rpt pjpk tingkatan 5 32

Download Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

Post on 02-Jun-2018

245 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  1/33

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  TINGKATAN LIMA

  2014

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /PENILAIAN

  1

  2-3 Jan

  1 KECERGASAN

  1. K!"#a$an %&'&(a)

  a. Da*a+a,an

  Ka"&a$()a"

  -Long Slow Distance LSD

  P M)a((an a(+&&+& LSD n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn*a+a(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6") &a5&)

  (&"a $5a$a a(+&&+&.

  Mn#,n#(a&+(an a(+&&+&

  LSD n#an $(an7 6"5a&nan

  an a(+&&+& ,a"&an.

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ a(+&&+&

  $)57 $5a$a an $)6a$.

  2. P"&n!an#an ,n#(a&+

  a(+&&+& n#an $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+& ,a"&an.

  3. M)a((an a(+&&+& LSD $!a"a

  "(56)an.

  .

  2 KECERGASAN

  2. K!"#a$an %&'&(a)

  . Da*a+a,an

  Ka"&a$()a"

  -Long Slow Distance LSD

  P M)a((an a(+&&+& LSD n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn"an#(an (a&+an $&$+5

  6n#a)&"an a"a, an 8an+n#

  a)a5 a(+&&+& LSD.

  Mn*a+a(an ($an 9&$&)#& ,a$&)

  a"& )a+&,an a*a+a,an(a"&a$()a".

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an ($an-($an

  6"a,an 9&$&)#& ,a$&)

  )a+&,an a*a+a,an

  (a"&a$()a".

  2. P"&n!an#an (a&+an an+a"a

  $&$+5 6n#a)&"an a"a, an

  8an+n# a)a5 a(+&&+& LSD.

  3. M)a((an a(+&&+& LSD $!a"a"(56)an

  4. M)a*a"& )a5an : "(a&+a*a+a,an (a"&a$()a".

  1

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  2/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI/

  PENILAIAN

  2

  ;-10 Jan

  1 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nana. B)a K"an8an#

  - Mn#,an+a"

  - Mn"&5a

  P M)a((an (5a,&"an

  5n#,an+a" )a an5nan#(a6 )a n#an +(n&(

  )a(an *an# +) an $)a5a+.

  K Mn*a+a(an 6"a+"an

  5n#,an+a" an 5nan#(a6

  a)a5 )a ("an8an#.

  Mn"an#(an +(n&( 5n#,an+a"

  an 5nan#(a6 )a *an# +)

  A K$"n(an

  1. P"&n!an#an +(n&(

  5n#,an+a" an 5nan#(a6)a ("an8an#.

  2. P"&n!an#an 6"a+"an an

  nan#-nan# 5n#,an+a"

  an 5nan#(a6

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n#,an+a" an 5nan#(a6

  a)a5 (56)an (!&)

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  17 K$&,a+an D&"&

  a. Sa"&n#an ($&,a+an

  - PENILAIAN +(anan

  a"a,

  - PENILAIAN a&"

  (n!&n#

  P Mn*na"a&(an "a6a

  PENILAIAN

  65"&($aan/PENILAIAN

  $a"&n#an ($&,a+an.

  K Mn"an#(an +8an

  PENILAIAN $a"&n#an +(anan

  a"a, an PENILAIAN a&"

  (n!&n#.

  A K$a"an.

  1. M"8( 6)a#a& 5&a

  "(a&+ PENILAIAN $a"&n#an

  ($&,a+an.

  2. Mn*&a(an 6$+" "(a&+

  (6n+&n#an $a"&n#an

  PENILAIAN.

  3. Mn*&a(an 9)& "(a&+

  $a"&n#an ($&,a+an.

  4. C"a5a, ), Jaa+an

  K$&,a+an "(a&+

  PENILAIAN $a"&n#an

  ($&,a+an.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  3/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  313-1= Jan

  1 KEMAHIRAN1. P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  - 5)an+n

  - 5n##)!(

  P M)a((an (5a,&"an5n##)!( an 5)an+n )a

  ("an8an# n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+.

  K Mn"an#(an nan#-nan#

  an 6"a+"an 5n##)!( an

  5)an+n )a.

  A K$"n(an.

  1. P"&n!an#an an$" 5a8(5a,&"an 5n##)!( an

  5)an+n )a.

  2. P"&n!an#an nan#-nan#

  an 6"a+"an 5n##)!(

  an 5)an+n )a.

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n##)!( an 5)an+n

  )a ("an8an# $!a"a &n&&.

  2 KEMAHIRAN

  1.P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  - 5n8a"&n#

  - 5n#,aan#

  P M)a((an (5a,&"an 5n8a"&n#

  an 5n#,aan# )a n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn*a+a(an 6"a+"an

  5n8a"&n# an 5n#,aan#

  a)a5 )a ("an8an#

  - Mn*a+a(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an a)a5

  (5a,&"an 5n8a"&n# an

  5n#,aan#

  A S&(a6 ($(anan

  1. P"&n!an#an +(n&( 5n8a"&n#

  an 5n#,aan# )a.

  2. P"&n!an#an 6"a+"an an

  nan#-nan# 5n8a"&n# an

  5n#,aan# a)a5 )a

  ("an8an#.

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n8a"&n# an 5n#,aan#

  a)a5 (56)an (!&)

  3

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  4/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  4

  20-24 Jan

  1 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nana. B)a ("an8an#

  P Mn##na(an (5a,&"an a$a$

  )a ("an8an# a)a5 $&+a$&6"5a&nan.

  K Mn#na)6a$+& ($a)a,an-

  ($a)a,an *an# &)a((an

  $5a$a a)a5 6"5a&nan.

  A K$"n(an.

  1. P"&n!an#an "a6a

  nan#-nan# an 6"a+"an6"5a&nan.

  2. P")a:anan an+a"a (56)an.

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  1. K$&,a+an D&"&.a. Sa"&n#an ($&,a+an

  - ECG

  - PENILAIAN Pa6

  S5a"

  - PENILAIAN Kan$"

  Pa* Da"a

  P Mn*na"a&(an +8an

  PENILAIAN $a"&n#an ECG7

  PENILAIAN Pa6 S5a" anPENILAIAN (an$" 6a* a"a.

  K Mn"an#(an (6n+&n#an

  5n8a)an& PENILAIAN

  $a"&n#an.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an PENILAIAN

  $a"&n#an ($&,a+an ECG7 Pa6

  S5a"7 PENILAIAN Kan$"Pa* Da"a.

  2. Mn!a"& 5a()5a+ a"&

  6)a#a& 5&a "(a&+

  PENILAIAN.

  3. M)a:a+ ()&n&( ($&,a+an.

  4. C"a5a, "(a&+ PENILAIAN

  $a"&n#an.

  >2=-30 Jan

  1 KEMAHIRAN1.P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  P Mn##na(an (5a,&"an- (5a,&"an a$a$ )a ("an8an#

  a)a5 $&+a$& 6"5a&nan

  K Mna5a(an ++-++ +a5a

  *an# na(an a)a5

  6"5a&nan )a ("an8an#.A K$"n(an

  1. P")a:anan an+a"a (56)anan 5n##na(an $+"a+#&

  ")a&nan

  2. P"&n!an#an ++-++ +a5a

  a)a5 6"5a&nan )a

  ("an#8an#

  4

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  5/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  >

  2=-30 Jan

  2

  UDTA

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  UDTA n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+K Mn*na"a&(an a(+&&+& UDTA

  an (56nn (!"#a$an *an#

  &(a&+(an n#an a(+&&+&

  +"$+.

  A K"8a$a5a

  1. M)a((an a(+&&+& UDTA

  $!a"a "6a$an#an

  a. Ban#(&+ T&. T(an T&

  !. Jan#(aan M)n8"

  . La"&an 12 5&n&+/ 1>00 5

  ;3-= %

  1 KEMAHIRAN2.

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  6/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  =

  10-14 %

  1 KEMAHIRAN

  2.

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  7/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  ?

  1=-21 %

  1 KECERGASAN

  1. K!"#a$an 9&'&(a).

  !. ((a+an ++

  P M)a((an a(+&&+& ((a+an ++

  n#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.K Mn"an#(an (6n+&n#an

  ((a+an ++ a)a5 $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+& ,a"&an.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an 5a($

  ((a+an ++.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(($)a5a+an *an# 6") &

  a5&) (&"a a)a5 a(+&&+&

  ((a+an ++.

  3. P"&n!an#an (a&+an ((a+an

  ++ n#an $(an7 6"5a&nan

  an a(+&&+& ,a"&an.

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  2. P"a$aan

  - 55a,a5& 6"a$aan

  P Mn*na"a&(an !a"a-!a"a

  5nan#an& 5a$a)a, 5$&

  "5a8a.

  K Mn*a+a(an 9a(+"-9a(+" )a"an

  *an# 556n#a",& 6"a$aan

  "5a8a.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an "(a&+ 5a$a)a,

  5$& "5a8a.

  2. La(nan

  3. Ma&n 6"anan

  .

  =

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  8/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  @

  24-2? %

  1 KEMAHIRAN

  3. Pn&&(an P"#"a(an

  a. G&5na$+&( A"+&$+&(- P)a 6"#"a(an

  Ha*nan

  a+a

  . G&5na$+&( I"a5a

  - K+an#(a$an

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  ,a*nan n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+.K Mn"an#(an +(n&(-+(n&(

  ,a*nan an 5n#na)6a$+&

  (56)an ++ *an# na(an.

  A K*a(&nan &"&.

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  (+an#(a$an n#an +(n&(

  )a(an *an# +) an $)a5a+.K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6") & a5&)

  (&"a $5a$a a(+&&+&.

  - Mn*a+a(an +a,a6 an$"

  5a8 *an# 6") &&(+&.

  A K*a(&nan &"&

  1. Pn"an#an an +(n&(

  5)a((an a(+&&+& ,a*nan.

  -D( "&5an# an5n8n#(an#-8n#(&+.

  - Ha*nan (a(& 6aa

  $(n#an +an#an.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6")