hronična bolest bubrega

of 10 /10
Mr. sci. med Jovanovi ć Nataša, Klinika za nefrologiju KC Srbije Ass. dr Lauševi ć Mirjana, Klinika za nefrologiju KC Srbije Doc.dr Naumovi ć Radomir, Klinika za nefrologiju KC Srbije HRONIČNA BOLEST BUBREGA (HBB) Specijalni dodatak časopisa "Nefro" "NEFROLOŠKI PROTOKOLI" Oktobar 2015.

Author: tomek-bela

Post on 06-Jan-2016

139 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Najveći rizik za nastanak HBB imaju bolesnici sa dijabetesomi hipertenzijom, ali i osobe starije od 60godina i oni sa pozitivnom porodičnom anamnezomza bolesti bubrega. Svakoj osobi sa povećanim rizikomza nastanak HBB obavezno je redovno merenjekrvnog pritiska, pregled urina test trakama kojima seodreĊuje prisustvo proteina, glukoze, krvi, leukocita iukoliko je moguće albumina. Bolesnicima sa pozitivnimnalazom treba uraditi ultrazvuk…”AutoriMr. sci. med Jovanović Nataša, Klinika za nefrologiju KC SrbijeAss. dr Laušević Mirjana, Klinika za nefrologiju KC SrbijeDoc.dr Naumović Radomir, Klinika za nefrologiju KC Srbije.

TRANSCRIPT

 • Mr. sci. med Jovanovi Nataa, Klinika za nefrologiju KC SrbijeAss. dr Lauevi Mirjana, Klinika za nefrologiju KC Srbije

  Doc.dr Naumovi Radomir, Klinika za nefrologiju KC Srbije

  HRONINA BOLESTBUBREGA (HBB)

  Specijalnidodatak asopisa

  "Nefro"

  "NEFROLOKIPROTOKOLI"

  Oktobar 2015.

 • Uvodna re

  Godinama se lutalo od instrukcija, preko smernica, dobre lekarske prakse, do polovinih protokola.

  Tokom 2014. godine RFZO je angaovao veliki tim naih strunjaka da izrade Pro-tokole leenja, meu kojima je za nas, bubrene bolesnike, najznaajni Nefroloki protokol.

  Svi smo bili presreni kada smo na sajtu RFZO ugledali ono to sve nas, a ne samo lekare, ivotno zanima.

  Meutim, danas posle godinu dana vidimo da se o isti ogluuju sami lekari, menadmenti bolnica i domova zdravlja.

  Ponovo smo na poetku i postavljamo pitanja:

  koliko se meseci eka kreiranje fistula i kroz koje patnje prolaze pacijenti sa privremenim vaskularnim pristupima,

  o kakvoj se kvalitetnoj dijalizi moe govoriti kada se radi preko privremenih pristupa,

  kakvo je stanje u Srbiji u regulisanju anemije kod pacijenata na hemodijalizi,

  ta je sa eritropoetinima, beviplexom, c-vitaminom i svim drugim pitanjima koja prate kvalitetne principe leenja dijalizom i transplantacijom...???

  KO JE PROSUO MASTILO NA ULOENI TRUD I ELJU DA I U NAOJ ZEMLJIPROTOKOLI BUDU OBAVEZNI OKVIR U METODAMA LEENJA???NEKA SE LEKARI TAKMIE KROZINOVACIJE U PRIMENISAVREMENIH METODA LEENJASVI MI, BUBRENI BOLESNICI, A IMA NAS 5.000, DAJEMO IM PUNU PODRKU!

  Zoran Mikovi,Predsednik

  Saveza bubrenih invalida Vojvodine

 • 4 5

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA OKTOBAR 2015 NEFROLOGIJA

  Hronina bolest bubrega (HBB) izaziva oteenje bubrega koje se manifestuje poremeajem funkcije i morfologije. Poremeaj funkcije se moe proceniti na osnovu smanjenja jaine glomerulske filtracije ispod 60ml/min/1,73m2 due od 3 meseca, analizom urina, nalazom mikroalbuminurije, proteinurije. Morfoloke promene bubrega se mogu otkriti ultrazvunim pre-gledom i biopsijom sa patohistolokom analizom

  Simptomi i znaci HBB su oskudni, razvijaju se po-stepeno, a kada su izraeni uglavnom podrazume-vaju odmakle stadijume HBB. Karakteriu se pore-meajem mokrenja ili sastava mokrae, ponekad bolovima, otocima, hipertenzijom. U odmaklim sta-dijumima dominira simptomatologija drugih organ-skih sistema, na prvom mestu kardiovaskularnog i respiratornog.

