verkko-opetuksen laadukkuus ja k£¤ytt£¶ verkko-opetuksen laadukkuus ja...

Download Verkko-opetuksen laadukkuus ja k£¤ytt£¶ Verkko-opetuksen laadukkuus ja k£¤ytt£¶kelpoisuus. TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

Post on 05-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Anne-Maritta Tervakari, tutkija

  Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti

  Tampereen teknillinen yliopisto

  VirtuaaliAMK-seminaari 11.11.2004 Mikkeli

  Verkko-opetuksen laadukkuus ja käyttökelpoisuus

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Esityksen sisältö:

  • Käyttökelpoisuuden arviointimalli

  • Opiskelijoiden laadun odotuksia ja

  kokemuksia (EVA-tutkimushanke)

  • Jatkotutkimuksia

  • Kysymyksiä ja keskustelua

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Käyttökelpoisuuden arvioinnin näkökulmia

  kohderyhmä kohderyhmä

  kohderyhmä kohderyhmä

  käytettävyys

  esteettömyys saavutettavuus

  informaation esitystapa

  informaation luotettavuus

  pedagoginen käytettävyys

  lisäarvot

  informaation laadukkuus

  kä ytö

  n s uju

  vu us

  opiskeltavuus,

  opittavuus hy

  öd yt

  asiantuntijatasiantuntijat

  asiantuntijat Tervakari ym. 2002

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Hyödyllisyys oppimisen kannalta (utility )

  Opittavuus Käytön tehokkuus

  Käytettävyys (usability)

  Muistettavuus Virheet

  Subjektiivinen tyytyväisyys

  Lisäarvot

  Opetus- ja opiskelu- prosessien organisoinnin tukeminen

  Oppimis- ja ohjausprosessien tukeminen

  Taitojen kehittymisen tukeminen (mm. opiskelutaidot, tiedonhakutaidot ja vuorovaikutustaidot)

  Opetuksen ja opiskelun organisointi Opetuksen laadun kehittäminen

  Opiskelutaitojen kehittyminen

  Opetusteknologian testaus ja kehittäminen

  Pedagoginen käytettävyys (pedagogical usability)

  Käyttökelpoisuus (usefulness)

  Sosiaalinen hyväksyttävyys (social acceptability)

  Jä rje

  st elm

  än h

  yv äk

  sy ttä

  vy ys

  Käytännöllinen hyväksyttävyys (practical acceptability)

  Hinta

  Yhteensopivuus Luotettavuusjne.

  Esteettömyys (accessibility)

  Informaation laadukkuus (informational quality)

  Esitystapa

  Luotettavuus

  Verkkopohjaisen opetuksen käyttökelpoisuus

  muokattu Nielsenin (1993) pohjalta

  vrt. Nielsen, J. 1993. Usability Engineerings. Boston (MS.): Academic press.

  Tervakari & Silius 2002-04

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Käytettävyys (usability) • Suunnittelutavoitteena, tuotteen ominaisuutena, tuotteen käyttöön liittyvänä ominaisuutena tai käyttäjän kokemuksiin liittyvä ominaisuutena (Keinonen 1998)

  • Esim. käytettävyyden (tuotteen käyttö) komponentit Nielsenin mukaan – Opittavuus: helppo oppia käyttämään, käyttäjä voi nopeasti aloittaa

  työskentelyn

  – Käytön tehokkuus: kun käyttäjä on oppinut käyttämään sovellusta (kokenut käyttäjä), tehtävien suorittaminen on tehokasta (high level of productivity)

  – Muistettavuus: keskivertokäyttäjä kykenee käyttämään sovellusta ilman suurempaa uudelleen opettelua vaikka edellisestä käyttökerrasta olisi kulunut jonkin aikaa

  – Virheiden vähyys: virheiden määrä pieni ja vaikka niitä esiintyisikin, niin käyttäjä kykenee selviytymään niistä. Vakavia virheitä ei saa esiintyä lainkaan

  – Subjektiivinen miellyttävyys: käytön tulee olla miellyttävää

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Esteettömyys, saavutettavuus • Liittyy mahdollisuuteen ylipäätänsä käyttää verkkopalvelua tms. (Turkki &

  Sinkkonen 2004) – vrt. käytettävyys: miten hyvin käyttäjä pystyy käyttämään tuotetta

  tehokkaasti, tuottavasti ja miellyttävästi määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tietyssä käyttöympäristössä (ISO 9241-11)

  • Voidaan ymmärtää liittyvän käytön sujuvuuteen erityisryhmien näkökulmasta – esim. näkö-, kuulo-, liikuntavammaiset sekä ihmiset, joilla on jokin muu

  pysyvä tai tilapäinen erityisongelma – ikäihmiset, eri ikäiset lapset

  • Kysymys erilaisuuden huomioimisesta ja tasa-arvoisuudesta

  • Voidaan ymmärtää myös laajemmin – myös erilaiset päätelaitteet ja käyttötilanteet

  • Esteettömyys, saavutettavuus, accessibility (WAI)

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Informaatiosisällön arviointi

  • Kiinnitetään huomiota informaatiosisällön luotettavuuteen ja esitystapaan

  • Voidaan ajatella osaksi käytettävyyttä (ja pedagogista käytettävyyttä) – esitystapa: miten informaatioarkkitehtuuri ja sen esitystapa

  tukevat asiasisällön omaksumista – luotettavuus: perinteisen julkaisun arviointikriteerit yhä toimivia,

  mutta verkko julkaisukanavana sinänsä asettaa omat erityisvaatimuksensa

  (mm. Alexander&Tate 1999; Cooke 2001)

