rpt pjpk tahun tiga

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

6.916 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAIOBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN/CATATAN 1PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Keselamatan semasa beraktiviti.1. Keselamatan pembelajaran, murid dapat: di tempat permainan. Nilai: 1.Mengenalpasti tempat yang sesuaiContoh Aktiviti:a) Berhati-hatidan selamat untuk beraktiviti.a) Demonstrasi menjaga keselamatanb) Bekerjasama 2.Mematuhi arahan serta peraturan ditempat permainan.c) Semangatuntuk keselamatan diri. b) Menyenaraikan langkah keselamatan bermasyarakat 3.Menyenaraikan sekurang-kurangnyad) Kesedaran 5 langkah keselamatan di tempat permainan. PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Keselamatan di rumah, sekolah danKeselamatanpembelajaran, murid dapat: tempat permainan.Persekitaran.1. Keselamatan 1.Memahami dan mematuhi arahanContoh Aktiviti: serta peraturan keselamatan di rumah, a) Perbincangan mengenai keselamatan diNilai: sekolah dan tempat permainan. sekolah, rumah dan tempat permainan.a) Kesedaran b)Menyenaraikan bahaya di tempat-tempatb) Berdikari berkenaan. c)Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan perlu diambil.2PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan2.1. Pengurusan Diri2. Pengurusanpembelajaran , murid dapat: Amalan Pemakanan Untuk Pertumbuhan 1.Memahami dan mengamalkanNilai: pengurusan masa yang sesuai untuk Contoh Aktiviti:a) Amanahberinteraksi. a)Perbincangan tentang amalan pemakananb) Berhati-hati2.Berinteraksi dan berkomunikasiuntuk tumbesaranc) Berdikari sesama rakan. b)Mengumpul dan menampal gambar yang 3.Memilih makanan makanan yangsesuai ke dalam folio. sesuai untuk tumbesaran.

