diabetul zaharat (planurile de ingrijire)

Download Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

Post on 04-Jun-2018

293 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  1/104

  SCOALA POSTLICEALA SANITARASCOALA POSTLICEALA SANITARA

  SFANTUL VASILE CEL MARESFANTUL VASILE CEL MARE - PLOIESTI - PLOIESTI

  PROIECT DEPROIECT DESPECIALITATESPECIALITATE

  COORDONATOR COORDONATOR:PROFESOR PANA MAGDALENA

  ABSOLVENTABSOLVENT: DINU ALEXANDRA

  ANUL 2008ANUL 2008

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  2/104

  INGRIJIRI SPECIFICE

  ASISTENTEI MEDICALE

  ACORDATE

  PACIENTILOR CU

  DIABET ZAHARAT TIP I

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  3/104

  PLANUL LUCRARII

  INGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI

  MEDICALE ACORDATE PACIENTILOR CU

  DIABET ZAHARAT TIP I

  MEMORIU EXPLICATIV

  CAPITOLUL I

  1.1. Notiuni de anatomie si fiziologie

  1.. !efinitie. Etiologie. Clasifi"a#e

  1.$. E%alua#ea uno# semne& sim'tome& '#o(leme ale

  'a"ientilo# "u dia(et za)a#at ti' I1.*. Pa#ti"i'a#ea asistentei medi"ale la a"te de

  in%estigatii

  1.+. Pa#ti"i'a#ea asistentei medi"ale la inte#%entii

  autonome si delegate

  1.,. E%alua#ea -E%olutie& "om'li"atii& '#ognosti"

  1.. Edu"atie 'ent#u sanatate

  CAPITOLUL II - PLANURI !E IN/RI0IRE

  II. 1. Culege#ea datelo#

  II. . Analiza si inte#'#eta#ea datelo#

  II. $. Planifi"a#ea ing#ii#ilo#

  II. *. Planifi"a#ea ing#ii#ilo#

  II. +. E2te#na#ea (olna%ului

  CAPITOLUL III - EVALUARE 3INALA

  CAPITOLUL IV - ANEXE. 4I4LIO/RA3IE

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  4/104

  MOTTO : Nu ne este ingaduit niciodata sa uitam ca boala nu

  poate fi separata de atitudinea bolanvului fata de ea

  G. Marcel

  MEMORIU EXPLICATIV

  !ia(etul za)a#at este "ea mai f#e"%enta si se%e#a (oala meta(oli"a&

  intalnita la toate 'o'oa#ele si la toate #asele. !u'a toate statisti"ile& sufe#a de

  dia(et za)a#at 1 5 din 'o'ulatia lumii si , 5 din 'o'ulatia ta#ilo#

  indust#ializate.

  In ta#a noast#a& in"identa este a'#e"iata la $ 5.

  6ufe#inta "elo# "u dia(et za)a#at& 'e "a#e i7am intalnit in '#a"ti"a mea&

  do#inta de a ma inst#ui foa#te (ine in ing#ii#ea (olna%ilo# si in #ea(ilita#ea

  "elo# la "a#e au inte#%enit "om'li"atii& in%aliditati& m7a dete#minat sa7mi aleg

  "a tema 'ent#u lu"#a#ea de di'loma 8INGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI

  MEDICALE, ACORDATE PACIENTILOR CU DIABET ZAHARAT TIP I.

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  5/104

  CAPITOLUL I

  I.. N!"#$%# &' (%("!)#' *# +#,#!!#'

  Pan"#easul este o glanda a tu(ului digesti% asezata in 'a#tea su'e#ioa#a

  a "a%itatii a(dominale& la ni%elul %e#te(#elo# I si II lom(a#e.

  Pan"#easul este o glanda %oluminoasa "u du(la se"#etie e2te#na si

  inte#na& ane2ata duodenului.

  Pan"#easul a#e st#u"tu#a a"inoasa& asemanatoa#e "u glandele sali%a#e&

  moti% 'ent#u "a#e i s7a dat numele de 9glanda salia!a a"d#$inala %.3ORMA 'an"#easului este ne#egulata. El este alungit in sens

  t#ans%e#sal si a#e o e2t#emitate d#ea'ta mai %oluminoasa& ia# 'o#tiunea

  stanga mai su(tiata& as"utita.