  Najvei rizik za nastanak HBB imaju bolesnici sa di-jabetesom i hipertenzijom, ali i osobe starije od 60 godina i oni sa pozitivnom porodinom anamnezom za bolesti bubrega. Svakoj osobi sa poveanim rizi-kom za nastanak HBB obavezno je redovno merenje krvnog pritiska, pregled urina test trakama kojima se odreuje prisustvo proteina, glukoze, krvi, leukocita i ukoliko je mogue albumina. Bolesnicima sa pozitiv-nim nalazom treba uraditi ultrazvuk.

  HRONINA BOLEST BUBREGA (HBB) sine lekove. Savetuje se davanje natrijum bikarbo-nata (3ml/kg/h sat vremena pre snimanja i 1ml/kg/h 6 sati nakonsnimanja). Moe se dati N-acetilcistein 600mg podeljeno u 4 doze, aterapiju treba zapoeti 12 sati pre snimanja.

  Medikamentozna terapija za usporavanje pro-gresije HBB I smanjenje rizika za nastanak kardio-vaskularnih bolesti: anti-hipertenzivni lekovi

  HBB koja nije uzrokovana dijabetesom1. Preporuuje se da prva linija terapije hiperten-

  zije budu inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (ACEi) ili blokatori receptora AT1 za an-giotensin II (ARB)

  2. Kombinacija ACEi i ARB je mogua ali nije pre-poruljiva

  Ciljne vrednosti krvnog pritiskaTA 130/80 kod bolesnika sa mikro ili makroalbu-

  minurijom, ili ako je albumin/kreatinin odnos u uri-nu (UAKR) >3.5mg/mmolkodena; UACR >2.5mg/mmol kod mukaraca.

  HBB uzrokovana dijabetesnom nefropatijom1. Preporuuje se da prva linija terapije hipertenzi-

  je budu inhibitori ACEi ili ARB.2. Kombinacija ACEi i ARB se moe dati ali je treba

  izbegavati3. -blokeri, blokatori kalcijumskih kanala i tiazidni

  diuretici su druga linija terapije.

  Ciljne vrednosti krvnog pritiska TA 130/80 kod svih bolesnika sa dijabetesom. Po-

  stoje preporuke da ciljna vrednost krvnog pritiska treba da bude i nia.

  NapomenaPotrebno je izmeriti koncentraciju kreatinina i kali-

  juma u serumu pre zapoinjanja leenja ACEi ili ARB i dve nedelje nakon zapoinjanja terapije. Ako se kon-centracija kreatinina povea za >20% ili JGF smanji za >15%, potrebno je ponoviti ove analize 2 nedelje kasnije. Ako se potvrde ovakvi nalazi, preporuuje se obustava ove terapije i upuivanje bolesnika ne-frologu. U sluaju hipekalijemije (preko 6 mmol/l)) na prvom mestu treba iskljuiti diuretike koji tede kalijum, a potom proceniti uticaj ACEi na retenciju kalijuma.

  Leenje anemijeKod bolesnika sa HBB potrebno je na prvom mestu

  iskljuiti druge uzroke anemije i konstatovati da je anemija posledica HBB.

  Nakon toga, neophodno je proveriti koncentraciju gvoa u serumu, feritina i saturaciju transferina. Ako postoji deficit gvoa, treba ga leiti oralnim prepa-ratima gvoa, a parenteralna primena je indikovana ukoliko se oralnom substitucijom ne postignu eljeni rezultati ili bolesnik ne podnosi oralnu terapiju.

  Leenje anemije stimulatorima eritropoeze tre-ba zapoeti ukoliko je hemoglobin ispod 100g/l, a doziranje treba da bude takvo da se vrednosti he-moglobina odravaju izmedju 100 i 120 g/l. Sve vre-me terapije odravati saturaciju transferina iznad 20%, a feritin treba da bude iznad 200 ng/ml.