  • Vaikka informaatiosisällön syvällinen arviointi edellyttää sisällön asiantuntemusta, voidaan yleisellä tasolla sanoa kuitenkin jotakin informaatiosisällön laadukkuudesta

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Pedagoginen käytettävyys

  • Käyttökelpoisuus tiettyyn tarkoitukseen edellyttää, että tuote on paitsi käytettävä myös hyödyllinen (esim. Nielsen 1993, 25)

  • Opetuskäyttöön suunnatun verkkototeutuksen tulee olla siis sekä käytettävä että hyödyllinen ennen kaikkea oppimisen kannalta

  • Verkkototeutuksen katsotaan olevan hyödyllinen oppimisen kannalta silloin, kun se tukee opiskelu- ja opetusprosessia esim. opetuksen organisointia (vrt. Nielsen 1993, 25)

  • Pedagoginen käytettävyys: – miten hyvin tietoverkkoavusteisen oppimisympäristön käyttöliittymä,

  rakenne, toiminnot, verkkomateriaali ym. sisältö, vuorovaikutus, oppimistehtävät ja valitut työkalut motivoivat ja tukevat oikea-aikaisesti erilaisten opiskelijoiden opiskelua tietyssä oppimiskontekstissa valittujen pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. (Vrt. Hakkarainen et al. 2001, 7; Soloway et al. 1996; Edman & Mayiwar 2003)

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Pedagoginen käytettävyys • Opetuksen ja opiskelun organisoinnin tukeminen • Oppimis- ja ohjausprosessien tukeminen

  – ohjaus ja tuki, oppimistavoitteiden saavuttamisen tukeminen, motivointi, yhteistoiminnallisuus, yhteisöllisyys, reflektiivisyys, konstruktiivisuus, intentionaalisuus, aktiivisuus, autenttisuus, kontekstuaalisuus, siirrettävyys, edutainment, volitio, yksilöllisyys, abstraktiivisuus, erilaisten oppimistyylien tukeminen, eri modaliteettien tukeminen, vuorovaikutuksen tukeminen (Jonassen 1995, Ruokamo & Pohjolainen 1999, Ryan & Deci 2000, Järvenoja 2003, Dewitte & Lens 1999, Egenfeld-Nielsen 2003; Walldén 2003; Tella et al. 2001; Leemkuil et al. 2000, Ruokamo et al. 2003)

  • Taitojen kehittymisen tukeminen – opiskelutaidot: metakognitiiviset taidot, oppimaan oppiminen,

  opiskelustrategiat, itseohjautuminen, medialukutaito menetelmät – tiedonhaku- ja vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot ym. taidot

  • Voivat ilmetä verkkopohjaisen opetuksen rakenteessa, ihmisten toiminnassa, verkkomateriaalissa, oppimistehtävissä, verkkotyökalujen ominaisuutena yms. (Silius et al. 2003.)

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Lisäarvot

  • Mitä konkreettista lisäarvoa tvt:n käyttö opetuksessa tuo toimijoille verrattuna perinteiseen opetukseen

  • Voivat konkretisoitua eri tasoilla – opetuksen ja opiskelun organisoinnin tukeminen

  – oppimis- ja opetusprosessien tukeminen

  – taitojen kehittymisen tukeminen

  • Voimakkaasti sidoksissa toimijan kontekstiin -> lisäarvot voivat vaihdella eri käyttäjien kesken

  • Ongelmallisinta on siirrettävyys (vrt. Forsblom & Silius 2002a, 2002b; Silius et al. 2003;

  Tervakari et al. 2002)

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  opintojakson verkkototeutus

  Toteutuksen yleinen käyttökelpoisuus

  Käyttökelpoisuus opettajan

  näkökulmasta

  opiskelijaryhmät (luokiteltu henkilökohtaisten kontekstitekijöiden mukaan)

  Käyttökelpoisuus opetuskontekstissa organisaatio, tieteenala, oppiaine, toimijat jne.

  opettaja henkilökohtainen konteksti

  arvioijat

  verkkototeutuksen arviointi ARVO –työkalun avulla

  verkko-osuuden toteutus sekä opetus

  opiskelu Käyttökelpoisuus opiskelijaryhmien

  näkökulmasta

  lisäarvot?

  edistävät tekijät?

  estävät tekijät?

  toteutuksen käyttökelpoisuus tietyssä

  opetuskontekstissa

  Yleinen käyttökelpoisuus yhteiskunta, kulttuuri jne.

  kontekstista riippumattomat tekijät

  Tutkimus- kysymykset:

  Silius, Tervakari, Kaartokallio & Yritys 2003

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  Laadun kokeminen

  • laadun kokeminen on varsin subjektiivista – mm. omat tarpeet, lähipiirin kokemukset, markkinaviestit, palvelun ja sen

  tuottajan imago > virittävät ennakko-odotuksia – odotetun ja koetun laadukkuuden välinen kuilu vaikuttaa opiskelijan

  näkemykseen kokonaislaadusta

  opiskelijan ennakko-odotukset

  opiskelijan kokemukset

  opiskelijan käsitys laadusta

  koettu laadukkuus

  vertailu

  (Vrt. Grönroos 1990; James 2001; Tricker 2003.)

 • TTY/DMI/Hypermedialaboratorio

  EVA -tutkimus • Aineisto koottu vuosina 2001-2003 TTY:n virtuaali-yliopiston

View more >