kecergasan fizikal kebangsaan pelajar berumur 13

of 24 /24
INDEKS PRESTASI KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN PELAJAR BERUMUR 13 HINGGA 17 TAHUN Oleh DR. AHMAD BIN HASHIM, DR. MOHD. SANI BIN MADON DAN PROF MADYA DR SHAHARUDDIN BIN ABD AZIZ FAKULTI SAINS SUKAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN'IDRIS KOD PENYELIDIKAN UPSI 09-09-44-05 TAHUN 2007

Author: lamhanh

Post on 31-Dec-2016

309 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INDEKS PRESTASIKECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

  PELAJAR BERUMUR 13 HINGGA 17 TAHUN

  OlehDR. AHMAD BIN HASHIM, DR. MOHD. SANI BIN MADON DAN

  PROF MADYA DR SHAHARUDDIN BIN ABD AZIZFAKULTI SAINS SUKAN

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN'IDRIS

  KOD PENYELIDIKAN UPSI09-09-44-05

  TAHUN 2007

 • JADUAL KANDUNGAN

  Muka surat

  SENARAI JADUALSENARAI RAJAHABSTRAK

  iiiv

  xi

  BAB

  1 PENGENALAN 1

  Latar Belakang 9Penyataan Masalah. 11Kepentingan Kajian .. 12Objektif Kajian 13Hipotesis Kajian 14Limitasi Kajian 15Definisi Operational. 16

  II SOROTAN LlTERATUR 19

  III METODOLOGI KAJIAN 29

  Reka Bentuk Kajian . 29Kerangka Konseptual Kajian. 30Instrumen Kajian dan Prosedur Ujian 32Pentadbiran Instrumen Ujian 45Sampel Kajian 50Pengumpulan Data. 50Penganalisisan Data 51

  IV KEPUTUSAN KAJIAN 52

  V KESIMPULAN DAN CADANGAN . 74

  Cadangan 79

  RUJUKAN 83

  II

 • SENARAI JADUAL

  Jadual Muka surat

  1 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM 8agi UjianPACER, Curl Up, Tekan Tubi dan Trunk Lift UntukPelajar Lelaki 48

  2 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM Bagi UjianPACER, Curl Up, Tekan Tubi dan Trunk Lift UntukPelajar Perempuan . 48

  3 Kriteria Rujukan Piawai FITNESSGRAM Bagi IndeksJisim Badan Untuk Pelajar Lelaki dan Perempuan. 49

  4 Kriteria Rujukan Piawai The World HealthOrganization (WHO) Untuk Lebihan Berat Badandan Obesiti Bagi Pelajar Lelaki dan PerempuanBerdasarkan Indeks Jisirn Badan . 49

  5 Bilangan Pelajar Mengikut Umur dan Jantina 52

  6 Min Pencapaian Bilangan Ulangan Larian Ujian PacerMengikut Umur dan Jantina 53

  7 Min Pencapaian V02Max Berdasarkan Ujian PacerMengikut Umur dan Jantina 54

  8 Min Pencapaian Ulangan Bagi Ujian Curl UpMengikut Umur dan Jantina 55

  9 Min Pencapaian Ulangan Bagi Ujian Tekan TubiMengikut Umur dan Jantina 56

  10 Min Pencapaian Jarak Bagi Ujian Trunk Lift (cm)Mengikut Umur dan Jantina 57

  iii

 • 11 Min Indeks Jisim Badan (kg/m2) MengikutUmur dan Jantina 58

  12 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria UjianPACER (Ulangan) Berbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 59

  13 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria UjianTekan Tubi Berbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 60