  Mere prevencije HBB Mere prevencije i leenja HBB na prvom mestu po-

  drazumevaju leenje hipertenzije i to tako da krvni pritisak ne bude vei od 130/80 mmHg. Ako se radi o dijabetiarima, striktna kontrola glikemije se mora sprovoditi, a ciljne vrednosti glikemije nate treba da budu 5,1 do 6,5 mmol/l, a HbA1c 6,5%. Leenje hi-perlipidemije, odnosno dislipidemije treba da bude energino, a obavezno je savetovati prestanak pu-enja, poveanje fizike aktivnosti, smanjenje unosa soli (65-100mmol/da) i smanjenje telesne mase uko-liko je bolesnik gojazan. Nefrotoksine lekove i sred-stva treba maksimalno izbegavati. Pregled urina i me-renje funkcije bubrega treba obavljati jednom godi-nje kod svakog bolesnika sa rizikom za nastanak HBB kao i kod bolesnika u stadijumu 1 i 2 hronine bolesti bubrega. U odmaklim stadijumima HBB ove kontrole treba obavljati svakih 3-6 meseci.

  Leenje HBBSpecifina terapija koja se koristi za leenje po-

  jedinih osonvnih bolesti bubrega koje su dovele do HBB podrazumeva primenu:

  Kortikosteroida Citotoksinih lekova (ciklofosfamid, azatioprin,

  hlorambucil, preparati mikofenoline kiseline) Terapijske izmene plazme Ovu terapiju sprovode nefrolozi u specijalizova-

  nim zdravstvenim ustanovama.

  Zatita funkcije bubrega kod primene kontras-tnih sredstava.

  Kod svih bolesnika sa JGF ispod 60 ml/min/1,73m2

  i kojima je potrebno snimanje sa jodno-kontrastnim sredstvima preporuuju se izoosmolarni jodni ra-stvori, a maksimalna koliina kontrasta koju treba dati izraunava se prema formuli: 5ml x telesnamasa (kg) / serumskikreatinin. Bolesnike treba dobro hidri-rati (fizioloki rastvor 100-150ml/h 3 sata pre i 6 sati posle kontrastnog snimanja) i ukinuti sve nefrotok-

  Stadij.

  1. Oteenje bubrega sa normal-nom ili poveanom JGF > 90

  2. Oteenje bubrega sa blagim smanjenjem JGF 60-89

  3A. Oteenje bubrega sa ume-renim smanjenjem JGF 45-59

  3B. Oteenje bubrega sa ume-renim smanjenjem JGF 30-44

  4. Teko smanjenje JGF 15-29

  5. Insuficijencija bubrega

 • 6 7

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA OKTOBAR 2015 NEFROLOGIJA

  Leenje dislipidemijePokazano je da leenje dislipidemije predstavlja

  znaajnu meru u usporavanju progresije HBB, ali i meru koja smanjuje rizik za nastanak neeljenih kar-diovaskularnih dogaaja. Prva linija terapije su statini sa prikladnim higijensko-dijetetskim reimom.

  Higijensko-dijetetski reimHipoproteinska ishrana je znaajna mera za uspo-

  ravanje progresije HBB. Dnevni unos belanevina treba ograniiti na 0,8 1,0 g/kg, a u IV stadijumu HBB na 0,6g/kg. Unos soli se ograniava na oko 100 mmol/dana za bolesnike bez hipertenzije, odnosno na 65-100 mmol/dan za bolesnike sa hipertenzijom. Konzumiranje alkohola je dozvoljeno, ali ne vie od 2 uobiajena alkoholna pia dnevno. Fizika aktivnost je obavezna i podrazumeva 30-60 minuta vonje bi-cikla, etnje ili laganog plivanja

  Leenje poremeaja metabolizma kalcijuma i fosfora

  Bolesnicima sa HBB koji imaju JGF

 • 8 9

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA OKTOBAR 2015 NEFROLOGIJA

  U zavisnosti od rezultata, mogu biti potrebni do-datni pregledi razliitih specijalista.

