatakan maksud tersirat daripada teks

4 . membezakan kata kerja transitif ddengan kata kerja tak transitif

5. membina ayat majmuk yang gramatis

6. menulis surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan dan mengikut format yang betul

7. menyatakan makna frasa dan menjawab soalan pemahaman

Interpersonal :2.1 Aras 1 (i)2.2 Aras 2 (ii)2.3 Aras 3 (iii)

Maklumat :7.5 Aras 1(v)7.6 Aras 2 (i)

Estetik :10.4 Aras 1 (v)12.1 Aras 1 (iv)

KBT:Kajian Masa DepanBelajar Cara Belajar

KBKK :-mengenalpasti-menghurai

Berdikari

Prihatin dan ehsan

Kebersihan diri dan mental

Bersyukur

Buku teks

Buku Kerja

Bahan Latihan

Catatan

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

4

Page 5: rpt bm tingkatan 2

-Nilai dan pengajaran8. menceritakan peristiwa berdasarkan plot dan menghuraikan aspek latar novel

9. membincangkan aspek nilai dan pengajaran daripada novel yang dikaji.

Cadangan Pentaksiran

B2 DL1 E1(Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

-menyenarai-menghubungkait-meramal-menjana idea-menganalisis

7 Industri Sukan di Malaysia

Pemahaman - soalan pemahaman

Morfologi-Kata Ganda-Kata Adjektif

SintaksisAyat Penyata

Penulisan-Karangan Berpandu

KomsasCerpen –Anak Penggunting Rambut

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menjawab soalan pemahaman dengan lancar

2. mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat

3. mengenal pasti isi-isi penting

4. menggandakan perkataan mengikut jenis kata ganda

5. menyatakan jenis kata adjektif dan melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang betul

6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan

7. menceritakan sinopsis cerpen 8. membincangkan tema, persoalan dan aspek komsas dalam cerpen yang dikaji

Cadangan Pentaksiran

Interpersonal :2.4 Aras 1 (iv)2.4 Aras 3 (i)

Maklumat :7.7 Aras 3 (i)8.2 Aras 1 (i)

Estetik :10 5 Aras 1(iv)10.5 Aras 2 (iii)

KBT:Kajian Masa DepanBelajar Cara BelajarKontekstual

KBKK :-menghubung kait-menilai-menganalogi-menganalisis

Patriotisme

Taat setia

Keadilan

Kesyukuran

Toleransi

Bekerjasama

Buku teks

Bahan Latihan

Buku Kerja

Kamus

Gambar

Antologi

Catatan

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

5

Page 6: rpt bm tingkatan 2

B2 DB1 E1(Memberikan maksud rangkai kata yang sesuai mengikut konteks.

8 11/2/2013 CUTI TAHUN BARU CINA

9 - 10 Pemahaman - Tanpa Vektor Hidup Sihat

Morfologi-Kata Tugas-Kata Hubung

SintaksisAyat Majmuk

Penulisan- Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Komsas-Puisi TradisionalPantun Dua KeratPantun Empat Kerat

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. membincangkan peristiwa menarik dalam cerpen

2.mengembangkan maklumat mengikut susunan

3. menyatakan idea secara spontan

4. menggunakan kata hubung gabungan, pancangan dan relatif dalam ayat

5. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik

6. mencatatkan isi-isi penting

7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan pemahaman

8. membincangkan maksud, gaya bahasa serta nilai pengajaran daripada pantun

9. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

Cadangan Pentaksiran

Interpersonal :2.5 Aras 3 (i)4.1 Aras 1 (i)

Maklumat :8.1 Aras 1 (i)

Estetik :12.1 Aras 1 (i)10.6 Aras 1 (vii)

KBT:Kecerdasan Pelbagai

KBKK :-mengenalpasti-membuat inferens-membanding-beza-menghuraikan maklumat

Kasih sayang

Hormat-menghormati

Prihatin

Berdikari

Yakin diri

Berbudi bahasa

Buku teks

Bahan Latihan

Antologi

6

Page 7: rpt bm tingkatan 2

B2 DT1 E1 Mengenal pasti pelbagai jenis ayat. (Ayat penyata, Ayat tanya, Ayat seru, Ayat perintah)

B2 DT1 E2 Menulis pelbagai jenis ayat dengan betul.

