rpt pjpk t4

Author: fressia

Post on 07-Jul-2018

244 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  1/28

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

  MINGGU WAKTUTUNJANG / TAJUK /

  KEMAHIRANOBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

  CADANGANPENILAIAN /

  STRATEGI1 ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 4

  2

  (05 Jana!" #0$ Jana!"

  %014&

  1

  PJ: 1 Kecergasana. Kecergasa

  nfizikala. Daya Tahan

  Kardiovaskular   i) Cadangan aktiviti  !arian 2." k#

  P: $elakukan larian dala# 2."k# K: $enyatakan #aksud daya tahan

  kardiovaskular   : $enyenaraikan as%ekas%ek

  kesela#atan se#asa #elakukanaktiviti daya tahan kardiovaskular 

   &: $eningkatkan kesedaran tentangDaya tahan kardiovaskular 

  i . $e#'incang as%ekkesela#atan

  $elakukan larian 2."k#. (. $elakukan aktiviti larian

  2." k#k. $ena#akan organorgan

  yang terli'at dala#aktiviti daya tahankardiovaskular.

  K

  TKP

  2

  PJ: 1 Kecergasan  1.1. Kecergasan

  *izikal1 Daya Tahan

  Kardiovaskular +DTK)  ,ena#ro'ik 

  P: Da%at #elakukan sena#ro'ik denganteknik yang 'etul disa#%ing#eningkatkan DTK

  K: Da%at #enyatakan ke%entingan DTKdala# aktiviti sukan dan kehidu%anharian

   &: Kege#'iraan

  $elakukan sena#ro'ik dengan teknikyang 'etul.

  $e#'incangkan ke%entingan DTKdala# sukan dan aktiviti harian

  $ena#akan otototot uta#a yangterli'at dala# sena#ro'ik

  TKP

  K

  -

  (1% Jana!" #1' Jana!"

  %014&

  1 PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan *izikal') Daya Tahan tot

  +DT)  /so#etrik:

    Tolak dinding  ergayut siku

  'engkok  Cekak cangkuk  !a0an runtun

  tangan

  P: $elakukan sekurang kurangnya -aktiviti %enguncu%an ototiso#etrik

  K: $en(elaskan #aksud DT  : $enyatakan as%ekas%ek kesela#atan

  se#asa #elakukan aktiviti DT  : $enyatakan as%ekas%ek kesela#atan

  se#asa #elakukan aktiviti DT &: Ker(asa#a

  1. $enerangkan %rosedur aktivitiiso#etrik.

  2. Per'incangan ku#%ulanKe%entingan latihan iso#etrikdala# sukan dan kegiatan harian

  -. $enyediakan folio !atihan%enguncu%an otot iso#etrik.

  *olio

  TKP

  K

  Kontekstual

  1

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  2/28

  2

  PK: 1 Kesihatandiri dan keluarga

    1.1 Kesenggangan

  K: $enyenaraikan faedah kesenggangan &: $enyayangi diri sendiri

  a) Per'incangan dala#ku#%ulan

  2 $e#'ina %eta #inda

  KCTKP

  "

  (1$ Jana!" #% Jana!"

  %014&1

  PJ: 1 Kecergasan

  1.   Kecergasan fizikal

    c) Kekuatan  alf s3uat

    + dengan 'e'an )  Tekan tu'i sa#'il

  #ene%uk tangan  angkit tu'i

  P: $elakukan aktiviti kekuatan ototdengan %rosedur yang 'etul dansela#at disa#%ing #eningkatkankekuatan otot otot 'erkenaan.

  K. $enyatakan otototot uta#a yangterli'at

   &: Kesedaran tentang ke#a#%uan dankekuatan diri

  1 $elakukan aktiviti kekuatan ototsecara 'er%asangan

  2 Per'incangan kaitan kekuatanotot dengan sukan dankehidu%an harian

  - Per'incangan as%ekas%ekkesela#atan dala# #elakukanaktiviti kekuatan.

