rpt pjpk tingkatan 1 pbs 2016

Download Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  1/14

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WIRA PENRISSEN, SAMARAHAN

  Rancangan Pelajaran Tahunan

  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

   TINGKATAN 1

  !1"

  DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

  ##############

  ######$$

   TONN% WILDER PEMIAK 

  G&R& MATA PELAJARAN

   

  ####################

   

  ###################$

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  2/14

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGG

  U

  SE

  SI

  TEMPA

  T

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1 DAN  1 B'l'(

  )arjah Taklima !"lak#a$aa$ PJPK #"!a$%a$& a'($)   1$ A(*'+'*' )an *a('- *ahunan$   $ Ke.erluan )an .era*uran$   /$ Pen*a(0'ran Bera0a0(an Se(lah 2PBS3$

  1$Pelajar )a.a* -ener'-a 0egala -a(lu-a* .en*'ng 4er(a'*an .r0e0 P5P

  PJPK 6ang a(an )'jalan(an 0e.anjang *ahun$ $ Pelajar )a.a* -en6e)'a(an )'r' un*u( -enjalan' 0e-ua a(*'+'*' PJPK 6ang

  *elah )'rancang$

   B'l'( )arjah

  1 B'l'( )arjah

  Kecerga0an 78'(al

  K*m!*$"$+ k*m!*$"$

  k","-&a#a$ ./ikal

  1$ Men6a*a(an (-.nen9(-.nen (ecerga0an 78'(al 4era0a0(an (e0'ha*an

  )an 4era0a0(an (e-ah'ran -*r$ $ Men)e7n'0'(an )a6a *ahan (ar)'+a0(ular, (e(ua*an **, )a6a *ahan **,   (elen*uran, (ua0a )an (elajuan$

   B'l'(

  )arjah Kecerga0an 78'(al

   

  Daa a'a$ ka-i*a#k(la-

   

  1$ Men6a*a(an rgan9rgan 6ang *erl'4a* )ala- la*'han )a6a *ahan

  (ar)'+a0(ular$ $ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na )a6a *ahan (ar)'+a0(ular$ /$ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' )a6a *ahan (ar)'+a0(ular 6ang 4a'($ ;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han )a6a *ahan   (ar)'+a0(ular$

  / 1 Pa)ang Kecerga0an

  78'(al Daa a'a$

  ka-i*a#k(la-

  K$ Men6a*a(an an0ur -aju )ala- -ela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' la*'han )a6a

  *ahan (ar)'+a0(ular$ P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han )a6a *ahan

  (ar)'+a0(ular )engan  *e(n'( 6ang 4e*ul 0ecara 0ela-a*$ A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah 4er.u*u0 a0a$

  1$ Sena-r4'( ! -'n'* $ Berlar' )an 4erjalan

  .an*a0 0ela-a 1< -'n'* /$ S('..'ng 1< -'n'*

     B'l'(

  )arjah  

  Kecerga0an 78'(al

  Daa a'a$ ** a$ k"k(aa$ **

  1$ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- la*'han )a6a *ahan )an   (e(ua*an **$ $ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na )a6a *ahan )an (e(ua*an **$ /$ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' )a6a *ahan )an (e(ua*an ** 6ang   4a'($

  1$ Mena-a(an ** u*a-a 6ang *erl'4a*

  $ Me-4'ncang(an (ae)ah )an :ae)ah la*'han

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  3/14

  ;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han )a6a *ahan

  )an (e(ua*an **$

  ;

  1 Pa)ang Kecerga0an 78'(al

  Daa a'a$ ** a$ k"k(aa$ **

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- a(*'+'*' )a6a *ahan )an   (e(ua*an **$ P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han )a6a *ahan )an (e(ua*an **   )engan *e(n'( 6ang 4e*ul 0ecara 0ela-a*$ A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah

  4er.u*u0 a0a$

  1$ K'la0 .'nggang $ Bang('* *u4' /$ Te(an *u4' ;$ Heel Ra'0e0

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  4/14

  " CUTI TAHUN BARU CINA

  > 1 Pa)ang Kecerga0an

  78'(al K(a#a

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- -ela(u(an a(*'+'*' (ua0a$ P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han (ua0a )engan *e(n'( 6ang 4e*ul   0ecara 0ela-a*$ A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah 4er.u*u0 a0a$

