rpt pjpk tingkatan 5 32

Author: masitah-abu-bakar

Post on 02-Jun-2018

268 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  1/33

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  TINGKATAN LIMA

  2014

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /PENILAIAN

  1

  2-3 Jan

  1 KECERGASAN

  1. K!"#a$an %&'&(a)

  a. Da*a+a,an

  Ka"&a$()a"

  -Long Slow Distance LSD

  P M)a((an a(+&&+& LSD n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn*a+a(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6") &a5&)

  (&"a $5a$a a(+&&+&.

  Mn#,n#(a&+(an a(+&&+&

  LSD n#an $(an7 6"5a&nan

  an a(+&&+& ,a"&an.

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ a(+&&+&

  $)57 $5a$a an $)6a$.

  2. P"&n!an#an ,n#(a&+

  a(+&&+& n#an $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+& ,a"&an.

  3. M)a((an a(+&&+& LSD $!a"a

  "(56)an.

  .

  2 KECERGASAN

  2. K!"#a$an %&'&(a)

  . Da*a+a,an

  Ka"&a$()a"

  -Long Slow Distance LSD

  P M)a((an a(+&&+& LSD n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn"an#(an (a&+an $&$+5

  6n#a)&"an a"a, an 8an+n#

  a)a5 a(+&&+& LSD.

  Mn*a+a(an ($an 9&$&)#& ,a$&)

  a"& )a+&,an a*a+a,an(a"&a$()a".

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an ($an-($an

  6"a,an 9&$&)#& ,a$&)

  )a+&,an a*a+a,an

  (a"&a$()a".

  2. P"&n!an#an (a&+an an+a"a

  $&$+5 6n#a)&"an a"a, an

  8an+n# a)a5 a(+&&+& LSD.

  3. M)a((an a(+&&+& LSD $!a"a"(56)an

  4. M)a*a"& )a5an : "(a&+a*a+a,an (a"&a$()a".

  1

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  2/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI/

  PENILAIAN

  2

  ;-10 Jan

  1 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nana. B)a K"an8an#

  - Mn#,an+a"

  - Mn"&5a

  P M)a((an (5a,&"an

  5n#,an+a" )a an5nan#(a6 )a n#an +(n&(

  )a(an *an# +) an $)a5a+.

  K Mn*a+a(an 6"a+"an

  5n#,an+a" an 5nan#(a6

  a)a5 )a ("an8an#.

  Mn"an#(an +(n&( 5n#,an+a"

  an 5nan#(a6 )a *an# +)

  A K$"n(an

  1. P"&n!an#an +(n&(

  5n#,an+a" an 5nan#(a6)a ("an8an#.

  2. P"&n!an#an 6"a+"an an

  nan#-nan# 5n#,an+a"

  an 5nan#(a6

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n#,an+a" an 5nan#(a6

  a)a5 (56)an (!&)

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  17 K$&,a+an D&"&

  a. Sa"&n#an ($&,a+an

  - PENILAIAN +(anan

  a"a,

  - PENILAIAN a&"

  (n!&n#

  P Mn*na"a&(an "a6a

  PENILAIAN

  65"&($aan/PENILAIAN

  $a"&n#an ($&,a+an.

  K Mn"an#(an +8an

  PENILAIAN $a"&n#an +(anan

  a"a, an PENILAIAN a&"

  (n!&n#.

  A K$a"an.

  1. M"8( 6)a#a& 5&a

  "(a&+ PENILAIAN $a"&n#an

  ($&,a+an.

  2. Mn*&a(an 6$+" "(a&+

  (6n+&n#an $a"&n#an

  PENILAIAN.

  3. Mn*&a(an 9)& "(a&+

  $a"&n#an ($&,a+an.

  4. C"a5a, ), Jaa+an

  K$&,a+an "(a&+

  PENILAIAN $a"&n#an

  ($&,a+an.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  3/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  313-1= Jan

  1 KEMAHIRAN1. P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  - 5)an+n

  - 5n##)!(

  P M)a((an (5a,&"an5n##)!( an 5)an+n )a

  ("an8an# n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+.

  K Mn"an#(an nan#-nan#

  an 6"a+"an 5n##)!( an

  5)an+n )a.

  A K$"n(an.

  1. P"&n!an#an an$" 5a8(5a,&"an 5n##)!( an

  5)an+n )a.

  2. P"&n!an#an nan#-nan#

  an 6"a+"an 5n##)!(

  an 5)an+n )a.

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n##)!( an 5)an+n

  )a ("an8an# $!a"a &n&&.