11 - 12 Pemahaman -Keunikan Seni Warisan/ Mengeratkan Persaudaraan

Morfologi-Kata Praklausa

Sintaksis-Ragam Ayat -Ayat Seruan -Ayat Tanya

Penulisan-Karangan Berita-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasProsa Tradisional-Raja Muda-Hikayat Opu Daeng Menambun

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. mengubah suai maklumat

2. memberikan komen dengan spontan

3. menyatakan perasaan orang lain melalui memek muka

4. mengenalpasti perbezaan penggunaan kata praklausa dalam binaan ayat

5.menulis karangan berita dalam format yang betul

6. menyenaraikan isi-isi penting dan menulis ringkasan sepanjang 80 patah perkataan.

7. menjawab tiga soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

8. membincangkan dan menghuraikan aspek komsas tema dan persoalan, watak dan perwatakan, latar serta gaya bahasa prosa tradisional.

Cadangan Pentaksiran

Interpersonal :3.1 Aras 1 (i)3.1 Aras 2 (i)

Maklumat :8.3 Aras 1 (iii)8.4 Aras 1 (iv)

Estetik :12.3 Aras 1 (iii)10.6 Aras 3 (ii)

KBT:Kecerdasan Pelbagai

KBKK :-mengenalpasti-membanding-beza-menyelesaikan masalah-menilai-menganalisa

Patriotik

Bertimbang rasa

Ikhlas

Bijaksana

Kegigihan

Kesyukuran

Buku teks

Bahan Latihan

Petikan Berita Akhbar

Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Catatan

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

7

Page 8: rpt bm tingkatan 2

B3 DL1 E1 Mengemukakan pendapat berdasarkan tajuk yang diberikan. B3 DL1 E2 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang diberikan

13 23/3/2013-31/3/2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14 - 15 Yang Indah Itu Bahasa / Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa

Pemahaman - Petikan

Morfologi-Kata Bantu-Kata Penguat

Peribahasa-Bidalan

Penulisan-Karangan Berpandu-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Komsas Puisi Moden-Sajak-Persahabatan-Hari Guru

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. mengenal pasti golongan dan subgolongan kata

2.menggunakan kata bantu dengan betul dalam ayat yang gramatis

3. mengenali tiga jenis kata penguat dan perbezaan penggunaan dalam ayat

4. menerangkan maksud bidalan dan melengkapkan ayat dengan bidalan yang sesuai.

5. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat

6. membincangkan maksud, tema persoalan, gaya bahasa serta nilai pengajaran sajak

79. menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang dikaji

8..menghurai aspek menarik dalam karya

Interpersonal :3.2 Aras 2 (ii)2.1 Aras 1 (i)2.2 Aras 1 (iii)

Maklumat :8.5 Aras 1 (v)8.6 Aras 2 (i)9.1 Aras 1 (i)

Estetik :11.1 Aras 1 (i)12.2 Aras1 (i)12.2 Aras 1 (iii)

KBT: Kajian Masa DepanKonstruktivismeKontekstual

KBKK :-mengkonsepsi

- menyelesaikan

Tolong-menolong

Jayadiri

Kebersihan mental

Bekerjasama

Berwaspada

Setia kawan

Kebersihan Alam Sekitar

Buku teks

Bahan Latihan

Keratan Akhbar

Buku Kerja

8

Page 9: rpt bm tingkatan 2

9. menulis karangan berpandu dalam 5 pemerengganan yang betul

10. menulis ringkasan yang mempunyai lebih daripada lima isi penting sepanjang 80 patah perkataan.

Cadangan Pentaksiran

B3 DL1 E1 Mengemukakan pendapat berdasarkan tajuk yang diberikan.

