bolesti bubrega

Click here to load reader

Post on 19-Apr-2015

517 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Predavanja Iz Klinike Hemije

Bolesti Bubrega Prof dr Violeta DopsajFarmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu2009/2010

1

Simptomi bolesti bubregaPrevalenca bolesti bubrega je mala u odnosu na druge bolesti Bolesti bubrega su hronine i progresivne Veina bolesti bubrega postepeno i nepovratno oteuje funkciju bubrega vodei stanju bubrene slabosti Terminalni stadijum insuficijencije bubrega neminovno vodi dijalizi ili transplantaciji bubrega Samo otkrivanje bolesti bubrega u ranoj fazi moe usporiti napredovanje hroninih bolesti bubrega Bolesti bubrega su najee hronine i veoma esto protiu bez ikakvih tegoba Najee se hronine bolesti bubrega otkrivaju kasno2

Znaci i simptomi poremeene funkcije bubrega1. Simptomi uremije (munina, povraanje, letargija) 2. Poremeaji mokrenja (uestalo mokrenje, nono mokrenje, retencija urina, disurija) 3. Poremeaji zapremini izluene mokrae (poliurija, oligurija, anurija) 4. Promene u sastavu urina (hematurija, proteinurija, bakteriurija, leukociturija, kalkuloza) 5. Bol (nestalni/nekonzistentan simptom) 6. Edemi (hipoalbuminemija, retencija vode i soli)

3

Bolesti bubrega se mogu ispoljiti pojavom karakteristinih simptoma ali su esto asimptomatskeNisu sve bolesti bubrega asimptomatske Simptomi karakteristini za bolesti bubrega i urinarnog trakta: Poremeaj mokrenja Bolovi u predelu bubrega i Pojava edema Dizurija (tegobe pri mokrenju) Uestalo mokrenje, peenje ili bolovi pri mokrenju, promena mlaza mokrae ili oteano pranjenje mokrane beike Zapaljenje mokrane beike, izvodne mokrane cevi (uretre), ii prostate, uveanje prostate, suenje morane cevi, ili spazam materice

4

Poremeaji u zapremini izluenog urina: poliurija, oligurija, anurijaZdrave osobe pri uobiajenoj ishrani i unosu tenosti izluuju oko 1.2 -1.5L urina (normalna diureza) Poliurija: diureza vea od 2L urina dnevno Povean unos tenosti, oboljenja bubreaga, smanjena sekrecija ADH, glukozurija kod dijabetiara Oligurija: diureza do 400 mL urina dnevno Nedovoljan unos tenosti, jako znojenje, prolivi, povraanje, oboljenja bubrega Anurija: diureza manja od 100 mL urina dnevno Znak je tekog oboljenja bubrega ili opstrukcije urinarnih puteva5

Simptomi Bolesti Bubrega: Promena Izgleda Urina I BolSve urin zdrave osobe je bistar i ute boje Nijansa ute boje urina varira zavisno od zapremine izluenog urina Stajanjem urina (posebno na hladnom) moe se pojaviti zamuenje koje je posledica prisustva soli, krvnih elija ili bakterija Boja urina se menja uzimanjem nekih lekova ili namirnica Veinu bolesti bubrega NE prate bolovi (nestalni/nekonzistentni znak) Potmuli, obostrani bolovi u slabinskom predelu sa obe strane kime mogu se javiti kod zapaljenja bubrega razliitog uzroka Bubrena kolika je napad estokih bolova koji polaze od jednog bubrega, pa du mokranog kanala ka unutranjoj strani butine Nastaje najee zbog pomeranja mokranog kamenca u beiku6

Simptomi Bolesti Bubrega: EdemiPojava edema nije uvek znak bolesti bubrega, ve moe biti posledica oboljenja srca, jetre, nekih endokrinih bolesti (titna lezda, nadbubreg), ili u trudnoi, premenstrualno, zbog zastoja limfe, pothranjenosti, primene nekih lekova Otoci bubrenog porekla su bledi, topli i testasti Najee se javljaju na onim kapcima i licu, oko skonih zglobova i na potkolenicama, a mogu se proiriti na celo telo Edemi su posledica hipoalbuminemije i retencije vode i soli7