  1$ L-.a* jauh 4er)'r' $ Du)u( -elunjur -eln*ar

  4la /$ H. -ele.a0' halangan ;$ L-.a* .el4aga'

  halangan

   B'l'( )arjah

  Kecerga0an 78'(al

  K"la%(a$

  1$ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl4a* )ala- la*'han

  -e-4'na (elajuan$ $ Men6a*a(an :ae)ah9:ae)ah -e-'l'(' (elajuan 6ang 4a'($ /$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' un*u( -e-4'na (elajuan$ ;$ Men6enara'(an lang(ah9lang(ah (e0ela-a*an )ala- la*'han (elajuan$

  1$ Mena-a(an ** u*a-a 6ang *erl'4a*

  $ Me-4'ncang(an (ae)ah )an :ae)ah la*'han

  ?

  1 Pa)ang Kecerga0an 78'(al

  K"la%(a$

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- -ela(u(an a(*'+'*' (elajuan P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han (elajuan )engan *e(n'( 6ang 4e*ul   0ecara 0ela-a*$ A$ Menunju((an 0'(a. 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah 4er.u*u0 a0a$

  1$ Lar' .ecu* /! -e*er $ Lar' .ecu* "! -e*er

   B'l'( )arjah

  Ke-ah'ran 0u(an )an re(rea0'

  P"-mai$a$ 3*la #"!ak4 3*la %a-i$&

  1$ Ke-ah'ran a0a0

  1$ Men6a*a(an jen'09jen'0 (e-ah'ran a0a0 )ala- .er-a'nan 4la 0e.a( a*au

  4la jar'ng$ $ Men6a*a(an a0.e(9a0.e( (e0ela-a*an )ala- .er-a'nan 4la 0e.a( a*au   4la jar'ng$ /$ Men6enara'(an un)ang9un)ang )an .era*uran a0a0 )ala- .er-a'nan 4la   0e.a( a*au 4la jar'ng$

  1$ Men6a*a(an (e-ah'ran a0a0 .er-a'nan

  $ Mena-a(an ** u*a-a 6ang *erl'4a*

  /$ Mengenal.a0*' )engan  jela0 *'n)a(an@a(0' 4er4aha6a )ala- 0'*ua0' .er-a'nan

   1 Pa)ang

  UJIAN STANDARD KECERGASAN FIIKAL KEBANGSAAN 6 PRE TEST

  7SEGAK8

  1$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' 6ang )'la(u(an )ala- &j'an S*an)ar)   Kecerga0an '8'(al Ke4ang0aan 2SEGAK3$

  $ Menen*u(an BMI 'n)'+')u$/$ Mela(u(an uj'an SEGAK )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an

  0ela-a*

  1$ Na'( *urun 4ang(u $ Te(an Tu4' /$ Bang('* *u4' 0e.ara

  ;$ Jang(auan lunjur

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  5/14

  MINGG U

  SE SI

  TEMPA T

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1! PEPERIKSAAN A9AL TAHUN 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  1

  1 Pa)ang UJIAN STANDARD KECERGASAN

  FIIKAL KEBANGSAAN 6 PRE TEST 7SEGAK8

  1$ Men6a*a(an a(*'+'*'9a(*'+'*' 6ang )'la(u(an )ala- &j'an S*an)ar)   Kecerga0an '8'(al Ke4ang0aan 2SEGAK3$ $ Menen*u(an BMI 'n)'+')u$ /$ Mela(u(an uj'an SEGAK )engan *e(n'( 6ang 4e*ul )an

  0ela-a*

  1$ Na'( *urun 4ang(u $ Te(an Tu4' /$ Bang('* *u4' 0e.ara ;$ Jang(auan lunjur

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  6/14

   Pa)ang Kecerga0an 78'(al

  P-i$#i! lai'a$ *aha. (ecerga0an )'r'$

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN

  1 TAHUN 2015

  MINGG U

  SE SI

  TEMPA T

  TUNJANG SUB TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1" 1 B'l'()arjah Ke-ah'ran 0u(an)an re(rea0' La-i !",(