  2 KEMAHIRAN

  1.P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  - 5n8a"&n#

  - 5n#,aan#

  P M)a((an (5a,&"an 5n8a"&n#

  an 5n#,aan# )a n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an

  $)a5a+.

  K Mn*a+a(an 6"a+"an

  5n8a"&n# an 5n#,aan#

  a)a5 )a ("an8an#

  - Mn*a+a(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an a)a5

  (5a,&"an 5n8a"&n# an

  5n#,aan#

  A S&(a6 ($(anan

  1. P"&n!an#an +(n&( 5n8a"&n#

  an 5n#,aan# )a.

  2. P"&n!an#an 6"a+"an an

  nan#-nan# 5n8a"&n# an

  5n#,aan# a)a5 )a

  ("an8an#.

  3. M)a((an (5a,&"an

  5n8a"&n# an 5n#,aan#

  a)a5 (56)an (!&)

  3

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  4/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  4

  20-24 Jan

  1 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nana. B)a ("an8an#

  P Mn##na(an (5a,&"an a$a$

  )a ("an8an# a)a5 $&+a$&6"5a&nan.

  K Mn#na)6a$+& ($a)a,an-

  ($a)a,an *an# &)a((an

  $5a$a a)a5 6"5a&nan.

  A K$"n(an.

  1. P"&n!an#an "a6a

  nan#-nan# an 6"a+"an6"5a&nan.

  2. P")a:anan an+a"a (56)an.

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  1. K$&,a+an D&"&.a. Sa"&n#an ($&,a+an

  - ECG

  - PENILAIAN Pa6

  S5a"

  - PENILAIAN Kan$"

  Pa* Da"a

  P Mn*na"a&(an +8an

  PENILAIAN $a"&n#an ECG7

  PENILAIAN Pa6 S5a" anPENILAIAN (an$" 6a* a"a.

  K Mn"an#(an (6n+&n#an

  5n8a)an& PENILAIAN

  $a"&n#an.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an PENILAIAN

  $a"&n#an ($&,a+an ECG7 Pa6

  S5a"7 PENILAIAN Kan$"Pa* Da"a.

  2. Mn!a"& 5a()5a+ a"&

  6)a#a& 5&a "(a&+

  PENILAIAN.

  3. M)a:a+ ()&n&( ($&,a+an.

  4. C"a5a, "(a&+ PENILAIAN

  $a"&n#an.

  >2=-30 Jan

  1 KEMAHIRAN1.P"5a&nan

  a. B)a ("an8an#

  P Mn##na(an (5a,&"an- (5a,&"an a$a$ )a ("an8an#

  a)a5 $&+a$& 6"5a&nan

  K Mna5a(an ++-++ +a5a

  *an# na(an a)a5

  6"5a&nan )a ("an8an#.A K$"n(an

  1. P")a:anan an+a"a (56)anan 5n##na(an $+"a+#&

  ")a&nan

  2. P"&n!an#an ++-++ +a5a

  a)a5 6"5a&nan )a

  ("an#8an#

  4

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  5/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  >

  2=-30 Jan

  2

  UDTA

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  UDTA n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+K Mn*na"a&(an a(+&&+& UDTA

  an (56nn (!"#a$an *an#

  &(a&+(an n#an a(+&&+&

  +"$+.

  A K"8a$a5a

  1. M)a((an a(+&&+& UDTA

  $!a"a "6a$an#an

  a. Ban#(&+ T&. T(an T&

  !. Jan#(aan M)n8"

  . La"&an 12 5&n&+/ 1>00 5

  ;3-= %

  1 KEMAHIRAN2.

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  6/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  =

  10-14 %

  1 KEMAHIRAN

  2.

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  7/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  ?

  1=-21 %

  1 KECERGASAN

  1. K!"#a$an 9&'&(a).

  !. ((a+an ++

  P M)a((an a(+&&+& ((a+an ++

  n#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.K Mn"an#(an (6n+&n#an

  ((a+an ++ a)a5 $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+& ,a"&an.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an 5a($

  ((a+an ++.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(($)a5a+an *an# 6") &

  a5&) (&"a a)a5 a(+&&+&

  ((a+an ++.

  3. P"&n!an#an (a&+an ((a+an

  ++ n#an $(an7 6"5a&nan

  an a(+&&+& ,a"&an.

  2 KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGA

  2. P"a$aan

  - 55a,a5& 6"a$aan

  P Mn*na"a&(an !a"a-!a"a

  5nan#an& 5a$a)a, 5$&

  "5a8a.

  K Mn*a+a(an 9a(+"-9a(+" )a"an

  *an# 556n#a",& 6"a$aan

  "5a8a.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an "(a&+ 5a$a)a,

  5$& "5a8a.

