rpt bm tingkatan 1 2013

Download RPT BM Tingkatan 1 2013

Post on 04-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  1/55

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 1/ 2013

  MINGGU DAN

  TARIKHTAJUK/ PENGAJARAN DAN

  HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS

  UTAMA/SAMPINGAN)

  AKTIVITI / LATIHAN /

  PBS (EVIDENS) /

  RUJUKAN / CATATAN

  1

  2-4/01/2013

  Hari Pertama di Sekolah Menengah

  SISTEM BAHASA

  Golongan kata

  Kata Nama

  Kata Nama Am

  Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri Penanda wacana Ayat gramatis Istilah/kosa kata Tanda baca

  KOMPONEN SASTERA

  Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera Pantun Dua Kerat (Nasihat)

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan /Gambaran / Pengalaman

  Interpersonal

  1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara

  yang berkaitan dengan kehidupan harian

  yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan

  masyarakat dengan menggunakan kata,

  sebutan dan intonasi, serta nada yang

  sesuai. Aras 3 (iii)

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara lisan dan bertulis tentang sesuatu

  yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2

  (ii)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan, idea utama, isi

  penting, dan isi relevan tentang bahan

  yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras

  1 (iii)

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras1 (ii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  Ruj: hlm. 1-6

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  2/55

  secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraianuntuk membina perenggan yang kohesif.

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  2

  7-11/1/2013

  Berhemat Semasa Berbelanja

  SISTEM BAHASA

  Kata Ganti Nama Diri

  Kata Ganti Nama Tunjuk Simpulan Bahasa Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh Kosa kata/ Istilah

  KOMPONEN SASTERA

  Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilahsastera

  Prosa Tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)PENULISAN

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

  tentang sesuatu perkara dengan

  menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii),

  (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (iii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  Ruj: hlm. 1-14

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  3/55

  Karangan Berangsangan (1) mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan.Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara telititerhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

  8.6 Menyemak semula maklumat dan

  memutuskan sama ada hendak menerima,

  menambah, atau menolak pilihan. Aras 1

  (ii)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  4/55

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  3

  14-18/1/2013

  Mutiara Hitam dari Sabah

  SISTEM BAHASA

  Bentuk Kata Kerja Frasa (FN, FK, FA, FS) Ayat Dasar Ayat Tunggal Subjek dan predikat

  KOMPONEN SASTERA

  Sajak : Kian Kita LupaPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (1)

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersuratdan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

  tentang sesuatu perkara dengan

  menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii),

  (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujahdengan sopan dalam pelbagai situasi.

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (iii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan.Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Ruj: hlm. 17-21 dan hlm. 143

  PENILAIAN BAND 1

  B1 DL1

  Berinteraksi dengan

  menggunakan perkataan yang

  mudah

  B1 DL1 E1

  Berinteraksi tentang sesuatu

  perkara yang berkaitan dengan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  5/55

  Aras 1 (i)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yangtepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  kehidupan harian.

  4

  21 Hingga 25/1/2013

  24.1.2013CUTI

  UMUM : MAULIDUR

  RASUL

  Manisnya Senyumanmu

  SISTEM BAHASA

  Golongan Kata Kerja Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS) Ayat inti/ayat dasar

  Interpersonal

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara lisan dan bertulis tentang sesuatu

  yang diperihalkan oleh orang lain.

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai.

  B1 DB1

  Membaca ayat daripada

  sesuatu sumber.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  6/55

  KOMPONEN SASTERA

  Prosa Tradisional:Tajuk Muluk

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta

  PKJR

  Unit 1: Tema : Keselamatan Jalan RayaTajuk 1: Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras

  1 (vii)

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatuperkara untuk mengekalkan hubungan.

  Aras 3 (i)

  Maklumat

  6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan

  unsur paralinguistik yang sesuai untuk

  mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan,

  ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk

  mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  6.3 Mengambil tindakan susulan

  terhadap pihak tertentu yang berkaitan

  dengan barangan dan perkhidmatan.

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i).

  9.2 Menentukan format penyampaian dan

  enis penulisan yang sesuai untuk

  B1 DB1 E1

  Membaca ayat secara mekanis

  daripada sesuatu sumber

  dengan bimbingan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  7/55

  menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan

  iii)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalanraya di Malaysia dan trauma akibat

  daripada nahas.

  1.1.2 Memahami maksud dan implikasi

  risiko, mengambil risiko dan berisiko

  secara umum dan kaitannya dengan

  tingkah laku penggunaan jalan raya.

  1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  8/55

  dan tingkah laku y