rpt tingkatan 4 2015

Download Rpt Tingkatan 4 2015

Post on 02-Jun-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  1/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

  BULAN/MINGGU/UNIT/

  TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIANKURIKULUM

  CATATAN/BBM

  Minggu 105-09 JAN

  UNIT 1 :SENARIOMASYARAKATMALAYSIA- Ma!a"a#a$ Ma%a!iaa%a& Ba"u

  - T"a'ii K()i"anan 'a%a*Ma!a"a#a$

  - K(gia$an K()i"anan

  P(n'('a+an

  &,"*a$ Ba+aaM(%a!u K("$a 1'an SPM

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(ng,%a+ (*u%a *a#%u*a$(2a"a #,+("(n un$u# $u)uan$("$(n$u3Ii M(n2($u#an i'(a !ang /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii i M(*/ina a!a$ 'a%a*.("(nggan !ang #,+("(n un$u#*(ng+ai%#an #a"angan3

  FOKUS UTAMA

  U630 M(*.",( *a#%u*a$un$u# #(.("%uan $("$(n$u3

  634 M(ng,%a+ (*u%a *a#%u*a$(2a"a #,+("(n un$u# $u)uan$("$(n$u3

  A"a 7i8 M(ng,%a+ *a#%u*a$un$u# *(n'a.a$#an .("$au$ani'(a3

  FOKUS SAMPINGAN

  130 B("in$("#ai un$u#*(n)a%in#an 'an *(*.("("a$+u/ungan *("a3

  131 B("/ua% 'an /("/in2ang$(n$ang .("#a"a !ang /("#ai$an'(ngan #(+i'u.an +a"ian !ang*(n!(n$u+ 'i"i #(%ua"ga "a#an'an *a!a"a#a$ '(ngan

  TATABAHASA

  Ka$a na*aKa$a Gan$i na*a

  Sintaksis:N N

  A!a$ T,.i#A!a$ Hu"aian

  Ksa Kata:

  Sa%u"anK(*a!a"a#a$anDiguga$E*,iGan)a"anK(/(n'aanM(%un$u"

  P!"i#a$asa:

  Da"a+ 'aging

  Bu%a$ ai" #("ana.(*/($ung: /u%a$*anuia #("ana*ua&a#a$3

  ILMU-P(n'i'i#an M,"a%-Sain-K(i+a$an

  KEMAHIRANBERNILAITAMBAH-KBKK-B(%a)a" Ca"a B(%a)a"

  NILAI-K("a)inan-K(gigi+an

  KEMAHIRANBERBAHASA-M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  Bu#u T(# Ting3 4

  Ra'i,

  P($i#an a#+/a" 'an*a)a%a+

  K("$a (/a#

  Ka' *ani%a3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  2/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *(ngguna#an #a$a (/u$an 'anin$,nai ("$a na'a !ang (uai3

  A"a 1 7i B("/ua% $(n$ang*aa%a+ +a"ian 'an iu-iu(*aa '(ngan *(ngguna#anung#a.an !ang (uai3

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*.("/in2angan3

  31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  A"a 1 7i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  A"a 7i M(*.("#u#u+#an+u)a+ /("aa#an .(nga%a*an'an u*/(" !ang /,%(+'i.("2a!ai3

  130 M(ng+ai%#an .(nu%ian#"(a$i& 'an /u#an #"(a$i&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an

  /a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3A"a 1 1 7i M(ng+ai%#an#a"angan ;a;an2a"a.("/in2angan &a#$a u%aan2(".(n 'an .("/a+aan3

  B("a$ a*a 'i.i#u%:"ingan a*a 'i)in)ing3

  KOMSAS:

  PUISI TRADISI

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  3/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  PANTUN EMPAT KERAT7BUDI

  PANTUN EMPAT KERAT7SINDIRAN DAN JENAKA

  I M(n!a$a#an )(ni 2i"i $(*a.(",a%an .(*i#i"an 'an ni%ai.(nga)a"an3ii M(n2($u#an i'(a !ang /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3

  iii *(n!a$a#an in,.i (2a"a%ian 'an /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

  1034 M(n!a$a#an )(ni 2i"i$(*a .(",a%an .(*i#i"an 'anni%ai .(nga)a"an3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3FOKUS SAMPINGAN:

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*.("/in2angan3

  31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an

  .(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  A"a 7i M(*.("#u#u+#an +u)a+/("'aa"#an .(nga%a*an 'anu*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3=30 M(n'a.a$#an *a#%u*a$'a"i.a'a .(%/agai u*/(" !ang'i'(nga" 'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  4/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii-ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i8 M(ni%ai #($(gaan*a#u' $("i"a$ 'an $("i"a$'(ngan *(ng(*u#a#an a%aan!ang ;a)a"3

  >3 N

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  5/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i *(n'(nga" 'an*(ng(*u#a#an .(",a%an .,#,#ii .(n$ing 'an #u"ang .(n$ing

  'a%a* .(%/agai /a+anMINGGU [email protected] JAN

  UNIT 1 SENARI< MASYARAKATMALAYSIA

  13 RUMUSANKARANGAN PEMAHAMAN PETIKANUMUM3

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3ii M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$i3

  FOKUS UTAMA

  630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u##(.("%uan $("$(n$u3

  636 M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3

  A"a 17i8 M(ng,%a+ *a#%u*a$un$u# $u)uan *(*.(",%(+.("$au$an i'(a3

  A"a 1 7iii M(n!uun *a#%u*a$!ang %(/i+ *an$a. 'a"i.a'a

  uunan aa% /("aa#an#(.(n$ingan $("$(n$u3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  6/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  a"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#

  *(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3a"a 7i*(*.("#u#u+#an +u)a+/("aa#an .(nga%a*an 'anu*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  930 M(n!a*.ai#an *a#%u*a$un$u# $u)uan $("$(n$u3

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an .(%/agai )(ni a!a$ !ang $(.a$un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$3a"a 17i M(ngguna#an #a$ai$i%a+ &"aa "ang#ai #a$a.("i/a+aa 'an .(%/agai )(ni a!a$!ang $(.a$ un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  %& KOMSAS:

  C(".(n IBU DAN CEPERSin,.iT(*a 'an .(",a%ana$a# .(";a$a#an Ni%ai'an .(nga)a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a*(n!(%u"u+3Ii M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i

  $(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3iii *(nu%i 'an *(%(ng#a.#anLPG ("$a 'a.a$ *(n!a$a#an $iga2i"i .",a *,'(n (2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!a

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  7/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  a$("a3

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a*(n!(%u"u+3

  A"a 17ii M(*/ua$ in,.i

  '(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

  FOKUS SAMPINGAN:130 B("in$("a#i un$u#*(n)a%in#an 'an *(*.("("a$#an+u/ungan *("a3

  13 M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  A"a 17i8 M(n!,a% '(ngan*(ngguna#an $(#ni# %ing#a"an,a%an .(%/agai a"a un$u#*(n("u#an .("/ua%an3=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3=3> M(ng(*u#a#an ,a%an un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$3

  '& NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - P(ng(na%an- Sin,.i

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i *(n2("i$a#an (*u%a )a%an

  2("i$a 'a%a* n,8(%ii M(*/ina a!a$ .(%/agai %a"aun$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  8/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 1 7ii M(*/ua$ in,.i'(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

  FOKUS SAMPINGAN

  =30 M(n'a.a$ *a#%u*a$'a"i.a'a .(%/agai u*/(" !ang'i'(nga" 'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n'(nga" 'an*(ng(*u#a#an .(",a%an .,#,#ii .(n$ing 'an #u"ang .(n$ing'a%a* .(%/agai /a+an

  MINGGU >19-> JAN

  T(*aAMBANG REMAJA-R(*a)a 'an 2a/a"an3-R(*a)a 'an #(%ua"ga-Dii.%in R(*a)a 'an#,#u"i#u%u*3

  -Ka"angan P("/in2angan-Ka"angan R(n2ana-#a"angan u"a$ #i"i*an

  13 KARANGAN BAHANRANGSANGAN7BAHAGIAN A

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$*(n!a$a#ani M(n2($u#an i'(a !ang /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii M(n!uun *a#%u*a$

  *(ngi#u$ #(u$a*aan3iii *(n!a$a#an (*.a$ i'(au$a*a (2a"a /("$u%i '(ngan*(ngguna#an in$a#i 'an "aga*a!a$ !ang (uai3

  FOKUS UTAMA:30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*

  TATABAHASA

  P(*/(n$u#an Ka$a-#a$a na*a $ungga%

  -#a$a na*a *a)*u#

  Ka$a na*a $("/i$an

  -#a$a na*a gan'a

  Ksa Kata:

  A*ana$M(%a!a"iM(*/(/ani

  ILMU

  -Sa$("a-K(/u'a!aan

  KEMAHIRAN

  BERNILAI TAMBAH

  -KBKK-K(2("'aan .(%/agai-K,n$(#$ua%-P(*/(%a)a"an *a$("i

  NILAI

  T(# Ting 4

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  9/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  -%ang#a+-%ang#a+*(*u.u# (*anga$#()i"anan 'a%a**a!a"a#a$3

  ATAU

  - Ka"anganP("/in2angan-Ka"angan R(n2ana-#a"angan u"a$ #i"i*an

  .("/in2angan3

  31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an

  $,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  FOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$#an *a#%u*a$'a"i.a'a .(%/agai u*/(" !ang'i'(nga" 'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u##(.("%uan $("$(n$u3

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3

  A"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an*("u*u#an *a#%u*a$ '(ngan&a#$a 'an a%aan !ang #,n#"i$3

  130 M(ng+ai%#an .(nu%ian!ang #"(a$i&3

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an

  M(*.("#a$aS("ga+

  Ran)kai kataM!na"ik

  -*(nun)angi +a$i-#,ni# #(+i'u.an-*(%a/u+#an.unggung-/(%u* #()a.-*(n)("u$ #(+i'u.an-$("+i"i +a$in!a3

  -S(*anga$ 2in$a a#an$ana+ ai"-Tanggung)a;a/

  KEMAHIRAN

  BERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  10/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$

  +u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"ain'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$

  K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  11/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*.("/in2angan3

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  930 M(n!a*.ai#an *a#%u*a$un$u# $u)uan $("$(n$u3

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+

  &"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - T(*a

  - P(",a%an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an $(*a 'an.(",a%an n,8(%

  ii M(*/ina a!a$ .(%/agai%a"a un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$

  FOKUS UTAMA:1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  12/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  1034 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3A"a 1 7i8 M(ngana%ii .("#a"a*(na"i# 'a%a* #a"!a

  FOKUS SAMPINGAN:

  =30 M(n'a.a$ *a#%u*a$'a"i.a'a .(%/agai u*/(" !ang'i'(nga" 'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n'(nga" 'an

  *(ng(*u#a#an .(",a%an .,#,#ii .(n$ing 'an #u"ang .(n$ing'a%a* .(%/agai /a+an

  MINGGU [email protected]>0 JAN

  T!*a:AMBANG REMAJA-R(*a)a 'an 2a/a"an3-R(*a)a 'an #(%ua"ga-Dii.%in R(*a)a 'an#,#u"i#u%u*3

  Ru*uan 'anP(*a+a*an P($i#anu*u*

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n!uun *a#%u*a$ *(ngi#u$#(u$a*aan3

  ii M(*a+a*i 'an *(n!a$a#an*a#u' .("#a$aan !ang u#a"

  /("'aa"#an #,n$(#3

  iii M(*/ua$ .(*("(ngganan(2a"a #,+("(n 'a%a* .(nu%ian"u*uan3FOKUS UTAMA:630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u#$u)uan $("$(n$u3

  TATABAHASA

  P(*/(n$u#an Ka$a-#a$a na*a $ungga%

  -#a$a na*a *a)*u#

  Ka$a na*a $("/i$an

  -#a$a na*a gan'a

  Ksa Kata:

  A*ana$M(%a!a"iM(*/(/aniM(*.("#a$a

  ILMU

  -Sa$("a-K(/u'a!aan

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -KBKK-K(2("'aan .(%/agai-K,n$(#$ua%-P(*/(%a)a"an *a$("i

  NILAI-S(*anga$ 2in$a a#an

  T(# Ting 4

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  13/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3A"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an*("u*u *a#%u*a$ '(ngan &a#$a'an a%aan !ang #,n#"i$3

  FOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$#an *a#%u*a$'a"i.a'a u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =3 M(*a+a*i 'an *(n!a$a#an*a#u' .("#a$aan !ang u#a"/("'aa"#an #,n$(#3

  A"a 17ii M(*/("i#an *a#na#a$a 'an "ang#ai #a$a !ang u#a"'i&a+a*i /("'aa"#an #,n$(#

  $("*au#%a+ an$,ni* in,ni* 'an+,*,ni*3

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$!ang /("na (/agai u*/angan'a%a* .("/in2angan3

  31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  a"a 7i M(*.("#u#u+#an +u)a+

  /("aa#an .(nga%a*an 'anu*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  S("ga+

  Ran)kai kataM!na"ik

  -*(nun)angi +a$i

  -#,ni# #(+i'u.an-*(%a/u+#an.unggung-/(%u* #()a.-*(n)("u$ #(+i'u.an-$("+i"i +a$in!a3

  $ana+ ai"-Tanggung)a;a/

  KEMAHIRANBERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  KOMSAS:PROSA TRA+ISIONAL

  PELAYARAN PENUHPERISTIA3

  - .(",a%an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(ng(na% .a$i .("#a"a !ang

  *(na"i# 'a%a* ((/ua+ #a"!a3ii M(n!a$a#an %a"a /a+aa!ang (uai /agi .(%/agai )(ni.(nu%ian .",a3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  14/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  -Ni%ai 'an .(nga)a"an iii M(%(ng#a.#an LPG '(ngan*(*/ina a!a$ !ang $("a$u"#(*a 'an *(*a$i#an !$(*()aann!a $(.a$ 'an /($u%3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  15/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  un$u# *(nun)u##an #(a$uan3

  A"a >71 *(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - T(*a- P(",a%an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n!a$a#an $(*a 'an.(",a%an n,8(%ii M(*/ina a!a$ .(%/agai%a"a un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$

  FOKUS UTAMA:1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

  1034 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a

  #((%u"u+an3

  A"a 1 7i8 M(ngana%ii .("#a"a*(na"i# 'a%a* #a"!a

  FOKUS SAMPINGAN:

  =30 M(n'a.a$ *a#%u*a$'a"i.a'a .(%/agai u*/(" !ang'i'(nga" 'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an

  *(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n'(nga" 'an*(ng(*u#a#an .(",a%an .,#,#ii .(n$ing 'an #u"ang .(n$ing

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  16/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  'a%a* .(%/agai /a+an

  MINGGU 50-05 EB

  +UNIA SEMAKINCANGGIH3

  KARANGANPERBINCANGAN/

  FAKTA/ RENCANA/SURAT KIRIMANTI+AK RASMI/SURAT KIRIMANRASMI&

  - Ka' E%(#$",ni#- Bu'a!a T(#n,%,giMa#%u*a$ 'anT(%(#,*uni#ai3

  - E*ai% 'an an'a3

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa

  'an .(%/agai )(ni a!a$ !ang $(.a$un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  ii M(ng(*u#a#an ,a%an un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$3

  iii M(ng(na% 'an *(ng+u"ai#an.(nggunaan %a"a #()u"u$("aan3

  FOKUS UTAMA:,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  93 M(n(n$u#an &,"*a$.(n!a*.aian 'an )(ni .(nu%ian!ang (uai un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$ai$i%a+ &"aa "ang#ai #a$a.("i/a+aa 'an .(%/agai )(nia!a$ !ang $(.a$ un$u#*(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  A"a >7iii M(ngana%ii +u)a+

  /("'aa"#an .(n!(%i'i#an 'an#a)ian ("$a *(ng(*u#a#ann!a3

  FOKUS SAMPINGAN:

  3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  TATABAHASA

  Ka$a K(")a-#a$a #(")a $"ani$i&

  -#a$a #(")a $a# $"ani$i&3

  Ksa Kata:

  In$("n($Ka&( i/("K,*.u$("

  P!n))naanP!nana 7a6ana:

  -*u%a-*u%an!a-'i a*.ing i$u

  -)uga-$a*/a+an .u%a-#('ua-($("un!a-%(/i+-%(/i+ %agi-/(gi$u )uga-(/a/-(/a/ %ain-a#+i" (#a%i

  ILMU

  -P(n'i'i#an M,"a%-S()a"a+

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -KBKK-K(2("'aan P(%/agai-B(%a)a" Ca"a B(%a)a"

  NILAI

  -K(/("anian-Tanggung)a;a/

  -B(#(")aa*a-K(a'i%an

  KEMAHIRANBERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  Ha%a*an

  BBB

  P($i#an a#+/a"

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  17/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  =31 M(ng(*u#a#an ,a%an un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$3

  a"a 17iii M(*/ina 'an*(ng(*u#a#an %ing#a"an ,a%anun$u# *(ng(*a#ini#an

  *a#%u*a$3

  %&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a (2a"a.,n$an '(ngan /a+aa !angg"a*a$i 'an /("#(an3

