verkko opetuksen suunnittelu - microsoft...

of 42 /42
KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto OSA 2 VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

Author: others

Post on 24-May-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Leena Hiltunen

Jyväskylän yliopisto

OSA 2

VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

Page 2: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Pedagoginen suunnittelu jatkuu

Tausta-analyysi

Sisällön-suunnittelu

Pedagoginen suunnittelu

Tekninen suunnittelu

Toteutus ja testaus

Jatko-kehitys

• Opintojakson rakenne

• Kohderyhmä

• Osaamistavoitteet

• Verkkokurssin perusidea

• Toimintastrategia

• Pedagoginen malli

• Oppimistehtävät

• Ohjaus

• Arviointi

Hiltunen (2005, 2010)

Page 3: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Suunnittelun tilanne

Millaiset pedagogisen perusratkaisut omaan toteutukseenne valitsette?

Page 4: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Puheenaiheena tänään

Millainen on hyvä oppimistehtävä?

Mitä ja miten ohjataan?

Mitä, kuka ja miten arvioidaan?

Perusidea sisällönsuunnittelusta …

Page 5: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Hyvä oppimistehtävä (1)

Hyvä oppimistehtävä ohjaa oppijan oppimista, tiedon prosessointia, omaa havainnointia, tulkintaa ja jäsentämistä

Edellyttää eri lähteistä löytyvän tiedon soveltamista, vastaus ei saa olla suora kopio lähteestä

Edellyttää vastauksessa tiedon ja kokemuksen kriittistä arviointia eli oppijan omaa ajattelua ja näkemystä

Aktivoi oppijaa pohtimaan ja soveltamaan tietoa toisessa kontekstissa

Kattaa avainkäsitteet

On mahdollisimman autenttinen

Ohjaa arvioimaan oppijan omaa oppimista!

Page 6: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Oppimistehtävä ohjaa oppimistekoja

”Oppimistehtävä on keino saada oppija oppimaan uusia asioita. Oppija oppii tehtävää työstämällä, jolloin hänelle syntyy uutta merkityksellistä tietoa.

Oppimistehtävällä ohjataan esimerkiksi oppijan havaintoa, tiedonprosessointia ja työskentelyä. Oppimistehtävän avulla voidaan edistää mm. metakognitiivisten ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä.”

Lähde: Koli & Silander (2002), Oppiminen ja opetus verkossa

Hyvä oppimistehtävä (2)

Page 7: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Hyvä oppimistehtävä (3)

Oppimistehtävän rooli on

aktivoida oppimisteko

korostuu verkko-

opetuksessa, jossa opettaja

ei ole koko ajan läsnä!

Kun opettaja opettaa hän tekee opetustekoja,

esimerkiksi selittää, näyttää, kysyy, ...

Se, mitä opettaja tekee, ei vielä sinällään takaa oppimista;

taitavinkaan opettaja ei voi oppia asiaa oppijan puolesta.

Tieto ei siirry opettajalta oppijalle suoraan vaan ainoastaan

opiskelijan oppimistekojen kautta. Opetustekojen tulee siis saada

aikaan oppimistekoja!

Page 8: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

1

Teoria/

Orientaatio

2 3

Kehittämiskohde/

Harjoittelu

Hyvä oppimistehtävä (4)

Opiskelumotivaatio puolittuu keskimäärin 16 vrk.

A B C

Vaiheistus

Palaute Tehtävänanto Itsenäistä tekemistä 6 vko

Esittely/

Koe/

Näyttö

Ohjaus tai muu vuorovaikutustapahtuma,

esim. vertaisten kanssa

Page 9: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Erilaisia oppimistehtäviä

Kirjoitustehtävät: esseet, oppimispäiväkirja, verkkokeskustelu, …

Monimediaisuus: äänitieostot, videot, valokuvat, sarjakuva, wikit, blogit, …

Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät:

Erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit

Yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely

Vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä; yksi tehtävänanto, mutta tuotos voi olla erilainen

Erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit, asiantuntijablogit, caset, …

Page 10: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Tehtävänanto

Tehtävänannon tulee sisältää

kaikki tarvittavat tiedot.

Oppimistehtävän

perusrakenteessa tulee olla

seuraavat asiat:

Oppimisen tavoite ja

tarkoitus; motivointi ja

osaaminen

Toiminta: vrt. tavoiteiden

verbit; yksin, yhdessä vai

ryhmässä; ajankäyttö

Palautus: miten tehtävä

palautetaan tai esitellään,

mahdollisen vertaispalautteen

ohjeistus

Ohjaus: ohjaajan toiminta,

oppijan toiminta (miten pyytää

apua), ryhmän toiminta,

aikataulutus

Vuorovaikutus: mitä, missä,

milloin; oppija-ohjaaja, oppia-

ryhmä, oppija-muut

Oppimateriaali: tietolähteet ja

materiaalit

Arviointikriteerit

Palautteenanto ja arviointi:

aikataulutus, myöhästymiset

Oppimisympäristö: missä

opiskellaan, välineet

Page 11: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Ideoita ja esimerkkejä

Orientaatiokysely / -testi – herätellään ajatuksia uuteen aiheeseen tai testataan opittua reflektion väline!

Palautetta sanapilvenä

Ideapankki, toimintakortit, …

Vaihtoehtoiset tuotokset

Keskiössä:

Mitä on tarkoitus oppia?

Miksi tehtävä tehdään?

Page 12: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Millaisia oppimistehtäviä ja miten vaiheistatte sekä ohjeistatte ne?

Tiedonhaku,

ongelmanratkaisu,

ideointi ja suunnittelu

Erilaiset

vuorovaikutustilanteet

Erilaiset

mediatuotokset

Vertaistyöskentely

Käytännön harjoittelu

Page 13: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Ohjaus ja arviointi

Miten oppimista ohjataan ja tuetaan?

kuka opettaa ketä

opetus- ja oppimistekoihin sopivat sekä niitä tukevat kognitiiviset ja kommunikointityökalut

oppimista tukevat oppimistehtävät

vuorovaikutuksen määrä opettajan, opiskelijoiden ja materiaalin välillä

oletetaanko itseohjautuvuutta vai tehdäänkö ohjatusti?

tiedon jakamista vai tiedon omaa konstruointia

vaihtoehtoisia tapoja

Miten oppimista arvioidaan?

kuka arvioi ja ketä

toiminta vai tuotos

tiedon omaksuminen vai osallistuminen

palautteen merkitys

Mitä opettaja verkkokurssilla tekee?

Mitä opiskelija verkkokurssilla tekee?

Miten kurssisuoritusta arvioidaan?

Page 14: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Oppimisprosessin ohjaaminen

Oppimisen ohjaamista voidaan tehdä mm.

jäsentämällä opittava asia oppimisteoreettisesti toimivalla tavalla

tekemällä oppimista edistäviä kysymyksiä opiskeluprosessin eri vaiheissa

varmistamalla ymmärtäminen sopivin väliajoin ennen seuraavaan kokonaisuuteen siirtymistä

Tällaiset oppimista ohjaavat elementit voivat olla osa oppimateriaalia (kirja, itseopiskelumateriaali, hyperteksti) tai opettajan toimintaa (esitystapa ja -muoto, kysymykset)

Page 15: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Keskeisiä suunnittelua ohjaavia kysymyksiä

Milloin ohjataan?

Kuka ohjaa?

Mihin ohjauksella pyritään?

Millä työkaluilla ohjausta toteutetaan?

Paljonko ohjausresurssia on käytettävissä?

Page 16: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Ohjauksen tehtävät

Ohjauksen tehtäviä ovat mm.

oppimisympäristön rakentaminen

vuorovaikutussuhteen rakentaminen

oppimisprosessia edistävän ohjausdialogi synnyttäminen

oppimistapahtumaan vaikuttaminen

palautteen anto ja arviointi

Page 17: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Ohjaajan tehtävät

Auttaa oppijaa itse löytämään vastaukset kysymyksiinsä ja saavuttamaan ne tavoitteet, jotka hän on oppimiselleen asettanut

Auttaa oppijaa löytämään myös omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa

verkko-opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja oppijan omaa aktiivisuutta, mutta

oppijat kaipaavat tukea ja palautetta omasta oppimisestaan

Page 18: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Saatavuus ja motivaatio Ympäristöön pääsy Tervetuloa

Sosiaalistuminen Viestittäminen Tutustuminen

Tiedonvälitys Tiedon etsiminen, tehtäviä, materiaalia

Tiedon rakentaminen Osallistuminen

Kehittyminen Yhteydet muualle

Salmonin verkko-ohjauksen ja -oppimisen malli

Page 19: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Milloin ja miten ohjaat?

Miten vaiheistat oman verkkototeutuksesi?

Page 20: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Oppimisen arviointi (1)

Opiskelijan toiminta keskeistä

oppimisprosessi, oppimistulokset, opiskelukäytännöt

Kuinka oppiminen tapahtuu, mitä ja miten opiskelija oppii?

Painopiste opetusprosessista oppimisprosessiin

Minkä tasoiseen oppimiseen pyritään?

riittääkö pelkkä ulkoa muistaminen?

halutaanko myös ymmärrystä?

halutaanko tiedon soveltamista?

halutaanko tiedon linkittämistä aiempaan tietoon ja kontekstista toiseen?

Page 21: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Oppimisen arviointi (2)

Oppimisprosessin arviointi ohjaa omalta osaltaan oppimisprosessia, joten arviointiperusteiden tulisi olla näkyvissä jo kurssin alussa

perinteinen arviointi ei välttämättä enää toimi verkossa, vaikka verkkotenttejä (etätenttejä) järjestetäänkin

tarvitaan vaihtoehtoisia arviointitapoja

Page 22: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Keskeisiä suunnittelua ohjaavia kysymyksiä

Milloin arvioidaan?

Kuka arvio?

Mihin arvioinnilla pyritään?

Millä työkaluilla arviointia toteutetaan?

Mihin prosessi päätetään?

Page 23: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä (1)

Ongelmakeskeinen tentti

Pikaraportit

Posteritentti

Ideakortit

Portfoliotentti

Tulevaisuusverstas

Tutkimusprojektit

Päiväkirjatentti

Draamatentti

Avoimen, provosoivan

ongelman tentti

Simuloidut potilaat

Kirjadialogitentti

Luentodialogitentti

Kotitentti

Aineistotentti

Tehtävät etukäteen

Suullinen kuulustelu

Luentotehtävät

Ryhmätentti

Monivalintatentit

Lähde: Karjalainen (2001), Tentin teoria

Page 24: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä (2)

Esseetyyppiset etätehtävät

Tutkielmat

Oppimispäiväkirja

Tarinat

Portfoliot

Osaamisanalyysit

miellekartta

käsitekartta

SWOT-analyysi

Pätevyyden inventaario

Verkkokeskustelut

Itsearviointi

Vertaisarviointi

Harjoitustyöt

Esitykset

Lähde: Karjalainen (2001), Tentin teoria

Page 25: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä (3)

Asennetestit

Käsitetestit

Itsearviointitestit

Ristisanatehtävät

Omin sanoin kertominen

lyhyesti

E-Portfolio

Kirjalliset tehtävät

mm. esseet, raportit,

muistiot

Page 26: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Mitä ja miten arvioidaan??

Kuka arvioi ja ketä?

Page 27: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelu

Page 28: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelu

Tausta-analyysi

Sisällön-suunnittelu

Pedagoginen suunnittelu

Tekninen suunnittelu

Toteutus ja testaus

Jatko-kehitys

• Sisällön valinta ja mitoitus

• Sisällönsuunnittelun dokumentointi

• Valmis vai oma materiaali

• Vaihtoehtoisia sisältöelementtejä

Hiltunen (2005, 2010)

Page 29: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Opetussisältöjen valinta ja mitoitus

Page 30: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Opetussisältöjen valinta 1

Opetussisällön valinnassa, rajauksessa ja jäsentämisessä on monia huomioonotettavia seikkoja.

Oppiaineksen mielekkyys tavoitteiden kannalta

Oppiaineksen sopivan määrän ja vaikeustason määrittäminen

Havainnollisuus, aktivoivuus ja haasteellisuus; edellyttävät kohderyhmän tuntemusta

Page 31: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Opetussisältöjen valinta 2

Oppiaineksen jäsentäminen mielekkääksi, oleellisen esiintuovaksi ja loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi:

kronologinen eteneminen, esim. toimenpiteen opettaminen vaiheittain

eteneminen yksinkertaisesta tai tutusta aineksesta uuteen ja monimutkaiseen

eteneminen perustiedosta sovelluksiin ja muunnoksiin

Page 32: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Ydinainesanalyysi

Ydinainesanalyysin aiheluokittelu on käyttökelpoinen apuväline osaamistavoitteiden kirjaamisessa:

Ydinaines (Must know), jonka hallitseminen on välttämätöntä jatkon kannalta ja jonka ymmärtäminen mahdollistaa syventävän / laajentavan tiedon hankkimisen. Ydinaines on se, joka jokaisen tulee vähintään omaksua.

Täydentävä tietous (Should know), joka lisää teoreettisia yksityiskohtia ja selventää harvinaisempia sovelluksia.

Erityistietämys (Nice to now), joka syventää jonkin alueen syvällisempää hallintaa

Lähde: Jaakkola & Karjalainen (1999)

Page 33: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällön mitoittaminen

ydinaines: ammatillisen osaamisen kannalta oleellinen tietämys aiheesta

opiskelijan työ: 60 op = 1600 h 1 op = 26,67 h

opetusmuotojen mitoitus

Page 34: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Kirjallisuuteen perehtyminen

Kirjallisuus oheislukemistona

ei lasketa erillistä kuormittavuutta (vrt. esittävä opetus)

kirjatentti, 100 sivua 20 h / 30 h

huom! Ei koske kaunokirjallisuuden mitoittamista

esim. 3 osp (80 h) luetaan 400 sivua kotimaista tenttikirjallisuutta tai 266 sivua vieraskielistä

kirjallisuudesta vaaditaan referaatin, kotiesseen, oppimispäiväkirjan tai vastaavan erillisen suoritteen tekemistä

kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa työssä hakuteoksen tapaan

Page 35: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Kirjallisten tehtävien mitoitus

Kontaktiopetusta ei lainkaan, tai se on hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista

mitoitusperustana tuotos

kirjallinen tuotos, (sanamäärä)

autenttinen tehtävä, (tunnit)

Työmäärä laskennallinen sanamääräisenä

opiskelija tuottaa 100 sanaa tunnissa normaalia tekstiä ja 50 sanaa vaikeaa tekstiä

esim. 3 osp essee tarkoittaa 80 tunnin työtä

kirjastotyöskentelyä 2 h

kirjallisuuteen perehtymistä 20 h eli 500 sivua

kirjoittamista 58 h eli 23 sivua

Page 36: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Arviointimenetelmän vaikutus mitoitukseen

Arviointimenetelmiä

Perinteinen tentti muunnoksineen: jokaista 40h opiskelijan työtä varataan 8h tenttiin valmistautumisaikaa

Tehtäväksi annot: jos kirjallinen tuotos siihen varattava

aikaa. Myös kirjallisuuteen perehtymiseen varattava aikaa.

Jatkuva arviointi: opiskelijalle ei tarvitse varata aikaa erikseen kurssin suoritukseen. Huom. tällainen menetelmä lisää opiskelijoiden aktiivisuutta kurssin aikana yleisesti

Page 37: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelun dokumentointi

Page 38: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelun dokumentointi (1)

luodaan perussisällöt määrittäen

opiskeltavat asiat

esitietovaatimukset

toivottu oppiminen sekä

käytettävät materiaalit ja lähteet

valitaan, muokataan ja mahdollisesti yhdistetään sisältöelementtejä muodostaen aihepiireiltään toisiaan täydentävä kuvaus sisällöstä, sisältökartta

etsitään mahdolliset yhteydet ja looginen rakenne erillisten sisältöelementtien välille

Page 39: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelun dokumentointi (2)

Kuvaa opintojakson perussisällön

Selkeä tapa valita ensin (ajan ja resurssien puitteissa) toteutettavat sisältöelementit

jäljelle jäävät, sisältöä täydentävät, sisältöelementit voidaan toteuttaa myöhemmillä iteraatiokerroilla (toteutuksen toistokerroilla) tai ne voidaan antaa esimerkiksi opiskelijoiden harjoitustöiden tai seminaaripapereiden aiheiksi

Page 40: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

TIES463-kurssin sisältökartta (10 op)

Page 41: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

Sisällönsuunnittelu

Laadi sisältökartta opintojaksolle

tai tutkinnon osalle!

Page 42: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft Azure247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-ope… · korostuu verkko-opetuksessa, jossa opettaja ei ole koko ajan läsnä!

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

”There is no elevator to

success. You have to take the

stairs.”

- Zig Ziglar -

[email protected].