  Dodatna ispitivanja potencijalnog primaoca bubrega:

  1. Redovne nefroloke kontrole na 2 do 6 nede-lja tokom kojih se rade sledee laboratorijske analize: KKS, biohemija, koagulacioni status, zapaljenski sindrom

  2. Odredjivanje koncentracije parathormona e-stomeseno, a ee samo ukoliko bolesnik ima izraen sekundarni hiperparatireoidizam ili ako se kontroliu efekti terapije

  3. Imunoloke analize (C3, C4, ANA, ANCA)4. Virusoloka ispitivanja: CMV, EBV, HSV, VZV, HIV

  1,2 , HbsAg, HBcAb, HBsAb HCV5. Bakterioloka ispitivanja: UK, bris gue, nosa 6. Skrining maligniteta7. Kardioloki pregled8. Oftalmoloki pregled9. Otorinolaringoloki pregled10. Stomatoloki pregled11. Neuroloki pregled12. Gastroskopija sa Helicobacter pylori statusom13. Pelvina angiografija14. Uretrocistografija sa mikcionom cistografijom

  PERITONEUMSKA DIJALIZA I HEMODIJALIZA Z49, Z49.1, Z49.2, Z99.2Bolesnici na hroninom leenju peritoneumskim

  dijalizama (PD) kontroliu se u mesenim intervali-ma, po potrebi i ee.

  a) Laboratorijske analize: krvna slika, glikemija, urea, kreatinin, mokrana

  kiselina, ukupni proteini, albumini, jonogram, hepatogram jednom meseno, ee prema indikaciji;

  lipidni status, feremija, C-reaktivni protein (CRP) - tromeseno, ee prema indikaciji;

  parathormon (PTH) i markeri hepatitisa esto-meseno, ee prema indikaciji;

  b) Kontrola kvaliteta peritoneumske dijalize obu-hvata:

  kliniki pregled bolesnika; procenu kvaliteta ivota bolesnika; procenu ultrafiltracije i diureze; odreivanje ukupnih klirensa uree i kreatinina:

  Ukupni klirensi uree i kreatinina odreuje se naj-ranije 2 do 4 sedmice od zapoinjanja hroninog leenja peritoneumskim dijalizama. Preporuuju se jo najmanje jedna do dve kontrole ukupnih klirensa uree i kreatinina tokom narednih 5 meseci leenja. Posle 6 meseci leenja, ukupni klirensi uree i kreati-nina kontroliu svaka 4 do 6 meseci, ee ukoliko se dijagnostikuju znaajne promene klinikog stanja i/ili unutar 4 sedmice od promene perskripcije;

  procenu rezidualne funkcije bubrega:

  Rezidualna funkcija bubrega kontrolie se svaka 2, 4 ili 6 meseci rutinski, u zavisnosti od modaliteta di-jalize, i/ili kada se primeti znaajno smanjenje obima diureze, neobjanjiva hipervolemija, kliniko i labora-torijsko pogoranje uremije;

  procenu transportnih karakteristika trbune maramice:

  Transportni status trbune maramice kontrolie se

  najranije 4 sedmice po zapoinjanju hroninog lee-nja PD, kasnije jednom godinje do jednom u 2 go-dine.

  c) Zamena meukatetera na 3-6 meseci, ee prema indikaciji.

  d) Indikacije za hospitalizaciju na nefroloko ode-ljenje:

  peritonitis, malfunkcija i/ili afunkcija peritoneum-skog katetera, infekcija izlaznog mesta, neadekvat-nost dijalize.

  A. HemodijalizaHronini program hemodijalize se obavlja u centri-

  ma za hemodijalizu i bolesnici se kontroliu u mese-nim intervalima, po potrebi i ee.

  a) Laboratorijske analize: krvna slika, glikemija, urea, kreatinin, mokrana

  kiselina, ukupni proteini, albumini, jonogram, he-patogram jednom meseno, ee prema indi-kaciji;

  lipidni status, feremija, C-reaktivni protein (CRP) - tromeseno, ee prema indikaciji;

  parathormon (PTH) i markeri hepatitisa esto-meseno, ee prema indikaciji;

  b) Kontrola kvaliteta hemodijalize obuhvata: regulaciju arterijskog pritiska; evaluaciju volumena ekstraelijske tenosti; procenu idealne suve telesne teine; kontrolu unosa soli; kontrolu ultrafiltracije; odreivanje adekvatnosti dijalize pomou urea-

  kinetikog modela, procenta smanjenja uree, pri-rodnog logaritma urea-kinetikog modela i Daur-gidas-ovom formulom:

  Adekvatnost hemodijalize procenjuje se najmanje jednom meseno do jednom u tri meseca.

  c) Indikacije za hospitalizaciju na nefrolokom odeljenju:

  malfunkcija, tromboza i/ili infekcija vaskularnog pristupa, komorbiditeti koji zahtevaju hospitalno le-enje

  Indikacije za primenu automatske peritoneum-ske dijalize:

  1. odreene transportne karakteristike trbune maramice;

  2. radno-sposobni bolesnici;3. deca;4. bolesnici koji zahtevaju pomo treeg lica u

  obavljanju peritoneumskih izmena (jako stari, amaurotini, hemiparetini bolesnici)

  Leenje anemije bolesnikana hroninom programu PD i HD

  1. Evaluacija krvne slike: hemoglobin i hematokrit (HTC); karakteristike crvenih krvnih zrnaca; broj retikulocita; feremija, ukupni kapacitet vezivanja gvoa (TIBC), procenat saturacije transferina (SAT), serumski feritin.

  2. Iskljuivanje zapaljenskog sindroma (sedimenta-cija, broj leukocita, C-reaktivni protein), hemoli-ze (haptoglobin) i krvarenja (pregled stolice na okultno krvarenje, Addler-Weber).

  3. Proporuene optimalne vrednosti: hemoglobin 110-120 g/l*; HTC 0,33-0,36%; SAT20%; feri-tin100 ng/ml. (* u naoj zemlji ciljne vrednosti hemoglobina su 90-110 g/l).

  4. Substitucija peroralnim preparatima gvoa: najmanje 200 mg dnevno, podeljeno u 2 do 3 pojedinane doze, na prazan eludac. Mogui neeljeni efekti: gastrointestinalne smetnje.

  5. Intravenska primena gvoa ukoliko se pero-ralnim preparatima ne postignu preporuene ciljne vrednosti SAT i feritina. Preporuene doze optereenja: 100 do 1000 mg. posle test doze od 25 mg. jednom nedeljno ili u duim intervalima. Preporuene doze odravanja: 25 do 125 mg. nedeljno. Mogui neeljeni efekti: alergijske re-akcije.

  6. Primena stimulatora eritropoeze kod bolesnika koji imaju anemiju uz dobru saturaciju gvoem, bez znakova krvarenja, hemolize i zapaljenskog sindroma. Mogui neeljeni efekti: hipertenzija, grevi, hiperkoagulabilnost, hiperkalemija.

  7. Transfuzija eritrocita kod ozbiljne simptomatske anemije, kod akutnog krvarenja i hemodinam-ske nestabilnosti, kod rezistencije na eritropoe-tin i hroninog krvarenja.

 • 10 11

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA OKTOBAR 2015 NEFROLOGIJA

  Leenje poremeaja metabolizma kalcijuma i fosfata i sekundarnog hiperparatireoidizma

  1. Preporuena koncentracija kalcijuma u serumu: 2,10 do 2,37 mmol/l.

  2. Preporuena koncentracija fosfata u serumu: 1,13 do 1,78 mmol/l.

  3. Preporuena vrednost proizvoda koncentracija kalcijuma i fosfata u serumu: do 4 mmol/l

  4. Koncentracija parathormona do 3x vea od gor-nje referentne granice ukazuje na normalan me-tabolizam kosti bolesnika na hroninom leenju dijalizama.

  Leenje hiperfosfatemije: kvalitetna dijaliza, dije-ta sa smanjenim unosom mleka i mlenih proizvoda, kalcijumski vezai fosfata, ne-kalcijumski vezai fos-fata (sevelamer i lantanum). Mogui neeljeni efekti kalcijumskih vezaa fosfata: hiperkalcemija, opstipa-cija.

  Dijagnoza sekundarnog hiperparatireoidizma: koncentracija parathormona, alkalne fosfataze, oste-okalcina u serumu; ultrazvuni i/ili scintigrafski pre-gled paratireoidea, Rtg pregled kostiju.

  Leenje sekundarnoghiperparatireoidizma:

  1. Preparati vitamina D oralno svakodnevno, oralno intermitentno, intravenski pulsno. Mogui nee-ljeni efekti: hiperkalcemija, visok proizvod kalci-juma i fosfata, opasnost od vaskularnih i mekot-kivnih kalcifikacija.

  2. Kalcimimetici. Mogui neeljeni efekti: munina i povraanje.

  3. Hirurka paratireoidektomija. Mogui neeljeni efekti: hipokalcemija, hipoparatiroeidizam i bo-lest kostiju niskog prometa.

  Metabolika acidoza1. Na hemodijalizi preporuena predijalizna kon-

  centracija bikarbonata u serumu: 23-24 mmol/l.2. Na peritoneumskoj dijalizi preporuena koncen-

  tracija bikarbonata u serumu: 23-24 mmol/l.3. Prevencija i leenje: upotreba kalcijum-karbona-

  ta i natrijum-bikarbonata, primena bikarbonat-nih dijaliznih rastvora.

  HiperkalemijaPrevencija i korekcija: ogranienje unosa namirnica

  bogatih kalijumom (svee voe i povre, voni sokovi, kotunjavo i suvo voe), izbegavanje preparata kali-juma i lekova koji poveavaju koncentraciju kalijuma u serumu (ACE inhibitori, diuretici koji tede kalijum, beta blokatori), primena diuretika koji podstiu eli-minaciju kalijuma ukoliko bolesnik ima rezidualnu diurezu (furosemid, bumetanid), primena jonoizme-njivakih smola. Maksimalna doza furosemida: 1000 mg. dnevno; neeljeni efekti: ototoksinost doza iznad 1000 mg. dnevno.

  Leenje antibioticima i primenaradiokontrastnih sredstava

  Davanje sprovesti u saradnji sa nefrologom uz mere prevencije i uzimajui u obzir dijalizni klirens prepa-rata: redukcija doze, produenje doznog intervala, re-hidratacija, stimulacija diureze ukoliko bolesnik ima rezidualnu funkciju bubrega, primena antioksidan-tne terapije.

  Bilans soli i vodeOgranienje unosa soli na 100 mmol/dan i ograni-

  enje unosa tenosti prema ultrafiltraciji tokom dija-lize i prema eventualnoj rezidualnoj diurezi.

  KomorbiditetiBolesnici na hroninom leenju dijalizama redovno

  se kontroliu i lee zbog kardiovaskularnih obolenja, hipertenzije, hiperlipidemije, eventualne osnovne bolesti bubrega.

  MKB 10 ifra

  Generikinaziv leka Dnevna doza

  Nain aplikacije Trajanje terapije

  I12,

  I12.0,

  I15.0,

  I15.1,

  N18

  kaptopril 12,5 mg do 2x50 mg peroralno doivotno

  enalapril 5 mg do 2x20 mg peroralno doivotno

  lizinopril 10 mg do 2x10 mg peroralno doivotno

  perindopril 2mg do 2x4 mg peroralno doivotno

  ramipril 1,25 mg do 2x5 mg peroralno doivotno

  kvinapril 10 mg do 2x20 mg peroralno doivotno

  cilazapril 1 mg do 5 mg peroralno doivotno

  fosinopril 10 mg do 2x20 mg peroralno doivotno

  trandolapril 0,5 mg do 4 mg peroralno doivotno

  losartan 25 mg do 100 mg peroralno doivotno

  valsartan 80 mg do 4x80 mg peroralno doivotno

  valsartan 1x80 do 320 mg peroralno doivotno

  irbesartan 150 do 2x150 mg peroralno doivotno

  felodipin 1x5 do 10 mg peroralno doivotno

  amlodipin 5 mg do 10 mg peroralno doivotno

  nifedipin 3x10 do 20 mg peroralno doivotno

  karvedilol do 2x25 mg peroralno doivotno

  bumetanid od 2 mg peroralno kod ouvane rezidualne diureze i hipervolemije

  furosemid od 20 mg 2x nedeljno peroralno kod ouvane rezidualne diureze i hipervolemije