  2. La(nan

  3. Ma&n 6"anan

  .

  =

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  8/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  @

  24-2? %

  1 KEMAHIRAN

  3. Pn&&(an P"#"a(an

  a. G&5na$+&( A"+&$+&(- P)a 6"#"a(an

  Ha*nan

  a+a

  . G&5na$+&( I"a5a

  - K+an#(a$an

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  ,a*nan n#an +(n&( )a(an

  *an# +) an $)a5a+.K Mn"an#(an +(n&(-+(n&(

  ,a*nan an 5n#na)6a$+&

  (56)an ++ *an# na(an.

  A K*a(&nan &"&.

  P M)a((an a(+&&+&-a(+&&+&

  (+an#(a$an n#an +(n&(

  )a(an *an# +) an $)a5a+.K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6") & a5&)

  (&"a $5a$a a(+&&+&.

  - Mn*a+a(an +a,a6 an$"

  5a8 *an# 6") &&(+&.

  A K*a(&nan &"&

  1. Pn"an#an an +(n&(

  5)a((an a(+&&+& ,a*nan.

  -D( "&5an# an5n8n#(an#-8n#(&+.

  - Ha*nan (a(& 6aa

  $(n#an +an#an.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6")

  &6a+,&.

  1. Pn"an#an +(n&( 5)a((an

  a(+&&+& (+an#(a$an.

  - "&n#(( aan an a*n

  -#)&n# a)a(.

  2. Mn*a+a(an ($a)a,an +a5a

  *an# &)a((an.

  2 KEMAHIRAN

  3. Pn&&(an P"#"a(ana. G&5na$+&( A"+&$+&(

  Ha*nan

  P M)a((an a(+&&+& ,a*nan

  n#an +(n&( )a(an *an# +) an $)a5a+.

  K Mn"an#(an +(n&( 5)a((an,a*nan *an# &!aan#(an.

  A K*a(&nan &"& an ("an&an.

  1. Pn"an#an an +n8(!a"a

  5)a((an ,a*nan. - #a*+ $a5&) ,a*n

  -

  "#a*+ 6aa 6a)an# an",a*n ( a6an an

  )a(an#.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a a(+&&+&.

  ?

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  9/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  24-2? % 2 a+a

  . G&5na$+&( I"a5a- (+an#(a$an

  &. #)&n# $&$&

  &&. #)&n# 6an

  P M)a((an a(+&&+& #)&n# $&$&

  an #)&n# 6an n#an +(n&()a(an *an# +) an $)a5a+.

  K Mn"an#(an +(n&( 55a+

  #)&n# $&$& an #)&n# 6an.

  A K*a(&nan &"&.

  1. Pn"an#an an +n8(!a"a

  5)a((an a(+&&+&(+an#(a$an.

  - #)&n# $&$&

  - #)&n# 6an.

  2. P"&n!an#an )an#(a,-)an#(a,

  ($)a5a+an *an# 6")

  &a5&) (&"a.

  3. M)a((an a(+&&+&

  (+an#(a$an.

  10

  3-= Ma!

  1 KEMAHIRAN

  3 Pn&&(an P"#"a(an

  a. G&5na$+&( A"+&$+&( - Ha*nan

  P M)a((an a(+&&+& ,a*nan

  n#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.K Mn"an#(an +(n&( 55a+

  ,a*nan n#an +).

  A. K*a(&nan &"&.

  1. Pn"an#an an +n8(!a"a

  55a+ ,a*nan

  -,a*nan a+a$ 6+& )5)n#an (a(& (an#(an#.

  - Ha*nan (a(& ( (&"& an (

  (anan n#an $(n#an

  +an#an a+a$ 6+& )5).

  2. P"&n!an#an (56nn

  (!"#a$an "(a&+ n#an

  a(+&&+&.

  3. M)a((an a(+&&+& ,a*nan

  $!a"a &n&&.

  4. P"&n!an#an )an#(a,-)an#(a,($)a5a+an $5a$a a(+&&+&.

  >. Mn*&a(an 9)& ,a*nan

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  10/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  10

  3-= Ma!

  1 a+a

  !. G&5na$+&( I"a5a- K+an#(a$an

  &. #)&n# a,

  P M)a((an #)&n# a, n#an

  +(n&( )a(an *an# +) an$)a5a+.

  K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an *an# 6") &a5&)

  (&"a $5a$a a(+&&+&.

  A K*a(&nan &"&.

  1. P"&n!an#an +(n&( 55a+

  #)&n# a,.2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ n#an

  a(+&&+&.

  3. M)a((an #)&n# a, $!a"a

  &n&&.