  11&- M!n)asai )a.a #a$asaan 0a"as #a$asa a0a*!n0isan k"!ati8 an #kank"!ati8&

  1131 M(ng(na% .a$i ga!a /a+aa'a%a* #a"!a /u#an a$("a ("$a*(ngguna#ann!a 'a%a*.(nu%ian /u#an #"(a$i&3

  A"a 17i M(*.(%/agai#an.(nggunaan #a$a 'an $"u#$u"a!a$ 'a%a* #a"!a /u#an a$("a3

  A"a 7ii M(ng(na% 'an*(ng+u"ai#an .(nggunaan %a"a#()u"u$("aan3

  KOMSAS PuiiT"a'ii,na%3

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  18/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  SYAIR DEINISI

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  19/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt3

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  '& NO(EL

  L(&$(n(n A'nan

  - a$a# 'an.(";a$a#an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$IM(n!a$a#an ;a$a# 'an.(";a$a#an u$a*a 'an ;a$a#

  a*.inganiiM(%(ng#a.#an %(*/a"an.(ngu"uan g"a# /agi*(n!a$a#an ga*/a"an ;a$a#/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  [email protected] M(ngu%a #a"!a a$("a 'a"i

  a.(# ;a$a# 'an .(";a$a#an%a$a" .%,$ ga!a /a+aa 'an u'u$.an'angan3

  A"a 7ii M(ngana%ii ;a$a# 'an.(";a$a#an 'a%a* #a"!a3

  FOKUS SAMPINGAN:3&- M!naat *ak0*at

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  20/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  a"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a5 anitntn&=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178ii M(ngana%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$'a%a* .(%/agai %a"a3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  93 M(n(n$u#an &,"*a$.(n!a*.aian 'an )(ni .(nu%ian!ang (uai un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a

  i$i%a+ &"aa "ang#ai #a$a.("i/a+aa 'an .(%/agai )(ni a!a$!ang $(.a$ un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  MINGGU @09-1> EB %& RUMUSAN

  KARANGAN anP!*a$a*an P!tikan&

  9 Fakt"98akt" .an)*!*!n)a"$i!n.a0a$)naan ka

  k"!it a0a*ka0an)an*as.a"akat&

  9 Fa!a$98a!a$!n))naan KaPinta" a0a**as.a"akat&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!uun *a#%u*a$ *(ngi#u$#(u$a*aan3

  ii M(ngguna#an #a$a i$i%a+ &"aa'an "ang#ai #a$a un$u#*(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  iii M(n!a$a#an a$au*(n!(na"ai#an (#u"ang-#u"angn!a @ ii $("u"a$ 'an ii$("i"a$ (2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA&- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  21/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3

  A"a 7ii M(n$a&i" *a#%u*a$'(ngan *(ng(*u#a#an a%aan!ang (uai3

  FOKUS SAMPINGAN:1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  13 M(*i%i+ ii !ang /("na 'an*(*/ina #"ang#a .(nu%ian3

  A"a 178 M(n!(*a# .(nu%ian'a"i a.(# $an'a /a2a ()aan 'an.(nggunaan .(nan'a ;a2ana3

  %&- *!*#!"ikan !naat

  .an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  '& KOMSASCERPEN:

  MEMORI SEORANGTUA&

  9sinsis 6!"ita9 T!*a an

  !"sa0an9ni0ai an

  !n)a2a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i3 M(n!a$a#an in,.i $(*a 'an.(",a%an 2(".(n (2a"a %ian 'an/("$u%i3ii3 M(n!a$a#an ;a$a# 'an.(";a$a#an 2(".(n (2a"a %ianiii3 M(n)a;a/ (#u"ang-#u"angn!a$iga ,a%an .(*a+a*an (2a"a/("$u%i '(ngan *(ngguna#an

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  22/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  a!a$ !ang g"a*a$i $(.a$ 'an(uai3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- *!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  23/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  '& NO(EL

  L(&$(n(n A'nan

  - a$a# 'an.(";a$a#an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$IM(n!a$a#an ;a$a# 'an.(";a$a#an u$a*a 'an ;a$a#a*.inganiiM(%(ng#a.#an %(*/a"an.(ngu"uan g"a# /agi*(n!a$a#an ga*/a"an ;a$a#/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  [email protected] M(ngu%a #a"!a a$("a 'a"ia.(# ;a$a# 'an .(";a$a#an%a$a" .%,$ ga!a /a+aa 'an u'u$.an'angan3

  A"a 7ii M(ngana%ii ;a$a# 'an.(";a$a#an 'a%a* #a"!a3

  FOKUS SAMPINGAN:3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a5 anitntn&=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  24/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178ii M(ngana%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'ana!a$ 'a%a* .(%/agai %a"a3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*at

  ntk t2an t!"t!nt&

  93 M(n(n$u#an &,"*a$.(n!a*.aian 'an )(ni .(nu%ian!ang (uai un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$ai$i%a+ &"aa "ang#ai #a$a.("i/a+aa 'an .(%/agai )(ni a!a$!ang $(.a$ un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  MINGGU [email protected] EB

  +UNIA SEMAKINCANGGIH13Ka"angan.("/in2angan--P(nggunaan $(#n,%,gi*,'(n *(*u'a+#anu"uan (+a"ian*anuia3

  -Dunia 'i +u)ung Ja"ian'a7#(*u'a+an in$("n($

  - P(n!a%a+gunaan$(#n,%,gi i/(" 'a%a*#a%angan *a!a"a#a$3

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3iii M(*/ina a!a$ +u"aian/("'aa"#an %i*a ii .(n$ing(2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  31 M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3

  TATABAHASA

  Kata t)asP(*/(n$u#an #a$a$ugaP("i/a+aa

  Ksa kata-'iagn,i-#(."i+a$inan-g(n($i#-.(*a#anan

  ILMU

  -Sain 'an T(#n,%,gi-PJK

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -KBKK-K,n$(#$ua%-T(#n,%,gi Ma#%u*a$'an K,*uni#ai

  NILAI

  -Kai+ a!ang-K(/("i+an Fi#a%

  Ha%a*anHa%a*anBBB

  P($i#an a#+/a"

  Ha%a*an

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  25/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i2 '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3A"a 7i M(*.("#u#u+#an +u)a+/("aa#an .(nga%a*an 'an

  u*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  FOKUS SAMPINGAN:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an

  'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a >7i M(ng+ai%#an $(#u%aan #"i$i#an3

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3

  'an *(n$a%-Bai# +a$i

  KEMAHIRANBERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  26/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  a"a 17i M(*i%i+ 'an

  *(ng#a$(g,"i#an *a#%u*a$ !ang'i.(",%(+i un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+%ua '(ngan *(ngguna#an a%a an!ang )i$u3

  %& KOMSAS: SAJAK

  +I PERPUSTAKAAN

  9Maks9!"sa0an9ni0ai an

  !n)a2a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+

  #a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' a)a#33iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 *(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  27/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 7iii *(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat

  .an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a

  (2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- *!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 *(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii *(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - T(#ni# .%,$- Ga!a Ba+aa

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an $(#ni# !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(%ii M(n!a$a#an )(ni ga!a

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  28/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  - Su'u$ Pan'angan Ba+aa /("("$a 2,n$,+ !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(% !ang 'i#a)iiii M(ng+u"ai u'u$.an'angan !ang 'iguna#an ,%(+.(nu%i

  FOKUS UTAMA

  [email protected] M(ngu%a #a"!a a$("a 'a"ia.(# .%,$ ga!a Ba+aa 'anu'u$ .an'nagan

  A"a 178 M(n)(%a#an a.(# .%,$ga!a Ba+aa 'an u'u$.an'angan 'a%a* #a"!a

  FOKUS SAMPINGAN:

  =30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'ai.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n

  A"a 1 7i i M(*a+a*i 'an*(n!a$a#an *a#na .("#a$aan 'an"ang#ai #a$a /("'aa"#an #,n$(#

  MINGGU 67>-=EB

  UNIT 4KERANAMU MALAYSIA

  13 RUMUSAN7.($i#an /("+u/ung'(ngan ni%ai .a$"i,$i#

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!uun *a#%u*a$ *(ngi#u$#(u$a*aan3

  ii M(ngguna#an #a$a i$i%a+ &"aa'an "ang#ai #a$a un$u#*(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  iii M(n!a$a#an a$au

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  29/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *(n!(na"ai#an (#u"ang-#u"angn!a @ ii $("u"a$ 'an ii$("i"a$ (2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u##(.("%uan $("$(n$u3

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3

  A"a 7ii M(n$a&i" *a#%u*a$'(ngan *(ng(*u#a#an a%aan!ang (uai3

  FOKUS SAMPINGAN:130 M(ng+ai%#an .(nu%ian#"(a$i& 'an /u#an #"(a$i&3

  13 M(*i%i+ ii !ang /("na 'an

  *(*/ina #"ang#a .(nu%ian3

  A"a 178 M(n!(*a# .(nu%ian'a"i a.(# $an'a /a2a ()aan 'an.(nggunaan .(nan'a ;a2ana3

