oŠteĆenja bubrega (aob

31
PREVENCIJA AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA (A OB) Prof. Dr. Halima Resić XIV Nefrološka škola UNDTBiH Jahorina 05-07 aprila 2019 Prezentacija preuzeta od Sheffield teaching Hospital

Upload: others

Post on 21-Oct-2021

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

An Introduction to Acute Kidney Injury (AKI)Prof. Dr. Halima Resi XIV Nefrološka škola UNDTBiH
Jahorina 05-07 aprila 2019
Akutno ošteenje bubrega (AOB)
• AOB je univerzalni termin koji slui za opisivanje iznenadnog pogoršanja funkcije bubrega, te zamjenjuje prethodni termin poznat kao akutna renalna insuficijencija
• AOB se detektuje praenjem nivoa kreatinina u krvi i diureze
• AOB je uobiajeno stanje meu hospitaliziranim pacijentima i utie na smrtnost i duinu boravka pacijenta u hospitalnim uslovima
STH Acute Kidney Injury (AKI) Project
AOB je esto i ozbiljno stanje
AOB je mnogo ozbiljnije stanje od MRSA
MRSA VTE AKI 0
Prepoznavanje AOB
• Postoje tri stadija AOB prema nivou kreatinina u krvi i koliini diureze
Prepoznavanje AOB Stadij Diureza Relativni porast
kreatinina Absolutni kreatinin / porast kreatinina
I (Rani) Manje od 0.5 ml/kg/h za 6 sati
1.5-2 puta Više od 26 umol/l
II (Umjereni) Manje od 0.5 ml/kg/h za 12 sati
2-3 puta
III (teški) Manje od 0.5 ml/kg/h za 24 sata ili anuria dua od 12 sati
Vee od 3 puta Više od 350umol/l (sa veim akutnim porastom od 44 umol/l)
STH Acute Kidney Injury (AKI) Project
Riziko faktori za AOB
• Pacijenti koji imaju rizik za razvoj ABO se mogu prepoznati po trenutnoj klinikoj slici, predhodnoj medicinskoj historiji i terapiji koji su koristili/koju koriste
Ko je u rizinoj skupini? Rizini pacijenti = Visoko rizina grupa+ dodatni dogaaj
Visoko rizina grupa Dodatni dogaaj
• Pacijenti stariji od 65 godina • Pacijent sa sranim popuštanjem, bolesti
jetre ili diabetesom • Hronina bubrena bolest- odrasli sa
eGFR manji od 60 ml/min/1.73 m2 • Ranije dijagnosticirana AOB • Multipli mijelom
• Hipotenzija • Sepsa • Upotreba jodnih kontrastnih sredstava
u predhodnoj sedmici. • Upotreba lijekova sa nefrotoksinim
potencijalnom kao što su: o Nesteroidni antiinflamatorni
lijekovi (NSAIL) o aminoglikozidi, npr. Gentamicin o Inhibitori angiotensin-converting
enzima (ACE), npr. Ramipril antagonisti angiotensin II receptora (ARBs), npr. Losartan
o i diuretici STH Acute Kidney Injury (AKI) Project
Prepoznavanje akutnog ošteenja bubrega
Diureza: Diureza se treba odreivati kod svakog pacijenta i treba biti vea od 0.5ml/kg/h = polovina tjelesne teine pacijenta (Pacijent od oko 80kg treba proizvoditi minimalno 40 ml /h)
Ako je manja koliina od navedene 6 sati onda pacijent ima ABO
Pitanja na koja treba obratiti panju prilikom procjene diureze
Kada ste zadnji put mokrili?
Koje boje je bio urin?
Je li to bila za vas normalna koliina?
Jeste li dovoljno pili?
Razmotriti slikovni prikaz /imaging/ mokranog mjehura ili kateterizaciju ako pacijent nije mokrio ili se ne osjea dobro. Da li nam treba tana diureza da bismo poputno procijenili stanje pacijenta? Ako je pacijentu smanjena diureza ili je anurian, razmotriti zbog ega? Uzeti u obzir: da li je dovoljno hidriran? Da li negdje postoji opstrukcija?
DATE: …………………………………… Previous Day Accumulation Balance (+/-)……………… mls
Fluid Allowance in 24 hrs: ……………………ml OR Other instruction - FF/ NBM/ ............ml/Hr
Weight (Actual/Estimated) ..................KG
Minimum urine output per hr (0.5mls/Kg/Hour = half the patients body weight) ……….ml
Please see guidance overleaf before using this chart. Time Oral NG/NJ/
Peg/PN feed
IVI Therapy
06:00 06:00 07:00 07:00 08:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 18:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 24:00 01:00 01:00 02:00 02:00 03:00 03:00 04:00 04:00
05:00 05:00 \
Name:
Ward:

Please state the reason for stopping the chart in d l
The overall 24 hour fluid balance total must be completed Total fluid intake = Minus Total fluid output= Overall 24 hour fluid balance total = total fluid in minus total fluid out.
24 hour fluid balance (+/-) = Accumulation Balance (+/-)
Fluid monitoring to be continued - (Please ensure Clinical reason is stated on new monitoring chart) Fluid monitoring can be discontinued - (Please ensure reason for stopping chart is written in the patients medical notes)
DATE: …………………………………… Previous Day Accumulation Balance (+/-)……………… mls
Fluid Allowance in 24 hrs: ……………………ml OR Other instruction - FF/ NBM/ ............ml/Hr
Weight (Actual/Estimated) ..................KG
Minimum urine output per hr (0.5mls/Kg/Hour = half the patients body weight) ……….ml
Please see guidance overleaf before using this chart.
Time
Oral
NG/NJ/
PLEASE STATE REASON FOR FLUID BALANCE MONITORING
and record the reason in the patient medical notes:
Reason:Ward:
(Please ensure Clinical reason is stated on new monitoring chart)
Fluid monitoring can be discontinued -
(Please ensure reason for stopping chart is written in the patients medical notes)
The overall 24 hour fluid balance total must be completed Total fluid intake =
Minus
Total fluid output=
Overall 24 hour fluid balance total = total fluid in minus total fluid out.
24 hour fluid balance (+/-) =
PD9433. PRC: Pilot
Analiza urina- otkrivanje uzroka ako se pacijent osjea loše - uraditi analizu urina
• Albumin kreatinine ratio (ACR) or • Protein kreatinine ratio (PCR)
Ako postoje znakovi infekcije, leukociti i nitrate uraditi:
• Urinokulturu
Nivo kreatinina • Pratiti KDIGO 2012 kriterij za prepoznavanje stadija ABO. • Revidirati pacijenta za mogue uzroke nastanka ABO (Vidi STOP
akronim) . • Nastaviti svakodnevne provjere nalaza dok se ne sanira ABO
Koji su simptomi akutnog ošteenja bubrega?
Rani stadiji AOB mogu biti asimptomatski. Jedino mogue upozorenje je smanjena koliina urina, ali to nije uvijek sluaj. Pacijent sa AOB moe se naglo pogoršati i odjednom doivjeti slijedee:
• konfuzija • visok ili nizak krvni pritisak ili respiracije • munina i povraanje • smanjenja saturacija kisikom • stomani bolovi • bolovi u potiljanom dijelu glave • edemi
Menadment pacijenata koji pokazuju znakove AOB
Screening sepse i hipoperfuzije
Optimizirati krvni pritisak –procijeniti volumni status • Vitalni znakovi- rani upozoravajui skor (Early warning score -EWS) monitoring –
prepoznati kliniko pogoršavanje pacijenta . • Monitoring diureze (0.5ml/kg/hr – polovina tjelesne teine), razmotriti
kateterizaciju ako niste u mogunosti odrediti taan bilans tenosti • IV tenost. • Razmotriti eventualnu upotrebu ili iskljuiti antihipertenzivnu terapiju
Prevenirati štetu • Prepoznati uzrok AOB – (pre, intrinsic, post renal), analiza urina • Tretirati komplikacije – (Hyperkalemija, acidoza, overload) • Dnevni nalazi uree i elektrolita (renalni profil), dodatne provjere nakon operacija
ili invazivnih procedura
Kliniki scenarij Sadašnja bolest: • Starija gospoa od 65 godina dolazi u hitnu pomo zbog povraanja i
proljeva koje traje ve 5 dana. Ona misli da je to poelo zbog kineske hrane koju je jela dan prije pojave simptoma. Nije mogla ništa jesti niti piti ak ni vodu, te se osjea jako iscrpljeno. Pacijentica se hospitalizira.
• Lina anamneza: • Hipertenzija na terapiji Ramiprilom. • Nepuša, povremeno konzumira alkohol Pri pregledu: • Doima se vrlo dehidrirano i suho sa smanjenim turgorom koe. Krvni
pritisak 101/45, srednji arterijski pritisak 64 i frekvenca 95 otk/min. Ostali nalaz po sistemima: b.o.
• Navodi da joj je tjelesna teina 80kg • Nalazi krvi:
• Krvna slika: ‘normalna’ • Na 149, K 6.7, Urea 17.0, Kreatinin 258
Diskusija Koji su riziko faktori za razvoj ABO i dodatni dogaaji? • Riziko faktor ; Dob, Dogaaj; Dijareja & Povraanje, Ramipril, nizak K/P , dehidracija,
eventualno trovanje hranom • Kolika je bila diureza? • Ova gospoa pokazuje znakove pogoršanja i u velikom je riziku od razvoja AOB te bi se
trebao monitorirati njen bilans tenosti • Je li njezina diureza dovoljna da zadovolji minimalne potrebe njenog organizma? • Koliina urina se treba izmjeriti, razmotriti kateterizaciju, izvagati pacijenticu Kako rješiti problem? • Teina otprilike 80kg. Minimalni output urina bi trebao biti 0.5ml /kg/h (polovina tjelesne
teine pacijenta ) = 40ml/hr Diureza moe pokazati smanjenu bubrenu funkciju i AOB i prije lab. nalaza i prije porasta kreatinina. Da li ova gospoa ima AOB? • Ima nizak cirkulirajui volumen zbog dehidracije zbog ega je ujedno i nizak krvni pritisak.
Njen SAP je manji od 65 i ona je inae hipertenzivna, što ukazuje na slabiju perfuziju bubrega. • Diureza se nije mjerila. Zbog niskog KP postoji mogunost da ima pre-renalno AOB i zbog toga
smanjenu diurezu. • Nivo kreatinina je 258 bez prethodne historije o HBB, zbog ega se smatra da pacijentica ima
AOB • U idealnim uslovima, kreatinin se odreuje od ulaznih vrijednosti prema identifikacionim
kriterijima • Kalij je 6.7 – hiperkalemija koja moe biti ivotno ugroavajua ako se adekvatno ne tretira
Koji bi bio plan za ovu gospou? • Provjeriti vitalne znakove • Monitornig tenosti • Nalaz krvi (elektorita i uree ili renalnog profila ) • Revidirati nivo kreatinina i komplikacije AOB kao npr. hiperkalemiju,
metaboliku acidozu – Ova gospoa ima hiperkalijemiju (K 6.7). Njen tretman bi ukljuivao
pojaanu hidraciju te lijekove za sniavanje kalijuma. Revizija lijekova Stopirati Ramipril
• Nalaz urina (obratiti panju na prisustvo proteina i infekcije) • Razmotriti ultrazvuk bubrega ako je smanjena diureza dok je pacijentica
hemodinamski stabilna – Mogue da postoji postrenalna obstrukcija
STH Acute Kidney Injury (AKI) Project
Nursing Care Guideline (NCG) and AKI Care Bundle
(primjer iz Engleske) • NCG I AKI Care Bundle – smjernice za sestre za
njegu pacijenata sa ABO je napravljen u cilju pomoi sestrama za njegu pacijenata sa ABO ili koji imaju vei rizik za razvoj istog
• Svi pacijenti sa riziko faktorima trebali bi imati AKI Care Bundle u medicinskoj historiji
• Isti AKI Care Bundle je napravljen za ljekare i trebao biti ukljuen u njihove zabilješke- decursus
STH Acute Kidney Injury (AKI) Project
Naš primjer za AKI Care Bundle – Kontrolni obrazac za akutno
ošteenje bubrega
Zakljuci
• Zapamtiti riziko faktore za AOB • Uvijek razmišljati o diurezi iako pacijent nema
kateter • Procijenti sve pacijente koje imaju rizik za razvoj
ABO
Zakljuci
• Uloiti kontrolni obrazac sa akutno ošteenje bubrega u medicinsku historiju svih pacijenata koji su prepoznati kao AOB
Prevencija, rano prepoznavavanje i upravljanje je klju za zaustavljanje razvoja ABO, ime se ujedno smanjuje mortalitet i duina hospitalnog boravka pacijenta
Menadment pacijenata koji pokazuju znakove AOB
Screening sepse i hipoperfuzije
Optimizirati krvni pritisak –procijeniti volumni status • Vitalni znakovi- rani upozoravajui skor (Early warning score -EWS) monitoring – prepoznati
kliniko pogoršavanje pacijenta . • Monitoring diureze (0.5ml/kg/hr – polovina tjelesne teine), razmotriti kateterizaciju ako niste
u mogunosti odrediti taan bilans tenosti • IV tenost. • Razmotriti eventualnu upotrebu ili iskljuiti antihipertenzivnu terapiju
Prevenirati štetu • Prepoznati uzrok AOB – (pre, intrinsic, post renal), analiza urina • Tretirati komplikacije – (Hyperkalemija, acidoza, overload) • Dnevni nalazi uree i elektrolita (renalni profil), dodatne provjere nakon operacija ili invazivnih
procedura
Akutno ošteenje bubrega (AOB)
AOB je mnogo ozbiljnije stanje od MRSA
Prepoznavanje AOB
Prepoznavanje AOB
Riziko faktori za AOB
Ko je u rizinoj skupini? Rizini pacijenti = Visoko rizina grupa+ dodatni dogaaj
Slide Number 9
Slide Number 13
Analiza urina- otkrivanje uzrokaako se pacijent osjea loše - uraditi analizu urina
Nivo kreatinina
Kliniki scenarij
Slide Number 21
Nursing Care Guideline (NCG) andAKI Care Bundle(primjer iz Engleske)
Slide Number 23
Naš primjer za AKI Care Bundle – Kontrolni obrazac za akutno ošteenje bubrega
Slide Number 25
Slide Number 26
Dodatna pitanja?