10 klinikih sindroma za otkrivanje etiologije bolesti bubregana osnovu anamneze, klinike slike, laboratorijskih analiza i razliitih dijagnostikih postupaka (rtg, ultrazvuk, biopsija bubrega)

Sindrom oznaava skup simptoma i znakova koji se ispoljavaju istovremeno ili jedan za drugim i tako udrueni ine odreeni sindrom prepoznatljivim Meutim, istim sindromom se mogu ispoljiti razliite bolesti, zato treba otkriti oboljenje koje je sindrom izazvalo Prepoznat kliniki sindrom je osnova za dalje dijagnostike postupke u otkrivanju etiologije bolesti i postavljanja konane dijagnoze Osnovne laboratorijske analize za prepoznavanje klinikih sindroma 1. Rutinski pregled urina (hemijski pregled i sediment urina) 2. Odreivanje koncentracije kreatinina u serumu, odreivanje klirensa kreatinina 3. Odreivanje koncentracije ukupnih proteina u urinu 4. Bakterioloki pregled urina (urinokultura)8

Kliniki Sindromi U Nefrologiji Sa Glavnim Karakteristikama1. Asimtomatski poremeaji u nalazu urina (proteinurija, eritrociturija, cilindurija, leukociturija) 2. Akutni nefrotski sindrom: hematurija i jo neki znak poremeene funkcije smanjena GF, edemi, oligurija 3. Nefrotski sindrom: proteinurija >3.5 g/24 h (1.73 m2) 4. Akutna insuficijencija bubrega: oligurija/anurija smanjena GF, povean kreatinin u serumu 5. Hronina insuficijencija bubrega: smanjena GF >3 - 6 meeci, povean kreatinin u serumu (mali bubrezi, bubrena osteodistrofija) 6. Urinarna infekcija: broj bakterija >105 ili drugi mikroorganizmi 7. Opstrukciona uropatija: retencija urina, vidljiva opstrukcija 8. Tubulopatije: dokumentovan poremeaj u funkciji bubrega 9. Nefrolitijaza: izmokren kamen/vidljiv na rendgenu, hirurki uklonjen kamen 10. Hipertenzija: povean krvni pritisak9

Broj bolesti bubrega i urinarnog trakta je veliki a klinika slika i laboratorijski nalazi se esto prepliu, teka je klasifikacijaInternistika klasifikacija Imunoloke bubrene bolesti Primarne i sekundarne bolesti glomerula Infekcije urinarnog trakta Tubulointersticijske bolesti bubrega Toksine nefropatije Vaskularne bolesti bubrega Nasledne bolesti bubrega Nefrolitijaza Opstrukcija mokranih puteva Poremeaji inervacije mokrane beike i urodinamike Tumori bubrenog parenhima Adenom i karcinom prostate10

Akutna i hronina insuficijencija bubregaSlabljenje funkcije bubrega moe se desiti brzo, dovodei do sindroma akutne insuficijencije bubrega Ako pacijent preivi akutno stanje, funkcija bubrega se moe normalizovati Hronina insuficijencija bubrega razvija se podmuklo, u toku vie godina, ireverzibilna je i esto dovodi do tzv end-stage bubrene insuficijencije Zavrna faza bubrene insuficijencije (end-stage) neminovno vodi ka dijalizi ili transplantaciji, to je jedini nain da pacijent preivi Najnovije dijagnostiki protokoli bolesti bubrega obuhvataju postupno: Otkrivanje i razlikovanje proteinurije, leukociturije i eritrociturije u diferencijaciji prerenalnog, renalnog i postrenalnog poremeaja

11

Test-traka

Ukupni Tip proteina proteini (g/L)