B3 DL1 E2 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang diberikan.

masalah- membuat keputusan

16 - 17 Indahnya Negaraku Pemahaman - Petikan- Dialog

Morfologi- Ejaan dan tanda bacaan-Pembentukan kata kerja

Sintaksis-Ayat Aktif-Ayat pasif

Penulisan-Karangan Cereka- Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menjelaskan sesuatu pernyataan

2.mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda bacaan.

3.menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif

4.menjana idea menghasilkan karangan cereka yang berkesan

5. menyatakan cirri-ciri syair dan menerangkan maksud syair

6.menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan syair yang dikaji

Interpersonal :1.2 Aras 1 (ii)

Maklumat :9.1 Aras 1 (i)9.4 Aras 3 (ii0

Estetik :12.6 Aras 1 (vii)10.5 Aras 1 (iv)10.5 Aras 1 (vi)

KBT:Kecerdasan PelbagaiPembelajaran Kontekstual

Bangga

Keyakinan

Bersyukur

Menghargai Warisan bangsa

Buku teks

Bahan Latihan

Buku Kerja

Antologi Gema Sepi Gadis Genius

9

Page 10: rpt bm tingkatan 2

KomsasPuisi Tradisional-Syair Nasihat-Syari Perang Saudara di Pahang

7. mengesan lapan isi penting daripada petikan dan menjawab soalan pemahaman

8.membanding beza kata kerja tunggal dan kata kerja terbitan

9. membincangkan aspek komsas syair yang dikaji

Cadangan Pentaksiran

B3 DB1 E1 Menyatakan maksud tersurat yang betul daripada bahan yang dibaca.

B3 DB1 E2 Menyatakan maksud tersirat yang sesuai daripada bahan yang dibaca.

KBKK :-menjana idea-menyenarai -menganalisis-mencirikan

18 - 19 Sarawak Bumi Kenyalang

Pemahaman Dialog/

Morfologi- Kata Sendi Nama-Penjodoh Bilangan

SintaksisAyat Tanya

Penulisan-- Ringkasan dan

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1.meminda maklumat yang diberi

2. membuat pilihan dalam sesuatu perkara

3. Menggunakan kata sendi nama yang betul dalam ayat

4. menulis ringkasan dan soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

5. menceritakan semula dan memberikan maksud secara keseluruhan.

Interpersonal :4.1 Aras 1 (i)4.2 Aras 2 (i)

Maklumat :9.2 Aras 2 (i)8.7 Aras 2 (ii)

Estetik :10.0 Aras 1 (i)10.3 Aras 1 (v)12.6 Aras 3 (iii)12.1 Aras 1 (i)12.1 Aras 1 (ii)

KBT:

Persahabatan

Baik Hati

Taat Setia

Semangat Patriotik

Toleransi

Bertanggungjawab

Kerjasama

Buku teks

Bahan Latihan

Buku kerja

Lembaran latihan

10

Page 11: rpt bm tingkatan 2

Soalan Pemahaman

Komsas-Drama Hemodialisis

6.mengesan kata kunci dalam teks dan

7.membuat pertimbangan dalam sesuatu perkara

8. melakonkan drama dan menjawab soalan pemahaman

9.membincangkan aspek menarik yang terdapat dalam drama yang dikaji

10. mengenalpasti kesalahan kata sendi dalam ayat

11. mengisi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul

Cadangan Pentaksiran

B3 DT1 E1 Menulis ayat topik yang sesuai. B3 DT1 E2 Menulis ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.

Kajian Masa DepanBelajar Cara Belajar

KBKK :-menyelesaikan masalah-mengenalpasti-membanding beza-menjana idea-meramal

20 - 21 Teknologi Binaan

Pemahaman Dialog

Morfologi- Pembentukan Kata Nama

SintaksisAyat Songsang

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1.menyatakan sesuatu pendapat tentang sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis

2. menentukan isi-isi penting dan memilih diksi yang sesuai

3.membina ayat dengan perkataan yang diberi

Interpersonal :5.1 Aras 1 (I)5.2 Aras 1 (ii)5.3 Aras 2 (i)2.1 Aras 1 (iii)

Maklumat :9.1 Aras 1 (i)9.2 Aras 1 (ii)

