5. bolesti bubrega i jetre

Download 5. Bolesti Bubrega i Jetre

Post on 28-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  1/47

  Primjena ije ova u o estima

  Dr. sc. Sreko Marui, dr.med.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  2/47

  Bolesti bubre a

  eerna bolest

  arterijska hipertenzija

  upalne bolesti glomerula

  infekcije

  lijekovi

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  3/47

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  4/47

  Di abetika nefro ati a

  Najei uzrok

  erm na nog u re nog

  zata ivan a.

  Dugotrajna osmotska

  diureza dovodi do

  g omeru os eroze.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  5/47

  Di abetika nefro ati a - li een e

  Najvanija je zadovoljavajua regulacija eerne

  bolesti.

  inhibitori i blokatori an iotenzinskih rece tora.

  Dozu lijeka potrebno je prilagoditi ouvanojbubrenoj funkciji.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  6/47

  Anal etska nefro ati a - definici a

  Kronina bolest bubrega uzrokovana

  u zu v

  kombinaci a anal etika kao to su fenacetin

  paracetamol, aspirin, NSAR s drugim

  sredstvima koja mogu uzrokovati ovisnost,

  .

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  7/47

  Anal etska nefro ati a - definici a

  Konzumacija 1 kg

  slabljenja bubrene

  funkcije. Kliniki znaa no slabl en e

  bubrene funkcije nastaje

  na on uz man a - g

  fenacetina i aspirina.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  8/47

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  9/47

  Analgetska nefropatija - epidemioloki podaci

  Zabrana i ogranienje primjene fenacetina i

  om n ran ana ge a ove o e go ovo o

  nestanka bolesti u vedsko i Dansko .

  U Belgiji gdje takva ogranienja ne postoje,

  analgetska nefropatija uzrokuje 15% sluajeva

  erm na nog u re nog za a van a.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  10/47

  Analgetska nefropatija - klinika slika i

  dijagnoza

  Bolest je dugo vremena

  asimptomatska.

  U razvijenom obliku uzrokuje

  nespecifine simptome kroninog

  bubrenog zatajivanja.

  Dio anal etiko sindroma ulkus

  anemija, psihijatrijski poremeaji).

  mokranog sustava.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  11/47

  Anal etska nefro ati a - li een e

  Nema kauzalne terapije.

  U terminalnom bubrenom zatajivanja provodi se

  .

  fenacetina, ogranienje primjene kombiniranihanalgetika).

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  12/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  definicija

  Akutna upala bubrega Najei uzronici

  uzrokovana lijekovima.

  NSAR

  Bolest je posredovana antikonvulzivi

  reakci om.

  alopurinol

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  13/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  klinika slika

  Febrilitet, osip, bolovi u

  lumbalnoj regiji.

  zata ivan e.

  Asimptomatski porastvrijednosti kreatinina.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  14/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  lijeenje

  Prestanak primjene

  uzro nog e a.

  hemodijaliza

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  15/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  NSAR mogu uzrokovati

  analgetsku nefropatiju

  akutno bubreno zatajivanje

  per a em u

  retenciju soli i vode (edemi) nefrotiki sindrom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  16/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  Akutno bubreno

  i vode

  Hiperkalemija

  inhibicija sinteze renina i

  aldosterona

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  17/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  Nefrotiki sindrom

  pro e nur a > . g an

  hipoalbuminemija

  edemi

  hiperlipidemija

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  18/47

  Nesteroidni antireumatici - li een e

  Prestanak uzimanja NSAR

  akutno bubreno zatajivanje - dijaliza

  per a em a - s mp oma s -

  nefrotiki sindrom - kortikosteroidi

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  19/47

  Nefrotoksinost antibiotika

  Aminoglikozidi

  oteen e roksimalnih tubula obino nastaje 7-10 dana nakon poetka terapije

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  20/47

  Nefrotoksinost li ekova - rizini

  imbenici

  starija ivotna dob

  hipoperfuzija bubrega

  hipotenzija dehidrataci a

  zatajivanje srca i jetre

  e erna o es

  primjena drugih nefrotoksinih lijekova

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  21/47

  Proc ena bubrene funkci e - klirens

  kreatinina

  Klirens kreatinina - Odreivanje klirensa

  kreatinina:volumen plazme koji se skupljanje 24- satnog

  oslobodi odreene koncentracija kreatinina u

  tvari. koncentracija kreatinina u

  CrCl= Ucrx Vur/Scrx t

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  22/47

  Klirens kreatinina Cockcroft-Gaultova

  jednadba)

  CrCl(ml/min)=[1.23 x (140-dob(g))xTT(kg)]/Scr (mol/l)

  CrCl (ene) = CrCl (mukarce) x 0.85

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  23/47

  Prila odba doze li ekova

  LIJEK UOBIAJENA DOZA

  SMANJENJE DOZE OVISNO O KLIRENSU KREATININA

  > 50 ml/min 10-50 ml/min

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  24/47

  Hemodi aliza

  jedna doza lijeka nakon svakog postupka dijalize

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  25/47

  Peritone ska di aliza

  Kod kontinuirane

  dozu lijeka u principu

  nije potrebno

  pr ago ava .

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  26/47

  Ni e otrebna rila odba doze kod

  bubrenih bolesti

  azitromicin

  ce r a son

  doksiciklin

  ketokonazol

  amijodaron

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  27/47

  Bolesti etre

  alkoholna bolest jetre

  epa s

  toksino oteenje jetre

  hemokromatoza

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  28/47

  He atotoksinost li ekova - e idemioloki

  podaci

  1000 razliitih lijekova i biljnih pripravaka moe

  e ova epa o o s no

  nuspojava

  14/100.000 stanovnika

  50% sluajeva utice uzrokovano lijekovima

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  29/47

  He atotoksinost li ekova - klinika slika

  . u n o o e en e e re

  2. Akutno oteenje jetre

  Akutni he atitis Akutna kolestaza

  Mijeano oteenje

  3. Kronino oteenje jetre Kronini hepatitis

  Kronina kolestaza

  Kronina steatoza

  Ciroza jetre4. Tumori jetre

  Adenom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  30/47

  Subkliniko oteen e etre

  asimptomatski porast

  transaminaza AST, ALT

  Lijekovi:

  izonijazid (do 20%

  vrijednosti transaminaza < 3bolesnika)

  statinipu a zna gorn e gran ce

  povlai se unutar nekoliko antibiotici

  tjedana do mjeseci nakon

  lijekom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  31/47

  Akutno oteen e etre - akutni he atitis

  vrijednosti

  >

  Lijekovi:

  paracetamol

  iznad gornje granice amoksicilin-klavulanska

  kiselina

  znakovi oteenja

  smrtnost 10%

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  32/47

  Akutno oteen e etre - akutna kolestaza

  utica zbog opstrukcije

  unih vodova.

  Lijekovi:

  amoksicilin-klavulanska

  Visoke vrijednosti bilirubina,se na u m a o o

  amijodaron

  a a ne os a aze y -a.

  Transaminaze blago

  aptopr

  karbamazepin

  poviene.

  ,

  mokraa, svjetla stolica.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  33/47

  Akutno oteen e etre - akutna steatoza

  Blai porast transaminaza, AF,

  yGT, bilirubina nego uakutnom hepatitisu ili akutnoj

  kolestazi.

  Loija prognoza od drugih

  .

  Lijekovi: tetraciklini,

  am o aron, va proa ...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  34/47

  Kronino oteen e etre - kronini

  hepatitis

  Traje dulje od 3-6 mjeseci.

  ostalih kroninih bolesti

  jetre (alkoholno oteenje,

  Lijekovi: nitrofurantoin,diklofenak, fenofibrat...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  35/47

  Kronino oteen e etre - kronina

  kolestaza

  Najee nastaje nakon

  akutne kolestaze. Teko se razlikuje od slinih

  bolesti jetre (primarna bilijarna

  ciroza) Lijekovi: amoksicilin-

  klavulanska kiselina,

  karbamazepin, fenitoin,kontraceptivi, anabolni

  steroidi...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  36/47

  Kronino oteen e etre - kronina

  steatoza

  Dobroudnija od akutne

  steatoze, naee semanifestira poveanjem

  .

  Moe progredirati do ciroze

  jetre.

  ,nifedipin, NSAR

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  37/47

  Kronino oteen e etre - ciroza fibroza

  Nastaje kao posljedica

  kronino oteen a kronini

  hepatitis, kronina kolestaza,

  ron na s ea oza .

  Moe nastati bez prethodnih

  klinikih simptoma.

  ,

  metotreksat.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  38/47

  Kronino oteen e etre - tumori

  Dobroudni tumori:

  Zloudni tumori:

  karcinom

  Lijekovi: anabolni steroidi,

  oralni kontraceptivi.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre