enzimi bubrega i_likvora

Click here to load reader

Post on 07-Aug-2015

111 views

Category:

Health & Medicine

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Bubreni enzimi Predavanja iz Klinike enzimologije Integrisane akademske studije: medicinska biohemija kolska 2014/2015 godina
 2. 2. Bubreni enzimi Enzimi koji se ne filtriraju u glomerulima ali se oslobaaju iz oteenih tubula Detektuju se u urinu N-acetil--D-glukozaminidaza NAG Alkalna fosfataza Gama-glutamil transferaza Laktat dehidrogenaza Markeri oteenja tubula ? ALP, GGT i LD Nestabilnost u urinu Prisustvo inhibitora u urinu
 3. 3. N-acetil--D-glukozaminidaza N-acetil-B-D-glukozaminidaza NAG Marker visoke molekulske mase Mm 150000 Da Lizozomalni enzim Distribucija Lizozomi bubrega, jetre i plua Visoka aktivnost u elijama proksimalnih tubula Dva izoenzima u urinu: kiseli i bazni Uloga NAG U intracelularnoj degradaciji glikolipida i glikoproteina Marker oteenja tubula
 4. 4. Kliniki znaaj N-acetil--D-glukozaminidaze Ekskrecija NAG je poveana kod: Nefrotskog sindroma Glomerulonefritisa Tubulointersticijalnog nefritisa Trovanja tekim metalima Odbacivanja bubrenog transplantata Dijabetes melitusa (sa ili bez nefropatije) Hipertenzivnih renalnih bolesti Hipertiroidizma Hirurkih intervencija
 5. 5. Metoda odreivanja Spektrofotometrijska metoda Hidroliza supstrata nitrofenil- N-acetilglukozamin Hidroliza supstrata i oslobaanje para-nitrofenola Merenje na 405 nm
 6. 6. Lizozim Lizozim muramidaza N-acetilmuramid glikanhidrolaza Spada u glikozid hidrolaze EC 3.2.1.17 Deluje na membranu bakterija i hidrolizuje 1,4-beta veze izmeu N-acetilmuramske kiseline i N-acetil-D-glukozamina u peptidoglikanima izmeu N-acetilglukozamina u hitodekstrinima Male molekulske mase 14,7 Kda Gen za lizozim - LYZ
 7. 7. Struktura lizozima Primarna struktura Monomer, polipeptidni lanac od 129 ak 5 heliksa, 3 antiparalelne ploe i 4 disulfidne stabilizirajue veze
 8. 8. Struktura lizozima Lizozim je izuvijan u obliku kompaktne globularne strukture sa jednom upljinom na povrini proteina. Polisaharid lizozim intermedijer
 9. 9. Distribucija enzima i funkcija Lokalizacija enzima Saliva Suze U visokoj koncentraciji 3 % od ukupnih proteina Mleko majino Mukus Citoplazmatske granule polimorfonuklearnih neutrofila PMN Nalazi se i u belancetu u velikim koliinama
 10. 10. Mehanizam dejstva lizozima na polisaharide Hidroliza C-O veze izmeu NAM i NAG (N-acetilmuraminske kiseline i N-acetil glukozamina) Aktivnost lizozima zavisi od 2 aminokiseline glutaminske kiseline (Glu 35) i aspartata (ASP52) Glu35 donor protona za glikozidnu vezu Asp52 deluje kao nukleofil i stvara intermedijer
 11. 11. Funkcija enzima Funkcija enzima Razgrauje elijske membrane nekih bakterija posebno gram-pozitivnih Lizozim je odbrana od bakterija
 12. 12. Kliniki znaaj lizozima Lizozim u urinu Marker tubularne funkcije Poveana ekskrecija kod Fankonijevog sindroma Normalan kod nefrotskog sindroma Lizozim u plazmi Poveane vrednosti u inflamaciji i leukemijama lizozim je deo imunog sistema Sniene vrednosti kod bronhopulmonalne displazije dece Sniena sekrecija lizozima u suzama smanjuje protektivnu barijeru na oima konjuktivitis
 13. 13. Enzimi u likvoru Laktat dehidrogenaza LD Beta glukuronidaza Kreatin kinaza CK-BB Neuron-specifina enolaza NSE Glukoza-6-fosfat izomeraza G6PI Alanin aminotransferaza ALT Angiotensinogen konverirajui enzim ACE
 14. 14. LD u likvoru Bakterijski meningitis LD je osetljiviji i raniji marker nego glukoza u likvoru Preklapanje nalaza u bakterijskom i virusnom (aseptinom) meningitisu U sluaju kontaminacije eritrocitima lano pozitivan rezultat LD i kod primarnih tumora CNS i kod irenja meningijalnih metastaza Pre svega poveanje izoenzima LD4 i LD5
 15. 15. Enzimi u likvoru Primarni i metastatski tumori Beta-glukuronidaza Neuron specifina enolaza NSE Glukoza-6-fosfat izomeraza G6PI Alaninaminotransferaza ALT Cerebralna ishemija i meningoencephalitides Poveanje: CK BB i NSE Ishemijsko oteenje mozga Reverzibilno ili permenantno ? CK BB, LD, NSE i ALT
 16. 16. Enzimi u likvoru Angiotenzinogen konvertujui enzim ACE Marker neurolokih promena u sarkoidozi Istovremeno porast i serumskog enzima ACE Diferencijacija od serumskog enzima u sluaju oteenja krvno-modane barijere Odreivanje aktivnosti enzima u likvoru Odreivanje masene koncentracije enzima u likvoru Savremenije metode za odreivanje izoenzima imunohemijskim metodama
 17. 17. Angiotenzin konvertujui enzim ACE Angiotenzin konvertujui enzim, EC 3.4.15.1 Dipeptidalna karboksipeptidaza I Peptidaza P Dipeptidna hidrolaza Peptidalna dipeptidaza Kininaza II Angiotenzin I-kovertujui enzim Dipetidalna karboksipeptidaza itd Peptidaza od velikog znaaja za regulaciju krvnog pritiska
 18. 18. Angiotenzin konvertujui enzim ACE Sekretuju je endotel krvnih sudova plua i bubrega Zn-glikoprotein Dve uloge ACE 1. Katalizuje reakciju konverzije angiotenzina I u angiotenzin II poveava se vazokonstriktorno svojstvo povienje pritiska 2. Razgrauje bradikinin Potencijalni vazodilatator Katalizuje reakciju odvajanja dipeptida ACE inhibitori
 19. 19. Kliniki znaaj ACE Sarkoidoza Dijagnoza i praenje bolesti Bolest plua Bolesti plua Milijarna tuberkuloza Hipetireoidoza