5. bolesti bubrega i jetre

Upload: goran-srsa

Post on 28-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  1/47

  Primjena ije ova u o estima

  Dr. sc. Sreko Marui, dr.med.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  2/47

  Bolesti bubre a

  eerna bolest

  arterijska hipertenzija

  upalne bolesti glomerula

  infekcije

  lijekovi

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  3/47

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  4/47

  Di abetika nefro ati a

  Najei uzrok

  erm na nog u re nog

  zata ivan a.

  Dugotrajna osmotska

  diureza dovodi do

  g omeru os eroze.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  5/47

  Di abetika nefro ati a - li een e

  Najvanija je zadovoljavajua regulacija eerne

  bolesti.

  inhibitori i blokatori an iotenzinskih rece tora.

  Dozu lijeka potrebno je prilagoditi ouvanojbubrenoj funkciji.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  6/47

  Anal etska nefro ati a - definici a

  Kronina bolest bubrega uzrokovana

  u zu v

  kombinaci a anal etika kao to su fenacetin

  paracetamol, aspirin, NSAR s drugim

  sredstvima koja mogu uzrokovati ovisnost,

  .

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  7/47

  Anal etska nefro ati a - definici a

  Konzumacija 1 kg

  slabljenja bubrene

  funkcije. Kliniki znaa no slabl en e

  bubrene funkcije nastaje

  na on uz man a - g

  fenacetina i aspirina.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  8/47

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  9/47

  Analgetska nefropatija - epidemioloki podaci

  Zabrana i ogranienje primjene fenacetina i

  om n ran ana ge a ove o e go ovo o

  nestanka bolesti u vedsko i Dansko .

  U Belgiji gdje takva ogranienja ne postoje,

  analgetska nefropatija uzrokuje 15% sluajeva

  erm na nog u re nog za a van a.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  10/47

  Analgetska nefropatija - klinika slika i

  dijagnoza

  Bolest je dugo vremena

  asimptomatska.

  U razvijenom obliku uzrokuje

  nespecifine simptome kroninog

  bubrenog zatajivanja.

  Dio anal etiko sindroma ulkus

  anemija, psihijatrijski poremeaji).

  mokranog sustava.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  11/47

  Anal etska nefro ati a - li een e

  Nema kauzalne terapije.

  U terminalnom bubrenom zatajivanja provodi se

  .

  fenacetina, ogranienje primjene kombiniranihanalgetika).

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  12/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  definicija

  Akutna upala bubrega Najei uzronici

  uzrokovana lijekovima.

  NSAR

  Bolest je posredovana antikonvulzivi

  reakci om.

  alopurinol

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  13/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  klinika slika

  Febrilitet, osip, bolovi u

  lumbalnoj regiji.

  zata ivan e.

  Asimptomatski porastvrijednosti kreatinina.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  14/47

  Akutni tubulointerstici ski nefritis -

  lijeenje

  Prestanak primjene

  uzro nog e a.

  hemodijaliza

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  15/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  NSAR mogu uzrokovati

  analgetsku nefropatiju

  akutno bubreno zatajivanje

  per a em u

  retenciju soli i vode (edemi) nefrotiki sindrom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  16/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  Akutno bubreno

  i vode

  Hiperkalemija

  inhibicija sinteze renina i

  aldosterona

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  17/47

  Nesteroidni antireumatici -

  nefrotoksinost

  Nefrotiki sindrom

  pro e nur a > . g an

  hipoalbuminemija

  edemi

  hiperlipidemija

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  18/47

  Nesteroidni antireumatici - li een e

  Prestanak uzimanja NSAR

  akutno bubreno zatajivanje - dijaliza

  per a em a - s mp oma s -

  nefrotiki sindrom - kortikosteroidi

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  19/47

  Nefrotoksinost antibiotika

  Aminoglikozidi

  oteen e roksimalnih tubula obino nastaje 7-10 dana nakon poetka terapije

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  20/47

  Nefrotoksinost li ekova - rizini

  imbenici

  starija ivotna dob

  hipoperfuzija bubrega

  hipotenzija dehidrataci a

  zatajivanje srca i jetre

  e erna o es

  primjena drugih nefrotoksinih lijekova

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  21/47

  Proc ena bubrene funkci e - klirens

  kreatinina

  Klirens kreatinina - Odreivanje klirensa

  kreatinina:volumen plazme koji se skupljanje 24- satnog

  oslobodi odreene koncentracija kreatinina u

  tvari. koncentracija kreatinina u

  CrCl= Ucrx Vur/Scrx t

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  22/47

  Klirens kreatinina Cockcroft-Gaultova

  jednadba)

  CrCl(ml/min)=[1.23 x (140-dob(g))xTT(kg)]/Scr (mol/l)

  CrCl (ene) = CrCl (mukarce) x 0.85

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  23/47

  Prila odba doze li ekova

  LIJEK UOBIAJENA DOZA

  SMANJENJE DOZE OVISNO O KLIRENSU KREATININA

  > 50 ml/min 10-50 ml/min

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  24/47

  Hemodi aliza

  jedna doza lijeka nakon svakog postupka dijalize

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  25/47

  Peritone ska di aliza

  Kod kontinuirane

  dozu lijeka u principu

  nije potrebno

  pr ago ava .

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  26/47

  Ni e otrebna rila odba doze kod

  bubrenih bolesti

  azitromicin

  ce r a son

  doksiciklin

  ketokonazol

  amijodaron

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  27/47

  Bolesti etre

  alkoholna bolest jetre

  epa s

  toksino oteenje jetre

  hemokromatoza

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  28/47

  He atotoksinost li ekova - e idemioloki

  podaci

  1000 razliitih lijekova i biljnih pripravaka moe

  e ova epa o o s no

  nuspojava

  14/100.000 stanovnika

  50% sluajeva utice uzrokovano lijekovima

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  29/47

  He atotoksinost li ekova - klinika slika

  . u n o o e en e e re

  2. Akutno oteenje jetre

  Akutni he atitis Akutna kolestaza

  Mijeano oteenje

  3. Kronino oteenje jetre Kronini hepatitis

  Kronina kolestaza

  Kronina steatoza

  Ciroza jetre4. Tumori jetre

  Adenom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  30/47

  Subkliniko oteen e etre

  asimptomatski porast

  transaminaza AST, ALT

  Lijekovi:

  izonijazid (do 20%

  vrijednosti transaminaza < 3bolesnika)

  statinipu a zna gorn e gran ce

  povlai se unutar nekoliko antibiotici

  tjedana do mjeseci nakon

  lijekom

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  31/47

  Akutno oteen e etre - akutni he atitis

  vrijednosti

  >

  Lijekovi:

  paracetamol

  iznad gornje granice amoksicilin-klavulanska

  kiselina

  znakovi oteenja

  smrtnost 10%

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  32/47

  Akutno oteen e etre - akutna kolestaza

  utica zbog opstrukcije

  unih vodova.

  Lijekovi:

  amoksicilin-klavulanska

  Visoke vrijednosti bilirubina,se na u m a o o

  amijodaron

  a a ne os a aze y -a.

  Transaminaze blago

  aptopr

  karbamazepin

  poviene.

  ,

  mokraa, svjetla stolica.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  33/47

  Akutno oteen e etre - akutna steatoza

  Blai porast transaminaza, AF,

  yGT, bilirubina nego uakutnom hepatitisu ili akutnoj

  kolestazi.

  Loija prognoza od drugih

  .

  Lijekovi: tetraciklini,

  am o aron, va proa ...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  34/47

  Kronino oteen e etre - kronini

  hepatitis

  Traje dulje od 3-6 mjeseci.

  ostalih kroninih bolesti

  jetre (alkoholno oteenje,

  Lijekovi: nitrofurantoin,diklofenak, fenofibrat...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  35/47

  Kronino oteen e etre - kronina

  kolestaza

  Najee nastaje nakon

  akutne kolestaze. Teko se razlikuje od slinih

  bolesti jetre (primarna bilijarna

  ciroza) Lijekovi: amoksicilin-

  klavulanska kiselina,

  karbamazepin, fenitoin,kontraceptivi, anabolni

  steroidi...

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  36/47

  Kronino oteen e etre - kronina

  steatoza

  Dobroudnija od akutne

  steatoze, naee semanifestira poveanjem

  .

  Moe progredirati do ciroze

  jetre.

  ,nifedipin, NSAR

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  37/47

  Kronino oteen e etre - ciroza fibroza

  Nastaje kao posljedica

  kronino oteen a kronini

  hepatitis, kronina kolestaza,

  ron na s ea oza .

  Moe nastati bez prethodnih

  klinikih simptoma.

  ,

  metotreksat.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  38/47

  Kronino oteen e etre - tumori

  Dobroudni tumori:

  Zloudni tumori:

  karcinom

  Lijekovi: anabolni steroidi,

  oralni kontraceptivi.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  39/47

  He atotoksinost li ekova - di a noza

  Uzimanje lijeka mora prethoditi jetrenom oteenju.

  Treba iskljuiti prateu bolest jetre.

  uzimanja lijeka (oporavak moe trajati mjesecima).

  Nakon ponovne izloenosti lijeku oteenje nastaje

  bre i obino je tee.

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  40/47

  He atotoksinost li ekova - li een e

  prestanak primjene osumnjienog lijeka

  specifina terapija:

  -

  L-karnitin - valproat

  kortikosteroidi

  transplantacija jetre

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  41/47

  Funkci a etre u farmakokinetici li ekova

  apsorpcija

  distribucija

  izluivan e

  slabljenje funkcije bubrega

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  42/47

  Li ekovi ko ima e oveana

  bioraspoloivostDrug Normal Cirrhosis Fold increase

  Carvedilol 0.19 0.83 4.4

  . . .

  Labetalol 0.33 0.63 1.9

  Meperidine 0.48 0.87 1.8

  etopro o . . .

  Midazolam 0.38 0.76 2.0

  Morphine 0.47 1.01 2.1

  Nifedipine 0.51 0.91 1.8

  Nisoldipine 0.04 0.15 3.8

  . . .

  Propranolol 0.36 0.60 1.7

  Verapamil 0.10 0.16 1.6

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  43/47

  Funkci a etre

  apsorpcija

  distribucija

  plazme

  volumen raspodjele

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  44/47

  Funkci a etre

  metabolizam lijekova

  CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19

  faza II

  konjugacija (glukuronska kiselina, glutation...)

  izluivanje

  hepatorenalni sindrom (slabljenje funkcije bubrega u

  bolestima jetre)

  Child P h kl ifik i

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  45/47

  Child-Pu h klasifikaci a etreno

  zatajivanjaParametar Broj bodova

  1 2 3

  ascites nema minimalan umjeren/

  masivan

  encefalo ati a nema I-II III-IV

  A.

  blaga: 5-6B. umjerena: 7-9

  -

  bilirubin (mmol/l) < 35 35 - 50 > 50

  . -

  protrombinsko vrijeme

  -broj sekundi produenja

  1-4 4-10 > 10

  P b il db d

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  46/47

  Potrebna rila odba doze

  azitromicin

  klindamicin

  doksiciklin e o onazo

  Z kl k

 • 7/25/2019 5. Bolesti Bubrega i Jetre

  47/47

  Zakl uak

  Lijekovi su est uzrok oteenja bubrega i jetre.

  e ov mogu oves o a u nog za a van a

  funkcije bubrega i jetre te do smrti.

  U svakodnevnom radu se nedovoljno misli na

  prilagodbu doze lijekova stupnju oteenja funkcije

  .

  Znaajno mjesto farmaceuta (klinikog farmaceuta).