verkko oppimisen tilana kotitaloudessa 2018. 6. 28.¢  verkko-opetuksen osalta esittelen...

Click here to load reader

Download Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa 2018. 6. 28.¢  Verkko-opetuksen osalta esittelen sen taustaa,

Post on 14-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa

  Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Kotitalousopettajan koulutus Pro gradu -tutkielma Kotitaloustiede Kesäkuu 2014 Mirjami Rantanen Ohjaaja: Päivi Palojoki

 • Tiedekunta - Fakultet - Faculty Käyttäytymistieteellinen

  Laitos - Institution - Department

  Opettajankoulutuslaitos

  Tekijä - Författare - Author Mirjami Rantanen

  Työn nimi - Arbetets titel Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa

  Title E-learning as a space for learning in home economics education Oppiaine - Läroämne - Subject Kotitaloustiede Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Pro gradu -tutkielma / Päivi Palojoki

  Aika - Datum - Month and year

  kesäkuu 2014

  Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

  77 s + 2 liites

  Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin verkko-opetus voi tu- kea oppimista kotitaloudessa. Tutkimuksen kohteena on Etäkoulu Kulkurin järjestämä koti- talouden etäopetus itäsuomalaisessa Kolin koulussa syksyllä 2013. Teoreettinen viitekehys muodostuu perusopetuksen opetussuunnitelman, kotitalouden ydintaitojen ja verkko- opetuksen aikaisemmalle tutkimukselle. Tutkimuksen pääkysymykset ovat:

  1. Miten verkko-opetus voi aktivoida oppimiseen?

  2. Miten verkko-opetus voi tukea vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, käytännön työtai-

  tojen sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitojen kehitystä?

  Menetelmät. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina stimulated recall -menetelmää hyödyntä- en. Aineiston tuottivat viisi Kolin koulun seitsemäsluokkalaista sekä kolme opetuksen asian- tuntijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien mukaan verkko-opetuksessa oppimiseen akti- voivia elementtejä ovat osallistaminen ja yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus sekä kokemus opetuksen jatkuvuudesta. Toisaalta oppimista vaikeuttivat tekniset ongelmat ja haasteet oppimisalustan käytössä sekä ohjauksen puute. Tulokset osoittavat, että verkko- opetus on mahdollista toteuttaa sosiokonstruktivismista käsin perusopetuksen opetussuun- nitelman tavoitteet huomioiden. Verkon välineet voivat myös toimia tukena taidon oppimi- sessa. Kotitalouden ydintaitojen harjoittelu yksinomaan verkossa ei kuitenkaan täytä kotita- lousopetukselle asetettuja tavoitteita. Verkko voidaankin nähdä yhtenä olennaisena kotita- louden tulevaisuuden oppimisympäristönä.

  Avainsanat - Nyckelord verkko-opetus, etäopetus, sosiokonstruktivismi, oppimisympäristöt

  Keywords e-learning, distance education, social-constructivist learning, learning environment

  Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto, keskustakampuksen kirjasto, käyttäytymistieteet / Minerva

  Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

 • Tiedekunta - Fakultet - Faculty Behavioural Sciences

  Laitos - Institution - Department

  Teacher Education

  Tekijä - Författare - Author Mirjami Rantanen

  Työn nimi - Arbetets titel Verkko oppimisen tilana kotitaloudessa

  Title E-learning as a space for learning in home economics education Oppiaine - Läroämne - Subject Home Economics

  Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Master’s Thesis / Supervisor’s Name

  Aika - Datum - Month and year

  June 2014

  Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages

  77 pp. + 2 appendices

  Tiivistelmä - Referat - Abstract

  Aims. The purpose of this study is to find out how e-learning can promote learning in the context of home economics education. This study focuses on students learning home economics at Kolin koulu in Eastern Finland studied home economics by means of ‘Kulkuri School of Distance Education’. The main research questions are as follows:

  1. How e-learning can activate students to learn? 2. In what ways e-learning can promote the development of core skills in home

  economics education?

