verkko oppimisen ja opetuksen tukena. veso-päivä, kuopion läntiset koulut 101107

of 47 /47
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Perusopetuksen VESO-päivä 10.11.2007 Kuopion yliopistolla Läntisen alueen koulut Hatsala, Rajala, Länsi-Puijo, Hiltulanlahti ja Vehmasmäki Anu Wulff

Upload: anu-wulff

Post on 16-Apr-2017

2.649 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukenaPerusopetuksen VESO-päivä 10.11.2007

Kuopion yliopistollaLäntisen alueen koulut

Hatsala, Rajala, Länsi-Puijo, Hiltulanlahti ja Vehmasmäki

Anu Wulff

Page 2: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Miksi tieto- ja viestintätekniikkaa? Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan:

”Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.”

Tieto- ja viestintätekniikan taidot on määritelty nykyisissä opetussuunnitelmissa kansalaistaidoiksi, joihin opastaminen on koulutuksen järjestäjän velvollisuus.

Page 3: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Koulujen omat tvt:n opetuskäytön strategiat valmistuivat keväällä 2007 Tärkeimmiksi asioiksi

nousivat

*verkko-opetuksen tukeminen, ohjeistus ja yhteistyö

*opettajien koulutusja motivointi

*tarkoituksenmukaisesti kehittyvä laiteympäristö

Visio usein tämän suuntainen:

Tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö opetussuunnitelman toteuttamisessa ja toiminnan tukemisessa on osa koulun arkea.

Koulusta valmistuvilla oppilailla on tietoyhteiskunnan vaatimat perusvalmiudet ja jatko-opintoihin tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Opettajat käyttävät sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetustaan.

Löytyvät osoitteesta:

http://opspro.peda.net/kuopio/

Page 4: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Missä tvt on parhaimmillaan? (=helpottamassa opettajan työtä ja motivoimassa oppilaita oppimaan)

Rikastamassa luokkaopetusta, esim. eri ilmiöiden esittäminen datatykillä

Tukemassa kotitehtävien ja ryhmätöiden tekemistä (esim. tiedonhaku)

Opetuksen yksilöllisissä järjestelyissä esimerkiksi oppijan sairauden aikana

Koulujen välisten yhteistyöprojektien, myös kansainvälisten hankkeiden, toteuttamisessa

Tukiopetuksessa ja lisäharjoitusten tarjoamisessa (eriyttäminen)

Kokonaisten kurssien (lukiossa) taikurssin osien toteuttamisessa

TVT on väline, joka tukee opetusta ja oppimista

Page 5: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Ekologisesti verkossa! Sähköinen oppimateriaali ei kulu tai huku Verkon käyttäminen vähentää kopioimista Uusin tieto on nopeasti saatavilla ilman

lisäkustannuksia Asiantuntijat voivat vierailla koululla ilman

matkakustannuksia Yhteydenpito koulusta ulospäin, myös

ulkomaisiin ystävyyskouluihin, sujuu edullisesti Tiedon varastointi ja siirtäminen tapahtuvat

taloudellisesti Videoneuvotteluista tulee ilmastonmuutoksen

vuoksi osa työkulttuuria, johon on hyvä oppia ja tottua jo koulussa

http://laatupiiri.wikispaces.com/1.+Paattajille

Page 6: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Miten voisin soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa? Kokemuksien/projektien dokumentointi verkkoon Tiedonhakutehtäviä <> Medialukutaito (Facta) Opiskeltavan aiheen käsittely verkkomateriaalin

avulla opettajajohtoisesti (tarvitaan tykki) Google Earth (tai http://earth.google.com/earth4.html)

Parityönä tehtäviä harjoituksia atk-luokassa Perusohjelmien käyttö eri oppiaineissa (Word, Excel,

PowerPoint)

Opettajan kalvot PowerPoint -esityksinä helpompi päivitettävyys, luettavampia opiskelijalle

Page 7: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

FACTA Tietopalvelu – tietosanakirja verkossa

Osoite:http://www.koulufacta.fi Valitse tunnusalueeksi ”Opit-yleinen”

