rpt pjpk tingkatan 1 pbs 2016

Author: leahcim-ynnot

Post on 07-Jul-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  1/14

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WIRA PENRISSEN, SAMARAHAN

  Rancangan Pelajaran Tahunan

  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

   TINGKATAN 1

  !1"

  DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

  ##############

  ######$$

   TONN% WILDER PEMIAK 

  G&R& MATA PELAJARAN

   

  ####################

   

  ###################$

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  2/14

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGG

  U

  SE

  SI

  TEMPA

  T

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1 DAN 1 B'l'(

  )arjahTaklima !"lak#a$aa$ PJPK #"!a$%a$&a'($)  1$ A(*'+'*' )an *a('- *ahunan$  $ Ke.erluan )an .era*uran$  /$ Pen*a(0'ran Bera0a0(an Se(lah2PBS3$

  1$Pelajar )a.a* -ener'-a 0egala -a(lu-a* .en*'ng 4er(a'*an.r0e0 P5P

  PJPK 6ang a(an )'jalan(an 0e.anjang *ahun$$ Pelajar )a.a* -en6e)'a(an )'r' un*u( -enjalan' 0e-uaa(*'+'*' PJPK 6ang

  *elah )'rancang$

  B'l'()arjah

  1 B'l'()arjah

  Kecerga0an78'(al

  K*m!*$"$+k*m!*$"$

  k","-&a#a$ ./ikal

  1$ Men6a*a(an (-.nen9(-.nen (ecerga0an 78'(al4era0a0(an (e0'ha*an

  )an 4era0a0(an (e-ah'ran -*r$$ Men)e7n'0'(an )a6a *ahan (ar)'+a0(ular, (e(ua*an **,)a6a *ahan **,  (elen*uran, (ua0a )an (elajuan$

  B'l'(

  )arjah Kecerga0an78'(al

   

  Daa a'a$ka-i*a#k(la-

   

  1$ Men6a*a(an rgan9rgan 6ang *erl'4a* )ala- la*'han )a6a*ahan

  (ar)'+a0(ular$$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na )a6a *ahan(ar)'+a0(ular$/$ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' )a6a *ahan(ar)'+a0(ular 6ang 4a'($;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han)a6a *ahan  (ar)'+a0(ular$

  / 1Pa)ang Kecerga0an

  78'(alDaa a'a$

  ka-i*a#k(la-

  K$ Men6a*a(an an0ur -aju )ala- -ela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*'la*'han )a6a

  *ahan (ar)'+a0(ular$P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han )a6a *ahan

  (ar)'+a0(ular )engan  *e(n'( 6ang 4e*ul 0ecara 0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah4er.u*u0 a0a$

  1$ Sena-r4'( ! -'n'*$ Berlar' )an 4erjalan

  .an*a0 0ela-a 1< -'n'*/$ S('..'ng 1< -'n'*

    B'l'(

  )arjah 

  Kecerga0an78'(al

  Daa a'a$ ** a$k"k(aa$ **

  1$ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- la*'han)a6a *ahan )an  (e(ua*an **$$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na )a6a *ahan )an(e(ua*an **$/$ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' )a6a *ahan )an(e(ua*an ** 6ang  4a'($

  1$ Mena-a(an ** u*a-a6ang *erl'4a*

  $ Me-4'ncang(an (ae)ah)an :ae)ah la*'han

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  3/14

  ;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han)a6a *ahan

  )an (e(ua*an **$

  ;

  1 Pa)ang Kecerga0an78'(al

  Daa a'a$ ** a$k"k(aa$ **

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- a(*'+'*')a6a *ahan )an  (e(ua*an **$P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han )a6a *ahan )an(e(ua*an **  )engan *e(n'( 6ang 4e*ul 0ecara 0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah

  4er.u*u0 a0a$

  1$ K'la0 .'nggang$ Bang('* *u4'/$ Te(an *u4';$ Heel Ra'0e0

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  4/14

  " CUTI TAHUN BARU CINA

  >1 Pa)ang Kecerga0an

  78'(alK(a#a

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- -ela(u(ana(*'+'*' (ua0a$P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han (ua0a )engan *e(n'(6ang 4e*ul  0ecara 0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah4er.u*u0 a0a$

  1$ L-.a* jauh 4er)'r'$ Du)u( -elunjur -eln*ar

  4la/$ H. -ele.a0' halangan;$ L-.a* .el4aga'

  halangan

  B'l'()arjah

  Kecerga0an78'(al

  K"la%(a$

  1$ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl4a* )ala- la*'han

  -e-4'na (elajuan$$ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' (elajuan 6ang 4a'($/$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na (elajuan$;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han(elajuan$

  1$ Mena-a(an ** u*a-a6ang *erl'4a*

  $ Me-4'ncang(an (ae)ah)an :ae)ah la*'han

  ?

  1 Pa)ang Kecerga0an78'(al

  K"la%(a$

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- -ela(u(ana(*'+'*' (elajuanP$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han (elajuan )engan*e(n'( 6ang 4e*ul  0ecara 0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah4er.u*u0 a0a$

  1$ Lar' .ecu* /! -e*er$ Lar' .ecu* "! -e*er

  B'l'()arjah

  Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0'

  P"-mai$a$ 3*la#"!ak4 3*la %a-i$&

  1$ Ke-ah'ran a0a0

  1$ Men6a*a(an jen'09jen'0 (e-ah'ran a0a0 )ala- .er-a'nan4la 0e.a( a*au

  4la jar'ng$$ Men6a*a(an a0.e(9a0.e( (e0ela-a*an )ala- .er-a'nan4la 0e.a( a*au  4la jar'ng$/$ Men6enara'(an un)ang9un)ang )an .era*uran a0a0 )ala-.er-a'nan 4la  0e.a( a*au 4la jar'ng$

  1$ Men6a*a(an (e-ah'rana0a0 .er-a'nan

  $ Mena-a(an ** u*a-a6ang *erl'4a*

  /$ Mengenal.a0*' )engan jela0 *'n)a([email protected](0'4er4aha6a )ala- 0'*ua0'.er-a'nan

  1 Pa)ang

  UJIAN STANDARD KECERGASANFIIKAL KEBANGSAAN 6 PRE TEST

  7SEGAK8

  1$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' 6ang )'la(u(an )ala- &j'anS*an)ar)  Kecerga0an '8'(al Ke4ang0aan 2SEGAK3$

  $ Menen*u(an BMI 'n)'+')u$/$ Mela(u(an uj'an SEGAK )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an

  0ela-a*

  1$ Na'( *urun 4ang(u$ Te(an Tu4'/$ Bang('* *u4' 0e.ara

  ;$ Jang(auan lunjur

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  5/14

  MINGGU

  SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1! PEPERIKSAAN A9AL TAHUN11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  1

  1 Pa)angUJIAN STANDARD KECERGASAN

  FIIKAL KEBANGSAAN 6 PRE TEST7SEGAK8

  1$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' 6ang )'la(u(an )ala- &j'anS*an)ar)  Kecerga0an '8'(al Ke4ang0aan 2SEGAK3$$ Menen*u(an BMI 'n)'+')u$/$ Mela(u(an uj'an SEGAK )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an

  0ela-a*

  1$ Na'( *urun 4ang(u$ Te(an Tu4'/$ Bang('* *u4' 0e.ara;$ Jang(auan lunjur

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  6/14

  Pa)ang Kecerga0an78'(al

  P-i$#i! lai'a$ *aha.(ecerga0an )'r'$

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGGU

  SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1" 1 B'l'()arjah Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0' La-i !",(

  1$ Men6a*a(an acara9acara 6ang *er-a0u( )ala- (a*egr' lar'.ecu*$

  $ Men6a*a(an :a0a9:a0a 6ang *er)a.a* )ala- (e-ah'ran lar'.ecu*$/$ Mena-a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- acara lar'.ecu*$;$ Men6enara'(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang)an .era*uran

  a0a0 )ala- acara lar' .ecu*$

  1$ Men6a*a(an acara lar'.ecu*

  $ Mengenal.a0*' ; :a0ala(uan acara lar' .ecu*

  Pa)angKe-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'La-i !",(

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- (e-ah'ranlar' .ecu*$P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han lar' .ecu* )engan*e(n'( 6ang

  4e*ul 0ecara 0ela-a*$A$ Menunju((an 0e-anga* 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah4er.u*u0 a0a$

  1$ a0a .er-ulaan$ a0a 4erle.a0

  /$ a0a -elaju;$ a0a .ena-a*

  1 Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'La-i !",(

  K$ Men6a*a(an lang(ah an0ur -aju )ala- (e-ah'ran lar'.ecu*$P$ Mela(u(an a(*'+'*' )ala- la*'han lar' .ecu* )engan *e(n'(6ang 4e*ul$P$ Menga.l'(a0'(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang)an .era*uran

  a0a0 )ala- acara lar' .ecu*$A$ Menunju((an 0e-anga* 'ng'n -encu4a )an 0en*'a0a-e-a*uh' .era*uran$

  B'l'()arjah

  Ke0u(anan P"$&(-(#a$ #(ka$1$ Men)e7n'0'(an .enguru0an 0u(an$$ Menerang(an 0u0un a*ur ala*an 0u(an$/$ Men6a*a(an a0.e( (e0ela-a*an 0e-a0a -en6'-.an ala*an0u(an$

  1$ Mengenal.a0*' ala*an0ujan )an .er-a'nan

  $ Menunju(cara .enguru0anala*an 0u(an )' 0e(lah

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  7/14

  /$ Merancang 0u0un a*urala*an 0u(an

  1?

  1 B'l'()arjah

  Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0'

  L*$a- !"l(-(

  1$ Men6a*a(an ga6a9ga6a 6ang *er)a.a* )ala- acara ln*ar.eluru$$ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- ln*ar.eluru$/$Men6a*a(an (e-ah'ran9(e-ah'ran 6ang *er)a.a* )ala-ln*ar .eluru$;$ Men6a*a(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang )an.era*uran a0a0

  ln*ar .eluru$

  1$ Men6a*a(an :a0a la(uan

  $ Men6a*a(an ** u*a-a6ang *erl'4a*$

  Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0'

  L*$a- !"l(-(

  K$ Mengenal.a0*' an0ur -aju 0e-a0a -ela(u(an :a0a9:a0a(e-ah'ran )ala-

  ln*ar .eluru$P$ Mela(u(an ln*ar .eluru )engan *e(n'( 6ang 4e*ul$A$ Menunju((an 0'(a. 4erha*'9ha*' )an 'ng'n -encu4a$

  1$ Te(n'( .egangan .eluru$ a0a .er0e)'an/$ a0a ln*aran;$ a0a '(u* laja(

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  8/14

  11 B'l'(

  )arjah

  5 / CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  ;1 B'l'(

  )arjahKe-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'Gim$a#ik i-ama

  1$ Mengenal' .la .ergera(an '-4angan )an -elen*'( )ala-g'-na0*'( 'ra-a$$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala-(e-ah'ran 6ang

    )'.elajar'$

  Pa)angKe-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'Gim$a#ik i-ama

  K$ Men6a*a(an *e(n'( la(uan (e-ah'ran '-4angan )an-elen*'(P$ Mela(u(an 0e*'a. a(*'+'*' )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 4eran' -encu4a )an -e-'l'(' (e6a('nan)'r'$

  Pla Pergera(an 1 C I-4anganPla Pergera(an C Melen*'(

  <1 B'l'(

  )arjahKe0u(anan I#( alam #(ka$

  1$ Me-)e7n'0'(an ra0uah, .enggunaan 4ahan *erlarang )ana-alan 6ang

  *')a( jujur )ala- 0u(an$$ Men6enara'(an .unca9.unca )an (e0an nega*': '0u9'0u )'a*a0$