  14 Kebolehpercayaan Rujukan Kriteria Ujian Curl UpBerbanding Piawaian FITNESSGRAMBerdasarkan Umur dan Jantina 61

  15 Kebolehpereayaan Rujukan Kriteria Ujian Trunk LitBerbanding Piawaian FITNESSGRAM BerdasarkanUmur dan Jantina 62

  16 Indeks Jisim Badan berdasarkan Kriteria The WorldHealth Organization (WHO) BerdasarkanUmur dan Jantina 64

  17 Norma Persentil Ujian PACER (Ulangan)Mengikut Umur dan Jantina 66

  18 Norma Persentil V02Max Ujian PACER (ml.kql.rnin' )Mengikut Umur dan Jantina 66

  19 Norma Persentil Ujian Tekan Tubi (Bilangan Ulangan)Mengikut Umur dan Jantina 67

  20 Norma Persentil Ujian Curl UpMengikut Umur dan Jantina 67

  21 Norma Persentil Ujian Trunk Lift (em)Mengikut Umur dan Jantina 68

  22 ANOVA Sehala Ujian Keeergasan Fizikal AntaraPelajar Lelaki Mengikut Umur 69

  23 ANOVA Sehala Ujian Keeergasan Fizikal AntaraPelajar Perempuan Mengikut Umur 72

  IV

 • SENARAI RAJAH

  Rajah Muka surat

  1 Kerangka Konseptual Kajian Indeks Prestasi KecergasanFizikal Kebangsaan pelajar berumur 13 hingga 17 tahunSekolah Menengah . 31

  2 Ujian Push -Up (Tekan tubi) 37

  3 Ujian Curl-up. 40

  4 Ujian Trunk Lift 42

 • Abstrak

  Kajian ini dijalankan untuk menentukan indeks kecergasan fizikal kebangsaan

  peJajar lelaki dan perempuan berumur 13 tahun hingga 17 tahun sekolah

  menengah di Malaysia. Sampel kajian adalah seramai 10,300 orang pelajar

  daripada 140 buah sekolah menengah seluruh negeri di Malaysia yang dipilihsecara rawak menggunakan strategi pemilihan sampel rawak berlapis. Sampel

  kajian terdiri dari (N = 5177) subjek lelaki dan (N = 5,123) subjek perempuandimana bilangan pelajar berumur 13 tahun (N = 2,073), 14 tahun (N = 2,048), 15

  tahun (N = 2,082), 16 tahun (N = 2,068) dan 17 tahun (N = 2,029). Penyelidik

  menggunakan persetujuan rujukan kriteria dan rujukan norma berdasarkan

  norma ujian yang telah diperkenalkan oleh Prudential FITNESSGRAM ke atas

  Ujian PACER, Indeks Jisim Badan, Ujian Curl Up, Ujian Tekan Tubi dan UjianTrunk Lift. Dapatan kajian menunjukkan jumlah peratusan pelajar lelaki dan

  perempuan yang "lulus' Ujian PACER, Indeks Jisim Badan, Ujian Curl Up, UjianTekan Tubi dan Ujian Trunk Lift berdasarkan kriteria rujukan piawaianFITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobics Research), (Baumgartner et aI.,

  2003) serta menunjukkan tahap prestasi kecergasan fizikal subjek berdasarkan

  setiap ujian FITNESSGRAM tersebut. Dapatan kajian juga menentukan

  sejauhmanakah persamaan kebolehpercayaan di kalangan sampel yang dapat di

  kelaskan sebagai Underweight, Normal Weight, Overweight, Obesity Class I,

  Obesity Class II dan Obesity Class III berbanding rujukan kriteria menggunakan

  piawaian The World Health Organization (WHO). Hasil kajian juga digunakanuntuk membentuk norma indeks kecergasan fizikal kebangsaan pelajar lelaki dan

  perempuan berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun

  sekolah menengah Malaysia berdasarkan prestasi Ujian PACER, Indeks Jisim

  Badan, Ujian Curl Up, Ujian Tekan Tubi dan Ujian Trunk Lifttersebut.

  vi

 • BABI

  PENDAHULUAN

  Pengenalan

  Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Sains Sukan serta jurulatih

  sukan sekolah menengah di Malaysia biasanya memilih program

  kecergasan fizikal yang diterima pakai seluruh dunia iaitu Prudential

  FITNESSGRAM (Cooper Institute for Aerobics Research) (Baumgartner,

  T.A, Jackson, A.S., Mahar, M.T., & Rowe, D.A, 2003) bagi menilai prestasi

  kecergasan fizikal pelajar. Program kecergasan FITNESSGRAM ini begitu

  popular sehinggakan digunakan secara menyeluruh dalam program

  kecergasan remaja kebangsaan yang telah ambil dan diguna pakai oleh

  American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance

  (Safrit, 1995).