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*.("/in2angan3

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  '& KOMSAS: P"saT"aisina0:

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n'(nga" 'an *(*/("i#an

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  30/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  MERAH SILU3t!*a !"sa0an9Ni0ai an !n)a2a"an

  "(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  ii M(n2($u#an i'(a !ang /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$i*(ngguna#an .("#a$aan 'an"ang#ai #a$a !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1&- B!"int!"aksi ntk*!n2a0inkan an *!*!"!"at$#n)an *!s"a&

  13 M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i

  $(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  a"a 17i8 M(*/ua$ .(ni%aian#(n'i"i 'an *(ngung#a.#ann!a#(.a'a ,"ang %ain un$u# /("#,ngi.(nga%a*an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&31 M(n2($u#an i'(a !ang/("na (*aa *(*/("i#an.(n'a.a$ 'a%a* .("/in2angan3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a (2a"a.,n$an '(ngan /a+aa !angg"a*a$i 'an /("#(an3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  31/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  (2a"a $("uun 'an #,+(i&3

  a"a17i M(ngguna#an #a$ai$i%a+ &"aa "ang#ai #a$a.("i/a+aa 'an .(%/agai )(ni a!a$!ang $(.a$ un$u# *(n!a*.ai#an*a#%u*a$3

  1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1034 M(n!a$a#an )(ni 2i""i

  $(*a 'an .(",a%an .(*i#i"anni%ai 'an .(nga)a"an3

  a"a 17ii M(*/ua$ in,.i'(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

  A"a 7ii M(ngana%ii ;a$a# 'an.(";a$a#an 'a%a* #a"!a3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - T(#ni# .%,$- Ga!a Ba+aa- Su'u$ Pan'angan

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an $(#ni# !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(%ii M(n!a$a#an )(ni ga!aBa+aa /("("$a 2,n$,+ !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(% !ang 'i#a)iiii M(ng+u"ai u'u$.an'angan !ang 'iguna#an ,%(+.(nu%i

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  32/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  FOKUS [email protected] M(ngu%a #a"!a a$("a 'a"ia.(# .%,$ ga!a Ba+aa 'anu'u$ .an'nagan

  A"a 178 M(n)(%a#an a.(# .%,$ga!a Ba+aa 'an u'u$

  .an'angan 'a%a* #a"!a

  FOKUS SAMPINGAN:

  =30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'ai.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang

  /a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n

  A"a 1 7i i M(*a+a*i 'an*(n!a$a#an *a#na .("#a$aan 'an"ang#ai #a$a /("'aa"#an #,n$(#

  MINGGU [email protected] MAC UNIT 4:

  KERANAMUMALAYSIA

  9 P!tikan La)Ma0a.sia Tana$ ai"k

  ;T0is Ka"an)an#!"asa"kan 0a)t!"s!#t7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- *!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 *(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+

  un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii *(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  36/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - P%,$- La$a" $(*.a$- La$a" *aa- La$a" *a!a"a#a$

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an %i*a .%,$ n,8(%ii M(ng+u"ai ($ia. a.(#.,%$iii M(n!a$a#an $iga %a$a"$(.a$ *aa 'an *a!a"a#a$ !ang

  $("'a.a$ 'a%a* n,8(%

  FOKUS UTAMA1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

  [email protected] M(ngu%a #("!a a$("a 'a"ia.(# %a$a" 'an .%,$

  A"a 1 78 M(n)(%a#an a.(# %a$a"'an .%,$ 'a%a* #a"!a !ang/("%ainan

  FOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 1 78ii M(ngan%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$'a%a* .(%/agai %a"a

  MINGGU

  1009-1> MAC

  UBI 7T5T4T>TT1 P

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA14 MAC 015 MAC 015

  MINGGU11> - =MAC

  UNIT 4:KERANAMUMALAYSIA

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!uun *a#%u*a$ *(ngi#u$

  TATABAHASA

  P(*/(n$u#an Ka$a#(")a T("/i$an

  ILMU

  -S()a"a+-Sain

  Ha%a*an

  BBM

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  37/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  MERUMUS KARANGANDAN PEMAHAMANPETIKAN3

  P($i#an 'a"i.a'a /a+an*a)a%a+ a#+/a"3

  #(u$a*aan3

  ii M(ngguna#an #a$a i$i%a+ &"aa'an "ang#ai #a$a un$u#*(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  iii M(n!a$a#an a$au

  *(n!(na"ai#an (#u"ang-#u"angn!a @ ii $("u"a$ 'an ii$("i"a$ (2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u##(.("%uan $("$(n$u3

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3

  A"a 7ii M(n$a&i" *a#%u*a$'(ngan *(ng(*u#a#an a%aan

  !ang (uai3

  FOKUS SAMPINGAN:130 M(ng+ai%#an .(nu%ian#"(a$i& 'an /u#an #"(a$i&3

  13 M(*i%i+ ii !ang /("na 'an*(*/ina #"ang#a .(nu%ian3

  A"a 178 M(n!(*a# .(nu%ian'a"i a.(# $an'a /a2a ()aan 'an.(nggunaan .(nan'a ;a2ana3

  30 M(*/("i#an .(n'a.a$ !ang/("na (/agai u*/angan 'a%a*.("/in2angan3

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an

  -a;a%an-a#+i"an-a.i$an

  Binaan A!a$-

  Ksa Kata:

  -g%,/a%iai-2($uan-."aa"ana-.ua$ .(n$a'/i"an-#,"i'," Ra!aMu%$i*('ia

  -.a$"i,$i*(-"a#aa

  Ka$a Gan'a

  -gan'a .(nu+-gan'a (.a"a-gan'a /("i*a

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -K(2("'aan P(%/agai-In$"a.(",na%

  NILAI

  -K(/("anian-Da!a ua+a-H,"*a$-*(ng+,"*a$i-K()u)u"an

  KEMAHIRANBERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  In$("n($P($i#an a#+/a"*a)a%a+$(#

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  38/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  $,.i# '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an %i*a .%,$ n,8(%

  ii M(ng+u"ai ($ia. a.(#.,%$iii M(n!a$a#an $iga %a$a"$(.a$ *aa 'an *a!a"a#a$ !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(%

  FOKUS UTAMA1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

  [email protected] M(ngu%a #("!a a$("a 'a"ia.(# %a$a" 'an .%,$

  A"a 1 78 M(n)(%a#an a.(# %a$a"'an .%,$ 'a%a* #a"!a !ang/("%ainan

  FOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 1 78ii M(ngan%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$'a%a* .(%/agai %a"a

  >& KOMSAS:PUISI TRA+ISIONAL

  SYAIR SITI SIANAH

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  39/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  9*aksI!a/ !"sa0an9ni0ai an !n)a2a"an

  #a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' a)a#33iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 *(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii *(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang

  /("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  40/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  (2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- *!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 *(ngguna#an #a$a i$i%a+

  &"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii *(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan

  - P%,$- La$a" $(*.a$

  - La$a" *aa- La$a" *a!a"a#a$

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an %i*a .%,$ n,8(%ii M(ng+u"ai ($ia. a.(#.,%$

  iii M(n!a$a#an $iga %a$a"$(.a$ *aa 'an *a!a"a#a$ !ang$("'a.a$ 'a%a* n,8(%

  FOKUS UTAMA1030 M(*a+a*i 'an *(*/("i#an"(.,n .("i/a'i $(n$ang #a"!aa$("a3

  [email protected] M(ngu%a #("!a a$("a 'a"ia.(# %a$a" 'an .%,$

  A"a 1 78 M(n)(%a#an a.(# %a$a"

  'an .%,$ 'a%a* #a"!a !ang/("%ainan

  FOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" !ang 'i'(nga"'i/a2a 'an 'i$,n$,n3=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  41/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 1 78ii M(ngan%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$'a%a* .(%/agai %a"a

  MINGGU1>0 MAC 0> APRIL

  KERANAMUMALAYSIA1& Ka"an)anP!"#in6an)an /=a=an6a"a&

  9SUMBANGAN AN+AKEPA+A NEGARA

  - K!!ntin)an#!"k"#anntk n!)a"a&

  Ka"an)anP!"i#a$asa:

  9B!"sat T!)$B!"6!"ai "#$&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i3 *(n!a$a#an (#u"ang-#u"angn!a (*.a$ ii .(n$ing3ii3 *(*.("#ua$ +u)a+ '(ngan*(*/("i#an (#u"ang-#u"angn!aa$u 2,n$,+ 'an /u#$i (2a"a %ianiii3 *(n)a;a/ (#u"ang-#u"angn!a(*.a$ ,a%an .(*a+a*an (2a"a/("$u%iFOKUS UTAMA:

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  93 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+(i&3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$ai$i%a+ "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an .(%/agai )(ni a!a$ !ang $(.a$un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  FOKUS SAMPINGAN:&- M!"s!s *ak0*at ntkk!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  TATABAHASA

  Ka$a ."a&"aa

  Ka$a /i%anganP(n),',+ /i%angan

  Ka$a .(n(gaKa$a (n'i na*aKa$a .(ngua$

  Ka$a a"a+Ka$a .(*("iKa$a /i%anganKa$a /an$uKa$a na

  K,a #a$a

  ILMU

  -K(ua$("aan-S()a"a+-G(,g"a-Sain 'an T(#n,%,gi-E#,n,*i

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -K,n$"u#$i8i*(-K(2("'aan P(%/agai-B(%a)a" Ca"a B(%a)a"

  NILAI

  -K(/("anian

  Ha%a*an

  BBM

  T(#K("a$an a#+/a"

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  42/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 178 M(n$(")(*a+ *a#%u*a$(2a"a )(%a un$u# *(*/ua$in&("(n3

  11&- M!n)asai )a.a #a$asaan 0a"as #a$asa a0a*!n0isan k"!ati8 an #kank"!ati8&

  1131 M(ng(na% .a$i ga!a /a+aa'a%a* #a"!a /u#an a$("a ("$a*(ngguna#ann!a 'a%a*.(nu%ian /u#an #"(a$i&3

  A"a 177i M(*.(%/agai#an.(nggunaan #a$a 'an $"u#$u"a!a$ 'a%a* #a"!a /u#an a$("a3

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  13 M(*i%i+ ii !ang /("na 'an*(*/ina #("ang#a .(nu%ian3

  A"a 7ii M(ng+ai%#an.(nu%ian a"gu*(n$a$i& !ang*a$ang3

  -Tanggung)a;a/-B(#(")aa*a

  KEMAHIRANBERBAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  4& KOMSAS 9CERPEN:

  ISRAK9sinsis

  9t!*a !"sa0an9Ni0ai an

  !n)a2a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i3 M(n!a$a#an in,.i $(*a 'an.(",a%an !ang $("'a.a$ 'a%a*#a"!a (2a"a %ian 'an /("$u%i3

  ii3 M(n!a$a#an ;a$a# 'an.(";a$a#an 2(".(n (2a"a %ianiii3 M(n)a;a/ (#u"ang-#u"angn!a$iga ,a%an .(*a+a*an (2a"a/("$u%i '(ngan *(ngguna#ana!a$ !ang g"a*a$i $(.a$ 'an(uai3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  43/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat

  .an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a

  (2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  44/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  NO(ELL(&$(n(n A'nan- Ni%ai- .(nga)a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an (#u"ang-#u"angn!a $iga ni%ai !ang $("'a.a$'a%a* n,8(% !ang 'i.(%a)a"iii M(n!a$a#an (#u"ang-#u"angn!a $iga .(nga)a"an 'a%a*n,8(% !ang 'i.(%a)a"iiii M(n)a;a/ ,a%an.(*a+a*an #a)ian n,8(%

  FOKUS UTAMA:

  1034 M(n!a$a#an )(ni 2i"i $(*a'an .(",a%an .(*i#i"an ni%ai'an .(nga)a"an

  A"a 1 7i8 M(ngana%ii .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* #a"!aFOKUS SAMPINGAN=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3=3> M(ng(*u#a#an ,a%an un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$

  A"a 1 7iii M(*/ina 'an*(nga)u#an ,a%an /("2a.a+ a"a"(n'a+ 'an $inggi un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$

  MINGGU1>[email protected]

  MELESTARIKANHUTAN

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!uun *a#%u*a$ *(ngi#u$#(u$a*aan3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  45/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  MERUMUS KARANGANDAN PEMAHAMANPETIKAN3

  P($i#an 'a"i.a'a /a+an*a)a%a+ a#+/a"3

  ii M(ngguna#an #a$a i$i%a+ &"aa'an "ang#ai #a$a un$u#*(n!a*.ai#an *a#%u*a$3

  iii M(n!a$a#an a$au*(n!(na"ai#an (#u"ang-#u"angn!a @ ii $("u"a$ 'an ii$("i"a$ (2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA630 M(*.",( *a#%u*a$ un$u##(.("%uan $("$(n$u3

  63 M(n!uun *a#%u*a$*(ngi#u$ #(u$a*aan3

  A"a 7ii M(n$a&i" *a#%u*a$'(ngan *(ng(*u#a#an a%aan!ang (uai3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  46/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  KOMSAS: SAJAK

  MENGINTAI RUANGINSAF

  9*aks sa2ak9T!*a an !"sa0anNi0ai an !n)a2a"an&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i *(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+#a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' a)a#3iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  47/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  /("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  N

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  48/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  !ang *(na"i# 'a%a* #a"!a

  FOKUS SAMPINGAN:=30 M(n'a.a$ *a#%u*a$ 'a"i.a'a.(%/agai u*/(" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3=3> M(ng(*u#a#an ,a%an un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$

  A"a 1 7iii M(*/ina 'an*(nga)u#an ,a%an /("2a.a+ a"a"(n'a+ 'an $inggi un$u#*(n'a.a$#an .(n)(%aan %an)u$

  MINGGU141>-1=APRIL

  MELESTARIKANHUTAN

  1& Ka"an)an!"#in6an)aN/k*!nta"/s"at ki"i*an

  "as*ia tatiak "as*i&

  &P!niikan a0a*s!kita"

  9Ka0iti Ua"a:!n6!*a"an a0a*s!kita";2!"!#7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  CERPEN PEMAIN

  CATUR

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an

  .(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an unu"(-unu"*(na"i# 'a%a* Ka"!a3ii M(*/ua$ .("/an'ingan n,8(%

  iii M(*/ina a!a$ .(%/agai %a"aun$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  56/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 1 7ii M(*/ua$ in,.i'(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

  FOKUS SAMPINGAN:

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 178ii M(ngana%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$'a%a* .(%/agai %a"a

  11&- M!n)asai )a.a #a$asaan 0a"as #a$asa a0a*

  !n0isan k"!ati8 an #kank"!ati8

  113 M(ngana%ii ga!a /a+aa'an unu"( /un!i 'a%a* #a"!aa$("a ("$a *(ngguna#ann!a'a%a* .(nu%ian #"(a$i&3

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  57/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 7i M("u*u unu"(#(in'a+an 'a%a* #a"!a a$("a3

  [email protected]=- 01MEI

  RUMUSAN +ANPEMAHAMANPETIKAN UMUM&

  - ;P!tikant!ntan)K!)iatanB!"iaaa"iaa*a2a0a$ ataak$#a"7i M(ng+ai%#an $(#u%aan #"i$i#an3

  P("i/a+aa

  -(.("$i %(*/u 'i2u2u#+i'ung

  -.(*u'a +a"a.an

  /anga: .(*u'i $iangn(ga"a

  -'u'u# a*a "(n'a+:/("'i"i a*a $inggi3

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  63/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3&- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  a"a 17i M(*i%i+ 'an*(ng#a$(g,"i#an *a#%u*a$ !ang'i.(",%(+i un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+%ua '(ngan *(ngguna#an a%aan!ang )i$u3

  KOMSAS:

  CERPEN:MELLISA

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an unu"(-unu"*(na"i# 'a%a* Ka"!a3ii M(*/ua$ .("/an'ingan n,8(%

  iii M(*/ina a!a$ .(%/agai %a"aun$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 1 7ii M(*/ua$ in,.i'(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  64/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  65/118

  JPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$iun$u# *(ng+ai%#an )a;a.an#(.a'a .(*a+a*an3

  FOKUS UTAMA:1030 M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  103 M(ng(na% .a$i .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* ((/ua+#a"!a3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"ain'u#$i& '(ngan *(ngguna#an

  /a+aa !ang $(.a$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  66/118

  JPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang

  "(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 /("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  UNIT 6MINGGU1611-15 MEI

  GAYA HI+UP SIHAT

  KARANGANPERBINCANGAN/FAKTA/ LAPORAN/RENCANA&

  9La"an Ha"i

  K!si$atan !"in)kats!k0a$

  - K!si$atanS!an2an) $a.at:0an)ka$90an)ka$ntk *!n2a)ak!si$atan a0a*

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3iii M(*/ina a!a$ +u"aian

  /("'aa"#an %i*a ii .(n$ing(2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  TATABAHASA

  "aa A')(#$i& * [email protected]