2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN/ CATATANPK: Kebersihan danPada akhir proses pengajaran dan1.1. Keselamatan di rumah, sekolah danKeselamatan Persekitaran. pembelajaran, murid dapat: Tempat permainan.1. KeselamatanNilai:1.Memahami dan mematuhi arahanContoh Aktiviti:a) Kesedaranserta peraturan keselamatan dirumah, di a) Perbincangan mengenai keselamatan dib)Berdikari tempat permainan dan sekolah bagi sekolah, rumah dan tempat permainan.c)Keberanianmenjaga kelamatan diri. b)Menyenaraikan bahaya yang mungkin adaditempat-tempat tersebut.c)Menyenaraikan langkah-langkah yang perludi ambil. 3PJ: KecergasanPada akhir proses pengajaran dan1.1. Skip Setempat1. Daya Tahan Kardiovaskularpembelajaran, murid dapat:1.2. Skip sambil bergerak 20m ulang-alik Nilai:1.Melakukan aktiviti kecergasan Contoh Aktiviti:a) Keyakinanberkaitan dengan daya tahan a) Skip satu kakib)Berdikari kardiovaskular. b) Skip silangc)Hormat-menghormati2.Melakukan aktiviti skip setempatc)Skip sambil membentuk bulatand)Keberanianberterusan selama 3-4minit. d)Skip sambil membentuk pelbagai corak.3.Melakukan aktiviti skip sambilmembentuk bulatan dan pelbagai coraksecara berterusan.PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses penngajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Hargai kesihatan sendiri. Nilai:1.Mengenal diri sendiri dan Contoh Aktiviti:a) Kasih sayang menyatakan amalan penjagaan diria) Menyenaraikan cara-cara penjagaanb) Kesyukuran 2.Berinteraksi dan berkomunikasikesihatan diri.c) Kebersihan fizikal dan dengan rakan dalam suasana yang b)Menyenaraikan perkara-perkara yangmental. menyeronokkan.merosakkan kesihatan diri. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN /CATATAN 4PJ: KecergasanPada akhir proses pengajaran dan2.1. Meleding berpasangan.2. Kelenturan pembelajaran, murid dapat:Contoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan aktiviti kecergasan a)Timbang garama) Bekerjasamaberkaitan kelenturan. b)Meleding sambil menyentuh jari rakanb) Keyakinan2.Melakukan aktiviti meleding c)Sambil memegang gelung rotan, bola besarc) Keberanian berpasangan sambil menyentuh jari dan kayud) Berdikarirakan.3.Melakukan aktiviti meledingberpasangan sambil memegang alatan.PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Keceriaan diri.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Berkomunikasi dan berinteraksia) Membuat lakonan berkaitana) Hormat-menghormati dengan rakan dalam suasana yang b) Menyatakan perasaan melalui karanganb) Tolong -menolong menyeronokkan.atau kad ucapan.2.Menyatakan perasaan yangterpendam.5PJ: KecergasanPada akhir proses pengajaran dan3.1. Lambung pundi kacang dan kawal2. Kordinasipembelajaran, murid dapat: dengan kaki atau tangan.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Lambung tinggi dan rendah secara individua) Bekerjasamaberkaitan koordinasi dengan riang dan b)Lambung tinggi dan rendah secaarab) Keberanian yakin.kumpulan.c) Kejujuran2.Melambung pundi kacangn dand) Keadilan kawal menggunakan kaki dan tanganpada jarak tinggi dan rendah dengansekurang-kurangnya 3 kali dari limakali lambungan. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGANCADANGAN PENILAIAN /CATATANPK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Memilih sahabat.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Menyatakan tentang sahabat. a) Bercerita tentang sahabat sendiria) Hormat-menghormati 2.Menceritakan tentang sahabatb)Menulis tentang sahabatb) Keyakinanmasing-masing c)Menulis surat kepada sahabat3.Membuat kad ucapan untuk sahabat. d)Menyenaraikan nama-nama sahabate)Membuat kad ucapan6PJ: KecergasanPada akhir proses pengajaran dan4.1. Mengimbang skala depan di atas3. Imbangan pembelajaran, murid dapat: bangku gimnastik.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Mengimbang pada titik gravitia) Keyakinanberkaitan dengan daya tahan b)Mengimbang di atas lantaib) Keberanian kardiovaskular. c)Mengimbang di atas bangku gimnastikc) Berdikari2.Mengimbang skala ke depan padad)Mengimbang di atas bangku scara atatik dantitik graviti.bergerak.3.Mengimbang skala ke depan di ataslantai.4.Mengimbang skala ke depan di atasbangku gimnastik.5.Mengimbang di atas bangku secarastatik dan bergerak. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Cara bergaul dengan rakan.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Mengenal diri sendiri.a)Membuat lakonan berkaitana) Hormat-menghormati 2.Berkomunikasi dan berinteraksib)Menyatakan cara memulakan pergaulanb) Bekerjasamadengan rakan dalam suasana yang dengan rakan.c) Tolong menolongmenyeronokkan. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGUTUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGANPENILAIAN /CATATAN 7PJ: KecergasanPada akhir proses pengajaran dan5.1. Main sentuh ekor.4. Ketangkasanpembelajaran, murid dapat:Contoh Aktiviti:a) Dapatkan ekor kawan seberapa banyakNilai:1.Melakukan aktiviti berkaitan dengan sambil selamatkan ekor sendiri.a) Keberanian daya tahan kardiovaskular.b) keyakinan2.Melakukan aktiviti main sentuh ekorkawan sekurang-kurangnya 5 kalidalam pusingan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Perawakan diri.Contoh Aktiviti:Nilai:1. Berkomunikasi dan berinteraksi a) Berbincang tentang perawakan diri dengana) Hormat-menghormati dengan rakan dalam suasana yang guru dan rakanb) Bekerjasamamenyeronokkan.2.Menyatakan cara menjaga perawakandiri.8PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Lokomotor1. Pergerakan Asaspembelajaran, murid dapat: BerjalanContoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan aktiviti berjalan dengana) Berjalan cepata) Keyakinangaya dan teknik yang betul sertab) Berjalan tukar langkah cepat dan perlahan.b) Berdikarimenjaga postur badan. c)Berjalan atas tumit dan tukar jalan2.Melakukan aktiviti berjalan denganberjengkit.menukar langkah secara cepat danperlahan.3.Melakukan aktiviti atas tumit dantukar jalan secara berjengkit. 6. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Menjaga dan menyayangi diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran ,murid dapat:- penilaian ( diri sendiri )Contoh Aktiviti:Nilai:1.Berkomunikasi dan berinteraksia)Memahami perasaan diria)Keyakinan dengan guru dan rakan dalam suasana b)Menilai perasaan.b)Keberanianyang menyeronokkan.2.Meluahkan perasaan tentang dirisendiri.9PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan1.1 Lokomotor1. Pergerakan Asaspembelajaran, murid dapat: BerlariContoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan aktiviti berlari dengan a)Berlari ke sisia) Keyakinangaya yang betul serta menjaga posturb)Berlari tukar arahb) Berdikaribadan.c)Berlari lurus dan berbelok-belok tanpa skitelc) Keberanian 2.Melakukan aktiviti berlari kesisi dan melalui skitel.dengan gaya yang betul.3.Melakukan aktiviti berlari lurus danberbelok-belok tanpa skitel dan melaluiskitel. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan1.2. Alatan Kebersihan diri.1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat:- Keperluan harian.Contoh Aktiviti:Nilai:1.Berkomunikasi dan berinteraksia) Perbincangan tentang keperluan hariana) Berjimat cermatdengan guru dan rakan tentang b)Senaraikan keperluan harianb) Hormat-menghormati keperluan harian.2.Menyenaraikan keperluan harianyang diperlukan.10 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan1.1. Lokomotor1. Pergerakan Asaspembelajaran, murid dapat: MelompatContoh Aktiviti:Nilai:1.Melakukan kemahiran melompata) Melompat berat.a) Keyakinandengan cara yang baik, betul danb)Melompat ringanb) Berdikariselamat untuk menjaga postur badanc)Melompat ke sisic) Berhati-hati yang baik.d) Berani 2.Melompat berat dan ringan mengikuttahap kebo