rpt bm tingkatan 1 2013

Upload: shegenoi

Post on 04-Apr-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  1/55

  Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 1/ 2013

  MINGGU DAN

  TARIKHTAJUK/ PENGAJARAN DAN

  HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS

  UTAMA/SAMPINGAN)

  AKTIVITI / LATIHAN /

  PBS (EVIDENS) /

  RUJUKAN / CATATAN

  1

  2-4/01/2013

  Hari Pertama di Sekolah Menengah

  SISTEM BAHASA

  Golongan kata

  Kata Nama

  Kata Nama Am

  Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri Penanda wacana Ayat gramatis Istilah/kosa kata Tanda baca

  KOMPONEN SASTERA

  Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera Pantun Dua Kerat (Nasihat)

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan /Gambaran / Pengalaman

  Interpersonal

  1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara

  yang berkaitan dengan kehidupan harian

  yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan

  masyarakat dengan menggunakan kata,

  sebutan dan intonasi, serta nada yang

  sesuai. Aras 3 (iii)

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara lisan dan bertulis tentang sesuatu

  yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2

  (ii)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan, idea utama, isi

  penting, dan isi relevan tentang bahan

  yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras

  1 (iii)

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras1 (ii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  Ruj: hlm. 1-6

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  2/55

  secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraianuntuk membina perenggan yang kohesif.

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  2

  7-11/1/2013

  Berhemat Semasa Berbelanja

  SISTEM BAHASA

  Kata Ganti Nama Diri

  Kata Ganti Nama Tunjuk Simpulan Bahasa Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh Kosa kata/ Istilah

  KOMPONEN SASTERA

  Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilahsastera

  Prosa Tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat)PENULISAN

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

  tentang sesuatu perkara dengan

  menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii),

  (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (iii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  Ruj: hlm. 1-14

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  3/55

  Karangan Berangsangan (1) mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan.Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara telititerhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

  8.6 Menyemak semula maklumat dan

  memutuskan sama ada hendak menerima,

  menambah, atau menolak pilihan. Aras 1

  (ii)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  4/55

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  3

  14-18/1/2013

  Mutiara Hitam dari Sabah

  SISTEM BAHASA

  Bentuk Kata Kerja Frasa (FN, FK, FA, FS) Ayat Dasar Ayat Tunggal Subjek dan predikat

  KOMPONEN SASTERA

  Sajak : Kian Kita LupaPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (1)

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersuratdan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

  tentang sesuatu perkara dengan

  menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii),

  (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujahdengan sopan dalam pelbagai situasi.

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (iii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan.Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Ruj: hlm. 17-21 dan hlm. 143

  PENILAIAN BAND 1

  B1 DL1

  Berinteraksi dengan

  menggunakan perkataan yang

  mudah

  B1 DL1 E1

  Berinteraksi tentang sesuatu

  perkara yang berkaitan dengan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  5/55

  Aras 1 (i)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yangtepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  kehidupan harian.

  4

  21 Hingga 25/1/2013

  24.1.2013CUTI

  UMUM : MAULIDUR

  RASUL

  Manisnya Senyumanmu

  SISTEM BAHASA

  Golongan Kata Kerja Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS) Ayat inti/ayat dasar

  Interpersonal

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara lisan dan bertulis tentang sesuatu

  yang diperihalkan oleh orang lain.

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai.

  B1 DB1

  Membaca ayat daripada

  sesuatu sumber.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  6/55

  KOMPONEN SASTERA

  Prosa Tradisional:Tajuk Muluk

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta

  PKJR

  Unit 1: Tema : Keselamatan Jalan RayaTajuk 1: Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras

  1 (vii)

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatuperkara untuk mengekalkan hubungan.

  Aras 3 (i)

  Maklumat

  6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan

  unsur paralinguistik yang sesuai untuk

  mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan,

  ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk

  mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  6.3 Mengambil tindakan susulan

  terhadap pihak tertentu yang berkaitan

  dengan barangan dan perkhidmatan.

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i).

  9.2 Menentukan format penyampaian dan

  enis penulisan yang sesuai untuk

  B1 DB1 E1

  Membaca ayat secara mekanis

  daripada sesuatu sumber

  dengan bimbingan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  7/55

  menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan

  iii)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalanraya di Malaysia dan trauma akibat

  daripada nahas.

  1.1.2 Memahami maksud dan implikasi

  risiko, mengambil risiko dan berisiko

  secara umum dan kaitannya dengan

  tingkah laku penggunaan jalan raya.

  1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  8/55

  dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi

  persekitaran jalan raya dan situasi

  perjalanan untuk semua pengguna jalan

  raya.

