verkko opetuksen suunnittelu - microsoft korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko...

Download VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan

Post on 24-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Leena Hiltunen

  Jyväskylän yliopisto

  OSA 2

  VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Pedagoginen suunnittelu jatkuu

  Tausta- analyysi

  Sisällön- suunnittelu

  Pedagoginen suunnittelu

  Tekninen suunnittelu

  Toteutus ja testaus

  Jatko- kehitys

  • Opintojakson rakenne 

  • Kohderyhmä 

  • Osaamistavoitteet 

  • Verkkokurssin perusidea 

  • Toimintastrategia 

  • Pedagoginen malli 

  • Oppimistehtävät

  • Ohjaus

  • Arviointi

  Hiltunen (2005, 2010)

 • Suunnittelun tilanne

  Millaiset pedagogisen perusratkaisut omaan toteutukseenne valitsette?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Puheenaiheena tänään

   Millainen on hyvä oppimistehtävä?

   Mitä ja miten ohjataan?

   Mitä, kuka ja miten arvioidaan?

   Perusidea sisällönsuunnittelusta …

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Hyvä oppimistehtävä (1)

   Hyvä oppimistehtävä ohjaa oppijan oppimista, tiedon prosessointia, omaa havainnointia, tulkintaa ja jäsentämistä

   Edellyttää eri lähteistä löytyvän tiedon soveltamista, vastaus ei saa olla suora kopio lähteestä

   Edellyttää vastauksessa tiedon ja kokemuksen kriittistä arviointia eli oppijan omaa ajattelua ja näkemystä

   Aktivoi oppijaa pohtimaan ja soveltamaan tietoa toisessa kontekstissa

   Kattaa avainkäsitteet

   On mahdollisimman autenttinen

   Ohjaa arvioimaan oppijan omaa oppimista!

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Oppimistehtävä ohjaa oppimistekoja

  ”Oppimistehtävä on keino saada oppija oppimaan uusia asioita. Oppija oppii tehtävää työstämällä, jolloin hänelle syntyy uutta merkityksellistä tietoa.

  Oppimistehtävällä ohjataan esimerkiksi oppijan havaintoa, tiedonprosessointia ja työskentelyä. Oppimistehtävän avulla voidaan edistää mm. metakognitiivisten ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä.”

  Lähde: Koli & Silander (2002), Oppiminen ja opetus verkossa

  Hyvä oppimistehtävä (2)

 • Hyvä oppimistehtävä (3)

  Oppimistehtävän rooli on

  aktivoida oppimisteko

   korostuu verkko-

  opetuksessa, jossa opettaja

  ei ole koko ajan läsnä!

  Kun opettaja opettaa hän tekee opetustekoja,

  esimerkiksi selittää, näyttää, kysyy, ...

  Se, mitä opettaja tekee, ei vielä sinällään takaa oppimista;

  taitavinkaan opettaja ei voi oppia asiaa oppijan puolesta.

  Tieto ei siirry opettajalta oppijalle suoraan vaan ainoastaan

  opiskelijan oppimistekojen kautta. Opetustekojen tulee siis saada

  aikaan oppimistekoja!

 • 1

  Teoria/

  Orientaatio

  2 3

  Kehittämiskohde/

  Harjoittelu

  Hyvä oppimistehtävä (4)

  Opiskelumotivaatio puolittuu keskimäärin 16 vrk.

  A B C

  Vaiheistus

  Palaute Tehtävänanto Itsenäistä tekemistä 6 vko

  Esittely/

  Koe/

  Näyttö

  Ohjaus tai muu vuorovaikutustapahtuma,

  esim. vertaisten kanssa

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Erilaisia oppimistehtäviä

   Kirjoitustehtävät: esseet, oppimispäiväkirja, verkkokeskustelu, …

   Monimediaisuus: äänitieostot, videot, valokuvat, sarjakuva, wikit, blogit, …

   Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät:

   Erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit

   Yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely

   Vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä; yksi tehtävänanto, mutta tuotos voi olla erilainen

   Erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit, asiantuntijablogit, caset, …

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Tehtävänanto

   Tehtävänannon tulee sisältää

  kaikki tarvittavat tiedot.