  TKP

  Kontekstual

  K

  2

  PJ: 1 Kecergasan2. Kecergasan

  fizikal  c) Kekuatan

    aring4 angkatkaki4 lutut'engkok

    ench %ress  ice%s curl

  P: $elakukan sekurang kurangnya -aktiviti kekuatan otot dengan

  %rosedur yang 'etul dan sela#atdisa#%ing #eningkatkan kekuatan

  K. $enghuraikan ke%entingan latihankekuatan otot dala# sukan dankegiatan harian

   &: Keyakinan diri

  1. $elakukan aktiviti kekuatan otot2. Per'incangan ku#%ulan

  TKP

  Kontekstual

  K

  5

  (%' Jana!" #0 Jana!"

  %014&

  1 PK: 1 Kesihatan d iri dankeluarga

  1.Kesihatan diri

    6ehat4 istirahat

  dan tidur 

  K: $enyenaraikan faedah rehat4 istirahatdan tidur.

   &: Kesederan %erlunya rehat4 istirahat dantidur yang #encuku%i

  1 &ktiviti %er'incangan dala#ku#%ulan :

  - 6ehat- /stirahat- Tidur 

  1 7yatakan definisi4 0aktu dankeadaan 'agi #elakukan aktivititerse'ut.

  2 Perse#'ahan

  K

  TKP

  2

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  3/28

  2

  PJ: 1 Kecergasan1.1 Kecergasan *izikal2 Daya Tahan tot +DT)

  /so#etrik:- 8uadrice%s

  -  &'do#inal- 6ectus4 'ice%s 'rachi4

  deltoid4 tra%ezius

  P: Da%at #elakukan - aktiviti DTiso#etrik dengan teknik yang 'etuldan sela#at di sa#%ing #eningkatkanDT

  K: $en(elaskan #aksud %enguncu%an

  tot iso#etrik &: Keyakinan diri

  1 $elakukan - aktiviti DTiso#etrik dengan teknik yang'etul

  2 $e#'incangkan as%ekas%ekkesela#atan dan ke%entingan

  latihan DT iso#etrik dala#sukan dan kegiatan harian

  TKP

  K

  9

  (0% F)*!a!" #

  0' F)*!a!"%014&

  1

  PJ: (ian Pra ,;

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  4/28

  2

  PK: 1 Kesihatan diri dankeluarga

  1.- Kekeluargaand) &ki'at seks se'elu#

  kah0in

  K: $e#'incangkan ciriciri dannilai yang %erlu dala# kehidu%an'erkeluarga.

   & : ,ayangi keluarga anda

  1 Per'incangan ku#%ulan *oru#  Ciriciri keluarga 'ahagia

  TKP

  K

  ?

  (1' F)*!a!" #%0 F)*!a!"

  %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran2.2 lahraga

  ') Padang  !o#%at (auh: !angkah kesela#atan Peraturan !arian landas

  P: Da%at #elakukan ke#ahiranlarian landas dengan teknikyang 'etul dan sela#at

  K:. $enyatakan %eraturan danlangkah kesela#atan yang%erlu dia#'il se#asa lo#%at

   &: Keyakinan diri

  1 $e#'incangkan as%ekkesela#atan yang %erlu dia#'il.

  2 $elakukan larian landas

  K

  TKP

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.2 lahraga

  ') Padang  !o#%at (auh: *asa lon(akan *asa layangan

  P: Da%at #elakukan ke#ahiranlon(akan dan layangan dengan

  teknik yang 'etul dan sela#at.K: $enyatakan ansur #a(u acara

  lo#%at (auh &: Keyakinan diri

  1. $elakukan ke#ahiran fasalon(akan dan ayangan dengan

  teknik yang teknik.2. Per'incangan tentang

  kesalahan lakuan dancadangan cara #e#'etulkan

  TKP

  K

  @

  (% F)*!a!" #%+ F)*!a!"

  %014&

  1

  PK : Kesihatan diri dankeluarga

  1.2 Perasaani. e#osi re#a(a

  faktor %eru'ahane#osi re#a(a darisegi

  - fizikal4 sosial4

  #ental dan%ersekitaran

  K : $enyatakan faktor %eru'ahane#osi re#a(a.

   & : $enyayangi dan #enghargaidiri sendiri

  1 Per'incangan ku#%ulan2 Pe#'entangan

  K

  TKP

  2

  PJ : Ke#ahiranlahraga

  ')&cara %adang !o#%at (auh *asa #endarat

  P : $elakukan teknik #endaratdengan 'etul dan sela#at.

  K : $enyatakan kesalahankesalahan uta#a dala# fasa#endarat

   & :

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  5/28

  1=

  (0% Ma, #0' Ma, %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran1.2 lahraga1 &cara Padang

  !o#%at Ki(ang- !angkah kesela#atan

  - ndangundang dan%eraturan

  - !ari landas4 ste%4 ho%and (u#%

  P: $elakukan teknik larian landasste%4 ho% and (u#% dengan 'etuldan sela#at

  K: $enganalisa fasafasa yangterli'at

   &: Keyakinan diri

  1. Per'incangan as%ekas%ekkesela#atan

  2. $elakukan teknik larianlandas ste%4 ho% dan lo#%at

  TKP

  K

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.- lahraga2 &cara Padang

  !o#%at Ki(ang- !angkah kesela#atan- *asa larian landas- *asa lon(akan- *asa #elangkah- *asa lon(akan kaki

  'e'as

  P: $elakukan ke#ahiran lo#%atki(ang dengan teknik yang 'etuldan sela#at

  K : $enyatakan langkahlangkahkesela#atan yang %erlu dia#'ildala# lo#%at ki(ang

   &: Keyakinan diri

  1. Per'incangan as%ekas%ekkesela#atan

  2. $elakukan aktiviti lo#%at ki(ang#engikut ansur #a(u A fasa dengan

  teknikyang 'etul

  TKP

  K

  11 UJIAN FORMATIF 1 (10 MAC %014&

  12

  (0$ Ma, #%0 Ma, %014&

  1

  PK: 1 KesihatanDiri danKeluarga

  2. Perasaanii. Kesan e#osi

  K: $enyenaraikan kesankesan%eru'ahan e#osi re#a(a

   &: ,aling #e#aha#i antara satusa#a lain

  1. Per'incangan ku#%ulan2. Peru'ahan%eru'ahan e#osi

  re#a(a3. Kesan %ositif dan negatif 4. !angkahlangkah #engatasinya

  5. *olio

  *olio

  P&K

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran1.2 lahraga') Padang

   &cara lo#%at ki(ang:- *asa %ener'angan- *asa #endarat- ndangundang

  dan %eraturan

  P: $elakukan ke#ahiran fasa%ener'angan 4 fasa layangan dan#endarat dengan teknik lakuanyang 'etul

  K: $enyatakan %eringkat ansur#a(u dala# acara lo#%at ki(ang

   &:

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  6/28

  1"

  (0 Ma, #

   0 A-!". %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran1.1 lahraga') Padang

   &cara lo#%at ki(ang:-  &s%ekas%ek

  kesela#atan- ndangundang dan

  %eraturan

  P: $elakukan ke#ahiran fasadengan teknik lakuan yang'etul

  K: $enyatakan undangundang dan%eraturan dala# lo#%at ki(ang

   &: Ker(asa#a

  1. Per'incangan tentang undangundang dan

  %eraturan

  K

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.1 Per#ainana) oki- $enolak 'ola- $enahan 'ola

  P: Da%at #enolak dan #enahan 'oladengan teknik yang 'etul dansela#at

  K: $enyatakan otototot uta#a yangterli'at dala# ke#ahiran #enolakdan #enahan

   &: $eni#'ulkan #inat dankeyakinan diri

  1 er%asangan #enolak dan#enahan 'ola dala# (arak 5 1= #

  2 $e#'incangkan as%ekkesela#atan

  - $e#'incangkan kesalahankesalahan se#asa #enolak dan#enahan

  TKP

  K

  UJIAN SEGAK

  15

  (0' A-!". #10 A-!". %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran2.1 Per#ainana) oki- $e#ukul- $ena#%an

  P: $elakukan ke#ahiran #e#ukuldan #ena#%an dengan denganteknik yang 'etul dan sela#at

  K: $engenal%asti taha% ansur #a(usatusatu (enis ke#ahiran

   &: eker(asa#a

  1. Dala# ku#%ulan 'ertiga'uat'entuk segitiga dala# (arak 51= #

  2.Pukul dan ta#%an 'ola denganteknik yang 'etul.

