terveysalan opettajan kokemuksia verkkopainotteisesta ... verkko-opetuksen suunnittelun vaativuus ja

Download Terveysalan opettajan kokemuksia verkkopainotteisesta ... Verkko-opetuksen suunnittelun vaativuus ja

Post on 30-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 58

  Terveysalan opettajan kokemuksia verkkopainotteisesta opetuksesta ammatti- korkeakoulussa Hannu Puhakka TtT, yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulu hannu.puhakka@metropolia.fi

  Riitta Lumme KL, yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulu riitta.lumme@metropolia.fi

  Tiivistelmä

  Verkkopainotteisesta opiskelusta on tul- lut suosittua, koska se on ajasta ja paikas- ta riippumatonta. Oppimisen tulokset ovat parempia kuin perinteisen oppimisen eri- tyisesti silloin, kun yhdistetään verkossa ja lähiopetuksessa tapahtuva työskente- ly. Toimivan verkkopainotteisen opetuksen suunnittelu vie kuitenkin usein enemmän aikaa kuin perinteisen opetuksen suunnit- telu. Terveysalan opettajien kokemuksia on aiemmin tutkittu esimerkiksi lääketieteen ja

  sairaanhoitajakoulutuksen verkko-opetus- kokeiluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituk- sena oli kuvata bioanalytiikan, radiografian ja sädehoidon sekä suun terveydenhuollon opettajien kokemuksia verkkopainotteises- ta opetuksesta ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa verkkopai- notteisen koulutuskonseptin kehittämisek- si. Tutkimustehtävä oli seuraava: Miten ter- veysalan opettajat kokevat verkkopainottei- sen opetuksen? Aineisto kerättiin ammatti- korkeakoulun verkkopainotteisessa koulu- tuskokeilussa työskenteleviltä terveysalan

  Puhakka, H., & Lumme, R. (2019). Terveysalan opettajan kokemuksia verkkopainotteisesta opetuksesta

  ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(2), 58–73.

 • 59

  lehtoreilta (n=13) ja kumppaniammattikor- keakoulujen tutoreilta (n=3). Tiedonantajat kirjoittivat verkko-opetuskokemuksistaan, ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisäl- lönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan opettajat kokevat verkko-opetuksen haas- tavana. Haastavuus on yhteydessä peda- gogisen ja teknisen tuen riittävyyteen sekä odotusten ja toteuman väliseen jännittee- seen. Opettajien tyytymättömyyttä aiheut- tavat opiskelijoiden oppimisesta huoles- tuminen ja työn hallinnan menettäminen. Verkko-opetuksen suunnittelun vaativuus ja moninaisuus haastavat uudistamaan verkko-opetuksen opetusprosessin. Tutki- muksen tuloksia voidaan hyödyntää kehi- tettäessä koulutusta yhteistyössä opetta- jien, ammattikorkeakoulun johdon ja yhteis- työkumppaneiden kanssa sekä ylipäätään verkkopainotteisen koulutuskonseptin ke- hittämisessä.

  Avainsanat: verkkopainotteinen opetus, kokemus, ammattikorkeakoulu, terveysalan koulutus

  Health Care Lecturers’ Experiences of Web- based Instruction at University of Applied Sciences

  Abstract

  Independence of time and place has made web-based instruction popular. The learning outcome exceeds that of traditional instruc- tion methods especially when web-based methods are combined with face-to-face

  instruction. Preparation for fully functio- nal web-based learning often takes more ti- me than the planning required by traditio- nal teaching. Previously, the experiences of health care lecturers have been surveyed in the context of online learning experiments in medicine and nurse training. The purpo- se of this study was to describe the web-ba- sed instruction experiences of lecturers in Biomedical Laboratory Science, Radiog- raphy and Radiotherapy, and Oral Hygiene at Finnish universities of applied sciences (UAS). The aim of this study was to pro- duce components for web-based instruc- tion concept. The research question was: How do health care lecturers experience web-based instruction? The data were col- lected from health care lecturers involved with UAS web-based instruction (n=13) and the tutors of partner UASs (n=3). The informants produced written descriptions of their web-based instruction experiences, and the data were analysed by means of in- ductive content analysis. The study shows that lecturers find web-based instruction to be challenging. The challenge is associat- ed with the adequacy of pedagogic and te- chnical support and the tension between expectations and results. Causes for dissa- tisfaction include concern for the students’ learning and the loss of control over one’s work. The high level and variety of challen- ges involved in the preparation of web-ba- sed instruction call for a reorganisation of the web-based instruction process. The re- sults of this study may be used in educati- on development in cooperation with lectu- rers, UAS management and partners, and in the evolution of the concept of web-ba- sed instruction.

  Keywords: web-based instruction, experience, university of applied science, health care education

 • 60

  Johdanto

  V uonna 2015 käynnis- tyi viiden ammatti- korkeakoulun yhteis- työnä bioanalytiikan, radiografian ja säde- hoidon sekä suun ter- veydenhuollon verk- kopainotteinen kou-

  lutuskokeilu, jossa koulutuspaikkakunnat olivat eri puolilla Suomea. Opinnot toteu- tettiin yhteistyössä ammattikorkeakoulu- jen kanssa siten, että paikallisten ammatti- korkeakoulujen opettajat tai muut paikal- liset terveysalan kliiniset asiantuntijat tai opettajat järjestivät opintojaksoja lähiope- tuksena ammattikorkeakouluissa tai terve- ysalan organisaatioissa. Koulutuskokeilus- ta käytettiin työnimeä satelliittikoulutus. Suurin osa opetuksesta toteutettiin verk- kopainotteisesti siten, että opiskelijat oli- vat opetuksessa joko paikallisen ammat- tikorkeakoulun tiloissa tai työskentelivät tietokoneiltaan. Opetuksessa hyödynnet- tiin verkkokokousjärjestelmiä, perinteisiä verkko-oppimisalustoja sekä yhteisöllisen työskentelyn mahdollistavia oppimisym- päristöjä. Verkkopainotteinen koulutus- kokeilu haastoi miettimään opetusta ja oppimista uudella tavalla. Nykyisten käy- täntöjen kyseenalaistaminen ja vaihtoeh- toisten toimintatapojen kokeilu ovat tär- keitä vaatimuksia, kun opetuksen käytän- töjä uudistetaan (Engeström & Sannino, 2010).