  !IRECTIA 'an"#easului este t#ans%e#sala& uso# as"endenta de la

  f#ea'ta s'#e stanga. !e asemenea& '#ezinta o "u#(u#a "u "on"a%itate

  'oste#ioa#a& dete#minata de "oloana %e#te(#ala.

  CULOAREA 'an"#easului este #oz - "enusie& "a#e de%ine %isinie in

  tim'ul a"ti%itatii.

  !IMEN6IUNI : lungimea glandei %a#iaza int#e 1+7; "m& inaltimea

  de *7+ "m ;71; g si este "onstituit dint#7un

  singu# fel de tesut& de unde si denumi#ea sa : 'an ? totul& @#eas ? "a#ne.

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  6/104

  C!%+!/)("#( '"'/#!(/( ( 1(%/'(*$$#

  Pan"#easul este fo#mat din doua 'o#tiuni 'e#'endi"ula#e una 'e alta.

  Po#tiunea d#ea'ta o#ientata %e#ti"al e mai %oluminoasa si se numeste "a'.

  Po#tiunea o#izontala& uso# o(li"a in sus si s'#e stanga se numeste "o#' ea se

  te#mina as"utindu7se '#in "oada. Int#e "a' si "o#' se gaseste un segment mai

  ingustat numit "ol.

  CAPUL a#e fo#ma a'#o2imati% "i#"ula#a si '#ezinta doua fete

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  7/104

  7 fa"iliteaza t#ans'o#tul int#a"elula# al glu"ozei& D& fosfatilo#& u#eei&

  "#eatininei si a uno# aminoa"izi

  7 a#e efe"t di#e"t asu'#a sintezei int#a"elula#e de '#oteine& in "onditii

  no#male& se"#etia de insulina este "ontinua.

  Regla#ea se"#etiei de insulina se fa"e 'e doua "ai: '#in me"anismul

  umo#al& de"lansat de "#este#ea gli"emiei si '#in me"anismul ne#%os.

  Al doilea )o#mon se"#etat de "elulele 'an"#eati"e insula#e

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  8/104

  I.2. D'+#%#"#'. E"#!!#'. C(*#+#(/'

  !ia(etul za)a#at este definit "a fiind (oala meta(oli"a de lunga du#ata

  "a#a"te#izata '#in defi"itul a(solut sau #elati% de insulina& #es'e"ti% de

  im'osi(ilitatea tesutu#ilo# si "elulelo# de a fa(#i"a insulina in meta(oliza#ea

  glu"ozei 'ent#u '#odu"e#ea de ene#gie ne"esa#a fun"tiona#ii a"esto#a.

  !ia(etul za)a#at este o (oala meta(oli"a "u o e%olutie "#oni"a& "e a#e

  d#e't "auza '#in"i'ala defi"itul a(solut sau #elati% de insulina si se

  "a#a"te#izeaza '#in : 'e#tu#(a#ea '#edominanta a meta(olismului glu"idi"

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  9/104

  PRO3E6IUNEA : indi"a o f#e"%enta mai ma#e la intele"tuali& la "ei

  "a#e lu"#eaza in mediul alimenta#& "a si la "ei "a#e in gene#al sunt mai

  t#aumatizati 'si)i".

  4OLILE TOXIIN3ECTIOA6E : e2ista o se#ie de afe"tiuni "a#e 'ot

  a%ea un #ol o"azional in a'a#itia dia(etului za)a#at& "um sunt : 'a#otidita

  e'ide#mi"a& s"a#latina& difte#ia& tifosul& mala#ia& g#i'a. Ele s"ot la lumina un

  dia(et latent& '#ee2istent sau ag#a%eaza un dia(et a"tionand '#in "#este#ea

  ne"esitatilo# de insulina.

  4OLILE PANCREA6ULUI : la 'an"#eatita "#oni"a s7a o(se#%at

  a'a#itia dia(etului za)a#at& '#odusa '#in modifi"a#i %as"ula#e 'an"#eati"e& "at

  si du'a 'an"#eatita a"uta ")i#u#gi"ala si medi"ala.

  T#aumatismele a(dominale %iolente 'ot '#o%o"a dia(etul '#in

  )emo#agie si ne"#oze ale 'an"#easului.

  Afe"tiunile %ezi"ii (ilia#e& inflamato#ii sau litiazi"e 'ot "ondu"e la

  dia(et za)a#at.

  T#aumetismele "#aniene& al"oolismul& dis"#iniile

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  10/104

  1. !ia(et za)a#at '#ima#& "ele doua fo#me :

  7 e#edita#

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  11/104

  I.3. E4($(/'( $%!/ *')%'5 *#)1"!)'5 1/!6')' (' 1(#'%"#!/ $

  (6'" ,(7(/(" &' "#1 I

  !in 'un"t de %ede#e "lini"& dia(etul za)a#at de ti' I

 • 8/13/2019 Diabetul Zaharat (Planurile de Ingrijire)

  12/104

  !e(utul dia(etului la "o'il este de o(i"ei zgomotos& 'oliu#ia& sla(i#ea

  in g#eutate& 'olidi'sia se instaleaza in mod #a'id& ia# da"a nu se a'li"a

  t#atamentul dia(etului& in tim' de 17 sa'tamani se instaleaza a"ido"etoza si

  "oma dia(eti"a& "a#e 'oate fi u#mata de moa#te.

  !u'a "e diagnosti"ul de dia(et a fost 'us& t#e(uie "a t#atamentul

  a'li"at sa asigu#e o dez%olta#e no#mala a "o'ilului si a"easta se 'oate fa"e

  '#int#7un #egim ade"%at si '#in insulinote#a'ie. C#este#ea in g#eutate si in

  inaltime du'a a"eleasi no#me "a la "o'ilul sanatos este indi"iul "el mai (un

  "a t#atamentul& in"lusi% #egimul alimenta#& este (un.

  Alimentatia "o'ilului dia(eti" nu %a t#e(ui in ni"i un "az sa7l fa"a un

  "o'il o(ez. Pent#u '#e%eni#ea o(ezitatii se %a "om(ate sedenta#ismul

  "o'ilului& "a#uia i se %o# 'e#mite o"u#ile& e2e#"itiile fizi"e si s'o#tu#ile

  usoa#e& e2"luzand 'e "ele "a#e "e# un efo#t fizi" ma#e.

  Cont#olul "o'ilului dia(eti" se %a fa"e luna# la medi"ul "e7l ing#ieste

  sau de "ate o#i este ne%oie. 6e %a "ont#ola gli"emia& gli"ozu#ia& a"etona in

  u#ina& talia si g#eutatea./li"emia este (ine sa fie 1,;71>; mg 5& ia# gli"ozu#ia la "o'ilul "a#e

  fa"e insulina 'oate sa fie de 1;71+ g G * o#e& "a masu#a de sigu#anta "a nu se

  %a fa"e )i'ogli"emie.

  !esfasu#at "onfo#m #egulilo# "lini"e& e2amenul "lini" ne fu#nizeaza

  u#matoa#ele elemente utile in '#o"esul diagnosti"ului dia(etului za)a#at :

  Ti#oida sim'tomati"a "lasi"a este #e'#ezentata de POLIURIE&

  POLI!IP6IE& POLI3A/IE.

  POLIURIA #e'#ezinta "#este#ea "antitatii de u#ina in * de o#e& in

  medie 7+ l& foa#te #a# atingand 1;71 lGzi. Este "u atat mai im'o#tant "u "at

  gli"ozu#ia este mai ma#e& este su'a#atoa#e si nu de 'utine o#i este '#imul

  sim'tom o#ientati% 'ent#u diagnosti".

  POLI!IP6IA sau setea e2age#ata& este u#ma#e a 'ie#de#ilo# u#ina#e

  e2"esi%e& 'oate im'#esiona '#in "antitatile de li")ide inge#ate "a#e 'ot atinge

  *7, lit#i in * de o#e %a#a a"est semn isi 'oate 'ie#de din im'o#tanta

  diagnosti"a da"a este '#i%it izolat.

  Cu toate "a 'a"ientul "onsuma ma#i "antitati de li")ide& setea #amane

  'e#manenta& senzatia de us"a"iune a mu"oasei (u"ale indi"a o in#autati#e a

  sta#ii dia(etului si "#este#ea gli"ozu#iei.

  POLIURIA si POLI!IP6IA sunt in st#ansa legatu#a& 'oliu#ia fiind "ea"a#e '#o%oa"a o e2"itatie a "ent#ului setei '#in sta#ea de des)id#ata#e si

  )i'e#osmola#itatea "elula#a& "onse"inta a 'ie#de#ilo# )id#i"e.

  POLI3A/IA #e'#ezinta al t#eilea semn im'o#tant