  -&"aa a')(#$i& (/agai."('i#a$

  -&"aa a')(#$i& (/agai

  #($("angan

  -"aa a')(#$i& 'an#a$a .(ngua$3

  "aa S(n'i Na*a *194-195

  ILMU

  -P(n'i'i#an I%a*M,"a%-S()a"a+-G(,g"a-K(ua$("aan

  KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH

  -KBKK-M(n)ana i'(a

  BBB

  In$("n($Ha%a*an 15>

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  67/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  68/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a

  #,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  a"a 17i M(*i%i+ 'an*(ng#a$(g,"i#an *a#%u*a$ !ang'i.(",%(+i un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+%ua '(ngan *(ngguna#an a%aan!ang )i$u3

  4& KOMSAS:

  SAJAK :MAHSURI

  MaksT!*a an !"sa0anNi0ai an !n)a2a"anGa.a #a$asa

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+#a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' a)a#3iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an

  *!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASA

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  69/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  (2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  @3 3 K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  70/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  Lati$an P!*a$a*anC!"!n&

  *(n!(na"ai#an ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  ii M(*/ua$ .("$i*/angan !ang;a)a" un$u# *(n)a;a/ ,a%an.(*a+a*an3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$iun$u# *(ng+ai%#an )a;a.an#(.a'a .(*a+a*an3

  FOKUS UTAMA:1030 M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  103 M(ng(na% .a$i .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* ((/ua+#a"!a3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an

  #(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"ain'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$3

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  71/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an

  #((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  MINGGU

  19 MINGGU0

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN16 MEI 015 9 MEI 015

  CUTI PERTENGAH TAHUN>0 MEI 015 14 JUN 015

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  72/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  UNIT 6MINGGU115 -19 JUN

  GAYA HI+UP SIHAT

  RUMUSAN +ANPEMAHAMANPETIKAN UMUM;ISU GAYA HI+UPSIHAT31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  UNIT [email protected] JUN

  KERJAYA

  KARANGANGAMBARAN/PENGALAMAN

  KARANGAN

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3iii M(*/ina a!a$ +u"aian

  TATABAHASA

  S$"u#$u" Binaan A!a$* 0=-06

  P!"i$a0 A.at

  ILMU

  -K(i+a$an-S()a"a+-Sain-Sa$("a-K(*a+i"an Hi'u.

  Ha%a*an

  Ka' i*/aanGa*/a" /("i"iHa%a*an

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  77/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANGPERBINCANGAN

  9 LAPORAN MINGGUKERJAYA&

  9MENULIS RESUMEUNTUK MEMOHONKERJA&

  /("'aa"#an %i*a ii .(n$ing(2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  31 M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i2 '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  A"a 7i M(*.("#u#u+#an +u)a+/("aa#an .(nga%a*an 'anu*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  FOKUS SAMPINGAN:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an

  'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  A!a$ 'aa"

  A!a$ $("/i$an3

  A!a$ a#$i& a!a$ .ai&

  Ksa kata:

  -"(a%i$i#-.(n!iaa$an-a"$i$i#-#(ua+a;anan-#,n8(ni,na%3

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -KBKK-P(*/(%a)a"an Ma$("i-Ka)ian Maa D(.an

  -K,n$"u#$i8i*(

  NILAI

  -K(/("anian-M(ng+a"gai-Tanggung)a;a/

  KEMAHIRAN BAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  78/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a >7i M(ng+ai%#an $(#

  u%aan #"i$i#an3

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  a"a 17i M(*i%i+ 'an*(ng#a$(g,"i#an *a#%u*a$ !ang

  'i.(",%(+i un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+%ua '(ngan *(ngguna#an a%aan!ang )i$u3

  KOMSASSAJAK:

  A+AT SEAMAN

  MaksT!*a an !"sa0anGa.a #a$asaNi0ai an !n)a2a"an

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+#a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii *(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' a)a#3iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  79/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*

  !"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#ani'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa

  !ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  80/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANGun$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  81/118

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"a

  in'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an

  'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  82/118

  J*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  UNIT 9

  MINGGU>9 JUN - 0>JULAI

  KERJAYA

  RUMUSAN +ANPEMAHAMANPETIKAN UMUM&

  - P!tikan*a2a0a$ anak$#a" t!ntan)k!"2a.a&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an 'an*(n!(na"ai#an ii $("u"a$ 'an$("i"a$ 'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  ii M(*/ua$ "u*uan '(ngan a%aan !ang *unaa/a+3

  iii M(*/ina a!a$ !ang %(ng#a.'an g"a*a$i un$u# $u)uan*(ng+ai%#an "u*uan !ang /ai#3

  FOKUS UTAMA:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i

  *a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178i M(ni%ai #($(gaan*a#u' $("i"a$ '(ngan*(ng(*u#a#an a%a an !ang;a)a"3

  FOKUS SAMPINGAN:&- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&636 M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3

  a"a 17ii M(n!uun *a#%u*a$!ang %(/i+ *an$a. 'a"i.a'auunan aa% /("aa#an#(.(n$ingan $("$(n$u3

  TATABAHASA

  S$"u#$u" Binaan A!a$* 0=-06

  P("i+a% A!a$

  A!a$ 'aa"

  A!a$ $("/i$an * 153

  A!a$ a#$i& a!a$ .ai&* 1=

  K,a #a$a

  -"(a%i$i#-.(n!iaa$an-a"$i$i#-#(ua+a;anan-#,n8(ni,na%3

  ILMU

  -K(i+a$an-S()a"a+-Sain-Sa$("a

  -K(*a+i"an Hi'u.

  KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH

  -KBKK-P(*/(%a)a"an Ma$("i-Ka)ian Maa D(.an-K,n$"u#$i8i*(

  NILAI

  -K(/("anian-M(ng+a"gai-Tanggung)a;a/

  KEMAHIRAN BAHASA

  -M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  Ha%a*an 00BBB

  Ka' i*/aanGa*/a" /("i"iHa%a*an 1=1

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  83/118

  JA"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an*("u*u#an *a#%u*a$ '(ngan&a#$a 'an a%aan !ang #,n#"i$33&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a" i#a6a anitntn&=31 M(ng(na% .a$i 'an

  *(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i8 M(*/a2a .an$a(2a"a i*/aan 'an %un2u"anun$u# *(n(n$u#an /a+an !ang(uai '(ngan $ugaan3

  KOMSAS:

  PUISI TRA+ISIONAL:

  SELOKA EMAK SIRAN+ANG&

  I!a !*iki"anP!"sa0anNi0ai an !n)a2a"a

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an

  .(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+#a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' .uii

  iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an.("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  84/118

  J

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*

  #(+i'u.an3FOKUS SAMPINGAN:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  3 M(ng+u"ai#an i'(a !ang/("na (2a"a #"i$i 'an #"(a$i&3

  A"a 17i M(ng+u/ung#an $,.i#'(ngan *("u)u# #(.a'a .(%/agaiu*/(" un$u# *(ng(*u#a#an

  i'(a !ang /("na3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a(2a"a .,n$an '(ngan /a+aa!ang g"a*a$i 'an /("#(an3

  ,&- M!n.a*aikan *ak0*atntk t2an t!"t!nt&

  931 M(ngguna#an #a$a i$i%a+&"aa "ang#ai #a$a .("i/a+aa'an a!a$ !ang $(.a$ ("$a in'a+un$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$(2a"a $("uun 'an #,+("(n3

  A"a 7ii M(*/("i#an .(n'a.a$'(ngan a%aan !ang (uai un$u#*(*/ua$ .(*/(n$angan3

  K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  85/118

  Lati$an P!*a$a*anC!"!n&

  .(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an 'an*(n!(na"ai#an ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  ii M(*/ua$ .("$i*/angan !ang;a)a" un$u# *(n)a;a/ ,a%an

  .(*a+a*an3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$iun$u# *(ng+ai%#an )a;a.an#(.a'a .(*a+a*an3FOKUS UTAMA:1030 M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  103 M(ng(na% .a$i .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* ((/ua+#a"!a3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"a

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  86/118

  in'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asa

  an )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  UNIT 10

  [email protected]

  7ARISAN BANGSA

  KARANGANPERBINCANGAN/RENCANA/ FAKTA/SURAT KIRIMAN

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(ng+ai%#an .",a 'an .uii(2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an

  TATABAHASA

  P("i+a% A!a$M 9

  A!a$ Tungga%

  ILMU

  -Sain-G(,g"a-S()a"a+-P(n'i'i#an M,"a%-E#,n,*i

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  87/118

  RASMI ATAU TI+AKRASMI&

  - P!*0i$a"aanT!*at9t!*atB!"s!2a"a$ iMa0a.sia:K!!ntin)ann.a&

  Ms%%4

  *(na"i#3

  ii M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  iii M(nu%i u"a$ #i"i*an $i'a#

  "a*i *(ngguna#an a!a$ !angg"a*a$i3

  FOKUS UTAMA:1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a 17i M(ng+ai%#an #a"angan"((ni 3

  FOKUS SAMPINGAN:1&- B!"int!"aksi ntk*!n2a0inkan an *!*!"!"at$#n)an *!s"a&

  13 M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  A"a >7i M(*/("i#an #"i$i#an*(*/ina ("$a *(nga*/i% #i"a(ni$i8i$i ,"ang %ain3

  FOKUS SAMPINGAN:

  %&- M!*#!"ikan !naat

  A!a$ *a)*u#

  Ksa Kata:

  -.(*u%i+a"aan-.(*(%i+a"aan-/("()a"a+-u*/angan-%,#ai-.("#+i'*a$an-;a"ian-T,.,g"a-/a+ang-"a/ung-.(%u.u+

  KEMAHIRANBERNILAI TAMBAH

  -KBKK-P(*/(%a)a"an Ma$("i-Ka)ian Maa D(.an-B(%a)a" Ca"a B(%a)a"

  NILAI

  -K(")aa*a-H,"*a$-*(ng+,"*a$i-K(gigi+an-K($(#unan

  KEMAHIRANBERBAHASA

  - M(n'(nga" 'an/("$u$u"

  -M(*/a2a-M(nu%i

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  # # i

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  88/118

  .an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an

  35 M(*/("i#an .(n)(%aan(2a"a .,n$an $(n$ang (ua$u.("#a"a !ang /("#ai$an '(ngan iu!ang 'i#(*u#a#an3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a (2a"a.,n$an '(ngan /a+aa !angg"a*a$i 'an /("#(an3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+

  %ua '(ngan *(ngguna#an a%aan!ang )i$u3

  CERPEN: SAMU+ERA

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an unu"(-unu"*(na"i# 'a%a* Ka"!a3ii M(*/ua$ .("/an'ingan n,8(%iii M(*/ina a!a$ .(%/agai %a"aun$u# *(n!a*.ai#an *a#%u*a$

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  89/118

  A"a 1 7ii M(*/ua$ in,.i'(ngan *(ngguna#an /a+aa!ang *(na"i#3

  FOKUS SAMPINGAN:

  3&- M!naat *ak0*at

  a"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 178ii M(ngana%ii.(nggunaan 'i#i i$i%a+ 'an a!a$

  'a%a* .(%/agai %a"a

  11&- M!n)asai )a.a #a$asaan 0a"as #a$asa a0a*!n0isan k"!ati8 an #kank"!ati8

  113 M(ngana%ii ga!a /a+aa'an unu"( /un!i 'a%a* #a"!aa$("a ("$a *(ngguna#ann!a'a%a* .(nu%ian #"(a$i&3

  A"a 7i M("u*u unu"(#(in'a+an 'a%a* #a"!a a$("a3

  K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  90/118

  *(n!(na"ai#an ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  ii M(*/ua$ .("$i*/angan !ang;a)a" un$u# *(n)a;a/ ,a%an.(*a+a*an3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$iun$u# *(ng+ai%#an )a;a.an#(.a'a .(*a+a*an3

  FOKUS UTAMA:1030 - M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  103 M(ng(na% .a$i .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* ((/ua+#a"!a3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"ain'u#$i& '(ngan *(ngguna#an

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  /a+aa !ang $(.a$

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  91/118

  /a+aa !ang $(.a$33&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an

  #((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa

  #!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  MINGGU51>-1=JULAI

  RUMUSAN +ANPEMAHAMANPETIKAN UMUM&

  - Is .an)#!"kaitan!n)an=a"isan an#a.a

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n!a$a#an 'an*(n!(na"ai#an ii $("u"a$ 'an$("i"a$ 'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  ii M(*/ua$ "u*uan '(ngan a%aan !ang *unaa/a+3

  TATABAHASA

  P("i+a% A!a$M 9

  A!a$ Tungga%* 9

  ILMU

  -Sain-G(,g"a-S()a"a+-P(n'i'i#an M,"a%-E#,n,*i

  KEMAHIRAN BERNILAI

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  Ma0a.sia iii M(*/ina a!a$ !ang %(ng#a. A!a$ *a)*u# * >@ TAMBAH

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  92/118

  Ma0a.sia& iii M(*/ina a!a$ !ang %(ng#a.'an g"a*a$i un$u# $u)uan*(ng+ai%#an "u*uan !ang /ai#3

  FOKUS UTAMA:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a an

  itntn&=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178i M(ni%ai #($(gaan*a#u' $("i"a$ '(ngan*(ng(*u#a#an a%a an !ang;a)a"3

  FOKUS SAMPINGAN:&- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  636 M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3

  a"a 17ii M(n!uun *a#%u*a$!ang %(/i+ *an$a. 'a"i.a'auunan aa% /("aa#an#(.(n$ingan $("$(n$u3A"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an*("u*u#an *a#%u*a$ '(ngan&a#$a 'an a%aan !ang #,n#"i$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a" i#a6a anitntn&=31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii

  A!a$ *a)*u# * >@

  K,a Ka$a

  -.(*u%i+a"aan-.(*(%i+a"aan-/("()a"a+-u*/angan-%,#ai-.("#+i'*a$an-;a"ian-T,.,g"a-/a+ang-"a/ung-.(%u.u+

  TAMBAH

  -KBKK-P(*/(%a)a"an Ma$("i-Ka)ian Maa D(.an-B(%a)a" Ca"a B(%a)a"

  NILAI

  -K(")aa*a-H,"*a$-*(ng+,"*a$i-K(gigi+an-K($(#unan

  KEMAHIRANBERBAHASA

  - M(n'(nga" 'an/("$u$u"-M(*/a2a-M(nu%i

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  93/118

  .(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i8 M(*/a2a .an$a(2a"a i*/aan 'an %un2u"anun$u# *(n(n$u#an /a+an !ang(uai '(ngan $ugaan3

  KOMSAS: SAJAK

  TIBA 7AKTUNYA&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$

  i M(n2("i$a#an (*u%a ((/ua+#a"!a (2a"a #((%u"u+an3

  ii M(n!(na"ai#an2i"i-2i"i 'an*a#u' .uii

  iii M(*/ina a!a$ *(ngguna#an

  .("#a$aan !ang 'i/("i/("'aa"#an $(#3

  FOKUS UTAMA:1-&- M!*a$a*i an*!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  1031 M(n2("i$a#an (*u%a((/ua+ #a"!a (2a"a#((%u"u+an3

  A"a 17iii M(ngana%ii #a"!a.",a 'an .uii un$u# *(ng(na%.a$i a.(#-a.(# !ang *(na"i#

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  94/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .(*a+a*an

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  95/118

  .(*a+a*an3

  iii M(*/ina a!a$ !ang g"a*a$iun$u# *(ng+ai%#an )a;a.an#(.a'a .(*a+a*an3

  FOKUS UTAMA:1030 M!*a$a*i an

  *!*#!"ikan "!sns !"i#ait!ntan) ka".a sast!"a&

  103 M(ng(na% .a$i .("#a"a!ang *(na"i# 'a%a* ((/ua+#a"!a3

  A"a 7iii M(*a+a*i 'an*(ng+a!a$i ni%ai 'a%a* #a"!aun$u# 'i)a'i#an i#$i/a" 'a%a*#(+i'u.an3

  FOKUS SAMPINGAN:

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  a"a 17iii M(ng+u"ai#an ii'(ngan *(*/ina a!a$ $,.i# a!a$+u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"a

  in'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  96/118

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an*!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%

  (*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing*(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3

  [email protected]

  %& KARANGANBAHAGIAN A

  9 Lan)ka$90an)ka$*!*0a"kan!"*ainant"aisina0

  9 K!!ntin)an!"sa$aank"a8tan)an/ inst"i!sa k!aa*as.a"akat ann!)a"a&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3ii M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  iii M(*/ina a!a$ +u"aian/("'aa"#an %i*a ii .(n$ing(2a"a /("$u%i3

  FOKUS UTAMA:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ai

  TATABAHASA

  P("i+a% A!a$M 9

  A!a$ Tungga%* 9

  A!a$ *a)*u# * >@

  ILMU

  -Sain-G(,g"a-S()a"a+-P(n'i'i#an M,"a%-E#,n,*i

  KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH

  -KBKK-P(*/(%a)a"an Ma$("i-Ka)ian Maa D(.an

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  97/118

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  98/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  99/118

  'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178i M(ni%ai #($(gaan*a#u' $("i"a$ '(ngan*(ng(*u#a#an a%a an !ang;a)a"3

  FOKUS SAMPINGAN:&- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&636 M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3

  a"a 17ii M(n!uun *a#%u*a$!ang %(/i+ *an$a. 'a"i.a'auunan aa% /("aa#an#(.(n$ingan $("$(n$u3A"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an