  1$ Men6a*a(an acara9acara 6ang *er-a0u( )ala- (a*egr' lar' .ecu*$

  $ Men6a*a(an :a0a9:a0a 6ang *er)a.a* )ala- (e-ah'ran lar'.ecu*$ /$ Mena-a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- acara lar' .ecu*$ ;$ Men6enara'(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang )an .era*uran

  a0a0 )ala- acara lar' .ecu*$

  1$ Men6a*a(an acara lar' .ecu*

  $ Mengenal.a0*' ; :a0a la(uan acara lar' .ecu*

   Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0' La-i !",(

  K$ Men6a*a(an lang(ah9lang(ah an0ur -aju )ala- (e-ah'ran lar' .ecu*$ P$ Mela(u(an a(*'+'*'9a(*'+'*' )ala- la*'han lar' .ecu* )engan *e(n'( 6ang

  4e*ul 0ecara 0ela-a*$ A$ Menunju((an 0e-anga* 'ng'n -encu4a )an *')a( -u)ah 4er.u*u0 a0a$

  1$ a0a .er-ulaan $ a0a 4erle.a0

  /$ a0a -elaju ;$ a0a .ena-a*

  1 Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an

  )an re(rea0' La-i !",(

  K$ Men6a*a(an lang(ah an0ur -aju )ala- (e-ah'ran lar' .ecu*$ P$ Mela(u(an a(*'+'*' )ala- la*'han lar' .ecu* )engan *e(n'( 6ang 4e*ul$ P$ Menga.l'(a0'(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang )an .era*uran

  a0a0 )ala- acara lar' .ecu*$ A$ Menunju((an 0e-anga* 'ng'n -encu4a )an 0en*'a0a -e-a*uh' .era*uran$

   B'l'( )arjah

  Ke0u(anan P"$&(-(#a$ #(ka$ 1$ Men)e7n'0'(an .enguru0an 0u(an$ $ Menerang(an 0u0un a*ur ala*an 0u(an$ /$ Men6a*a(an a0.e( (e0ela-a*an 0e-a0a -en6'-.an ala*an 0u(an$

  1$ Mengenal.a0*' ala*an 0ujan )an .er-a'nan

  $ Menunju(cara .enguru0an ala*an 0u(an )' 0e(lah

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk Tingkatan 1 Pbs 2016

  7/14

  /$ Merancang 0u0un a*ur ala*an 0u(an

  1?

  1 B'l'( )arjah

  Ke-ah'ran 0u(an )an re(rea0'

  L*$a- !"l(-(

  1$ Men6a*a(an ga6a9ga6a 6ang *er)a.a* )ala- acara ln*ar .eluru$ $ Men6a*a(an **9** u*a-a 6ang *erl'4a* )ala- ln*ar .eluru$ /$Men6a*a(an (e-ah'ran9(e-ah'ran 6ang *er)a.a* )ala- ln*ar .eluru$ ;$ Men6a*a(an a0.e( (e0ela-a*an 0er*a un)ang9un)ang )an .era*uran a0a0

  ln*ar .eluru$

  1$ Men6a*a(an :a0a la(uan

  $ Men6a*a(an ** u*a-a 6ang *erl'4a*$

   Pa)ang Ke-ah'ran 0u(an )an re(rea0'

  L*$a- !"l(-(

  K$ Mengenal.a0*' an0ur -aju 0e-a0a -ela(u(an :a0a9:a0a (e-ah'ran )ala-

  ln*ar .eluru$ P$ Mela(u(an ln*ar .eluru )engan *e(n'( 6ang 4e*ul$ A$ Menunju((an 0'(a. 4erha*'9ha*' )an 'ng'n -encu4a$

  1$ Te(n'( .egangan .eluru $ a0a .er0e)'an /$ a0a ln*aran ;$ a0a '(u* laja(