  -.Per#ainan hoki gol kecil 5 l0n 5 ds'.

  TKP

  2

  PK :1 Kesihatan diri

  dan keluarga-. Kekeluargaan

  a. *ungsi keluarga

  K: $enyatakan fungsi hidu%

  'erkeluarga &: $enyayangi keluarga sendiri

  • 1. Per'incangan dala#

  ku#%ulan.•   Perlunya hidu% 'erkeluarga

  K

  6

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  7/28

  19

  (1 A-!". #1+ A-!". %014&

  1

  J: 2 Ke#ahiran2.1 Per#ainana) oki- $enguis dan- #encedok

  P: $elakukan ke#ahiran #enguisdan #encedok dengan teknik yang'etul dan sela#at.

  K: $engenal%asti situasi yang 0a(ar'agi #elakukan lakuan #enguis

  dan #encedok &: Keyakinan diri

  1. Dala# ku#%ulan 'ertiga- 'uat 'entuk segitiga dala# (arak

  51= #- kuis dan cedok 'ola dengan

  teknik yang 'etul.

  2. Per#ainan hoki gol kecil 5 l0n 5 ds'.

  TKP

  P$

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.1 Per#ainana) oki

  a. $engelecek

  • '. $en(aga gol

  P: $elakukan ke#ahiran #engelecekdan #en(aga gol dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $enyenaraikan langkahlangkahkesela#atan

   &: $eningkat #inat

  1 Dala# ku#%ulan #engeleceksecara zigzag #elalui "A5 skitel

  2 $en(aring dala# (arak 5 ? #:- 'ola statik- 'ola leret- Per#ainan gol kecil 5 la0an 5" $enahan dan #ena#%an 'ola

  yang dikuis

  P$

  TKP

  1>

  (%0 A-!". #%4 A-!". %014&

  1

  PK: 1 Kesihatan diri dan

  keluarga1.- Kekeluargaan- &s%ekas%ek

  kehidu%an'erkeluarga

  K: $e#'incangkan nilainilai yanag

  %erlu dala# kehidu%an'erkeluarga

   &: ,ayangi keluarga

  1. *oru#

  2. $encari dan #e#'entangkan'ahan A ta(uk B,ayangi KeluargaB

  K

  P&K

  2

  PJ:2 Ke#ahiran2.1 Per#ainana. oki- ndangundang dan

  %eraturan-  &s%ekas%ek

  kesela#atan

  P: $elakar ga#'ara(ah %adang hokiK: $enyenaraikan undangundang

  dala# %er#ainan hoki &: Keyakinan dan kesedaran

  #e#atuhi undangundang dan%eraturan

  1 $elakar A #engisi ukuran %adanghoki %ada ga#'ara(ah yangdisediakan.

  2 Per'incangan- ndangundang4 %eraturan dan

  as%ek kesela#atan- *olio Per#ainan hoki

  *olio

  K

  P&K

  7

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  8/28

  1?

  (%+ A-!". #01 M)" %014&

  1

  PJ : J/&7 ,;

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  9/28

  21

  (1 M)" #%% M)" %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiranc.,e%ak takra0

   $eni#ang $engu#%an

  P: $elakukan ke#ahiran#eni#ang dan #engu#%andengan teknik yang 'etul dan'erkesan.

  K: $engenal %asti taha% ansur

  #a(u ke#ahiran #eni#ang &: Keyakinan diri

  1. $elakukan ke#ahiran #eni#angsecara 'er%asangan2.$engenal%asti kesalahan u#u#se#asa #eni#ang dan#e#'etulkannya

  TKPK

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran,e%ak takra0

    $ere(a#  $enghadang

  P: $elakukan ke#ahiran#ere(a# dan #enghadangdengan teknik yang 'etul dansela#at

  K: $enyatakan otototot uta#ayang digunakan dala# %er#ainanse%ak takra0

   &: eker(asa#a

  1.$elakukan ke#ahiran #ere(a# dan  #enghadang2.Per#ainan kecil

  TKP

  22 2"CUTI PERTENGAHAN TAHUN (% MEI # 14 JUN %014&

  25

  (15 Jn #1$ Jn %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahirane. ,e%ak takra0

   $enanduk

  P: $elakukan ke#ahiran #enandukdengan

  teknik yang 'etul dan 'erkesan.K: $engenal %asti taha% ansur

  #a(u ke#ahiran #enanduk &: Keyakinan diri

  1. $elakukan ke#ahiran#enanduk :

  2. 'er%asangan-. 'erku#%ulan + - 5 )". $engenal%asti kesalahan

  u#u# se#asa #enandukdan #e#'etulkannya

  TKP

  K

  2

  PK: 2

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  10/28

  29

  (%% Jn #%' Jn %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiranc.,e%ak takra0

   ndangundang dan%eraturan

  &s%ekas%ek

  kesela#atan

  P: $engga'ungkan ke#ahiran asasdala#

  %er#ainan dengan 'etul dan sela#atK: $enyatakan undangundang dan

  %eraturan asas dala# %er#ainan se%ak

    takra0 &:

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  11/28

  2>

  (%$ Jn #0 J.a" %014

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran5. Pendidikan

  %ergerakana.

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  12/28

  2?

  (0' J.a" #10 J.a" %014&

  1

  PJ: 2 Ke#ahiran2.- Pendidikan

  Pergerakana. Tekan tu'i4 te%uk

  tangan dari dua tingkat%eti lo#'ol2.5.1 Tekan4 te%uk tangan2.5.2 !arian dua atau tigalangkah dengan sokongantangan atas %eti lo#'ol4ke#udian lon(ak naik keatas %eti lo#'ol lalu#encangkungAa'.

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  13/28

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.- PendidikanPergerakana.

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  14/28

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.- Pendidikan

  Pergerakana.

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  15/28

  2

  PJ: 2 Ke#ahiran2.- PendidikanPergerakan+a)

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  16/28

  2

  PJ KECERGASAN".2 Kecergasan *izikal  Dayatahan

  Kardiovaskular 

    !atihan !itar 

  P: $elakukan latihan litar dengan teknikyang 'etul dan sela#at di sa#%ing#eningkatkan DTK.

  K: $enyatakan kaitan siste# %engaliran

  darah dan (antung.

   &: $eningkatkan kesedaran tentang%entingkya DTK dala# sukan dan aktivitiharian.

  1. $elakukan aktiviti latihanlitar dengan 'etul dansela#at.

  2. $e#'incangkan kaitan

  siste# %engaliran dan (antung.

  TKP

  K

  -2

  (0 O23 #0+ O23 %014&

  1

  PJ 1 KECERGASAN1. Kecergasan

  *izikal2. Daya tahan

  Kardiovaskular   er(alan %antas

  P: $elakukan aktiviti 'er(alan %antasdengan teknik yang 'etul dan sela#at disa#%ing #eningkatkan DTK.

  K: $enyatakan kaitan siste# %engalirandarah dan (antung.

   &: $eningkatkan kesedaran tentang%entingkya DTK dala# sukan dan aktivitiharian.

  1. er(alan %antas ulang alikdala# (arak 5== $

  K

  2

  PJ 1 KECERGASAN2." Kecergasan *izikal- Daya tahan

  Kardiovaskular   Kesan dan

  Ke%entingan:  +i) ,iste# %engaliran

  darah  +ii) Dayatahan

  kardiovaskulardala# sukan dankegiatan harian.

  P: $enyatakan kaitan antara siste#%engaliran dan (antung.

  K: $enghuraikan kesan fisiologi hasildari%ada DTK.

   &: Kesedaran.

  1. $e#'incangkan kaitan antara  siste# %engaliran darah dan  (antung dala# aktiviti DTK.

  2. $e#'incangkan kesan fisiologi  hasil dari%ada latihan DTK.

  K

  P$

  UJIAN SEGAK

  16

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  17/28

  --

  (10 O23 #14 O23 %014&

  1

  PK : 2

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  18/28

  2

  PJ 1 KECERGASAN1.- Kecergasan *izikal- Kekuatan kaki- !unge- !eg Curl

  - !eg ;Gtension

  P: $elakukan aktiviti kekuatan ototdengan cara yang 'etul dansela#at

  K: $engenal%asti faedah dan kesan

  latihan kekuatan otot ke ataslatihan.

   &: Ker(asa#a.

  1 $elakukan latihan kekuatan otot dengancara yang 'etul dan sela#at.

  2 $e#'incangkan faedah dan kesan latihankekuatan secara 'erku#%ulan.

  TKP

  K

  -5

  (%4 O23 #% O23 %014&

  1

  PK : 2

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  19/28

  -9

  (1 O23 #04 S)-)*)! 

  %014&

  1

  PJ : - Kesukanan1. Pengurusa

  n sukandan %er#ainan

  i.Dasar ,ukan 7egara

  + D,7 ) ,ukan untuk se#ua ,ukan untuk #assa ,ukan untuk

  kece#erlangan

  K: $en(elaskan #aksud Dasar,ukan

  7egara $enghuraikan #aksud  sukan untuk kece#erlangan

   &: Kesedaran tentang %entingnya

  sukan

  1. $e#'incangkan %eranan Dasar ,ukan7egara2. $engklasifikasikan (enis(enis sukan

  P&K

  K

  2

  PJ : - Kesukanan-.1 Pengurusan sukan

  dan %er#ainanii.$a(lis ,ukan ,ekolahsekolah $alaysia+$,,$)iii.Teknologi #aklu#at

  dala# sukan

  K: $e#'incangkan su#'angan$,,$ ke arah #enca%ai Dasar,ukan 7egara

   &: Kesedaran

  1. $e#'incangkan %eranan $,,$ danteknologi #aklu#at dala# sukan

  K

  P&K

  ->

  (0+ S)- #11 S)- %014&

  1 PK : 2

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  20/28

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  21/28

  "=

  (% S)- #0% O6 %014&

  1 PK : - K;;6,/&7D&7K;,;!&$&T&7P;6,;K/T&6&7Kesela#atan

  +a) &kta dan ndangundang+') &kta Hanita dan

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  22/28

  2PJ : 2 K;$&/6&72.- PendidikanPergerakan+c)

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  23/28

  2 PJ : 2 K;$&/6&72.- PendidikanPergerakan+c) : Kesedaran%erkaitan dengan oranglain.>.1 ergerak 'er'agai'agai cara'er%asangan

  P: $elakukan aktiviti dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $engenal %asti taha% ansur #a(use'elu# ke#ahiran se%enuhnya

  dilakukan.

   &:$engenal%asti ko#%onenkecergasan yang dia%likasikandala# acara gi#nastik %endidikan.

  Kege#'iraan

  1. $elakukan ke#ahiran 9.- dan >.1 denganteknik yang 'etul.

  2. $e#'incangkan taha% ansur #a(u secara'erku#%ulan.

  -. $e#'incangkan ko#%onen kecergasan

  yang dia%likasikan.

  TKP

  K

  "-

  (1$ O6 #% O6 %014&

  1 PJ : 2 K;$&/6&72.- PendidikanPergerakan+c) : Kesedaran%erkaitan dengan oranglain.>.2 ergerak 'er'agai'agai cara denganrakan secara sentuhan'adan.>.- ergerak 'er'agai'agai cara dala#

  ku#%ulan.

  +i) &s%ekas%ekKesela#atan

  P: $elakukan aktiviti dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $engenal %asti kesesuaianlatihan4 ke#a#%uan4 taha% dankecergasan #urid se#asa#elakukan aktiviti.

   &:Kege#'iraan

  1. $elakukan ke#ahiran >.2 dan >.- denganteknik yang 'etul.

  2. $erancang aktiviti latih tu'i yang sesuaidala# ku#%ulan.

  -. $ena#akan otototot yang terli'at dala#acara gi#nastik %endidikan.

