ujian, pengukuran, penilaian dlm kecergasan fizikal

Post on 02-Mar-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  1/29

  PENGUJIAN,PENGUJIAN,

  PENGUKURAN DANPENGUKURAN DANPENILAIAN DALAMPENILAIAN DALAMPENDIDIKANPENDIDIKAN

  JASMANIJASMANI

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  2/29

  UJIAN, PENGUKURANDAN PENILAIANDALAM KECERGASAN

  FIZIKAL

  UJIAN

  Konsep, Definisi danMatlaat

  Jenis!"enis #"ian

  PENGUKURANKonsep, Definisi dan

  MatlaatAlat Pen$#%#&an

  PENILAIANKonsep, Definisi dan

  MatlaatP&oses Penilaian

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  3/29

  UJIAN

  Unt#% en$eta'#i ta'ap pen(apaian,%ea"#an dan potensin)a* Den$an en$$#na%an insten!

  insten #"ian )an$ ep#n)ai%e+ole'pe&(a)aan dan e+e&i

  %ep#t#san!%ep#t#san )an$ &elean* -e&dasa&%an %epada %e+ole'an en$#%#&

  apa )an$ sepat#tn)a di#%#&* U"ian!#"ian )an$ 'enda% di"alan%an

  pe&l#la' ses#ai den$an %e+ole'anpese&ta dan ia "#$a pe&l# en$a+il %i&afa%to& pe&alatan )an$ a%an di$#na%andan tepat )an$ ses#ai +a$i en"alan%an#"ian!#"ian te&se+#t*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  4/29

  Konsep, Definisi dan Matlamat

  U"ian iala' s#at# alat p&osed#& ata#te%ni% )an$ %'#s#s )an$ di$#na%an#nt#% endapat%an data, tinda% +alasata# &espon da&i pese&ta*

  Matlaat #"ian p#la iala' #nt#%

  endapat%an data!data ata#tinda%+alas s#pa)a p&oses pen$#%#&andan penilaian dapat di"alan%an*

  -e&t#"#an #nt#% en$#%#& ta'ap

  %e(e&$asan fi.i%al seseo&an$ indiid#* Ma%l#at ini di$#na%an #nt#%enepat%an pela"a& dala %#p#lanen$i%#t %e#pa)aan asin$!asin$*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  5/29

  /* U"ian Ke%#atan, K#asa, Ketan$%asan danDa)a 0a'an*! La&i Ulan$!ali% /1! -an$%it 0#+i

  ! 0e%an 0#+i! Lopat Ja#' -e&di&i

  2* U"ian Kelent#&an3Fle%si+iliti

  ! Jan$%a# Mel#n"#&

  4* U"ian Ka&dioas%#la&! La&i 2*5%

  Jenis-jenis Ujian

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  6/29

  PENGUKURAN

  Konsep, Definisi dan Matlamat

  Dian$$ap se+a$ai sat# p&oses en$#%#& ata#en$i&a den$an en$$#na%an alatan ata#

  %aeda' te&tent# +a$i endapat%an data!data )an$ dipe&l#%an* Data )an$ dipe&ole'i pe&l# dala +ent#%

  %#antitatif iait# )an$ +ole' di%i&a ata#di+ilan$*

  Sat# p&oses en$#p#l a%l#at #nt#%di$#na%an +a$i e+#at %ep#t#san*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  7/29

  Konsep, Definisi dan Matlamat

  Ma%l# +alas en$enai p&estasi %e(e&$asan fi.i%aldapat e+ant# en$enal pasti %e%#atan dan %elea'anpela"a&*

  Kep#t#san dapatan da&ipada pen$#%#&an ini "#$adi'a&ap%an dapat e+e&i $a+a&an se+ena& tentan$stat#s %e(e&$asan fi.i%al pela"a&*

  Dapat enin$%at%an sean$at pela"a& #nt#% tes+esa'a en$e%%al%an dan enin$%at%an la$i ta'app&estasi %e(e&$asan fi.i%al se+ena&*

  Meili' "enis s#%an dan%e&"a)a )an$ di$ea&i* Se+a$ai asas enepat%an %#p#lan pela"a&

  +e&dasa&%an ta'ap %e(e&$asan se+ena&*

  Me+ant# $# seasa e&an(an$ st&ate$i pen$a"a&andan pe+ela"a&an dala ata pela"a&an Pendidi%anJasani dan a%tiiti %o%#&i%#l# s#%an dan pe&ainanse%ola'*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  8/29

  Alat Pengukuan

  6i7 Ja &andi%6ii7 8isel

  6iii7S%itel3%#n

  6i7Pita pen$#%#&

  67 -alapan

  6i7+ola

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  9/29

  PENI!AIAN

  P&oses $# entafsi&%an a%l#at 'asilda&ipada pen$#%#&an +e&dasa&%an pia9ai"#%an %&ite&ia dan pia9ai "#%an no&a*

  -iasan)a din)ata%an dala +ent#% %#aliti,%e+ai%an, e&it ata# nilai*

  :an)a p&osed#& #"ian )an$ +ai% dan #da'di$#na%an se&ta difa'ai sa'a"a )an$

  dapat en$'asil%an s%o& #"ian %e(e&$asanfi.i%al )an$ te%al dan +ole' dipe&(a)ai*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  10/29

  PENI!AIAN

  Matlaat penilaian sepe&ti;

  /* Menilai se&ta e+#at pe+a'aan te&'adapp&o$&a %e(e&$asan %e ta'ap )an$ le+i' tin$$ise(a&a pe&la'an!la'an*

  2* Unt#% enilai %ea"#an ata# pen(apaianseseo&an$ indiid#*4* Me+a'a$i%an indiid# en$i%#t pe&in$%at

  pen(apaian asin$!asin$*5* Menin$%at%an otiasi dan e+e&i %ep#asan

  %epada seseo&an$ indiid# den$an e+e&ia&%a' ata# $&ed pen(apaian*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  11/29

  PENI!AIAN

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  12/29

  0e&dapat 4 eleen )an$ di#%#& dala Pendidi%an Jasani iait#;

  Eleen psi%ooto& Eleen %o$nitif

  Eleen afe%tif

  Elemen Psikomoto ! epa%an sat# %oponen )an$ dinilai ole' $# dala Pendidi%an Jasani*

  ! ian)a aat +e&%ait &apat %epantasan, %elent#&an, da)a ta'an, %oo&dinasi sa&afotot dan i+an$an*

  "idang-#idang Ujian,Pengukuan,

  $ Penilaian

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  13/29

  Elemen Kognitif -e&t#p# %epada ta'ap %efa'aan dan

  pen$eta'#an #&id dala %ese#a topi%dala Pendidi%an "asani* Melal#i #"ian sepe&ti ini $# pe&l# eli'at

  #&id!#&id da&i aspe% %efa'aan dan

  pen$eta'#an #&id %eti%a #&id sedan$ela%sana%an ses#at# +idan$ %ea'i&an* M#&id "#$a pe&l# dite&ap dan dilati' #nt#%

  entafsi&, en$$#na dan ela%sana%an%ea'i&an +e&dasa&%an te%ni%!

  te%ni% )an$ tela' dia"a& ole' $#*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  14/29

  Elemen Afektif

  Men$#%#& pen(apaian pela"a& da&i se$isi%ap dan nilai ee&l#%an p#n$#tan

  data da&i pel+a$ai (a&a*

  Ca&a ini e&an$%#i pee&'atian tin$%a'la%# pela"a& se9a%t# e&e%a te&li+at dalaa%tiiti te&tent#, enden$a& %oen

  e&e%a dan einta e&e%a #nt#% en$isisoal selidi%*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  15/29

  Alat penilaian )an$ di$#na%an #nt#%penilaian eleen afe%tif iala';

