rpt pjpk kssr

of 46 /46
RANCANGAN T AHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR T AHUN 1. MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN 1 Konsep Pergerakan Unit 1 : Kesedaran Tubuh Badan. Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1.1 .1 Mel akukan per ger akan yan g melibatkan kesedaran tubuh. 2.1 .1 Men gen al pa sti kesedar an tu buh dari segi bentuk, imbangan, permindahan berat badan, layangan dan pendaratan .1.1 Menyat akan dan membuat persedian diri sebelum, semasa dan selepas melakukan akti!iti Pendidikan "asmani. 1. Membentuk Badan. 2. #kti!iti $mbangan. %. Pemindahan berat badan.  &. # kti!iti layangan . Permai nan ke'il . 2 Konsep Pergerakan Unit 2 : Kesedaran (uang Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1.1 .2 Mel akukan per ger akan yan g melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbe)a 2.1. 2 Mengenal pasti r uang diri 2. 1. % Mengenal pa sti r uang am .2.1 Memperlih atka n rasa seronok melakukan akti!iti baru dalam Pendidikan "asmani dan bersedia menerima 'abaran 1. Bergerak dalam ruang besar 2. Bergerak dalam ruang ke'il. 3. Berlari )ig )ag 4. Pergerakan ke pelbagai arah. 5. Permainan ke'il * Burung +alam angkar- Konsep Pergerakan Unit % : #rah Pergerakan dan aluan. Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 1.1.& Menukar arah dari depan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, ira ma da n isyarat. 2.1.&. Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, depan ,  belakang ,atas dan ba/ah. .%.1 Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa melakukan akti!iti 0i)ikal 1. Me mandu kereta 2. Bergerak dalam gelung besar %. #n ak k angg ar u &. alan gan . Persemb ahan : r eka 'ipta dan bergerak. DISEDIAKAN OLEH : JPNT 

Author: ainrosham

Post on 13-Apr-2018

287 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  1/46

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 1.

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  1Konsep PergerakanUnit 1 : Kesedaran Tubuh

  Badan.

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.1 Melakukan pergerakan yangmelibatkan kesedaran tubuh.

  2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuhdari segi bentuk, imbangan,permindahan berat badan, layangandan pendaratan

  .1.1 Menyatakan dan membuatpersedian diri sebelum, semasa danselepas melakukan akti!itiPendidikan "asmani.

  1. Membentuk Badan.2. #kti!iti $mbangan.%. Pemindahan berat

  badan. &. #kti!iti layangan

  . Permainan ke'il.

  2Konsep PergerakanUnit 2 : Kesedaran (uang

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.2 Melakukan pergerakan yangmelibatkan kesedaran ruang diri,

  ruang am dan batasan ruang dalampelbagai arah dan aras yangberbe)a

  2.1.2 Mengenal pasti ruang diri2.1.% Mengenal pasti ruang am.2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran

  1. Bergerak dalam ruangbesar

  2. Bergerak dalam ruangke'il.

  3. Berlari )ig )ag4. Pergerakan ke

  pelbagai arah.5. Permainan ke'il *

  Burung +alamangkar-

  Konsep PergerakanUnit % : #rah Pergerakan

  dan aluan.

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.& Menukar arah dari depan kebelakang dan kiri ke kanan

  mengikut tempo, irama danisyarat.

  2.1.&. Mengenal pasti arahpergerakan kiri, kanan, depan ,

  belakang ,atas dan ba/ah..%.1 Berkomunikasi antara murid

  dengan murid semasamelakukan akti!iti 0i)ikal

  1. Memandu kereta

  2. Bergerak dalamgelung besar

  %. #nak kanggaru&. alangan. Persembahan : reka

  'ipta dan bergerak.

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  2/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  % Konsep PergerakanUnit & : Pelbagai Kela7uan

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pergerakandalam pelbagaikela7uan

  .

  .2.2 Mekakukan pergerakan yangberbe)a kela7uan berdasarkantempo, irama dan insyarat.

  .2.% Mekakukan pergerakan yangberbe)a antara perlahan denganpantas, ringan dengan berat danlembut dengan kuat.

  2.1.& Mengenal pasti arah pergerakankiri, kanan, belakang depan atasdan ba/ah

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Bergerak perlahandan pantas.

  2. Bergerak ringan danberat

  %. Bergerak lembut dankuat

  &. Permainan ke'il*umba Bergerak-

  .

  Pergerakan okomotorUnit : Ber7alan

  Fokus : Berkebolehanmelakukankemahiran ber7alan

  1.2.1 Melakukan pergerakan ber7alan.2.1.& Mengenal pasti arah pergerakan

  kiri,kanan,depan belakang, atasdan ba/ah..2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalam P"dan bersedia menerima 'abaran

  1. Melakukan

  pergerakan ber7alanse'ara bebas2. Ber7alan .%. Permainan ke'il

  *Ber7alan Melepasialangan-

  & Pergerakan okomotorUnit 8 : Men'ongklang

  9galloping

  Fokus : Berkebolehanmelakukanpergerakanmen'ongklangdengan lakuan yangbetul.

  1.2.1. Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor dan bukan lokomotor.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Men'ongklang bebas2. Meniru pergerakan

  ketua%. Men'ongklang laluan

  )ig;)ag&. Permainan ke'il* Menembak Kuda-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  3/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  Pergerakan lokomotor Unit

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  4/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  8 Pergerakan lokomotor Unit 1? : Melompat ebelah

  Kaki 9opping

  Fokus :Berkebolehan melaku @kan pergerakanmelompat sebelah kakidengan betul.

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani danbersedia menerima 'abaran.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araBerpasangan

  1. aga ayam2. Melompat setempat%. ompat tinggi&. Melompat satu kaki

  melepasi tali. Permainan ke'il

  *Ketingting Berganti;ganti-

  .

  Pergerakan lokomotorUnit11 : Melon7ak 9eaping

  Fokus : Berkebolehan

  melakukanpergerakanmelon7ak denganlakuan yang betul.

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanokomotor dan bukan lokomotor.

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  1. Melon7ak sebelahkaki.

  2. Melon7ak melepasi tali%. Melon7ak melepasi tali

  berturutan

  &. Permainan Ke'il*Menyeberangiungai-

  < Pergerakan lokomotor Unit 12 : Menggelongsor

  Fokus :Berkebolehan

  melakukan pergerakanmenggelongsor denganlakuan yang betul.

  .

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor dan bukan lokomotor.

  2.2.% Membe)akan pergerakan

  lokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo.2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  1. Bergerak dalambulatan.

  2. Menggelongsorindi!idu

  %. Menggelongsor

  kumpulan&. Permainan ke'il*3alah Pan7angUbahsuai-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  5/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  Pergerakan lokomotorUnit 1% : okomotor

  Berirama

  Fokus :Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanlokomotor denganlakuan yang betulmengikut irama.

  1.2. Melakukan pergerakan lokomotormengikut irama

  2.2.2 Mengenal pasti pergerakanlokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  .%.1 Berkomunikasi antara muriddengan murid semasa melakukanakti!iti 0i)ikal.

  1. Bergerak mengikutdetik

  2. Berpasanganmengikut detik

  %. Bulatan besar&. Persembahan

  *Pergerakanlokomotor-

  .

  > Pergerakan lokomotor

  Unit 1% : okomotorBerirama

  Fokus :Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakan lokomotorasas dengan lakuanyang betul mengikutirama

  1.2. Melakukan pergerakan lokomotor

  mengikut irama2.2.2 Mengenal pasti pergerakanlokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPend. "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araberpasangan

  1. 6abaran tali

  - Bentuk geometri- Bentuk huru0- Bentuk number- Melepasi tali

  2. okomotor berirama%. Persembahan

  *bentuk tali danbergerak-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  6/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  1? Pergerakan bukan lokomotor Unit 1 : Meregang,

  Menolak dan Menarik

  Fokus :Berkebolehanmelakukan akti!itimeregang,menolakdan menarik denganlakuan yang betul.

  1.%.1 Melakukan pergerakanmeregang otot menolak danmenarik anggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araberpasangan

  1. Meregang2. Menarik%. Menolak&. &. Menolak,menarik

  dan meregang. Permainan ke'il

  *Putaran 3elung-.

  Pergerakan bukan lokomotorUnit 1= : Membongkok +an

  MenghayunFokus :

  Berkebolehanmelakukan akti!itimembongkok danmenghayun denganlakuan yang betul.

  1.%.1 Melakukan pergerakan meregangotot menolak dan menarikanggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .%.1 Berkomunikasi antara muriddengan murid semasamelakukan akti!iti 0i)ikal.

  1. Membongkok2. Menghayun%. (e0leksi berpasangan&. Permainan ke'il

  * Bol-a 6elah Kaki

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  7/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  11 Pergerakan bukan lokomotor Unit 18 : Mengilas +an

  MemusingFokus :

  Berkebolehanmelakukan akti!itimengilas danmemusing denganlakuan yang betul

  1.%.1 Melakukan pergerakan meregangotot menolak dan menarikanggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araBerkumpulan

  1. Mengilas tangan danbadan

  2. Mengilas.%. Memusing&. Permainan ke'il

  *iapa 6epat-

  Kemahiran beriramaUnit 2? : Tarian $tikFokus :

  Berkebolehanmelakukan pelbagaikemahiran pergerakanmengikut irama.

  1..1 Meniru pergerakan pelbagai /atakmengikut irama.

  2.&.1 Mengenal pasti pergerakan yangditiru daripada pergerakanpelbagai /atak mengikut irama.

  .%.1 Berkomunikasi antara muridsemasa melakukan akti!iti 0i)ikal.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Tarian $tik2. Tarian lagu%. Persembahan

  *Tarian $tik-

  12 Pergerakan bukan lokomotor Unit 1< Mengimbang +an MeringkukFokus :

  Berkebolehan

  melakukan akti!itimengimbang danmeringkuk denganlakuan yang betul

  1.%.1 Melakukan pergerakan meregangotot menolak dan menarikanggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya dengan

  rakan dan ob7ek2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan.

  1. Mengimbang badan2. $mbangan tapak luas

  dan ke'il%. $mbangan anggota

  badan&. Meringkuk

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  8/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  1% Pergerakan bukan lokomotor Unit 1> Pergerakan Bukan

  okomotor BeriramaFokus : Berkebolehan

  melakukan pelbagaipergerakan bukanlokomotor denganlakuan yang betulmengikut irama

  1.%.% Melakukan pergerakan bukanlokomotor mengikut irama.

  2.2.% Membe)akan pergerakanlokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan.

  1. Menyanyi danbertepuk tangan

  2. Pergerakan bukanlokomotor mengikutdetik

  %. Persembhan*Bulatan Berirama *

  1&

  Kemahiran beriramaUnit 21 : $ o!e My BodyFokus :

  Berkebolehanmelakukan pelbagaikemahiran pergerakanmengikut irama

  1..1 Meniru pergerakan pelbagai /atakmengikut irama.

  2.&.1 Mengenal pasti pergerakan yangditiru daripada pergerakanpelbagai /atak mengikut irama.

  .%.1 Berkomunikasi antara muridsemasa melakukan akti!iti 0i)ikal.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalam

  1. Menyanyi lagu2. Tarian tanpa mu)ik%. Tiru saya&. Persembahan

  *6ipta endiri

  Kemahiran beriramaUnit 22 : Tarian ka0Fokus :

  Berkebolehanmelakukan pelbagaikemahiran pergerakan

  mengikut irama

  1..1 Meniru pergerakan pelbagai /atakmengikut irama.