Käyttäjätunnus: puijonsarvi Salasana: syksy06

Video-ohjeet kirjautumiseen: http://edu.kuopio.fi/ohjeet/Facta.htm

Back

Page 8: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Wikipedia www.wikipedia.fi Tällä hetkellä noin 110 000 artikkelia

suomenkielisessä wikipediassa 1,943,751 articles in English (10.8.2007)

Back

Page 9: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Google Earth

Ilmainen ohjelmisto maapallon tutkailuun

Täytyy ladata koneelle Perustuu satelliittikuviin

+ erilaisiin mallinnuksiin

Esittely: http://earth.google.com/earth4.html

Helsingin keskusta

back

Page 10: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

back

Page 11: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Opettajan taitotasot: OPE.fi -portaat

OPE.FI I: ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (käyttöliittymän perusteet, tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja Internetin käyttö)

OPE.FI II: toisessa vaiheessa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot (sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolisen käytön taidot)

OPE.FI III: kolmannessa vaiheessa syvennetään toisen vaiheen taitoja ja hankitaan erityisosaamista

Page 12: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Verkkojen opetuskäyttö ja osaaminen

Opettajanwww-työkalut

Peruskäyttötaidot

Oppimisprosessinrakentaminen

Pedagoginenvuorovaikutus

Tekninenylläpito

Pedagoginenja tekninentukihenkilö

Alueen / oppilaitokse n t iet os trategia

Digitaalisen oppim

ateriaalintuottam

inen

Ope.fi III

Ope.fi II

Ope.fi I

Sisällöllinenerityis-osaam

inenPedagogiset

mallit

Alueelliset tukihenkilöt

Muokattu lähteen pohjalta: Jarkko Lampinen

Page 13: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Oppilaiden tvt:n taitotasotavoitteet 6. ja 9. lk jälkeen Kuopiossa Perustuvat opetushallituksen suosituksiin Täsmennetään ja palastellaan eri luokkatasoille Kerätään esimerkkejä mitä kullakin taidolla

tarkoitetaan ja toisaalta miten siihen päästään Esimerkkejä eri oppiaineisiin ja ehdotuksia missä

oppiaineessa jokin taito luontevimmin opittaisiin

Tampereen esimerkkejä: http://tvt.tampere.fi/_hyvat_kaytanteet/kaytannon_tyotaidot/

Turun vinkkejä: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/

Page 14: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Oppilaiden taitotasotavoitteet 6. lk jälkeen 1 (oph:n suositus, 2005)

Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään.

Käytännön työtaidotOppilas– käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria– käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön– käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä– kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä– osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä– osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä– käyttää sähköpostia.

Oppilas tunnistaa– tietokoneohjelmien periaatteita– työergonomian merkityksen tietoja viestintäteknisten välineiden käytössä

Page 15: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Oppilaiden taitotasotavoitteet 6. lk jälkeen 2 (oph:n suositus, 2005)

TiedonhallintataidotOppilas osaa– hakea Internetsivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti– tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan– kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona– arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa– hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista– käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikkaOppilas– käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti– pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään– käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä– tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä– osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden

mukaan– ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit– tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet– tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä– tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat.

Page 16: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Oppilaiden taitotasotavoitteet 9. luokan jälkeen 1 (oph:n suositus, 2005) Oppilas osaa käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoa

monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Oppilas tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä

uusiin ohjelmiin tutustuessaan. Oppilas osaa käyttää tietokoneita ja ohjelmia koulun sääntöjen mukaisesti. Oppilas osaa tiedostonhallinnan perusteet. Oppilas osaa tuottaa tekstiä monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelmalla hyviä

tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen. Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä sujuvasti ja virheettömästi. Oppilas osaa esittää tietoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelman avulla ja

hallitsee yksinkertaisten laskentakaavojen ja kaavioiden tekemisen tietojen pohjalta. Oppilas osaa laatia pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla. Oppilas hallitsee sähköpostin monipuolisen käytön. Oppilas osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä. Oppilas tuntee verkkolehden tai www-sivujen tuottamisen periaatteita. Oppilas osaa kuvata digitaalisella kameralla sekä siirtää kuvan tietokoneelle ja

muokata sitä. Oppilas osaa tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella. Oppilas osaa ohjelmoinnin periaatteita. Oppilas osaa käyttää sähköisiä palveluita. Oppilas ymmärtää langattoman viestinnän merkityksen ja osaa käyttää langatonta

laitetta.

Page 17: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Oppilaiden taitotasotavoitteet 9. luokan jälkeen 2 (oph:n suositus, 2005) Oppilas osaa kiinnittää huomiota ergonomiseen työskentelyyn ja ymmärtää ergonomian merkityksen

työskentelyssä. Osaa suunnitella tiedonhankintaansa ja käyttää tietoverkkoa itsenäisesti ja monipuolisesti

tiedonhankinnassaan. Tuntee lähdekritiikin ja tekijänoikeuksien perusteet. Osaa vertailla, valikoida, ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa. Osaa suhtautua kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtia niihin liittyviä eettisiä arvoja,

luotettavuutta ja merkitystä viestinnässä ja asiayhteydessään. Osaa käsitellä, esittää ja tulkita sekä havainnollistaa tietoa ja tuloksia monipuolisesti ja

tarkoituksenmukaisesti eri ohjelmia käyttäen. Osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksia. Osaa laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kaavioita ja osaa havainnollistaa esitystä tai

tutkielmaa valmistamalla pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikan avulla. Osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla. Osaa osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä

ja osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää.

Oppilas ymmärtää ja kunnioittaa sananvapautta myös verkossa viestiessään. Oppilas ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja tulkita myös verkkoviestintää näistä

lähtökohdista käsin. Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta. Osaa noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään. Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta suojaamalla itsenä ja koneensa. Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa. Osaa käyttäytyä eettisesti, hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen Internetissä. Osaa tekijänoikeuksien periaatteet.

Page 18: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Kuopiossa käytössä olevia tvt:n työvälineitä

Veräjä (mm. jakamiseen ja tiedottamiseen) Verkkolehti (yhteiseen tuottamiseen & julkaisuun), esimerkkejä OppiMappi (vuorovaikutteiset kokonaisuudet, salasanan takana)

Opit (600 lisenssiä perusasteella, valmiita materiaaleja) Moodle (lukioilla, kokonaisia kursseja, vuorovaikutteiset

kokonaisuudet)

Avoimet ohjelmat/palvelut (blogit, wikit, skypet, kirjanmerkit, videot, äänet, kuvankäsittely, Hot Potatoes …)

Facta-Tietopalvelu, online-tietosanakirja Mediapalvelin (mahdollistaa isojen mediatiedostojen

tallentamisen)

Word, PowerPoint, Excel, …

Page 19: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Peda.net: Veräjä

http://www.peda.net/veraja/kuopio/rajala/ http://www.peda.net/veraja/kuopio/hatsala/ http://www.peda.net/veraja/kuopio/kettula/antti http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/tikka/oppilaat/4c http://www.peda.net/veraja/kuopio/klaslukio/ http://www.peda.net/veraja/liikenne http://www.peda.net/veraja/uurainen/koulukeskus/oppiaineet/vuosiluokat79/fysiikka/verkkokurssi/ http://www.peda.net/veraja/joutsa/ya/opo

Oppilaitoksen, oppiaineen tai luokan tiedotusympäristö ja kotisivut

Oman opetuksen tukeminen Yksittäinen veräjä koostuu moduleista,

joiden paikkaa voi vapaasti muokata kunkin veräjän sisällä

Kunkin veräjän alla voi olla aliveräjiä

Page 20: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Peda.net: Verkkolehti

http://www.peda.net/verkkolehti/valkeakoski/karjenniemi/perinne http://www.peda.net/verkkolehti/vihanti/kirkonkylankoulu/nelkku http://www.peda.net/verkkolehti/valkeakoski/karjenniemi/avaruus http://www.peda.net/verkkolehti/heinavesi/lukio/heinavesitt

Oppilaiden kirjoitelmien, projekti- ja ryhmätöiden tuotanto- ja julkaisu julkaisukanavana (digikameran käyttö!)