  6i7 Sena&ai sea%, pee&'atian,tin$%a' la%# pela"a&!pela"a&

  6ii7 Re%od!&e%od ane%dot6iii70e# d#$a6i7Soal selidi% ane%a pili'an

  67 S%ala pee&'atian

  k P l &

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  16/29

  Aspek Penilaian %a&ap

  Ke'egasan (i)ikal

  Ke(e&$asan fi.i%al +ole' di+a'a$i%an

  %epada d#a "enis;

  /* Ke(e&$asan +e&%ait den$an %esi'atan

  2* Ke(e&$asan +e&%ait den$an pe&la%#anoto&

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  17/29

  Aspek Penilaian %a&apKe'egasan (i)ikal

  KECERGASAN

  JASMANI

  PERLAKUAN

  MOTOR

  Kepantasan

  Ketangkasan

  Koordinasi

  Kuasa

  Imbangan

  Masa

  Tindakbalas

  Komposisi

  Badan

  KESIHATAN

  Kelenturan/

  Fleksibiliti

  Daya Tahan

  Kardiovaskular

  Daya Tahan OtotKekuatan Otot

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  18/29

  Ke'egasan (i)ikal "ekait dengan Kesi&atan

  Dapat e+ant# seseo&an$ indiid# it# +e&$e&a% den$an

  le+i' #da', efisien dan e+ant# ela%#%an t#$asan'a&ian den$an (e%ap dan den$an pen$$#naan tena$a)an$ ini#* Anta&a %oponen te&se+#t adala';

  *+ Daa %a&an Kadioaskula ./adioas'ulaEnduan'e0! sat# eleen %e(e&$asan )an$ +e&t#p# %epada

  f#n$si %eli(inan siste "ant#n$ dan f#n$si pe&eda&an da&a' seseo&an$ indiid#*

  ! ep#n)ai pe&%aitan )an$ &apat den$an siste &espi&ato&i )an$ +e&f#n$si e+e%al%an o%si$en dala t#+#' +adan s#pa)a %e&"a )an$ eli+at%an "an$%a asa )an$ a$a% pan"an$ dapat di'an$i den$an +ai%*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  19/29

  Ke'egasan (i)ikal "ekait dengan Kesi&atan1+ Daa %a&an 2tot .Mus'le Enduan'e0

  ! didefinisi%an se+a$ai ta'ap %e#pa)an indiid#ela%#%an %e&"a )an$ e+e+an%an sat# +a'a$ian +adan )an$ dila%#%an se(a&a +e&tesan*! (onto' lati'an e#%#l +ola s%#as) se(a&a +elan$!#lan$*

  3+ Kekuatan 2tot .Mus'le 4tengt&0! %e#pa)aan sala' sat# +a'a$ian otot en$'asil%an

  da)a 6%e&"a7 #nt#% en$'an$i sat#!sat# &intan$an*

  ! %e%#atan otot "#$a dapat en$ela%%an atlet da&i ene&ia %e(ede&aan dan e+ant# en$$anda%an pe&$e&a%an se&ta eeli'a&a post#& )an$ +ai%*! (onto' en$an$%at d#+ell )an$ +e&at den$an en$$#na%an tan$an*

 • 7/26/2019 Ujian, Pengukuran, Penilaian Dlm Kecergasan Fizikal

  20/29

  Ke'egasan (i)ikal "ekait dengan Kesi&atan

  5* Kelentuan "adan .(le5i#ilit0! eli+at%an %e#pa)aan ses#at# sendi ata# +a'a$ian +adan

  )an$ e+ole'%an ses#at# pe&$e&a%an dala tepo' asa )an$ pan"an$ dan se"a#' #n$%in den$an tida% se+a&an$ eli+at%an %e(ede&aan %epada ana!ana +a'a$ian otot*! (onto' a%tiiti d#d#% +e&l#n"#& sa+il tan$an (#+a

  en"an$%a# '#"#n$ %a%i*

  6+ Komposis "adan ."od /omposition0! ditent#%an ole' %ada& pe&at#san lea% +e&+andin$ )an$

  +#%an lea% 6otot dan t#lan$7*

  ! le+i'an pe&at#san lea% +adan +a%al eni+#l%