  Program kecergasan fizikal kebangsaan di Malaysia pada masa kini

  perlu menggunakan kriteria rujukan. Ini bermaksud bahawa satu indeks

  kecergasan fizikal yang piawai dan khusus perlu ditetapkan setiap ujian

  bagi setiap kumpulan peringkat umur dan jantina. Subjek kemudiannya

  dikategorikan sebagai lulus sekiranya telah memenuhi indeks piawaian

  kecergasan fizikal kebangsaan dan gagal sekiranya tidak dapat memenuhi

  kehendak piawaian. Piawaian rujukan kriteria FITNESSGRAM telah

  digunakan bagi mewakili ketekalan paras kecergasan fizikal kebangsaan.

 • Tumpuan kajian ini adalah kepada lima jenis ujian kecergasan fizikal iaitu

  komponen keupayaan aerobik (Ujian PACER, larian ulang-alik 20m

  pelbagai aras); komposisi lemak badan ( Indeks Jisim Badan); kekuatan

  dan daya tahan otot abdominal (Ujian Curl Up); kekuatan dan daya tahan

  otot bahagian atas badan (Ujian Tekan Tubi); serta kekuatan otot dan

  fleksibiliti (Ujian Trunk Lift).

  Melalui aktiviti fizikal seseorang itu boleh meningkatkan tahap

  kecergasan fizikal dan juga dapat mengurangkan risiko penyakit jantung,

  diabetes, darah tinggi dan jenis-jenis kanser yang tertentu (Larsen, George,

  Alaxender, dan Feliingham, 2002). Program latihan atau kurikulum

  Pendidikan Jasmani yang sistematik perlu untuk meningkatkan serta

  mengekalkan tahap kecergasan fizikal (Shephard & Trudeau, 2005). Kajian

  oleh Bradley, Cardinal, Marita, dan Molly (2005), menunjukkan bahawa

  pendidikan kecergasan fizikal melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani

  boleh menjamin kesihatan disamping membentuk sikap positif dan tingkah

  laku yang baik. Pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah

  menengah harus dapat memberi kesedaran dan ilmu pengetahuan yang

  boleh dijadikan amalan sepanjang hayat. Ujian penilaian kecergasan fizikal

  perlu mudah dan boleh dijalankan dengan sendiri oleh semua guru

  Pendidikan Jasmani tanpa memerlukan peralatan yang canggih atau

  mahal.

  Donald Seigel (2006), menjelaskan bahawa penglibatan dalam

  aktiviti fizikal dapat memberikan kesan positif terhadap kesihatan. Di

  2

 • antaranya adalah mengurangkan risiko pelbagai penyakit, mengurangkan

  kandungan kolestrol dalam badan, meningkatkan tahap kecergasan,

  kesihatan mental dan prestasi pencapaian akademik. Beliau juga

  merumuskan bahawa individu yang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal

  selama 60 minit sehari akan menikmati kehidupan yang sihat dari segi

  fisiologi, psikologi dan sosial. Kajian yang dilakukan oleh penyelidik lampau

  (Clarke, 1971; Ellis, Caron, & Bailey, 1975; Branta, Haubenstricker, &

  Seefeldt, 1984; Beunen & Malina, 1988) menunjukkan pengaruh umur

  memberi kesan ke atas prestasi kecergasan fizikal. Kanak-kanak dan

  remaja akan berubah menjadi semakin tinggi, melebar dan kuat dengan

  peningkatan umur. Dapatan tersebut dapat menyokong hasil kajian

  sebelum yang dilakukan oleh Espenschade (1963), mendapati ketinggian

  dan berat badan adalah signifikan ke atas prestasi ujian kecergasan fizikal.

  Menurut Shepard (1982), pertambahan kekuatan disebabkan peningkatan

  umur adalah berkait rapat dengan jumlah jisim otot.

  Pelajar yang aktif bersukan memiliki tahap kecergasan yang tinggi

  berbanding dengan pelajar yang tidak aktif (Michael & Kenneth, 2005).