  1$ Me-4ua* la.ran *en*ang'0u )ala- 0u(an6ang*er)a.a* )' a(h4ar

  $ Per4'ncangan

  B'l'()arjah

  Ke0u(anan Eika alam #(ka$1$ Men)e7n'0'(an e*'(a$ Men6enara'(an e*'(a9e*'(a 6ang .erlu )'.a*uh' )ala-.engellaan 0u(an$/$ Menerang(an 4en*u(94en*u( a-alan 6ang -elanggar e*'(a)ala- 0u(an$

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGGU

  SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN MODUL

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  9/14

  "

  1B'l'(

  )arjahKe-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'Gim$a#ik 

  !"$iika$

  1$ Mengenal' jen'09jen'0 .ergera(an )ala- *e-a (e0e)aran*u4uh 4a)an )an  (e0e)aran ruang )ala- g'-na0*'( .en)')'(an$$ Men6enara'(an a0.e( (e0ela-a*an )ala- g'-na0*'(.en)')'(an

  Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0'

  Gim$a#ik !"$iika$

  K$ Men6a*a(an cn*h a(*'+'*' )ala- 0e*'a. jen'0 .ergera(an6ang )'.elajr'$P$ Mela(u(an a(*'+'*' 4ag' 0e*'a. jen'0 .ergera(an )engan*e(n'( 6ang 4e*ul

  )an 0ela-a*$

  A$ Menunju((an 0'(a. 4eran' un*u( -encu4a )an -e-'l'('(e6a('nan )'r'$

  1$ Te-a (e0e)aran *u4uh4a)an

  $ Te-a (e0e)aran ruang

  > CUTI HARI RA:A AIDILFITRI

  ?

  1 B'l'()arjah

  Ga6a h')u. 0'ha* P"maka$a$1$ Men6a*a(an l'-a (u-.ulan -a(anan$$ Me-4'ncang(an ara0, (u-.ulan -a(anan, 0u-4er )an:ung0' -a(anan

  )ala- .'ra-') -a(anan$1$ Per4'ncangan$ Ku'8/$ Ruju(an .el4aga' -e)'a;$ Me-4ua* .r'ra-')

  -a(anan /D B'l'(

  )arjahGa6a h')u. 0'ha* P"maka$a$

  1$ Men6enara'(an (e.en*'ngan .e-a(anan 6ang 0e'-4ang$$ Merancang )'e* har'an )an -'ngguan 6ang 0e'-4ang4er.an)u(an .6ra-')  -a(anan$

  1 B'l'()arjah

  Ga6a h')u. 0'ha* K*$;ik a$ #-"# 1$ Men)e7n'0'(an (n'( )an 0*re0$$ Men6enara'(an .unca9.unca 4erla(un6a (n'( )an 0*re0$

  1$ Per4'ncangan$ La(nan

  B'l'()arjah

  Ga6a h')u. 0'ha* K*$;ik a$ #-"# 1$ Menerang(an (ae)ah .enguru0an (n'( )an 0*re0$$ Men6enara'(an a-alan9a-alan ga6a h')u. 0'ha*$

  /!

  1 B'l'()arjah

  Ga6a h')u. 0'ha* P"$ala'&($aa$3a'a$

  1$ Men)e7n'0' 0er*a -eng(ela0(an u4a* )an )a)ah$$ Men6a*a(an (ae)ah9(ae)ah .enga-4'lan )a)ah )an u4a*$/$ Men6enara'(an .unca9.unca .en6alahgunaan 4ahan$

  1$ Meruju( .el4aga' -e)'a$ Per4aha0an/$ Me-4ua* 4r0ur

  B'l'(

  )arjah

  Ga6a h')u. 0'ha* P"$ala'&($aa$

  3a'a$

  1$ Menerang(an (e0an9(e0an .en6alahgunaan )a)a) *erha)a.

