itÄ-suomen virtuaaliyliopisto · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi...

34
ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 1 2002 Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 14.1.2003 Hyväksytty johtoryhmässä tammikuussa 2003 1 Toimintakertomukseen sisältyviin talouslukuihin ei ole vielä käytettävissä tilinpäätöstietoja, joten lukuihin voi tulla pieniä muutoksia.

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO

TOIMINTAKERTOMUS1

2002

Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 14.1.2003

Hyväksytty johtoryhmässä tammikuussa 2003

1 Toimintakertomukseen sisältyviin talouslukuihin ei ole vielä käytettävissä tilinpäätöstietoja, joten lukuihin voi tulla pieniä muutoksia.

Page 2: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

1

ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTA VUONNA 2002 Vuonna 2002 Itä-Suomen virtuaaliyliopiston toiminta-alueita olivat henkilöstökoulutus, sisältötuotannon tuki ja tutkimus.

1 HENKILÖSTÖKOULUTUS

1.1 Projektin tavoite ja toimintapa

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutustyöryhmän toiminnasta vastaa oppimiskeskuksen johtaja Ulla Voutilainen Kuopion yliopistosta.

Henkilöstön koulutushankkeessa organisoidaan verkko-opetuksen valmiuksien parantamiseen tähtäävää koulutusta Joensuun ja Kuopion yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opetushenkilöstön tarpeisiin. Koulutusta toteutetaan kolmella toisiaan täydentävällä tasolla (Ope.fi I-III). Koulutusta tarjotaan yliopistokohtaisena, yliopistojen välisenä ja valtakunnallisena koulutuksena (TieVie-hanke).

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutuksen tavoitteena on • perehdyttää verkko-opetuksesta kiinnostuneet ja toteutusta suunnittelevat opettajat

verkko-opetuksen teoreettisiin perusteisiin, suunnitteluprosessiin, toteutukseen ja arviointiin,

• parantaa verkko-opetusta toteuttavien perus- ja erityistaitoja, • kouluttaa osasta kouluttajia ja asiantuntijoita yliopiston ja laitosten verkko-opetuksen

kehittämistehtäviin ja • tiedottaa muulle henkilöstölle verkko-opetuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä

1.2 Kohderyhmät

• yliopistojen verkko-opetuksesta kiinnostuneet henkilöt, joiden kouluttautumisen merkitys

työyhteisön tai tieteenalan opetuksen kannalta on merkittävä • henkilöt, joilla on kokemusta ja koulutusta tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta

perus- ja ja/tai täydennyskoulutukseen • henkilöt, jotka lisäksi haluavat sitoutua pitkään koulutukseen ja virtuaaliyliopiston

kehittämistyöhön.

a) I tason koulutus (perusvalmiudet)

Ensimmäisen tason valmiuksilla tarkoitetaan opettajien tietoteknisiä ja opetuksen perusvalmiuksia, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään oppimisalustaan, vaan ovat yhteisiä kaikille verkko-opetuksen muodoille. Perusvalmiudet jaetaan vaadittaviin ja toivottaviin perusvalmiuksiin.

Ensimmäisen tason koulutuksen henkilöstö hankki pääosin omatoimisesti, koska tämäntyyppistä koulutustarjontaa oli kaikissa yliopistoissa. Koska henkilökunnalta on ollut tarvetta sellaisten perusvalmiuksien kehittämiseen, joista ei ole ollut riittävästi koulutustarjontaa omassa yliopistossa, järjestettiin lyhytkestoisia (1-4 tuntia) koulutuksia: www-sivut peruskurssi, www-sivut jatkokurssi, WebCT esittelykurssi, FrontPage-Kotisivut opettajan työkaluna, Verkko-oppimateriaalin suunnittelun periaatteita, PowerPoint esityksen

Page 3: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

2

teko, www-sivujen toimittaminen I, Videoneuvottelukoulutus ja www-sivujen toimittaminen II.

b) II tason koulutus (3+2 opintoviikkoa)

Edellytyksenä toisen tason koulutukseen pääsemiselle on, että hakijalla on • tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Oman osaamisensa hakija voi osoittaa

kurssitodistuksilla tai lomakepohjaisella itsearvioinnilla • valittuna omaan opetukseen liittyvä opintojakso tai sen osa, jonka hän konkreettisesti

toteuttaa koulutuksen aikana ja • halua jakaa koulutuksessa omaksuttua osaamista myöhemmin oman yksikön käyttöön

(tiedonvälitys, ohjaus).

Toisen tason koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille/muulle henkilöstölle valmiudet soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetuksessaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Koulutuksen sisältö • verkko-opetuksen teoreettiset perusteet (verkkopedagogiikka), • verkko-opetusalustoihin tutustuminen ja niiden arviointi, • oman verkko-opetuksen konkreettinen suunnittelu (opintojakson tai sen osan tavoitteet,

sisällöt, menetelmät ja arviointi; viestintä ja graafinen ilme) ja toteutus mahdollisimman pitkälle koulutuksen aikana,

• verkko-opetustaitojen kehittäminen eri osaamisen alueilta, • verkkokeskusteluun osallistuminen ja verkko-ohjauksen käyttö oman suunnittelun tukena

sekä • kokemuksien saaminen opiskelusta tieto- ja viestintäteknologiaperustaisesti.

Koulutuksessa korostui oman oppimateriaalin suunnittelu, joka toteutettiin yliopistojen käyttämässä WebCT-oppimisalustassa. Koulutus oli menetelmiltään monimuotoinen. Sen tarkoituksena oli tukea osallistujien verkko-opetuksen suunnitteluprosessia ja auttaa näkemään teknologian mahdollisuudet opiskelijoiden yhteistoiminnallisessa tiedonmuodostuksessa ja oppimisessa. Koulutukseen sisältyi myös erilaisten oppimisalustojen ja verkko-opetuskäytänteiden esittelyä. Tarkemmasta koulutuksen sisällön suunnittelusta vastasi työryhmä, jossa oli edustajia kustakin yliopistosta. Työryhmän jäsenet olivat: pj. Ulla Voutilainen Kyo, Jorma Enkenberg Joy, Anu Wulff Kyo, Annikka Nurkka LTKK, Joanna Muukkonen LTKK, Jussi Salo LTKK, Paula Jussila Joy, Katja Halmetoja Joy, Teija Räihä Kyo, Sari Tervonen Kyo. Koulutus jakautui kahteen osaan. 1) Verkko-opetukseen perehdyttävä osio oli laajuudeltaan 3 opintoviikkoa. Etäluennot pidettiin kaikkien yliopistojen ryhmille yhteisesti. Verkossa käytävät keskustelut olivat sekä yhteisiä että yliopistokohtaisia. Harjoitukset ja opetuksen suunnitteluprosessit ohjattiin yliopistokohtaisesti. 2) Valinnaiset koulutusosiot, joista opiskelija kokosi kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan 2 opintoviikon kokonaisuuden. Taitokursseja pidettiin ”non-stop” tyyppisesti koko vuoden.

Koulutukseen osallistuvat tekivät kurssisuorituksenaan omaan opetukseensa tai työhönsä liittyvän verkko-opetuksen suunnitelman. Kussakin yliopistossa toimiva opintojakson tuutori arvioi ja hyväksyi suunnitelman. Koulutuksen suorittaminen edellytti suunnittelun ja mahdollisen toteutuksen ohella myös aktiivista osallistumista lähi- ja verkko-opetukseen ja -

Page 4: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

3

ohjaukseen. Todistuksen koulutuksesta antoi Itä-Suomen virtuaaliyliopisto, allekirjoittajina kurssin pitäjä ja Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutuksen vastuuhenkilö.

c) III tason koulutus (10-12ov)

Kolmannen tason koulutuksen tavoitteena on syventää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista ja kehittää verkko-opettajan asiantuntijuutta. Koulutuksen aikana osallistuja toteuttaa oman verkko-opetuksen kehittämishankkeen.

Koulutus koostuu viidestä erillisestä moduulista ja loppuseminaarista. Moduulit pohjautuvat verkko-opetuksen tutkimukseen ja teoriaan.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa. Koulutukseen valittiin yhteensä 15 osallistujaa (5 osallistujaa / yliopisto) hakemusten perusteella näistä yliopistoista. Koulutukseen hakeutuvilla tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla.

Kolmannen tason koulutuksen moduulit

1. Verkko-opetuksen filosofiset ja kulttuuriset lähtökohdat 1 ov Sisältö: Opetuksen etiikka, opetuksen ja indoktrinaation filosofia, kasvatusfilosofia.

Soveltaminen verkko-opetukseen. Verkko-opetuksen kulttuurinen konteksti. Dialogisuus.

Suoritustapa: Tutustuminen ennakkomateriaaliin, luennot ja oppimistehtävä. Aikataulu: To-pe 22.-23.8.2002 Savonlinnassa.

2. Verkko-opetuksen prosessit hallintaan 2 ov Sisältö: Pitkäjännitteinen sisällöntuotanto, verkko-opetus koulutuksen

kehittämisprosessina – näkökulmia suunnitteluun ja arviointiin, opettaja päätöksentekijänä verkko-opiskelun prosesseissa.

Suoritustapa: HOPS, kehittämishankkeen suunnittelu, muu suoritustapa tarkentuu myöh. Aikataulu: Loka-joulukuu 2002.

3. Verkkodidaktiset käytännöt 3 ov Sisältö: Oppimiskäsityksen muutos ja verkkopedagoginen tutkimus verkkodidaktisten

käytäntöjen perustana. Moduuli rakentuu osallistujien käytännössä kohtaamista, verkko-opetukseen liittyvistä ongelmista käsin, joihin etsitään ratkaisuja eri asiantuntijaluentojen antamien virikkeiden avulla.

Suoritustapa: Luennot, verkkotyöskentely, oppimistehtävät. Aikataulu: Helmi-toukokuu 2003.

4. Verkot ja viestintä 2 ov Sisältö: Viestintä verkossa ja videoneuvottelussa, kirjoittaminen viestinnän välineenä,

yhteistoiminnallisuus viestinnässä. Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin. Aikataulu: Elo-lokakuu 2003.

5. Taitokurssit 2-4 ov

Page 5: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

4

Aiheita: Mm. kuvankäsittely, äänenkäsittely, verkkovideon tuottaminen, verkko-ohjelmointi.

Aikataulu: Kursseja tarjolla ajalla elokuu 2002-marraskuu 2003.

Loppuseminaari Sisältö: Oman kehittämishankkeen työstäminen valmiiksi. Tuotos voi olla posteri,

suullinen esitys, verkkokurssi tms. Suoritustapa: Oman kehittämishankkeen esittely ”ItäSuomalaista OpetusTeknologiaa –

messuilla” Kuopiossa. Aikataulu: 20.-21.11.2003.

1.3 Projektista saadut kokemukset, arviointi ja eri osapuolten antama palaute

Henkilöstökoulutuksen arviointitiedon keräämiseksi luotiin yhteiset muodot. Arviointia kerättiin verkkovälitteisesti ja jatkuvasti. Arviointitiedon dokumentoi projektihenkilöstö. Arvioinnin muodot, joita arvioinnissa tarpeen mukaan käytettiin

1. koulutettavien lähtötason ja motivaation arviointi • haastattelut • itsearviointilomakkeet

2. koulutuksen arviointi • koulutuksesta saadut palautteet • henkilöstökoulutustyöryhmän itsearviointi • viivästetty palaute

Arvioinnin välineinä käytettiin verkkolomaketta, jossa oli kaikkea opetusta koskeva yhteinen osio ja kursseittain eriytyvä osio. Tuotettavia opintojaksoja ja oppimateriaaleja varten laadittiin pedagogisessa ryhmässä arviointi/laatukriteerit.

Kokemukset koulutusyhteistyöstä olivat positiivisia. Koulutukseen osallistuneiden palautteet käsiteltiin työryhmän kokouksissa ja annettiin tiedoksi kouluttajille koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla osallistujien tarpeita. Koulutus oli rakenteeltaan toimiva, mutta videokonferenssilaittein toteutettuihin luentoihin liittyi pedagogisia ja teknisiä ongelmia. Videokonferenssilaittein tapahtuvaa opetusta helpotettiin siten, että verkkoon laadittiin teknisiä ja pedagogisia tukimateriaaleja.

Koulutuksen jälkeen opettajien jatkaessaan työskentelyään oman verkkokurssinsa parissa, heistä on osa tarvinnut ja saanut tukea ohjaajiltaan. Myös taitokurssit ovat tarjonneet tukea verkkokurssin jatkototeutukselle.

Yhteistyö koulutuksen toteuttamisessa on ollut hyvää ja työryhmän jäsenten keskenään ja kouluttajien käymät keskustelut ovat vieneet koulutuksen kehitystä eteenpäin. Työryhmän jäsenten oma kouluttautuminen tuo myös uusia näkökulmia koulutukseen.

1.4 Projektin toiminnasta tiedottaminen ja tulosten levittäminen

Page 6: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

5

Hankkeesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta tiedotettiin kaikissa yliopistoissa pilottihankkeisiin osallistuville, laitosten johtajille ja muulle henkilökunnalle yliopistojen tiedotuslehdissä, laitospostissa ja yliopistojen sekä Isvy:n www-sivuilla. Osa koulutustilaisuuksista pidettiin kaikille opettajille ja muulle henkilöstölle avoimina luento- ja keskustelutilaisuuksina.

1.5 Projektin konkreettiset tuotokset

Henkilöstökoulutustyöryhmä on kokoontunut vuoden 2002 säännöllisin väliajoin (22.1., 22.4., 5.8., 18.10). Yhteisissä kokouksissa ollaan käyty läpi koulutuksista saatuja kokemuksia ja niiden pohjalta suunniteltiin ja kehitettiin koulutuksia edelleen osallistujien tarpeita vastaaviksi. Joensuun ja Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yhteistyö henkilöstökoulutuksen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi on ollut hyvää ja kehitystä eteenpäin vievää. Lisäksi työryhmän jäsenet ovat innokkaasti kouluttaneet itseään verkko-opetuksen eri osa-alueilla, joka osaltaan edistää uusien koulutusnäkökulmien löytämistä ja kehittämistä.

Henkilöstökoulutuksen myötä yliopistojen henkilökunnan keskuudessa on herännyt kiinnostus verkko-opetusta kohtaan, joka näkyy henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrässä ja verkkokurssien lisääntymisenä yliopistoittain. Tavoitteena onkin toteuttaa ja kehittää Joensuun ja Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yhteistyönä henkilöstökoulutusta ja arviointivälineitä edelleen vuonna 2003. Vuonna 2002 ISVY:n yhdessä kunkin yliopiston oppimiskeskuksen tai opetusteknologiakeskuksen kanssa järjestämään koulutukseen osallistui liki 700 henkilöä. Kaikkea henkilöstökoulutusta ei pystytä muuttamaan opintoviikoiksi ja osittain kurssit ovat vielä kesken.

Taso Osallistujien määrä Suoritetut opintoviikotOpe.fi I 223 - Ope.fi II 430 165,5 Ope.fi III 15 15

2. Toteutetut henkilöstökoulutuksen opintojaksot vuonna 2002

Toteutetut kurssit ovat lähinnä taitokursseja, josta johtuen verkko-opetuksen määrä on pieni.

Opintojakso Järjestäjä Laajuus

Osallistujien lkm

Verkko-opetus %

Hot Potatoes (I) JOY/ISVY 2x3h 3 - Netmeeting (I) JOY/ISVY 1x3h 10 - WebCT –esittelykurssi (I) JOY/ISVY 1x5h 10 - WebCT –työvälinekurssi I (II) JOY/ISVY 1x7h 8 - WebCT –työvälinekurssi II (II) JOY/ISVY 1x6h 7 - Videota verkkoon (II) JOY/ISVY 1,5ov 11 - Videota verkkoon –jatkokurssi (II) JOY/ISVY 1,5ov 9 - Ääntä verkkosivuille (II) JOY/ISVY 1ov 7 - Ääntä verkkosivuille –jatkokurssi (II)

JOY/ISVY 0,5ov 6 -

WWW-sivujen JOY/ISVY 1x3h 17 -

Page 7: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

6

tuottamismahdollisuudet (I) WWW –sivut peruskurssi (I) JOY/ISVY 1ov 4 - WWW –sivut jatkokurssi (II) JOY/ISVY 1ov 6 - PDF –dokumentit (I) JOY/ISVY 1x3h 16 - Esitysgrafiikka (I) JOY/OPTEK 4x3h 14 Esitysgrafiikka, jatkokurssi (II) JOY/OPTEK 1x3h 9 - Dreamweaver (II) JOY/OPTEK 2x4h 16 Dreamweaver, sivuston hallinta (II) JOY/OPTEK 1x4h 5 Virtuaaliopetuksen välineet (II) JOY 3ov 6 50% Adobe Premier 2 (II) LTTK 2x16

h 11 -

Kuvankäsittely (I) LTTK 2x24h

13 -

PDF-tiedostot (I) LTTK 2x8h 12 - PDF-tiedostot jatkokurssi (II) LTTK 8h 4 - Excel erik.toiminnot (I) LTTK 8h 4 - FrontPage (II) LTTK 16h 8 - Verkko-opetuksen perusteet (II) LTTK 3ov 15 50% PDF-tiedostot jatkokurssi (II) LTTK 8h 8 - PowerPoint (I) LTTK 8h 12 - Äänenkäsittely (II) LTTK 16h 7 - Videoeditointi (II) LTTK 16h 10 - PDF-tiedostot jatkokurssi (II) LTTK 16h 4 - Outlook2000 (I) LTTK 16h 4 - Office2000 yhteiskäyttö (I) LTTK 16h 5 - PowerPoint (I) LTTK 6h 15 - eLearning –seminaari (II) LTTK 8h 51 - Opetusta verkossa –seminaari (II) LTTK 3h 56 - Verkko-opetus –seminaari (II) LTTK 3h 16 - Verkko-ohjaus –seminaari (II) LTTK 4h 36 - PDF-peruskurssi (I) LTTK 2x8h 16 - PDF-jatkokurssi (II) LTTK 2x8h 10 - FrontPage-peruskurssi (II) LTTK 2x16

h 19 -

Front-jatkokurssi (II) LTTK 16h 6 - Kuvankäsittely-peruskurssi (I) LTTK 18h 8 50% Kuvankäsittely-jatkokurssi (II) LTTK 6h 5 - PowerPoint-peruskurssi (I) LTTK 8h 8 - PowerPoint ja multimedia (II) LTTK 8h 4 - Office2000 tehokäyttö (II) LTTK 8h 10 - Windows XP (I) LTTK 8h 7 - Äänenkäsittely (I) LTTK 16h 7 - TI/Tiedostojen pakkaus ja purku (I) LTTK 2h 8 - TI/Kuvien skannaus (I) LTTK 2h 10 Verkko-opetuksen perusteet (II) KY 3ov 17 50% Opiskelun ohjaaminen verkossa (II) KY 1ov 7 50% Oppimisen arviointi verkossa (II) KY 1ov 7 50% Oppimateriaalin tuottaminen verkkolähetykseksi (II)

KY 0,5ov 9 10%

Verkko-opetuksen perusteet kauppatieteilijöille (II)

KY 12 14 -

PowerPoint perusteet (I) KY 4 10 - PowerPoint perusteet (I) KY 4 10 - Videoeditoinnin perusteet (II) KY 14 6

JOY/OPTEK = Opetusteknologiakeskuksen järjestämää koulutusta JOY/ISVY = ISVY:n järjestämää koulutusta

Page 8: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

7

1.7 Budjetti ja toteuma

Henkilöstökoulutuksen budjetti vuonna 2002 oli 58 865,77 euroa. Se budjetoitiin yliopistojen kesken seuraavasti: Joensuun yliopisto 18 500,67 euroa, Kuopion yliopisto 21 864,43 euroa, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 18 500,67 euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa 5 772,61 euroa, Kuopion yliopistossa 15 080,93 euroa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa 1 311,21 euroa. Yliopistojen oma rahoitusosuus oli 10 000 euroa. Kuopion yliopisto suunnitteli ja organisoi III tason koulutuksen. Henkilöstökoulutuksen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 15 326,45 10 418,29 2 297,06 29 732,42 Ostopalvelut (luentopalkkiot, henkilöstöpalvelut) 1 944,05 14 053,40 16 502,14 35 757,91

Matkakulut 3 173,04 9 542,37 840,89 12 993,50 Verkko-opetuksen muut kulut (mm. silta- ja puhelinkulut, oppimisalustan hallinnointi, käyttöoikeusmaksut)

26,10

1 083,31

171,79 1 539,20

YHTEENSÄ 20 469,64 35 097,37 19 811,88 75 378,89 Osahankkeen henkilöstökulut muodostuivat seuraavasti:

- suunnittelija Katja Halmetoja, Joensuun yliopisto, 1.1.-31.12.2002 (osa palkasta) - suunnittelija Teija Räihä, Kuopion yliopisto, 1.1.-31.12.2002 (osa palkasta)

1.8 Yhteystiedot

Vastuuhenkilö Ulla Voutilainen, johtaja Kuopion yliopisto Oppimiskeskus PL 1627 70211 Kuopio puh. 017 162 619 [email protected]

2 SISÄLTÖTUOTANNON TUKI

ISVY:n rahoituksella mahdollistettiin kussakin yliopistossa yhden henkilötyövuoden työpanos sisältötuotannon tukitehtävissä. Pääpaino toiminnassa on ollut opettajien neuvonta verkkokurssien tuottamisessa ja henkilöstökoulutuksessa. Tukihenkilöt kokoontuivat myös yhteisiin seminaareihin kehittämään valmiuksiaan ja keskinäistä yhteistyötä. Tärkeimmät kokoontumiset olivat multimediaseminaarit kesäkuussa ja marraskuussa. Molemmissa seminaareissa kouluttajana toimi Tuomas Lehtinen Mediamaisterista Tampereelta. Kesäkuun

Page 9: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

8

seminaarissa Lappeenrannassa opiskeltiin videon käyttöä verkkokurssissa ja marraskuun seminaarissa Joensuussa opiskeltiin verkkokäsikirjoittamista. Sisällöntuotantoa arvioitiin toteuttamalla kesällä 2002 sisällöntuottajille suunnattu kysely. Se osoitti, että työskentelyn puitteet ovat hyvässä kunnossa. ISVY:n sisällöntuottajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tehtäviinsä ja uusiin haasteisiin. Käytössä on hyvät välineet ja sisällöntuottajilla on tarvittavat tvt-taidot. Ainelaitoksilla työskentelevät sisällöntuottajat ovat käyttäneet oppimis-/opetusteknologiakeskuksien tukipalveluja. Kehittämisen kohteeksi nousivat vuorovaikutusvälineiden ja multimedian käyttö sekä tuottamisen malli. Pedagogiset lähestymistavat tulisi saattaa opetuksen kehittäjien käytännön työkaluiksi. Verkkokurssien saaminen laajan yliopistoyhteistyön käyttöön on myös tulevaisuuden haaste. Laajemmin arvioinnin tuloksia on esitelty ISVY:n sisällöntuotannon julkaisuun sisältyvässä artikkelissa. Tuloksia esiteltiin myös E-Learn konferenssissa Kanadassa lokakuussa. Sisällöntuotannon tukihenkilöitä, kurssien tekijöitä ja muuta ISVY:n henkilökuntaa osallistui 5. – 8.2.2002 Saksassa Learntech-konferenssiin. On- line Educa –konferenssissa Berliinissä esiteltiin ISVY:n toimintaa mukaan lukien kahden opetushankkeen tuottamia verkkokursseja. Vuonna 2002 tuotettiin julkaisu Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä. Muista toiminnoista voidaan mainita ISVY:n tuella matematiikan osahankkeen järjestämä animaatioseminaari, jonka johti Dr. Timo Ehmke Kielin yliopistosta. Valtakunnallisista virtuaaliyliopistohankkeista ISVY on tehnyt yhteistyötä erityisesti OVI-hankkeen, TieVie-hankkeen (henkilöstökoulutus), IT-Pedan ja TieDOT-projektin kanssa. Itä-Suomen virtuaaliopiston edustajat ovat osallistuneet myös Suomen virtuaaliyliopiston yhteyshenkilötapaamisiin. Budjetti ja toteuma Sisällöntuotannon kokonaisbudjetti oli 111 004,04 euroa. Kullekin yliopistolle oli budjetoitu 33 637,59 euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa 4 121,77 euroa, Kuopion yliopistossa 5 974,32 euroa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa 5 627,61 euroa.

Sisällöntuotannon tuki -osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:n

rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 29 557,12 33 756,56 27 450,12 90 763,80 Matkakulut 7 420,45 1 678,91 3 863,20 12 962,56 Ostopalvelut 1 352,80 0,00 0,00 1 352,80 Muut kulut (ilmoituskulut, kirjallisuus, ohjelmat, käyttöoikeusmaksut, osallistumismaksut, toimisto- ja puhelinkulut)

2 820,96 950,22 636,25 4 407,43

YHTEENSÄ 41 157,33 36 385,69 31 949,57 109 486,59

Osahankkeen henkilöstökulut muodostuivat seuraavasti: - suunnittelija Ismo Järvinen, Joensuun yliopisto, 1.1.-31.12.2002 (osa palkasta), - suunnittelija Katja Halmetoja, Joensuun yliopisto, 1.1.-31.12.2002 (osa palkasta),

Page 10: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

9

- suunnittelija Sari Tervonen, Kuopion yliopisto, 1.1.-31.12.2002, - suunnittelija Sami Jokelainen, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1.1.-

31.12.2002 .

3 TUTKIMUS

Tutkimuksen osahankkeessa on pyritty etsimään ISVY:n opetus- ja koulutustoimintaa tukevia toimintamuotoja ja painopistealueita. Yhteistyöverkostoa on kehitetty ja näkyvin yhteinen tapahtuma oli huhtikuun tutkimusseminaari Joensuussa, johon osallistui noin 30 henkilöä kolmesta yliopistosta. Loppuvuodesta 2001 oli haettavana tutkimusapurahoja. Hakemuksia saatiin 24. Asiantuntijalausuntojen pohjalta ohjausryhmä jakoi apurahoja kymmenelle tutkijalle yhteensä 40 240 euroa. ISVY:n apurahatutkijat edustavat eri itäsuomalaisten yliopistojen oppiaineita. Joensuussa painottui kasvatustiede, Kuopiossa hoitotiede ja Lappeenrannassa luonnollisesti tekniset alat. Yhteinen nimittäjä ISVY:n tutkimukselle on opetusteknologia ja verkkopedagogiikka, lähinnä eri opetushankkeitten tukena. Rajallisista resursseista huolimatta apurahat ovat herättäneet mielenkiintoa alaan liittyvään tutkimukseen, joka voi luoda pohjaa tulevaisuudessa laajemmille tutkimushankkeille. Apurahatutkijoitten aiheet ovat liitteenä 2. Lappeenrannassa 28.1.2002 pidetyssä seminaarissa esiteltiin vuoden 2001 apurahatutkijoitten tutkimusten tuloksia. Joensuussa 4.4.2002 pidetyssä Virtuaaliset oppimisympäristöt –teemaseminaarissa tavoitteena oli selvittää virtuaalisten oppimisympäristöjen kehitystilannetta ja pedagogisia tavoitteita oppijan näkökulmasta. Vierailevana esitelmöitsijänä seminaarissa oli professori Päivi Häkkinen Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksen kansainvälistämiseksi ja tutkimushankkeitten käynnistämiseksi järjestettiin 2. –3.9.2002 verkko-oppimisen sosio-kulttuurisia edellytyksiä tarkasteleva konferenssi ”First Conference on Educational Technology in Cultural Context” yhteistyössä Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Konferenssia edelsi kansainvälinen kesäkoulu Mekrijärvellä 25. –30.8.2002. Lisäksi tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa järjestettiin säännöllisesti kokoontuvaa opetusteknologiaseminaaria. ISVY:n toimijat ovat esiintyneet kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa, mm. kehitysjohtaja Esko Kähkönen E-Learn –konferenssissa Montrealissa ja Sirpa Torvinen Frontiers in Education –konferenssissa Bostonissa.

Budjetti ja toteuma Tutkimus-osahankkeen budjetti oli 53 820,13 euroa, josta kullekin yliopistolle oli budjetoitu

apurahoihin 13 455,03 euroa ja lisäksi tutkimusseminaareihin ja matkoihin yhteensä 13 455,04 euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa 9 913,33 euroa.

Tutkimus-osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:nrahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Apurahat 9 615,44 14 026,24 13 439,96 37 081,64 Tutkimusseminaarit 2 417,17 0,00 0,00 2 417,17 Matkakulut 3 229,98 0,00 0,00 3 229,98

Page 11: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

10

Muut kulut (kirjallisuus, toimistokulut, tutkimusseminaarin materiaalikulut)

763,59 0,00 0,00 763,59

YHTEENSÄ 16 026,18 14 026,24 13 439,96 43 492,38

Joensuun yliopiston myöntämistä apurahoista kaksi siirtyi käytettäväksi vuoden 2003 puolella. Lisäksi Jarkko Suhonen ilmoitti luopuvansa hänelle myönnetystä apurahasta. Kuopion yliopistossa on maksettu yhdelle apurahansaajalle virheellisesti liikaa apurahaa, joka palautuu tutkimusmäärärahoihin vuonna 2003.

4 OPETUSHANKKEET Vuonna 2002 ISVY:ssä toimi neljä opetushanketta: ympäristötekniikka, sovellettu matematiikka ja tilastomatematikka, tietojenkäsittelytiede sekä kauppatiede.

4.1 Ympäristötekniikka

4.1.1 Tavoitteet ja toimintatapa

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (LTKK) ympäristötekniikan laboratorio, Joensuun yliopiston biologian laitoksen ja julkisoikeuden laitoksen ympäristöoikeuden opetuskokonaisuus sekä Kuopion yliopiston ympäristötieteen koulutusohjelma toteuttavat yhdessä diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävän ympäristötekniikan koulutusohjelman. Koulutusohjelmaan osallistuvilla yliopistoilla on kaikilla omat painopistealueensa, joten opiskelijoilta koulutusohjelma edellyttää opiskelupaikkakunnan vaihtamista ainakin jossain vaiheessa opintoja. Opiskelutahti vaihtelee kuitenkin merkittävästi eri opiskelijoiden välillä. Tästä syystä koulutuksen joustavuuden takaamiseksi nämä opintojaksot on järjestettävä verkko-opetuksena.

4.1.2 Projektin käytännön toimenpiteet

Ympäristötekniikan osahankkeessa on tähän mennessä toteutettu oppimisympäristö kymmenelle opintojaksolle (opintoviikkoina yli 30). Tavoitteena oli alun perin tuottaa kolme oppimisympäristöä jokaisessa yliopistossa eli yhdeksälle opintojaksolle. Vuoden 2002 loppuun mennessä on oppimisympäristö toteutettu viidelle Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opintojaksolle, kolmelle Joensuun yliopiston opintojaksolle ja kahdelle Kuopion yliopiston opintojaksolle.

Vuoden 2002 aikana on toteutettu viisi oppimisympäristöä. Nestemäisten päästöjen hallinta, ympäristöjohtaminen ja tuotanto- ja palveluprosessit ovat LTKK:n opintojaksoja, jotka sisältävät vuonna 2002 tuotetun oppimisympäristön. Tosin erityisesti tuotanto- ja palveluprosessien osalta oppimisympäristöä tullaan edelleen kehittämään. Kuopion yliopiston opintojaksoista kemiallisen ympäristöhygienian opintojaksolle tuotettiin oppimisympäristö. Joensuun yliopiston toteuttamia oppimisympäristöjä olivat toksikologian perusteet sekä toksikologian perusteiden harjoitukset.

4.1.3 Projektista saadut kokemukset, arviointi ja eri osapuolten antama palaute

Page 12: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

11

Opintojaksojen arviointia toteuttaa KT Raimo Silkelä. LTKK:n opintojaksojen osalta on syksyn 2002 aikana kerätty palautetta kaasumaisten päästöjen hallinnan opintojakson osalta. Tulokset ovat käytettävissä alkuvuodesta 2003. Joensuun yliopiston osalta on palautetta kerätty sekä ekotoksikologian perusteet että toksikologian perusteet opintojaksolta. Raimo Silkelän keräämän palautteen lisäksi arvioinnissa käytetään laitoksen yleistä arviointilomaketta, jonka pohjalta saadaan ainakin käsitys opiskelijoiden mielipiteistä. Kuopion yliopisto on kerännyt palautetta ympäristömikrobiologian opintojakson osalta itse laatimallaan kyselylomakkeellaan.

4.1.4 Hankkeen organisointi

Hankkeessa on edetty vuoden 2001 toteutusmallin mukaisesti. LTKK:n ympäristötekniikan laitos palkkasi kaksi henkilöä, joiden tehtävänä oli opintojaksoihin liittyvän kurssimateriaalin hankinta ja käsittely verkko-opetuksen edellyttämään muotoon. Ratkaisumalleja mietittiin työryhmässä, johon kuuluivat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi toimintaa koordinoivat professori Risto Soukka ja koulutuskoordinaattori Kati Koikkalainen. Oppimisympäristöjen tuottamisessa pyrittiin yhdenmukaisuuteen aikaisemmin tuotettujen oppimisympäristöjen kanssa. Tästä syystä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun työryhmä antoi oman esityksensä myös Joensuun ja Kuopion oppimisympäristöjen luentorakenteesta. Lopullisen hyväksynnän tehdyille ratkaisuilla antoi kuitenkin kyseisestä opintojaksosta vastaava henkilö. LTKK:n palkkaamat henkilöt antoivat Kuopion ja Joensuun yhteyshenkilöille tarvittaessa tukea myös kurssimateriaalin käsittelemisessä verkko-opetuksen edellyttämään muotoon. Joensuun yliopistosta yhteyshenkilönä toimi yliassistentti Olli-Pekka Penttinen ja Kuopion yliopistossa tutkija Heidi Lettojärvi.

4.1.5 Tutkimus

Kati Koikkalainen on tehnyt tutkimuksen Luentoja osittain korvaavan ja niitä tukevan videomateriaalin tuottaminen ja muokkaaminen oppimisympäristöön sopivaksi, jossa hän tarkastelee sitä, mitä teknisiä toteutustapoja on lähiopetuksen siirtämiseksi etäopiskelijoille.

4.1.6 Budjetti ja toteuma

Ympäristötekniikan osahankkeen kokonaisbudjetti oli 67 275,17 euroa, josta Lappeenrannan teknilliselle korkeakoululle oli budjetoitu 33 637,59 euroa ja Kuopion ja Joensuun yliopistolle 16 818,79 euroa kummallekin. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa – 58,76 euroa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa 3 498,56 euroa.

Ympäristötekniikan osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM.n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 14 612,25 13 928,15 27 091,26 55 631,66 Laitehankinnat 1 493,34 1 000,00 0,00 2 493,34 Matkakulut 361,31 222,38 426,29 1 009,98

Page 13: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

12

Muut kulut (toimistokulut, käyttöoikeusmaksut) 219,25 0,00 0,00 219,25

Yhteensä 16 586,15 15 150,53 27 517,55 59 354,23 Henkilöstökulut muodostuvat seuraavasti:

- yliassistentti Olli-Pekka Penttinen, Joensuun yliopisto, 1.6.-18.9.2002, - tutkija Heidi Lettojärvi, Kuopion yliopisto, 1.3.-31.8.2002, - Hannariina Honkanen, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 1.1.-30.4.2002 ja

15.5. – 15.9.2002, - Toni Hartikainen, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 1.1.-30.4.2002

2.1.7 Yhteystiedot Professori Esa Marttila Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu p. (05) 621 2714 e-mail [email protected] Professori Risto Soukka Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu p. (05) 621 2790 GSM 0400 723 094 e-mail [email protected]

4.2 Sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka

4.2.1 Tavoitteet ja toimintatapa Itä-Suomen virtuaaliyliopiston sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan osahankkeen osapuolina ovat sovelletun fysiikan laitos Kuopion yliopistosta, matematiikan laitos Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta sekä tilastotieteen laitos ja matematiikan laitos Joensuun yliopistosta. Hankkeesta Kuopiossa vastaa professori Jari Kaipio, Lappeenrannassa professori Jorma Mattila, Joensuussa matematiikan laitokselta professori Jukka Tuomela sekä tilastotieteen laitokselta professori Juha Alho. Hanketta koordinoi Joensuun yliopiston matematiikan laitos.

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan kursseja, jotka materiaalinsa puolesta olisivat ainakin osittain itseopiskeltavissa. Aikomus tuottaa matematiikan kursseja täysin verkkopohjaisesti opiskeltaviksi on hyvin kunnianhimoinen ja vaativa, eikä se voi onnistua pelkällä oppimateriaalin sähköiseen muotoon muuntamisella. Tästä syystä hankkeessa on pyritty tuomaan oppimateriaaliin lisäarvoa vuorovaikutteisten harjoitusten, animaatioiden ja visualisointien yms. avulla.

Matematiikka verkossa on jo sinänsä kaikkea muuta kuin yksinkertainen käsite: matemaattisen tekstin esittäminen normaalissa html-muodossa on hankalaa eikä käyttäjälle kovin kaunista katseltavaa. Parhaimmassa tapauksessa matematiikan verkkomateriaali

Page 14: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

13

sisältäisi sopivan ulkoasun lisäksi myös matemaattisten lausekkeiden semantiikkaa, mutta sitä jouduttaneen odottamaan käytäntöön vielä vuosia.

Hankkeen osapuolten kesken on sovittu varsinaisen luentomateriaalin saatavuudesta LaTeX-formaatissa, mikä takaa mahdollisuudet materiaalin jatkokehittämiselle halutaanpa lopullinen verkkomateriaali esim. pdf- tai html-muotoiseksi. Pdf-muodon eduksi voidaan katsoa sen visuaalinen esitystapa sekä linkitettävyys normaalin html-sivun tapaan. Varsinkin laajoja oppimateriaaleja suunnitellessa on visuaaliseen puoleen panostettava, ettei se muodostu ongelmaksi oppimista ajatellen.

Varsinaisen kurssitekstin ohella tai osana ja harjoituksissa voidaan käyttää aivan toisentyyppistä, itse matemaattisista rakenteista lähteviä esitysmuotoja. Matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä voidaan www-selaimessa havainnollistaa varsinaiseen materiaaliin lisättyjen Java-applet-pohjaisten dynaamisten kuvioiden avulla; tämä tuo materiaaliin aivan uuden ulottuvuuden, vuorovaikutteisen tutkiskelun ja askartelun, ellei peräti leikinkaltaisen kokeilunilon. Tällaista materiaalia on Joensuussa kokeiltu jo monena vuonna eri yhteyksissä hyvällä menestyksellä, vaikkakaan vaikutuksia oppimistuloksiin ei ole vielä tarkkaan tutkittu. 4.2.2 Projektin käytännön toimenpiteet Hankkeen puitteissa on syksyn 2002 loppuun mennessä toteutettujen kurssien virtuaalistamiseksi tehty seuraavia toimenpiteitä:

1. Numeerinen analyysi, syksy 2001 ja 2002 (Lappeenranta ja Joensuu)

Kurssin tarpeisiin on tuotettu Java-appletteja havainnollistamaan numeerisia algoritmeja. Näin voidaan helposti laskea useita esimerkkejä, jotka käsin laskien olisivat turhan työläitä. Monet algoritmit on lisäksi koodattu Maplella, jolloin voidaan muokata itse algoritmeja. Kurssin kotisivut: http://www.it.lut.fi/kurssit/02-03/010200000/opetus.html 2. Käänteisongelmat, kevät 2002 (Kuopio)

Kurssin järjesti Kuopion yliopiston sovelletun fysiikan laitos. Opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa kurssi perinteisenä luento- ja laskuharjoitusopetuksena (lähinnä KY:n omat opiskelijat) tai verkko-opetuksena (muut opiskelijat). Verkko-opiskelua varten oppimateriaali muokattiin pdf-muotoiseksi hypertekstiksi, johon oli lisätty linkkejä selventäviin yksityiskohtiin asioista, joihin kehitystyöryhmä (1 perusopiskelija, joka ei ollut suorittanut kurssia, 1 jatko-opiskelija, joka ei ollut suorittanut kurssia sekä 1 kurssin suorittanut jatko-opiskelija) havaitsi tarvittavan lisäselvitystä. Oppimateriaaliin oli liitetty myös interaktiivisia numeerisia esimerkkejä, joissa opiskelija pystyi kokeilemaan esimerkiksi erilaisten operaattoreiden ja parametrien vaikutusta saatuun tulokseen. Myös vastaukset harjoitustehtäviin oli saatavilla. Etäopiskelijoita varten oli valmius antaa muutamia kertoja lähiopetustuokioita, joissa luennoija ja assistentti olisivat tulleet etäopiskelijoiden luo. Kurssille ei kuitenkaan osallistunut yhtään verkko-opiskelijaa.

Kurssin kotisivut: http://venda.uku.fi/studies/kurssit/KON1/

3. Diskreetti matematiikka, syksy 2002 (Joensuu)

Page 15: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

14

Eri yliopistoissa diskreetin matematiikan kurssit voivat olla hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi teknillisissä korkeakouluissa tämänniminen kurssi on yleensä hyvin sovellusläheinen kun taas joissain yliopistoissa kyseessä on varsin teoreettinen matematiikan peruskurssi. Joensuun kurssi on tarkoitettu 2.-4. vuoden opiskelijoille ja se on jonkinlainen sekoitus teoreettista sisältöä ja soveltamista. Useimmat asiat todistetaan, mutta toisaalta mm. monia relaatio- ja verkkoalgoritmeja ohjelmoidaan ja animoidaan Matlab-ohjelmointikielen avulla. Generoivat funktiot ja rekursiokaavat taas ovat omiaan tutustuttaessa tietokonealgebraan perustuviin ohjelmiin kuten Maple.

Kurssin opiskelijoista noin puolet on matematiikan ja toinen puoli tietojenkäsittelytieteen puolelta. Joensuussa kurssin suorittaa vuosittain noin 10 opiskelijaa, ja kurssi pidetäänkin vain joka toinen vuosi. Lappeenrannassa se taas on massakurssi, jolla on osallistujia noin 200.

Vuoden 2002 aikana on koottu kurssimateriaalit Lappeenrannassa ja Joensuussa aiemmin pidetyiltä kursseilta ja ne on muutettu yhtenäiseen muotoon, ja tarkoituksena on yhdistää kurssit modulaariseksi kokonaisuudeksi. Tällöin kunkin yksikön opettajat voivat koota omien vaatimuksiensa mukaisen paketin pitämälleen kurssille ja myös etäopiskelija voi valita osiot, jotka suorittaa haluamassaan yksikössä ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.

Kurssi pidettiin Joensuussa syksyllä 2002 ja pidetään Lappeenrannassa keväällä 2003. Kurssin sivut Joensuussa: http://www.joensuu.fi/matematiikka/kurssit/Diskreetti/Kurssimateriaalia/index.html

Vuoden 2003 aikana on suunniteltu pidettäviksi kurssit:

Sumea logiikka (Lappeenranta)

Kurssia on valmisteltu syksyn 2002 aikana. Lappeenrannassa on jo pitkään järjestetty sumean logiikan kursseja. Nyt työn alla oleva kurssi on kuitenkin uusi, vaikka se osittain perustuukin aiempaan materiaaliin.

Elementtimenetelmät (Kuopio) Kurssin luentomateriaali ja harjoitukset on kirjoitettu sähköiseen muotoon. Kurssin kotisivut: http://venda.uku.fi/studies/kurssit/FEM/

Econometric models and methods for finance (Joensuu, tilastotieteen laitos) Luentomateriaali on kirjoitettu LaTeX-muotoon. 4.2.3 Diskreetin matematiikan oppimateriaalin toteutus ja arviointi Kurssin harjoitustehtävien havainnollistamisessa käytetään Geometria-nimistä Java-appletia (http://www.geometria.de/), jolla tuotetaan interaktiivisia dynaamisia tehtäviä tai visualisointeja esitettäväksi web-selaimissa. Geometria-appletin nykymuodossaan on ohjelmoinut Dr. Timo Ehmke; alunperin sen kehitti David Joyce, joka kuvitti tällä mm. Euklideen Alkeet –teokset.

Dr. Ehmke vieraili projektin kutsumana 10.-24.8.2002 Joensuun yliopiston matematiikan laitoksella johtaen jo toista didaktisen matematiikan erikoisseminaaria, jossa opiskeltiin matemaattisten olioiden visualisoimista ja vuorovaikutteisten animaatioiden tuottamista Geometria-appletilla. Seminaarien tuotoksia hyödynnetään diskreetin matematiikan kurssin harjoitusmateriaalina. Esimerkkejä ja yleistä tietoa näistä seminaareista löytyy osoitteesta

Page 16: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

15

http://www.joensuu.fi/mathematics/DidMat/Ehmke/index.html.

Joukko-oppia ja funktioita koskevia tehtäviä testattiin matematiikan johdantokurssilla, ja opiskelijoiden työskentelyä kuvattiin ruudunkaappausohjelmalla Camtasia Recorder marraskuussa 2002. Opiskelijoiden tuotoksia ja kuvattua materiaalia analysoidaan yhdessä Dr. Timo Ehmken kanssa vuonna 2003. Opiskelijapalaute oli valtaosaltaan positiivista ja useimmat pitivät harjoituksia hyödyllisenä oheismateriaalina.

Itse diskreetin matematiikan kurssilla testattiin kahta asiaa: 1) AIM-ympäristön* soveltuvuutta itsetestaukseen ja dynaamisten kuvioiden upotusta systeemiin.

Ympäristö toimi hyvin ja sen käytöstä on suunnitteilla pro gradu –työ. 2) Relaatioita ja verkkoja koskevia tehtäviä testattiin ja arvioitiin kurssin loppupuolella. Kymmenestä testaajasta kahdeksan piti materiaalia sopivana tai erittäin sopivana lähi- ja etäoppimateriaaliksi, kaksi suhtautui lievän epäilevästi. Testissä pyydettiin myös tehtäväkohtaiset arvioinnit, joiden keräämiseen käytetyt lomakkeet löytyvät sivulta http://www.joensuu.fi/mathematics/DidMat/Ehmke/JOENSUU2002/discrete/DMMateriaalinTestaus.html Yksityiskohtaisempaa tietoa kurssin harjoitusten havainnollistamisesta löytyy Mari Kähkösen, Hanna Lehtolan ja Martti Pesosen kirjoittamasta artikkelista ”Sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan osahanke: Lisäarvoa oppimateriaaliin vuorovaikutteisuudella”, joka on julkaistu raportissa Projektina verkko-oppiminen, Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskuksen selosteita 3/2002.

4.2.4 Budjetti ja toteuma

Matematiikan osahankkeen kokonaisbudjetti oli 50 456,38 euroa. Joensuun yliopistolle tästä budjetoitiin 32 628,46 euroa, Kuopion yliopistolle 8 913,96 euroa ja Lappeenrannan teknilliselle korkeakoululle 8 913,96 euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa 3 473,90 euroa, Kuopion yliopistossa 425,23 euroa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa 4 159,37 euroa. Matematiikan osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 29 362,17 6 457,93 2 617,73 38 437,83 Laitehankinnat 400,98 0,00 0,00 400,98 Matkakulut 886,12 28,00 0,00 914,12 Muut kulut (konferenssi- ja kurssimaksut, ohjelmisto- ja toimistokulut)

27,62 0,00 0,00 27,62

YHTEENSÄ 30 676,89 6 485,93 2 617,73 39 780,55 Osahankkeen henkilöstökulut muodostuvat seuraavasti:

- projektisihteeri Jani Puumalainen, Joensuun yliopisto 1.1. – 4.3.2002 - projektisihteeri Mari Kähkönen, Joensuun yliopisto, 5.3.-6.12.2002

* AIM = Alice Interactive Mathematics: ilmainen suppea kurssinhallintaohjelma, jossa voidaan käyttää Maple-ohjelmaa tehtävien satunnaistamiseen ja vastausten tarkastamiseen.

Page 17: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

16

- projektisihteeri Leena-Kaisa Liimatta, Joensuun yliopisto, 25.11.-31.12.2002 ja - Janne Huttunen, Kuopion yliopisto, 1.3.–31.5.2002 - Matti Malinen, Kuopion yliopisto, 1.3.–31.5.2002 - Anna Ruuskanen, Kuopion yliopisto, 1.3.–31.5.2002 - Päivi Porras, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, syksyllä 2002

4.2.5 Yhteystiedot Projektin koordinaatio: Prof. Jukka Tuomela Leena-Kaisa Liimatta Joensuun yliopisto projektisihteeri matematiikan laitos Joensuun yliopisto PL 111 matematiikan laitos 80101 Joensuu PL 111 Puh: (013) 251 4599 80101 Joensuu Sähköposti: [email protected] Puh: (013) 251 4667 Sähköposti: [email protected] Projektin vastaavat Lappeenrannassa ja Kuopiossa: Prof. Jorma Mattila Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu sovelletun matematiikan laitos PL 20 53851 Lappeenranta Puh: (05) 621 2829 Sähköposti: [email protected] Prof. Jari Kaipio Kuopion yliopisto sovelletun fysiikan laitos PL 1627 70211 Kuopio Puh: (017) 162557 Sähköposti: [email protected] Hankkeen www-sivusto: http://www.joensuu.fi/matemluonto/matematiikka/sovmat/virtuaaliop/index.html

4.3 Tietojenkäsittelytiede

4.3.1 Hankkeen sisältö

Vuoden 2002 aikana Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen virtuaaliapprobatur-opinnoissa oli mukana 19 lukiota Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnista sekä kaksi opiskelijaa Savonlinnan Opettajankoulutuslaitokselta. Joulukuussa 2002 valmistui Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobaturin toisen vuosikurssin opiskelijat, yhteensä 35 opiskelijaa sai approbatur-opinnot suoritettua

Page 18: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

17

puolessatoista vuodessa. Opiskelijat opiskelevat lähes täysin verkkotyöskentelyyn pohjautuen suorittaen 1.5 vuoden aikana tietojenkäsittelytieteen approbatur-arvosanan. Kontaktiopetusta on ainoastaan viikon mittaisella kesäkouluviikolla, joka ajoittuu toisen lukuvuoden syyslukukauteen.

Vastaavasti vuoden 2002 aikana Kuopion yliopiston virtuaaliapprobatur-opinnoissa oli mukana 17 lukiota Pohjois-Savosta. Ensimmäiset virtuaaliapprobaturin 15 opintoviikon kokonaisuuden suorittavat oppilaat valmistuivat kesällä 2002. Opiskelijat opiskelevat verkkotyöskentelyyn nojautuvana monimuoto-opetuksena järjestettyjä kursseja oman aikataulunsa mukaisesti. Kaikki approbatur-kurssit on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana. Lisäksi approbatur-kursseja järjestetään kesäisin luentokursseina, joita suorittamalla opiskelijat voivat halutessaan nopeuttaa approbatur-arvosanan suorittamista. Tällöin opinnot on mahdollista suorittaa vuodessa.

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti oman virtuaaliappro-projektinsa 1.2.2002, jolloin järjestettiin Ohjelmointi, osa 1 –kurssi. Lappeenrannassa kurssille osallistui myös laitoksen varsinaisia opiskelijoita ja lukiolaisilla oli mahdollisuus osallistua ko. kurssiin mukana.

4.3.2 Projektiorganisaation kuvaus

Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos on toiminut osahankkeen organisoijana professori Erkki Sutisen johdolla. Kuopion opintoja on johtanut professori Martti Penttonen. Joensuun yliopisto

• vastuuhenkilö: professori Erkki Sutinen • virtuaaliappro-tiimi

♦ lehtori Anja Kareinen (Joensuun normaalikoulu) ♦ tutkija Jarkko Suhonen ♦ tutkija Sirpa Torvinen ♦ tutkimussihteeri Jaana Lukkarinen ♦ fil. yo Niko Myller

• osa-aikaiset projektityöntekijät ♦ tutkimusamanuenssi Heli Kosonen (Savonlinna) ♦ fil. yo Ilkka Jormanainen ♦ opiskelija Panu Karkiainen ♦ fil. yo Osku Kannusmäki

• laitoksen opiskelijat ♦ digitaalisen oppimateriaalien harjoitustyön tekijät

Anja Kareinen työskenteli vuoden 2002 lehtorina Joensuun normaalikoulussa. Hän osallistui normaalin työnsä ohessa erityisesti ohjelmointikurssien suunnitteluun ja toteutukseen. Kasvatustieteiden maisteri Heli Kosonen on ollut mukana Johdatus tietojenkäsittelyn etiikkaan kurssilla. Lisäksi Heli Kosonen huolehti yhteydenpidosta Etelä-Savon alueen lukioihin ja tutoropettajiin. Muutoin kurssien suunnittelu, toteutus ja ohjaus on toteutettu joustavalla tavalla siten, että vastuualueet ja tehtävänkuvaukset ovat muuttuneet käytettävissä olevien resurssien mukaisesti kuitenkin siten, että päävastuu opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta on virtuaaliapprobatur-tiimillä.

Page 19: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

18

Kuopion yliopisto • vastuuhenkilö: professori Martti Penttonen • päävastuu opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta

♦ lukioyhteistyöamanuenssi Katja Pietiäinen • tuntiopettaja kesäkursseilla

♦ fil. yo Juha-Pekka Ikonen • projektiluonteiset työntekijät

♦ fil. yo Tatiana Sigovtseva ♦ assistentti Konstantin Hyppönen

Fil. yo Juha-Pekka Ikonen huolehti tuntitöinä kesällä 2002 järjestettyjen kurssien (Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osat 1 ja 3 sekä Perusopintojen harjoitustyö) toteuttamisen. Tatiana Sigovtseva koosti opinnäytetyönään Tietotekniikka-kurssin työvälineopetusta varten kurssin vaatimustasoa kuvaavan esimerkkikokoelman, joka pitää sisällään sekä kuvaukset siitä, mitä kurssin suorittamisen jälkeen tulisi osata että yleisimmät tietotekniikan työvälineet, joita kurssilla voidaan käyttää. Konstantin Hyppönen toteutti esimerkit ja työvälineet sisältävän, automaattisesti käynnistyvän cd-rom:in sekä Linux- että Windows-käyttöjärjestelmälle. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

• vastuuhenkilö ja päävastuu opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta: professori Arto Kaarna

• projektiluonteiset työntekijät ♦ Kaj Grönholm ♦ Petteri Johansson ♦ Mika Kataikko ( opettajana Ohjelmointi 1 kurssilla)

4.3.3 Hankkeen seuranta ja arviointi

Tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur –hankkeen toteutumista on arvioitu seuraavasti:

Joensuun yliopistossa Virtuaaliapprobatur-hanketta on seurattu ja arvioitu lähinnä: palautteita ja kurssimateriaaleja evaluoiden (kurssipalautteet, kommentit keskustelufoorumilla tai sähköpostitse) sekä opiskelijoiden keskuudessa tehdyllä tapaustutkimuksella.

Pääasiallisena tavoitteena on koota kokemuksia ja kommentteja opiskelijoilta, tutoropettajilta ja ohjaajilta sekä näiden kokemusten perusteella kehittää tuotettuja verkkopohjaisia materiaaleja edelleen niin, että ne tukisivat entistä paremmin verkkopohjaista tietojenkäsittelytieteen opiskelua. Joensuun yliopiston kaikilla virtuaaliapprobatur-kursseilla kootaan kurssipalautteet vähintään kurssin lopussa, osassa kursseissa myös kurssin alussa ja puolivälissä. Kurssipalautteet ovat vapaamuotoisia, mutta palautekyselyssä ohjataan opiskelijoita arvioimaan muun muassa seuraavia asioita:

• Ohjauksen tarpeellisuus ja toimivuus verkkopohjaisella kurssilla • Oppimisympäristön toimivuus • Kurssimateriaalin ja esimerkkien toimivuus ja riittävyys itseopiskelun välineenä • Kurssimateriaalin sisällön riittävyys • Kurssikirjan käytettävyys verkkokurssilla

Page 20: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

19

• Vaikeina koettujen asioiden esille tuominen • Parannus- ja kehittämisideoiden antaminen

Saatujen palautteiden ja erityisesti parannusehdotusten perusteella on kurssitarjontaa kehitetty eteenpäin mahdollisuuksien mukaan. Jokainen toteuttamiskelpoinen parannusehdotus on otettu vakavasti ja pyritty mahdollisimman nopeasti siirtämään käytännön toteutukseen.

Tutkimustyötä virtuaaliapprobatur -opintojen keskuudessa toteuttavat tutkijat Jarkko Suhonen ja Sirpa Torvinen. Tutkija Jarkko Suhonen kehittää osana väitöskirjatyötään perusopintojen harjoitustyökurssilla hyväksi käytettävää prosessin hallintajärjestelmää (Project Processing Assistant, PPA). Tutkija Sirpa Torvinen on paneutunut virtuaalisten ohjelmointikurssien kehittämiseen ja paneutunut verkkopohjaisten ohjelmointikurssien keskeyttämisilmiöön. Väitöskirjatyön tavoitteena on luoda välineistö, jonka avulla opiskelijan opiskeluprosessiin verkkokurssilla voitaisiin tarttua jo ennen kuin opiskelija ajautuu väistämättömään keskeyttämistilanteeseen. Filosofian ylioppilas Niko Myller on keskittynyt Jeliot2000 ohjelman kehittämiseen. Jeliot2000 visualisoi ohjelmakoodia ja algoritmeja. Ohjelma on ollut Joensuussa käytössä virtuaaliapprobaturin Ohjelmointi osa 1 –kurssilla, missä erityisesti keskitasoiset opiskelijat ovat hyötyneet ohjelman käytöstä. Näiden kaikkien kolmen tutkimushankkeen tavoitteena on luoda välineitä verkkopohjaisen opiskelun tueksi ja kehittävät välineet tulevat siten hyödyntämään kaikkia kolmea Itä-Suomen yliopistoa jatkossa.

Kuopion yliopistossa hanketta on seurattu ja arvioitu opiskelijoiden antaman palautteen (kurssipalautteet, verkkokeskusteluista ja sähköpostitse saadut kommentit) sekä tutoreiden kanssa käydyistä keskusteluista saatujen kommenttien ja ehdotusten kautta. Lisäksi erityisesti kurssien toteuttamisen ja kurssimateriaalien onnistumista ja käyttökelpoisuutta on arvioitu opiskelijoiden palautteiden ja kurssisuoritusten (suoritusten eteneminen, suorittaneiden lukumäärä ja arvosanojen jakautuminen) kautta. Kommentteja kurssien materiaalista ja toteuttamistavasta on saatu myös muilta, hankeen ulkopuolisilta tahoilta.

Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon kokemuksia, näkemyksiä ja kommentteja kurssien opiskelijoilta ja tutoreilta ja saatujen käytännön kokemusten avulla kehittää sekä kurssimateriaaleja että kurssien toteutusta niin, että ne paremmin sopivat tietojenkäsittelytieteen verkko-opetukseen.

Kuopion yliopistossa kurssipalautteet kerätään kurssien lopussa. Palautteet kerätään palautelomakkeella, jonka rakenne ja sisältö on alusta asti pidetty mahdollisimman samanlaisena kurssista toiseen kurssien keskinäisen vertailun ja toteutuksen edistymisen arvioinnin mahdollistamiseksi. Lomake sisältää osiot: aikataulu, sisältö, opiskelu, oppiminen, materiaali ja neuvonta, joissa opiskelijat arvioivat muun muassa seuraavia asioita:

• aikataulun toimivuutta • suhtautumistaan kurssin sisältöön • omaa opiskeluaan ja opiskelun vaikeuksia • oppimista edistäviä/estäviä asioita • kurssimateriaalin laatua • neuvonnan tarvetta

Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta haluamistaan asioista.

Page 21: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

20

Kaikki palautteet, kommentit ja parannusehdotukset on kirjattu muistiin ja niiden käyttökelpoisuus kurssien kehittämisen kannalta on arvioitu. Käyttökelpoisia parannuksia on pyritty mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään jo kurssin aikana tai myöhemmässä vaiheessa liitetty mukaan seuraavien kurssien suunnitteluun.

Tutkimustyötä approbatur-opintojen toteuttamisesta on tehnyt LuK Taina Hyttinen, joka pro gradu -tutkielmaansa liittyen arvioi tietojenkäsittelytieteen verkko-opetuksen materiaalien käyttökelpoisuutta ja kurssien toteutuksen tuottavuutta. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu keskittyy toteuttamaan uusia oppimista edistäviä välineitä Tietojenkäsittelyn perusteet -opintojaksoon. Erityisesti havainnollistamista tarvitaan osuuksissa, joissa käsitellään käyttöjärjestelmiä ja tiedonhallintajärjestelmiä. Aiemmat kokemukset yhteistyössä tuotetusta verkkomateriaalista ovat olleet rohkaisevia ja erityisesti halutaan tuottaa työkaluja, jotka mahdollistavat interaktiivisen toiminnan oppimisessa.

4.3.4 Hankkeen toteutus vuonna 2002

Vuonna 2002 Itä-Suomen yliopistoissa on ollut tarjolla seuraavat virtuaaliapprobatur-ohjelmaan kuuluvat kurssit:

Joensuun yliopisto: Tietotekniikan perusteet (2 ov), Johdatus tietojenkäsittelyn etiikkaan (1 ov), Johdatus algoritmiikkaan (2 ov), Ohjelmointi, osa 1 (2 ov), Ohjelmointi, osa 2 (2 ov), Perusopintojen harjoitustyö (1 ov), Tietojenkäsittelytieteen tutkimusaloja (2 ov), Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmä (1 ov).

Joensuun yliopisto on tuottanut verkkomateriaalit ja oheismateriaalit kahdeksalle kurssille, Flash-animaatioita kolmelle kurssille, interaktiivisia java-appletteja kahdelle kurssille sekä lisäksi käytetty ja kehitetty ohjelmakoodien visualisoimiseen tarkoitettua ohjelmaa Jeliot2000. Vuoden 2002 aikana on päivitetty ja kehitetty vuonna 2001 laadittuja kurssimateriaaleja eteenpäin pohjautuen kurssievaluaatioon ja oppilaspalautteisiin. Erityisesti ohjelmointi- ja algoritmikursseilla on pyritty visualisointivälineiden avulla kehittämään materiaalia niin, että ilman kontaktiopetusta tapahtuvaa opiskelua voitaisiin mahdollisimman pitkälle tukea.

Kuopion yliopisto: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa 1 (1 ov), Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa 2 (2 ov), Ohjelmointi osa 1 (2 ov), Ohjelmointi osa 2 (3 ov). Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa 3 (2 ov) valmistui joulukuussa. Kuopion yliopisto on tuottanut verkkomateriaalit ja oheismateriaalit neljälle kurssille, joista yhdelle kurssille on lisäksi tuotettu gif-animaatioita, interaktiivisia javascriptejä ja java-appletteja sekä kysymystietokanta opiskelijoiden itsenäisesti käyttämiä, oppimista testaavia kysymyssarjoja varten. Lisäksi yhdellä kurssilla on käytetty mikro-ohjelmien ja konekieliohjelmien tekemisen ja suorittamisen simulointiin tarkoitettua, tietojenkäsittelytieteen laitoksella kehitettyä Sim0 –ohjelmaa.

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu: aineistoa kursseille Tietotekniikan perusteet (2 ov), Ohjelmointi, osa 1 (2 ov), Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmä (2 ov) osana opintojaksoa Tietojenkäsittelyn perusteet (6 ov).

Page 22: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

21

Lappeenrannan teknillisellä korkeakoululla on ollut käytössä Joensuun yliopiston tuottama Ohjelmointi osa 1 –kurssi ja vastaavasti Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tuottama Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmä –kurssi on ollut käytössä Joensuussa. Lappeenrannan tuottamassa materiaalissa on itseopiskelun tukena interaktiivisia appletteja sekä Logitin-ohjelma loogisten piirien testaamiseen ja Konetin-ohjelma konekielisten ohjelmien testaamiseen. Lisäksi kurssilla on laaja testaa tietosi –osio. 4.3.5 Budjetti ja toteuma

Hanketta on rahoitettu edellisen vuoden tapaan opetusministeriön rahoituksella sekä kunkin yliopiston omarahoituksella. Opetusministeriön rahoitusosuus hankkeessa oli 50 456,38 euroa, josta oli budjetoitu Joensuun ja Kuopion yliopistolle molemmille 18 500,67 euroa ja Lappeenrannan teknilliselle korkeakoululle 13 455,04 euroa. Lisäksi käytössä oli vuodelta 2001 siirtyneitä varoja Joensuun yliopistossa 3 221,65 euroa ja Kuopion yliopistossa 4 901,89 euroa. Tietojenkäsittelytieteen osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 15 218,89 23 358,56 8 484,16 47 061,61 Muut kulut 166,00 0,00 305,60 471,60 YHTEENSÄ 15 384,89 23 358,56 8 789,76 47 533,21

Osahankkeen henkilöstökulut muodostuivat seuraavasti:

- assistentti Jarkko Suhonen, Joensuun yliopisto 1.1. – 31.1.2002 - tutkimusamanuenssi Sirpa Torvinen, Joensuun yliopisto, 1.2.-31.7.2002 - lukioyhteistyöamanuenssi Katja Pietiäinen, Kuopion yliopisto, 1.1.-31.12.2002. - Kai Grönholm. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

4.3.6 Kansainvälinen yhteistyö

Joensuun yliopistossa on kuluneen vuoden aikana käynnistetty kansainvälistä yhteistyötä seuraavasti:

Uppsalan yliopisto, Ruotsi: useampia tutkimushankkeita, jotka sivuavat toisiaan. Kiinnostuksen kohteena molempien yliopistojen hankkeissa on verkko-opetuksen kehittäminen.

Weizzman Instituutti, Israel: visualisointivälineiden hyödyntäminen ohjelmoinnin perusteiden opiskelussa. Yhteistyökumppanina professori Mordechai (Moti) Ben-Ari.

Kehitysmaayhteistyö: tietotekniikan opettaminen kehitysmaakontekstissa. Yhteistyökumppanina tutkija Marcus Duveskog Uppsalan yliopistosta, joka on oman projektinsa ohessa kokeillut Joensuun yliopiston tuottamaa Ohjelmointi, osa 1 –kurssimateriaalin toteutustapaa myös opiskelijoille Tansaniassa.

Kuopion yliopistossa on pohjustettu yhteistyötä Petroskoin (Venäjän Karjala) suuntaan. Tietotekniikan opetusmateriaalin kehittely on vielä tarpeen. Yhteistyökumppanit ovat Petroskoin yliopisto sekä Vapaan sivistystyön järjestö. Sopiva rahoitus hankkeelle puuttuu.

Page 23: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

22

4.3.7 Julkaisut

Vuoden 2002 aikana on julkaistu projektiin liittyen seuraavat julkaisut Joensuun yliopistossa:

Ben-Ari, M., Myller, N., Sutinen, E., & Tarhio, J., Perspectives on Program Animation with Jeliot. Software Visualization, Lecture Notes in Computer Science 2269 (Ed. S. Diehl), Springer-Verlag, 2002, 31-45.

Kareinen, A., Myller, N., Suhonen, J., Sutinen, E., Visuals First Approach in an Introductory Web-based Programming Course. The Second Program Visualization Workshop, Aarhus, Denmark, June 2002.

Meisalo, V., Suhonen, J., Sutinen, E., & Torvinen, S., Formative Evaluation Scheme for a Web-based Course Design, The 7th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2002, University of Aarhus, Denmark, June 24-26, 2002, 130-134.

Meisalo, V., Sutinen, E., & Torvinen, S., How to improve the virtual programming course?, Frontiers in Education Conference (FIE), November 6-9, 2002, Boston. Luettavissa: http://fie.engrng.pitt.edu/fie2002/papers/1180.pdf

Myller, N., Suhonen, J., & Sutinen, E., Using Data Mining for Improving Web-Based Course Design. The ICCE 2002 (International Conference on Computers in Education), Auckland, New Zealand, 3-6 December, 2002.

Suhonen, J., Sutinen, E., Creative Problem Management in Web-Tutored Programming Pro-jects. The ICCE 2002 (International Conference on Computers in Education), Auckland, New Zealand, 3-6 December, 2002.

Suhonen, J. & Torvinen, S: Virtuaaliapprobatur – Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot verkossa. Julkaisussa Kähkönen, E. (toim): Projektina verkko-oppiminen – Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä. Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskuksen selosteita 3, Joensuun yliopisto, yliopistopaino, 2002, 23-35.

Torvinen, S: “An overview of Virtual Approbatur”, Proceedings of the Second Annual Fin-nish/Baltic Sea Conference on Computer Science Education, University of Joensuu, October 18-20, 2002, Koli, Finland

Torvinen, S.: "Ohjelmoinnin oppimisessa kohdattuja vaikeuksia virtuaalisessa oppimisympäristössä", Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia-sarja. (hyväksytty julkaistavaksi)

4.3.8 Yhteystiedot Joensuun yliopisto Professori Erkki Sutinen puh. 013 – 251 7934 e-mail: [email protected]

Page 24: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

23

Tutkimusamanuenssi Sirpa Torvinen puh. 013 – 251 5272 e-mail: [email protected] Kuopion yliopisto Professori Martti Penttonen puh. 017 – 162 560 e-mail: [email protected] Lukioyhteistyöamanuenssi Katja Pietiäinen puh. 017 – 162 582 e-mail: [email protected]

4.4 Kauppatiede 4.4.1. Hankkeen tavoitteet ja kehittämisalueet

Kauppatieteiden verkko-opetuksen kehittämishankkeen tavoitteena on ollut kauppatieteellisen verkko-opetuksen jatkokehittäminen Itä-Suomen alueella, verkko-opiskelumahdollisuuksien monipuolistaminen ja kauppatieteellisten yksiköiden opetuksen, tutkimusyhteistyön ja jatkotutkimukseen liittyvän yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. Keskeisenä keinona tavoitteisiin pääsemiseksi on verkkokurssikokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen. Verkkokurssit järjestetään verkoston toimijoiden Joensuun ja Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun yhteistyönä. Kurssien suunnittelussa painotetaan eri kauppatieteellisten yksiköiden erikoisosaamista. 4.4.2. Hankkeen käytännön toimenpiteet Hankkeen aikana on toteutettu seuraavat verkkokurssit: - Rahoitusmarkkinat ja pk-yrityksen rahoitus. - Liiketoiminnan sunnittelu ja kasvurahoitus. Näiden lisäksi hankkeen aikana on valmisteltu seuraavia kursseja: - Environments Organized to Support Development (järjestetään keväällä 2003). - Yrityksen strategiaprosessi (järjestetään keväällä 2003). - Johdon laskentatoimen jatkokurssi. Hankkeen aikana järjestettiin Kuopiossa (14.-15.5.2002) verkko-opetuksen koulutustilaisuus. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 15 kauppatieteiden opetuksesta vastaavaa henkilöä. Koulutuksessa käsiteltiin esimerkiksi verkko-oppimateriaalin suunnittelua, WebCT-oppimisalustaa, tekijänoikeuksia sekä oppimisen ohjaamista.

Page 25: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

24

Liiketoiminnan suunnittelu ja kasvurahoitus-kurssilla kokeiltiin verkkoexcursiota, mikä havaittiin onnistuneeksi kokeiluksi. Ko. menetelmää sekä muita verkko-opetuksen työkaluja tullaan käyttämään myös jatkossa.

4.4.3 Hankkeen seuranta ja arviointi Hankkeen arvionnin keskeisinä kohteina ovat olleet seuraavat osa-alueet:

o Hankesuunnitelman mukaisten verkkokurssimateriaalin suunnittelu ja tuottaminen. o Kauppatieteellisten yksiköiden opettajien verkko-opetusosaamisen lisääminen. o Itä-Suomen kauppatieteiden verkko-opetukseen liittyvän yhteistyön edistäminen.

Hankesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet. Yhteistyöosapuolet ovat aktiivisesti olleet mukana kehittämässä verkko-opetusyhteistyötä. Yhteydenpitoa ja yhteistyötä tulee kuitenkin edelleen kehittää, jotta eri kauppatieteellisten yksiköiden osaaminen saataisiin entistä paremmin kaikkien osapuolten käyttöön. Kauppatieteiden verkko-opetuksen jatkoa ajatellen tärkeänä pidetään myös verkko-opetuksen osaamistason nousua, jota on tuettu esimerkiksi verkko-opetuksen koulutustilaisuuksilla.

Ongelmia hankkeen aikana on paikoitellen aiheuttanut esimerkiksi resurssipula, mikä osaltaan näkyy sisällöntuotannon ja kurssien valmistumisen hitautena. Erityisesti sisällöntuotannon hitaus tulisi huomioida paremmin, jolloin uusien kurssien valmistumisaikataulut saataisiin realistisiksi. Toisaalta hyvällä valmistelulla ja suunnittelulla on pyritty nimenomaan tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Tulevaisuudessa hitauteen liittyvää ongelmaa helpottanee opettajien kasvava tietotaso verkko-opetuksesta ja verkkokurssien tuottamisesta. Sisällöntuotannon nopeutta voidaan mahdollisuuksien mukaan nostaa myös siten, että kurssimateriaalin tuottamiseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö. Tällaisten sisällöntuottajatiimien toiminnasta tulisi saada yleisesti lisää kokemuksia ja tietoa, joilloin voitaisiin löytää materiaalin tuottamiseen mahdollisia ns. Best practice-malleja.

4.4.4 Budjetti ja toteuma

Opetusministeriön rahoitusosuus hankkeessa oli 26 910,07 euroa, josta oli budjetoitu Joensuun yliopistolle 4 101,88 euroa, Kuopion yliopistolle 17 614,43 euroa ja Lappeenrannan teknilliselle korkeakoululle 5 193,76 euroa. Kuopion yliopistossa siirtyi vuodelta 2001 – 315,55 euroa. Kauppatieteen osahankkeen menot menolajeittain ja yliopistoittain (OPM:n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ Henkilöstökulut 0,00 11 436,66 1 769,07 13 205,73 Muut kulut 510,86 0,00 79,12 589,98 YHTEENSÄ 510,86 11 436,66 1 848,19 13 795,71

Osahankkeen henkilöstökulut muodostuivat seuraavasti:

- koordinaattori Jarkko Pellikka, Kuopion yliopisto, keväällä ja loppuvuodesta 2002 4.5 Muuta

Page 26: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

25

Vuonna 2002 teknisen infrastruktuuriin ei resurssoitu määrärahoja. Vuodelta 2001 siirtyneillä määrärahoilla täydennettiin videoneuvotteluun ja digitaaliseen oppimateriaalituotantoon tarvittavia laitteita. Myöskään asiantuntija – ja koulutusyhteistyöhön ei resurssoitu määrärahoja. Käytössä olivat vuodelta 2001 siirtyneet määrärahat. Määrärahojen käyttö ilmenee taulukosta kohdasta 6.

5 HANKKEEN ORGANISOINTI

5.1 Koordinointi Itä-Suomen virtuaaliyliopisto -hanketta koordinoi Joensuun yliopisto, joka on palkannut

tehtävään kehitysjohtajan ja projektikoordinaattorin. Kirsi Karjalaisen virkavapauden aikana 18.3. – 31.12.2002 projektikoordinaattorin sijaisena toimi Paula Jussila.

Kehitysjohtaja on vastannut hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamisesta, toimeenpannut johtoryhmän hyväksymät päätökset, hyväksynyt hankkeen menot, raportoinut hankkeen etenemisestä johtoryhmälle sekä vastannut yhteydenpidosta hankkeen eri toimijoihin ja ulkopuolisiin yhteistyötahoihin. Hankkeen kokonaisvastuun lisäksi kehitysjohtaja on vastannut erityisesti tutkimuksen ja sisällöntuotannon osahankkeista. Projektikoordinaattorin tehtäviin on kuulunut hankkeen yleinen koordinointi ja organisointi, talous- ja henkilöstöhallintotehtävät, suunnittelu ja raportointi sekä yhteydenpito projektin toimijoihin eri yliopistoissa. Projektikoordinaattori on toiminut myös infrastruktuuri-osahankkeen vastuuhenkilönä. Kehitysjohtajan ja projektikoordinaattorin lisäksi hankkeen koordinoinnista ja tiedottamisesta Kuopion yliopistossa on vastannut suunnittelija Anu Wulff ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa vastaava suunnittelija Annikka Nurkka. Heidän palkkarahoituksensa on tullut yliopistojen muusta virtuaaliyliopistorahoituksesta. Hanke sijoittuu Kuopion yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa Oppimiskeskukseen ja Joensuun yliopistossa Opetusteknologiakeskukseen.

Budjetti ja toteuma

Koordinointiin budjetoitiin vuonna 2002 Joensuun yliopistolle 103 030,85 euroa (Opetusministeriön rahoitusosuus). Rahoituksen kohdentuminen menolajeittain on alla olevassa taulukossa.

Koordinointimenot menolajeittain (OPM:n rahoitusosuus).

Henkilöstökulut 90 136,44 Laitehankinnat 0,00 WWW-sivut 45,00 Matkakulut 7 816,10 Tiedotustyö 1 165,97 Muut kulut (kirjallisuus, arvoltaan vähäiset koneet ja laitteet, ohjelmat, toimistokulut) 2 795,13

YHTEENSÄ 101 958,64

Page 27: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

26

Koordinoinnin henkilöstökulut muodostuvat seuraavasti: - projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen 1.1.-17.3.2002, - projektikoordinaattori Paula Jussila 18.3. – 31.12.2002 ja - kehitysjohtaja Esko Kähkönen 1.1.-31.12.2002.

5.2 Organisaatio

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston organisaatio muodostuu johtoryhmästä, ohjausryhmästä ja osahankkeiden projektiryhmistä. Johtoryhmän tehtävänä on hankkeen strategisista linjauksista sopiminen sekä talousarvion, osahankesuunnitelmien ja tutkimusohjelman hyväksyminen. Vuonna 2002 johtoryhmään kuuluivat rehtori Perttu Vartiainen Joensuun yliopistosta, rehtori Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta, rehtori Markku Lukka Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta sekä kehitysjohtaja Esko Kähkönen. Itä-Suomen virtuaaliyliopiston johtoryhmä tekee päätökset kierrättämällä kokousasiakirjat postitse jokaisella jäsenellä. Johtoryhmä hyväksyi helmikuussa 2002 Itä-Suomen virtuaaliyliopiston toimintakertomuksen vuodelta 2001 ja joulukuussa 2002 Itä-Suomen virtuaaliyliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2003. Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella johtoryhmän päätökset, osallistua päätösten toteuttamiseen, ohjata virtuaaliyliopiston tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä seurata ja arvioida hankkeen toimintaa. Ohjausryhmään kuuluvat professori Marja Kallonen-Rönkkö Joensuun yliopistosta (varajäsenenä Kirsi Karjalainen), johtaja Ulla Voutilainen Kuopion yliopistosta (varajäsenenä Anu Wulff) sekä professori Ilkka Pöyhönen Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta (varajäsenenä opintoasiain päällikkö Tuija Huovila). Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2002 neljä kertaa, joista kaksi kokousta toteutettiin videoneuvotteluna.

5.3 Tiedotus

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston www-sivut osoitteessa http://www.joensuu.fi/isvy/ otettiin käyttöön toukokuussa 2001. WWW-sivuilla on ISVY:n yleisesittelyn ja osahankkeiden esittelyn lisäksi Ajankohtaista -palsta, joka on yksi tiedotuskanava. Lisäksi sivuilla on avoin keskustelupalsta ja hankkeen sisäiseen tiedotukseen tarkoitettu sivusto.

WWW-sivut ja sähköpostijakelulistat ovat olleet tärkeimpiä tiedotuskanavia sekä hankkeen

sisäisessä tiedotuksessa että ulkopuolisille yhteistyötahoille suunnatussa tiedotuksessa. Lisäksi koordinaattorit kussakin yliopistossa ovat vastanneet ISVY:yn liittyvästä tiedottamisesta käyttäen oman yliopistonsa jakelukanavia, esim. Intranetiä, jakelulistoja ja tiedotteita.

Lisäksi hanketta on esitelty useissa kotimaisissa seminaareissa ja konferensseissa.

ISVY-hanketta on esitelty kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

- areenaesitys ”Tutkimusta verkko-opetuksen vahvistamiseksi Itä-Suomen virtuaaliyliopistossa” ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 19.4.2001,

- posteriesitys ja ISVY:n esittely Suomen virtuaaliyliopiston osastolla On- line Educa – konferenssissa Berliinissä 27. – 29.11.2002

Page 28: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

27

Kukin osahanke on lisäksi vastannut itsenäisesti omaan hankkeeseensa liittyvästä tiedottamisesta.

ISVY:ä esittelevä englanninkielinen posteri ja ISVY:n suomenkielinen esite valmistuivat

loppuvuodesta 2001. Tiedotusmateriaalia täydennettiin alkuvuodesta 2002 englanninkielisellä esitteellä.

6 KOKO HANKKEEN BUDJETTI JA TOTEUTUMA

Hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2002 oli 690 719 euroa, josta Opetusministeriön rahoitusosuus oli 521 819 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty rahoitustoteuma yliopistoittain ja osahankkeittain. Itä-Suomen virtuaaliyliopiston menot yliopistoittain ja osahankkeittain vuonna 2002 (OPM:n rahoitusosuus).

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ

Koordinointi 101 958,64 0,00 0,00 101 958,64 Infrastruktuurin kehittäminen 1 036,94 1 661,74 3 190,49 5 873,28

Henkilöstökoulutus 20 469,64 35 097,37 19 811,88 75 378,89 Sisällöntuotannon tuki 41 151,33 37 135,75 31 949,57 110 236,65 Asiantuntija- ja koulutusyhteistyö 2 202,72 3 336,32 440,49 5 837,50

Tutkimus 16 026,18 14 026,23 13 439,96 43 492,38 Ympäristötekniikka 16 686,15 15 150,52 27 517,55 59 354,23 Sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 30 676,89 6 485,92 2 617,73 39 780,55

Tietojenkäsittelytiede 15 384,89 23 358,55 8 789,76 47 533,21 Kauppatiede 510,86 13 332,18 1 848,19 13 795,71 YHTEENSÄ 246 104,24 146 781,12 109 605,62 502 490,98

Itä-Suomen virtuaaliyliopisto -hankkeessa on vuoden aikana työskennellyt koko- ja osa-aikaisia projektihenkilöitä kolmessa yliopistossa yhteensä 14. Lisäksi kussakin osahankkeessa on ollut useita yliopistojen henkilökuntaan kuuluvia asiantuntijoita. Hankkeen omarahoitusosuus koostuukin pääasiassa virkatyöpalkoista ja tilakuluista.

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston omarahoitustoteuma osahankkeittain (arvio).

