verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

of 82 /82
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät Harto Pönkä, 23.5.2012

Upload: harto-poenkae

Post on 13-May-2015

7.075 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koulutus OAMK:in liiketalouden yksikön opettajille 23.5.2012 Oulussa, Harto Pönkä / Innowise

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkko-opetuksen suunnittelu ja

menetelmätHarto Pönkä, 23.5.2012

Page 2: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Miten ihminen oppii?

Jokainen opettaja pohtii kaiken aikaa…

Page 3: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Näkökulmana opetuksen kehittäminen

Page 4: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Design-tutkimuksen strategia

• Design-tutkimuksessa kehitetään jotakin (esim. oppimismallia).

• Tutkija luo hypoteesit tai design-periaatteet.

• Kehitettävästä asiasta tehdään ”design”, jota testataan eli sovelletaan käytännössä.

• Samalla rakennetaan teoriaa, eli etsitään selityksiä.

• Tämä muodostaa design-syklin, jota voidaan toistaa useita kertoja.

Page 5: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Design-tutkimuksen rakenne

Ongelmien/kehityskohteen

analysointi

Ratkaisun rakentaminen

Ratkaisujen testaaminen

ja tarkentaminen

Reflektointija raportointi

Ongelmien, ratkaisujen, menetelmien jadesign-periaatteiden tarkentaminen

Tutkijat jatutkimukseen

osallistujat

Design-periaatteetja innovaatiot

Design-syklit Tarkentuneetdesign-periaatteet

Reeves, 2006

Page 6: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Design-prosessi

Paikallinen teoria

Reflektointi Reflektointi

Teoriaa kehitetään design-syklien avulla

Reflektointi

Gravemeijer & Cobb, 2006

Design-sykli

Design-sykli

Design-sykli

Design-sykli

Page 7: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Suunnittelun lähtökohtia

Page 8: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Tavoitteiden asettaminen

• OPS:n tavoitteet (osaamistavoitteet)• Ydinainesanalyysi

– 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys– A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen

osaaminen• Laajempi näkökulma:

– aihekokonaisuudet ja käsitteet– suhde koulutuksen kokonaisuuteen

Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella Tavoite on siis aina tukea oppimista

Page 9: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

Page 10: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Linjakas opetus

• Opetuksen suunnitteluvaihe– Yleiset oppimistavoitteet– Kohderyhmä– Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät– Resurssit– Oppimisympäristön rakenne– Oppimateriaali– Koordinointi

• Opetuksen toteutusvaihe– Yhteiset oppimistavoitteet– Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi– Vuorovaikutus– Opiskelijoiden ohjaaminen– Pelisäännöt

• Oppimisen arviointivaihe

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

Page 11: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkko-opetuksen muodot

1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit2. Itseopiskelu verkossa3. Monimuoto-opetus

• Toinen näkökulma:– Materiaalikeskeinen – Vuorovaikutuskeskeinen

• Älä sekoita: etäopetus

Page 12: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

OPPIMISEN TUKEMINEN:

• ymmärtävä oppiminen

• yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu

• oppimisprosessi

Jos unohdat oppimisen tukemisen, unohda koko juttu!

Page 13: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Kun puhutaan yhteisöllisestä työskentelystä, niin puhutaan

ryhmistä.

Eli nyt ei puhuta esim. sosiaalisista verkostoista tai verkkoyhteisöistä.

Page 14: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

1. Muotoutumisvaihe• Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit• Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja• Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

2. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)• Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä

konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

3. Normien luomisen vaihe• Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.• Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.• Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

4. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)• Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

5. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

Ryhmäytyminen

Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development

Page 15: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Page 16: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• ”Tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä.”(Dillenbourg, 1999)

• Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen. Tämä erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä yhteistyöstä ja työnjaosta (myös sosiaalisessa mediassa!)

• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.

Yhteisöllinen oppiminen

Page 17: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan, välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.

Keskustelujen merkitys

Page 18: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Page 19: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.

Page 20: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan

luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet.

Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää

ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.

Page 21: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Oppimisalustat ja -sovellukset

Page 22: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Opetusympäristön peruspalikoita

• Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.)• Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net)• Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)• Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us)• Esitystyökalut (SlideShare , Prezi)• Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.)• Jaetut dokumentit (Google Docs)• Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo)• Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive)• Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning)• Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype,

Messenger)

Page 23: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa?• Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot• Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä• Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys”sisään” ja ”ulos”

– RSS-syötteet (eroja myös syötteiden sisällöissä)– Muut liittämis- ja upotusmahdollisuudet

• Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva• Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa?

Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötarkoitus

Pedagoginen käytettävyys

Page 24: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Käytettävien ohjelmien koordinointi

• Mitä välineitä missäkin vaiheessa opintoja?• Mitä laitteita on käytössä?• Voidaanko käyttää myös ei-tuettuja

verkkopalveluita (some)?• Missä määrin opiskelijat voivat tehdä valintoja?

• Tärkeimmistä välineistä ja ohjelmista kannattaa tehdä suunnitelma koko koulutuksen ajalle

Page 25: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkko-oppimisympäristöt

Page 26: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Page 27: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Blogi

http://www.23asiaa.net/

Page 28: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Blogi

http://www.23asiaa.net/

KurssiblogiKurssin dokumentointi ja yhteinen työtila

Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen

Tiedon ja kokemusten jakaminen

Page 29: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.

Page 30: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://www.mindmeister.com/

Page 31: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://www.mindmeister.com/

Käsite- ja miellekartat Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet

Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne. Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen

Page 32: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://docs.google.com/

Page 33: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://docs.google.com/

Jaetut dokumentitToimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla

Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja

Page 34: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Yhteiset muistiinpanotKatso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7

TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/

Page 35: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

https://www.yammer.com/

Page 36: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Pintakilta: wiki opetuksen materiaalipankkina ja dokumentointina, http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012

Page 37: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

LETopinnot: wiki ryhmien yhteisöllisen oppimisen tukena, http://letopinnot.purot.net/vasara

Page 38: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Yhteistyö, tiedonrakentelu, oppiminen– Suunnitelmien ja muiden tekstien yhteiskirjoitus– Palaute-/vuorovaikutuskanava– Ryhmätöissä: projektityöt, tiedekirjat, opinnäytteiden

ohjaamisessa jne.– Kurssin kotisivuna

• Kollektiivisen tietopankin kartuttaminen– Materiaalien kerääminen ajankohtaisesta asiasta– Dokumentaatiot, sanakirjat (vrt. Wikipedia) yms.– Usein kysytyt kysymykset, ”tietämyspankit”

• Esim. harjoittelujen, oppinnäytetöiden ja tutkimuksen tietopankit

Wikien käyttötarkoituksia

Page 39: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

https://www.facebook.com/Senjaopettaa

Page 40: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/

Page 41: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Pedagogisia malleja

Page 42: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Pedagoginen malli

• Pedagogisella mallilla viitataan oppimisteoriaan pohjautuvaan käytännön malliin, jonka mukaisesti opetus toteutetaan tai oppimisprosessin vaiheiden tulisi edetä sekä siitä, kuinka oppiminen tulisi järjestää.

Page 43: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä, jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.

Page 44: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista.

• Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting)• Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti.

Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se jonkin apuvälineen kautta.

• Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai monimutkaisen skriptin.

• Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin.

Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia

Dillenbourg, 2002

Page 45: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Projektioppiminen

• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa

– Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät– Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet– Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta,

aikataulut, resurssit, kustannukset• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely

projektin aikana:– Ongelmien täsmentäminen– Tiedon kokoaminen ja analysointi– Keskustelut, kysyminen, kriittisyys– Tulosten tulkinta ja johtopäätökset

• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys

Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen

Page 46: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Palapelimalli 1/2 (jigsaw)

1. Oppijat jaetaan kotiryhmiin. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen saa oman osa-alueensa, eli tavallaan yhden palapelin palan, johon hän tutustuu itsenäisen työskentelyvaiheen aikana.

2. Opiskelijat kerääntyvät eksperttiryhmiin, joissa he syventävät ymmärrystään muiden saman osa-alueen aiheekseen saaneiden opiskelijoiden kanssa keskustelemalla ja muodostaen siitä eksperttiryhmän yhteisen käsityksen.

3. Lopuksi opiskelijat palaavat kotiryhmiin, joissa rakennetaan ryhmittäin yhteinen palapeli: jokainen ryhmän jäsen selittää ja opettaa muille oman eksperttiaiheensa. Ryhmä pyrkii keskustelemalla muodostamaan kaikista "palapelin palasista" ehjän kokonaiskuvan.

