akutno zatajenje bubrega - · pdf fileetiologija i patofiziologija • prerenalno azb (40 -...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akutno zatajenje bubrega

  dr.sc. Lorena Honovi, spec.med.biokem.

  Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

  OB Pula

  8. kongres Hrvatskog drutva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

  s meunarodnim sudjelovanjem, 22. 26. rujan 2015. Rijeka, Hrvatska

 • Uvod

  Kliniki sindrom obiljeen iznenadnim, jakim smanjenjem bubrene funkcije uz

  obino smanjeno izluivanje mokrae i razgradnih produkata metabolizma

  koje prati gubitak hemostaze i nakupljanje duinih spojeva u krvi.

  2

  ABB AZB KBB

 • 3

  akutno zatajenje bubrega kompleksni kliniki sindrom,

  7-18 % svih bolnikih pacijenata ima AZB, u JIL 30-60%

  (kao dio multiorganske disfunkcije)

  25-80% smrtnost pacijenata i JIL-u (ovisno o klinikom statusu pacijenta i

  duljini boravka u JIL-u)

  30-50 % sluajeva AZB moe se sprijeiti pravovremenim

  prepoznavanjem i odgovarajuim pristupom pacijentu

  4x uestalija bolest od modanog udara

  2x vea smrtnost od akutnog infarkta miokarda

  Uvod

  www.nice.org.uk

 • Definicija i klasifikacija

  50-ih godina prolog stoljea gubitak funkcije bubrega

  35 razliitih definicija (engl.acute kidney injury, acute renal failure, acute kidney disease)

  razliiti biljezi (ureja, volumen mokrae, koncentracija serumskog kreatinina)

  kombinacije biljega- razlikovanje stupnjeva AZB

  2002. god ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative), Vicenza,Italy

  2004. god objavljivanje i prihvaanje RIFLE- klasifikacije

  2007. god AKIN (Acute Kidney Injury Network)

  modifikacija RIFLE

  ADQI specifine smjernice za kardiovaskularne operacije

  2012. god KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)

  4

 • 5

  Model razvoja akutnog zatajenja

  bubrega

  Komplikacije

  Normalno Oteenje Poveani

  rizik GF Bubreno

  zatajenje smrt

  AZB

 • RIFLE kriteriji i klasifikacija

  www.ADQI.net

  kreat 1.5x ili

  GFR >25%

  krajnji, terminalni stadij bolesti

  GFR kriterij Izluivanje mokrae

  IM < 0,3ml/kg/h

  tijekom 24 h ili

  anurija tijekom 12 h

  IM < 0,5ml/kg/h

  tijekom 12 h

  IM < 0,5ml/kg/h

  tijekom 6 h

  kreat 2x ili

  GFR >50%

  kreat 3x ili

  GFR > 75% ili

  kreat 355 mol/L

  gubitak bubrene funkcije > 4 tjedna

  ESRD

  Loss

  Failure

  Risk

  Injury

  6

 • AKIN klasifikacija

  Razlikovanje od RIFLE klasifikacije:

  rizik, oteenje i krajnji stadij zamijenjeni su stadijima 1,2,3

  promjena glomerularne filtracije izbaena

  apsolutno poveanje koncentracije serumskog kreatinina za najmanje 26,4 mol/L-dodatak stadiju 1

  pacijenti koji zapoinju lijeenje nadomjetanjem bubrene funkcije (neovisno o serumskom kreatininu i koliini mokrae) automatizmom se nalaze u stadiju 3

  gubitak bubrene funkcije ili progresija u krajnji stadij- izbaeni

  Dinamiki dio: 48 sati za svaki stadij

  7

 • KDIGO klasifikacija

  141 stranica

  23 tablice

  17 slika

  - Definicija

  - Prevencija i lijeenje

  - AZB inducirano kontrastnim sredstvima

  - Dijaliza u lijeenju AZB

  http://www.kidney-international.org 8

 • KDIGO klasifikacija

  - jedinstvena definicija (RIFLE + AKIN):

  kreat 26,5 mol/L tijekom 48 sati ili kreat 1,5x tijekom 7 dana,

  izluivanje mokrae

 • 10

 • Etiologija i patofiziologija

  Prerenalno AZB (40 - 80%), potencijalno reverzibilna stanja

  bolesti bubrenih arterija,

  sistemska hipotenzija (pretjerana diureza, krvarenje, transcelularno nakupljanje tekuine, dehidratacija),

  nizak minutni volumen srca (kardiomiopatije, AIM, pluna embolija),

  snieni periferni otpor (septikemija, zatajivanje jetre, antihipertenzivni lijekovi).

  Renalno AZB (10 - 50%), primarne bolesti bubrega

  sve ozljede bubrega (produena ishemija i nefrotoksini),

  bolesti tubula i intersticija ( kontrastne boje, ok),

  bolesti glomerula (glomerulonefritis, vaskulitis, lupus),

  bolesti bubrene mikrocirkulacije (mikrovaskularna tromboza),

  bolesti veih krvnih ila bubrega (embolija).

  Postrenalno AZB (< 10%), potencijalno reverzibilna stanja

  opstrukcija uretera, mokranog mjehura, prostate, uretre. 11

 • Rizini imbenici: odrasle osobe

  akutna respiratorna i kardiovaskularna insuficijencija (hipovolemija,

  hipotenzija),

  kronina bubrena bolest,

  eerna bolest,

  bolesti srca,

  prisutnost generalizirane infekcije,

  upotreba potencijalnih nefrotoksinih lijekova (npr. ACE inhibitori,

  aminoglikozidi),

  upotreba radio-kontrastnih sredstava (tjedan dana prije pojave AZB),

  oligurija,

  jetrene bolesti,

  dob > 65 god,

  okolini imbenici (malarija, leptosiproza..).