Estetik :

Semangat Patriotik

Setiakawan

Bersyukur

Bangga

Bermuafakat

Buku teks

Bahan Latihan

Buku Kerja

Petikan Majalah

Buku Sejarah

Catatan

11

Page 12: rpt bm tingkatan 2

Penulisan- Karangan Berpandu

KomsasCerpen--Capa Rengat-Dendam

4. melakonkan drama dengan sebutan dan intonasi suara yang jelas dan lancar

5. menyatakan isi-isi karangan berpandukan gambar

6. menulis karangan sepanjang tidak lebih 120 patah perkataan berpandukan gambar

7.membincangkan aspek komsas yang menarik yang terdapat dalam drama yang dilakonkan

8.menjawab soalan berpandukan petikan drama.

Cadangan Pentaksiran

B4 DL1 E1 Memberikan pandangan yang rasional dalam perbincangan. B4 DL1 E2

Menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai semasa berbincang

10.4 Aras 1 (ii)

KBT:Kecerdasan Pelbagai

KBKK :-meramal-mengesan-merumuskan maklumat

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

22 - 23 25/5/2013 – 9/6/2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24 - 25 Zaman Kegemilangan Melaka

PemahamanPeristiwa Bersejarah

Morfologi-Kata Nama Majmuk

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1.menjawab soalan dengan betul

2.mengenalpasti kata majmuk dalam petikan

3.menyatakan penjodoh bilangan yang sesuai dan melengkapkan petikan

Interpersonal :2.1 Aras 1 (i)2.2 Aras 1 (ii)

Maklumat :9.4 Aras 3 (iV)

Kesyukuran

Patriotisme

Berdikari

Bertolak ansur

Buku teks

Bahan Latihan

Buku Kerja

Antologi Gema Sepi gadis Genius

12

Page 13: rpt bm tingkatan 2

-Penjodoh Bilangan

SintaksisAyat Majmuk

Penulisan- Pidato/Ucapan- Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasPuisi Moden –Sajak-Burung-burung Pagi-Ketenangan

dengan penjodoh bilangan yang betul.

4. mendraf kerangka karangan pidato

5. menyampaikan pidato/ucapan dengan gaya dan intonasi yang betul

6.menentukan isi-isi penting

7. membandingkan aspek komsas sajak iaitu tema dan persoalan, nada dan maksud sajak

8. menjawab soalan pemahaman dariipada sajak yang dikaji

9. Menulis ringkasan yang mempunyai tujuh isi penting tidak melebihi 80 patah perkataan

Cadangan Pentaksiran

B4 DL1 E1 Memberikan pandangan yang rasional dalam perbincangan. B4 DL1 E2

Menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai semasa berbincang

Estetik :10.1 Aras 1 (i)10.5 Aras 1 (v)

KBT:Kajian Masa DepanKecerdasan pelbagai

KBKK :-mencirikan-menganalis dan meramal

Bijaksana

Kegiihan

26 - 27 Herba Malaysia

Pemahaman - wawancara

Morfologi-Kata Nama Ganda-Ejaan dan tanda

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. mengenal pasti dan menyusun isi-isi penting

2.meringkaskan teks dengan ayat-ayat yang gramatis

Interpersonal :6.2 Aras 2 (i)6.2 Aras 2 (ii)6.3 Aras 3 (i)

Maklumat :9.3 Aras 2 (i)9.3 Aras 3 (i)

Hormat-menghormati

Semangat Patriotik

Bertanggungjawab

Buku teks

Bahan Latihan

Buku kerja

13

Page 14: rpt bm tingkatan 2

bacaan

Peribahasa

Sintaksis-Ayat Mudah

Penulisan- Karangan Dalog/Wawancara-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasDrama--Inflakasta-Di sini Bakti Bersemadi

3.membina soalan untuk wawancara

4. menghasilkan penulis wawancara dengan ayat yang betul

5.memberikan komen yang membina

6. mengesan kesilapan ejaan dan tanda bacaan

7.membuat pembentangan kumpulan tentang aspek gaya bahasa serta nilai dan pengajaran sajak yang dikaji

8.menjawab enam soalan pemahaman berpandukan sajak yang dikaji

Cadangan Pentaksiran

B4 DB1 E1 Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap.

