pjpk tingkatan 1

of 20 /20
1. Yang manakah di antara berikut merupakan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan? A Kelajuan dan kuasa B Kekuatan otot dan kelajuan C Daya tahan otot dan kelenturan D Daya tahan kardiovaskular dan kuasa 2. Yang manakah di antara berikut merupakan komponen kecergasan yang berasaskan perlakuan atau kemahiran motor? A Kelajuan dan kuasa B Kekuatan otot dan kelajuan C Daya tahan otot dan kelenturan D Daya tahan kardiovaskular dan kuasa. 3. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan kardiovaskular; A Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan. B Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama. C. Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligemen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum D. Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau 2

Author: nuar-nani

Post on 18-Aug-2015

516 views

Category:

Documents


26 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OK

TRANSCRIPT

1. Yangmanakah di antara berikut merupakankomponenkecergasanyangberasaskankesihatan?A Kelajuan dan kuasaB Kekuatan otot dan kelajuanC Daya tahan otot dan kelenturanD Daya tahan kardiovaskular dan kuasa. Yangmanakah di antara berikut merupakankomponenkecergasanyangberasaskanperlakuan atau kemahiran motor?A Kelajuan dan kuasaB Kekuatan otot dan kelajuanC Daya tahan otot dan kelenturanD Daya tahan kardiovaskular dan kuasa.!."ilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan kardiovaskular#A Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan. B Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama.C.Keupayaan otot$ sendi$ tendon dan ligemen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimumD.Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau mengangkat bebandengan menggunakan daya yang maksimum. %. Yang manakah di antara berikut perlu dilakukan semasa melakukan aktiviti latihan bagimengelakkan kecederaan?A &enggunakan ka'asan berpokok untuk lakukan aktivitiB &elakukan aktiviti mengikut kemampuan dan kecergasanC &embuat aktiviti latihan tanpa melakukan panaskan badanD &elakukan aktiviti mengikut apa sahaja teknik yang diketahui

(. Bagi mendapatkan kesan yang baik$ aktiviti membina daya tahan kardiovaskular perludilakukan selama A ( hingga 1) minit berterusan$ sekurang*kurangnya ! kali semingguB 1) hingga ) minit berterusan$ sekurang*kurangnya ! kali semingguC 1( hingga !) minit berterusan$ sekurang*kurangnya ! kali seminggu D ) hingga () minit berterusan$ sekurang*kurangnya ! kali seminggu+. "ilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahanotot#A Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan.B Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masa yang lama.C Keupayaanotot$ sendi$ tendondanligamenmembenarkananggotabadanbergerakpada julat pergerakan yang maksimum.D Kemampuanuntukmelakukanaktivitiuntukmengatasirintangan ataumengangkatbebandengan menggunakan daya yang maksimum,. Aktiviti tekan tubibertujuan membina daya tahan otot di bahagianA kakiB abdomenC tangan$ bahu dan dadaD abdomen dan bahagian punggung.-. Antarayangberikut$ yangmanakahaktiviti diba'ahini dapat membinadayatahanotot?A .kippingB Aktiviti senamrobikC Aktiviti bangkit tubiD Berlari dan berjalan pantas/. Antara berikut$ yang manakah aktiviti di ba'ah ini dapat membina daya tahankardiovaskular?A 0ekan tubiB Dekam lunjurC Aktiviti senamrobik. !D Aktiviti bangkit tubi1). Apakah 1aedah memiliki daya tahan otot yang baik?A &enga'al dan mengurangkanberat badanB &engurangkankandungan kolesterol dan glukosa di dalam darahC &ampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang*ulangD &eningkatkan 1ungsi jantung$ paru*paru dan sistem peredaran darah11. "ilih maksud yang sesuai bagi konsep kekuatan otot#A Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusanB kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa yang lamaC Keupayaanotot$ sendi$ tendondanligamenmembenarkananggotabadanbergerakpada julat pergerakan yang maksimumD Kemampuanuntukmelakukanaktivitiuntukmengatasirintangan ataumengangkatbebandengan menggunakan daya yang maksimum 1. Apakah 1aedah latihan kekuatan otot ?A menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosisB meningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darah.C mendedahkan kepada penyakit diabetes dan tekanan darah tinggiD meningkatkan 1ungsi jantung$ paru*paru dan sistem peredaran darah% X1!. Berdasarkan rajah di sebelah$ apakah kumpulan otot X yang terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan 1i2ikalApahaB bahuC abdomenD pangkal lengan 1%. Antara berikut$ yang manakah aktiviti di ba'ah ini dapat membina kekuatan otot?A 0ekan tubi B Dekam lunjurC Aktiviti senamrobikD Berlari dan berjalan pantas1(. Apakah maksud yang sesuai bagi konsep kelenturan?A. Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan.B. Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa yang lama.C. Keupayaan otot$ sendi$ tendon dan (igament membenarkan anggota badanbergerakpada julat yang maksimumD. Kemampuanuntukmelakukanaktivitiuntukmengatasirintangan ataumengangkatbebandengan menggunakan daya yang maksimum. 1+. Apakah 1aedah memiliki kelenturan yang baik ? A. &enguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosisB. &eningkatkan kandungan kolesterol dan glukosa di dalam darahC. &endedahkan kepada penyakit diabetes dan tekanan darah tinggiD. &enambahkan keupayaan untuk bergerak secara bebas dan mudah1,. Antara berikut$ aktiviti yang manakah dapat membina kelenturan?A. 0ekan tubiB. Aktiviti senamrobik.C. Berlari dan berjalan pantas(D. &eniarap$ angkat tangan dan kaki secara bersilang.1-. 3angkah*langkah keselamatan yang boleh dilakukan semasa melakukan sesuatu aktivitiialah 4.pakaian dan kasut yang sesuai44. mengabaikan arahan dan peraturan444.memanas dan menyejukkan badan45. mengikut kemampuan dan tahap kecergasanA.4$ 44 dan 444B.4$ 44 dan 45C.4$ 444 dan 45D.44. 444 dan 451/. Berapakah kemahiran yang perlu dikuasai dalam permainan bola sepak.A. +B. (C. %D. ,). 6yatakan tiga jenis tendangan yang asas dalam permainan bola sepak40endangan voli 44.0endangan leret444.0endangan silang 45.0endangan lambungA.4$ 44 dan 444B.4$ 44 dan 45 C.4$ 444 dan 45D.44$444 dan 45 1.Dalam permainan bola sepak$ tendangan leretdilakukan adalah untuk+A.7antaran jauh dan dekat B.7antaran jauh dan tendangan bebas C.7antaran dekat dan tendangan sudutD.7antaran dekat dan menjaringkan gol .Berapakah sai2 maksima padang bolasepak ?A.%(m 8 /) mB./)m 8 1) mC.1))m 8 1) mD.1))m 8 1!) m!.6yatakan jenis hantaran dalam permainan bola jaring yang biasa dilakukanA. hantaran sisi B. hantaran leretC. hantaran lantunD. hantaran aras dada %.7antaran ini dilakukanuntuk membuat hantaran cepat dengan menggunakan sebelah atau kedua belah tangan. 6amakan hantaranyang dinyatakan di atas bagi permainan bola jaring ?A. 7antaran sisiB. 7antaran lantun C. 7antaran aras dadaD. 7antaran aras bahu (.Apakah koordinasi yang diperlukandalam kemahiranmenerima bola bagi permainan bola jaring? A.&ata dan kaki B.&ata dan telinga C.0angan dan kaki D.0angandan gerakan bada+.Dalam satu perla'anan bola jaring pemain yang bermain diposisi mana yang boleh,menjaringkan gol A.9A B.9. C.9K D.9: ,. Berapakah ukuran tinggi tiang bola jaringA. !.)) mB. !.1( mC. !.1) mD. !.)( m-. Apakah maksud malnutrisi ?A "enyakit yang mudah berjangkitB Keadaan tubuh badan yang tidak sihatC Keadaan yang berpunca daripada kekurangan 2at makananD "enyakit yang berpunca daripada pemahaman yang tidak sihat/. "unca*punca malnutrisi ialah4 Kemiskinan44 9aya hidup yang tidak sihat 444 "emakanan yang seimbang45 Kekurangan sumber makanan A 4dan44B 44 dan444C 444dan 45D 4 dan 45!)."enyakit*penyakit yang diakibatkan oleh malnutrisi-4 .kurvi 44 Denggi 444 Diabetes45 K'ashiorkorA 4dan44B 44 dan444C 444dan 45D 4 dan 45!1. &alnutrisi boleh mengakibatkan seseorang itu4 mudah pitam 44 tidak bermaya444 kelihatan pucat45 kelihatan cergasA 4 $ 44 dan 444B 4 $ 44 dan 45C 4 $ 444dan 45D 44 $ 444 dan 45!. Apakah 1ungsi*1ungsi utama makanan ?4 &embekalkan tenaga44 &enga'al metabolisme 444 &erencatkan proses tumbesaran45 &embina dan membaiki tisu badanA 4 $ 44 dan 444B 4 $ 44 dan 45C 4 $ 444dan 45D 44 $ 444 dan 45.oalan !! hingga !( adalah berdasarkangambar rajah piramid makanan di ba'ah/ !!."ada aras manakah dalam piramid makanan kumpulan makanan yang membekalkan tenaga? A Aras 1 B Aras C Aras ! D Aras % !%.;ungsi kumpulan makanan dalam arasialahA membekalkan tenaga B menguatkan tulang dan gigiC menguatkan sistem pertahanan badanD membina tisu dan membaiki tisu yang rosak. !(.Kumpulan makanan manakah yang perludiambil dalam kuantiti yang paling banyak bagi diet harian kita. A Kumpulan susu dan hasil tenusu. B Kumpulan sayuran dan buah*buahan C Kumpulan bijirin$ hasil bijirin dan ubi. D Kumpulan daging$ ayam$ telur$ ikan dan kekacang !+.Berikut ialah padanan kumpulan makanan dan 1ungsi makanan. &anakah padanan 1) yang betul ?

Kumpulan makanan ;ungsiA Bijirin$ hasil bijirin dan ubi kentang &eningkatkan sistem pertahananbadanB .ayur*sayuran dan buah*buahan &embina tulang dan gigi yang kuatC Daging$ ayam$ telur dan ikan &embina otot dan tubuh yang sihatD .usu dan hasil tenusu &embekalkan tenaga yang diperlukan oleh tubuh!,. 3angkah*langkah untuk mengatasi malnutrisi ialah 4sentiasa mengambil makanan yang segar 44 mengamalkan pemakanan yang seimbang. 444mengamalkan pengambilan makanan ringan 45mengambil makanan yang sesuai dengan keperluan umur. A 4$ 44 dan 444B 4$ 44 dan 45C 4$ 444 dan 45D 44$ 444 dan 45!-..tres ialah respon yang dihasilkan oleh tubuh apabila seseorang itu berhadapandengan A masalah B kon1lik C tekanan D kesakitan!/. Kon1lik ialah A stres B gangguan kehidupan11 C rasa marah$ kece'a dan sedih D berbagai situasi yang menyebabkan tekanan. %). Apakah cara yang sebaiknya bagi mengatasi kon1lik dan stres ? A .enaman berterusan B "emakanan seimbang C