kأ¤yttأ¤jأ¤keskeisen kأ¤ytettأ¤vyyden arviointimenetelmأ¤n 2012-11-14آ ...

Download Kأ¤yttأ¤jأ¤keskeisen kأ¤ytettأ¤vyyden arviointimenetelmأ¤n 2012-11-14آ  verkko-opetuksen hyأ¶dyntأ¤minen

If you can't read please download the document

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P Ä I V I S A M P O L A

  U N I V E R S I TA S WA S A E N S I S 2 0 0 8

  ACTA WASAENSIA NO 192

  T I E TOT E K N I I K K A 7

  Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen

  verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

 • Esitarkastajat: FT Anne Aula

  User experience researcher

  Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway

  Building #40 Mountain view, CA 94043

  USA

  FT Kari Kuutti

  Professori

  Oulun yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos

  Linnainmaa 90570 OULU

 • III

  Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto Elokuu 2008

  Tekijä(t) Julkaisun tyyppi

  Monografia

  Julkaisusarjan nimi, osan numero

  Sampola, Päivi

  Acta Wasaensia, 192

  Yhteystiedot ISBN

  978–952–476–234–2

  ISSN

  0355–2667, 1455–7339

  Sivumäärä Kieli

  Vaasan yliopisto

  Teknillinen tiedekunta Tietotekniikan laitos

  PL 700 65101 Vaasa 186 suomi

  Julkaisun nimike

  Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko- opetusympäristöihin soveltuvaksi

  Tiivistelmä

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on edistää verkko-opetusympäristöjen käytettä-

  vyyden arviointia ja kehittää erityisesti verkko-opetuksen käyttäjän näkökulman

  huomioiva verkko-opetusympäristöjen käytettävyyden arviointimenetelmä. Käy-

  tettävyyden arviointimenetelmän kehittelyssä lähtökohtana ovat Nielsenin heu- ristinen käytettävyysarviointi ja toiminnan teoriaan (Activity Theory) perustuva

  toiminnan tarkastuslista. Tutkimuksessa analysoidaan aikaisempia käytettävyy- den arviointimenetelmiä sekä uuden arviointimenetelmän soveltuvuutta verkko-

  opetusympäristön käytettävyysarviointiin. Tavoitteena on kehittää arviointikritee- ristö, joka ottaa käyttäjän ja kontekstin paremmin huomioon kuin Nielsenin heuris-

  tiikat.

  Arviointitietoa kerättiin pääasiassa kyselytekniikalla, jota kehitettiin kahdessa

  vaiheessa. Lisäksi vertailutietoa verkko-opetusympäristöjen (Moodle ja WebCT) käytettävyydestä ja käytettävyyden arvioinnista hankittiin käytettävyystestauk-

  sella, heuristisella arvioinnilla ja haastatteluilla. Tutkimuksen ensimmäisessä vai- heessa kehitettiin heuristisen arvioinnin pohjalta väitemuotoinen arviointikriteeristö

  (HA). Toisessa vaiheessa kehitettiin HA-käytettävyyskyselyä toiminnan tarkistuslis-

  taa soveltamalla verkko-opetusympäristön käytettävyyden arviointiin soveltuvaksi.

  Tutkimuksen lopputuloksena on kyselymuotoinen käyttäjän ja kontekstin huo-

  mioiva verkko-opetusympäristöjen käytettävyyden arviointimenetelmä HA&TT

  käytettävyyskysely. Tuloksena saadaan myös vertailutietoa käytettävyyden arvi-

  ointimenetelmistä.

  Asiasanat

  käytettävyys, arviointi, verkko-opetus, toiminnan teoria (Activity Theory)

 • V

  Publisher Date of publication

  University of Vaasa August 2008

  Author(s) Type of publication

  Monograph

  Name and number of series

  Päivi Sampola

  Acta Wasaensia, 192

  Contact information ISBN

  978–952–476–234–2

  ISSN

  0355–2667, 1455–7339

  Number of

  pages

  Language

  University of Vaasa Faculty on Technology / Department

  of Information Technology P.O.Box 700

  FI–65101 Vaasa Finland 186 finnish

  Title of publication

  The development of the user-centric usability evaluation method adapted to the evaluation of Virtual Learning Environments

  Abstract

  The objective of this research is to develop usability assessment method of Vir-

  tual Learning Environments, especially with the view of incorporating user- and

  context-centric subjects. The Nielsen’s usability heuristics and Activity Checklist

  (Activity Theory) are used in developing of the evaluation method (HA&TT us- ability questionnaire). The earlier usability assessment methods are analyzed and

  compared with the new questionnaire. The main research problem is: How can the user- and context-centric evaluation criteria be taken into consideration in the

  usability evaluation of Virtual Learning Environments.

  A questionnaire, which is developed in two steps, is used as the main research method. Also usability tests, heuristic evaluation and interviews are used in com-

  paring evaluation methods in Virtual Learning Environments (WebCT and

  Moodle). The information about usability and evaluation of usability is acquisi-

  tioned with usability questionnaires. In first step a HA-questionnaire is developed based on Nielsen’s heuristics. In the second step a HA&TT-questionnaire is de-

  veloped by adapting Activity Checklist and Nielsen’s heuristics in usability

  evaluation criteria.