  'n)'+')u )annegara$

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  10/14

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGGU

  SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  /1

  1 B'l'()arjah

  Ke0ela-a*an.engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  Hak !"$&&($a1$ Men6a*a(an a(*a )an un)ang9un)ang 4er(a'*an .engguna$$ Mengenal.a0*' ha( .engguna 6ang )'ja-'n )an*anggungjaa4 0e4aga'  .engguna$

  1$ Kaj'an (e0$ Meruju( .el4aga' -e)'a/$ Men6e)'a(an :l'

  4er(a'*an a(*a )anun)ang9un)ang.engguna

  B'l'(

  )arjah

  Ke0ela-a*an.engguna )an

  .er*lngance-a0

  Hak !"$&&($a1$ Men6a*a(an agen0'9agen0' 6ang 4er(a'*an )engan.engguna$

  $ Men6enara'(an .eranan9.eranan 6ang )'-a'n(an leh0e*'a. agen0' )an  4aga'-ana ('*a 4leh -engguna(an .er(h')-a*an agen0'*er4a4'*$

  /

  1B'l'(

  )arjahKe-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'P"-&"-aka$ k-"ai

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  11/14

  A$ Menunju((an (e0ungguhan$

  /;1 Pa)ang UJIAN STANDARD KECERGASAN

  FIIKAL KEBANGSAAN 6 POST TEST7SEGAK8

  1$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' 6ang )'la(u(an )ala- &j'anS*an)ar)  Kecerga0an '8'(al Ke4ang0aan 2SEGAK3$$ Menen*u(an BMI 'n)'+')u$/$ Mela(u(an uj'an SEGAK )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an0ela-a*$$

  1$ Na'( *urun 4ang(u$ Te(an Tu4'/$ Bang('* *u4' 0e.ara;$ Jang(auan lunjur CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  Ke0ela-a*an 1$ Men6a*a(an *a*acara D$ R$ A$ B$ 1$ Menn*n +')e$ Tunju([email protected]'

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  12/14

  /? 1B'l'(

  )arjah.engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  P"-*l*$&a$ ,"ma# $ Menjela0(an .r0e)ur .er*lngan ce-a0 -engguna(an*a*acara  D$ R$ A$ B$

  /$ Per4'ncangan

  B'l'()arjah

  Ke0ela-a*an.engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  P"-*l*$&a$ ,"ma#1$ Men6a*a(an *a*acara D$ R$ A$ B$ $ Menjela0(an .r0e)ur .er*lngan ce-a0 -engguna(an*a*acara  D$ R$ A$ B$

  /

  1 B'l'(

  )arjah

  Ke-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0'

  P"-k'"ma'a$1$ Men6a*a(an a0.e( (e0ela-a*an 0e4elu-, 0e-a0a )an0ele.a0 )ala-

    a(*'+'*' .er(he-ahan$$ Menerang(an :ae)ah9:ae)ah )ar'.a)a a(*'+'*' .er(he-ahan$

  1$ Per4'ncangan$ Mela(ar (e)u)u(an .elan

  l(a0' (aa0an.er(he-ahan

  /$ Menunju(cara -en)'r'(an(he-ah

  Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0'

  P"-k'"ma'a$

   K$ Men6a*a(an (e-ah'ran a0a0 6ang *er)a.a* )ala- a(*'+'*'.er(he-ahan$P$ Mela(u(an a(*'+'*' .er(he-ahan )engan (ae)ah 6ang 4e*ul)an 0ela-a*$A$ Menunju((an (e0ungguhan )an 0'(a. 4e(erja0a-a$

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGGU SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  ;!

  1 Pa)ang Ke-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  P"-k'"ma'a$K$ Men6a*a(an (e-ah'ran a0a0 6ang *er)a.a* )ala- a(*'+'*'.er(he-ahan$P$ Mela(u(an a(*'+'*' .er(he-ahan )engan (ae)ah 6ang 4e*ul)an 0ela-a*$A$ Menunju((an (e0ungguhan )an 0'(a. 4e(erja0a-a$

  1$ Per4'ncangan$ Mela(ar (e)u)u(an .elan

  l(a0' (aa0an.er(he-ahan

  /$ Menunju(cara -en)'r'(an(he-ah

  Pa)ang Ke-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  P"-k'"ma'a$K$ Men6a*a(an (e-ah'ran a0a0 6ang *er)a.a* )ala- a(*'+'*'.er(he-ahan$P$ Mela(u(an a(*'+'*' .er(he-ahan )engan (ae)ah 6ang 4e*ul)an 0ela-a*$

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  13/14

  A$ Menunju((an (e0ungguhan )an 0'(a. 4e(erja0a-a$

  ;1

  1B'l'(

  )arjahKe-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  Gim$a#ik a-i#ik 

  /$Mengenal' .la .en)ara*an )an .la 0*a*'( )ala- g'-na0*'(ar*'0*'($

  ;$Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala-(e-ah'ran 6ang )'.elajar'$

  Pla .ergera(an 1 CPen)ara*anPla Pergera(an C S*a*'(

  Pa)angKe-ah'ran0u(an )an

  re(rea0'

  Gim$a#ik a-i#ik 

  K$ Men6a*a(an *e(n'( la(uan (e-ah'ran .en)ara*an )an 0*a*'(P$ Mela(u(an 0e*'a. a(*'+'*' )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an0ela-a*$A$ Menunju((an 0'(a. 4eran' -encu4a )an -e-'l'(' (e6a('nan

  )'r'$

  ;

  1B'l'(

  )arjah

  Ke0ela-a*an.engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  P"-*l*$&a$ ,"ma#1$ Men6a*a(an *a*acara D$ R$ A$ B$ $ Menjela0(an .r0e)ur .er*lngan ce-a0 -engguna(an*a*acara  D$ R$ A$ B$

  1$ Menn*n +')e$ Tunju([email protected]'/$ Per4'ncangan

  B'l'(

  )arjahKe0ela-a*an

  .engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  P"-*l*$&a$ ,"ma# 1$ Men6a*a(an *a*acara D$ R$ A$ B$ $ Menjela0(an .r0e)ur .er*lngan ce-a0 -engguna(an*a*acara  D$ R$ A$ B$

  ;/

  1 B'l'(

  )arjahKe-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  P"-&"-aka$ k-"ai

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  14/14

  MINGGU SESI

  TEMPAT

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  ;<

  1B'l'(

  )arjah PEPERIKSAAN AKHIR TAH&N

  ;"

  1

  B'l'()arjah

  Ke0ela-a*an

  .engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  Hak !"$&&($a

  1$ Men6a*a(an a(*a )an un)ang9un)ang 4er(a'*an

  .engguna$$ Mengenal.a0*' ha( .engguna 6ang )'ja-'n )an*anggungjaa4 0e4aga'  .engguna$

  1$ Kaj'an (e0$ Meruju( .el4aga'-e)'aMen6e)'a(an :l' 4er(a'*an

  a(*a )an un)ang9un)ang.engguna B'l'(

  )arjahKe0ela-a*an

  .engguna )an.er*lngan

  ce-a0

  Hak !"$&&($a1$ Men6a*a(an agen0'9agen0' 6ang 4er(a'*an )engan.engguna$$ Men6enara'(an .eranan9.eranan 6ang )'-a'n(an leh0e*'a. agen0' )an  4aga'-ana ('*a 4leh -engguna(an .er(h')-a*anagen0' *er4a4'*$

  ;>

  1 Pa)angKe-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  B*la %a-i$&

  1$ Menga)a(an .erlaanan 4la jar'ng an*ara (u-.ulan$ Per-a'nan 4la jar'ng

  Pa)angKe-ah'ran0u(an )anre(rea0'

  B*la %a-i$&