  Penglibatan secara berterusan dalam sukan meningkatkan daya tahan

  kardiovaskular (Patricia, 1992; Vanderburg, Mahar & Chou, 1995; Michael

  & Kenneth, 2005). Walaubagaimanapun kesan dari perlakuan dan

  penglibatan yang bersungguh-sungguh dalam aktiviti bersukan dan

  kecergasan aerobik adalah lebih baik berbanding dengan pengamalan

  aktiviti secara umum. Kanak-kanak perempuan mempunyai tahap prestasi

  kecergasan fizikal yang berbeza dengan lelaki mengikut peringkat umur

  3

 • (Borms, 1986). Ini mungkin disebabkan oleh suasana persekitaran

  pengajaran pembelajaran yang diterima oleh kanak-kanak mempengaruhi

  kesan terhadap prestasi kecergasan fizikal. Perbezaan jantina dalam

  kecergasan fizikal akan sentiasa berubah dari masa ke semasa (Callister &

  McLaren, 2001) kerana prestasi kecergasan fizikal dipengaruhi oleh faktor

  latihan, peluang, harapan keluarga dan keperluan dalam persekitaran

  tertentu.

  Hasil kajian yang dilakukan oleh McKenzie, Sallis, Broyles & Zive

  (2002), juga mendapati kanak-kanak perempuan mempunyai prestasi

  kecergasan fizikal yang lebih baik dalam aspek lompatan dan

  keseimbangan berbanding lelaki. Manakala kanak-kanak lelaki pula

  menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam aspek keupayaan

  menangkap dan menyambut bola. Menurut McKenzie dan rakan (2002),

  perbezaan jantina dalam kecergasan fizikal akan sentiasa bertambah dari

  masa ke semasa, kerana prestasi kecergasan fizikal dipengaruhi oleh

  fakto r peluang, harapan keluarga dan keperluan dalam persekitaran

  tertentu. Penglibatan kanak-kanak lelaki dalam aktiviti fizikal lebih banyak

  dan lebih lasak berbanding perempuan pada usia 12 tahun (McKenzie,

  Sallis, Broyles & Zive, 2002).

  Dapatan kajian oleh Willett dan Manson (1995), menunjukkan

  faktor umur dan berat badan wanita yang tinggi menghadapi risiko

  penyakit jantung kronari dua kali ganda berbanding berat badan pada

  tahap normal. Bagi wanita yang berada di tahap obes 29.0 ke atas

  4

 • risikonya tiga kali ganda berbanding dengan individu yang berada di

  bawah tahap obes 21.0. Peningkatan berat badan selepas umur 18

  tahun akan meningkatkan 3.1% risiko penyakit jantung kronari bagi

  setiap kilogram berat badan di kalangan wanita. Waaler (1984),

  menjelaskan individu yang memiliki berat badan melebihi 15% dari tahap

  normal akan menghadapi ancaman penyakit jantung kronari tiga kali

  ganda berbanding dengan orang yang berada di tahap normal.

  Manakala, individu yang kurang be rat badan dari tahap normal akan

  menghadapi risiko penyakit lain seperti kanser, hipertensi, osteoporosis,

  artritis dan sebagainya.

  Terdapat hubungan yang positif di antara pertumbuhan fizikal dengan

  ketangkasan bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan (Seils, 1951). Hasil

  kajian yang dilakukan oleh Milne, Seefeldt & Reuschlein (1976), mendapati

  pengaruh gred memberi kesan yang signifikan terhadap ujian kepantasan,

  kuasa dan daya tahan. Kanak-kanak lelaki menunjukkan prestasi yang

  lebih baik daripada kanak-kanak perempuan dalam semua item ujian

  kecuali kelembutan. Dube, Andreacci, Robertson, Goss, dan Arslanian

  (2002), telah menjelaskan bahawa pelajar yang obes akan membakar

  kandungan lemak dalam badan secara berlebihan semasa menjalani

  aktiviti fizikal yang berterusan kerana lemak akan membekalkan tenaga

  yang secukupnya untuk terus bermain atau berlatih. Komposisi badan

  mempengaruhi tahap kecergasan fizikal di kalangan atlet perempuan.

  5

 • Pate (1991), melaporkan terdapat hubungan yang konsisten antara

  pengukuran dalam aktiviti fizikal, kecergasan fizikal dan penyakit yang

  berkaitan dengan kardiovaskular. Melalui ujian dan pengukuran, kita boleh

  mengenalpasti tahap kecergasan kardiovaskular seseorang dan

  mencadangkan latihan yang sesuai bagi mereka. la boleh dijadikan

  motivasi untuk peningkatan prestasi, atau meneruskan gaya hidup sihat,

  dan juga sebagai langkah awal untuk pengesanan penyakit (Miller, 1994).