  2.&.1 Mengenal pasti pergerakan yangditiru daripada pergerakanpelbagai /atak mengikut irama.

  .%.1 Berkomunikasi antara muridsemasa melakukan akti!iti 0i)ikal.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalam

  1. 6abaran ska02. #ksi burung%. Persembahan

  *Tarian ka0-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  9/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  1Manipulasi alatanUnit 2% A Balingan Ba/ah

  Tangan.

  Fokus : Berkebolehanmelakukan kemahiran

  balingan ba/ahtangan denganlakuan yang betul

  1.&.1 Melakukan balingan ba/ahTangan.

  1.&.% Menangkap atau menerima ob7ek yang dilontar perlahan dengan

  lakuan yang betul.2.%.1 Mengenal pasti 'orak pergerakan

  yang melibatkan kemahiranbalingan ba/ah tangan

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalam

  1. ambung dan tangkap2. ambung dan tangkap

  pundi ka'angberpasangan

  %. ambung dan tangkapmelepasi tali

  &. Permainan ke'il*ambung Tangkap-

  1=

  Manipulasi alatanUnit 2& A Balingan #tas

  Kepala

  Fokus : Berkebolehanmelakukan kemahiran

  balingan atas kepaladengan lakuan yangbetul

  1.&.2 Melakukan balingan atas kepala2.%.1 Mengenal pasti 'orak pergerakan

  yang melibatkan kemahiranbalingan ba/ah tangan

  .1.% Mematuhi arahan guru danmengenal peraturan keselamatandi tempat melakukan akti!iti.

  .2.2 Menerima 'abaran kemenangandan kekalahan dalam permainan

  1. Mengena sasaran2. Berapa 7auh%. Balingan ke sasaran&. Permainan ke'il

  *Pertandingan BalingPundi Ka'ang-

  Manipulasi alatanUnit 2 A Balingan #tas

  Kepala

  Fokus : Berkebolehanmelakukan kemahiran

  balingan atas kepaladengan lakuan yangbetul

  1.&.2 Melakukan balingan atas kepala2.%.1 Mengenal pasti 'orak pergerakan

  yang melibatkan kemahiranbalingan ba/ah tangan

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPend. "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  1. Melantun bola kepadarakan

  2. Baling bola ataskepala

  %. Permainan ke'il*Pin Ball Bulatan-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  10/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  18

  Manipulasi alatanUnit 2= A Menangkap Bola

  Fokus : BerkebolehanMenangkap atauMenerima ob7ek yangdilontar perlahandengan lakuan yangbetul

  1.&.& Menangkap dan menerima ob7ekyang dilontar perlahan denganlakuan yang betul.

  2.%.& Menyatakan kedudukan 7ari dantangan yang betul semasamenangkap atau menerima bola.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araBerpasangan

  1. Menangkap bola2. Menangkap bola

  bergolek%. Menangkap bola yang

  melantun&. Menangkap bola yang

  dilambung.. Permainan ke'il

  *#nak Monyet-

  1.1 Mematuhi peraturan dalam air.1.>.2 Melakukan kemahiran

  keyakinan dalam air : masuk ke dalam air, berdiri, dan

  ber7alan di dalam air.2..2 Melakukan kemahiran keyakinandalam air : #pungan Tiarap

  2.

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  20/46

  bersedia menerima 'abaran.

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  %&

  Konsep : #sas #kuatikUnit &8 : un'ur

  Fokus : Berkebolehanmelakukankemahiran lun'urdengan lakuanyang betul.

  1.>.2 Melakukan kemahiran keyakinandalam air : un'ur

  2..2 Melakukan kemahiran keyakinandalam air : un'ur

  2.

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  21/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  Konsep : Ke'ergasanUnit &> : Memanaskan

  badan 92Fokus : Berkebolehan

  melakukanpelbagai 7enisakti!iti yangbolehmeningkatkansuhu badan danotot,kadar

  perna0asan dankadar nadi.

  %.1.1 Melakukan pelbagai 7enis akti!itiseperti ber7alan,berlari danregangan yang bolehmeningkatkan suhu badan danotot.kadar perna0asan dan kadarnadi.

  &.1.2 Mengetahui kedudukan danurutan akti!iti memanaskan danmenye7ukkan badan dalammelakukan akti!iti 0i)ikal.

  &.1.% Mengetahui keperluan

  memanaskan dan menye7ukkanbadan.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti kumpulan.

  1. 6apai a/an

  2. Patung kain

  %.unges ke sisi

  &. epara 'angkung

  . Kipas kapal terbang

  =."antungku

  %=

  Konsep : Kapasiti #erobikUnit ? : "antungku ihatFokus : Berkebolehan

  melakukan akti!itiyang membinakapasiti aerobik.

  %.2.1 Melakukan akti!iti berterusandalam 7angka masa yangditetapkan.

  &.2.1 Mengetahui 7antung sebagaiorgan yang penting dalam badan.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti dalamkumpulan.

  1. Permaianan ke7armenge7ar

  2. Pergerakan beralun

  %. Permainan ke'il

  ; memukat ikan

  Konsep : Kapasiti #erobikUnit 1 : "antungku #kti0

  Fokus : Berkebolehanmelakukanakti!iti yangmeningkatkan

  %.2.1 Melakukan akti!iti berterusandalam 7angka masa yangditetapkan.

  &.2.2 Menyatakan hubungan antara7antung dengan paru;parusemasa melakukan akti!iti 0i)ikal.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronok

  1. Berlari ikut bentuk

  2. Melompat

  %. Permainan ke'il * Tiga serangkai-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  22/46

  kapasiti aerobik. melakukan akti!iti dalamkumpulan.