  2. KESIHATAN DIRI DANKELUARGA

  1. K$&,a+an &"&.

  . P"5a$a)a,an 9&'&(a).- ()a"&a$aan 6$+"

  - ()a"&a$aan

  "+,6&(

  P Mn*na"a&(an 8n&$-8n&$()a"&a$aan 6$+" an

  ()a"&a$aan "+,6&(.

  K Mn"an#(an 5a$a)a,-5a$a)a,*an# &,aa6& 6)a8a" n#an

  ()a"&a$aan 6$+" an

  "+,6&(.

  A K$*("an an 56a+&.

  1. P"&n!an#an 5a($()a"&a$aan 6$+" an

  "+,6&(

  2. P"&n!an#an 8n&$-8n&$()a"&a$aan 6$+" an

  "+,6&(.

  3. Mn*&a(an 9)& $!a"a

  &n&& "(a&+ ()a"&a$aan

  6$+" an "+,6&(.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  11/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  121=-21

  Ma!

  1 KEMAHIRAN1. Pn&&(an P"#"a(an

  a. G&5na$+&( A"+&$+&(

  - Ha*nan

  a+a

  a. G&5na$+&( I"a5a- K+an#(a$an&. #)&n# )a(an#

  P M)a((an a(+&&+& ,a*nann#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.

  K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a 55a+

  a(+&&+&.

  A K*a(&nan &"&

  P M)a((an a(+&&+& #)&n#)a(an# n#an +(n&( )a(an*an# +).

  K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a a(+&&+&.

  A K$a"an +, aan.

  1. P"&n!an#an +(n&( ,a*nan- (&$a"an $)a, (a(& n#an

  $(n#an +an#an a+a$ )an+a&.

  - I5an#an a+a$ a5n

  an 5n8n#(an#-8n#(&+.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an.

  1. P"&n!an#an 6"$" a(+&&+&

  #)&n# )a(an#.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an3. M)a((an a(+&&+& #)&n#

  )a(an# $!a"a &n&&

  2 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nan

  !. Ra#&

  - Mn#,an+a" )a

  - Mn"&5a )a

  P M)a((an ,an+a"an an

  5n"&5a )a "a#& n#an

  +(n&( )a(an *an# +).K Mn"an#(an +n+an# nan#-

  nan# an 6"a+"an

  5n#,an+a" an 5n"&5a )a

  "a#&.

  A K"8a$a5a

  1. P"&n!an#an nan#-nan#

  an 6"a+"an .

  2. P"&n!an#an +(n&(5n#,an+a" an 5n"&5a

  )a.

  3. M)a((an an$" 5a8

  (5a,&"an 5n#,an+a" an

  5n"&5a )a "a#&.

  11

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  12/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  1322 30

  Ma!

  CUTI PENGGAL 1

  14

  1-4 A6"&)

  1 KEMAHIRAN

  1. P"5a&nan!. Ra#&

  - +nan# $+56a+

  - +nan# )a5n#

  P M)a((an +nan#an $+56a+

  an +nan#an )a5n# n#an+(n&( )a(an *an# +).

  K Mn"an#(an +(n&( 55a+

  +nan#an $+56a+ an

  +nan#an )a5n#.

  K K"8a$a5a

  1. P"&n!an#an +(n&( 55a+

  +nan#an $+56a+ an+nan#an )a5n#.

  2. M)a((an +nan#an

  $+56a+ an +nan#an

  )a5n#.

  2. KEMAHIRAN

  1. P"5a&nan!. Ra#&

  - +nan# #""

  - 6n+

  P M)a((an +nan#an #""

  an 6n+ n#an +(n&( )a(an*an# +) an $)a5a+.

  K Mna5a(an ++-++ *an#

  +")&a+ a)a5 55a+

  +nan#an.

  A K$"n(an

  1. P"&n!an#an +(n&( +nan#an

  #"" an 6n+.2. P"&n!an#an ++-++ *an#

  +")&a+ a)a5 +nan#an.

  3. M)a((an +nan#an #""

  an 6n+.

  14

  1-4 A6"&)

  1 GAA HIDUP SIHAT

  1. P5a(anan

  a. n+"&n +a5a,an

  - &+a5&n

  P Mn*na"a&(an 8n&$-8n&$

  &+a5&n an 9n#$&n*a a)a5

  aan.

  K Mn"an#(an 9n#$& &+a5&n

  a)a5 aan.A K$a"an.

  1. P"&n!an#an 8n&$-8n&$

  &+a5&n an 9n#$&n*a a)a5

  aan.

  2. P"&n!an#an ($an

  (("an#an &+a5&n +"+n+.

