itأ„-suomen v tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hأ¤n saattoi osoittaa koulutuksista...

Download ITأ„-SUOMEN V tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hأ¤n saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan

If you can't read please download the document

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO

  TOIMINTAKERTOMUS1 2002

  Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 14.1.2003

  Hyväksytty johtoryhmässä tammikuussa 2003

  1 Toimintakertomukseen sisältyviin talouslukuihin ei ole vielä käytettävissä tilinpäätöstietoja, joten lukuihin voi tulla pieniä muutoksia.

 • 1

  ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTA VUONNA 2002 Vuonna 2002 Itä-Suomen virtuaaliyliopiston toiminta-alueita olivat henkilöstökoulutus, sisältötuotannon tuki ja tutkimus.

  1 HENKILÖSTÖKOULUTUS

  1.1 Projektin tavoite ja toimintapa

  Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutustyöryhmän toiminnasta vastaa oppimiskeskuksen johtaja Ulla Voutilainen Kuopion yliopistosta.

  Henkilöstön koulutushankkeessa organisoidaan verkko-opetuksen valmiuksien parantamiseen tähtäävää koulutusta Joensuun ja Kuopion yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opetushenkilöstön tarpeisiin. Koulutusta toteutetaan kolmella toisiaan täydentävällä tasolla (Ope.fi I-III). Koulutusta tarjotaan yliopistokohtaisena, yliopistojen välisenä ja valtakunnallisena koulutuksena (TieVie-hanke).

  Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutuksen tavoitteena on • perehdyttää verkko-opetuksesta kiinnostuneet ja toteutusta suunnittelevat opettajat

  verkko-opetuksen teoreettisiin perusteisiin, suunnitteluprosessiin, toteutukseen ja arviointiin,

  • parantaa verkko-opetusta toteuttavien perus- ja erityistaitoja, • kouluttaa osasta kouluttajia ja asiantuntijoita yliopiston ja laitosten verkko-opetuksen

  kehittämistehtäviin ja • tiedottaa muulle henkilöstölle verkko-opetuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä

  1.2 Kohderyhmät

  • yliopistojen verkko-opetuksesta kiinnostuneet henkilöt, joiden kouluttautumisen merkitys

  työyhteisön tai tieteenalan opetuksen kannalta on merkittävä • henkilöt, joilla on kokemusta ja koulutusta tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta

  perus- ja ja/tai täydennyskoulutukseen • henkilöt, jotka lisäksi haluavat sitoutua pitkään koulutukseen ja virtuaaliyliopiston

  kehittämistyöhön.

  a) I tason koulutus (perusvalmiudet)

  Ensimmäisen tason valmiuksilla tarkoitetaan opettajien tietoteknisiä ja opetuksen perusvalmiuksia, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään oppimisalustaan, vaan ovat yhteisiä kaikille verkko-opetuksen muodoille. Perusvalmiudet jaetaan vaadittaviin ja toivottaviin perusvalmiuksiin.

  Ensimmäisen tason koulutuksen henkilöstö hankki pääosin omatoimisesti, koska tämäntyyppistä koulutustarjontaa oli kaikissa yliopistoissa. Koska henkilökunnalta on ollut tarvetta sellaisten perusvalmiuksien kehittämiseen, joista ei ole ollut riittävästi koulutustarjontaa omassa yliopistossa, järjestettiin lyhytkestoisia (1-4 tuntia) koulutuksia: www-sivut peruskurssi, www-sivut jatkokurssi, WebCT esittelykurssi, FrontPage-Kotisivut opettajan työkaluna, Verkko-oppimateriaalin suunnittelun periaatteita, PowerPoint esityksen

 • 2

  teko, www-sivujen toimittaminen I, Videoneuvottelukoulutus ja www-sivujen toimittaminen II.

  b) II tason koulutus (3+2 opintoviikkoa)

  Edellytyksenä toisen tason koulutukseen pääsemiselle on, että hakijalla on • tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Oman osaamisensa hakija voi osoittaa

  kurssitodistuksilla tai lomakepohjaisella itsearvioinnilla • valittuna omaan opetukseen liittyvä opintojakso tai sen osa, jonka hän konkreettisesti

  toteuttaa koulutuksen aikana ja • halua jakaa koulutuksessa omaksuttua osaamista myöhemmin oman yksikön käyttöön

  (tiedonvälitys, ohjaus).

  Toisen tason koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille/muulle henkilöstölle valmiudet soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetuksessaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

  Koulutuksen sisältö • verkko-opetuksen teoreettiset perusteet (verkkopedagogiikka), • verkko-opetusalustoihin tutustuminen ja niiden arviointi, • oman verkko-opetuksen konkreettinen suunnittelu (opintojakson tai sen osan tavoitteet,

  sisällöt, menetelmät ja arviointi; viestintä ja graafinen ilme) ja toteutus mahdollisimman pitkälle koulutuksen aikana,

  • verkko-opetustaitojen kehittäminen eri osaamisen alueilta, • verkkokeskusteluun osallistuminen ja verkko-ohjauksen käyttö oman suunnittelun tukena

  sekä • kokemuksien saaminen opiskelusta tieto- ja viestintäteknologiaperustaisesti.

  Koulutuksessa korostui oman oppimateriaalin suunnittelu, joka toteutettiin yliopistojen käyttämässä WebCT-oppimisalustassa. Koulutus oli menetelmiltään monimuotoinen. Sen tarkoituksena oli tukea osallistujien verkko-opetuksen suunnitteluprosessia ja auttaa näkemään teknologian mahdollisuudet opiskelijoiden yhteistoiminnallisessa tiedonmuodostuksessa ja oppimisessa. Koulutukseen sisältyi myös erilaisten oppimisalustojen ja verkko-opetuskäytänteiden esittelyä. Tarkemmasta koulutuksen sisällön suunnittelusta vastasi työryhmä, jossa oli edustajia kustakin yliopistosta. Työryhmän jäsenet olivat: pj. Ulla Voutilainen Kyo, Jorma Enkenberg Joy, Anu Wulff Kyo, Annikka Nurkka LTKK, Joanna Muukkonen LTKK, Jussi Salo LTKK, Paula Jussila Joy, Katja Halmetoja Joy, Teija Räihä Kyo, Sari Tervonen Kyo. Koulutus jakautui kahteen osaan. 1) Verkko-opetukseen perehdyttävä osio oli laajuudeltaan 3 opintoviikkoa. Etäluennot pidettiin kaikkien yliopistojen ryhmille yhteisesti. Verkossa käytävät keskustelut olivat sekä yhteisiä että yliopistokohtaisia. Harjoitukset ja opetuksen suunnitteluprosessit ohjattiin yliopistokohtaisesti. 2) Valinnaiset koulutusosiot, joista opiskelija kokosi kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan 2 opintoviikon kokonaisuuden. Taitokursseja pidettiin ”non-stop” tyyppisesti koko vuoden.

  Koulutukseen osallistuvat tekivät kurssisuorituksenaan omaan opetukseensa tai työhönsä liittyvän verkko-opetuksen suunnitelman. Kussakin yliopistossa toimiva opintojakson tuutori arvioi ja hyväksyi suunnitelman. Koulutuksen suorittaminen edellytti suunnittelun ja mahdollisen toteutuksen ohella myös aktiivista osallistumista lähi- ja verkko-opetukseen ja -

 • 3

  ohjaukseen. Todistuksen koulutuksesta antoi Itä-Suomen virtuaaliyliopisto, allekirjoittajina kurssin pitäjä ja Itä-Suomen virtuaaliyliopiston henkilöstökoulutuksen vastuuhenkilö.

  c) III tason koulutus (10-12ov)

  Kolmannen tason koulutuksen tavoitteena on syventää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista ja kehittää verkko-opettajan asiantuntijuutta. Koulutuksen aikana osallistuja toteuttaa oman verkko-opetuksen kehittämishankkeen.

  Koulutus koostuu viidestä erillisestä moduulista ja loppuseminaarista. Moduulit pohjautuvat verkko-opetuksen tutkimukseen ja teoriaan.

  Koulutus järjestetään yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kanssa. Koulutukseen valittiin yhteensä 15 osallistujaa (5 osallistujaa / yliopisto) hakemusten perusteella näistä yliopistoista. Koulutukseen hakeutuvilla tuli olla verkko-opetuksen perustaidot, jotka hän saattoi osoittaa koulutuksista saamillaan todistuksilla.

  Kolmannen tason koulutuksen moduulit

  1. Verkko-opetuksen filosofiset ja kulttuuriset lähtökohdat 1 ov Sisältö: Opetuksen etiikka, opetuksen ja indoktrinaation filosofia, kasvatusfilosofia.

  Soveltaminen verkko-opetukseen. Verkko-opetuksen kulttuurinen konteksti. Dialogisuus.

  Suoritustapa: Tutustuminen ennakkomateriaaliin, luennot ja oppimistehtävä. Aikataulu: To-pe 22.-23.8.2002 Savonlinnassa.

  2. Verkko-opetuksen prosessit hallintaan 2 ov Sisältö: Pitkäjännitteinen sisällöntuotanto, verkko-opetus koulutuksen

  kehittämisprosessina – näkökulmia suunnitteluun ja arviointiin, opettaja päätöksentekijänä verkko-opiskelun prosesseissa.

  Suoritustapa: HOPS, kehittämishankkeen suunnittelu, muu suoritustapa tarkentuu myöh. Aikataulu: Loka-joulukuu 2002.

  3. Verkkodidaktiset käytännöt 3 ov Sisältö: Oppimiskäsityksen muutos ja verkkopedagoginen tutkimus verkkodidaktisten

  käytäntöjen perustana. Moduuli rakentuu osallistujien käytännössä kohtaamista, verkko-opetukseen liittyvistä ongelmista käsin, joihin etsitään ratkaisuja eri asiantuntijaluentojen antamien virikkeiden avulla.

  Suoritustapa: Luennot, verkkotyöskentely, oppimistehtävät. Aikataulu: Helmi-toukokuu 2003.

  4. Verkot ja viestintä 2 ov Sisältö: Viestintä verkossa ja videoneuvottelussa, kirjoittaminen viestinnän välineenä,

  yhteistoiminnallisuus viestinnässä. Suoritustapa: Tarkentuu myöhemmin. Aikataulu: Elo-lokakuu 2003.

  5. Taitokurssit 2-4 ov

 • 4

  Aiheita: Mm. kuvankäsittely, äänenkäsittely, verkkovideon tuottaminen, verkko- ohjelmointi.

  Aikataulu: Kursseja tarjolla ajalla elokuu 2002-marraskuu 2003.

  Loppuseminaari Sisältö: Oman kehittämishankkeen työstäminen valmiiksi. Tuotos voi olla posteri,

  suullinen esitys, verkkokurssi tms. Suoritustapa: Oman kehittämishankkeen esittely ”ItäSuomalaista OpetusTeknologiaa –

  messuilla” Kuopiossa. Aikataulu: 20.-21.11.2003.

  1.3 Projektista saadut kokemukset, arviointi ja eri osapuolten antama palaute

  Henkilöstökoulutuksen arviointitiedon keräämiseksi luotiin yhteiset muodot. Arvioint