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  %8

  Konsep : Kapasiti #erobik

  Unit 1 : "antungku #kti0Fokus : Berkebolehan

  melakukanakti!iti yangmeningkatkankapasiti aerobik

  %.2.1 Melakukan akti!iti berterusan

  dalam 7angka masa yangditetapkan.

  &.2.% Menyatakan senaman yang bolehmenguatkan 7antung.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araberpasangan.

  1.enamrobik

  Konsep : Kapasiti #erobikUnit 2 : "antungku 6ergas

  Fokus : Berkebolehan

  melakukanakti!itiyang membinakapasiti aerobik.

  %.2.1 Melakukan akti!iti berterusandalam 7angka masa yangditetapkan.

  &.2.% Menyatakan senaman yang boleh

  menguatkan 7antung..&.2 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti dalamkumpulan.

  1. Berlari dan lompat bintang

  2. 6uit sakit

  %. ompat putaran tali

  &. Permainan ke'il; "antungku 'ergas

  % : Badan aya

  Fokus : Mengenal pastikomposisi danbentuk badan.

  %..1 Mengukur ketinggian danmenimbang berat.

  &..1 Mengenal pasti komponen dalambadan iaitu tulang,otot,organ,tisudan lemak.

  &..2 Mengenal bentuk badankurus,sederhana dan berlebihanberat badan.

  .%.1 Berkomunikasi antara muriddengan murid semasa melakukanakti!iti 0i)ikal.

  1. 6ara mengukur beratdan tinggi.

  2. Mengukur dalamkumpulan.

  %. Permainan ke'il

  - iapa tinggi siapaberat.

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  26/46

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR TAHUN 1

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  1

  TAJUK : KESIHATAN DIRI DANREPRODUKTIF

  1.1 Me!"!# !$%e& '(#&!))e)! *! %e+e%,!.

  1.1.1 Mee!)# /!"!#!0,/,"- &e%!)! /!*!0!! &! *!e#0!).

  1. N!#!2. P!e+&! %$0e+ /!"!#!

  0,/," /!*!.3. Be+$!) !!/4. Le/!+! Ke+!.

  1.C0" BBM: C* )!, P$0e+

  2.EMK:

  2 1.1.2 Be+&!0! TIDAK6JANGAN&e%!*! $e0,"! 0#*!&$e)!!0.

  1. Me!%!) &!* !/!+e#&,0 !0#!.

  2. Pe+/#7!! !$%e& '(#&!))e)! *! %e+e%,!.

  3. Pee+!! ,+, ee!#$e0,"! $e)!!0 *! 0#*!&$e)!!0.

  4. Le/!+! &e+! ee!)%!$0# $e0,"! $e)!!0 *!0#*!& $e)!!0.

  5. Ke!"#+! /e+&!0! TIDAK!0!, JANGAN &e%!*!$e0,"! 0#*!& $e)!!0.

  8. N!#! )!, 9T#*!& B)e"Se0,".

  1.C0"BBM : K!* !/!+ L#+#& )!,.

  2.EMK:

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  27/46

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  3 1.2 Mee0!",# %e!!!&e/e+$#"! *#+#.

  1.2.1 Me!"!#&e%e0#! e!!&e/e+$#"! *#+#.

  1.2.2 Me!! &e/e+$#"!*#+#- &e%!)! /!*!0!! &! *!e#0!) *e! 7!+!!*# ! /e0,).

  1. E*!+! )e/!+! &e+! 1.2. Pee+!! &e%e0#!

  e!! &e/e+$#"! *#+#.

  3. Be+$!) !!/ 0e0!0!,&.

  4. Pe+/#7!! 7!+! e!!&e/e+$#"! *#+# ! /e0,).

  5. E*!+! )e/!+! &e+! 2 ;3.

  1.C0"BBM : Pe+!#!

  !(e

  2.EMK:

  4 1.2.3 Me!! &e/e+$#"!0!! *! &! - 7!+!*! !$! e7,7#*e! /e0,).

  1.2.4 Me!! &e/e+$#"!&,&, 0!! *! &!:- 7!+! e/e+$#" *!e0 &,&,*e! /e0,).

  1. Pe+#&$! &,&, ,+#* *!/e+$!) !!/ 0e0!&e/e+$#"! &,&, *!0!!.

  2. B#7! 7!+!e/e+$#"&! 0!! *!&!.

  3. T,,& 7!+! e7,7# 0!!*! &!.

  4. M,+#* e7,7# 0!!*e! /e0,).

  1.C0"BBM : K!* !/!+

  2.EMK:

  5 1.2.5 Me!! &e$#"!0!##: - e$& ##*e! 7!+! !/e0,) *!e,+!&!!&!! ! /)e"e+$!&&! ##.

  1. B#7! 0e0!&e%e0#! e!!&e/e+$#"! ##/e+*!$!+&! !/!+.

  2. M,+#* e)!&,&! !&0#

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  28/46

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  6 1.2.8 Me!! &e/e+$#"!+! e#0!): - 7!+!

  *! !$! e7,7#+! e#0!) *e!/e0,).

  1. S!) !!/ 0e0! !$!*! 7!+! e7,7# +!

  e#0!).2. B#7! ee!# 7!+!

  e/e+$#"&! +!e#0!) *e! /e0,).

  3. Le/!+! &e+!.

  1.C0"BBM :

  B!"!%e7,7# T,!)!

  2. EMK:

  7 1.3 Mee0!",# %e!!!%!&!#! *! !)!0!&e%e+),! *#+#.

  1.3.1 Me!! &e/e+$#"!%!&!#! *! !)!0!&e%e+),! *#+#.

  1. Pe+/!*#! !/!+/,*!& /e+%!&!#! /e+$#"*! /e+%!&!#! &0+.

  2. Ke!) %!$0# !)!0! !

  *#,!&! ,0,&e/e+$#"&! %!&!#!.

  3. M,+#* e!0!&!&e%e0#! e!!&e/e+$#"! %!&!#! *!!)!0! &e%e+),! *#+#/e+*!$!+&! !/!+.

  1.C0" BBM: A)!0!

  &e%e+),! *#+#

  2. EMK:

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  29/46

  8 1.3.2 Mee)!&&! *!+#%!*!/e+&$# !)!0!&e%e+),! *#+# :- $#&!0 /e+,$ ## 0,!)!%!&!#! *!)!%e+!)!0! !&! *!#,.

  1. Pe+!#! &0!& /e+!7,=!/!+ !)!0! &e%e+),!*#+#>

  2. M,+#* /e+&,%,) e#&,0&!* !/!+ ! e+e&!*!%!0 *! ee/,0 !!!)!0! 0e+$e/,0.

  3. M,+#* !0!&! 0e0!!)!0! $!! !*! !"#$%&'!()*& +,+- ,&%+'.

  4. G,+, ee+!&!%e+!)!0! ! 0#*!& /)e"*#&$# *! $e/!/-$e/!/!.

  5. Le/!+! &e+!

  1.C0"BBM : K!* !/!+ K!*#/!$! R!*#

  2. EMK:

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  TAJUK : PEMAKANAN

  1.4 Mee0!",# e#$!&!!"!+#!

  1.4.1 Me#)#" e#$ !&!!"!+#! !/e+&"!$#!0

  1. T,,& 70" %e)/!!#e#$ !&!!.

  2. M,+#* ee!) %!$0# e#$!&!! "!+#! !/e+&"!$#!0

  3. M,+#* ee!+!#&! e#$!&!! /e+& "!$#!0 !)!#

  4. Le/!+! &e+!

  1. C0" BBM: C0"%e)/!!#

  e#$

  !&!!

  2. EMK:

  1/ 1.4.2 Me!!)&!%e!/#)!!&!! ! $e$,!#e#&,0 !&0,

  1. Be+$!) !!/ 0e0!!&0, !&! ,0!!.

  2. Mee!+!#&! !&!!e#&,0 !&0, !&!

  1. C0" BBM: K!*!/!+

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  30/46

  !&! =$!+!%! %!#!&! 0e!" "!+#!&! !)!>

  ,0!!.3. Le/!+! &e+!. 2. EMK:

  11 1.5 Mee0!",# !&!!$e+0!#,! ! /e+$#"

  *!$e)!!0

  1.5.1 Mee0,&! 7#+#!&!!! /e+$#" *!

  $e)!!0.

  1.5.2 Mee)!$&!&e%e0#!!&!! *!#,!! /e+$#" *!$e)!!0.

  1. M,+#* e/!*# 2 &e%#!/!+

  2. M,+#* ee+!&! 7#+# - 7#+#

  M!&!! *! #,!!/e+$#".

  3. M,+#* ee)!$&!&e%e0#!M!&!! *! #,!! /e+$#" *! $e)!!0.

  4. M,+#* ee)!$&! &e$!e!&! !&!! !0#*!& /e+$#".

  5. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!*

  !/!+

  2. EMK:

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  12 1.5.3 Me!!)&! 7!+!e#%! !&!!*! #,! !/e0,)

  1. M,+#* /e+7e+#0! 0e%!0e#%! !&!! *!#,! !/e0,).C0": %e0# $e,&

  !)!+# !&!! *! /e&!$!&!!.2. Le/!+! &e+!3. M,+#* /e+7e+#0! 7!+!

  e#%! !&!! *!#,! ! /e0,).C0" !&!!: /e+/!),0/e+0,*, /e+/,&,$/e+0,0,%

  4. Le/!+! &e+!.

  1. C0"BBM: K!*!/!+

  2. EMK:

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  31/46

  13 1.5.4 Mee*!+#&e%e0#!%e!/#)! !#+ !7,&,%.

  1.5.5 Me!!)&!%e!/#)! !&!!*! #,! !7,&,% /e+$#" *!$e)!!0.

  1. Pe+/#7!! 0e0!&e$! &e%!*! $e$#"!0! #&!&,+! e#,!#+.C0" )e0#" *!"!!$e/e)#0 *! %#0!

  2. Le/!+! &e+!3. Mee+!&! &e%e0#!

  e#, !#+ ! 7,&,%*!)! $e"!+# &e%!*! ,+#*.

  4. M,+#* /e+7e+#0! 0e0!%e!/#)! !&!! *!#,! ! 7,&,%/e+$#" *! $e)!!0.

  5. Le/!+! &e+!

  1. C0"BBM: K!*!/!+

  2. EMK:

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  14

  TAJUK :PEN?ALAHGUNAANBAHAN

  1.8 Mee0!",# %e)/!!#e#$ ,/!0.

  1.8.1 Mee!)# %e)/!!#e#$ ,/!0.

  1. T,,&&! %e0# %e+0)!7e!$ &e%!*! ,+#*.

  2. Be+$!) !!/ 6 $,/!

  1. C0"BBM: Pe0#

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  32/46

  1.8.2 Mee!) %!$0# 0,,!,/!0 *#,!&!.

  1.8.5 Mee*!+#&e%e0#! ,/!0*#$#%! *# 0e%!0

  ! $e)!!0.

  $!+!.3. B#7! 0e0! &e,!!

  /e/e+!%! e#$ ,/!0 *e!,+#*.

  4. B#7! 0e0!&e%e0#! e#%!,/!0 *# 0e%!0 !

  $e)!!0 *e! ,+#*.5. Le/!+! &e+!.8. Pe!!! 6 &e+! +,!".