   Oppimistehtävän

  perusrakenteessa tulee olla

  seuraavat asiat:

   Oppimisen tavoite ja

  tarkoitus; motivointi ja

  osaaminen

   Toiminta: vrt. tavoiteiden

  verbit; yksin, yhdessä vai

  ryhmässä; ajankäyttö

   Palautus: miten tehtävä

  palautetaan tai esitellään,

  mahdollisen vertaispalautteen

  ohjeistus

   Ohjaus: ohjaajan toiminta,

  oppijan toiminta (miten pyytää

  apua), ryhmän toiminta,

  aikataulutus

   Vuorovaikutus: mitä, missä,

  milloin; oppija-ohjaaja, oppia-

  ryhmä, oppija-muut

   Oppimateriaali: tietolähteet ja

  materiaalit

   Arviointikriteerit

   Palautteenanto ja arviointi:

  aikataulutus, myöhästymiset

   Oppimisympäristö: missä

  opiskellaan, välineet

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Ideoita ja esimerkkejä

   Orientaatiokysely / -testi – herätellään ajatuksia uuteen aiheeseen tai testataan opittua  reflektion väline!

   Palautetta sanapilvenä

   Ideapankki, toimintakortit, …

   Vaihtoehtoiset tuotokset

  Keskiössä:

   Mitä on tarkoitus oppia?

   Miksi tehtävä tehdään?

 • Millaisia oppimistehtäviä ja miten vaiheistatte sekä ohjeistatte ne?

  Tiedonhaku,

  ongelmanratkaisu,

  ideointi ja suunnittelu

  Erilaiset

  vuorovaikutustilanteet

  Erilaiset

  mediatuotokset

  Vertaistyöskentely

  Käytännön harjoittelu

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Ohjaus ja arviointi

   Miten oppimista ohjataan ja tuetaan?

   kuka opettaa ketä

   opetus- ja oppimistekoihin sopivat sekä niitä tukevat kognitiiviset ja kommunikointityökalut

   oppimista tukevat oppimistehtävät

   vuorovaikutuksen määrä opettajan, opiskelijoiden ja materiaalin välillä

   oletetaanko itseohjautuvuutta vai tehdäänkö ohjatusti?

   tiedon jakamista vai tiedon omaa konstruointia

   vaihtoehtoisia tapoja

   Miten oppimista arvioidaan?

   kuka arvioi ja ketä

   toiminta vai tuotos

   tiedon omaksuminen vai osallistuminen

   palautteen merkitys

  Mitä opettaja verkkokurssilla tekee?

  Mitä opiskelija verkkokurssilla tekee?

  Miten kurssisuoritusta arvioidaan?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Oppimisprosessin ohjaaminen

   Oppimisen ohjaamista voidaan tehdä mm.

   jäsentämällä opittava asia oppimisteoreettisesti toimivalla tavalla

   tekemällä oppimista edistäviä kysymyksiä opiskeluprosessin eri vaiheissa

   varmistamalla ymmärtäminen sopivin väliajoin ennen seuraavaan kokonaisuuteen siirtymistä

   Tällaiset oppimista ohjaavat elementit voivat olla osa oppimateriaalia (kirja, itseopiskelumateriaali, hyperteksti) tai opettajan toimintaa (esitystapa ja -muoto, kysymykset)

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Keskeisiä suunnittelua ohjaavia kysymyksiä

   Milloin ohjataan?

   Kuka ohjaa?

   Mihin ohjauksella pyritään?

   Millä työkaluilla ohjausta toteutetaan?

   Paljonko ohjausresurssia on käytettävissä?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Ohjauksen tehtävät

   Ohjauksen tehtäviä ovat mm.

   oppimisympäristön rakentaminen

   vuorovaikutussuhteen rakentaminen

   oppimisprosessia edistävän ohjausdialogi synnyttäminen

   oppimistapahtumaan vaikuttaminen

   palautteen anto ja arviointi

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Ohjaajan tehtävät

   Auttaa oppijaa itse löytämään vastaukset kysymyksiinsä ja saavuttamaan ne tavoitteet, jotka hän on oppimiselleen asettanut

   Auttaa oppijaa löytämään myös omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa

   verkko-opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja oppijan omaa aktiivisuutta, mutta

   oppijat kaipaavat tukea ja palautetta omasta oppimisestaan

 • Saatavuus ja motivaatio Ympäristöön pääsy Tervetuloa

  Sosiaalistuminen Viestittäminen Tutustuminen

  Tiedonvälitys Tiedon etsiminen, tehtäviä, materiaalia

  Tiedon rakentaminen Osallistuminen

  Kehittyminen Yhteydet muualle

  Salmonin verkko-ohjauksen ja -oppimisen malli

 • Milloin ja miten ohjaat?

  Miten vaiheistat oman verkkotote