rpt pjpk tahun dua

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

9.161 views

Category:

Sports

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 2 CADANGAN MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAIOBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANPENILAIAN/CATATAN 1PJ: Pendidikan Sukan Di akhir pelajaran murid dapat : 1.1 Keselamatan Semasa Beraktiviti1. Keselamatan 1. Memastikan setiap aktiviti Aktiviti manipulasi alatan yang dilakukan dengan betulNilai: dan selamat. Contoh Aktiviti:a) Menjaga Keselamatan 2. Memastikan langkah-langkaha) Manipulasi alatan seperti: Menyatakan keselamatan dalam melakukanlangkah-langkahb) Mematuhi peraturan - pundi kacang, gelung rotan, dan bola . sebarang aktiviti. keselamatan. 3. Melakukan aktiviti dengan - manipulasi alatan yang lain tali, kayu, dan seronok dan selamat dari rotan manau sebarang kecederaan. b) Demontrasi cara-cara yang selamatsemasa beraktiviti. PK: Kebersihan dan Di akhir pelajaran murid dapat : 1.1 eselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan Persekitaran. 1. Memahami kepentingantempat permainan.1. Keselamatanmenjaga keselamatan diContoh Aktiviti:rumah, sekolah, dan tempata) Menyatakan jenis kemalangan yang boleh Menyesuaikanpermainan.berlaku semasa di rumah, sekolah, dan gambarNilai: 2. Berkeyakinan dan lebihtempat permainana) Berhati-hati Melengkapkan silangberhati-hati ketika berada di - terjatuhkatarumah, sekolah, dan tempatpermainan.- luka Mengisi tempat- patah kosong 3. Menyatakan langkahkeselamatan semasa berada di- melecetrumah, sekolah, dan tempat- terhentakpermainan. 2PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir pelajaran murid dapat : 2.1. Pengurusan Diri2. Pengurusan1. Menyatakan pakaian yang Kesesuaian berpakaian sesuai semasa beraktiviti Kebersihan pakaianNilai: 2. Menyatakan kebaikan Contoh Aktiviti:a) Menjaga kebersihanberpakaian bersih dan Melukis dana) Menyebut pakaian yang sesuai semasa keburukan berpakaian mewarna pakaianb) Kemas beraktiviti berpakaian kotor.sukan Tahun 2020b) Mencatat faedah-faedah berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti.c) Cara-cara menjaga kebersihan pakaian dan akibat berpakaian kotor