  12

 • Klinika slika:

  Simptomi:

  oligurija, anurija,

  simptomi povezani uz azotemiju: munina, povraanje, malaksalost, miokloni

  trzaji, konvulzije,

  poremeaji tekuine, elektrolita i acidobazne ravnotee

  dobivanje na teini (periferni edemi),

  pluni edem, ascites,

  promjena boje mokrae.

  13

  Komplikacije:

  kardiovaskularne - razvoj plunog edema, pleuralnog izljeva, dijastolike

  hipertenzije, perikarditisa s jakim bolovima,

  infekcije - najea komplikacija AZB (nastaju kod poremeaja svijesti,

  hipoventilacije, aspiracije, gubitka refleksa)

  neuroloke komplikacije gubitak svijesti, komatozna stanja, konvulzije

  hematoloke depresija kotane sri

  gastrointestinalne

 • Dijagnostika

  Potpuni, sistemski pristup bolesniku

  povijest bolesti (nefrotoksini utjecaji),

  praenje volumena izluene mokrae,

  laboratorijska dijagnostika- procjena bubrene funkcije

  pretraivanje na sustavne bolesti,

  slikovna dijagnostika (UZV, CT, MR),

  biopsija bubrega.

  14

 • Laboratorijska dijagnostika AZB

  15

  Rutina: KKS, urin komplet, ureja, kreatinin, elektroliti (Ca i fosfati),

  Nadopuna: ABS, koncentracija Na i kreatinina u mokrai, osmolalnost

  seruma i mokrae

  Urin komplet- izvor velikog broja korisnih etiolokih podataka (fizikalni,

  kemijski i pregled sedimenta mokrae)

 • prerenalno renalno

  (U)-Osm (mOsm/kg) > 500 < 400 (U)-Na (mmol/L)) < 20 > 40 (S) urea/ (S) kreatinin > 20 < 10 (U)/(S) kreatinin > 40 < 20 (U)/(S) Osm > 1.5 1-1,5 FENa (%)* < 1 > 2 ________________________________________________________________ * ( (u Na / s Na) / (s kreat / u kreat) ) X 100 FE = frakcijsko izluivanje Na

  Laboratorijska dijagnostika AZB

  16 Schrier RW et all. J Clin Invest 2004; 114: 5-14

 • Laboratorijska dijagnostika

  - preporuke-

  ..

  3. Enzymatic serum creatinine assay should be implemented in all biochemistry labs throughout the UK to ensure national comparability. For patients admitted to different hospitals with different biochemistry laboratories the development of shared databases should be created to improve comparability between laboratories.

  4. An electronic alert biochemistry system should be developed which is compliant with the AKI Map of Medicine.

  ..

  17

 • Biljezi AZB

  - praenje rizika, prepoznavanje bolesti, diferencijalna dijagnostika, ciljana intervencija,

  prognoza bolesti,

  - funkcionalni, biljeg oteenja ili kombinaciju biljega

  - vrijednost jednog biljega naspram ostalih, pozitivna ili negativna prediktivna vrijednost,

  potreba cutt-off vrijednosti.

  Podjela biljega prema porijeklu, funkciji, vremenskom

  oslobaanju tijekom bubrenog zatajenja:

  - Biljezi glomerularne filtracije (proteini male MM, normalno prisutni u cirkulaciji, izluuju

  se glomerularnom filtracijom: npr. kreatinin, cistatin C)

  - Biljezi tubularne funkcije (filtracija i reapsorpcija: npr.retinol vezujui protein)

  - Biljezi tubularnih oteenja (molekule koje se oslobaaju kao rezultat direktnog

  oteenja bubrenih stanica ili upalnih aktivacijskih procesa: npr. KIM-1, IL-18, NGAL)

  18

 • Biljezi AZB

  Pregledom Medline baze od 1995. do 2011. god- 350 razl.biljega za AZB

  klasificiranih prema vremenu (12-36 sati) u kojem mogu predvidjeti razvoj AZB

  10th Acute Dialysis Quality Initiative Consensus Conference - Current use of

  biomarkers in acute kidney injury- primjena biljega u klinikoj praksi

  Biljezi aresta staninog ciklusa bubrenog epitela: TIMP-2 (Tissue inhibitor of

  metallopreoteinse 2) i IGFBP-7 (Inzulin-like growth factor binding protein 7)

  Kashani et all. Critical Care 2013, 17:R25

  19

 • Murray PT, Mehta RL et all, Kidney Int. 2014 March, 85(3); 513-521

  20

 • 21

 • 22

  Heleen M. Oudemans-van Straaten, Lui G. Forni, A.B. Johan Groeneveld,

  Sean Bagshaw, Michael Joannidis, Springer, 2015. https://books.google.hr/books

 • TIMP-2 i IGFBP-7

  23

  normalno prisutni u tubularnim stanicama bubrega,

  biljezi zaustavljanja G1 staninog ciklusa - vrlo rana faza oteenja

  TIMP-2: engl.tissue inhibitor of metalloproteinase

  (tkivni inhibitor metaloproteinaze)

  IGFBP-7: engl.insulin-like growth factor binding protein