  %e+0)! 7e!$

  2. EMK:

  15 1.8.3 Mee*!+# /!"!!,/!0 /)e"e/!"!!&!&e$#"!0!:- $!)!" ,!%e!/#)! ,/!0,/!0 ! /e+,/!"!+! +!$! /!, +,%!*! 0!!0 0e%".

  1. B!"!#&! ,+#* &e%!*!/e/e+!%! &,%,)!.

  2. Ke)!$&! ,/!0 &e%!*! 4$0e$e:S0e$e 1 : %#)S0e$e 2 : 7e7!#+S0e$e 3 : &!%$,)S0e$e 4 : &+#

  3. Be+$!) !!/ ee!#,/!0-,/!0 !*#%!e+&!.

  4. Te+!&! /!"!!%e!)!",!! ,/!0 !/e+,/!" !+! +!$! /!,+,%! *! 0!!0 0e%".

  5. Le/!+! &e+!.

  1.C0" BBM: U/!0-,/!0!.

  2. EMK:

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  16 1.8.4 Me!0,"# %+e$&+#%$#*&0+ !%!/#)!e!/#)) ,/!0.

  1. Be+7e+#0! 0e0!%e!)!! $! *!%e!/#)! ,/!0.

  1. C0" BBM: C0"

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  33/46

  1.8.5 Me/e+# $e/!/ ,/!0$e$e+! 0#*!&$e)!!0 ,0,& +!)!#.

  2. Mee)#0# %+e$&+#%$# *&0+/!# 4 e#$ ,/!0 :

  P#)

  K!%$,)

  Ce7!#+

  K+#

  3. Be+$!) !!/ ee!#!&),!0 %!*! %+e$&+#%$#.4. Le/!+! &e+!.

  /e&!$,/!0.

  2. EMK :

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  17

  TAJUK : PENGURUSANMENTAL DAN EMOSI

  2.1 Me!"!# %e+!$!! 2.1.1 Me%!e+&! 1. Pe!#! &0!& /e+!7,. 1. C0" BBM

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  34/46

  %e+!$!! ! *#!)!#$e%e+0# e/#+! $e*#"0!&,0 !+!" *!!),.

  Me/,!0 ee& ,&!/e+*!$!+&! 7!/,0! &!*!/!+ *! ,+#* )!#ee&! %e+!$!!/e+*!$!+&! ee& ,&!.

  2. Me%!e+&! ee&,&! /e+*!$!+&! &!*

  #/!$! %e+&!0!! !*#0,,&&!.

  3. Le/!+! &e+!.

  : K0!&/e+!7,. K!* !/!+ ee&,&!. CD )!,.

  2. EMK :

  18 2.1.2 Me/e(!&! !0!+!&e"e*!& *!&e%e+),!.

  1. Be+$!) !!/.2. Me!/#) &!* !/!+ *!+#

  &0!& #$0e+#.3. Me!$#&! !/!+

  e#&,0 &,%,)!&e"e*!& *! &e%e+),!

  *! /#7!&!.4. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!* !/!+. K0!$0e+#.

  2. EMK :

  1 2.2 Mee0!",# 7!+!e,+,$ %e+!$!!e#&,0 $#0,!$#.

  2.2.1 Me,,& 7!+!e),!"&! %e+!$!!! $e$,!# e#&,0$#0,!$#.

  1. Be+7e+#0! 0e0!%e!)!! e/#+!$e*#" 0!&,0 !+!" *!!), ! *#!)!#.

  2. L!&! /e+%!*,&! &!*!/!+ *! ee&!%e+!$!!.

  3. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!* !/!+.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  35/46

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  2/ 2.2.2 Me,!+!&!&e%e+),! *!&e"e*!& *#+# *e!7!+! ! /e0,).

  1. L!&&! 7!+! e#0!$e$,!0, /!+! *!+#%!*!#/, /!%!.

  2. Be+$!) !!/ ee!#7!+! ! /e0,) e#0!$e$,!0, *!+#%!*! +!)!#.

  3. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  21 2.2.3 Mee*!+# /!"!!&!$#" $!!%ee+#!! +!$!&e%,!! *!&e$e)!!0! !*!)!"!$!$ &e%e+),! e$#.

  1. Be+7e+#0!.2. Be+$!) !!/ /e+*!$!+&!7e+#0! ee!# %e+!$!!.

  3. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!* 7e+#0!.

  2. EMK :

  22 2.2.4 Mee!) %!$0# +!*e!$! ! /)e"*#%e+7!!# *# +,!"

  *! *# $e&)!".

  1. Be+$!) !!/ 0e0! :- O+! 0#!) $e+,!"- O+! ! !*! *#

  $e&)!"2. Pe+/#7!! 0e0!

  +! *e!$! ! /)e"*#%e+7!!#.

  3. Me!0!&! +! !/)e" *#%e+7!!# *# +,!"*! *# $e&)!".

  4. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!*

  #/!$!.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  36/46

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  23

  TAJUK :KEKELUARGAAN

  2.3 Me!"!# *#+# $e*#+#*! !")# *!)! &e),!+!

  6 %e!!.

  2.3.1 Mee!) %!$0# !")#*!)!&e),!+!6%e!!.

  2.3.2 Mee*!+# %e+!!!")# *!)!&e),!+!6%e!!.

  2.3.8 Mee!) %!$0# !")#*!)! +,!".

  1. Be+$!) !!/ 0e0! !")#&e),!+! ! 0#!)/e+$!!.

  2. Me%!e+&!!/!+6%$0e+ &e),!+!.

  3. Me%e+&e!)&! !")#&e),!+! $e*#+#.

  4. Le/!+! &e+! 1.5. Me7e+#0!&! %e+!!

  $e/!!# !!& *! !")#&e),!+! )!#.