  5

  29/1/2013

  Hingga

  31/1/2013

  28.1.2013CUTI

  UMUM: THAIPUSAM

  (GANTI HARI AHAD)

  1.2.2013CUTI

  UMUM : HARI

  WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  Komputer dalam Kehidupan

  SISTEM BAHASA

  Kata Adjektif

  KOMPONEN SASTERA

  Cerpen: Kasut Kelopak Jantung

  PENULISAN

  Karangan Berangsangan (2)

  Interpersonal

  2.4 Mengemukakan cadangan yang

  membina untuk mencapai tujuan

  perbincangan. Aras 1 (ii)

  2.5 Memberikan penjelasan secara

  spontan tentang sesuatu perkara yang

  berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

  Aras 1 (ii dan iii)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan, idea utama, isi

  penting, dan isi relevan tentang bahan

  yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras

  1 (i)

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (i dan ii)

  7.3 Mengemukakan soalan untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (idan ii)

  8.1 Menyaring maklumat mengikut

  klasifikasi. Aras 1 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  B1 DT1

  Menulis Ayat Mudah

  B1 DT1 E1

  Menulis ayat mudah dengan

  bimbingan. (FN +FN, FN +

  FK, FN + FA, FN + FS)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  9/55

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1 (i)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  6

  4-8/2/2013

  Remaja Berwawasan Interpersonal

  3.1 Berbincang dengan menggunakan

  ragam bahasa dan gaya pengucapan yang

  betul semasa berunding. Aras 1 (i)

  3.2 Berbincang untuk menerima dan

  menolak pandangan orang lain secara

  terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras

  1 (ii)

  5.1 Berbicara dan merayu dengan

  menggunakan kata, ungkapan, dan ayat

  Penilaian Band 2

  B2 DL1

  Mendengar dan memahami

  sesuatu perkara

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  10/55

  SISTEM BAHASA

  Pembentukan Kata Adjektif

  KOMPONEN SASTERA

  Sambungan cerpen: Kasut Kelopak Jantung

  PENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (2)

  PKJR

  Unit 1: Tema : Keselamatan Jalan RayaTajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya

  yang dapat memberikan kesan memujuk

  untuk mendapatkan sesuatu.

  5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan

  meyakinkan untuk mempengaruhi pihak

  lain dalam pelbagai situasi.

  5.3 Merayu dengan menggunakan strategi

  yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (i)

  7.3 Mengemukakan soalan untukmendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  9.2 Menentukan format penyampaian dan

  enis penulisan yang sesuai untukmenyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan

  iii)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa,

  B2 DL1 E1

  Menceritakan perkara yang

  didengar.

  B2 DB1

  Membaca dan memahami

  maksud perkataan mengikut

  konteks.

  B2 DB1 E1

  Memberikan maksud

  perkataan yang terdapat dalam

  petikan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  11/55

  dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan

  raya di Malaysia dan trauma akibat

  daripada nahas.

  1.1.2 Memahami maksud dan implikasi

  risiko, mengambil risiko dan berisikosecara umum dan kaitannya dengan

  tingkah laku penggunaan jalan raya.

  1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko

  dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi

  persekitaran jalan raya dan situasi

  perjalanan untuk semua pengguna jalan

  raya.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  12/55

  7

  13-15/2/2013

  CUTI UMUM: TAHUN

  BARU CINA

  CUTI UMUM: TAHUN

  BARU CINA (GANTI

  HARI AHAD)

  Wira Bangsa

  SISTEM BAHASA

  Kata Hubung

  KOMPONEN SASTERA

  Drama : Surat Untuk InaPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengant persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (ii)

  3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang

  dikemukakan dalam perundingan secara

  rasional untuk mencapai kata sepakat

  supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2

  (i dan ii)

  Maklumat

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  Mengolah maklumat secara koheren untuk

  tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

  Estetik

  10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

  Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, danpengajaran. Aras 1 (i)

  10.5 Menghuraikan maksud, gaya

  bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras

  1 (i)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  B2 DT1

  Menulis jawapan pemahaman

  B2 DT1 E1

  Menulis jawapan soalan

  pemahaman dengan ayat yang

  gramatis.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  13/55

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraianuntuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  8

  18-22/2/2013

  Ibu Negara Malaysia

  SISTEM BAHASA

  Kata Tanya Kata Seru

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah: Sinopsis dan TemaPENULISAN

  Karangan Berangsangan (3)PKJR

  Unit 2: Tema : Perlakuan BerisikoTajuk 1: Mana Lebih Berisiko

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengant persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (ii)

  3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang

  dikemukakan dalam perundingan secara

  rasional untuk mencapai kata sepakat

  supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2

  (ii dan iii)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  Penilaian Band 3

  B3 DL1

  Bersoal jawab tentang sesuatu

  perkara

  B3 DL1 E1

  Mengemukakan soalan yang

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  14/55

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karyasecara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii

  dan iii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkanperenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.2 Memahami maksud dan implikasi

  risiko, mengambil risiko dan berisiko

  secara umum dan kaitannya dengan

  tingkah laku penggunaan jalan raya.

  sesuai untuk mendapatkan

  maklumat.

  B3 DL1 E2

  Memberikan maklum balas

  tentang sesuatu perkara.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  15/55

  1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko

  dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi

  persekitaran jalan raya dan situasi

  perjalanan untuk semua pengguna jalan

  raya.

  9

  25/2/2012-1/3/2012

  Indahnya Bumi Kenyalang

  SISTEM BAHASA

  Kata PenguatKOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : PersoalanPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (3)

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengant persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (ii)

  3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang

  dikemukakan dalam perundingan secara

  rasional untuk mencapai kata sepakat

  supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2

  (ii dan iii)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1 (i)

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  B3 DB1

  Membaca petikan dan

  mengenal pasti isi-isi penting.

  B3 DB1 E1

  Menyaring maklumat daripada

  bahan yang dibaca.

  B3 DB1 E2

  Menyusun isi penting

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  16/55

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii

  dan iii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  10

  4-8/3/2013

  Lima Langkawi

  SISTEM BAHASA

  Kata Pengegas Kata Nafi, Kata Pemeri

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : Watak dan

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengant persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.Aras 1 (ii)

  3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang

  dikemukakan dalam perundingan secara

  rasional untuk mencapai kata sepakat

  supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2

  (ii dan iii)

  B3 DT1

  Menulis ayat dalam

  perenggan.

  B3 DT1 E1

  Menggunakan kata dan frasa

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  17/55

  Perwatakan

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman RasmiPKJR

  Unit 2: Tema: Perlakuan BerisikoTajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  9.2 Menentukan format penyampaian dan

  enis penulisan yang sesuai untuk

  menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan

  iii)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii

  dan iii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  dalam perenggan.

  B3 DT1 E2

  Menggunakan penanda

  wacana yang sesuai dalam

  perenggan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  18/55

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalanraya di Malaysia dan trauma akibat

  daripada nahas.

  1.1.2 Memahami maksud dan implikasi

  risiko, mengambil risiko dan berisiko

  secara umum dan kaitannya dengan

  tingkah laku penggunaan jalan raya.

  4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang

  boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat

  dalam nahas.

  4.1.2 Mengetahui kepentingan

  menggunakan kemudahan untuk pejalan

  kaki, memilih tempat dan masa yang

  selamat untuk melintas.

  11

  11-15/3/2013

  Sukan Memanah

  SISTEM BAHASA

  Kata Sendi Nama

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : LatarPENULISAN

  Karangan Berangsangan (4)

  Interpersonal

  4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan

  menimbangkan pelbagai pilihan untuk

  menyelesaikan masalah dan membuat

  keputusan. Aras 1 (i)

  4.2 Menjelaskan dan membuktikan

  pertimbangan secara rasional dan adil bagi

  meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

  Maklumat

  7.6 Membezakan fakta dengan pandangan

  dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  19/55

  7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai

  bahan untuk memperoleh maklumat. Aras

  1 (v)

  7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai

  bahan untuk memperoleh maklumat. Aras1 (v dan vi)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii

  dan iii)

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan bukan

  kreatif. Aras 1 (i)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraianuntuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii dan iii)

  12

  18-22/3/2013

  Pahlawan Perkasa

  SISTEM BAHASA

  Kata Arah

  Interpersonal

  4.2 Menjelaskan dan membuktikan

  pertimbangan secara rasional dan adil bagi

  meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  20/55

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : PlotPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (4) Laporan

  PKJR

  Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya;Tajuk 1: Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  8.1 Menyaring maklumat mengikut

  klasifikasi. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii

  dan iii) 1 (iv dan v)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa

  dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas danmembina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  21/55

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.4 Mengenal pasti dan memahami

  faktor risiko yang memberikan kesan atas

  keselamatan remaja sebagai pengguna

  alan raya termasuk

  1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif

  serta cara sikap tersebut boleh

  memberikan kesan atau mempengaruhi

  keselamatan di jalan raya.

  1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang

  mempengaruhi sikap bagi penggunaan

  alan raya yang lebih selamat.

  13.4 Mengenal pasti dan menggunakan

  kemahiran membuat keputusan dan

  perancangan untuk membolehkan

  penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

  23 Hingga 31.3.2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 9 HARI

  13

  1-5/4/2013

  Internet Jaringan Maklumat

  SISTEM BAHASA

  Kata Pascakata

  Interpersonal

  4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan

  menimbangkan pelbagai pilihan untuk

  menyelesaikan masalah dan membuat

  keputusan. Aras 1 (i)

  Maklumat

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  Penilaian Band 4

  B4 DL1

  Berbincang dan membidas

  hujah dengan sopan dalam

  pelbagai situasi.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  22/55

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Wira Persona Avatari: Binaan PlotPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (5) Perbahasan

  keutamaan. Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

  dalam karya. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv

  dan v)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  B4 DL1 E1

  Mengemukakan hujah untuk

  menerima atau menolakpendapat dengan sopan dalam

  perbincangan.

  14

  8-12/4/2013

  Taman Negara Gunung Mulu

  SISTEM BAHASA

  Kata Bantu

  Interpersonal

  4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan

  menimbangkan pelbagai pilihan untuk

  menyelesaikan masalah dan membuat

  keputusan. Aras 1 (i)

  Maklumat

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  23/55

  K0MPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : Teknik PlotPENULISAN

  Karangan Berangsangan (5)

  PKJR

  Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan SebayaTajuk 2: Dalam Kawalan Saya

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  Estetik

  10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

  Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa

  dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif

  serta cara sikap tersebut boleh

  memberikan kesan atau mempengaruhi

  keselamatan di jalan raya.

  1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  24/55

  mempengaruhi sikap bagi penggunaan

  alan raya yang lebih selamat.

  13.4 Mengenal pasti dan menggunakan

  kemahiran membuat keputusan dan

  perancangan untuk membolehkanpenggunaan jalan raya yang lebih selamat.

  15

  15-19/4/2013

  Belia Harapan Negara

  SISTEM BAHASA

  Kata ganda

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : Gaya BahasaPENULISAN

  Ringkasan dan pemahaman (5)

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

  Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa

  dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  B4 DB1

  Membaca dan menjelaskan

  maklumat daripada pelbagai

  bahan

  B4 DB1 E1

  Menjelaskan maksud yang

  tersurat dan tersirat dengan

  betul daripada pelbagai bahan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  25/55

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  16

  22-26/4/2013

  Pengembaraan Misteri

  SISTEM BAHASA

  Kata Terbitan

  KOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : Sambungan GayaBahasa

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (6) Dialog/ Wawancara /Forum /Temuramah

  PKJR

  Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 1: Tegas dan Selamat

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengant persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (ii dan iii)

  Maklumat

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  B4 DT1

  Menulis dan menghuraikan

  maklumat tentang sesuatu

  tajuk.

  B4 DT1 E1

  Menulis kerangka penulisan

  berdasarkan sesuatu tajuk.

  B4 DT1 E2

  Menulis idea utama dan idea

  sokongan dalam perenggan

  derngan betul.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  26/55

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkanperenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.3.6 Membina kemahiran komunikasi

  dengan menunjukkan sikap tegas dalam

  menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

  1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan

  pendapat apabila melakukan perjalanan

  dengan seseorang yang tidak

  mementingkan keselamatan.

  17

  29/4/2013-3/5/2013

  1.5.2013 : CUTI UMUM

  HARI PEKERJA

  Pulau Percutian

  SISTEM BAHASA

  Imbuhan PinjamanKOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : NilaiPENULISAN

  Karangan Berangsangan (6)

  Interpersonal

  3.0 Berunding secara santun untuk

  mendapat persetujuan dan kata sepakat

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengan persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.Aras 1 (iii)

  Maklumat

  7.0 Mendapat maklumat daripada

  pelbagai sumber yang didengar, dibaca,

  dan ditonton

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  B5 DL1

  Menyatakan pendirian tentang

  sesuatu perkara.

  B5 DL1 E1

  Mengemukakan pendapat

  tentang sesuatu perkara secara

  bertatasusila.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  27/55

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatubahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  18

  6-10/5/2013

  Alam Warisan Kita

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengan persetujuan dan kata sepakat

  B5 DB1

  Membaca dan mengolah

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  28/55

  SISTEM BAHASA

  FrasaKOMPONEN SASTERA

  Novel Sukar Membawa Tuah : PengajaranPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (6)

  PKJR

  Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 2: Kepentingan

  Bertindak Tegas

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (iii)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan danluncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  maklumat.

  B5 DB1 E1

  Membaca secara ekstensif

  untuk mendapatkan maklumat.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  29/55

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.3.6 Membina kemahiran komunikasi

  dengan menunjukkan sikap tegas dalam

  menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

  1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan

  pendapat apabila melakukan perjalanan

  dengan seseorang yang tidak

  mementingkan keselamatan.

  19

  13-17/5/13

  Belian Kayu Bernilai

  SISTEM BAHASA

  Ayat tunggalKOMPONEN SASTERA

  Pantun Empat Kerat (Agama)

  PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan

  Interpersonal

  1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan

  mempererat hubungan mesra

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan.

  Aras 1 (v)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan idea utama dan isi

  penling tentang pelbagai bahan yang

  didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

  Estetik

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  B5 DB1 E2

  Menghuraikan maklumat

  daripada bahan yang dibaca

  secara logik untuk membuat

  inferens.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  30/55

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  20

  20-23/5/13

  UJIAN SELARAS(PBS)

  27/5/2013

  2/6/2013

  Cuti Pertengahan Tahun

  21

  10-14/6/2013

  - Jelapang Padi Kita

  - Sumber Mineral

  SISTEM BAHASA

  Ayat Tanya Ayat Seruan

  KOMPONEN SASTERA

  Sajak: Lebah dan MaduPENULISAN

  Karangan berangsangan (7)PKJR

  Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan PenggunaJalan Raya

  Tajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab

  Interpersonal

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterus

  terang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan.

  Aras 1 (v)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan idea utama dan isi

  penling tentang pelbagai bahan yang

  didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

  dalam karya. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  31/55

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.3.1 Memahami konsep pengguna alanraya yang bertanggungjawab.

  1.3.2 Mengenal pasti hak dan

  tanggungjawab pengguna jalan raya.

  1.3.3 Memahami peraturan, undang-

  undang dan dasar-dasar jalan raya yang

  dapat mengoptimumkan keselamatan

  semua pengguna jalan raya.

  1.3.5 Memahami dan menggunakan

  kemahiran pengurusan dan kawalan diri

  untuk meningkatkan keselamatan diri

  sendiri dan orang lain.

  22

  17-21/6/2013

  Tukang Emas

  SISTEM BAHASA

  Susunan Ayat tunggal

  Interpersonal

  1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara

  yang berkaitan dengan kehidupan harian

  yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan

  masyarakat dengan menggunakan kata,

  intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i)

  6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap

  pihak tertentu yang berkaitan dengan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  32/55

  KOMPONEN SASTERA

  Prosa Tradisional : Hikayat MarakramaPENULISAN

  Ringkasan dan pemahaman (7)

  barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagaibahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  Estetik

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1 (ii dan iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  23

  24-28/6/2013

  Sastera Tradisional Warisan Bangsa

  SISTEM BAHASA

  Ayat Aktif

  Interpersonal

  1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara

  yang berkaitan dengan kehidupan harian

  yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan

  masyarakat dengan menggunakan kata,

  intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii)

  6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  33/55

  KOMPONEN SASTERA

  Cerpen: TempangPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ RencanaAkhbar

  pihak tertentu yang berkaitan dengan

  barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii)

  Maklumat

  7.5 Memahami dan meneliti maksudtersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1 (i)

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii,

  iv)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iv)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  24

  1-5/7/2013

  Jasamu dalam Ingatan

  SISTEM BAHASA

  Interpersonal:

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara bertulis tentang sesuatu yang

  B5 DT1

  Mengolah maklumat secara

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  34/55

  Ayat PasifKOMPONEN SASTERA

  Sambungan cerpen: Tempang

  PENULISAN

  Karangan Berangsangan (8)PKJR

  Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan PenggunaJalan Raya Tajuk 2: Sebarkan Maklumat

  diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

  Maklumat

  7.6 Membezakan fakta dengari

  pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii)

  7.7 Memahami laras bahasa pelbagai

  bahan untuk memperoleh maklumat. Aras

  3(i)

  Estetik:

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.1.4 Mengenal pasti dan memahami

  faktor risiko yang memberikan kesan atas

  keselamatan remaja sebagai penggunaalan raya.

  1.3.3Memahami peraturan, undarig-

  undang dan dasar-dasar jalan raya yang

  dapat mengoptimumkan keselamatan

  semua pengguna jalan raya.

  1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan

  kemahiran membuat keputusan dan

  bertulis.

  B5 DT1 E1

  Menghasilkan penulisan yang

  lengkap dengan laras bahasa

  yang sesuai dan ayat yang

  gramatis.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  35/55

  perancangan untuk membolehkan

  penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

  25

  8-12/07/2013

  Parlimen Negara Kita

  SISTEM BAHASA

  Ayat Majmuk Gabungan

  KOMPONEN SASTERA

  Drama: Ke Arah ManaPENULISAN

  Ringkasan dan pemahaman (8)

  Interpersonal:

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara bertulis tentang sesuatu yangdiperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

  Maklumat:

  8.1 Menyaring maklumat mengikut

  kiasifikas. Aras 1 (i)

  Estetik:

  10.0 Memahami dan memberikan respons

  peribadi tentang karya sastera

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan bukan

  kreatif. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera sertamenggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1 (ii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  36/55

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  26

  15-19/7/2013

  Angkasa Lepas

  SISTEM BAHASA

  Ayat Majmuk Pancangan RelatifKOMPONEN SASTERA

  Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)PENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan

  PKJR

  Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 1: KawalKelajuan: Lindungi Nyawa Anda

  Interpersonal:

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  berdasarkan bahan yang dikemukakan

  dengan menggunakan kata dan ungkapan

  yang Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang

  dengan meriggunakan pe!bagai soalan.

  Aras 2 (ii)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.Aras 3 (ii)

  Maklumat:

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1(ii)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1(i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

  Estetik:

  10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

  dalam karya. Aras 1 (1)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  37/55

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1(i)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  2.1.1 Memahami akibat daripada memecut

  (memandu kenderaan dengan laju dan/atau

  melebihi tahap kelajuan).

  2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had

  laju, had laju yang ditetapkan, had laju

  yang dicadangkan dan kelajuan yang

  bersesuaian.

  27

  22-26/7/2013

  Cuti Akhir Tahun

  SISTEM BAHASA

  Ayat Komplemen

  Interpersonal:

  1.2 Mendengar dan memberikan respons

  secara bertulis tentang sesuatu yang

  diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

  Maklumat:

  8.1 Menyaring maklumat mengikut

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  38/55

  KOMPONEN SASTERA

  Hari Akhir PersekolahanPENULISAN

  Karangan berangsangan (9)

  kiasifikas. Aras 1 (i)

  Estetik:

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gayabahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan bukan

  kreatif. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1 (ii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  28

  29/7/2013-2/8/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat Majmuk Pancangan RelatifKOMPONEN SASTERA

  Interpersonal:

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  berdasarkan bahan yang dikemukakan

  dengan menggunakan kata dan ungkapan

  yang Aras 1 (iv)

  Penilaian Band 6

  B6 DL1

  Mempertimbangkan perkara-

  perkara yang dikemukakan

  dalam perbincangan secara

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  39/55

  Cerpen: Tukang LamaPENULISAN

  Ringkasan dan pemahaman (9)

  PKJR

  Unit 6: Tema: Laju dan MemecutTajuk 2: Laju dan Impak

  1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang

  dengan meriggunakan pe!bagai soalan.

  Aras 2 (ii)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  Aras 3 (ii)

  Maklumat:

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1(ii)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

  Estetik:

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (1)

  10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

  dalam karya. Aras 1 (1)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dansusunan dalam karya sastera serta

  menggunakannya penulisan kreatif dan

  bukan kreatif. Aras 2 (1)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1 (i)

  rasional.

  B6 DL1 E1

  Menyampaikan hujah secara

  kritis dengan sebutan, intonasi,

  dan gaya yang sesuai dengan

  beradab untuk mempengaruhi

  pihak lain.

  B6 DL1 E2

  Membuat pertimbangan

  tentang pendapat yang

  dikemukakan dalam

  perbincangan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  40/55

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  2.1.1 Memahami akibat daripada memecut(memandu kenderaan dengan laju dan/atau

  melebihi tahap kelajuan).

  2.1.2 Memahami dan menerangkan:

  kesan daya hentaman terhadap sesuatu

  objek akibat perlanggaran, hubungan

  antara daya hentaman dengan impak nahas

  (rujuk buku panduan)

  2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan

  memecut kenderaan.

  3.8.2013 Hingga

  11.8.2013CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  8 Hingga 9. 8.2013CUTI UMUM :

  HARI RAYA PUASA

  29

  12-16/8/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat KomplemenKOMPONEN SASTERA

  Sambungan cerpen: Tukang LamaPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan /Pendapat

  Interpersonal

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  1.6 Menyatakan perasaan secara berterusterang dan beradab tentang sesuatu

  perkara untuk mengekalkan hubungan.

  Aras 3(i)

  Maklumat

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  41/55

  keutamaan. Aras 1(i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara tellti

  yang telah disusun. Aras 1(ii)

  8.5 Mentafsirkan maklumat yang telahdipilih secara rasional untuk membuat

  inferens. Aras 1(ii)

  Estetik

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam

  karya sastera serta mengguna penulisan

  kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  30

  19-23/8/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat Tanya Sinkof

  KOMPONEN SASTERA

  Cerpen: Yuran

  Interpersonal

  2.1 Mengemukakan idea yang bernas

  semasa memberi pendapat dalam

  perbincangan. Aras 1(i)

  2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara

  kritis dan rapi.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  42/55

  PENULISAN

  Karangan Berangsangan (10)PKJR

  Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah?Tajuk 1: Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan?

  2.3 Memperkuat hujah dengan

  menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

  Maklumat

  8.1 Menyaring maklumat mengikutklasifikasi.Aras 1 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

  Estetik

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan bukan

  kreatif. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1(ii)

  11.3 Membanding beza penggunaan laras

  bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre.

  Aras 3(ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  43/55

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  (ii)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had

  laju, had laju yang ditetapkan, had laju

  yang dicadangkan dan kelajuan yang

  bersesuaian.

  2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal

  dan keupayaan kognitif yang diperlukan

  untuk memandu atau menunggang

  kenderaan dengan selamat.

  2.4.2 Mengenal pasti gangguan-gangguan

  utama semasa melakukan perjalanan yangmemberikan kesan kepada keselamatan.

  5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan

  pengalaman sebagal penumpang untuk

  membina kemahiran pemanduan pada

  masa hadapan.

  31

  26-30/8/2013

  Kata Seru

  Sambungan cerpen: Yuran

  Ringkasan dan Pemahaman (10)

  Interpersonal

  2.1 Mengemukakan idea yang bernas

  semasa memberi pendapat dalam

  perbincangan. Aras 1(i)

  2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara

  kritis dan rapi.

  2.3 Memperkuat hujah dengan

  menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

  Maklumat

  B6 DB1

  Membaca dan menilai secara

  keseluruhan sesuatu maklumat

  daripada pelbagai bahan.

  B6 DB1 E1

  Membuat ramalan dengan

  memberikan alasan

  berdasarkan maklumat yang

  terdapat dalam bahan.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  44/55

  8.1 Menyaring maklumat mengikut

  klasifikasi.Aras 1 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1 (i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1 (i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

  Estetik

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan bukankreatif. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1(ii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  (ii)

  32

  2-6/9/2013

  SISTEM BAHASA

  KOMPONEN SASTERA

  Drama: Mendung Hitam Beralih JuaPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (11) Peribahasa / Cogan

  Interpersonal

  2.3 Memperkuat hujah dengan

  menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i,

  ii)

  2.4 Mengemukakan cadangan yang

  membina untuk mencapai tujuan

  perbincangan. Aras 1(ii)

  B6 DB1 E2

  Menilai dan memberikan

  pendapat daripada bahan yang

  dibaca.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  45/55

  kata / Slogan

  PKJR

  Unit 7: Apakah Pemanduan Susah?Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman

  Maklumat

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1(i)

  8.3 Membuat pertimbangan secara telititerhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1(i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii)

  Estetik

  10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai dan

  pengajaran. Aras 1(iv).

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had

  laju, had laju yang ditetapkan, had lajuyang dicadangkan dan kelajuan yang

  bersesuaian.

  2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal

  dan keupayaan kognitif yang diperlukan

  untuk memandu atau menunggang

  kenderaan dengan selamat.

  5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  46/55

  pengalaman sebagai penumpang untuk

  membina kemahiran pemanduan pada

  masa hadapan.

  33

  9-13/9/2013

  SISTEM BAHASA

  Kata Majmuk

  KOMPONEN SASTERA

  Sajak: Jangan

  PENULISAN

  Karangan Berangsangan (11)

  Interpersonal

  2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara

  kritis dan rapi. Aras 1(ii)

  2.4 Mengemukakan cadangan yang

  membina untuk mencapai tujuan

  perbincangan..Aras 1(iii)

  Maklumat

  8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah

  dipilih secara rasional untuk membuat

  inferens. Aras 1(ii)

  8.6 Menyemak semula maklumat dan

  memutuskan ada hendak menerima,

  menambah atau menolak maklumat

  tersebut. Aras 2(ii)

  9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1(ii)

  9.2 Menentukan format penyampaian dan

  enis penulisan yang sesuai untuk

  menyampaikan maklumat. Aras 3(ii)

  Estetik

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  47/55

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  34

  17-20/9/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat MajmukKOMPONEN SASTERA

  Cerpen: Trauma EmbahPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (11)PKJR

  Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya denganSelamat dan BertanggungjawabTajuk 1: AkibatMembuat Keputusan yang Salah

  Interpersonal

  2.5 Memberikan penjelasan secara

  spontan tentang sesuatu perkara dengan

  isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

  Maklumat

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.Aras 1(i)

  9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk

  menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

  Estetik

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsurbunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1(ii)

  11.3 Membandingkan penggunaan laras

  bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  B6 DT1

  Menghasilkan penulisan

  kreatif dan bukan kreatif yang

  dapat dijadikan contoh.

  B6 DT1 E1

  Menghasilkan puisi

  menggunakan pelbagaiungkapan yang indah.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  48/55

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.3.1 Memahami konsep pengguna alan

  raya yang bertanggungjawab.

  1.3.2 Mengenal pasti hak dan

  tanggungjawab pengguna jalan raya.

  1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan

  kemahiran membuat keputusan dan

  perancangan untuk membolehkan

  penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

  35

  23-27/9/2013

  SISTEM BAHASA

  Susunan Ayat TunggalKOMPONEN SASTERA

  Sajak: Diari LamaPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/Imaginasi

  Interpersonal:

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  berdasarkan bahan yang dikemukakandengan menggunakan kata dan ungkapan

  yang Aras 1 (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  Aras 3 (ii)

  Maklumat:

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1(ii)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1(i)

  B6 DT1 E2

  Menghasilkan prosa yang

  boleh dijadikan contoh.

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  49/55

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

  Estetik:

  10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik

  dalam karya. Aras 1 (1)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan

  susunan dalam karya sastera serta

  menggunakannya penulisan kreatif dan

  bukan kreatif. Aras 2 (1)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakanpenanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  36

  30.9.2013 -4/10/2013

  SISTEM BAHASA

  Laras BahasaKOMPONEN SASTERA

  Syair Wasiat Ayahanda Siti ZawiyahPENULISAN

  Karangan Berangsangan (11)

  Interpersonal

  3.3 Menyatakan pendirian yang jelas

  dengan persetujuan dan kata sepakat

  mengemukakan maklumat yang relevan.

  Aras 1 (iii)

  Maklumat

  7.4 Membaca pantas secara imbasan dan

  luncuran untuk membuat rujukan pelbagai

  bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras

  1 (iii)

  7.5 Memahami dan meneliti maksud

  B6 DT2

  Menyunting dan memurnikan

  sesebuah karya yang telah

  dihasilkan.

  B6 DT2 E1

  Mengenal pasti dan

  membetulkan kesalahan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  50/55

  PKJR

  Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat danBertanggungjawab Tajuk 2:Pelumba Jalan

  tersurat dan tersirat daripada sesuatu

  bahan. Aras 1 (iv)

  Estetik

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

  bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

  12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan

  membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (iii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkanperenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

  1.3.2 Mengenal pasti hak dan

  tanggungjawab pengguna jalan raya.

  1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakankemahiran membuat keputusan dan

  perancangan untuk membolehkan

  penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

  bahasa dalam sesebuah

  penulisan.

  37

  7-11/10/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat AktifInterpersonal

  2.5 Memberikan penjelasan secara

  spontan tentang sesuatu perkara dengan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  51/55

  KOMPONEN SASTERA

  Prosa Tradisional: Budi Seorang Bapa AngkatPENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (11)

  isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

  Maklumat

  9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa,

  rangkai kata, peribahasa dan ayat yang

  tepat serta indah untuk menyampaikan

  maklumat secara tersusun dan kohesif.

  Aras 1(i)

  9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk

  menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

  Estetik

  10.6 Mengulas karya sastera dari aspek

  watak dan perwatakan,lata, plot gaya

  bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

  11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam

  karya bukan sastera. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur

  bunyi dalam karya sastera serta

  menggunakannya dalam penulisan kreatif.

  Aras 1(ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkanperenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

  38

  14-18/10/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat PasifInterpersonal:

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  berdasarkan bahan yang dikemukakan

  dengan menggunakan kata dan ungkapan

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  52/55

  KOMPONEN SASTERA

  Cerpen: Sepucuk Surat daripada KawanPENULISAN

  Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenisfakta

  yang Aras 1 (iv)

  1.5 Berbincang dan membidas hujah

  dengan sopan dalam pelbagai situasi.

  Aras 3 (ii)

  Maklumat:

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1(ii)

  8.3 Membuat pertimbangan secara teliti

  terhadap maklumat yang telah disusun.

  Aras 1(i)

  8.4 Mengolah maklumat secara koheren

  untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

  Estetik:

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (1)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, dan

  pengajaran. Aras 1(i)

  11.2 Menganalisis gaya bahasa dan

  susunan dalam karya sastera sertamenggunakannya penulisan kreatif dan

  bukan kreatif. Aras 2 (1)

  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara

  terancang, tertib, dan kemas dengan

  menggunakan bahasa yang tepat, indah,

  dan menarik. Aras 1

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  53/55

  39

  21-25/10/2013

  SISTEM BAHASA

  Kata-kata HikmatKOMPONEN SASTERA

  Syair Kemangkatan Sultan SulaimanPENULISAN

  Karangan Berangsangan (11)

  Interpersonal

  1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan yang

  dikemukakan dengan menggunakan kata

  dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

  1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila

  tentang sesuatu perkara dengan

  menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii),

  (iv)

  Maklumat

  7.2 Memahami dan menyatakan maksud

  perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras

  1 (iii)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan.Aras 1 (i)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian

  untuk membina perenggan yang kohesif.

  Aras 1 (ii)

  12.4 Menyusun isi dan menggunakan

  penanda wacana untuk menghasilkan

  perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

  12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu

  karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  54/55

  40

  28/10/2013-

  1/11/2013

  SISTEM BAHASA

  Ayat Komplemen Ayat Majmuk Pancangan Relatif yang

  KOMPONEN SASTERA

  Sajak: Asap Pantun Empat Kerat (Teka-teki)

  PENULISAN

  Ringkasan dan Pemahaman (11) Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis

  pendapat.

  Interpersonal

  2.4 Mengemukakan cadangan yang

  membina untuk mencapai tujuan

  perbincangan. Aras 1 (ii)

  2.5 Memberikan penjelasan secara

  spontan tentang sesuatu perkara yang

  berkaitan dengan isu yang dikemukakan.

  Aras 1 (ii dan iii)

  Maklumat

  7.1 Mengenal pasti dan menyatakan

  gambaran keseluruhan, idea utama, isi

  penting, dan isi relevan tentang bahan

  yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras

  1 (i)

  8.2 Menyusun maklumat mengikut

  keutamaan. Aras 1 (i)

  Estetik

  10.1 Menceritakan semula sesebuah karya

  secara keseluruhan. Aras 1 (i)

  10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

  persoalan, pemikiran, nilai, danpengajaran. Aras 1 (i)

  41

  4-8/11/2013

  UJIAN SELARAS

  ( PBS )

  PBS

  42

  11 Hingga 15.11.2013

  PENYELARASAN

  (PBS)

  PBS

  Cuti Akhir Tahun

 • 7/29/2019 RPT BM Tingkatan 1 2013

  55/55

  16/11/2013