  12

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  13/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  1>=-11 A6"&)

  2 KEMAHIRAN3. Pn&&(an 6"#"a(an.

  a. G&5na$+&( A"+&$+&(.

  - Ha*nan

  A+a. G&5na$+&( I"a5a - K+an#(a$an

  P M)a((an a(+&&+& ,a*nann#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.

  K Mn"an#(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ n#an

  a(+&&+&.

  A K*a(&nan &"& an ("8a$a5a

  P M)a((an ($5a a(+&&+&

  (+an#(a$an *an# +)a, &6)a8a"&

  n#an +(n&( )a(an *an# +)

  an "($an.

  K Mn#na)6a$+& ($a)a,an

  ($a)a,an *an# &)a((an

  $5a$a a(+&&+&.

  A K*a(&nan an ("an&an.

  1. P"&n!an#an 6"$" )a+&,an.2. M)a((an a(+&&+&

  a. $(n#an )n#an an ,a*n (

  6an an ( )a(an#.

  . Ha*nan #)n#$" 6aa

  6a6an "na,.

  3. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a a(+&&+&.

  1. M"an!an# a(+&&+& (5a,&"an

  a$a$ (+an#(a$an.

  2. M)a((an a(+&&+& *an# +)a,&"an!an#(an.

  3. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ (+an#(a$an

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  14/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  1;

  14-1?

  A6"&)

  1 KEMAHIRAN

  1.

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  15/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  1?

  2? A6"&)-2

  M&

  2 KEMAHIRAN

  2. -1; M&

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  21

  [email protected] M&

  1 KECERGASAN

  1. K!"#a$an %&'&(a)

  . (56$&$& aan

  P M)a((an PENILAIAN (a)&6"

  n#an +(n&( )a(an *an# +).

  K Mn"an#(an !a"a-!a"a 5n#&"a

  (56$&$& aan 5n##na(anPENILAIAN (a)&6" an

  5n#&"a In( J&$&5 Baan

  BMI

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an 6"$"

  PENILAIAN (a)&6".

  2. M)a((an PENILAIAN

  (a)&6".3. Mn#&"a BMI.

  2. GAA HIDUP SIHAT

  2. Pn#"$an Kn9)&(

  - $+"$ 5n#,aa6& a)a5

  :a$a.

  P Mn*na"a&(an 9&n&$& a)a5

  :a$a.

  K Mn*a+a(an 5a($ a)a5

  :a$a.

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an 9&n&$& a)a5

  :a$a.

  2. P"&n!an#an 6n!a-6n!a

  $+"$ a)a5 a)a5 :a$a.

  3. C"a5a, ), (an$)".

  1>

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  16/33

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  17/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  2>

  1;-20 Jn

  2 viii KESIHATAN DIRI DAN

  KELUARGAix 2. P"a$aan

  x &. Ca"a 5nan#an&

  5a$a)a, 5$&.

  xi - a(+&&+& "&aa,

  xii - "a:a+an 6a(a".

  P Mn*na"a&(an a(+&&+&-a(+&&+&

  "&aa, *an# a6a+ 5n#a+a$&5a$a)a, 5$& "5a8a.

  K Mn"an#(an !a"a 55an+

  an 56a+& (6aa "a(an *an#

  "5a$a)a, 5$&.

  A E56a+&

  1. P"&n!an#an !a"a-!a"a

  5n#a+a$& 5a$a)a, 5$&"5a8a.

  2. P"&n!an#an 8n&$-8n&$ "&aa,

  *an# a6a+ 55an+

  5n#a+a$& 5a$a)a, 5$&

  "5a8a.

  3. Ma&n 6"anan

  2>1;-20 Jn

  1 KEMAHIRAN1. R("a$& an

  K$n##an#an

  a. R("a$&&. a$&)&n#/"a6))&n#

  P M)a((an a(+&&+& +a)& +5a)&n#an +(n&( *an# +).

  K Mn*a+a(an 6"a)a+an *an#

  na(an a)a5 a(+&&+&a$&)&n#.

  A K$"n(an an (*a(&nan &"&

  1. P"&n!an#an +n+an# a)a+-a)a+a$&)&n#.

  2. M"an!an# a$&)&n# a)a5

  (56)an.3. M5a+ +a)& +5a)&.

  4. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ a$&)&n#.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  18/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  2;

  23-2= Jn

  1 xiii KECERGASAN

  xiv 1. K!"#a$an %&'&(a)xv . Da*a+a,an

  (a"&a$()a"

  xvi - LSD

  P M)a((an )a+&,an LSD n#an

  +(n&( )a(an *an# +).K Mn"an#(an ($an-($an

  )a+&,an +",aa6 (6a*aan

  8an+n# an $&$+5 6)5na"&.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an ($an-($an

  )a+&,an +",aa6 8an+n# an$&$+5 6)5na"&.

  2. M)a((an )a+&,an LSD a)a5

  (56)an.

  2 xviiGAA HIDUP SIHAT

  xviii 1. P5a(anan

  xix a. n+"&n +a5a,an

  xx - 5&n"a).

  P Mn*na"a&(an 5&n"a)-5&n"a)

  6n+&n# an 9n#&n*a a)a5

  aan.

  K Mn*a+a(an 5&n"a)-5&n"a)6n+&n# an 9n#$&n*a a)a5

  aan.

  A K$a"an.

  1. P"&n!an#an +n+an# 5&n"a)

  $"+a 9n#$&n*a a)a5 aan.

  2. Mn!a"& 5a()5a+ a"&

  6)a#a& 5&a.3. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ 5&n"a). %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  19/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  2=

  30 Jn 4

  J)a&

  2 xxiv KESUKANAN

  xxv 1. K$)a5a+an

  xxvi - L&a&)&+&xxvii

  P Mn*na"a&(an (n$6 an

  6"a+"an "(a&+ )&a&)&+&

  K Mn#,"a&(an (n$6 an6"a+"an "(a&+ )&a&)&+&

  A A5ana,

  1. P"&n!an#an (n$6 )&a&)&+&.

  2. P"&n!an#an 6"a+"an "(a&+

  )&a&)&+&.

  2=30 Jn-4

  J)a&

  1 xxviii KECERGASAN

  xxix 1. K!"#a$an %&'&(a)

  xxx !. K(a+an ++

  P M)a((an a(+&&+& )a#a )5an bench press n#an +(n&(

  )a(an *an# +).

  K Mn"an#(an (6n+&n#an an

  9aa, a(+&&+& n#an

  6"5a&nan7 $(an an a(+&&+&

  ,a"&an.

  - Mn"an#(an 6"$"

  a(+&&+&

  - Mn*a+a(an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ a(+&&+&

  *an# &"an!an#.

  A K*a(&nan &"& an ($a"an.

  1. P"&n!an#an 6"$" a(+&&+&.2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an "(a&+ a(+&&+&.

  3. P"&n!an#an (a&+an a(+&&+&

  n#an $(an7 6"5a&nan an

  a(+&&+& ,a"&an.

  4. M)a((an a(+&&+&

  - )a#a )5

  -n!, 6"$$

  2 xxxi KEBERSIHAN DAN

  KELAMATAN

  PERSEKITARAN

  2 P"+)n#an C5a$

  a. an+ 5)a- 6a+a,

  P M)a((an a)+an n+( 6a+a,

  a,a#&an +an#an an (a(&

  n#an +(n&( *an# +).

  K Mn"an#(an 6"$" an+

  5)a n+( 6a+a,.A Ka*a(&nan &"&.

  1. P"&n!an#an 6"$" an+

  5)a n+( 6a+a,.

  2. M5a+ a)+an a,a#&an

  +an#an an (a(& n+( 6a+a,.

  [email protected]

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  20/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  2?

  =-11 J)a&

  1 xxxii KEMAHIRAN

  xxxiii 1. P"5a&nanxxxiv . K"&(+.

  xxxv - :)

  xxxvi - a)&n#

  xxxvii - 5nan#(a6

  P M)a((an :)7 55a)&n#

  an 5nan#(a6 )a ("&(+n#an +(n&( )a(an *an# +).

  K Mn"an#(an an$" 5a8

  55a+ :) a)a5 ("&(+.

  A K"8a$a5a

  1. P"&n!an#an an$" 5a8

  55a+ :) a)a5 ("&(+.2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a a(+&&+&.

  3. M)a((an :)7

  55a)&n#an 5nan#(a6

  )a

  2 xxxviii KEMAHIRAN

  xxxix 1. P"5a&nanxl . ("&(+

  xli - 55()

  xlii - )a"&an

  P M5() )a an 55a+

  )a"&an n#an +(n&( )a(an*an# +).

  K Mn"an#(an nan#-nan#

  an 6"a+"an a$a$ a)a56"5a&nan ("&(+.

  A K$"n(an.

  1. P"&n!an#an an$" 5a8

  55a+ 6()an.2. P"&n!an#an nan#-nan#

  an 6"a+"an a$a$ 6"5a&nan

  ("&(+.3. M5a+ 6()an an

  55a+ )a"&an.

  2?

  = 11J)a&

  1 xliii KEMAHIRAN

  xliv1. P"5a&nan

  xlv . ("&(+

  xlvi- 6n8a#aan wicket

  P Mn##na(an (5a,&"an a$aa

  6"5a&nan ("&(+ a)a5 $&+a$&6"5a&nan.

  K Mn*a+a(an ($a)a,an-

  ($a)a,an $5a$a 6"5a&nan.

  A K$"n(an.a5 ("8a$a5a

  1. P"&n!an#an ($a)a,an-

  ($a)a,an $5a$a 6"5a&nan.2. P")a:anan an+a"a (56)an.

  3. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ ("&(+.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  21/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  2?

  =-11 J)a&

  2 xlvii KESIHATAN DIRI

  DAN KELUARGA

  xlviii 1. K$&,a+an &"&.xlix!. Pn8a#aan ($&,a+an

  P Mn*na"a&(an ,n#(a&+ $a&n$

  an (5a8an +(n)#&

  (!"#a$an an 5a(anan *an#a6a+ 5n&n#(a+(an ($&,a+an

  an (!"#a$an.

  K Mn"an#(an (aa,-(aa,

  6n8a#aan ($&,a+an.

  A K$a"an

  1. P"&n!an#an 9a(+"-9a(+"

  *an# 556n#a",& ($&,a+an.

  2. M"8( 6)a#a& 5&a"(a&+ (5a8an $a&n$ an

  (5a8an +(n)#&

  (!"#a$an an 5a(anan.

  3. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ 6n8a#aan ($&,a+an %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  22/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  30

  21-2>

  J)a&

  1 lx GAA HIDUP SIHAT

  lxi 1. P5a(anan

  lxii - ($an 6n#a5&)ann+"&n +a5a,an $!a"a

  ")&,an.

  lxiii

  P Mn*na"a&(an ($an-($an

  6n#a5&)an n+"&n +a5a,an

  $!a"a ")&,an.K Mn"an#(an ($an

  6n#a5&)an n+"&n ")&,an

  (6aa $&$+5 aan.

  A K$a"an.

  1. M"8( 6)a#a& 5&a

  "(a&+ n#an 6n#a5&)an

  n+"&n +a5a,an $!a"a")&,an.

  2. C"a5a, ), 6a(a"

  65a(anan.

  3. P"&n!an#an ($an-($an

  6n#a5&)an n+"&n +a5a,an

  $!a"a ")&,an.

  2 lxivKECERGASAN

  lxv 1. K!"#a$an %&'&(a)

  lxvi!. Da*a+a,an ++

  lxvii - tricep extention

  P M)a((an a(+&&+& a*a+a,an

  ++ n#an +(n&( )a(an *an#

  +) an $)a5a+.

  K Mn"an#(an a$6(-a$6(($)a5a+an "(a&+ a(+&&+&.

  - Mn*a+a(an ,n#(a&+

  a(+&&+& n#an $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+&

  ,a"&an.

  A K*a(&nan &"&.

  1. P"&n!an#an 6"$" )a+&,an.

  2. P"&n!an#an a$6(-a$6(

  ($)a5a+an $5a$a

  5)a((an a(+&&+&.3. P"&n!an#an ,n#(a&+

  a(+&&+& n#an $(an7

  6"5a&nan an a(+&&+& ,a"&an.

  4. M)a((an a(+&&+& +"&!6

  +n+&n.

  22

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  23/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  31

  2? J)a&-

  1

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  24/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  32

  4-?

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  25/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  33

  11-1>

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  26/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  341?-22

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  27/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  3;

  1-> S6+

  1 cxvi KEMAHIRAN

  cxvii 3. Pn&&(an

  P"#"a(ancxviii !. G&5na$+&(

  Pn&(an.

  cxix K$a"an R&+5a

  cxx - M"an#(a&(an a)&"an

  6"#"a(an n#an !"a(

  "&+5a

  P M)a((an 6"#"a(an-

  6"#"a(an *an# 556n*a&

  a)&"an 6"#"a(an.$!a"a (5a$7)&!&n an "+"$an.

  K Mn*a+a(an a,a:a a)&"an

  6"#"a(an aa)a, "an#(a&an

  6"#"a(an *an# 556n*a&

  6"5)aan an 6n#,a&$an

  +"+n+.

  A K"a+&&+& an ("8a$a5a.

  1. P"&n!an#an )an#(a,-)an#(a,

  ($)a5a+an.

  2. P"&n!an#an !"a(6"#"a(an.

  3. P"&n!an#an (56nn-

  (56nn (!"#a$an *an#

  &a6)&(a$&(an.

  4. M)a((an !"a( "&+5a *an#

  &"an!an#.

  2. cxxi KEMAHIRAN

  cxxii 3. Pn&&(an

  P"#"a(an

  cxxiii !. G&5na$+&(Pn&(an.

  cxxiv K$a"an R&+5a

  cxxv - M"an#(a&(an a)&"an

  6"#"a(an n#an !"a(

  "&+5a

  P M)a((an 6"#"a(an-

  6"#"a(an *an# 556n*a&

  a)&"an 6"#"a(an.$!a"a (5a$7

  )&!&n an "+"$an.K Mn*a+a(an a,a:a a)&"an

  6"#"a(an aa)a, "an#(a&an

  6"#"a(an *an# 556n*a&

  6"5)aan an 6n#,a&$an

  +"+n+.

  A K"a+&&+& an ("8a$a5a.

  1. P"&n!an#an )an#(a,-)an#(a,

  ($)a5a+an.

  2. P"&n!an#an !"a(

  6"#"a(an.3. P"&n!an#an (56nn-

  (56nn (!"#a$an *an#

  &a6)&(a$&(an.

  4. M)a((an !"a( "&+5a *an#

  &"an!an#.

  3=

  ?-12 S6+

  1. cxxvi KEBERSIHAN DAN

  KESELAMATAN

  PERSEKITARAN

  cxxvii 2. P"+)n#an C5a$

  cxxviii - ("a!nan

  P Mn*na"a&(an ($an-($an

  a(&a+ a"& ("a!nan.

  K Mn"an#(an (aa, an+

  5)a n+( ("a!nan.

  A K*a(&nan &"&

  1. P"&n!an#an ($an-($an

  ("a!nan.

  2. M"8( 6)a#a& 5&a

  "(a&+ ("a!nan.

  3. Mn*na"&(an 6n!a-6n!a

  ("a!nan.

  4. Mn*&a(an 9)& &n&&

  "(a&+ ("a!nan.

  %

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  28/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  3=

  ?-12 S6+

  2 cxxix UDTA

  cxxx

  P M)a((an a(+&&+& UDTA

  n#an +(n&( )a(an *an# +)

  an $)a5a+.

  K Mn"an#(an 6"$"6")a($anaan UDTA.

  A K"8a$a5a

  1. P"&n!an#an 6"$"

  6")a($anaan PENILAIAN.

  2. M)a((an UDTA.

  -an#(&+ +&

  - +(an +&

  - 8an#(aan 5)n8"

  - )a"&an 12 5&n&+/1>00 5.

  UDTA

  3?13-21 S6+ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  [email protected]

  22-2;

  S6+

  1. cxxxi KEMAHIRAN

  cxxxii 3. Pn&&(an

  P"#"a(an

  cxxxiii . P"#"a(an K"a+&9

  cxxxiv T5a 1>

  cxxxv %"5a$& a)a5(56)an.

  cxxxvi -9"5a$& $n+(

  cxxxvii - 9"5a$& +a( $n+(

  P M)a((an a(+&&+& 6"#"a(an

  ("a+&9 8n&$ 9"5a$& n#an

  +(n&( )a(an *an# +).

  K Mn"an#(an a 8n&$ 9"5a$&

  a)a5 (56)an an

  55'a(ann*a $5a$a a(+&&+&.A K"8a$a5a an ("a+&&+&

  1. P"&n!an#an a(+&&+& 9"5a$&

  a)a5 (56)an 8n&$

  $n+(

  - 9"5a$& )"$

  - 9"5a$& )a+

  -9"5a$& 6aa+

  2. P"&n!an#an a(+&&+& 9"5a$&+a( $n+(.

  3. P"&n!an#an )an#(a,-)an#(a,

  ($)a5a+an.

  4. M)a((an a(+&&+& $!a"a

  (56)an.

  2 cxxxviii KEBERSIHA

  N DAN KESELAMATAN

  PERSEKITARAN

  cxxxix 1. K$)a5a+ancxl-,a( 6n##na

  K Mn8)a$(an 6"anan &"& a)a5

  5nn+(an ,a( $a#a&

  6n##na.

  A K$a"an

  1. Ha"& Pn##na

  2. P"&n!an#an 6"anan &"&

  a)a5 5nn+(an ,a( $a#a&

  6n##na.

  2?

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  29/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  40

  [email protected] S6+-3

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  30/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  40

  [email protected] S6+

  3

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  31/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  41

  ;-10

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  32/33

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/

  KEMAHIRAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  STRATEGI /

  PENILAIAN

  43

  20-24 -4;

  3-14 N PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  4=

  1=-21 N PERBINCANGAN S3

  22 N-31 D&$

  CUTI AKHIR PENGGAL 2

  32

 • 8/10/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 5 32

  33/33

  33