  Methods. The data were collected as using individual interviews together with a stimulated recall method. The research involved five students in Koli and three professionals of education. The data were analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusion. From the interviewees point of view collaboration, inclusion and interaction helped their activation process on e-learning. Technical problems, challenges using e-learning platform and lack of instructions were the main reasons to inactive student’s learning processes. It seems to be possible to obtain the targets of national curriculum together with aspects of social-constructivist learning aspects via e-learning. Despite the advantages of e-learning it cannot be seen as the only learning environment for practising the core skills in home economics.

  Avainsanat - Nyckelord verkko-opetus, etäopetus, sosiokonstruktivismi, oppimisympäristö

  Keywords e-learning, distance education, social-constructivist learning, learning environment

  Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited City Centre Campus Library/Behavioural Sciences/Minerva

  Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

 • Sisällys

  1 JOHDANTO ................................................................................................ 1

  2 OPPIMINEN KOTITALOUDESSA .............................................................. 3

  2.1 Kotitalouden opetukselliset haasteet ................................................... 3

  2.2 Taidon määrittelyä ............................................................................... 6

  2.3 Näkökulmia taidon oppimisen prosessiin ........................................... 10

  2.4 Perhe ja koti taidon oppimisen kontekstissa ...................................... 12

  2.5 Kotitaloustaito ja arjen hallinta ........................................................... 12

  2.6 Informaali oppiminen ja hiljainen tieto ................................................ 14

  3 KOTITALOUS JA VERKKO-OPETUKSEN HAASTEET ........................... 18

  3.1 Etäopetuksen määrittelyä .................................................................. 18

  3.2 Etäopetuksen taustaa ........................................................................ 19

  3.3 Verkko oppimisympäristönä ............................................................... 21

  3.4 Verkko-oppimisen haasteita ja mahdollisuuksia ................................ 22

  4 TUTKIMUSKYSYMYKSET ....................................................................... 26

  5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS .................................................................... 27

  5.1 Kolin kotitalousopetuksen lähtökohdat ............................................... 27

  5.1.1 Etäkoulu Kulkuri ja Kolin yhtenäiskoulu..................................... 27

  5.1.2 Yhteistyön toteutuminen ............................................................ 28

  5.2 Oppimisympäristön kuvaus ................................................................ 30

  5.2.1 Opetusalustan rakenne ............................................................. 30

  5.2.2 Opetukseen suunnitellut oppimistapaukset ............................... 33

  5.3 Aineistonkeruu ................................................................................... 36

  5.3.1 Perusteet laadulliselle tutkimusotteelle ..................................... 36

  5.3.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä .................................. 37

  5.3.3 Aineistonkeruun toteutus ja kohdejoukko .................................. 39

  5.3.4 Haastatteluaineiston purkaminen ja järjestely ........................... 41

  6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA ...................................... 43

  6.1 Oppilaiden aktivointi verkko-opetuksessa .......................................... 43

  6.1.1 Osallistaminen ja kokemukset opetukseen vaikuttamisesta ...... 43

  6.1.2 Oppimisen ilo ja tunteiden herättäminen ................................... 45

 • 6.1.3 Tekniset haasteet ja käytön helppous ....................................... 46

  6.1.4 Opetuksen vuorovaikutteisuus ja läheisyyden kokemus ........... 48

  6.1.5 Palasista prosesseiksi – oppimisen jatkuvuus .......................... 50

  6.1.6 Yhteistyön onnistuminen aktivoitumisen edellytyksenä ............. 51

  6.2 Verkko-opetus kotitaloustaitojen oppimisessa ................................... 52

  6.2.1 Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot ................................................ 52

  6.2.2 Käytännön työtaidot .................................................................. 55

  6.2.3 Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot .............................................. 57

  6.3 Yhteenveto ......................................................................................... 59

  6.3.1 Verkko-opetus pukeutuu sosiokonstruktivismiin ........................ 59

  6.3.2 Verkko osana kotitalouden oppimisympäristöjä ........................ 60

  6.3.3 Työkaluja taidon oppimisen tukemiseen verkossa .................... 62

  6.3.4 Oppimisen kuiluja ja uusia väyliä verkossa