Henkilöstökoulutus 10 000 Sisällöntuotannon tuki 8 400 Tutkimus 2 000 Ympäristötekniikka 31 900 Sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 13 400

Tietojenkäsittelytiede 80200

Page 29: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

28

Kauppatiede 5 000 Koordinointi 18 000

YHTEENSÄ 168 900

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston menot yliopistoittain ja menolajeittain (OPM:n rahoitusosuus).

Page 30: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

JoY KuY LTKK YHTEENSÄ

Henkilöstökulut 196 406,49 99 356,15 69 709,40 365 472,04

- henkilöstökoulutus 15 326,45 10 418,29 2 297,06 28 041,80

- sisältötuotannon tuki 29 557,12 33 756,56 27 450,12 90 763,80

- tutkimus 2 193,17 0,00 0,00 2 193,17

- ympäristötekniikka 14 612,25 13 928,15 27 091,26 55 631,66

- sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 29 362,17 6 457,93 2 617,73 38 437,83

- tietojenkäsittelytiede 15 218,89 23 358,56 8 484,16 47 061,61

- kauppatiede 0,00 11 436,66 1 769,07 13 205,73

- koordinointi 90 136,44 0,00 0,00 90 136,44

Laitehankinnat 2 931,26 1 645,85 3 190,49 7 767,60

- infrastruktuurin kehittäminen 1 036,94 1 645,85 3 190,49 5 873,28

- ympäristötekniikka 1 493,34 0,00 0,00 1 493,34

- sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 400,98 0,00 0,00 400,98

Matkakulut 24 920,66 13 576,83 5 569,38 44 066,87

- henkilöstökoulutus 3 173,04 9 542,37 840,89 13 556,30

- sisältötuotannon tuki 7 420,45 1 678,91 3 863,20 12 962,56

- asiantuntija- ja koulutusyhteistyö 2 033,66 2 105,17 439,00 4 577,83

- tutkimus 3 229,98 0,00 0,00 3 229,98

- ympäristötekniikka 361,31 222,38 426,29 1 009,98

- sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 886,12 28,00 0,00 914,12

- koordinointi 7 816,10 0,00 0,00 7 816,10

Ostopalvelut 4 507,82 15 012,08 16 502,14 36 022,04

- koordinointi (käännös- ja painatuspalvelut) 1 210,97 0,00 0,00 1 210,97

- henkilöstökoulutus (luentopalkkiot) 1 944,05 14 053,40 16 502,14 32 499,59

- sisältötuotannon tuki 1 352,80 0,00 0,00 1 352,80

- asiantuntija- ja koulutusyhteistyö (henkilöstöpalvelut)

0,00 958,68 0,00 958,68

Apurahat (tutkimus) 9 615,44 14 026,24 13 439,96 37 081,64

Muut kulut 7 722,57 3 163,97 1 194,25 12 080,79

- henkilöstökoulutus (verkko-opetuksen muut kulut) 26,10 1 083,31 171,79 1 281,20

- sisältötuotannon tuki 2 820,96 950,22 636,25 4 407,43

- asiantuntija- ja koulutusyhteistyö 169,06 130,44 1,49 300,99

- tutkimus 987,59 0,00 0,00 987,59

- ympäristötekniikka 219,25 1 000,00 0,00 1 219,25

- sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka 27,62 0,00 0,00 27,62

- tietojenkäsittelytiede 166,00 0,00 305,60 471,60

- kauppatiede 510,86 0,00 79,12 589,98

- koordinointi 2 795,13 0,00 0,00 2 795,13

YHTEENSÄ 246 104,24 146 781,12 109 605,62 502 490,98

Page 31: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

7 YHTEYSTIEDOT

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston www-sivut ovat osoitteessa: http://www.joensuu.fi/isvy Hankkeen yhteyshenkilöt ovat:

- Kehitysjohtaja Esko Kähkönen Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu email: [email protected]. (013) 251 2334, 050 531 8049 fax (013) 251 2813

- Suunnittelija Anu Wulff Kuopion yliopisto PL 1627 70211 Kuopio email [email protected]. (017) 163 194, 0400 947 545 fax (017) 163 627

- Vastaava suunnittelija Annikka Nurkka Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu PL 20 53851 Lappeenranta email [email protected]. (05) 621 2097 fax (05) 621 2350

Page 32: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

LIITTEET Liite 1

Itä-Suomen virtuaaliyliopisto - osahankkeiden tiimit vuonna 2002 Teknisen infrastruktuurin kehittäminen: vastuuhenkilö projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen

KuY: atk-erikoistutkija Olavi Manninen, atk-suunnittelija Jarmo Miettinen, suunnittelija Anu Wulff

LTKK: suunnittelija Sami Jokelainen, vastaava suunnittelija Annikka Nurkka, atk-keskuksen johtaja Antero Pajari, suunnittelija Hanna Ruokoniemi 4.7.2002 saakka, suunnittelija Joanna Muukkonen 5.7. – 31.12.2002

JoY: suunnittelija Ismo Järvinen, projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen, sovellussuunnittelija Jorma Nyrhinen, sovellussuunnittelija Erkki Vänskä

Henkilöstökoulutus: vastuuhenkilö oppimiskeskuksen johtaja Ulla Voutilainen

KuY: suunnittelija Teija Räihä, oppimiskeskuksen johtaja Ulla Voutilainen, suunnittelija Anu Wulff, suunnittelija Sari Tervonen

LTKK: vastaava suunnittelija Annikka Nurkka, tutkijaopettaja Jussi Salo, suunnittelija Joanna Muukkonen

JoY: professori Jorma Enkenberg, professori Marja Kallonen-Rönkkö, projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen 17.3.2002 saakka, projektikoordinaattori Paula Jussila 18.3. – 31.12.2002, suunnittelija Katja Halmetoja

Sisältötuotannon tuki: vastuuhenkilö kehitysjohtaja Esko Kähkönen

KuY: suunnittelija Sari Tervonen, suunnittelija Teija Räihä LTKK: suunnittelija Sami Jokelainen, suunnittelija Hanna Ruokoniemi 4.7.2002 saakka,

suunnittelija Joanna Muukkonen 5.7. – 31.12.2002 JoY: suunnittelija Ismo Järvinen, suunnittelija Katja Koppinen

Tutkimus: vastuuhenkilöt kehitysjohtaja Esko Kähkönen, professori Jorma Enkenberg KuY: professori Martti Penttonen, professori Kerttu Tossavainen, lehtori Hannele

Turunen, suunnittelija Anu Wulff LTKK: professori Matti Heiliö, vastaava suunnittelija Annikka Nurkka JoY: professori Päivi Atjonen, professori Jorma Enkenberg, professori Marja Kallonen-

Rönkkö, kehitysjohtaja Esko Kähkönen Ympäristötekniikka: vastuuhenkilöt professori Esa Marttila, professori Juhani Ruuskanen, FT Olli-Pekka Penttinen KuY: lehtori Helvi Heinonen-Tanski, tutkija Heidi Lettojärvi 31.8.2002 saakka,

professori Taisto Raunemaa, professori Juhani Ruuskanen LTKK: tutkija Kati Koikkalainen, professori Esa Marttila, yliassistentti Risto Soukka JoY. yliassistentti Olli-Pekka Penttinen

Sovellettu matematiikka ja tilastomatematiikka: vastuuhenkilöt professori Jukka Tuomela, professori Jari Kaipio, professori Jorma K. Mattila KuY: professori Jari Kaipio, professori Markku Nihtilä, tutkija Jouko Tervo, assistentti

Arto Voutilainen LTKK: professori Jorma K. Mattila, professori Matti Heiliö, lehtori Pauli Welling,

assistentti Päivi Porras

Page 33: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

1

JoY: lehtori Martti Pesonen, projektisihteeri Jani Puumalainen 1.1. – 4.3.2002, projektisihteeri Mari Kähkönen 5.3.-6.12.2002, projektisihteeri Leena-Kaisa Liimatta 25.11.-31.12.2002, professori Jukka Tuomela

Tietojenkäsittelytiede: vastuuhenkilöt professori Erkki Sutinen, professori Martti Penttonen, professori Jorma K. Mattila KuY: professori Martti Penttonen, lukioyhteistyöamanuenssi Katja Pietiäinen LTKK: professori Arto Kaarna

JoY: professori Erkki Sutinen, assistentti Jarkko Suhonen 1.1. – 31.1.2002, tutkimusamanuenssi Sirpa Torvinen 1.2.-31.12.2002

Kauppatieteet: vastuuhenkilö Markku Virtanen KuY: koordinaattori Jarkko Pellikka, professori Markku Virtanen LTKK: professori Jyrki Ahola, Ari-Pekka Salovaara JoY: lehtori Urho Paakkunainen Asiantuntija- ja koulutusyhteistyö: KuY: suunnittelija Anu Wulff LTKK: vastaava suunnittelija Annikka Nurkka JoY. kehitysjohtaja Esko Kähkönen Koordinointi: vastuuhenkilöt kehitysjohtaja Esko Kähkönen, projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen 17.3.2002 saakka, projektikoordinaattori Paula Jussila 18.3. – 31.12.2002 ja ohjausryhmä: KuY: oppimiskeskuksen johtaja Ulla Voutilainen, suunnittelija Anu Wulff (varajäsen) LTKK: vararehtori Ilkka Pöyhönen, opintoasiain johtaja Tuija Huovila (varajäsen) JoY: professori Marja Kallonen-Rönkkö, projektikoordinaattori Kirsi Karjalainen

(varajäsen)

Page 34: ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO · tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla. Kolmannen tason koulutuksen moduulit

2

Itä-Suomen virtuaaliyliopiston apurahojen saajat Liite 2. Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) julisti marraskuussa 2001 haettavaksi apurahoja opetusteknologian ja verkko-opetuksen tutkimukseen. ISVY:n ohjausryhmä teki päätöksen apurahojen saajista 23.1.2002 viiden asiantuntijalausunnon perusteella. Apurahojen saajat julkistettiin ISVY:n tutkimusseminaarissa Lappeenrannassa 28.1. Apurahan saivat seuraavat henkilöt:

- Taina Hyttinen, KuY. Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieen virtuaaliapprobaturin haastatteluaineiston edelleenkäsittely. Apurahan suuruus: 3 200 euroa.

- Kristiina Karjalainen, LTKK. Virtuaalioppimisympäristöjen käyttö opetuksessa, opettajan toimiva työkalu vai painajainen? Apurahan suuruus: 4 480 euroa.

- Koulutuskoordinaattori, jatko-opiskelija Kati Koikkalainen, LTKK. Luentoja osittain korvaavan ja niitä tukevan videomateriaalin tuottaminen ja muokkaaminen oppimisympäristöön sopivaksi. Apurahan suuruus: 4 480 euroa.

- Ph.D, ma. yliassistentti Eija Kärnä-Lin, JoY. Opetusharjoittelun verkko-ohjauksen kehittämis- ja arviointiprojekti. Apurahan suuruus: 2 200 euroa.

- Martti E. Pesonen, JoY. Vuorovaikutteiset animaatiopohjaiset oppimistehtävät matemaattisten rakenteiden oppimisen tukena. Apurahan suuruus: 4 500 euroa.

- TtM, tutkija Teija Räihä, KuY. Nuorten ravitsemusoppiminen ja -kasvatus - verkkopedagogisen oppimisympäristön merkitys perusopetuksessa. Apurahan suuruus: 3 200 euroa.

- Kehittämispäällikkö Jarmo Saarti, KuY. Virtuaaliyliopisto-opiskelua tukevat tietopalvelut, niiden käyttö ja käyttökokemukset. Apurahan suuruus: 7 000 euroa.

- Kalle Saastamoinen, Lappeenranta. Matemaattisten kotisivujen käytettävyys -verkostohanke. Apurahan suuruus: 4 480 euroa.

- KT, ma. yliassistentti Raimo Silkelä, JoY. Opiskelun mielekkyys ja merkittävät oppimiskokemukset Itä-Suomen virtuaaliyliopiston verkkokursseilla. Apurahan suuruus: 4 500 euroa.

- Jarkko Suhonen, Joensuu. Semi-automatic assessment of programming exercises in adaptive web-based learning enviroment. Apurahan suuruus: 2 200 euroa.