kecergasan fizikal kebangsaan pelajar berumur 13

Download KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN PELAJAR BERUMUR 13

Post on 31-Dec-2016

284 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INDEKS PRESTASIKECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

  PELAJAR BERUMUR 13 HINGGA 17 TAHUN

  OlehDR. AHMAD BIN HASHIM, DR. MOHD. SANI BIN MADON DAN

  PROF MADYA DR SHAHARUDDIN BIN ABD AZIZFAKULTI SAINS SUKAN

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN'IDRIS

  KOD PENYELIDIKAN UPSI09-09-44-05

  TAHUN 2007

 • JADUAL KANDUNGAN

  Muka surat

  SENARAI JADUALSENARAI RAJAHABSTRAK

  iiiv

  xi

  BAB

  1 PENGENALAN 1

  Latar Belakang 9Penyataan Masalah. 11Kepentingan Kajian .. 12Objektif Kajian 13Hipotesis Kajian 14Limitasi Kajian 15Definisi Operational. 16

  II SOROTAN LlTERATUR 19

  III METODOLOGI KAJIAN 29

  Reka Bentuk Kajian . 29Kerangka Konseptual Kajian. 30Instrumen Kajian dan Prosedur Ujian 32Pentadbiran Instrumen Ujian 45Sampel Kajian 50Pengumpulan Data. 50Penganalisisan Data 51

  IV KEPUTUSAN KAJIAN 52

  V KESIMPULAN DAN CADANGAN . 74

  Cadangan 79

  RUJUKAN 83

  II

 • SENARAI JADUAL

  Jadual Muka surat

  1 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM 8agi UjianPACER, Curl Up, Tekan Tubi dan Trunk Lift UntukPelajar Lelaki 48

  2 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM Bagi UjianPACER, Curl Up, Tekan Tubi dan Trunk Lift UntukPelajar Perempuan . 48

  3 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM Bagi IndeksJisim Badan Untuk Pelajar Lelaki dan Perempuan. 49

  4 Kriteria Rujukan Piawai The World HealthOrganization (WHO) Untuk Lebihan Berat Badandan Obesiti Bagi Pelajar Lelaki dan PerempuanBerdasarkan Indeks Jisirn Badan . 49

  5 Bilangan Pelajar Mengikut Umur dan Jantina 52

  6 Min Pencapaian Bilangan Ulangan Larian Ujian PacerMengikut Umur dan Jantina 53

  7 Min Pencapaian V02Max Berdasarkan Ujian PacerMengikut Umur dan Jantina 54

  8 Min Pencapaian Ulangan Bagi Ujian Curl UpMengikut Umur dan Jantina 55

  9 Min Pencapaian Ulangan Bagi Ujian Tekan TubiMengikut Umur dan Jantina 56

  10 Min Pencapaian Jarak Bagi Ujian Trunk Lift (cm)Mengikut Umur dan Jantina 57

  iii

 • 11 Min Indeks Jisim Badan (kg/m2) MengikutUmur dan Jantina 58

  12 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria UjianPACER (Ulangan) Berbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 59

  13 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria UjianTekan Tubi Berbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 60

  14 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria Ujian Curl UpBerbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 61

  15 Kebolehpereayaan Rujukan Kriteria Ujian Trunk LitBerbanding Piawaian FITNESSGRAM BerdasarkanUmur dan Jantina 62

  16 Indeks Jisim Badan berdasarkan Kriteria The WorldHealth Organization (WHO) BerdasarkanUmur dan Jantina 64

  17 Norma Persentil Ujian PACER (Ulangan)Mengikut Umur dan Jantina 66

  18 Norma Persentil V02Max Ujian PACER (ml.kql.rnin' )Mengikut Umur dan Jantina 66

  19 Norma Persentil Ujian Tekan Tubi (Bilangan Ulangan)Mengikut Umur dan Jantina 67

  20 Norma Persentil Ujian Curl UpMengikut Umur dan Jantina 67

  21 Norma Persentil Ujian Trunk Lift (em)Mengikut Umur dan Jantina 68

  22 ANOVA Sehala Ujian Keeergasan Fizikal AntaraPelajar Lelaki Mengikut Umur 69

  23 ANOVA Sehala Ujian Keeergasan Fizikal AntaraPelajar Perempuan Mengikut Umur 72

  IV

 • SENARAI RAJAH

  Rajah Muka surat

  1 Kerangka Konseptual Kajian Indeks Prestasi KecergasanFizikal Kebangsaan pelajar berumur 13 hingga 17 tahunSekolah Menengah . 31

  2 Ujian Push -Up (Tekan tubi) 37

  3 Ujian Curl-up. 40

  4 Ujian Trunk Lift 42

 • Abstrak

  Kajian ini dijalankan untuk menentukan indeks kecergasan fizikal kebangsaan

  peJajar lelaki dan perempuan berumur 13 tahun hingga 17 tahun sekolah

  menengah di Malaysia. Sampel kajian adalah seramai 10,300 orang pelajar

  daripada 140 buah sekolah menengah seluruh negeri di Malaysia yang dipilihsecara rawak menggunakan strategi pemilihan sampel rawak berlapis. Sampel

  kajian terdiri dari (N = 5177) subjek lelaki dan (N = 5,123) subjek perempuandimana bilangan pelajar berumur 13 tahun (N = 2,073), 14 tahun (N = 2,048), 15

  tahun (N = 2,082), 16 tahun (N = 2,068) dan 17 tahun (N = 2,029). Penyelidik

  menggunakan persetujuan rujukan kriteria dan rujukan norma berdasarkan

  norma ujian yang telah diperkenalkan oleh Prudential FITNESSGRAM ke atas

  Ujian PACER, Indeks Jisim Badan, Ujian Curl Up, Ujian Tekan Tubi dan UjianTrunk Lift. Dapatan kajian menunjukkan jumlah peratusan pelajar lelaki dan

  perempuan yang "lulus' Ujian PACER, Indeks Jisim Badan, Ujian Curl Up, UjianTekan Tubi dan Ujian Trunk Lift berdasarkan kriteria rujukan piawaianFITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobics Research), (Baumgartner et aI.,

  2003) serta menunjukkan tahap prestasi kecergasan fizikal subjek berdasarkan

  setiap ujian FITNESSGRAM tersebut. Dapatan kajian juga menentukan

  sejauhmanakah persamaan kebolehpercayaan di kalangan sampel yang dapat di

  kelaskan sebagai Underweight, Normal Weight, Overweight, Obesity Class I,

  Obesity Class II dan Obesity Class III berbanding rujukan kriteria menggunakan

  piawaian The World Health Organization (WHO). Hasil kajian juga digunakanuntuk membentuk norma indeks kecergasan fizikal kebangsaan pelajar lelaki dan

  perempuan berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun

  sekolah menengah Malaysia berdasarkan prestasi Ujian PACER, Indeks Jisim

  Badan, Ujian Curl Up, Ujian Tekan Tubi dan Ujian Trunk Lifttersebut.

  vi

 • BABI

  PENDAHULUAN

  Pengenalan

  Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Sains Sukan serta jurulatih

  sukan sekolah menengah di Malaysia biasanya memilih program

  kecergasan fizikal yang diterima pakai seluruh dunia iaitu Prudential

  FITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobics Research) (Baumgartner,

  T.A, Jackson, A.S., Mahar, M.T., & Rowe, D.A, 2003) bagi menilai prestasi

  kecergasan fizikal pelajar. Program kecergasan FITNESSGRAM ini begitu

  popular sehinggakan digunakan secara menyeluruh dalam program

  kecergasan remaja kebangsaan yang telah ambil dan diguna pakai oleh

  American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance

  (Safrit, 1995).

  Program kecergasan fizikal kebangsaan di Malaysia pada masa kini

  perlu menggunakan kriteria rujukan. Ini bermaksud bahawa satu indeks

  kecergasan fizikal yang piawai dan khusus perlu ditetapkan setiap ujian

  bagi setiap kumpulan peringkat umur dan jantina. Subjek kemudiannya

  dikategorikan sebagai lulus sekiranya telah memenuhi indeks piawaian

  kecergasan fizikal kebangsaan dan gagal sekiranya tidak dapat memenuhi

  kehendak piawaian. Piawaian rujukan kriteria FITNESSGRAM telah

  digunakan bagi mewakili ketekalan paras kecergasan fizikal kebangsaan.

 • Tumpuan kajian ini adalah kepada lima jenis ujian kecergasan fizikal iaitu

  komponen keupayaan aerobik (Ujian PACER, larian ulang-alik 20m

  pelbagai aras); komposisi lemak badan ( Indeks Jisim Badan); kekuatan

  dan daya tahan otot abdominal (Ujian Curl Up); kekuatan dan daya tahan

  otot bahagian atas badan (Ujian Tekan Tubi); serta kekuatan otot dan

  fleksibiliti (Ujian Trunk Lift).

  Melalui aktiviti fizikal seseorang itu boleh meningkatkan tahap

  kecergasan fizikal dan juga dapat mengurangkan risiko penyakit jantung,

  diabetes, darah tinggi dan jenis-jenis kanser yang tertentu (Larsen, George,

  Alaxender, dan Feliingham, 2002). Program latihan atau kurikulum

  Pendidikan Jasmani yang sistematik perlu untuk meningkatkan serta

  mengekalkan tahap kecergasan fizikal (Shephard & Trudeau, 2005). Kajian

  oleh Bradley, Cardinal, Marita, dan Molly (2005), menunjukkan bahawa

  pendidikan kecergasan fizikal melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani

  boleh menjamin kesihatan disamping membentuk sikap positif dan tingkah

  laku yang baik. Pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah

  menengah harus dapat memberi kesedaran dan ilmu pengetahuan yang

  boleh dijadikan amalan sepanjang hayat. Ujian penilaian kecergasan fizikal

  perlu mudah dan boleh dijalankan dengan sendiri oleh semua guru

  Pendidikan Jasmani tanpa memerlukan peralatan yang canggih atau

  mahal.

  Donald Seigel (2006), menjelaskan bahawa penglibatan dalam

  aktiviti fizikal dapat memberikan kesan positif terhadap kesihatan. Di

  2

 • antaranya adalah mengurangkan risiko pelbagai penyakit, mengurangkan

  kandungan kolestrol dalam badan, meningkatkan tahap kecergasan,

  kesihatan mental dan prestasi pencapaian akademik. Beliau juga

  merumuskan bahawa individu yang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal

  selama 60 minit sehari akan menikmati kehidupan yang sihat dari segi

  fisiologi, psikologi dan sosial. Kajian yang dilakukan oleh penyelidik lampau

  (Clarke, 1971; Ellis, Caron, & Bailey, 1975; Branta, Haubenstricker, &

  Seefeldt, 1984; Beunen & Malina, 1988) menunjukkan pengaruh umur

  memberi kesan ke atas prestasi kecergasan fizikal. Kanak-kanak dan

  remaja akan berubah menjadi semakin tinggi, melebar dan kuat dengan

  peningkatan umur. Dapatan tersebut dapat menyokong hasil kajian

  sebelum yang dilakukan oleh Espenschade (1963), mendapati ketinggian

  dan berat badan adalah signifikan ke atas prestasi ujian kecergasan fizikal.

  Menurut Shepard (1982), pertambahan kekuatan disebabkan peningkatan

  umur adalah berkait rapat dengan jumlah jisim otot.

  Pelajar yang aktif bersukan memiliki tahap kecergasan yang tinggi

  berbanding dengan pelajar yang tidak aktif (Michael & Kenneth, 2005).

  Penglibatan secara berterusan dalam sukan meningkatkan daya tahan

  kardiovaskular (Patricia, 1992; Vanderburg, Mahar & Chou, 1995; Michael

  & Kenneth, 2005). Walauba