  8. Le/!+! &e+! [email protected] Pe!!! 6 &e+! +,!".

  1. C0" BBM:

  P$0e+6!/!+.

  2. EMK :

  24 2.2.3 Me7e+#0!&!&e#$0#e!! *#+# *!!")# *!)!&e),!+!6%e!!.

  1. Be+7e+#0! 0e0!&e#$0#e!! *#+# *!$e0#!% !")# *!)! &e),!+!$e%e+0# !! ,,+ 0!+#&")!"#+ *! "/#.

  2. M,+#* *#%#)#" $e7!+! +!!&,0,& /e+7e+#0!.

  3. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  37/46

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  38/46

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  25 2.3.4 Me"+!0# *#+# #/,/!%! *! !")# *!)!&e),!+!6%e!!.

  2.3.5 Me!/#) !&), #/,/!%! %e!! *!+! *e!$! !/)e" *#%e+7!!#$e/!!# $,/e++,,&! ,0,&e*!%!0 !&),!0.

  1. S#,)!$# 7!+! e,,&&!+!$! "+!0 e#&,0%e)/!!# /,*!! !%!/#)!

  /e+,%!.2. Te+!&! &e%e0#!

  e"+!0# *#+# #/, /!%!*! !")# *!)! &e),!+!.

  3. Pe+/#7!! ee!#$,/e+ ! /)e"*#%e+7!!# $e/!!# +,,&!,0,& e*!%!0&!!&,!0

  4. Le/!! &e+!.5. Pe!!! 6 &e+! +,!".

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  26

  TAJUK : PERHUBUNGAN

  2.4 Mee0!",#%e+",/,! *e!#/, /!%! 6 %e!! !")#&e),!+! +!&! $e/!!*! #*#

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  39/46

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  28 2.4.3 Me!!) %!$0#$e,"! ! $e)!!0*! 0#*!& $e)!!0.

  2.4.5 Me/e+#0!", +!! /)e" *#%e+7!!#!%!/#)! /e+)!&,$e0,"! 0#*!&$e)!!0.

  1. Me%!e+&! !/!+$e0,"! $e)!!0 *! 0#*!&$e)!!0.

  2. Me/e(!&! $e0,"!$e)!!0 *! 0#*!& $e)!!0=)!&! $e$!! !0#!>.

  3. Le/!+! &e+!.4. B#7! 0#*!&! !

  %e+), *#!/#) #&! /e+)!&,

  $e0,"! 0#*!& $e)!!0.

  1. C0" BBM: K!* !/!+.

  2. EMK :

  2 2.4.4 Be+&!0! TIDAK 6JANGAN &e%!*!$e0,"! 0#*!&$e)!!0.

  1. Be+&!0! TIDAK 6 JANGAN&e%!*! $e/!+! $e0,"!! 0#*!& $e)!!0.

  2. Le/!+! &e+!.3. Me!#&! )!, *!

  ee/,0 *e! &,!0%e+&!0!! JANGANTIDAK*! TOLONG*!)! )!,.

  1. C0" BBM: L#+#& )!, R!$!S!!

  2. EMK :

  3/ 2.4.8 Me!!)&! $#&!%/e&e+!$!! *!/e+&$# *e!+! )!#.

  1. Me/e+$#" *! ee!$&e)!$.

  2. Be+$!) !!/ 0e0!,$# !*,!) /e+0,!$ &e)!$*! 70" $#&!%/e&e+!$!!.

  1. C0" BBM: J#$!%,(()e.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  40/46

  3. Mee)e$!#&! #$!%,(()e e#&,0 &,%,)!.

  4. Me%!e+&! "!$#) &e%!*!&e)!$.

  MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL0 EMOSI DAN SOSIALMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  31 2.5 Mee0!",# /,)#. 2.5.1 Mee!) %!$0#%e+/,!0! /,)#.

  2.5.2 Mee!) %!$0#%e/,)# *! !$!.

  2.5.3 Be+0#*!& *e! 7!+!! /e0,) ,0,&e"!*!%# *!e!!# /,)#.

  1. L!&! !&$# /,)#.2. Te+!&! !&$,* /,)#.3. B!!#!! e!0!$# /,)#.4. Pee+!! 7!+!

  e!!# /,)# :

  Se7!+! !+e$# - )!!

  /!)#& Se7!+! %!$# - e)!&&!

  *#+#5. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM: K!* !/!+.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  41/46

  MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  32

  TAJUK : PEN?AKIT

  3.1 Mee0!",# &,!. 3.1.1 Mee*!+# &,!+!#$! !/e+/!"!!.

  3.1.2 Me7e+#0!&! 7!+!

  &,! e+e/!&.

  1. Be+$!) !!/ 0e0!e#$-e#$ %e!.

  2. Pee+!! 0e0! e#$&,! ! ee/!+&!%e! :

  Se)$e! = C#+#0 /#+#0 =/!&0e+#!>

  3. Le/!+! &e+!.4. B!!#!! &,!

  e+e/!&.5. Le/!+! &e+!.8. B!!#!! 7!+!

  ee)!&&! *!+#%!*!!! &,!.

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  33 3.1.3 Me7e+#0!&! 7!+!ee)!& &,!e+e/!&.

  3.1.4 Mee*!+#&e%e0#!e7e!" &,!.

  1. Be+$!) !!/ 0e0! 7!+!&,! e+e/!& :- !#+,*!+! !&!! 0e+*e*!"$e0,"! *! !+,$,0#&!.

  2. J#$! %,(()e.3. Be+7e+#0! 0e0!

  /!!#!! &,!

  1. C0" BBM: J#$!%,(()e. K!*#/!$!.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  42/46

  3.1.5 Me!!)&!&e/e+$#"! *#+#.

  e+e/!&.4. Me!*!&! &!* #/!$!