B4 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Estetik :10.4 Aras 1 (iv)12.6 Aras 1 (vii)

KBT:Kajian Masa DepanPembelajaran Kontekstual

KBKK :-mencirikan-menghubungkait-menyelesaikan masalah-menjelaskan

Kebanggaan

28 - 29 Sungai Khazanah Berharga

Pemahaman-laporan

Morfologi-Kata Tugas

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menegaskan hujah beserta alasan

2. mengenal pasti diksi dalam pelbagai laras

3. menggunakan kata tugas yang betul

Interpersonal :3.3 Aras 2 (iii)3.4 Aras 3 (i)2.2 Aras 3 (ii)

Maklumat :8.6 Aras 2 (i)9.1 Aras 1 (i)

Yakin diri

Kerjasama

Rasional

Ketekunan

Buku teks

Bahan Latihan

Antologi GSGG

Gambar Rangsangan

14

Page 15: rpt bm tingkatan 2

Sintaksis-Laras Bahasa

Penulisan- Karangan Laporan- Ringkasan

KomsasCerpen -- Maaf Kupinta- Gema Sepi Gadis Genius

dalam ayat

4. mengemaskini maklumat

5. menulis karangan laporan dalam format yang betul

6.menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah perkataan

7.menyatakan maksud frasa yang betul berpandukan teks

8. menceritakan snopsis cerpen yang dikaji

9. menjawab enam soalan pemahaman berpandukan petikan cerpen yang dikaji

10. membincangkan aspek komsas cerpen yang dikaji

Cadangan Pentaksiran

B5 DL1 E1 Mengukuhkan pendapat dengan memberikan alasan yang munasabah.

B5 DL1 E2 Menggunakan gaya pengucapan yang bertatasusila dalam perbincangan.

Estetik :10.5 Aras 1 (vii)12.1 Aras 1 (v)11.3 Aras 2 (i)11.3 Aras 3 (i)

KBT:Pembelajaran MasteriKemahiran BCB

KBKK :-menjana idea-menganalisis-menjelaskan-mengenalpasti-membuat kesimpulan

Bertimbang rasa

Toleransi

Keikhlasan

Perpaduan

30 Industri Pembuatan Bot dan Perahu

Pemahaman -gambar

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. membuat kesimpulan tentang sesuatu bahan

2. mengemukakan soalan berpandukan

Interpersonal :1.4 Aras 1 (iv)1.5 Aras 1 (v)1.5 Aras 2 (i)

Maklumat :

Kerajinan

Kesabaran

Yakin diri

Buku teks

Bahan Latihan

Gambar

15

Page 16: rpt bm tingkatan 2

MorfologiPembentukan Kata Adjektif

Sintaksis-Ayat songsang

Penulisan- Karangan Berpandu- Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasProsa Tradisional-Hikayat Inderaputera-Hikayat Anggun Che Tunggal

gambar

3. menjawab soalan dalam binaan ayat yang gramatis

4.mengemukakan pendapat yang bernas

5.menggunakan imbuhan yang betul untuk membentuk kata adjektif

6. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

7. menceritakan sinopsis dan aspek komsas prosa tradisional

8. menjawab soalan pemahaman berpandukan prosa yang dikaji

9. mengenalpasti binaan ayat songsang dan mengesan ayat-ayat songsang dalam petikan

10. menjana idea berpandukan gambar

Cadangan Pentaksiran

B5 DB 1 E1 Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.

B5 DB 1 E2 Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain.

9.3 Aras 1 (iii)8.3 Aras 1 (ii)7.1 Aras 1 (i)

Estetik :10.5 Aras 1 (vii)10.5 Aras 2 (ii)12.4 Aras 1 (v)12.5 Aras 2 (ii)

KBT:Belajar Cara BelajarPembelajaran Masteri

KBKK :-merumuskan--mengesan-menyatakan pendapat-membanding beza-mencirikan

Bekerjasama

Berdikari

Antologi GSGG

31 - 32 Bintang di LautanPemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :1.6 Aras 2 (ii)

Keaslian Buku teks

16

Page 17: rpt bm tingkatan 2

- rencana

MorfologiPembentukanPerkataan baharu-Imbuhan Pinjaman

Sintaksis-Ayat Tanya

Penulisan- Karangan Rencana- Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasPuisi Moden –- Sajak Laut-Warkah Kepada Generasi

1. memberikan makna kata dan rangkai kata

2. menulis karangan rencana dalam binaan ayat yang gramatis

3. menerangkan hasrat tentang sesuatu perkara dalam binaan ayat yang gramatis

4.menjelaskan tujuan sesuatu tindakan

5. meringkaskan teks dengan ayat yang betul

6.menggunakan imbuhan pinjaman yang betul bagi membentuk perkataan baru

7.menyatakan nada bagi sajak yang dikaji

8. membina kerangka karangan dan menghasilkan penulisan yang berkesan

9. membicangkan gaya bahasa serta nilai pengajaran daripada sajak yang dikaji

Cadangan Pentaksiran

B5 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. B5 DT1 E2 Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik

1.6 Aras 3 (i)

Maklumat : 9.1 Aras 1 (i)7.1 Aras 3 (i)7.2 Aras 1 (ii)

Estetik :10.4 Aras 1 (v)12.2 Aras 1 (iii)12.4 Aras 1 (v)

KBT:Belajar Cara BelajarPembelajaran Masteri

KBKK :-membuat keputusan-mengolah-menyusun

Kebanggaan

Kesyukuran

Kerajinan

Bahan Latihan

Catatan

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

33 7/8/2013 – 18/8/2013 CUTI PENGGAL KEDUA

17

Page 18: rpt bm tingkatan 2

34 - 35 Meniti Alaf Siber

Pemahaman Perbincangan

MorfologiJenis-jenis frasa

SintaksisMembina ayat(Laras klasik/moden)Ayat AktifAyat pasif

Penulisan-Ringkasan dan Soalan Pemahaman

KomsasCerpen –Warkah daripada Ibu

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. membaca teks dengan nada, sebutan dan intonasi yang betul

2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut

3.mengemukakan idea utama dalam teks

4. mengenalpasti isi-isi dalam teks

5. mengenalpasti jenis-jenis frasa dan membina frasa mengikut jenis

6. membina ayat pasif daripada ayat aktif

7. membanding beza laras bahasa klasik dan moden

8.menceritakan sinopsis cerpen mengikut urutan plot yang betul

9.menjawab soalan pemahaman berpandukan cerpen yang dikaji

10. Menjawab tiga soalan struktur dalam binaan ayat yang gramatis

Cadangan Pentaksiran

B6 DL1 E1 Menilai pelbagai pendapat yang dikemukakan secara rasional .

Interpersonal :2.1 Aras 1 (i)2.2 Aras 1 (ii)

Maklumat :7.3 Aras 1 (iii)9.1 Aras 1 (i)

Estetik :12.4 Aras 2 (i)12.4 Aras 3 (i)

KBT:-Belajar Cara Belajar-Pembelajaran Masteri-Kecerdasan Pelbagai

KBKK :-menyusun-menerangkan-membuat perbandingan-menyelesaikan masalah

Patriotik

Banggsa

Bersyukur

Bekerjasama

Gigih Berusaha

Buku teks

Bahan Latihan

Buku teks Sejarah

Gambar

18

Page 19: rpt bm tingkatan 2

36 - 37 Angkasa RayaPemahaman - petikan

Peribahasa- Simpulan Bahasa

Sintaksis-Ayat Inti /Ayat DasarKesalahan Bahasa

Penulisan- Karangan Cereka-Ringksan dan Soalan Pemahaman

Komsas-Puisi Tradisional Pantun Empat KeratSyair Mendapat Gemala Geliga

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. membaca sesuatu petikan dengan pantas

2.menyatakan maksud yang tersirat

3. memberikan pendapat dengan hujah yang munasabah

4. mengutarakan fakta penting dalam petikan

5. mengolah ayat dengan betul dalam penulisan ringkasan

6.mengesan kesilapan bahasa dalam ayat

7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti

8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas

9. menceritakan biodata pengarang

10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

Cadangan Pentaksiran

B6 DB1 E1 Merumuskan maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca.

B6 DB1 E2 Menilai bahan yang dibaca dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

Interpersonal :2.3 Aras 1 (iii)2.4 Aras 1 (iv)

Maklumat :7.4 Aras 1 (iv)7.5 Aras 1 (iv)

Estetik :12.4 Aras 2 (i)

KBT:Pembelajaran MasteriBelajar Cara Belajar

KBKK :-menghurai-menerangkan alasan-membuat inferen-menyusun

Yakin diri

Kepercayaan kepada tuhan

Hormat-menghormati

Kegigihan

Buku teks

Bahan Latihan

Keratan Akhbar

Bahan edaran

19

Page 20: rpt bm tingkatan 2

38 - 39 Salam Perpisahan

Pemahaman -Petikan Teks

Peribahasa- Simpulan Bahasa

Sintaksis-Pilihan kata yang tepat-Mengesan Kesalahan -Kata Banyak Makna-Ayat yang betul-Ayat Hampir sama maksud

Penulisan- Karangan Berpandu-Ringksan dan Soalan Pemahaman

Komsas-Ulangkaji Novel

Di akhir pelajaran, murid dapat:

1. menjawab tiga soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

2.menyatakan maksud yang tersirat

3. memberikan pendapat dengan hujah yang munasabah

4. mengutarakan fakta penting dalam petikan

5. mengolah ayat dengan betul dalam penulisan ringkasan

6.mengesan kesilapan bahasa dalam ayat

7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti

8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas

9. menjana idea yang bernas berpandukan gambar

10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

Cadangan Pentaksiran

B6 DT1 E1 Menyunting kesalahan kata dan ayat

Interpersonal :2.3 Aras 1 (iii)2.4 Aras 1 (iv)

Maklumat :7.4 Aras 1 (iv)7.5 Aras 1 (iv)

Estetik :12.4 Aras 2 (i)

KBT:Pembelajaran MasteriBelajar Cara Belajar

KBKK :-menghurai-menerangkan alasan-membuat inferen-menyusun

Yakin diri

Kepercayaan kepada tuhan

Hormat-menghormati

Kegigihan

Buku teks

Bahan Latihan

Keratan Akhbar

Bahan edaran

Modul Kertas peperiksaan

20

Page 21: rpt bm tingkatan 2

dalam sesebuah karya.

B6 DT1 E2 Memurnikan sesebuah karya sehingga boleh dijadikan contoh.

40 - 42 1. Permainan Bahasa- Simpulan bahasa – Lukis dan Teka- Bina Kosa kata- Teka Silangkata- Golongan Kata Nama

Kemaskini fail perkembangan murid.

Kemaskini fail Showcase.

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

Di akhir pelajaran, murid dapat

1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan.

2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan

3. menguji pengetahuan sedia ada

Kecerdasan Pelbagai Kerajinan

Yakin Diri

Berusaha

43 - 46 1. Permainan Bahasa- Simpulan bahasa – Lukis dan Teka- Bina Kosa kata- Teka Silangkata- Golongan Kata Nama

Kemaskini fail perkembangan murid.

Kemaskini fail

Di akhir pelajaran, murid dapat

1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan.

2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan

3. menguji pengetahuan sedia ada

Kecerdasan Pelbagai Kerajinan

Yakin Diri

Berusaha

21

Page 22: rpt bm tingkatan 2

Showcase.

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

16/11/2013 – 1/1/2014 CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

……………………………….. ………………………………….. …………………………………… Cik Lezawati binti Ahmad Yusop En Zainol Aman b Ghazali Puan Zanarihati binti Muhid Ketua Panitia Bahasa Guru Kanan Bahasa

22