  Opettajilla oli lyhyt suunnitteluaika en- simmäisten verkkopainotteisten koulu- tusten käynnistyessä. Tukea tarjottiin lu- kukauden kestoisessa koulutuksessa, jossa käsiteltiin opetuksen suunnittelua digitaa- lisissa ympäristöissä ja kokeiltiin sähköisiä työvälineitä. Opettajille järjestetyssä kou- lutuksessa osallistujat suunnittelivat opin- tojaksoja ja opettelivat työskentelyä verk-

  koympäristössä. Kumppaniammattikor- keakouluja, paikallisia tutoreita ja työelä- mäkumppaneita oli vastuukorkeakoulun henkilökunnan lisäksi useita. Osalle digi- taalisissa ympäristöissä opetus oli uutta. Tämä artikkeli on osa tutkimus- ja kehi- tyshanketta, jonka tavoitteena on tuottaa verkkopainotteinen koulutuskonsepti. Ar- tikkelissa kuvataan opettajien kokemuksia verkkopainotteisesta koulutuksesta.

  Verkkopainotteinen opetus terveysalan koulutuksessa

  Tieto- ja viestintäteknologian kehi-tys on muokannut käsityksiä op-pimisesta ja opetuksesta. Verk- ko-opetusta toteutetaan monimuotoises- ti lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä tai kokonaan verkossa toteutuvana opis- keluna. Puhutaan myös lähiopetukses- ta ja tietokonevälitteisesti tapahtuvasta opetuksesta (Graham, 2006, 2013; Dziu- ban, Graham, Moskal, Norberg, & Sici- lia, 2018). Verkko-opiskelusta käytetään käsitteitä sulautuva oppiminen (blended learning), e-oppiminen (e-learning), vir- tuaalioppiminen (virtual learning) tai etäoppiminen (distance learning) (Gra- ham, 2006; Garrison & Vaughan, 2008; Lim-Dunham ym., 2016; Tucker, 2001). Terveysalan koulutuksessa verkko-oppi- minen on lisääntynyt ja tullut osaksi päi- vittäistä toimintaa (Petty, 2013; Norberg, Dziuban, & Moskal, 2011). Tässä artik- kelissa käytetään käsitettä verkkopainot- teinen opetus, jolla tarkoitetaan verkko- ja lähiopetusta yhdistävää koulutusta. Kou- lutuskokeilussa opiskelijat olivat maantie- teellisesti kaukana vastuukorkeakoulusta, joka organisoi opintojen toteutuksen yh- dessä paikallisten ammattikorkeakoulujen ja työelämän kanssa.

  Verkkopainotteisen opetuksen malleis- ta, ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä on

 • 61

  saatavilla tutkimustietoa (Halverson, Gra- ham, Spring, Drysdale, & Henrie, 2014; Graham, Woodfield, & Harrison, 2013; McGee & Reise, 2012; Wang, Han, & Yang, 2015), mutta opettajien näkökul- masta tutkimusta on niukemmin. Ter- veysalan koulutuksissa verkkopainotteis- ta opetusta on sovellettu esimerkiksi ra- diografiassa kuvantulkinnan opetuksessa (Howlett ym., 2011; Lim-Dunham ym., 2016; McEvoy, Shen, Nielsen, Buelund, & Holm, 2016), bioanalytiikassa kliinisen biokemian opetuksessa (Hartfield, 2013) ja hoitajien koulutuksessa näyttöön pe- rustuvan toiminnan opetuksessa (Johnson ym., 2010), moniammatillisten yhteistyö- taitojen kehittämisessä (Chen ym., 2017), kliinisten taitojen opettamisessa (Coyne ym., 2018) sekä lääketieteen koulutukses- sa (Cook ym., 2008).

  Verkko-oppimisympäristöissä on tär- keää huomata se, miten ne muuttavat op- pimista ja opettamista. Tietoteknisiä vä- lineitä tulisikin käyttää joustavasti ja op- pimista edistävästi (Graham, 2006). Op- pimista edistävät osallistujien vuorovaiku- tus, sen tukeminen, opintojen yksilöllinen suunnittelu, oppimistavoitteiden asetta- minen ja palaute oppimisesta (Osguthor- pe & Graham, 2003; Soler, Soler, & Ar- raya, 2017). Opiskelijoiden tyytyväisyys on yhteydessä opettajalta saatavaan tukeen (Lim & Morris, 2009).

  Tieto- ja viestintäteknologian tuoma li- säarvo oppimisen ja pedagogiikan näkö- kulmasta ei muodostu teknologiasta si- nänsä vaan siitä, kuinka sitä käytetään op- pimisen ja opettamisen tukena suhteessa opetettavaan asiaan (Kaarakainen & Kivi- nen, 2015). Verkkoymp