  Tabela 1. Lekovi u terapiji hipertenzije bubrenih bolesnika

  Veina ovih lekova se nalazi na A1 Listi lekova, zbog ega postoji preporuka da se za bolesnike na dijalizi, za ove lekove proire indijakcije Listi lekova za sledee dijagnoze I12, I12.0, I15.0, I15.1 I12 (morbus renalis hyper-tensivus, povien krvni pritisak bubrenog porekla. Ukljuuju se: arteriosclerosis renis, Nephritis arteriosclero-tica, nephropathia hypertensiva, nephrosclerosis. Iskljuuje se: hypertensioarterialissecundaria), I12.0 (Hyper-tensio arterialis cum insuffitientia renis, povieni krvni pritisak bubrenog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega), I15.0 (Hypertensio renovascularis, povieni krvni pritisak bubrenog porekla), I15.1 (Hypertensio secundaria in morbis renali busaliis, sekundarno povien krvni pritisak u drugim bubrenim bolestima),

  N18 (morbus renalis chronica, hronina bubrena bolest)

 • 12 13

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA OKTOBAR 2015 NEFROLOGIJA

  MKB 10ifra Generiki naziv leka Doziranje Nain aplikacije Trajanje terapije

  D63.8

  N18

  ferofumarat 350 do 700 mg dnevno peroralno mesec dana

  gvoe III hidroksid polimaltozni kompleks

  100 do 200 mg dnevno peroralno mesec dana

  gvoe protein sukcinilat 800 mg dnevno peroralno mesec dana

  gvoe (III) hidroksid saharoza kompleks

  do 1 ampula dnevno intravenski mesec dana

  folna kiselina (vitamin b11) do 3x5 mg dnevno peroralno mesec dana

  darbepoetin alfa od 0,45 mcg/kg

  nedeljno, mogua promena doze

  subkutano do ciljnog nivoa hemoglobina

  metoksipolietilen glikol-epoetin beta

  od 120 mcg/2 nedelje, mogua

  promena doze

  subkutano, intravenski

  do ciljnog nivoa hemoglobina

  vitamini B - kompleksa 3x1 ampula nedeljno intravenski doivotno

  askorbinska kiselina 3x1 ampula nedeljno intravenski doivotno

  aminokiseline do 3x3 tablete dnevno peroralno 3 meseca

  MKB 10ifra Generiki naziv leka Doziranje Nain aplikacije Trajanje terapije

  N25.0,

  N18

  alfakalcidolod 0,25 mcg do 2

  mg/II dan, mogua promena doze

  peroralno do smanjenja parathormona

  kalcitriolod 0,25 mcg do 2

  mg/II dan, mogua promena doze

  intravenski do smanjenja parathormona

  parikalcitol*** do 4 mcg 3x nedeljno intravenski do smanjenja parathormona

  kalcijum karbonat do 3x3 g dnevno peroralno doivotno

  Tabela 2.Leenje anemije bubrenog porekla, D63.8(anaemia in morbis chronicis aliia, anemija kod drugih hroninih obolenja),N18 (morbus renalis chronica, hronina bubrena bolest),

  Tabela 4. Antibiotici koji se koriste za prevenciju infekcije pristupa za dijalizu (hemodijaliza/peritoneumska dijaliza) tokom pripreme za hronino leenje dijalizamai/ili za leenje komplikacija dijalize infekcije vaskularnog pristupa i leenje peritonitisa

  Tabela 3.Lekovi u terapiji renalne osteodistrofije, N25(ostheodistrophio renalis, renalna ostedistrofija)

  MKB 10 ifra

  Generiki naziv leka Dnevna doza Nain aplikacije Trajanje terapije

  Z49,

  Z49.1,

  Z49.2,

  Z99.2,

  K65.0

  Ciprofloksacin 2x500 mg peroralno do 21 danaamoksicilin,klavulanska kiselina

  do 2x1000 mg peroralno do 21 dana

  amoksicilin,klavulanska kiselina

  do 2xI amp peroralno do 21 dana

  levofloksacin,hemihidrat

  500 mg peroralno do 21 dana

  Eritromicin 3x500 mg peroralno do 21 dana Cefiksim 400 mg peroralno do 21 dana Cefuroksim 4x500 mg peroralno do 21 dana Ofloksacin 2x200 mg peroralno do 21 dana Norfloksacin 2x400 mg peroralno do 21 dana Klindamicin 3x600 mg peroralno do 21 dana sulfametoksazol,trimetoprim

  2x480 mg peroralno do 21 dana

  Cefaleksin 4x500 mg peroralno do 21 dana Amoksicilin do 2x1000 mg peroralno do 21 dana Ampicillin do 4x1 g peroralno do 14 dana Piperacilin,tazobaktam**

  do 3x4,5 g intravenski, intraperitoneumski do 21dana

  Cefazolin do 3x1 g intravenski, intraperitoneumski do 21dana Cefuroksim do 3 g intravenski, intraperitoneumski do 21 dana Cefotaksim-STAC do 4 g intravenski, intraperitoneumski do 21 dana Ceftazidim-STAC do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 21 dana Ceftriakson STAC** do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 21 dana Cefepim-STAC do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 21 dana Meropenem** do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 14 dana Ertapenem-natrijum-STAC

  do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  Imipinem-cilastatin** do 2 g intravenski, intraperitoneumski do 14 dana Sulfametoksazol/trimoteprim

  do 2x5 ml intravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  Gentamicin prema rezidualnoj funkciji bubrega i reimu dijaliza

  intravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  amikacin-STAC prema rezidualnoj funkciji bubrega i reimu dijaliza

  intravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  Ciprofloksacin-STAC 2x200 mg intravenski, intraperitoneumski do 14 danaLevofloksacin-STAC 500 mg intravenski, intraperitoneumski do 14 danaVankomicin** prema rezidualnoj funkciji bubrega

  i reimu dijalizaintravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  Teikoplanin** prema rezidualnoj funkciji bubrega i reimu dijaliza

  intravenski, intraperitoneumski do 14 dana

  Metronidazole-STAC 3x250 mg intravenski, intraperitoneumski do 14 danaLinezolid** 600 mg peroralno do 14 dana

  ***Registrovan - nije na Listi lekova

  ** Rezervni antibiotik napomena prema Listi lekovaSTAC napomena prema Listi lekovaSTAC** napomena prema Listi lekova

  Z49.0 (priprema za dijalizu), Z49.1 (ekstrakorporalna dijaliza), Z49.2 (druge dijalize), Z99.2 (zavisnost od dijalize bubrega), K65.0 (peritonitis acuta, akutna upala potrbunice)

 • 14

  OKTOBAR 2015NEFROLOGIJA

  MKB 10ifra Generiki naziv leka Doziranje

  Nainaplikacije Trajanje terapije

  Z49, Z49.1

  Z49.2

  Z99.2

  heparin od 5000 i.j. subkutano Jednokratno kod pretee tromboze katetera

  dalteparin-natrijum od 2x2500 i.j. subkutano

  do 21 dan posle kreiranja vaskularnog pristupa,

  jednokratno kod pretee tromboze katetera

  parikalcitol*** od 2x2500 i.j. subkutano

  kalcijum karbonat od 2x2850i.j posle kreiranja vaskularnog pristupa subkutano

  Tabela 5. Lekovi u prevenciji tromboze vaskularnogi peritoneumskog katetera za dijalizu

  Legenda: Z49.0 (priprema za dijalizu), Z49.1 (ekstrakorporalna dijaliza), Z49.2 (druge dijalize),Z99.2 (zavisnost od dijalize bubrega) Predlog da se za sve lekove indikacija proiri za dijagnozeZ49, Z49.1, Z49.2, Z99.2

  AutoriMr. sci. med Jovanovi Nataa, Klinika za nefrologiju KC Srbije

  Ass. dr Lauevi Mirjana, Klinika za nefrologiju KC SrbijeDoc.dr Naumovi Radomir, Klinika za nefrologiju KC Srbije.

 • S AV E Z B U B R E N I H I N VA L I DA VO J VO D I N E21000 Novi Sad, Bulevar osloboenja 6 - 8

  Tel/fax: 021/6333 866; www.ns-nefro.org, [email protected] D RU E N J E B U B R E N I H I N VA L I DA - S U B OT I C A

  Blaka Rajia 27/36; P.J. Banijska 2Mob: 069/712-547, [email protected]

  Projekat Vikend program spada u prvu grupu ak-tivnosti Prevencija institucionalizacije i deinsti-tucionalizacije, i odobren je od strane Ministarstva za rad, zapoljavanje, boraka i socijalna pitanja na Godinjem konkursu za unapreenje poloaja OSI za 2015.godinu.Sa realizacijom projektnih aktivnosti krenulo se u junu 2015.godine,

  SAVEZ ORGANIZACIJA BUBRENIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE

  Projekat Vikend program