  Menurut Franks dan Howley (1998), kecergasan kardiovaskular

  dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (V02

  max). Pengambilan isipadu maksima oksigen bermaksud jumlah isipadu

  maksima gas oksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan

  aktiviti yang meletihkan (Baumgartner dan Jackson, 1999). American

  College of Sports Medicine (ACSM, 1999), menjelaskan bahawa V02 max

  adalah indikator yang paling baik untuk menentukan tahap kecergasan

  kardiovaskular seseorang. Semakin tinggi nilai V02 max, semakin tinggilah

  tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu (Siedentop, 2004).

  Tidak dinafikan terdapat pelbagai ujian yang boleh digunakan untuk

  mengukur kecergasan fizikal pelajar sekolah menengah di Malaysia. Walau

  bagaimanapun, tiada satu pun ujian yang tekal dan digunapakai di semua

  sekolah-sekolah di negara kita. Falls (1980), menyatakan bahawa

  kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek-aspek yang berkaitan

  dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi seseorang

  individu perlindungan dari ancaman penyakit-penyakit hipokinetik

  6

 • (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukkan dan

  berbagai penyakit otot serta tulang. Pendekatan pengajaran pembelajaran

  Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan yang mantap perlu melalui proses

  pengujian dan pengukuran kecergasan fizikal yang piawai dan berterusan.

  Sehingga kini, belum ada ujian kecergasan fizikal piawai yang boleh

  digunakan secara berterusan oleh pelajar Malaysia.

  Kebanyakan guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan serta

  jurulatih sukan di negara kita selama ini menggunakan pelbagai kaedah

  ujian bagi mengukur dan mendapatkan indeks kecergasan fizikal pelajar.

  Apa yang pasti hanya dengan menggunakan pelbagai kaedah ujian

  tersebut tanpa merujuk kepada sebarang kriteria piawai, bermakna kita

  masih belum berjaya mengetahui tahap prestasi kecergasan fizikal pelajar

  yang sebenarnya. Dengan adanya bateri ujian beserta norma Prudential

  FITNESSGRAM yang telah digunapakai secara meluas seluruh dunia oleh

  pengamal Pendidikan Jasmani, sekurang-kurangnya dapatlah membantu

  kita membuat anggaran mengenai indeks prestasi kecergasan fizikal

  kebangsaan bagi pelajar sekolah menengah Malaysia.

  Setakat ini belum ada sebarang kriteria rujukan piawai yang boleh di

  guna pakai sebagai indeks untuk mengukur tahap prestasi kecergasan

  fizikal pelajar sekolah menengah di Malaysia. Oleh itu, bagi mendapatkan

  indeks kecergasan fizikal kebangsaan pelajar berumur 13 tahun hingga 17

  tahun sekolah menengah Malaysia, maka penyelidik menggunakan

  persetujuan rujukan kriteria dan rujukan norma berdasarkan norma ujian

  7

 • yang telah diperkenalkan oleh Prudential FITNESSGRAM ke atas Ujian

  PACER, Indeks Jisim Badan, Ujian Curl Up, Ujian Tekan Tubi dan Ujian

  Trunk Lift. Kriteria rujukan dan norma rujukan piawai Prudential

  FITNESSGRAM telah digunakan secara meluas di seluruh dunia.

  Kehidupan pada zaman serba moden sekarang, menuntut kepada

  perlunya kecergasan fizikal. Apa yang harus disedari oleh setiap individu

  kini adalah sekiranya berlaku kemerosotan kecergasan fizikal akan

  memberi pengaruh yang ketara terhadap kapasiti mental dan aspek sosial

  individu. Kecergasan fizikal merupakan hak individu dan berbeza antara

  satu sama lain. la harus dituntut oleh semua golongan sama ada lelaki

  atau perempuan, muda atau tua, kecil atau besar untuk mengekalkan

  kecergasan fizikal hingga akhir hayat. Begitu juga dengan pelajar-pelajar di

  sekolah. Kecergasan yang optimum boleh membantu pelajar

  melaksanakan aktiviti harian tanpa rasa letih dan lesu. Selaras dengan itu

  aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna

  untuk menjamin kehidupan yang sihat dan sejahtera. Kecergasan untuk

  kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan

  psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan dari ancaman

  penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung,

  kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk

  prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk

  bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa,

  kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya." ( Ahmad Hashim,

  2002 ).