2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 2 CADANGAN MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANPENILAIAN/CATATAN 3PJ: KecergasanPada akhir pelajaran murid dapat : 1.1. Lari berpasangan 20m1. Daya Tahan Kardiovaskular1. Melakukan larian dengan betul Contoh Aktiviti:dan berterusan selama 1 minit a. Lari dalam masa cepat, lambatUjian KepantasanNilai:2. Melakukan larian pecut dalam b. Lari ke hadapan, belakang lurus, 10 metera) Mematuhi peraturan masa kurang 8 saat pada jarak bengkang-bengkok 15 meterb) Mendengar arahan 20 meter. c. Lari tukar arah 20 meterd. Lari tanpa halangan/ berhalangan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Mengenali tubuh badan anda1. Kesihatan Diri 1. Mengenali bahagian-bahagian - Tulangdalam tubuh badan sendiri. - OtotNilai:2. Menyatakan kegunaan tulangContoh Aktiviti:a) Menjaga kesihatandan otot pada manusia. a) Memeriksa kesihatan murid gigi, kuku, Melabelkan /b) Makan makanan berkhasiat. dan rambut.Mewarnakan b) Menyatakan bahagian-bahagian tulang bahagian-bahagian dan otot menggunakan carta.tulang dan otot. c) Menyatakan kepentingan tulang dan otot.4PJ: KecergasanPada akhir pelajaran murid dapat:3.1 Meleding sokong hadapan dua lutut.3. Kelenturan 1. Melakukan ledingan ke Contoh Aktiviti:belakang sambil bergerak a) Meleding dengan sokongan oleh rakan. Soal-jawab mengenaiNilai:tanpa sokongan.b) Meleding dengan sokongan pada tiang aspek-aspeka) Mematuhi arahan2. Menyatakan aspek-aspekc) Meleding tanpa sokongan keselamatan semasab) Menjaga keselamatankeselamatan yang perlu d) Meleding secara individu dan kumpulan.melakukan aktiviti.diambil kira dalam melakukanaktiviti.PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1. Mengenali tubuh badan anda1. Kesihatan Diri 1. Mengenali bahagian-bahagian - Paru-parudalam tubuh badan sendiri. - JantungNilai:2. Menyatakan fungsi paru-paru Contoh Aktiviti:a) Menjaga kesihatandan jantung dalam tubuha) Memeriksa kebersihan gigi, kuku, dan Melabelkan bahagianmanusia.rambut. paru-paru dan b) Menyatakan bahagian tubuh badan yangjantung.telah dipelajari. c) Menamakan bahagian paru-paru danjantung mengunakan carta. d) Menyenaraikan cara-cara menjaga paru-paru dan jantung. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 2 CADANGAN MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGANPENILAIAN/CATATAN 5PJ: KecergasanPada akhir pelajaran murid dapat:3.1. Lambung dan sambut bola kecil3. Kordinasi1. Mengkordinasikan pergerakan Contoh Aktiviti:tangan, kaki, badan, dan mataa) Setempat, sambil berjalan, sambil berlari Permainan kecilNilai:semasa melambung bola kecil. b) Individu dan berpasangan Pertandingan antaraa) Bersyukur dengan pemberian 2. Melakukan sambutan bolakumpulanTuhan kecil sambil berjalan dan3.2. Lambung, tepuk dan sambut bola kecil.b) Berdisiplinberlari dengan tepat.Contoh aktiviti:3. Menyatakan perasaan semasaa) Tepuk sekali, dua kali, tiga kalimelakukan aktiviti koordinasi. b) Setempat, sambil berjalan dan berlari c) Individu dan berpasanganPK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Mengenali tubuh badan anda1. Kesihatan Diri 1. Menyatakan bahagian-- Penilaian ( tubuh badan )bahagian dalam tubuh badan Contoh Aktiviti:Nilai:2. Menyatakan kepentingan/ a) Menamakan bahagian-bahagian tubuh Teka silang kata.a) Bersyukurfungsi bahagian-bahagian badan.dalam tubuh manusia. - tulang, otot, paru-paru dan jantung. b) Menyenaraikan kepentingan/fungsi setiap bahagian-bahagian dalam tubuh badan.6PJ: KecergasanPada akhir pelajaran murid dapat:4.1. Dirian bangau4. Imbangan 1. Mengimbang badan dengan Contoh Aktiviti: Permainan Kecildirian bangau dalam masa 30a) Dirian bangau dengan sokongan kawan. Main cuit lututNilai:saat.b) Dirian bangau tanpa sokongana) Menjaga bentuk tubuh badan 2. Melakukan imbangan badanc) Dirian bangau berpasanganb) Menjaga pemakananpada titik graviti.d) Dirian bangau berkumpulan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri1. Kesihatan Diri 1. Menyebut amalan kesihatan - Amalan Kesihatan Diri.diri.Contoh Aktiviti:Nilai:2. Menamakan pelbagai jenisa) Menyatakan amalan harian untuk Bersoal-jawaba) Hormat menghormati.makanan untuk kesihatan. kesihatan mandi, berus gigi, cuci tanganb) Menjaga kesihatan.b) Menyebut jenis- jenis pemakanan yang menyihatkan. c) Menceritakan perlunya rehat,rekreasi,dan kesenggangan. d) Menyatakan perlunya tidur yang cukup. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 2CADANGAN MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIFKEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN PENILAIAN/CATATAN 7PJ: KecergasanPada akhir pelajaran murid dapat : 5.1. Pijak bayang diri atau rakan5. Ketangkasan1. Melakukan pergerakan dengan Contoh Aktiviti:pantas dan tangkas sambila) Lari pecut dan berhenti. Soal-jawab mengenaiNilai:bertukar arah atau posisi. b) Lari, berhenti dan tukar arah. aspek-aspeka) Menghormati rakan /lawan 2. Menyatakan aspek-aspekc) Lari dan lompat ke hadapan.keselamatan semasab) Sporting keselamatan semasa d) Berpasangan pijak bayang diri lawan. melakukan aktiviti.melakukan aktiviti.e) Berkumpulan pijak bayang dirikumpulan lawan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri1. Kesihatan Diri 1. Menyenaraikan perkara-- Pengurusan Kesihatan Diri.perkara yang perlu untuk Contoh Aktiviti:Nilai:pengurusan kesihatan diri. a) Menyenaraikan cara-cara menjaga Melengkapkana) Menjaga kebersihan diri2. Menyatakan langkah-langkahpakaian dan alat keperluan diri.tempat kosongb) Berdisiplinyang perlu diambil untuk b) Menyatakan kepentingan menjagamenjaga pakaian dan alat kebersihan pakaian dan keperluan diri.keperluan diri.8PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Lokomotor1. Pergerakan Asas1. Melakukan pergerakan Berjalanberjalan dengan gerak kaki Contoh Aktiviti:Nilai:selari semasa melakukana) Berjalan langkah pendek. Folioa) Berdisiplinaktiviti.b) Berjalan langkah penjang2. Melakukan aktiviti pergerakan c) Berjalan berbelok-belokdengan postur yang betul.d) Berjalan berbagai gaya mengikut kreativiti murid. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat:1.1 Menjaga dan menyayangi diri sendiri1. Kesihatan Diri 1. Mengetahui cara menjaga - Penilaiankesihatan diri dengan betul. Contoh Aktiviti:Nilai:2. Menjaga kesihatan diria) Menyenaraikan amalan Asas Kesihatan. Bersoal jawaba) Amalan yang sihatdengan yakin.- amalan harian Menyesuaikan3. Mempraktikkan amalan- rehat, rekreasi, dan kesenggangan gambarkesihatan di rumah dengan- tidurrasa seronok.b) Menyatakan amalan Pengurusan Kesihatan diri. - menjaga pakaian dan alat keperluan diri seperti berus gigi, sikat dll 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTAHUN 2 CADANGAN MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANPENILAIAN/CATATAN 9PJ: Kemahiran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.1 Lokomotor1. Pergerakan Asas1. Melakukan pergerakan berlari Berlaridengan gerak kaki selariContoh Aktiviti:Nilai:semasa melakukan aktiviti.a) Berlari lambat dan cepat Pertandingan antaraa) Hormat menghormati 2. Melakukan aktiviti pergerakanb) Berlari dengan langkah panjang dan kumpulandengan postur yang betul. pendek.c) Berlari ringan dan berat.d) Berlari seperti kuda PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.3 Kebersihan1. Kesihatan Diri 1. Mengenal pasti langkah-- Rumah dan sekolahlangkah menjaga kebersihan di Contoh Aktiviti:Nilai:rumah dan sekolah.a) Menyatakan ciri-ciri keadaan rumah dan Mewarna suasanaa) Menjaga kebersihan 2. Kesungguhan untuksekolah yang bersih.rumah/sekolah yangmenjadikan kawasan rumahb) Menyenaraikan langkah yang perlu ceria.dan sekolah lebih bersih. diambil supaya keadaan rumah dansekolah sentiasa bersih.10 PJ: Kemahiran Pada akhir pelajara