rpt bm tingkatan 2

20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015 MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASA CATATAN Objektif / Cadangan Pentaksiran 1 - 2 [Unit 1] 12/1-16/1 Tatabahasa i. Kata Nama - Kata Nama Am dan Kata Nama Khas m/s 10 11 Penulisan KaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9 Format Dialog m/s 237 Peribahasa Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Ilmu 1. Kemahiran Hidup -menjahit sulaman silang 2. Geografi Pelan Pulau Langkawi 3. Alam Sekitar Landskap Kecerdasan Pelbagai 1. Verbal Linguistik mendokumentasikan pengalaman Kemahiran Berfikir 1. Menghubung kait Nilai Murni 1. Hormat-menghormati Bidang Interpersonal (1.0 -6.0) 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakankata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain . A r a s 1 (v) Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja. Bidang Maklumat(7.0 – 9.0) 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan. Bidang Estetik (10.0 -12.0) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 2 (i) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan cerita yang koheren. Pada akhir unit ini pelajar dapat; 1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai, 2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila, 3. Mengenal pasti dan membezakan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas 4. Menjelaskan maksud dalam perbualan. 5. Menghasilkan karangan jenis dialog Cadangan Pentaksiran B1 DL1 E1 (Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami) 2 19/1-23/1 Tatabahasa i. Kata Nama - Pembentukan KN m/s110 - Penulisan KaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9 Format Dialog m/s 237 Peribahasa Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Ilmu 1. Kemahiran Hidup -menjahit sulaman silang 2. Geografi Pelan Pulau Langkawi Bidang Interpersonal (1.0 -6.0) 1.4 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. 1.5 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain . Pada akhir unit ini pelajar dapat; 1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai, 2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila, 3. Mengenal pasti pembentukan KN 4. Menjelaskan maksud dalam perbualan. 5. Menghasilkan karangan jenis dialog Cadangan Pentaksiran B1 DL1 E1 1

Upload: mekar07

Post on 17-Jan-2016

57 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

RPT

TRANSCRIPT

Page 1: RPT BM Tingkatan 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2015

MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASACATATAN

Objektif / Cadangan Pentaksiran

1 - 2

[Unit 1]

12/1-16/1

Tatabahasa i. Kata Nama - Kata Nama Am dan Kata Nama Khas m/s 10 – 11PenulisanKaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9Format Dialog m/s 237PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup

-menjahit sulaman silang2. Geografi –Pelan Pulau Langkawi3. Alam Sekitar LandskapKecerdasan Pelbagai1. Verbal Linguistik – mendokumentasikan

pengalamanKemahiran Berfikir1. Menghubung kaitNilai Murni1. Hormat-menghormati

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh

diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakankata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i)

Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain .

A r a s 1 (v) Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. A r a s 2 (i)

Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan. Bidang Estetik (10.0 -12.0)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Aras 2 (i) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan cerita yang koheren.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. Berbual dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai,

2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila,

3. Mengenal pasti dan membezakan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

4. Menjelaskan maksud dalam perbualan.

5. Menghasilkan karangan jenis dialog

Cadangan PentaksiranB1 DL1 E1

(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

2

19/1-23/1

Tatabahasa i. Kata Nama- Pembentukan KN m/s110 - PenulisanKaranganJenis Dialog (Isu Semasa) m/s 9Format Dialog m/s 237PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup

-menjahit sulaman silang2. Geografi –Pelan Pulau Langkawi3. Alam Sekitar LandskapKecerdasan PelbagaiVerbal Linguistik – mendokumentasikan pengalamanKemahiran Berfikir

- Menghubung kaitNilai Murni

- Hormat-menghormati

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.

A r a s 1 (i) Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain . A r a s 1 (v)

Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.1.6 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

A r a s 2 (i) Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu

topik yang dibincang kan denga n cara bersahaja. Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

A r a s 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan.

Bidang Estetik (10.0 -12.0)12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Berbual dengan menggunakan

kata, intonasi dan nada yang sesuai,

2. Menggunakan ungkapan yang bertatasusila,

3. Mengenal pasti pembentukan KN

4. Menjelaskan maksud dalam perbualan.

5. Menghasilkan karangan jenis dialog

Cadangan PentaksiranB1 DL1 E1

(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

1

Page 2: RPT BM Tingkatan 2

Aras 2 (i) Men golah ayat berdasarkan isi pent ing untuk meng hasilkan perengga n dia log dan cerita yang koheren.

326/1-30/1

Tatabahasa- Kata ganti nama m/s 19Pemahaman Pantun Komsas- Pantun(Pengenalan)i. Tema dan Persoalanii. Bentuk / BinaanPeribahasa

- Simpulan bahasaPenyerapanIlmu1. Alam persekolahanKecerdasan Pelbagai1. Kinestetik

- BersenamKemahiran Berfikir1. Menyusun aturNilai Murni1. Bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. A r a s 1 (i)

Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan men gguna kan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

a.Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Aras 1 iv . Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan me mberikan jawapan yang sesuai dala m

perbincangan secara berterus terang.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 2 i. Me nge mu kakan hujah dan men egaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang

dibincang kan denga n cara bersahajaBidang Maklumat (7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.Aras 1

ii. Me mberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n ho mon im berdasarkan konte ks.

7.4 Membaca pantas sacara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.

Aras 1 iv. Membaca pantas sacara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. Bidang Estetik (10.0 -12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1

vi.. mengemukakan maksud puisI

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mengenal pasti dan membezakan kata

ganti nama2. mengemukakan soalan dan memberikan

jawapan yang sesuai dalam perbincangan,

3. membalas hujah dengan bertatasusila,4. menjelaskan tema dan persoalan.5. Menyatakan bentuk pantun6. Membaca pantun dengan sebutan dan

intonasi yang betul7. Menyatakan maksud simpulan bahasa

Cadangan PentaksiranB1 DL1 E1

(Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

Cadangan PentaksiranB1 DB1 E1

(Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan

intonasi yang sesuai)

4

2/2-7/2

Tatabahasa i. Kata Kerja Transitif m/s 28ii. Kata Kerja Tak Transitif m/s 38PemahamanDialog m/s 14 - 15PenulisanKarangan Gambaran m/s 17PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu

1.Alam persekolahanKecerdasan Pelbagai

1.Kinestetik- Bersenam

Kemahiran Berfikir1.Menyusun atur

Nilai Murni1.Bertanggungjawab

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1

ii.Me mberikan pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Aras 1i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pe lbagai bahan.Bidang Estetik (10.0 -12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarka n keseluruhan cerita.12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren Aras 1

ii. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan karangan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengemukakan soalan dan

memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan

2. membalas hujah dengan bertatasusila

3. memberikan makna perkataan sukar4. menyusun peristiwa mengikut

urutan cerita, 5. menulis karangan gambaran dengan

ayat yang gramatis.6. memahami perbezaan KKT dan

KKTTCadangan Pentaksiran

B1 DB1 E1(Membaca ayat dalam perenggan daripada

sesuatu sumber dengan sebutan yang betul)

5Tatabahasa iii. Pembentukan Kata Kerja m/s 91

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Memahami pembentukan KK2. mengemukakan soalan dan

2

Page 3: RPT BM Tingkatan 2

9/2-13/2 PemahamanDrama – HaemodialisisKomsas- Latar - Masyarakat, tempat, masa- NilaiPeribahasa

Ilmu1.Alam persekolahan

Kecerdasan Pelbagai1.Kinestetik- Bersenam

Kemahiran Berfikir1.Menyusun atur

Nilai Murni 1.Bertanggungjawab

Aras 1iii. Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.Aras 1 iv Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan me mberikan jawapan yang sesuai dala m

perbincangan secara berterus terang.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 2 iv. Me nge mu kakan hujah dan menegaskan pen dirian d engan sopan tentang sesuatu topik yang

dibincang kan denga n cara bersahajaBidang Maklumat (7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.Aras 1

ii. Me mberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n ho mon im berdasarkan konte ks.

Bidang Estetik (10.0 -12.0)10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruhan cerita.

memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan,

3. membalas hujah dengan bertatasusila,

4. memberikan makna perkataan sukar,5. menjawab soalan pemahaman6. mengenal pasti aspek komsas; latar

dan nilaiCadangan Pentaksiran

B2 DL1 E1(Memberikan respons tentang perkara

yang didengar secara spontan)

616/2 -20/2)

Tatabahasai. Kata Adjektif m/s 51-52ii. Pembentukan Kata Adjektif m/s 148PemahamanSurat Kiriman Tidak rasmi m/s 21 - 22PenulisanSurat Kiriman Tidak RasmiPeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. KemasyarakatanKecerdasan Pelbagai1. Verbal-linguistik (mendeklamasikan sajak)Kemahiran Berfikir1. Menghubungkaitkan sesuatNilai Murni1. Kasih sayangPatriotisme 1. Mencintai akan tempat tinggal sendiri

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.Aras 1

ii. Me mbenarkan p endapat ra kan untuk meneruskan perbuala n.1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk

mengekalkan hubungan.Aras 2

ii. Menyata kan hasrat dan harapan untuk men jelaskan sesuatu perkara.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Aras 1 iii. Men gaju kan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatka n penerangan.

Bidang Estetik (10.0 -12.0)10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruhan cerita.10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya

Aras 1iii. Men jelaskan aspek yang menarik dala m karya prosa dan puisi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memahami jenis-jenis KA2. Memahami pembentukan KA3. menjawab soalan pemahaman dengan

ayat yang gramatis,4. meringkaskan karangan dengan ayat

yang gramatis5. menjelaskan pendirian dengan sesuatu

pelawaan6. menulis surat tidak rasmi

dengan ayat yang gramatis dan format yang betul,

Cadangan PentaksiranB2 DL1 E1

(Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan

CUTI UMUM SEMPENA TAHUN BARU CINA

82/3 -6/3

Tatabahasaiii. Kata Sendi m/s 97PeribahasaPemahaman : Prosa TradisionalRaja Muda Komsas- Sinopsis- Tema- Persoalan- Watak / PerwatakanIlmu

1.KemasyarakatanKecerdasan Pelbagai

1.Verbal-linguistik (mendeklamasikan sajak)

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk

mengekalkan hubungan.Aras 2

ii. Menyata kan hasrat dan harapan untuk men jelaskan sesuatu perkara.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat

dalam perbincangan.Aras 1

iii. Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 -9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1

iii. Mengaju kan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 - 12.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membina soalan bagi

mendapatkan penerangan lanjut2. memberikan penjelasan untuk

mengelakkan kekeliruan3. Menyatakan maksud rangkai

kata berdasarkan petikan prosa.4. Menjawab soalan pemahaman

dengan ayat yang betul.5. Memahami penggunaan

KSendiCadangan Pentaksiran

B2 DB1 E1(Memberikan maksud rangkai kata yang

3

Page 4: RPT BM Tingkatan 2

Kemahiran Berfikir1.Menghubungkaitkan sesuatu

Nilai Murni1.Kasih sayang

Patriotisme 1.Mencintai akan tempat tinggal sendiri

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.Aras 1

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruha n cerita.10.3 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah

Aras 1iii. Men jelaskan aspek yang menarik dala m karya prosa dan puisi.

sesuai mengikut konteks)Cadangan Pentaksiran

B1 DT1 E1(Menulis ayat yang mengandungi subjek

dan predikat)

9

9 / 3 - 13 /3

Tatabahasai. Kata Penyambung / Kata Hubung gabungan ayat m/s 59

PemahamanRencana m/s 32 – 33

PenulisanKarangan Rencana m/s 35

Peribahasa

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kemahiran Hidup2. Sains Rumah Tangga

Kajian Masa Depan1. Pemakanan mudah dan berkhasiat

Patriotisme1. Sayangi diri dan keluarga

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1iii. Me mberika n pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.

1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.Aras 1

iii. Me mberika n pendapat dengan menge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 - 9.0)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Aras 2

v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

A r a s 2 i . Mene lit i dan meng utarakan f akta dan pendap at dala m bahan d engan me mberikan alasan yang

sesuai.Bidang Estetijk (9.0 - 12.0)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1

v. Men ge mukakan jenis, ciri-ciri te ma dan persoalan, pe mikiran serta nila i dan pengajaran karya puisi da n prosa.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengemukakan fakta daripada teks2. mengenal pasti isi dalam perbincangan3. menyatakan maksud tersirat

berdasarkan teks4. menulis karangan

rencana dengan ayat yang gramatis

5. menjawab soalan Pemahaman

6. memahami penggunaan kata penyambung / KHG

Cadangan PentaksiranB3 DB1 E1

(Menyatakan maksud tersurat yang betul daripada bahan yang dibaca)

10

23 /3 -27 /3

Tatabahasai. Jenis-jenis Frasa m/s 167 (FN, FK, FA, FSN)PeribahasaPemahamanNovel – Lestari Bukit MenghijauKomsas-Sinopsis-Tema dan Persoalan-Pengajaran

Ilmu1.Kemahiran Hidup2.Sains Rumah Tangga

Kajian Masa Depan1.Pemakanan mudah dan berkhasiat

Patriotisme1.Sayangi diri dan keluarga

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.4 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Aras 1ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.1.5 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

Aras 1iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.

1.6 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.Aras 1

iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat (7.0 - 9.0)7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Aras 2

v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.7 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

A r a s 2 i . Mene lit i dan meng utarakan f akta dan pendap at dala m bahan alasan yang sesuai.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.Aras 1

v. Men ge mukakan jenis, ciri-ciri te ma dan persoalan, pe mikiran serta nila i dan pengajaran karya puisi da n prosa.

Pada akhir unit ini pelajar dapat:-1. Membina ayat dengan betul2. Menyatakan sinopsis, tema dan

pengajaran sesebuah karya3. Memberikan maksud tersirat

daripada bahan yang diberi4. Menjawab soalan pemahaman

dengan betul5. Memahami jenis-jenis frasa

Cadangan PentaksiranB3 DB1 E2

(Menyatakan maksud tersirat yang sesuai daripada bahan yang dibaca)

4

Page 5: RPT BM Tingkatan 2

1130 / 3 -3 /4

Tatabahasaii. Ayat Dasar m/s 178

- FN + FN- FN + FK- FN + FA- FN + FSN

iii. Ayat Tunggal m/s 190PemahamanDialog m/s 41 – 42PenulisanKarangan WawancaraPeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Ketatanegaraan Kecerdasan Pelbagai1. Muzik Kemahiran Berfikir1. Menganalogi Nilai Murni1. Taat kepada raja dan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.Aras 1

iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.

A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1

ii. Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

1.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.Aras 1

vii. Men jelaskan penggunaan inversi, met af ora, simile, dan personaf ikasi dalam karya.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menjawab soalan pemahaman dengan

betul,2. menulis wawancara dengan format

yang betul,3. mengemukakan alasan untuk

mempertahankan pendapat4. Membina ayat dasar dan ayat tunggal

dengan betul

12 & 13

6/4 -10/4

-13/4 -17/4

Tatabahasa-Ayat Penyata PeribahasaPemahamanSajak‘Burung-burung Pagi’‘Ketenangan’Komsas- Gaya Bahasa- Unsur bunyi- NilaiIlmu

1.Ketatanegaraan Kecerdasan Pelbagai

1.Muzik

Kemahiran Berfikir1.Menganalogi

Nilai Murni1.Taat kepada raja dan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.5 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.Aras 1

iii. Me mberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.

A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1

ii. Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.Aras 1

vii. Men jelaskan penggunaan inversi, met af ora, simile, dan personaf ikasi dalam karya.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti aspek

gaya bahasa, unsur bunyi dan nilai dalam sajak

2. menentukan maklumat dalam petikan3.mengemukakan maksud sajak dengan betul.4. mengenal pasti dan membina ayat seruan5. menjawab soalan

Pemahaman6. membina ayat penyata

Cadangan PentaksiranB2 DT1 E1

(Kenal pasti pelbagai jenis ayat – Penyata, Tanya, Seru, Perintah)

5

Page 6: RPT BM Tingkatan 2

14

20/4 -24/4

Tatabahasaii. Ayat Perintah m/s 211PenulisanKarangan FaktaPemahamanCerpen m/s 53 – 54PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Kesusasteraan Melayu Kemahiran Berfikir-Menyusun aturNilai Murni-Keyakinan diriKemahiran Belajar1. Menulis plot sesuatu peristiwa

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang

dikemukakan.Aras 3

ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1

i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 2

iii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membincangkan peristiwa dalam cerpen2. mengembangkan maklumat mengikut

susunan,3. menyatakan idea secara spontan4. menulis karangan fakta5. menjawab soalan pemahaman6. mengenal pasti dan membina ayat

perintahCadangan Pentaksiran

B3 DL1 E1(Mengemukakan pendapat berdasarkan

tajuk yang diberikan)

15

27/4-31/5

Tatabahasa-Ayat Nafi m/s 221PemahamanDrama ‘Di sini Bakti Bersemadi’Komsas- Watak / Perwatakan-Latar Masyarakat-Gaya BahasaPeribahasaIlmu1.Kesusasteraan Melayu Kemahiran Berfikir

1.Menyusun aturNilai Murni1.Keyakinan diriKemahiran Belajar

1.Menulis plot sesuatu peristiwa

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.Aras 3

ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1

i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 2

iii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. menghuraikan watak dan perwatakan2. menghuraikan latar masyarakat3. menjelaskan unsur gaya bahasa 4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat nafi

Cadangan PentaksiranB3 DL1 E2

(Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang diberikan

164/5 – 8/5

Tatabahasai. Ayat Seruan m/s 210PemahamanBerita m/s 63 - 64PenulisanKarangan BeritaPeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Sukan Kecerdasan Pelbagai1. Membuat memek muka berdasarkan perasaanKemahiran Berfikir1. Menentukan pernyataan salah benarNilai Murni-Kesyukuran Patriotisme 1. Berbangga dengan kemampuan NegaraKewarganegaraan1. Menyanjung pemimpin negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

Aras 1ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.Aras 1

iii. Men entuka n isi yang pent ing dan kurang pent ing da la m maklumat yang diperoleh.8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.

Aras 1iv. Mengubahsuaikan ma klu mat untu k memperlihatkan kesina mb ungan idea.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan menulis kerangka penulisan

Aras 1

iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengubahsuai maklumat2. menulis karangan berita dengan ayat

yang gramatis3. memberikan komen dengan sopan4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat

seruaiCadangan Pentaksiran

B4 DL1 E1(Memberikan pandangan yang rasional

dalam perbincangan)Cadangan Pentaksiran

B4 DL1 E2(Menggunakan kata, ungkapan dan ayat

semasa berbincang)Cadangan Pentaksiran

B2 DT1 E2(Menulis pelbagai jenis ayat)

1711/5 -13/5

TatabahasaAyat Pasif m/s 199PemahamanSajak

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

Aras 1ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memahami perasaan orang lain melalui memek muka,2. menyenaraikan isi penting daripada teks

6

Page 7: RPT BM Tingkatan 2

‘Sajak Laut’‘Warkah Kepada Generasi’Komsas-Maksud-Gaya Bahasa-NilaiPeribahasaIlmu

1.Sukan Kecerdasan Pelbagai

1.Membuat memek muka berdasarkan perasaanKemahiran Berfikir

1.Menentukan pernyataan salah benarNilai Murni

1.Kesyukuran Patriotisme

1.Berbangga dengan kemampuan NegaraKewarganegaraan

1.Menyanjung pemimpin negara

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.Aras 1

iii. Men entuka n isi yang pent ing dan kurang pent ing da la m makluma t yang diperoleh.

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.Aras 1

iv. Mengubahsuaikan ma klu mat untu k memperlihatkan kesina mb ungan idea.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 2

iii. Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

3. mengenali ciri keindahan puisi.4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat pasif

Cadangan PentaksiranB4 DB1 E1

(Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya

dengan lengkap)

1818/5 -22/5

TatabahasaAyat Majmuk Gabungan m/s 227 – 228

PemahamanCeramah m/s 73 - 74

PenulisanKarangan Ceramah

PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Kesihatan Kemahiran Berfikir1. Menyatakan sebab dan akibatNilai Murni1. Peka terhadap isu-isu alam sekitarKemahiran Belajar Cara Belajar1. Mencari fakta tentang sesuatu penyakit

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai

kata sepakat.Aras 2

ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.

Aras 1

v. Men jelaskan maklumat untuk me mbuat kesimpula n aw al.8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau

menolak pilihan.Aras 2

ii. Me neliti se mula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesifAras 1

Iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti golongan dan

subgolongan kata2. meringkaskan teks dengan ayat yang

gramatis3. menulis karangan ceramah dengan ayat

yang gramatis4. menjawab soalan pemahaman dengan

ayat yang betul5. mengenal pasti dan membina ayat

majmuk gabunganCadangan Pentaksiran

B3 DT1 E1(Menulis ayat topik yang sesuai)

Cadangan PentaksiranB3 DT1 E2

(Menulis Ayat Huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap)

1925/5 – 29/5

TatabahasaAyat Majmuk Pancangan m/s235Pemahaman’Hikayat Opu Daeng Menambun’Komsas-Plot-Gaya BahasaPeribahasaIlmu

1. Kesihatan Kemahiran Berfikir

1. Menyatakan sebab dan akibatNilai Murni

1. Peka terhadap isu-isu alam sekitarKajian Masa Depan

1. Meramalkan penemuan baharu dalam bidang perubatan

Kemahiaran Belajar Cara Belajar

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai

kata sepakat.Aras 2

ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.

Aras 1

v. Men jelaskan maklumat untuk me mbuat kesimpula n aw al.8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau

menolak pilihan.Aras 2

ii. Me neliti se mula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1.membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat, 2.mengemaskinikan maklumat.3. menghuraikan plot dan gaya bahasa dalam karya4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti dan membina ayat majmuk pancangan

7

Page 8: RPT BM Tingkatan 2

1. Mencari fakta tentang sesuatu penyakit Aras 1ii. Men eliti dan menjelaskan aspe k gaya bahasa dan unsur bunyi dala m karya sastera.

2015/ 6 - 19/6

Tatabahasa- Penanda WacanaPemahamanRencana m/s 84 - 85PenulisanRencana m/s 88-89PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Pendidikan Seni2. Kemahiran Hidup

-Mencipta barangan kraf tanganKecerdasan Pelbagai1. KinestetikNilai Murni1. KerajinanPatriotisme1. Berbangga dengan kesenian sendiriKemahiran Belajar1. Mengenal pasti idea utamaKajian Masa Depan1. Mencipta alat kraf tangan yang sesuai pada masa

hadapan.

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh

diri, keluarga,rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.A r a s 1

i. Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.Aras 1

ii. Me mbenarkan pendapat ra kan untu k men eruskan perbuala n.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan

menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.Aras 1

iii. Men jelaskan ma ksud sebenar penyataan dala m teks.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 2ii. Me nge mu kakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembaha nBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengeyakan pendapat orang lain,2. menjelaskan maksud sesuatu

pernyataan,3. menulis rencana dengan format yang

betul4. menjawab soalan pemahaman5. membina pelbagai jenis ayat

Cadangan PentaksiranB4 DT1 E1

(Menghasilkan penulisan yang lengkap menggunakan penanda wacana yang

sesuai)

21

22/6 -26/6

TatabahasaKata BilanganPemahamanProsa Klasik ‘Hikayat Inderaputera’Komsas-Plot-PengajaranPeribahasaIlmu

1. Pendidikan Seni2. Kemahiran Hidup

-Mencipta barangan kraf tanganKecerdasan Pelbagai

1. KinestetikNilai Murni

1. KerajinanPatriotisme

1. Berbangga dengan kesenian sendiri

Kemahiran Belajar1. Mengenal pasti idea utama

Kajian Masa Depan1. Mencipta alat kraf tangan yang sesuai pada

masa hadapan.

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

A r a s 1 i. Berbual tenta ng penga la man d iri dan kegiata n harian d engan menggunakan sebutan, nada dan

intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

Aras 1ii. Me mbenarkan pendapat ra kan untu k meneruskan perbualan.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Aras 1iii. Men jelaskan ma ksud sebenar penyataan dala m teks.Bidang Maklumat (7.0 – 9.0)9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 2ii. Me nge mu kakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembaha n.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.Aras 1

vii. Men genal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti kesalahan ejaan dalam petikan2. mengemukakan pendapat dengan alasan yang rasional.3. menyatakan plot dan pengajaran cerita4.menjawab soalan pemahaman dengan betul4. memurnikan sesuatu karya5. memahami penggunaan kata bilangan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8

Page 9: RPT BM Tingkatan 2

2229/6 -3/7

Tatabahasaii. Kata Praklausa m/s 70PemahamanSurat Rasmi m/s 94-95PenulisanSurat Kiriman Rasmi m/s 100PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu-Kemasyarakatan -masyarakat orang asliKecerdasan Pelbagai1. Naturalis Kemahiran Berfikir1. Membuat kesimpulanNilai Murni1. Menghormati hak orang lainPatriotisme 1. Bangga akan budaya sendiriKemahiran Belajar Cara Belajar1. Melakar petempatan orang asli

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan

masalah dan membuat keputusan.A r a s 1

i. Men gesan dan menge muka kan penggunaan kata, ung kapan dan ayat untuk meng enal pasti kecondong an pendapat.

1.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.

A r a s 3 i. Men jelaskan pend irian berdasarkan pertimbangan yang disokong o leh sumber ruju kan yang

boleh dip ercayai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.A r a s 3

i. Meru muska n maklumat d engan memberikan alasan yang dapat diterima.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

A r a s 3 i. Men ghasilkan pelbaga i prosa termasuk laporan, p idato dan iklan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. meminda maklumat yang diberikan2. membuat pilihan dalam sesuatu perkara3. menulis surat kiriman rasmi dengan

format yang betul dan ayat yang gramatis

4. menjawab soalan pemahaman5. mengenal pasti kata pra klausa

236/7 – 10/7

Tatabahasa Kata Penegas m/s 219Pemahaman SyairKomsas-Maksud-Nilai PengajaranPeribahasaIlmu

1. Kemasyarakatan -masyarakat orang asliKecerdasan Pelbagai

1. Naturalis Kemahiran Berfikir

1. Membuat kesimpulanNilai Murni

1. Menghormati hak orang lainPatriotisme

1. Bangga akan budaya sendiriKemahiran Belajar Cara Belajar

1. Melakar petempatan orang asli

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan

masalah dan membuat keputusan.A r a s 1

i. Men gesan dan mengemuka kan penggunaan kata, ung kapan dan ayat untuk meng enal pasti kecondong an pendapat.

1.4 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.

A r a s 3 i. Men jelaskan pend irian berdasarkan pertimbangan yang disokong o leh sumber ruju kan yang

boleh dip ercayai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.A r a s 3

i. Meru muska n maklumat d engan memberikan alasan yang dapat diterima.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

A r a s 3 i. Men ghasilkan pelbaga i prosa termasuk laporan, p idato dan iklan.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1.menulis rumusan dengan ayat yang gramatis,2.mengesan kata kunci dalam teks3.membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara.4. menjawab soalan pemahaman5. mengesan maksud dan nilai dalam syair

24

13/7 -17/7

Tatabahasa- Kata Nama Ganda m/s 139PemahamanDialog m/s 106-107PenulisanKarangan Pendapat m/s 107PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sejarah Kemahiran Berfikir1. MeramalNilai Murni1. Keberanian Patriotisme 1. Berkorban untuk negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan

memujuk untuk mendapatkan sesuatu.A r a s 1

i. Me milih dan mengung kapkan kata-kata yang man is dan me mikat u ntuk mencetuskan minat serta memperlihatkan sikap ra mah-tamah .

1.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.

A r a s 2

i. Men gulang penyataan yang berkesan untuk men ing katkan keyakinan.1.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3

ii. Men ggunakan gaya pengucapan yang sesuai untuk memen angi h ati pihak lain.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mengenal pasti dan menggunakan kata

nama ganda2. menyatakan pendapat tentang sesuatu

perkara dengan ayat yang gramatis3. menentukan isi-isi penting4. memilih diksi yang sesuai.5. Menjawab soalan pemahaman6. Menulis karangan pendapat

Cadangan PentaksiranB5 DL1 E1

(Mengukuhkan pendapat dengan memberikan alasan yang munasabah)

9

Page 10: RPT BM Tingkatan 2

Kemahiran Belajar Cara Belajar1. Membaca bahan sejarah

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

A r a s 1 i. Me milih kata , f rasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jen is ayat yang sesuai untuk menya

mpa ikan maklumat.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

A r a s 1 ii. Men genal p asti format penya mpa ian dialog, teks pengerusi ma jlis dan pidato secara lisan dan

penulisan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.2 Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.A r a s 1

iii. Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan tajuk pen ulisan.12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

A r a s 1 iv. Me mbina ayat dalam perenggan untuk men ghasilkan surat kiriman ta k rasmi/surat kiriman

rasmi, dia log dan karangan.

27

20/7 – 24 /7

TatabahasaBinaan AyatPenanda WacanaPemahamanCerpen – Anak Penggunting Rambut m/s Komsas- Sinopsis- Tema dan Persoalan- Watak dan perwatakanPeribahasaIlmu2. Sejarah Kemahiran Berfikir2. MeramalNilai Murni2. Keberanian Patriotisme 2. Berkorban untuk negaraKemahiran Belajar Cara Belajar2. Membaca bahan sejarah

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.

A r a s 1

i. Me milih dan mengung kapkan kata-kata yang man is dan me mikat u ntuk mencetuskan minat sertame mperliha tkan sikap ra mah-ta mah .

5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.

A r a s 2

i. Men gulang penyataan yang berkesan untuk men ing katkan keyakinan.5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3

ii. Menggunakan gaya pengucapan yang sesuai untuk memenangi h ati pihak lain.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

A r a s 1 i. Me milih kata , f rasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jen is ayat yang sesuai untuk menya

mpa ikan maklumat.9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

A r a s 1 ii. Men genal p asti format penya mpa ian dialog, teks pengerusi ma jlis dan pidato secara lisan dan

penulisan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 1ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menggunakan kata-kata yang sesuai mengikut situasi,2. menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis,3. menentukan isi-isi penting4. memilih diksi yang sesuai5. menjawab soalan pemahaman.6. menyatakan tema, persoalan, watak dan perwatakan berdasarkan cerpen7. bercerita tentang cerpen yang dipilih

26

27/7 -31/7

TatabahasaSubjek dan PredikatPemahamanSajak ‘Ibu Negeriku’ m/s 113 - 114PenulisanMengarang Syair m/s 118PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sastera

- Mendeklamasikan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

A r a s 3

i. Me mberika n alasan yang munasabah sejajar dengan tujuan me muju k.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 3

i. Mendraf kerangka penyampaian diskusi dan wawancara dan bahan edaran yang sesuai.9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 2ii. Me nge mu kakan pendapat d engan alasan yang sesuai untuk me mbuat persembaha n.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Menjawab soalan pemahaman dengan

betul,2. Memberikan alasan yang munasabah

tentang sesuatu perkara3. Menyatakan maksud bahasa badan4. Menentukan isi-isi penting yang

berkaitan dengan tema syair5. Mengarang syair

Cadangan PentaksiranB5 DL1 E2

10

Page 11: RPT BM Tingkatan 2

sajak/ mestamu dan mencipta syair

2. Alam Sekitar- Taman Negara Belum

Kecerdasan Pelbagai1. Verbal linguistik

- Mendeklamasikan sajak

Kemahiran Berfikir1. Membuat keputusanNilai Murni1. Sikap keterbukaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi1. Mengumpulkan keratin akhbar tentang

kepentingan teknologi maklumat

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

A r a s 1

iii. Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan taju k pen ulisan.12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

A r a s 2 ii. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dalam baris pantun syair dan sajak.

(Menggunakan gaya pengucapan yang bertatasusila dalam

perbincangan)

27

3/8 -7/8

TatabahasaJenis-jenis Ayat – Penyata - Tanya - Seru - PerintahPemahamanCerpen – Capa RengatKomsas- Tema dan Persoalan- Plot- PengajaranPeribahasaIlmu3. Sastera

- Mendeklamasikan sajak/ mestamu dan mencipta syair

4. Alam Sekitar- Taman Negara Belum

Kecerdasan Pelbagai2. Verbal linguistik

- Mendeklamasikan sajak

Kemahiran Berfikir2. Membuat keputusanNilai Murni2. Sikap keterbukaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi2. Mengumpulkan keratin akhbar tentang

kepentingan teknologi maklumat

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.4 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.A r a s 3

i. Me mberika n alasan yang munasabah sejajar dengan tujuan me muju k.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.5 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 3

i. Mendraf kerangka penyampaian diskusi dan wawancara dan bahan edaran yang sesuai.

9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan.Aras 2

ii. Me nge mu kakan pendapat d engan alasan yang sesuai untuk me mbuat persembaha n.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.A r a s 1

iii. Men entuka n isi-isi pen ting yang relevan dengan taju k pen ulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.A r a s 2

ii. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dalam baris pantun syair dan sajak.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. Mendraf bahan edaran2. meringkaskan teks dengan ayat yang

gramatis3. menjawab soalan pemahaman4. memberikan maksud rangkai kata5. menyatakan tema, persoalan, plot dan

pengajaran cerpen6. mengesan kesilapan ejaan dan tanda

baca.

Cadangan PentaksiranB5 DB1 E1

(Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca)

28

10/8 -14/8

Tatabahasa-Ejaan -Tanda BacaPemahamanWawancara m/s 124 - 125PenulisanWawancara m/s 127PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Ketenteraan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)5.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan

barangan dan perkhidmatan.A r a s 1

i. Menyusun kat a, ungkapan, da n ayat untuk mend apatkan penjelasan tentang barangan d an perkhid matan dengan mengg unakan gaya pengucapan sesuai.

5.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.

A r a s 3 i. Me mberika n syor kepada pihak yang menaw arkan barangan dan perkhid mat an untu k

tujuan pening katan mutu barangan dan perkhidmatan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mendraf bahan edaran2. meringkaskan teks dengan ayat

yang gramatis,3. membina soalan untuk

wawancara4. memberikan komen yang

membina,5. mengubahsuai pesanan, dan6. mengesan kesilapan ejaan dan

tanda baca.Cadangan Pentaksiran

11

Page 12: RPT BM Tingkatan 2

Kemahiran Berfikir1. Menilai tugas ATM untuk negaraNilai Murni1 Hormat-menghormatiPatriotisme1. Sanggup berkorban untuk negara

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk pembentangan.A r a s 1

iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerangka bah an edaran yang sesuai

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

A r a s 3 iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

B5 DB1 E2(Menghubungkaitkan maklumat tersirat

daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain)

29

17/ 8 -21/8

TatabahasaKata NamaPemahamanDrama ‘Inflakasta’Komsas- Latar- NilaiPeribahasa

Ilmu2. Ketenteraan

Kemahiran Berfikir2. Menilai tugas ATM untuk negara

Nilai Murni2 Hormat-menghormati

Patriotisme2. Sanggup berkorban untuk negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan

barangan dan perkhidmatan.A r a s 1

i. Menyusun kat a, ungkapan, da n ayat untuk mend apatkan penjelasan tentang barangan d an perkhid matan dengan mengg unakan gaya pengucapan yang sesuai.

b. Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.

A r a s 3 i. Me mberika n syor kepada pihak yang menaw arkan barangan dan perkhid mat an untu k

tujuan pening katan mutu barangan dan perkhidmatan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk pembentangan.A r a s 1

iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerangka bah an edaran yang sesuai.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

A r a s 3 iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menegaskan hujah berserta alasan,2. mengenal pasti diksi dalam pelbagai

laras,3. mengemaskinikan maklumat,4. menyatakan latar dan nilai dalam drama5. memberikan hujah dengan alasan yang

rasional.

Cadangan PentaksiranB5 DT1 E1

(Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik)

30

24/8 -28/8

TatabahasaKata KerjaPemahamanLaporan m/s 132 - 133PenulisanKarangan Laporan m/s136PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Alam Sekitar

-keindahan dan keunikan destinasi pelancongan negara kita

2. Sains -laras bahasa sains3. Sejarah-laras bahasa sejarah4. Agama-laras bahasa agama5. Teknologi maklumat -laras bahasa teknologi maklumatKecerdasan Pelbagai1. Muzik -menyanyikan lagu2. Naturalis -destinasi pelancongan yang menarikKemahiran Berfikir1. Mengintepretasi, mentafsir mesej dalam laguNilai Murni-Rasional Patriotisme1. Menjaga keselamatan negara Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi1. Menganalisis maklumat pelancongan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.

A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.1.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk

mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.A r a s 2

ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)1.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau

menolak pilihan.A r a s 2

ii. Me neliti semula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genreA r a s 3

i. Menjelaskan penggunaa n diksi bag i teks laras aga ma, mora l, dan teknologi maklu mat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. menegaskan hujah berserta

alasan2. mengenal pasti diksi dalam

pelbagai laras,3. mengemaskinikan maklumat,4. menulis laporan lawatan, dan5. memberikan hujah

dengan alasan yang rasional.

12

Page 13: RPT BM Tingkatan 2

31

31/8 – 4/9

TatabahasaKata AdjektifPemahamanCerpen ‘Dendam’Komsas- Watak / Perwatakan- Plot- NilaiPenulisanIlmu6. Alam Sekitar

-keindahan dan keunikan destinasi pelancongan negara kita

7. Sains -laras bahasa sains8. Sejarah -laras bahasa sejarah9. Agama

-laras bahasa agama10. Teknologi maklumat -laras bahasa teknologi maklumatKecerdasan Pelbagai3. Muzik -menyanyikan lagu4. Naturalis -destinasi pelancongan yang menarikKemahiran Berfikir2. Mengintepretasi, mentafsir mesej dalam laguNilai Murni- Rasional Patriotisme2. Menjaga keselamatan negara Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi2. Menganalisis maklumat pelancongan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.5 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.

A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.1.6 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk

mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak.A r a s 2

ii. Menyata kan persetujuan dan meno la k beberapa penyataan yang diberika n oleh pihak lain dala m perundinga n.

Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.7 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan.A r a s 2

ii. Me neliti semula maklu mat d an membuat pindaan berdasarkan keperluan t ertentuBidang Estetik (10.0 – 12.0)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genreA r a s 3

i. Menjelaskan penggunaa n diksi bag i

teks laras aga ma, mora l, dan teknologi maklu mat.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membuat kesimpulan tentang sesuatu

bahan,2. mengemukakan soalan berdasarkan

gambar,3. menjawab soalan dengan ayat yang

gramatis,4. mengemukakan pendapat tentang

perkara yang diberikan,5. merangka pengumuman, dan6. menulis rencana dengan ayat yang

gramatis dan format yang betul.

Cadangan PentaksiranB6 DL1 E1

(Menilai pelbagai pendapat yang dikemukakan secara rasional)

32

7/9 -11/9

TatabahasaKata SendiPemahamanTeks ‘Kemakmuran Sarawak’PenulisanKarangan Rencana m/s145-146PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Geografi -aktiviti manusia2. Ekonomi-meningkatkan pendapatanKecerdasan Pelbagai1. Logik matematikKemahiran Berfikir-Merumuskan Nilai Murni1. Berdikari Patriotisme1. Bangga dengan kelebihan negara

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)2.4 Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

A r a s 1 iv. Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dala m

perbincangan secara berterus terang.2.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 1 v. Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 1

iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerang ka bah an edaran yang sesuai.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

A r a s 3 iii. Men ghasilkan pantun, syair dan sajak dengan mengguna kan bahasa yang tepat dan in dah dan

bersesuaian dengan te ma.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membuat kesimpulan tentang

sesuatu bahan,2. mengemukakan soalan

berdasarkan gambar,3. menjawab soalan dengan ayat

yang gramatis,4 mengemukakan pendapat tentang perkara yang diberikan,5. merangka pengumuman, 6. menulis rencana dengan ayat

yang gramatis dan format yang betul.

Cadangan PentaksiranB5 DT1 E2

(Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang

menarik)

33TatabahasaKata HubungPemahaman

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

A r a s 1 Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. memberikan makna kata dan rangkai

13

Page 14: RPT BM Tingkatan 2

14/9 -18/9 - Cerpen Maaf KupintaKomsas - Watak/ perwatakan- Latar- Sudut PandanganPeribahasaIlmu3. Geografi -aktiviti manusia4. Ekonomi

-meningkatkan pendapatanKecerdasan Pelbagai2. Logik matematikKemahiran Berfikir1. Merumuskan Nilai Murni2. Berdikari Patriotisme2. Bangga dengan kelebihan negara

iv. Men gaju kan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dala m perbincangan secara berterus terang.b. Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

A r a s 1 v. Me mbalas hujah dala m suasana perbincangan secara harmon i.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.A r a s 1

iii. Men draf kerangka edaran penyampaian wawancara dan pidato dan kerang ka bah an edaran yang sesuai.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.A r a s 3

iii. Men ghasilkan pantun, syair dan sajak dengan mengguna kan bahasa yang tepat dan in dah dan bersesuaian dengan te ma.

kata,2. menjawab soalan pemahaman3. menerangkan hasrat tentang sesuatu

tindakan4. menjelaskan tujuan sesuatu tindakan,5. memurnikan karya6. meringkaskan teks dengan ayat yang

gramatis.7. Menjelaskan watak dan perwatakan,

latar dan sudut pandangan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

34

28/9 – 2/10

TatabahasaKata BilanganPemahamanGrafik m/s 152-154PenulisanKarangan Rencana m/s154PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Teknologi binaan Kemahiran Berfikir1. Mengenal pasti dan membezakan fakta dan

pendapatNilai Murni1. Bertanggungjawab Kewarganegaraan 1. Peka terhadap isu alam sekitar

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.A r a s 3

i. Men jelaskan tujuan sesuatu tinda kan untuk meng ela kkan ke keliruan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.A r a s 1

ii. Me mberika n makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n homon im berdasarkan konteks.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

A r a s 3 iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. memberikan makna kata dan

rangkai kata,2. menulis karangan rencana dengan

ayat yang gramatis,3. menerangkan hasrat tentang

sesuatu tindakan, 4. menjelaskan tujuan sesuatu

tindakan,5. memurnikan karya, dan 6. meringkaskan teks dengan ayat

yang gramatis.

Cadangan PentaksiranB6 DB1 E1

(Merumuskan maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca)

14

Page 15: RPT BM Tingkatan 2

35

5 /10 – 9/10

TatabahasaJenis-jenis AyatPemahamanCerpen ‘Gema Sepi Gadis Genius’Komsas-Tema dan Persoalan- PlotPeribahasaIlmu2. Teknologi binaan Kemahiran Berfikir2. Mengenal pasti dan membezakan fakta dan

pendapatNilai Murni2. Bertanggungjawab Kewarganegaraan 2. Peka terhadap isu alam sekitar

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

a. Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.A r a s 3

i. Men jelaskan tujuan sesuatu tinda kan untuk meng ela kkan ke keliruan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.A r a s 1

ii. Me mberika n makna kata dan rangkai kata yang sukar dif aha mi termasuk sinonim, anto nim da n homon im berdasarkan konteks.

Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.A r a s 3

iv. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan b inaan ayat da la m te ks.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca teks dengan nada, sebutan

dan intonasi yang betul,2. mengemukakan soalan untuk

mendapatkan penjelasan lanjut,3. mengemukana idea utama dalam teks,4. mengenal pasti isi dalam teks, dan 5. menulis karangan cereka dengan ayat

yang gramatis.Cadangan Pentaksiran

B6 DB1 E2(Menilai bahan yang dibaca dengan

memberikan alasan yang dapat diterima)

36

12/10 -16/10

TatabahasaKata PraklausaPemahamanTeks ‘Pelabuhan Melaka’ m/s161PenulisanKarangan Cereka m/s 169PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sejarah Kemahiran Berfikir1. Menyelesaikan m,asalahNilai Murni1. Kerukunan

-hidup bersama secara aman

Kemahiran Belajar Cara Belajar 1. Mencari makna perkataan klasik

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)

1.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.A r a s 1

ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.A r a s 1

iii. Men gaju kan soalan bertu mpu dan bercapah untuk mend apatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.A r a s 1

v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca teks dengaaan nada,

sebuatan dan intonasi yang betul,2. mengemukakan soalan untuk

mendapatkan penjelasan lanjut,3. mengemukan idea utama dalam

teks,4. mengenal pasti isi dalam teks, dan 5. menulis karangan cereka dengan

ayat yang gramatis.

37

19/ 10 – 23/10

TatabahasaKata PrafrasaPemahamanCerpen‘Warkah Daripada Ibu’Komsas-Plot-Gaya BahasaPeribahasaIlmu2. Sejarah Kemahiran Berfikir2. Menyelesaikan m,asalahNilai Murni2. Kerukunan

-hidup bersama secara amanKemahiran Belajar Cara Belajar 2. Mencari makna perkataan klasik

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

A r a s 1 ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.b. Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.

A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.A r a s 1

iii. Men gaju kan soalan bertu mpu dan bercapah untuk mend apatka n penerangan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.A r a s 1

v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca sesuatu petikan dengan

pantas,2. menyatakan maksud yang tersirat,3. memberikan pendapat dengan hujah

yang munasabah,4. menguatarakan fakta penting dalam

petikan, dan mengolah ayat dengan betul, dan

5. mengolah ayat dengan betul.

Cadangan PentaksiranB6 DT1 E2

(Memurnikan sebuah karya sehingga boleh dijadikan contoh)

15

Page 16: RPT BM Tingkatan 2

38

26/10 – 30/10

TatabahasaMengenal Pasti Kesalahan dalam ayatPemahamanPetikan ‘Bagaimana Acuan Begitulah Kuihnya” m/s 171-172PenulisanKarangan Perbahasan m/s174PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Sains -khasiat tumbuh-tumbuhan2. Sastera -cerpen dan drama3. Alam sekitar -pokok hiasan

Kecerdasan Pelbagai1. Naturalisme

Kemahiran Berfikir1. Mengenal pasti sebab dan akibat

Nilai Murni1. Kepercayaan kepada Tuhan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.

A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.

1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1

ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghuraikan pendapat.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.A r a s 1

iv. Me mbaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk me ngena l pasti ma klumat.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahanA r a s 1

v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.A r a s 1

v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. membaca sesuatu petikan dengan

pantas,2. menyatakan maksud yang tersirat,3. memberikan pendapat dengan

hujah yang munasabah,4. mengutarakan fakta penting dalam

petikan5. mengolah ayat dengan betul.

39

2/11 -6/11

TatabahasaPemahaman Sajak - Persahabatan - Hari GuruKomsas-Maksud-Gaya Bahasa-NilaiPeribahasaIlmu4. Sains -khasiat tumbuh-tumbuhan5. Sastera -cerpen dan drama6. Alam sekitar -pokok hiasanKecerdasan Pelbagai2. Naturalisme Kemahiran Berfikir2. Mengenal pasti sebab dan akibatNilai Murni2. Kepercayaan kepada Tuhan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)a. Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.

A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge mukakan contoh yang sesuai.

b. Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1

ii. Men ge mukakan idea uta ma dan sokongan untu k menghuraikan pendapat.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.A r a s 1

iv. Me mbaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk me ngena l pasti ma klu mat.

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.A r a s 1

v. Menyataka n maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk.

A r a s 3 i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i larasBidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.A r a s 1

v. Menyusun isi da n menggu nakan penanda w acana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaita n antara isi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. mencari isi penting daripada teks yang dibaca,

2. mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah,

3. mengenal pasti laras bahasa teks yang dibaca,

4. memurnikan karya5. mencari makna perkataan berdasarkan

teks.

40

9/11 -13/11

TatabahasaPemahamanSyarahan m/s 181-182PenulisanKarangan Syarahan m/s189Peribahasa

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.

A r a s 1 iii. Me mberika n pendapat dengan men ge muakan contoh yang sesuai.

1.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan.A r a s 1

Pada akhir unit ini pelajar dapat;

1. mencari isi penting daripada teks yang dibaca,

2. mengemukakan idea untuk menyelesaikan masalah,

16

Page 17: RPT BM Tingkatan 2

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. GeografiKecerdasan Pelbagai1. NaturalismeKemahiran Berfikir1. Sebab akibatNilai Murni1. Menghargai alam sekitar Patriotisme1. Keharmonian antara manusia dan alam sekitar

ii. Men ge mukakan idea uta ma dan idea sokongan untu k menghura ikan pendapat.1.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara.

A r a s 3 - ii. Men jelaskan ide a secara tersusun dengan spontan.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.A r a s 3

i. Mengena l pasti penggunaan diksi dan ayat dala m bahan pe lbaga i laras.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.A r a s 2

ii. Men ggunakan kat a-kata yang pu itis dala m baris pantun syair dan sajak.12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

A r a s 3 - v. Me mbetulkan kesalahan p e milihan kata dan binaan ayat da lam te ks.

3. mengenal pasti laras bahasa teks yang dibaca,

4. memurnikan karya,5. menulis karangan syarahan, dan6. mencari makna perkataan

berdasarkan teks.

Cadangan PentaksiranB6 DT1 E2

(Memurnikan sebuah karya sehingga boleh dijadikan contoh)

41

16/ 11 – 20/11

Tatabahasa

PemahamanRencana m/s 192 -193

PenulisanKarangan Pendapat m/s197

Peribahasa

Ilmu1. Kemahiran Hidup -cara membuat perahu2. Kesusasteraan Melayu -cerpenKemahiran Berfikir1. Membuat inferens dan kesimpulanNilai Murni1. Rasional dan kesederhanaan

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul .

A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.A r a s 1

i. Men entuka n maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

A r a s 1 ii. Menyusun maklumat meng ikut keperluan.1.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.

A r a s 1 iii. Men entuka n isi pent ing dan kurang pent ing da la m maklu ma t yang diperoleh.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.A r a s 1

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men gga mbarka n keseluruha n cerita.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengenal pasti maklumat dalam

petikan,2. mengutarakan pendapat bagi

menyediakan kertas cadangan,3. mengesan ururtan peristiwa dalam

cerpen,4. memberikan komen yang munasabah,5. menulis karangan jenis pendapat6. mencatat isi penting

TatabahasaPemahamanRencana m/s203 - 204PenulisanKarangan Pendapat m/s 206PeribahasaPendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)Ilmu1. Geografi2. EkonomiKemahiran Berfikir1. Membanding bezaNilai Murni- RasionalPatriotisme- Tanggungjawab membayar cukaiKemahiran Teknologi Maklumat1. Menganalisis maklumat daripada internet

Bidang Interpersonal (1.0 -6.0)1.1 Berbincang menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul .

A r a s 1 ii. Me mberika n pandang an dala m perundingan de ngan men ggunakan sebutan, intonasi, nada dan

jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman.1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata

sepakat.A r a s 2

ii.Menyata kan persetujuan dan menolak beberapa penyataan dala m perundinga n.1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan.

A r a s 2 iii. Men egaskan hu jah deng an men gemukakan a lasan yang mun asabah.Bidang Maklumat(7.0 – 9.0)

1.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.A r a s 1

ii. Menyusun ma klu mat meng ikut keperluan.Bidang Estetik (10.0 – 12.0)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.A r a s 1

iii. Men jelaskan aspek yang me narik dala m karya prosa dan puisi.

Pada akhir unit ini pelajar dapat;1. mengamati bahasa badan,2. menegaskan hujah dalam perbincangan,3. menyatakan persetujuan dalam

perbincangan,4. mengubahsuai maklumat mengikut

keadaan, dan menjelaskan aspek menarik dalam

karya.5. Menulis karangan pendapat

CUTI AKHIR TAHUN 2015 BERMULA

17