  8

 • Latar Belakang

  Dewasa ini masalah yang banyak ditimbulkan oleh penyelidik

  kecergasan adalah tidak ada indeks yang piawai untuk dijadikan rujukan

  menilai tahap kecergasan pelajar-pelajar sekolah menengah. Kebanyakan

  pengkaji atau penyelidik banyak bergantung kepada norma dari luar negara

  dan disesuaikan dengan pelajar sekolah, di Malaysia. Oleh itu hasil

  dapatan tersebut sebenarnya kurang tepat dan boleh dipertikaikan kerana

  bentuk tubuh pelajar, corak pemakanan, cara latihan dan keadaan cuaca

  adalah berbeza dengan apa yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di Malaysia.

  Dari segi fisiologi pasti ada perbezaan tahap kecergasan. Oleh itu, kajian

  ini cuba membantu para guru dan penyelidik menghasilkan indeks

  kecergasan fizikal pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia mengikut

  tahap kecergasan pelajar di Malaysia.

  Selain itu, kesukaran memperolehi norma tempatan bagi tujuan

  rujukan atau perbandingan dalam penilaian prestasi kecergasan fizikal

  pelajar, menyebabkan kurangnya penyelidikan dalam bidang Pendidikan

  Jasmani di Malaysia. Pada masa ini, kebanyakan pengukuran dan

  penilaian dalam Pendidikan Jasmani, ke atas pelajar-pelajar sekolah

  menengah telah menggunakan norma-norma yang diambil dari negara

  Barat. Amalan ini adalah kurang sesuai untuk digunakan secara terus

  kepada pelajar kita. Penyelidik berusaha untuk membina norma bagi ujian

  yang sama digunapakai oleh fitnessgram. Oi samping itu, bateri ujian ini

  9

 • juga harus mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi supaya

  sah digunapakai oleh semua orang. Selain daripada itu, norma yang

  diberikan oleh fitnessgram dari negara barat juga tidak boleh digunakan

  lagi kerana norma yang melebihi lima tahun dianggap jumud dan harus

  dikaji semula, (Baumgartner 2003).

  Indeks prestasi kecergasan fizikal pelajar sekolah menengah di

  Malaysia adalah satu alat yang boleh digunakan bagi menentukan tahap

  prestasi kecergasan fizikal. Banyak indeks kecergasan fizikal yang

  digunakan masa kini hanya berpandukan pada sesuatu yang tidak

  berlandaskan pada situasi atau pada tahap kebolehan pelajar setempat.

  Sehingga kini belum ada satu norma atau indeks prestasi kecergasan

  fizikal pelajar sekolah menengah di Malaysia yang dikeluarkan oleh mana

  mana pihak yang boleh menentukan tahap kecergasan fizikal pelajar di

  Malaysia. Oleh itu, rujukan pada norma atau indeks prestasi kecergasan

  fizikal pelajar sekolah menengah yang tidak relevan dengan pelajar

  setempat menimbulkan banyak persoalan.

  10

 • Penyataan Masalah

  Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal Kebangsaan adalah suatu

  kriteria yang boleh digunakan bagi membantu mentafsirkan tahap

  kecergasan fizikal pelajar dalam sesuatu kemahiran sukan. Indeks Prestasi

  Kecergasan Fizikal Kebangsaan yang diperoleh melalui ujian kecergasan

  fizikal dapat membantu guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan

  mengetahui tahap prestasi kecergasan fizikal pelajar. Berdasarkan Indeks

  Prestasi Kecergasan Fizikal Kebangsaan tersebut, guru dapat mengenal

  pasti pelajar yang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam kecergasan.

  Pengetahuan mengenai tahap kecergasan fizikal pelajar dapat membantu

  guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dalam proses

  pengajaran dan pemelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Proses

  pengajaran pemelajaran mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dalam

  Kurikulum Baru Sekolah Menengah sepatutnya membolehkan pelajar yang

  berumur 13 tahun dan ke atas menguasai kecergasan fizikal dengan

  berkesan. Ini membolehkan pelajar yang berminat dalam sukan memilih

  jenis sukan dan permainan yang digemari. Pelajar ini juga nanti dapat

  bergiat cergas dalam aktiviti sukan berbentuk pertandingan dan rekreasi

  dengan lebih bermakna. Pembentukan Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal

  Kebangsaan di kalangan pelajar sekolah menengah Malaysia sangat

  diperlukan ketika ini bagi melihat tahap prestasi kecergasan fizikal pelajar.

  Kesukaran mendapatkan Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal

  Kebangsaan menyebabkan negara kita masih menggunakan ujian yang

  1 1

 • tidak mempunyai prosedur yang piawai untuk mengukur prestasi

  kecergasan fizikal. Ini akan menimbulkan masalah besar kepada guru

  Pendidikan Jasmani. Setakat ini belum ada Indeks Prestasi Kecergasan

  Fizikal Kebangsaan yang dapat di guna pakai bagi menentukan tahap

  pencapaian kecergasan fizikal pelajar sekolah menengah di Malaysia.

  Setakat ini belum ada prosedur ujian dan norma kecergasan fizikal yang

  piawai yang dapat diperkenalkan dan dilaksanakan di sekolah menengah

  Malaysia. Setakat ini pelajar tidak dapat mengetahui tahap prestasi

  kecergasan fizikal kerana prestasi mereka tidak diukur dan dinilai secara

  sistematik. Guru tidak berjaya menggunakan ujian pengukuran yang tekal

  kerana tidak ada Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal Kebangsaan yang

  piawai, oleh itu pencapaian skor ujian yang diperoleh tidak berjaya

  menunjukkan tahap kecergasan fizikal pelajar yang sebenar.

  Kepentingan kajian

  Maklum balas mengenai indeks prestasi kecergasan fizikal pelajar

  sekolah menengah di Malaysia dapat membantu guru mengenal pasti

  kekuatan dan kelemahan pelajar.Di antara kepentingan kajian ini adalah:-

  i. Kajian ini dapat memberi maklum balas tentang tahap daya tahan

  otot, kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, kelembutan dan

  komposisi lemak badan pelajar sekolah menengah di Malaysia

  berumur antara 13 hingga 17 tahun.

  12

 • ii. Kajian ini juga dapat memberi maklum balas tentang tahap

  kecergasan fizikal sebenar pelajar sekolah menengah di Malaysia

  berumur antara 13 hingga 17 tahun.

  iii. Hasil analisis dapat membentuk satu Indeks Prestasi Kecergasan

  Fizikal Kebangsaan yang terulung bagi pelajar sekolah menengah di

  Malaysia berumur antara 13 hingga 17 tahun.

  iv. Hasil kajian ini dapat memberi maklum balas yang berguna kepada

  Sahagian Sekolah Sekolah, Sahagian Pendidikan Guru dan Pusat

  Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia tentang

  prestasi kecergasan fizikal pelajar sekolah menengah di Malaysia

  berumur antara 13 hingga 17 tahun.

  v. Hasil kajian ini juga nanti dapat memberi maklum balas kepada

  pihak yang bertanggung jawab mengubal kurikulum Pendidika

  Jasmani dan Sains Sukan supaya dapat melihat semula

  keberkesanan kursus yang berkaitan dengan aktiviti fizikal dan

  kecergasan.

  Objektif Kajian

  Kajian Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal Kebangsaan di kalangan

  pelajar sekolah menengah di Malaysia ini dijalankan bagi mencapai

  objektif-objektif berikut:-

  i. Membentuk manual prosedur ujian kecergasan fizikal yang piawai

  dan diguna pakai oleh semua pelajar sekolah menengah di

  Malaysia.

  13

 • ii. Membentuk Indeks Prestasi Kecergasan Fizikal Kebangsaan

  sebagai norma rujukan kecergasan fizikal pelajar lelaki dan

  perempuan yang berumur 13 tahun hingga 17 tahun yang boleh

  digunakan untuk semua pelajar sekolah menengah di Malaysia.

  iii. Melihat tahap pencapaian kecergasan fizikal pelajar sekolah

  menengah di Malaysia beradasarkan umur dan jantina

  Hipotesis Kajian

  Berdasarkan kepada permasalahan kajian tersebut, penyelidik akan

  menjawab hipotesis kajian berikut.-

  Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi daya

  tahan otot di antara pelajar lelaki sekolah menengah yang berumur 13

  tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun mengikut umur.

  Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi daya

  tahan kardiovaskular di antara pelajar lelaki sekolah menengah yang

  berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun mengikut

  umur.

  Ho3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kekuatan

  otot di antara pelajar lelaki sekolah menengah yang berumur 13 tahun, 14

  tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun mengikut umur.

  14

 • Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi

  kelembutan di antara pelajar lelaki sekolah menengah yang berumur 13

  tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun mengikut umur.

  Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi Inindeks

  Jisim Badan di antara pelajar lelaki sekolah menengah yang berumur 13

  tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun mengikut umur.

  Limitasi Kajian

  Kajian indeks prestasi kecergasan fizikal pelajar sekolah Menengah

  di Malaysia dijalankan berdasarkan dilimitasi berikut-

  i. Keadaan tapak ujian dan persekitaran juga perlu diutamakan

  kerana ia mungkin berbeza dari satu tempat ke tempat lain.

  Ii. Pengalaman, pengetahuan dan tahap kecergasan fizikal subjek

  yang sedia ada berkaitan aktiviti fizikal dan sukan tidak dapat

  dikawal. Pengaruh ini secara tidak langsung akan memberi

  kesan sampingan ke atas hasil kajian.

  iii. Pengkaji juga perlu memberi perhatian terhadap faktor alatan

  yang digunakan dan persediaan penguji sebelum ujian

  dijalankan. Penguji seharusnya telah mendapat latihan yang

  mencukupi dan faham tentang prosedur ujian. Ketidakcekapan

  penguji boleh memberi ralat kepada keputusan

  15

 • Definisi Operasional

  Dalam kajian ini pelbagai terminologi dan konsep digunakan.

  Pengertian terminologi dan konsep dalam konteks kajian ini adalah seperti

  berikut-

  Prestasi

  Tahap pencapaian maksimum atau kebolehan yang mampu dicapai oleh

  seseorang dalam sesuatu aktiviti.

  Kecergasan fizikal

  Kecergasan fizikal adalah kemampuan seseorang yang dapat

  ditunjukkan berdasarkan kekuatan otot, dayatahan otot, dayatahan

  kardiovaskular, kelembutan dan komposoisi lemak badan.

  Indeks Jisim Badan

  Indeks Jisim Badan adalah berat badan yang unggul dan diperoleh

  dengan cara membahagikan be rat badan (dalam kilogram) dengan ganda

  dua ketinggian badan (dalam meter). Formula yang digunakan bagiWt (kg)

  kaedah ini adalah: BMI = Ht2 (m)

  Instrumen ujian

  Terdiri daripada lima jenis ujian kecergasan fizikal yang telah

  diperkenalkan oleh Prudential FITNESSGRAM (Cooper Institute for

  Aerobics Research, 1992) iaitu ujian PACER, ujian Curl-up, ujian Push-up,

  ujian lentik belakang (trunk- lift) dan Indeks Jisirn Badan.

  16

 • Kekuatan otot

  Kebolehan sesuatu otot atau kumpulan otot mengatasi rintangan

  bagi menghasilkan daya atau kuasa maksimum.

  Dayatahan kardiovaskular

  Keupayaan sistem jantung, sistem pernafasan dan sistem darah

  membekalkan oksigen yang diperlukan kepada sel dan organ di dalam

  badan bagi melakukan kerja dalam jangka masa panjang.

  Dayatahan otot

  Kemampuan dan kebolehan otot atau kumpulan otot menghasilkan

  daya berulang-ulang bagi sesuatu jangka masa tertentu (janqka masa

  panjang).

  Kelembutan

  Keupayaan sendi atau kumpulan sendi untuk membenarkan

  pergerakkan berlaku dengan licin tanpa menghadapi sebarang rintangan.

  Ditentukan oleh panjangnya otot, ligamen, tendon dan struktur sendi

  individu tersebut.

  17

 • Indeks prestasi kecergasan fizikal

  Adalah satu jadual pengukuran yang dihasilkan oleh pengkaji barat

  melalui ujian fitnessgram sebagai skala rujukan menilai tahap kecergasan

  fizikal pelajar. Jadual rujukan ini dibuat berdasarkan kecergasan pelajar

  pelajar dari barat.

  Fitnessgram

  Bateri ujian yang dirangka dan digubal oleh Cooper Institute for

  Aerobic Research pada tahun 1999. Bateri ini digunapakai oleh Majlis

  Sukan dan sekolah-sekolah di Amerika Syarikat. Ujian atau instrumen dari

  bateri ini digunakan di dalam kajian ini.

  18