Page 47: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Palapelimalli 2/2 (jigsaw)

1. Kotiryhmissä 3. Kotiryhmissä2. Eksperttiryhmissä

Page 48: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Tutkivan oppimisen malli

Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen

Page 49: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Tutkiva oppiminen tarkemmin

Kuva: Tarmo Toikkainen, http://tarmo.fi/blog/2008/10/20/tutkivan-oppimisen-etenemisen-kaavakuva/

Page 50: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)

1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen

2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin

rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko)

7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi

Page 51: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä

• Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen

• Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa

• Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä

• Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa

Page 52: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Ilmiöpohjainen oppiminen

• Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa.

• Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen.

• Työskentely esim. ongelmalähtöisen oppimisen mukaisesti 7 vaiheessa

• Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen

Page 53: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Käänteinen opetus (flipped classroom)

• Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina– Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa– Koulussa aika varataan työskentelylle

• Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen

Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/

Page 54: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Oppimisympäristön rakentaminen

Page 55: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Oppimisaihiot (learning objects)

Kurssi

Moduuli Moduuli Moduuli

Opetuskerta Opetuskerta Opetuskerta

Oppimisaihio

Oppimisaihio

Oppimisaihio

Oppimisaihio on yksittäinen ja kompakti multimedia- tai hypermediapohjainen "oppimateriaalipalanen", jota voidaan käyttää erilaisissa oppimisprosesseissa ja oppimisprosessien eri vaiheissa.

(Silander, 2003)

Page 56: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Pakettiratkaisu vai tähtimalli?

Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä

Tähtimalli: toimintoja yhdistelläänuseista verkkopalveluista

Page 57: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Oppimisympäristö rakennetaan useista verkkopalveluista

• Seurantasivulle liitetään

käytettävien palveluiden RSS-syötteet, widgetit ja linkit

• Seurantasivun kautta on helppo seurata verkkotyöskentelyä

Lähde: Jere Majava, 2005, http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm

Tähtimalli

Page 58: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Niina Impiö ja Harto Pönkä, [email protected] | develope.wordpress.com

Esimerkki tähtimallista

Seuranta-/kotisivu,aikataulut, materiaalit, tehtävät ja osallistujat

Kurssin wiki

Yhteisöllinen työskentelyRyhmien wiki-työtilat

Tiedon prosessointija visualisointi

MindMeister

Kurssin aikataulutGoogle Calendar

LuentomateriaalienjakaminenSlideShare

Vertaistuki ja keskusteleminen

Facebook-ryhmä tai keskustelusivu wikissä

Oppimisen reflektointiOpiskelijoiden blogit

Page 59: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Yhteisöresurssit

• Yhteisöresursseilla tarkoitetaan olemassa olevia sosiaalisen median yhteisöjä, ryhmiä ja verkostoja

• Opiskelijat voivat tehdä verkossa osallistuvaa tutkimusta: havainnoida, esittää kysymyksiä, keskustella, tutkia vanhoja keskusteluja jne.

• Asiantuntijayhteisöjen kautta opetukseen voidaan tuoda sellaista sisältöä, jonka saavuttaminen olisi muuten vaikeaa

• Asiantuntijoita voidaan pyytää myös verkkovierailulle omiin verkkoympäristöihin

Page 60: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Kurssin yhteinen blogi tai wiki

Vastuu opettajalla

1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta

Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + jotain uutta

2. Annetaan palikoita myös oppijoille

4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön

Tähtimallin mukainen sosiaalisen median oppimisympäristö

3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!

Sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi

Vastuu opiskelijoilla

Katso kuva: http://xkcd.com/802/

Page 61: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet

Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/

Page 62: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Käytännön suunnittelun avuksi

Page 63: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799

Page 64: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkkokurssin kokonaisuus

1. Pedagogisen mallin valinta ja suunnittelu

2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja

rakentaminen

3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi kurssin aikana

4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi

Page 65: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa

• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.)• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja

vai vertais?• Palautteen kerääminen ja antaminen

Suunnittelun periaatteita

Page 66: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

http://www.mindmeister.com/166185090

Page 67: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Page 68: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko:– Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista

oppimismallia? – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja

työskentelytavoilla?– Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa?– Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri

vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä?– Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?

Suunnittele oppimisprosessi

Page 69: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Suunnittele oppimispolku

• Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata oppimispolkuna

• Opettajan tehtävänä on suunnitella, mitä vaiheita ja etappeja polulla on

Arviointi

Aloitus

Palaute ja

lopetus

Tehtävä

Tehtävä

Miten tuet oppimisprosessia alusta loppuun?

Page 70: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Esimerkkejä verkkokurssin työtavoista

• Opiskelumateriaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen

• Kirjoittaminen yksin tai yhteisöllisesti• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen netissä• Tuotosten palauttaminen tiedostoina• Muiden tuotosten kommentointi• Keskustelua erilaisissa ryhmissä• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen

Page 71: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Uusia menetelmiä sosiaalisesta mediasta

• Crowdsourcing/verkostohaastattelu– Tarkoituksena on saada vastauksia tai mielipiteitä johonkin

kysymykseen tai ongelmaan, joka esitetään esim. mikroblogissa. Hyödynnetään sosiaalista verkostoa ja käyttäjien osaamista.

– Lue lisää esim. http://blogit.yle.fi/aalto/uusi-nimi-vanhalle-tiedonhankintametodille-verkostohaastattelu

• Liverapo (-rtointi)– Raportoidaan tapahtumasta/esityksestä verkkoon. Keskusteluun

voivat osallistua myös ne, jotka eivät ole paikalla.– Esim. http://www.qaiku.com/channels/show/seminaarikannu/

• Reaaliaikainen palautekanava– Esityksen/luennon aikana osallistujat voivat kirjoittaa verkkoon

kommentteja ja keskustella aiheista.• Ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö• Kuratointi

Page 72: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Suunnittelun tarkastuslista• Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa.• Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset

tavoitteet opiskelijoiden kanssa.• Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia

taustatietoja kurssille tulijoilla on.• Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi.• Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi.• Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit.• Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen.• Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet.• Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä

dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa.• Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia.• Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen.• Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa.• Työnjako opettajien kesken on selkeä.• Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

Page 73: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Pisteiden aiheet:1. Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit2. Oppimisympäristön elementit3. Verkko-opetuksen suunnittelun hyvät käytännöt4. Verkko-opetuksen arviointi ja palaute

• Valitkaa ryhmästänne sihteeri, joka on pisteellä pysyvästi ja tekee muistiinpanot wikiin: http://koulutus.purot.net/verkko-opetus

• Pisteiden vaihto n. 5 minuutin välein• Lopuksi yhteinen purku

Learning cafe -ryhmätyöskentely

Page 74: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Verkko-opetuksen arviointi

Page 75: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Arvioinnin näkökulmia

• Käytettyjen palvelujen määrä ja käyttötavat• Vuorovaikutuksen arviointi• Oppimistavoitteiden toteutumisen arviointi

– Tentti, ryhmätentti, kotitentti jne.– Ryhmätöiden arviointi– Itsearviointi, vertaisarviointi

• Palaute opetuksesta

• Lopputuloksen vs. prosessin arviointi

Page 76: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja käsitteellisen ymmärryksen muutokseen

• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui– Ryhmien keskustelut– Verkkopalveluihin kertynyt data tiedon prosessoinnista – Opiskelijoiden tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe– Opiskelijoilta saatu palaute ja muu lisätieto– Opettajien havainnot

• 1) Aseta tiedot aikajanalle,2) analysoi tietoja eli vertaa niitä suunnitelmaasi, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet

Oppimisen arviointi?

Page 77: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Ryhmien tuotosten versiohistoriat

Page 78: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

• Mitkä havainnot olivat yhteydessä toisiinsa?• Miten keskustelut vaikuttavat ryhmän onnistumiseen

tehtävässä? • Miten työ/osallistuminen jakaantui ryhmien jäsenten

kesken?• Onnistuiko ryhmien roolitus ja kokoonpanot?• Mitä havaitset ryhmien oppimiskulttuurista?• Mihin opettajan olisi pitänyt reagoida ja miten?

Mitä johtopäätöksiä voit tehdä?

Page 79: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Riittävästi aikaa ja tukea

• Ryhmäytyminen vaatii ajan ja paikan• Välineiden täytyy olla hallussa ennen

työskentelyä• Oma keskustelualue yleisille ja teknisille

kysymyksille • Selkeät ohjeet tukevat työskentelyä• Keskustelua syntyy harvoin itsestään –

tarvitaan hyvä tehtävänanto• Opettajan on oltava läsnä• Kannusta vertaistukeen

Page 80: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Tavallisia kompastuskiviä

• Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö• Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu• Riittämätön ohjaus ja tuki• Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset

ongelmat, yhteisöllisyyden puute• Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute• Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää• Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD)• Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot

Page 81: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Yksilölliset oppimispolut

Page 82: Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät

Harto Pönkähttp://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/http://www.innowise.fi/

KIITOS!