  *("u*u#an *a#%u*a$ '(ngan&a#$a 'an a%aan !ang #,n#"i$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a" i#a6a anitntn&=31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i8 M(*/a2a .an$a(2a"a i*/aan 'an %un2u"anun$u# *(n(n$u#an /a+an !ang(uai '(ngan $ugaan3

  K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  100/118

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  +u"aian 'an a!a$ 2,n$,+ (2a"a

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  101/118

  in'u#$i& '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a 'an ii.(n$ing $(n$ang .(%/agai /a+an!ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  '&- B!"nin) !n)an

  *!n))nakan "a)a* #a$asaan )a.a !n)6aan .an)s!sai an #!t0 s!*asa#!"nin)&

  >31 B("/in2ang '(ngan*(ngguna#an "aga* /a+aa 'anga!a .(ngu2a.an !ang /($u%(*aa /("un'ing3

  A"a 17i M(ngguna#an #a$a 'ana!a$ !ang (uai un$u#*(;u)u'#an uaana a%ing

  *(*.("2a!ai 'a%a* .("un'ingan3MINGGU==->1JULAI

  IN+USTRIPELANCONGAN +IMALAYSIA

  9k!#a.aan an!0an6n)an&

  Pa'a a#+i" .(nga)a"an 'an.(*/(%a)a"an *u"i' a#an 'a.a$i M(ng+ai%#an .",a 'an .uii(2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an

  TATABAHASA

  P",( .(n("/i$an A!a$3

  "aa u/)(# 'an &"aa."('i#a$3

  ILMU

  -S()a"a+-Sa$("a-G(,g"a

  Ha%a*an 1

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  *(na"i#3

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  102/118

  9Ma0a.sia s!#a)ai+!stinasiP!0an6n)an

  9!"a.aan9!"a.aani Ma0a.sia *!n2aia.a !na"ik k!aa

  !0an6n)&

  ii M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  iii M(nu%i u"a$ #i"i*an $i'a#

  "a*i *(ngguna#an a!a$ !angg"a*a$i3

  FOKUS UTAMA:1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a 17i M(ng+ai%#an #a"angan"((ni 3

  FOKUS SAMPINGAN:1&- B!"int!"aksi ntk*!n2a0inkan an *!*!"!"at$#n)an *!s"a&

  13 M(n'(nga" 'an *(*/("i#an"(.,n (2a"a %ian 'an /("$u%i$(n$ang (ua$u !ang 'i.("i+a%#an,%(+ ,"ang %ain3

  A"a >7i M(*/("i#an #"i$i#an*(*/ina ("$a *(nga*/i% #i"a(ni$i8i$i ,"ang %ain3

  FOKUS SAMPINGAN:

  %&- M!*#!"ikan !naat

  P",( P(%uaan a!a$

  Ka$a +u/ung

  K,a Ka$a

  -*uFiu*-.ua$ ;a"ian-*(n(",#a-.(%an2,ng-.($a-(#$," .(%an2,ngan-/u'a!a-%($a"i-uni#-+,$(%-"(,"$-#a!a#

  KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH-K(2("'aan P(%/agai-KBKK

  NILAI

  -Tanggung)a;a/-M(ng+a"gai

  Ha%a*an [email protected]

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .an) #!"nas s!#a)ai

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  103/118

  s*#an)an a0a*!"#in6an)an

  35 M(*/("i#an .(n)(%aan(2a"a .,n$an $(n$ang (ua$u.("#a"a !ang /("#ai$an '(ngan iu!ang 'i#(*u#a#an3

  A"a >7i M(n)(%a#an i'(a (2a"a.,n$an '(ngan /a+aa !angg"a*a$i 'an /("#(an3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+

  %ua '(ngan *(ngguna#an a%aan!ang )i$u3

  ULANGKAJI PUISITRADISI

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  104/118

  FOKUS UTAMA:%&- M!*#!"ikan !naat.an) #!"nas s!#a)ais*#an)an a0a*!"#in6an)an&

  31 M(n2($u#an i'(a /("na(*aa *(*/("i#an .(n'a.a$'a%a* .("/in2angan3A"a 17i M(ng+u/ung#ai$#an$,.i2 '(ngan *("u)u# #(.a'a.(%/agai u*/(" un$u#*(ng(*u#a#an i'(a !ang /("na3

  A"a 7i M(*.("#u#u+#an +u)a+/("aa#an .(nga%a*an 'anu*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  FOKUS SAMPINGAN:

  3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an

  .,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isank"!ati8 an #kan k"!ati8&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an

  K,a Ka$a

  -*uFiu*-.ua$ ;a"ian-*(n(",#a-.(%an2,ng-.($a-(#$," .(%an2,ngan-/u'a!a-%($a"i-uni#-+,$(%-"(,"$-#a!a#

  NILAI

  -Tanggung)a;a/-M(ng+a"gai

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  .uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an# ' #

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  105/118

  #(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a >7i M(ng+ai%#an $(#u%aan #"i$i#an3

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk k!!"0an t!"t!nt&

  634 M(ng,%a+ *a#%u*a$ (2a"a#,+("(n un$u# $u)uan $("$(n$u3

  a"a 17i M(*i%i+ 'an*(ng#a$(g,"i#an *a#%u*a$ !ang'i.(",%(+i un$u# $u)uan $("$(n$u3

  A"a 7ii M(ni%ai *a#%u*a$ !ang'i,%a+ 'a"i .(".(#$i& !ang %(/i+%ua '(ngan *(ngguna#an a%a an!ang )i$u3

  ULANGKAJI K

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  106/118

  iii M(*/ina a!a$ !ang %(ng#a.'an g"a*a$i un$u# $u)uan*(ng+ai%#an "u*uan !ang /ai#3

  FOKUS UTAMA:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&=35 M(*a+a*i 'an *(n(%i$i*a#u' $("u"a$ 'an $("i"a$'a"i.a'a (ua$u /a+an3

  A"a 178i M(ni%ai #($(gaan*a#u' $("i"a$ '(ngan*(ng(*u#a#an a%a an !ang;a)a"3

  FOKUS SAMPINGAN:&- M!*"s!s *ak0*at

  ntk k!!"0an t!"t!nt&636 M(*/ua$ "u*uan '(ngana%aan !ang *unaa/a+3

  a"a 17ii M(n!uun *a#%u*a$!ang %(/i+ *an$a. 'a"i.a'auunan aa% /("aa#an#(.(n$ingan $("$(n$u3A"a >7i M(*/ua$ "((#i 'an*("u*u#an *a#%u*a$ '(ngan&a#$a 'an a%aan !ang #,n#"i$3

  3&- M!naat *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a" i#a6a anitntn&=31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an

  K,a Ka$a

  -*uFiu*-.ua$ ;a"ian-*(n(",#a-.(%an2,ng-.($a-(#$," .(%an2,ngan-/u'a!a-%($a"i-uni#-+,$(%-"(,"$-#a!a#

  -KBKK

  NILAI

  -Tanggung)a;a/-M(ng+a"gai

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 HAK CIPTA UNIT BAHASAPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEPANG

  #((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  107/118

  .(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  a"a 17i8 M(*/a2a .an$a(2a"a i*/aan 'an %un2u"anun$u# *(n(n$u#an /a+an !ang(uai '(ngan $ugaan3

  ULANGKAJI CERPEN

  ULANGKAJI N

 • 8/10/2019 Rpt Tingkatan 4 2015

  108/118

  u*/(" !ang /,%(+ 'i.("2a!ai3

  FOKUS SAMPINGAN:3&- M!naatkan *ak0*ata"iaa !0#a)ai s*#!".an) i!n)a"5 i#a6a anitntn&

  =31 M(ng(na% .a$i 'an*(n!a$a#an ga*/a"an#((%u"u+an i'(a u$a*a ii.(n$ing 'an ii "(%(8an $(n$ang/a+an !ang 'i'(nga" 'i/a2a 'an'i$,n$,n3

  A"a 17i M(n!a$a#an .(",a%an.,#,# 'an *(ngana%ii ii !ang"(%(8an 'an $i'a# "(%(8an3

  1%&- M!n)$asi0kan !n0isan

  k"!ati8 an #kan k"!ati8&

  131 M(ng+ai%#an .",a 'an.uii (2a"a $("an2ang $("$i/ 'an#(*a '(ngan *(ngguna#an/a+aa !ang $(.a$ in'a+ 'an*(na"i#3

  A"a >7i M(ng+ai%#an $(#u%aan #"i$i#an3

  A"a 7ii M(ng+ai%#an .(nu%iana"gu*(n$a$i& !ang *a$ang3

  &- M!*"s!s *ak0*atntk