  23

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  24/28

  2 PJ : 2 K;$&/6&7PendidikanPergerakan

  +d) Pergerakan Kreatif +i) Te#a 11 : rientasi

  6uang11.1 Di#ensi 6uang- atas 'a0ah- kiri kanan- hada%an 'elakang11.2 rientasi'er%asangan dan

  'erku#%ulan11.- ,usunan danrutan

  P: $elakukan ke#ahiran%ergerakan kreatif dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $enyatakan as%ek kesela#atan

  se#asa #elakukan aktiviti.

   &:Keyakinan diri

  1. $elakukan ke#ahiran dengan 'etul dansela#at #engikut taha% ansur #a(u.

  2. $e#'incangkan as%ekas%ekkesela#atan.

  TKP

  K

  "-

  (1$ O6 #% O6 %014&

  1 PK : - K;;6,/&7 IK;,;!&$&T&7P;6,;K/T&6&7

  Kesela#atan+a) &kta dan ndangundang+i) &kta Hanita dan

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  25/28

  ""

  (%' O6 #0 O6 %014&

  1 PJ : 2 K;$&/6&72.- PendidikanPergerakan  +d) PergerakanKreatif 

  +i) Te#a 1- : Penaikandari lantai1-.1 Penaikan tan%a

  lo#%atan1-.2 !e%as dari lantai ke  ruang udara1-.- $e#'ina %el'agai

  'entuk di ruang.

  P: $elakukan ke#ahiran%ergerakan kreatif dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $en(elaskan sekurangkurang

  tiga kesalahan yang dilakukan olehrakan se#asa katihan.

   &: $engenal %asti otototot uta#ayang digunakan.Kege#'iraan

  1. $elakukan ke#ahiran %ergerakan kreatif 2. $e#'incangkan kesalahankesalahan

  uta#a yang dilakukan secara'erku#%ulan.

  -. $ena#akan otototot uta#a yang terli'at.

  TKP

  KP

  2 PJ : 2 K;$&/6&72.- PendidikanPergerakan+d) Pergerakan Kreatif +i) Te#a 1- : Penaikandari lantai1-." $elakukan

  %el'agai lakuandaya asas diruang.

  +ii) &s%ekas%ekKesela#atan

  P: $elakukan ke#ahiran%ergerakan kreatif dengan teknikyang 'etul dan sela#at.

  K: $erancang aktiviti latih tu'ike#ahiran asas %ergerakan kreatif.

   &: $engenal %asti kesesuaianlatihan4 ke#a#%uan4 taha% dankecergasan #urid se#asa#elakukan aktiviti.Ker(asa#a dan kege#'iraan

  1. $erancang dan #elakukan aktiviti yangsesuai dengan taha%4 ke#a#%uan dankecergasan #urid secara 'erku#%ulan.

  2. $e#'incangkan latihan yang siste#atikdala# acara %ergerakan kreatif.

  TKP

  K

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  "5

  (0% N37 #0' N37 %014&

  1 PK : - K;;6,/&7D&7 K;,;!&$&T&7 P;6,;K/T&6&7-.1 Kesela#atan+a) &kta dan ndangundang+i) &kta Hanita dan

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  26/28

  2 PJ : K;$&/6&72." 6ekreasi danKesenggangan

  +a) Konse%%erkhe#ahan

  +i) Def inisi%erkhe#ahan+ii) Perlaksanaan

  P:

  K:

   &:

  $endirikan khe#ah 'ersa#asa#a rakan dan guru.$enyatakan konse% rekreasidan %erkhe#ahan.$enyatakan %erlaksanaan

  se'elu#4 se#asa dan sele%as%erkhe#ahan.Kege#'iraan

  1. $endirikan khe#ah.2. $enyediakan folio 'erkaitan dengan

  %erlaksanaan se'elu#4 se#asa dansele%as %erkhe#ahan.

  P&K

  TKP

  /CT

  "5

  (0% N37 #0' N37 %014&

  1 PJ : K;$&/6&72." 6ekreasi danKesenggangan

  a) Konse%%erkhe#ahan+iii) &s%ekas%ekKesela#atan

  P:

  K:

   &:

  $elakukan aktiviti%erkhe#ahan 'ersa#a rakandan guru.$enyatakan %ersediaan a0alse'elu# %erkhe#ahan.$enyatakan %erasaan se#asa#elakukan aktiviti%erkhe#ahanKer(asa#a dan kege#'iraan.

  1. &ktiviti %erkhe#ahan secara'erku#%ulan.

  2. $e#'incangkan as%ekas%ekkesela#atan se#asa aktiviti%erkhe#ahan.

  -. $ela%orkan %engala#an aktiviti%erkhe#ahan.

  K

  TKP

  2 PJ : - K;,K&7&7-.2 Ker(aya Dala#,ukan

  •  atur 

  • ,e#i

  %rofesional

  • Profesional

  K:

   &:

  $enyatakan #aksud ker(ayadala# sukan.$en(elaskan #aksud a#atur4se#i %rofesional dan%rofesional.$enyatakan na#ana#a%e#ain %rofesional dan%ros%ek ker(ayanya di$alaysia.Ker(asa#a

  1.$en'incangkan #aksud a#atur4se#i %ro dan %ro secara'erku#%ulan.

  2. $e#'andingkan %ros%ekker(aya seorang ahli sukana#atur dan %ro di $alaysia dan luarnegara.

  K

  Kontekstual

  26

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  27/28

  "9

  (0$ N37 #1 N37 %014&

  1 PK : - K;;6,/&7D&7

  K;,;!&$&T&7P;6,;K/T&6&7

  Pertolongan Ce#as

    +a) Kecederaanantu $ula  +i) Prinsi% dan%rosedur ;.C.C  ECC - ExternalCardiac

  Compression

  P:

  K:

   &:

  $elakukan %rosedur 'antu#ula ;.C.C$enyatakan #aksud ;.C.Cdala# %ertolongan ce#as.$enerangkan %rosedur ;.C.C

  Tanggung(a0a'.Tolong#enolong

  1. Tun(uk cara2. Per'incangan

  K

  TKP

  2 PJ : - K;,K&7&7-.- /suisu Dala# ,ukan  +a) /su %olitik dala#sukan dan

  %er#ainan.

  K:

   &:

  $enyatakan #aksud %olitikdala# sukan dan %er#ainan.$engenal %asti isuisu %olitikdala# sukan dan %er#ainan.$enyatakan %engaruh %olitikdala# sukan dan %er#ainan.Tanggung(a0a'

  1. $e#'incangkan #aksud dan isuisu %olitik dala# sukan dan%er#ainan secara 'erku#%ulan.

  2. $e#'incangkan %engaruh%olitik dala# sukan dan%er#ainan.

  K

  TKP

  ">

  (1' N37 #%0 N37 %014&

  1 PJ : - K;,K&7&7-.- /suisu Dala# ,ukan  +a) /su %olitik dala#sukan dan

  %er#ainan  +') Patriotis#e

  K:

   &:

  $enghuraikan kesan danaki'at %olitik dala# sukandan %er#ainan.$enyatakan unsurunsur%atriotis#e dala# sukan dan%er#ainan.Tanggung(a0a' dan cinta7egara

  1. $e#'ahaskan kesan dan aki'at%olitik dala# sukan dan%er#ainan.

  2. $e#'incangkan unsurunsur%atriotis#e dan ke%entingannyadala# sukan dan %er#ainan.

  TKP

  K

  2 PJ : - K;,K&7&7

  -." ;tika  +a) Personaliti  +') Dis%lin Diri  +c) Dis%lin dala#,ukan

  K:

   &:

  $enyatakan #aksud etika

  dan %ersonaliti ahli sukan.$enyatakan ke%entingan%ersonaliti diri dan dis%lin diriuntuk #enca%aikece#erlangan sukan.Dis%lin Diri

  1. $e#'incangkan %ersonaliti yang

  %erlu ada %ada ahli sukan.2.$e#'ahaskan ke%entingan dis%lin

  diri untuk #enca%ai kece#erlangandala# sukan.

  K

  TKP

  CUTI AKHIR TAHUN (%1 NOV %014 # 1 DISEMBER %014&

  27

 • 8/18/2019 Rpt Pjpk t4

  28/28

  28