Luokka-, kurssi- tai projektilehtenä Kansainvälisten projektien

työympäristönä Ryhmätyö, yhteisten artikkeleiden

kirjoittaminen ja kommentointi Henkilökohtainen kirjoitelma ja palaute Tehtäväpohjien tekeminen Kirjoituksen jatkaminen

Page 21: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Peda.net: Oppimappi Oppimappi on (käyttäjätaidoiltaan vaativampi) verkko-oppimisalusta,

jonka ominaisuuksia ovat mm. oppilaitosten välisen yhteistyön järjestäminen materiaalin keskitetty hallinta, tiedostojen linkittäminen versionhallinta ja versioiden vertailu oppimistehtävien arviointi ja seuranta yhteisten materiaalipankkien käyttö portfolioiden ylläpito käyttäjien hallinta ryhminä ja yksilöinä tunnusten ja ryhmien tuonti

hallintojärjestelmästä Julkaisu mahdollista

http://peda.net/oppimappi

Page 22: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Opetushallituksen verkkomateriaalejawww.edu.fi Oppimateriaalit

Seitsemän veljestä –verkko-oppimateriaalihttp://www.seitsemanveljesta.net/

Opi saksaa seikkaillenhttp://www.edu.fi/oppimateriaalit/puutarhatonttu/

Kasvit - elävää kulttuuriamme http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/index.htm

Luki-Luukas lukemisen ja kirjoittamisen harjoittamiseenhttp://www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/

Ääni, melu ja kuulo (>11 v)http://www.edu.fi/page.asp?path=498,516,37445,8194,7965,31197

Pikalukuharjoitus (matikka) http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/matematiikka/pikaluku_0_10/index.html

Kertotaulu – taivas putoaa!http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/matematiikka/taivas/

Talousaapinenhttp://www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen/index.htm

Terveellinen ateriahttp://www.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/

KenGuru auttaa opettajaa hyödyntämään TVT:tä opetuksessaan monipuolisesti http://www.edu.fi/kenguru/ UUSI! Kenguru-blogi ja -jaiku täydentävät

Page 23: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 24: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 25: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 26: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 27: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 28: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 29: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 30: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 31: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Page 32: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

YLE:n opetusta tukevia materiaaleja

Opettaja.TV http://opettajatv.yle.fi Videoita, Teeman tv-ohjelmat

YLE Oppiminen http://oppiminen.yle.fi/ Oppimateriaalit

YLE Areena http://areena.yle.fi Mm. hyviä podcasteja

Elävä arkisto http://www.yle.fi/elavaarkisto/

Page 33: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Hyviä linkkejä opetuksen tueksi 1 Biologia

Pohjoinen luonto: http://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/kasvmetsa1.html

Metsä: http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=3087 Kalatalouden keskusliiton sivut:

http://www.ahven.net/opetusmateriaali/index.html

Maantiede Google Earth: http://earth.google.com/earth4.html

Tietotekniikka Ratolin sivut: http://www.ratol.fi/opensource/ (Word, PP, Excel…)

Turun opetusverkon linkit: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/

Page 34: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Hyviä linkkejä opetuksen tueksi 2 Digitoidut lehdet vuosilta 1771-1890 (Helsingin kansalliskirjasto)

http://digi.lib.helsinki.fi/index.html Hot Potatoes –ohjelma http://hotpot.uvic.ca/

Monivalintoja, sanaristikoita, yhteensopivia pareja ym. Perunakellari http://www.perunakellari.fi Suomenkieliset ohjeet:

http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/palvelut/materiaalit/hotpot_vs6/index.html

Ilmaisia kuvia opetuskäyttöön (esim. tämän kuvan tausta), lähde aina mainittava http://www.100apes.net/ilmaiset/ http://hcmc.uvic.ca/clipart/ http://www.freefoto.com/index.jsp http://www.morguefile.com http://media.tkukoulu.fi http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit/kuvakirjasto

Page 35: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Hyviä ilmaisia ohjelmia opetuksen tueksi (open source)

Audacity äänen käsittelyyn, