rpt bm tingkatan 3 2011

Upload: faridah-hanum

Post on 11-Jul-2015

343 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA Tema 1: Laman Ilmu Tajuk Buku Teks: Sekolah selamat Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Bercuti bersama keluarga Karangan (B) Penyakit berjangkit Novel Kanang Komsas Sinopsis Nilam Sinopsis Novel Kanang CT1 Internet PLBS CT2 Penyakit berjangkit. Menyalin karangan contoh CITRA bahagian b (penyakit BAHASA (PEMULIHAN) berjangkit.) Bahasa Kata Nama Peribahasa 1 Ilmu itu pelita hati 2 Membuka mata 3 Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan 4 Seperti lipas kudung 5 Buah tangan 6 Usaha tangga kejayaanMUKA SURAT

1

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN:

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai 2. mendengar dan memberikan respons 3. mendengar dan menyatakan idea utama Aras 1 i. Berbual, menambah dan menyambung bicara tentang masyarakat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan ayat yang gramatis. Aras 2 i. Mengutarakan soalan bertumpu dan bercapah serta memberikan jawapan yang tepat dalam perbincangan. Aras 3 i. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan dengan mengemukakan hujah yang meyakinkan tanpa menyentuh hal sensitif. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menghurai isi penting yang relevan dengan topik yang diberikan Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. Aras 2 v. Menghuraikan maklumat dalam bahan pelbagai laras bahasa. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyatakan cerita dalam karya prosa dengan diksi yang tepat. Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. iv. Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama.

TARIKH DISEMPURNAKAN

10-11 1 3

1.1 Berbual

dan berbicara dengan intonasi dan nada yang sesuai tentang tajuk dalam kehidupan harian berkaitan keperihalan diri, keluarga, rakan, dan masyarakat.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 2 2 2 2 12 16 BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.1

MINGGU: 1 TARIKH: 3.1.2011 7.1.2011

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA Tema 1: Laman Ilmu Tajuk Buku Teks: Sekolah harmoni dan sekolah selamat Tajuk Iringan: Budaya terima kasih

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN4

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai 2. mendengar dan memberikan respons 3. mendengar dan menyatakan idea utama Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menulis karangan dialog dengan format yang betul Aras 1 iv. Merangka dan menyusun soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang terperinci. Aras 2 i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyatakan tema dan beberapa persoalan daripada novel

TARIKH DISEMPURNAKAN

BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA:

5 16

Karangan (C) Menulis Dialog -Usaha tangga kejayaan Komsas Novel Tema dan persoalan Nilam Bacaan novel PLBS CT1 Gotong royong CT2 Budaya terima kasih CITRA BAHASA Menyalin karangan dialog MINGGU: 2 TARIKH: 10.1.2011 14.1.2011(PEMULIHAN)

1

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditontonFOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Bahasa Peribahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proses penerbitan kata nama Ilmu itu pelita hati Membuka mata Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Seperti lipas kudung Buah tangan Usaha tangga kejayaan

2 2 2 2 12 16

Aras 1ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

11.1.2011

CUTI

HARI HOL ALMARHUM SULTAN JOHOR2

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA Tema 2 :Selaut Budi dalam Ingatan

MUKA SURAT 23

ISI KANDUNGAN23-27 28-29

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat:1. 2. bersoal jawab secara bertatasusila berbincang dan membidas hujah dengan sopan 3. membaca dan mengenal pasti idea utama. Aras 1 1. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Buku Teks: Mengenali Shaharom Husain Tajuk Iringan: Kegigihan Pak Matlob Karangan (B) Memperkasa tulisan jawi -Langkah-langkah Komsas Novel Kanang. ( Watak dan perwatakan) Nilam Membaca novel PLBS CT1 Kepentingan sastera CT2 Kepentingan mata pelajaran sejarah CITRA BAHASA Menyalin 5 ayat menggunakan (PEMULIHAN) tatabahasa yang betul. MINGGU: 3 TARIKH: 17.1.2011 21.1.2011 Bahasa Peribahasa Kata adjektif 1 Ada jalan 2 Beralih angin 3 Mengambil bahagian 4 Mengambil kesempatan 5 Anak didik 6 Orang lama 7 8 9 10

BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT

Aras 2

iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 ii. Merumus secara spontan dan membuat inferens perkara penting dalam perbincangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menulis karangan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 ii) Mengemukakan soalan, kata-kata berunsur kecindan dan anekdot yang dapat menguatkan pembentangan. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyenaraikan watak dan dalam novel Kanang Cerita Seorang Pahalawan 2. menghurai perwatakan watak-watak yang dibincangkan Aras 2 iv. Menganalisis watak dan perwatakan, serta latar.

37-39

36 36 36 36 36 36

FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

20.1.2011

CUTI

PERAYAAN THAIPUSAM3

MNGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 2: Selaut Budi dalam Ingatan Tajuk Buku Teks: Istana Budaya

MUKA SURAT 23-39

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. bersoal-jawab secara bertatasusila 2. membaca dan mengenal pasti idea utama Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis karangan surat kiriman tidak rasmi Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 ii. Mengemukakan soalan, kata-kata berunsur kecindan dan anekdot yang dapat menguatkan pembentangan. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membuat binaan plot novel kanang 2. Memberikan contoh persitiwa berdasarkan gaya bahasa Aras 2 iii. Mengenal pasti penggunaan sinkof,pengulangan, simile, personifikasi dan unsur bunyi dalam teks puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

34-35

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Kepentingan mengenal diri Karangan (C) Komsas Nilam PLBS MINGGU: 4 TARIKH: 24.1.2011 28.1.2011 CITRA BAHASA Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat kepada rakan Novel Kanang (Plot dan gaya bahasa) Istana Budaya CT1 Cara-cara memupuk minat pelajar mempelajari tulisan jawi CT2 Menjadikan diri sentiasa bermotivasi35

FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Menyalin 5 ayat yang (PEMULIHAN) mengunakkan kata adjektif Bahasa Peribahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pembentukan kata adjektif Ada jalan Beralih angin Mengambil bahagian Mengambil kesempatan Anak didik Orang lama37-39

36 36 36 36 36 36

4

MINGGU & TARIKH

Tema 3: Di Sini Kasihku Tertumpah Tajuk Buku Teks: Peranan Pasukan Polis DiRaja Malaysia Ringkasan Tajuk Iringan: Pemahaman Tujuan mematuhi undangundang negara Karangan (B) Pendatang asing Novel Kanang Komsas -Nilai Nilam Membaca novel CT1 Kejayaan dalam pelajaran menjamin masa depan PLBS CT2 Aktiviti mengisi masa lapang CITRA BAHASA Menyalin 5 ayat novel(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT 41-53

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: iv. Menggabungkan dan mengasingkan maklumat berdasarkan ciri dan kandungannya. v. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berhujah tentang isu yang sensitif Aras 1 ii. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan untuk mencapai hasil perbincangan. Aras 3 ii. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai idea utama untuk menulis karangan tidak lebih 120 patah perkataan Aras 1 iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 iii Merumuskan fakta dengan alas an yang logik. Aras 3 Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

TARIKH DISEMPURNAKAN

40-41

40-41

MINGGU: 5 TARIKH: 31.1.2011 4.2.2011

Bahasa

Peribahasa

KATA KERJA: 1. Kata Kerja Transitif 2. Kata Kerja Tak Transitif PEMBENTUKAN KATA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

3.2.2011 4.2.2011 MINGGU & TARIKH

CUTI TEMA FOKUS P&P Tema 4: Selagi Nadi Berdenyut Tajuk Buku Teks: Institut Penyelelidikan Perubatan Tajuk Iringan: Gaya hidup sihatMUKA SURAT

PERAYAAN TAHUN BARU CINA

54-6254-55

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan FOKUS SAMPINGAN: 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menafikan pernyataan dan menolak tuduhan Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. Aras 2 ii. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat tentang keperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghasilkan karangan fakta dengan menggunakan idea-idea yang dibincangkan Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. ii. Memilih isi penting yang relevan dengan topik yang diberi. Aras 2 iv. Memberikan pandangan bagi fakta yang dikemukakan dalam teks dan sebaliknya. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 pengajaran daripada novel yang dikaji. Aras 2 ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

MINGGU: 6 TARIKH: 7.2.2011 11.2.2011

Karangan (C) Karangan Fakta Novel Kanang (Pengajaran) Komsas pengajaran Nilam Membaca novel CT1 Pencegahan lebih utama daripada pengubatan PLBS CT2 Kesihatan alam sekitar CITRA Menyalin 5 jenis pendahaluan BAHASA karangan(PEMULIHAN)

68 55

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Bahasa Peribahasa

Kata Tugas 1. Kata penyambung ayat 2. Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Belum duduk sudah belunjur 3 Biar jatuh terletak,jangan jatuh terhempas 4 Pencegahan lebih utama daripada pengubatan 5 6 7 8 9 10

6

TEMA MINGGU & TARIKH FOKUS P&P Tema 4: Selagi Nadi Berdenyut Tajuk Buku Teks: Perubatan Tradisional Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Kesihatan dan alam sekitar Karangan (B) Cara menghindari penyakit Komsas Pantun Nilam Membaca novel CT1 Kepentingan menjaga kesihatan PLBS CT2 Telefon bimbit CITRA Menyalin satu perenggan BAHASA karangan(PEMULIHAN)

MUKA SURAT 54-62

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan penghargaan pengakuan dan kecenderungan, serta mendapatkan pertimbangan Aras 1 ii. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai idea untuk mengahsilkan karangan berdasarkan bahan rangsangan Aras 1 iii. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 ii. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 ii. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis pantun yang dikajiAras 1 i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat untuk digunakan dalam penulisan karya bukan sastera. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

TARIKH DISEMPURNAKAN

6655

68 69

MINGGU: 7 TARIKH: 14.2.2011 18.2.2011

Bahasa Peribahasa

KATA TUGAS: 1. Kata prafrasa 2. Kata pascakata 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Belum duduk sudah belunjur 3 Biar jatuh terletak,jangan jatuh terhempas 4 Pencegahan lebih utama daripada pengubatan 5 6 7 8 9 10

15.2.2011

SAMBUTAN

MAULIDUR RASUL7

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Tema 5: Cemerlang di Mata Dunia Tajuk Buku Teks: Ucapan Shahrol Yuzy

MUKA SURAT

71-92

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian. 2.5 Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yangdikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencambah idea bernas 2. Menjelaskan idea secara tersusun Aras 1 2.1 Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 2 iv. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis karangan ucapan 2. Menyenarai sekurang-kurangnya 5 isi daripada petikan Aras 1 ii. Menyatakan format penyampaian dialog, ucapan, ceramah dan mempengerusikan majlis. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis syair yang dikaji Aras 1 iii. Menjelaskan unsur bunyi dan perlambangan yang terdapat dalam karya. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

TARIKH DISEMPURNAKAN

75

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Usaha-usaha untuk berjaya Karangan (C) Komsas Nilam Karangan ucapan. -Usaha tangga kejayan Syair Membaca novel CT1 Usaha-usaha melahirkan ahli sukan yang berjaya dalam kalangan murid CT2 Sukan sebagai kerjaya dan hobi Menyalin 2 penutup karangan Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Jika ada kemenyan sebesar lutut pun,jika tidak dibakar tidak akan berbau 3 Bagai gembala diberi keris 4 Condong ditumpil,lemah dianduh 5 Arang habis,besi binasa 6 Bagai air mencari jenisnya 7 Air beriak tanda tak dalam 8 Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai. 9 10

75

PLBS

MINGGU: 8 TARIKH: 21.2.2011 25.2.2011

CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

71 75

FOKUS SAMPINGAN: 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK

75 76 76 76 76 86

FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

8

TEMA MINGGU & TARIKH FOKUS P&P Tema 5: Cemerlang di Mata Dunia Tajuk Buku Teks: Langkah-langkah untuk meningkatan mutu sukan

MUKA SURAT 71-92

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencambah idea bernas 2. Menjelaskan idea secara tersusun Aras 1 i. Bertukar-tukar pendapat dengan menggunakan sebutan, nada, tekanan suara dan gaya pengucapan yang sesuai ketika berunding. Aras 2 ii. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan untuk mencapai hasil perbincangan. Aras 3 i. Menegaskan pendirian dengan mengemukakan hujah yang sesuai. ii. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai 4 isi karangan berdasarkan bahan rangsangan. Aras 1 i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan idea utama. Aras 2 i. Mengemukakan soalan pelbagai jenis untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 3 ii. Memberikan fakta bagi pandanganyang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis sajak yang dikaji Aras 1 i. Mengenal pasti diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat untuk digunakan dalam penulisan karya bukan sastera. Aras 2 i. Menjelaskan maksud bagi unsur gaya bahasa dalam karya dan menggunakannya dalam konteks yang lain.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Iringan: Permainan tradisional Kepentingan Pengambilan Karangan (B) Makanan Berkhasiat Komsas Sajak Nilam Membaca Novel CT1 Pusat sumber PLBS CT2 Berbudi bahasa, berakhlak mulia CITRA Menyalin 5 ayat penyata BAHASA(PEMULIHAN)

80 85

MINGGU: 9 TARIKH: 28.2.2011 4.3.2011

Bahasa Peribahasa

Pembentukan Kata praklausa 1 Hendak seribu daya,tidak hendak seribu dalih 2 Jika ada kemenyan sebesar lutut pun,jika tidak dibakar tidak akan berbau 3 Bagai gembala diberi keris 4 Condong ditumpil,lemah dianduh 5 Arang habis,besi binasa 6 Bagai air mencari jenisnya 7 Air beriak tanda tak dalam 8 Hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai. 9 10

71 75

75 76 76 76 76 86

9

TEMA MINGGU & TARIKH FOKUS P&P

MUKA SURAT

TEMA 6: KAHAZANAH MILIK 108125 KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak 111110 109

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan cadangan dan membuat jangkaan. 2.Mendengar dan mengenal pasti cadangan yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu secara spontan. 2.Menulis karangan rencana. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (C) Aktiviti Kokurikulum Cerpen : Sayang Ayah Komsas Pertemuan Nilam Membaca Cerpen Program Latihan CT1 Khidmat Negara PLBS CT2 Aktiviti sukan lasak. CITRA Menyalin Petikan Aktiviti BAHASA Sukan Lasak(PEMULIHAN)

119 110

111111

MINGGU: 10 TARIKH: 7.3.2011 11.3.2011

Bahasa Peribahasa

FRASA NAMA: 1 2 3

123

Bagai menatang minyak 119 yang penuh Membuka pekung di 119 dada Berat mata memandang, 119 berat lagi bahu memikul

12.3.201 120.3.201 1

CUTI PERSEKOLAHAN

10

MINGGU & TARIKH Minggu 12 21.3.2011 25.3.2011

FOKUS P&P

TEMA TEMA 6: KHAZANAH MILIK KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak

MUKA SURAT

108125 111 110 109 119 110 111 111 123 119 119 119 119 120

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan cadangan dan membuat jangkaan. 2. Mendengar dan mengenal pasti cadangan yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu isu secara spontan. 2. Menulis karangan rencana. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 2. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (C) Aktiviti Kokurikulum Cerpen : Sayang Ayah Komsas Pertemuan Nilam Membaca Cerpen CT1 Program Latihan Khidmat Negara PLBS CT2 Aktiviti sukan lasak. CITRA Menyalin Petikan Aktiviti BAHASA Sukan Lasak(PEMULIHAN)

Bahasa Peribahasa

FRASA NAMA: 1 2 3 4 5 Bagai menatang minyak yang penuh Membuka pekung di dada Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Besar pasak daripada tiang Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran

11

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA TEMA6: KHAZANAH MILIK KITA Tajuk Buku Teks: 1. Aktiviti Sukan Lasak

MUKA SURAT

108125 111110 109

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Memberikan cadangan balas yang membina. Aras 1 i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan Aras 2 i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Menyatakan pandangan tentang fakta dan sebaliknya. Aras 1 i. Mentafsirkan dan menghuraikan maksud kata, rangkai kata, istilah, peribahasa, ayat dan perenggan. Aras 2 i. Memberikan pandangan bagi fakta yang dikemukakan dalam teks dan sebaliknya. Aras 3 i.Memberikan fakta bagi pandangan yang dikemukakan dan sebaliknya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman Tajuk Iringan: Program Latihan Khidmat Negara. Karangan (B) Aktiviti Kokurikulum Cerpen : Sayang Ayah Komsas Pertemuan Nilam Membaca Cerpen CT1 Program Latihan Khidmat Negara PLBS CT2 Aktiviti sukan lasak. Menyalin petikan tentang CITRA kepentingan pertubuhan BAHASA sukarela MINGGU: 13 TARIKH: 28.3.2011 1.4.2011(PEMULIHAN)

119

CT1 CT2 113

Bahasa Peribahasa

FRASA NAMA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bagai menatang minyak yang penuh Membuka pekung di dada Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Besar pasak daripada tiang Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran

123

1 2 3 4 5

12

MINGGU & TARIKH

TEMA 7: MENUJU KE PUNCAK JAYA Tajuk Buku Teks: Plus Mendorong Malaysia ke Ringkasan Hadapan Pemahaman Tajuk Iringan: Budaya celik IT Karangan (C) WAWANCARA: Cerpen : Rahsia Komsas Anak Bumi Tercinta Nilam Mengkomersialkan hasil bumi CT1 Budaya celik IT PLBS CT2 Aktiviti memenuhi masa lapang CITRA Menyalin karangan petikan BAHASA(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

126144 135 127 141130

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilihsecara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membuat rumusan dan infrens. Aras 1 i. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 i. Memantapkan hujah dengan mengemukakan bukti. Aras 3 i. Merumus secara spontan dan membuat inferens perkara penting dalam perbincangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mentafsir maklumat untuk membuat infrens. 2. Menulis karangan wawancara. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis cerpen yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2 i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

127 134 135 142144 137 137 138

MINGGU: 14 TARIKH: 4.4.2011 8.4.2011

Bahasa Peribahasa

FRASA SENDI NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mengangkat bendera putih Kacang hantu Jalan buntu

13

TEMA MINGGU & TARIKH MINGGU: 15 TARIKH: 11.4.2011 15.4.2011 FOKUS P&P TEMA 8: MENUJU KE PUNCAK JAYA

MUKA SURAT

126144 135 127 134

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam membuat penyelesaian BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilihsecara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Bertukar-tukar pandangan dengan menggunakan sebutan, nada, tekanan suara, dan gaya pengucapan semasa berbual 2. Menyatakan pendapat tentang pandangan orang lain. Aras 1 i. Menjelaskan idea dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai dan tersusun. Aras 2 i. Mengambil giliran dan mengemukakan respons yang sesuai dalam perbincangan yang aktif. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Membina ayat dengan menggunakan bahasa menaik, bahasa menurun, dan bahasa terbalik.. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis drama yang dikaji Aras 1 i. Menyatakan semula cerita dalam karya prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan perkataan sendiri. Aras 2

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Buku Teks: Plus Mendorong Malaysia ke Ringkasan Hadapan Pemahaman Tajuk Iringan: Budaya celik IT AKTIVITI MEMENUHI MASA Karangan (B) LAPANG Drama : Asar Belum Berakhir Komsas Adik Berjasa Nilam Melakar Impian CT1 Budaya celik IT PLBS CT2 Aktiviti memenuhi masa lapang CITRA Menyalin resepi Kek Kelapa BAHASA(PEMULIHAN)

137

CT1 CT2 136 142144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bahasa Peribahasa

FRASA SENDI NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mengangkat bendera putih Kacang hantu Jalan buntu

14

i.Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa.

TEMA MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA 9: PERMATA DI BUMI BERTUAH

MUKA SURAT

145163 149151

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk persetujuan dan kata sepakat mendapat

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan pendapat dengan memek muka dan bahasa badan yang sesuai. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat dengan yakin menggunakan memek muka dan gerak badan yang sesuai serta peka terhadap reaksi pihak lain semasa berunding. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengelaskan maklumat mengikut kriteria. Aras 1 i. Menentukan pengelasan dan mengelaskan maklumat mengikut kriteria tertentu. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis drama yang dibaca. Aras 1 i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar. Aras 3 i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog, monolog, monolog dalaman, imbas kembali dan imbas muka).

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Buku Teks: Laporan Cara Memeihara Ikan Ringkasan Hiasan di Dalam Akuarium Pemahaman Tajuk Iringan: Keceriaan sekolah LAPORAN Karangan (C) . Komsas Drama- Asar Belum Berakhir Membaca drama- Asar Belum Nilam Berakhir CT1 Tanaman herba PLBS CT2 Pencemaran alam sekitar CITRA BAHASA MINGGU: 16 TARIKH: 18.4.2011 22.4.2011(PEMULIHAN)

154155

Menyalin petikan memelihara ikan hiasan FRASA ADJEKTIF: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Berpeluk tubuh Menuding jari Belayar sambil memapan,merapat sambil belayar Berkayuh sambil bertimba Sambil berdiang, nasi masak Ke sungai sambil mandi Sambil menyelam minum air Sambil berdendang, biduk hilir Sekali membuka pura,dua tiga hutang berbayarCarik-carik bulu ayam,lamalama bercantum juga

148 161163 149 158161 145 146 156 156 156 156 156 156 156 156 156

FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

Bahasa Peribahasa

FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat klasifikasi. BIDANG: ESTETIK

mengikut

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Ikan pulang ke lubuk

MINGGU15

17-19 25.4.2011 13.5.2011

PENILAIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 & PERBINCANGAN JAWAPAN

MINGGU & TARIKH MINGGU: 20 TARIKH: 16.5.2011 20.5.2011

TEMA 9: PERMATA DI BUMI BERTUAH Tajuk Buku Teks: Laporan Cara Memeihara Ikan Ringkasan Hiasan di Dalam Akuarium Pemahaman Tajuk Iringan: Keceriaan sekolah LAPORAN Karangan (B) . Komsas Drama- Jalan Sempit Membaca drama- Jalan Nilam Sempit CT1 Tanaman herba PLBS CT2 Pencemaran alam sekitar CITRA Menyalin petikan memelihara BAHASA ikan hiasan(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

145163 149151

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk persetujuan dan kata sepakat mendapat

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mempersoalkan pernyataan pihak lain dengan sopan. 2. Menegaskan pendirian dengan hujah yang sesuai. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat dengan yakin menggunakan memek muka dan gerak badan yang sesuai serta peka terhadap reaksi pihak lain semasa berunding. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat mengikut urutan. 2. Menulis karangan laporan Aras 1 i. Menentukan pengelasan dan mengelaskan maklumat mengikut kriteria tertentu. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i.Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis drama yang dibaca. Aras 1 i.Mengenal pasti idea utama, peristiwa penting untuk membuat sinopsis karya prosa dan drama. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perw atakan, serta latar. Aras 3 i.Mengecam teknik plot (penceritaan terus, dialog,

TARIKH DISEMPURNAKAN

154155

CT1 CT2 149 158161 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

Bahasa Peribahasa

FRASA ADJEKTIF: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Berpeluk tubuh Menuding jari Belayar sambil memapan,merapat sambil belayar Berkayuh sambil bertimba Sambil berdiang, nasi masak Ke sungai sambil mandi Sambil menyelam minum air Sambil berdendang, biduk hilir Sekali membuka pura,dua tiga hutang berbayar Carik-carik bulu ayam,lama-lama bercantum juga Ikan pulang ke lubuk

FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat klasifikasi. BIDANG: ESTETIK

mengikut

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

16

monolog, monolog dalaman, imbas kembali dan imbas muka).

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA TEMA 10: MENYINGKAP RAHSIA ALAM Tajuk Buku Teks: Sejarah Sains Fizik

MUKA SURAT

164174 167168 164 171 164 172 173 164 173174 170 171

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendaqpat orang lain. Aras 1 i. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik. Aras 2 i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. 2. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 1 i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks. 2. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar. Aras 1 ii. Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i. Menjelaskan tema, pemikiran dan persoalan puisi dan prosa. ii. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Iringan: SARS PERIBAHASA: Karangan (C) Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1 Nilam SARS CT1 Sambutan Hari Kebangsaan PLBS CT2 Kesesakan lalu lintas CITRA Menyalin petikan SARS BAHASA(PEMULIHAN)

Ringkasan Pemahaman

MINGGU: 21 TARIKH: 23.5.2011 27.5.2011

Bahasa Peribahasa

FRASA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biar putih tulang,jangan putih mata Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

FOKUS SAMPINGAN: 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perw atakan, latar, plot,gaya bahasa, dansudut pandangan.

17

Minggu 22 & 23 30.5.201112.6.2011

CUTI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA TEMA 10: MENYINGKAP RAHSIA ALAM Tajuk Buku Teks: Sambutan Hari Kebangsaan Tajuk Iringan:

MUKA SURAT

164174 172

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendaqpat orang lain. Aras 1 i. Mencambahkan idea yang bernas semasa bertukar-tukar fikiran tentang sesuatu topik. Aras 2 i. Menjelaskan pendapat sesuatu isu secara spontan. Aras 3 i. Mendengar dan mengenal pasti kelemahan cadangan yang dikemukakan pihak lain untuk memberikan cadangan balas yang membina. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggabungkan dan mengasingkan maklumat berdasarkan ciri dan kandungan dalam konteks. Aras 1 i. Memindahkan maklumat kepada pelbagai bentuk. Aras 2 i.Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Karangan (B) Rumah tradisional Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting 1 Nilam Sambutan Hari Kebangsaan CT1 Rumah tradisional PLBS CT2 Keranamu Malaysia CITRA Menyalin petikan Sambutan BAHASA Hari Kebangsaan(PEMULIHAN)

169 172 168 172 172 173174 170 171

MINGGU: 24 TARIKH: 13.6.2011 17.6.2011

Bahasa Peribahasa

FRASA KERJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biar putih tulang,jangan putih mata Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

FOKUS SAMPINGAN: 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

18

MINGGU & TARIKH MINGGU: 25 TARIKH: 20.6.2011 24.6.2011

TEMA 11: IMPIAN MENJADI KENYATAAN Tajuk Buku Teks: SURAT KIRIMAN RASMI: Ringkasan Kerjaya Sebagai Jurutera Pemahaman Sistem (IT) Formula Satu. Tajuk Iringan: GRAF BAR Karangan (C) SURAT KIRIMAN RASMI Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 2 Nilam SURAT KIRIMAN RASMI CT1 Kelas tuisyen. PLBS CT2 Menceriakan kawasan sekolah. CITRA Menyalin surat kiriman tak BAHASA rasmi(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

175186 179

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding untuk persetujuan dan kata sepakat mendapat

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. 2. Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberi kesedaran kepada seseorang. Aras 1 i. Menyatakan pendapat untuk menerima atau menolak pandangan orang lain dengan merujuk tujuan rundingan. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan untuk menerima atau menolak pendapat pihak lain. Aras 3 i. Merumuskan fakta dan pandangan untuk menentukan pendirian dan keputusan bersama. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat infrens. 2. Menyemak draf teks dengan mengetepikan kekaburan dan penakulan yang tidak tepat. 3. Menulis surat kiriman rasmi. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i. Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukandalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

TARIKH DISEMPURNAKAN

186

182 182 176 176178

FOKUS SAMPINGAN: 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

Bahasa Peribahasa

KLAUSA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bersatu teguh,bercerai roboh Bersatu bertambah mutu 183 Bahasa menunjukkan 183 bangsa Ambil hati 183

184185 183

FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.19

Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

TEMA MINGGU & TARIKH MINGGU: 26 TARIKH: 27.6.2011 1.7.2011 Ringkasan Pemahaman FOKUS P&P TEMA 12: DALAM KEHIJAUAN HUTAN KHATULISTIWA Tajuk Buku Teks: 1. Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimun Tajuk Iringan: 2. Bangunan Mesra Alam

MUKA SURAT

187201 189191

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 4.0 Membuat pertimbangan mencapai keputusan untuk

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah.Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata,ungkapan dan ayat. Aras 2 i. Menjelaskan pertimbangan yang dibuat tentang keperluan kritikal untuk menyelesaikan masalah. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Kepentingan hutan di negara Karangan (B) ini. Komsas Nilam Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 Bangunan Mesra Alam CT1 PLBS CT2 Hutan

193

FOKUS SAMPINGAN: 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

Kejadian hakisan tanah dan tanah runtuh / bencana alam. Menyalin karangan Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimun SINTAKSIS: 1. Pola Ayat Dasar 2. Perluasan Subjek dan Predikat Ayat Dasar 3. Pengayaan: Membetulkan Kesalahan Bahasa1 2 3 4 5 Enggang lalu ranting patah Seperti aur ditarik songsang Kalau tiada rotan akar pun berguna Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya Kalau tidak kerana angin tidak akan pokok bergoyang

200201 187 & 193 187 189191

Bahasa

197199

FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. BIDANG: ESTETIK

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menganalisis maklumat dengan engemukakan alasan yang kongkrit. 2. Meneliti maklumat untuk memastikan kesahihannya. 3. Menyatakan alasan tentang maklumat yang diperoleh. 4. Memilih kata dan rangkai kata untuk membina ayat yang gramatis bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan.Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Menyatakan alasan menerima, menolak dan mengubahsuaikan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh.

Peribahasa

196 196 196 196 196

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.20

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format

6 7

Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mahu

196

peperiksaanAras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

TEMA MINGGU & TARIKH TEMA 13: BUDAYA BERBILANG WARISAN BERSAMA Tajuk Buku Teks: Masyarakat Baba dan Nonya di Ringkasan Malaysia Pemahaman Tajuk Iringan: Adat resam sendi kehidupan Karangan (C) CERAMAH Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 Perusahaan Kraf Tangan di Nilam Malaysia CT1 Warga tua PLBS CT2 Teknologi maklumat CITRA Adat resam sendi kehidupan BAHASA MINGGU: 27 TARIKH: 4.7.2011 8.7.2011(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

MUKA SURAT

202

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu FOKUS SAMPINGAN: 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk bagi mendapatkan sesuatu. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses keperluan tertentu maklumat untuk

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggunakan kata dan ayat untuk memberi kesedaran. 2. Menggunakan sebutan, nada dan intonasi untuk meningkatkan kesedaran. 3. Mengenal pasti andaian dan pernyataan yang mengelirukan. Aras 1 i.Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberikan kesedaran kepada seseorang. Aras 2 i. Menentukan hujah dan alasan untuk meningkatkan kesedaran. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. 2. Membuat ulasan. 3. Menyatakan idea dan isi yang relevan. 4. Menulis karangan ceramah. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens Aras 2 i Merumuskan fakta dengan alasan yang logik. Aras 3 i. Membuat ulasan lengkap berserta alasan yang kukuh. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

TARIKH DISEMPURNAKAN

206208205

212 209 212 217205

Bahasa Peribahasa

SINTAKSIS: Ayat Tunggal Susunan Biasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biar mati anak jangan mati adat Atas angin Langkah kanan Lembut hati Berat mulut Otak cair Diam-diam ubi Tidur ayam

215217 203 213 213 213 213 213 213 213

FOKUS SAMPINGAN: 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.21

MINGGU & TARIKH MINGGU: 28 TARIKH: 11.7.2011 15.7.2011

FOKUS P&P

TEMA TEMA 14: DI SINI BERMULA SEGALA-GALANYA Tajuk Buku Teks: Usaha untuk mengisi dan menghargai kemerdekaan. Tajuk Iringan:

MUKA SURAT

218228 218

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan FOKUS SAMPINGAN: 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengesan kecondongan pendapat. 2. Menghuraikan kecondongan pendapat berdasarkan fakta dan hujah. Aras 1 i. Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. Aras 2 i. Menghuraikan kecondongan pendapat berdasarkan fakta dan hujah yang dikemukakan. Aras 3 i. Menganalisis kekuatan dan kelemahan keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit dan contoh yang relevan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan maklumat secara munasabah. 2. Menyemak teks supaya tepat serta tidak berulang dan kabur. Aras 1 i. Menerangkan maklumat secara munasabah untuk membuat inferens. Aras 2 i. Meneliti semula maklumat untuk memastikan kesahihannya. Aras 3 i. Mengenal pasti andaian yang salah serta pernyataan yang mengelirukan dalam teks dan membetulkannya. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tanggung jawab yang perlu dilakukan sebagai warganegara. Lembaga Kemajuan Ikan Karangan (B) Malaysia Komsas Ulangkaji KOMSAS Ting. 3 Amalan berjimat cermat Nilam CT1 PLBS CITRA BAHASA CT2 Menghargai kemerdekaan. Amalan berjimat cermat

Ringkasan Pemahaman

219223

227228 218 227228222

Menyalin pendahuluan dan penutup maklumat bahan (PEMULIHAN) kumuh tumbuh-tumbuhan SINTAKSIS: Bahasa Ayat Tunggal Susunan Songsang Peribahasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

226228

22

i. Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 29 TARIKH: 18.7.2011 22.7.2011

TEMA 15: SAINTIS PENJANA EKONOMI Tajuk Buku Teks: Ke arah melahirkan saintis Ringkasan berwibawa Pemahaman Tajuk Iringan: RENCANA: Kemajuan Sains Memberi Karangan (C) Kebahagiaan kepada Manusia. BERITA: Kejadian banjir kilat. Komsas Ulangkaji Novel Nilam Membaca keratan akhbar CT1 Pelancongan. PLBS CT2 Telefon bimbit CITRA Menyalin karangan berita BAHASA(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT 229

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu FOKUS SAMPINGAN: 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat sertaindah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Aras 1 i. Menentukan dan menggunakan kata, ungkapan dan ayat untuk memberikan kesedaran kepada seseorang. Aras 2 ii. Menentukan hujah dan alasan untuk meningkatkan kesedaran. Aras 3 i. Membina pernyataan yang bersifat propaganda dan meninggalkan kesan mendalam kepada khalayak. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun ungkapan dan ayat pada ketika berurusan. 2. Membina perenggan yang koheren. 3. Menulis karangan berita. Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar.

TARIKH DISEMPURNAKAN

233234

232233 240242

231 231241

Bahasa

WACANA: Penanda Wacana / Runtutan / Koherensi Membina perenggan yang koheren SINTAKSIS: Ayat Majmuk Gabungan Pengayaan: Membetulkan kesalahan bahasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Darah seni Buka mata Beri jalan Dalam tangan Makan angin Ayam tambatan

237238 243244 245

Peribahasa

235 236 236 236 236 236

23

10

MINGGU & TARIKH MINGGU: 30 TARIKH: 25.7.2011 29.7.2011

TEMA 16: JAUH DI MATA DEKAT DI HATI Tajuk Buku Teks: 1. Sejarah Melayu Ringkasan 2. Kemasukan pekerja asing Pemahaman Tajuk Iringan: Faktor-faktor kemasukan pekerja asing Karangan (B) Tempat-tempat bersejarah Komsas Nilam Pekerja asing CT1 Pekerja asing PLBS CT2 Patriotisme CITRA Menyalin cerpen BAHASA(PEMULIHAN)

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

246256 249250 250251

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan FOKUS SAMPINGAN: 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 9.0 maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa dan ayat yang tepat sertaindah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dansudut pandangan24

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan permohonan, komen, bantahan tentang barangan atau perkhidmatan. 2. Memberikan respons yang betul terhadap penanda verbal dan nonverbal bagi mengelakkan urusan yang merugikan. Aras 1 i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan gaya pengucapan yang sesuai semasa menentukan barangan atau perkhidmatan yang dikehendaki, tawar-menawar, dan membuat tempahan. Aras 2 i. Menyusun kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk menyatakan pilihan tentang sesuatu barangan dan perkhidmatan ketika membuat urusan. Aras 3 i. Memberikan respons yang betul terhadap penanda verbal dan nonverbal bagi mengelakkan urusan yang merugikan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukkan dan bukti. Aras 1 i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan dan bukti. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab latihan mengikut format peperiksaan Aras 1 i.Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

TARIKH DISEMPURNAKAN

250 254252253

Bahasa

SINTAKSIS: 1. Ayat majmuk pancangan relatif 2. Ayat majmuk pancangan komplemen 3. Ayat majmuk pancangan keterangan 1 Ayam di kepuk mati kelaparan,itik di air mati kehausan

255256

250

Peribahasa 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aras 2 i.Menganalisis watak dan perwatakan,serta latar. 1.8.2011 MINGGU 29-30 8.8.201119.8.2011 MINGGU: 31 21.8.201126.8.2011 27.8.20114.9.2011 CUTI PENILAIAN AWAL RAMADHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

POSTMORT EM

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN

CUTI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

25

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GEMEREH 85000 SEGAMAT, JOHOR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3________________________________________________________________________

26

ROSNITA ARIFFIN 730630-11-5334

27