  The final result of this research is the new user- and context-centric usability evaluation method, HA&TT Usability Questionnaire. This research produces also

  a comparison of different usability evaluation methods.

  Keywords

  usability, evaluating, e-learning, Activity Theory

 • VII

  ESIPUHE

  Kiitän erityisesti ohjaajaani, emeritusprofessori Pertti Järvistä Tampereen yliopis- tosta, hänen rakentavasta ja pitkäjänteisestä ohjauksestaan. Hän antoi hyödyllisiä ohjeita väitöskirjatyön eri vaiheissa, ohjasi tieteelliseen työskentelyyn, sekä jaksoi kerta toisensa jälkeen esittää parannusehdotuksia väitöskirjani käsikirjoitukseen. Hänen ohjauksensa oli erityisen tärkeää väitöskirjani valmistumiselle.

  Kiitän lämpimästi epävirallista ohjaajaani KTT Anja Jousrantaa Vaasan yliopis- tosta hänen merkittävästä ohjaustyöstään ja kannustuksesta väitöskirjatyöskente- lyn eri vaheissa. Häneltä sain parannusehdotuksia väitöskirjani käsikirjoitukseen, ohjeita ja tietoa tiedeyhteisön menettelytavoista. Hänen tukensa oli erityisen tär- keää väitöskirjaprojektin eri vaiheissa.

  Professori Kari Kuutti ja FT Anne Aula saavat kiitokseni käsikirjoitukseni esitar- kastamisesta ja parannusehdotuksista. Kiitän professori Lorna Udenia Stafford- shiren yliopistosta ja professori Kimmo Salmenjokea Vaasan yliopistosta heidän avustaan artikkelin kirjoittamisessa sekä kustosta professori Matti Linnaa.

  Kiitän Vaasan ammattikorkeakoulun LM-yksikön toimialajohtaja Elisabeth Mal- kaa ja osastonjohtaja Kenneth Norrgårdia heidän tuestaan väitöskirjatyöskentelyn eri vaiheissa. He ovat antaneet mahdollisuuden tehdä tutkimusta työn ohella Vaa- san ammattikorkeakoulussa. Suomen Akatemiaa kiitän saamastani apurahasta ja ajasta väitöskirjan tekemiseen. Kiitän FM Sanna Pelkosta väitöskirjani suomen kielen tarkastamisesta ja julkaisusihteeri Tarja Saloa esitysasun hiomisesta julkai- sukuntoon. Seminaareihin ja konferensseihin osallistuneita kiitän heidän rakenta- vista kommenteistaan ja ohjeistaan, sekä kyselyihin vastanneita kiitän arvioin- neista.

  Vanhempiani, veljiäni perheineen, anoppia ja appea, ystäviäni, työtovereitani ja muita minua kannustaneita kiitän heidän myötäelämisestään, avusta ja tuesta pit- kän tutkimusprosessin aikana. Erityisen lämpimät kiitokset kaikille rakasta Jenna- tytärtämme hoitaneille hoitajille, teidän apunne on ollut todella arvokasta.

  Aviomiestäni Jussi-Pekkaa kiitän hänen merkittävästä tuestaan väitöskirjan teke- misen eri vaiheissa. Hän on omista kiireistään huolimatta jaksanut kannustaa ja tukea koko tutkimustyöskentelyn ajan. Kiitän tytärtäni Jennaa, joka on saanut äidin välillä unohtamaan tutkijan roolinsa sekä suonut ilon ja onnen hetkiä omalla suloisella olemuksellaan.

  Vaasassa, elokuussa 2008 Päivi Sampola

 • IX

  Sisällys

  Esipuhe ................................................................................................................. VII

  1 JOHDANTO .................................................................................................... 1

  1.1 Verkko-opetusympäristön käytettävyyden arviointi tutkimusaiheena . 2

  1.2 Käytettävyystutkimuksen taustaa ......................................................... 4

  1.3 Tutkimuksen tavoitteet ......................................................................... 9

  1.4 Tutkimuksen tulokset .......................................................................... 13

  1.5 Tutkimuksen raportointi ja jakautuminen lukuihin ............................ 14

  2 OPETUS VERKKO-OPETUSYMPÄRISTÖSSÄ ........................................ 15

  2.1 Ihminen, oppiminen ja verkko-opetusympäristö ................................ 16

  2.2 Verkko-opetuksen pedagogiikka ........................................................ 22

  2.2.1 Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen ................ 23

  2.2.2 Oppiminen verkko-opiskelussa .......................................... 26

  2.3 Verkko-opetusympäristön ominaisuudet ja välineet ........................... 30

  2.4 Verkko-opetusympäristöt Moodle ja WebCT ..................................... 33

  2.4.1 Open source verkko-opetusympäristö Moodle .................. 34

  2.4.2 Kaupallinen verkko-opetusympäristö We

Recommended

View more >