  %!*! %!%! 0,)#$.5. N!#! )!,

  Me!!)&! Ke/e+$#"!D#+#.

  8. Le/!+! &e+!.

  MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  34 3.2 Mee0!",# %e!/e+! :

  Pe! &,)#0 Pe! 0!! &!

  *! ,),0

  De! $e)$e!

  J!! 7!7#

  3.2.1 Mee!)# %e!/e+!.

  1. Be+$!) !!/ 0e0!&e$#"!0! ,+#*.

  2. Me,%,) !&),!0.3. Pee+!! e#$ %e!

  /e+! /e+%!*,&!!/!+ :

  Pe! &,)#0

  Pe! 0!! &!*! ,),0

  De! $e)$e!

  J!! 7!7#4. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM:

  G!/!+

  2. EMK :

  35 3.2.2 Me7e+#0!&! 7!+!%e! /e+!e+e/!&.

  3.2.3 Mee)!&&! !!%e! /e+!%!*! *#+# &e%!*! +!)!# *! $e/!)#&!.

  1. Pe+/#7!! 0e0!%e)!!+! )!),.

  2. Pee+!! 7!+! %e!/e+! e+e/!&/e+%!*,&! !/!+ :

  Pe! &,)#0

  Pe! 0!! &!

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  43/46

  *! ,),0

  De! $e)$e!

  J!! 7!7#3. B!!#!! ee)!&

  *!+#%!*! %e!/e+!.

  4. Le/!+! &e+!.

  MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  36 3.2.4 Me,,& 7!+!e#0! /!0,! #&!

  0e+*!%!0 !$!)!"&e$#"!0! *!+#%!*!+! ! /)e"*#%e+7!!#.

  1. Be+$!) !!/ 0e0!$#0,!$# &e7e!$!

  /e+%!*,&! !/!+.2. C!+0! !)#+! /e+&!#0!

  )!&!"-)!&!" e#0!/!0,! !%!/#)! /e+)!&,&e7e!$!.

  3. L!&! $#0,!$# &e7e!$!.4. Le/!+! &e+!.

  1. C0" BBM:

  2. EMK :

  37

  TAJUK : KESELAMATAN

  3.3 Mee0!",#&e$e)!!0! *#+# *#+,!" $e&)!" 0!!%e+!#! *! 0e%!0!!.

  3.3.1 Me#%! $e*#+#!! /+ 0e)e!)!!0 $e*#+# $e+0!!! /+ 0e)e*! 0e%!0 &e+! #/,/!%! !0!, %e!!.

  1. Me7e+#0!&! $#0,!$# :

  M,+#* 0e+0#!) /!$

  I/, /!%! )e!0 *!0!e%,0

  2. C0" /e/e+!%! e#$ &!*! e#%! /,0#+!*#+#.

  3. Me!#0&! $#0,!$# *e!&e%e0#! &!*.

  1. C0" BBM: K!* 1. K!*

  %e+%,$0!&!!. K!*

  &&,+#&,),.

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  44/46

  4. Te,/,!) /,0#+! *#+#$e7!+! /e+%!$!!.

  5. Le/!+! &e+!.8. Pe+/#7!! &e%e0#!

  /+! /,0#+! *#+#.

  2. EMK :

  MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANMINGG

  USTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  38 3.3.2 Mee)!& *#+# *!+#%!*!

  +! ! 0#*!&*#&e!)#.

  1. Be+$!) !!/ /e+%!*,&!

  !/!+ $#0,!$# %e7,)#&!&!!&-&!!&.

  2. B!!#!! ee)!&*!+#%!*! *#7,)#&.

  3. T!!! &)#%

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  45/46

  #&! *#$e0," *#0e)!*! *#"#*,.

  +,!".3. Mee*!+&! !/!+

  /!+! /e+/!"!!.4. Mee)!$&! /!+!

  &e%!*! 3 &,%,)! :

  B!"!! !%!/#)! *#$e0,"

  B!"!! !%!/#)! *#0e)!

  B!"!! !%!/#)! *#"#*,5. Pe+/#7!! "!$#) &e+!.

  2. EMK :

  MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARANMINGG

  U STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  41 3.3.5 Me/e+#0!", +!*e!$! !*#%e+7!!# #&!0e+,%! !)!0-!)!0/e+/!"!!.

  1. Be+/#7! 0e0! &e$!$!)!" ,! !)!0 /e+/!"!!! *#%!e+&!.

  2. L!&!" ! %e+), *#!/#)#&! 0e+,%! !)!0 !/e+/!"!!.

  3. Mee!) %!$0# +!*e!$! ! /)e"*#%e+7!!# #&! 0e+,%!

  !)!0 ! /e+/!"!!.

  1. C0" BBM: B!"!$e%e+0#- !7#$%#$!,

  &!7! /!"! %e7,7# *$/.

  2. EMK :

  42 3.3.8 Me" /!0,!*!+#%!*! +! !/)e" e/!0,&e0#&! e!)!#&e7e*e+!! =0e+!$,&

  1. B,#&! $#+e !/,)!$%)#$ *! //!.

  2. Be+$!) !!/ /#)! ! !&!",/,# !/,)!$ %)#$*! //!.

  1. C0" BBM: CD. Pe!# CD.

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  46/46

  %e*e+!!> *!&e7e!$!.

  [email protected] Me,,& 7!+!ee#0! /!0,!$e!$! /e+)!&,&e7e*e+!! = 0e+!$,&

  %e*e+!!> *!&e7e!$!.

  3. Le/!+! &e+!.4. Pe+/#7!! ee!#

  $#0,!$# ! *#!/!+&!.5. L!&! $#0,!$# *e!

  /!0,! ,+,.8. Le/!+! &e+!.

  2. EMK :

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT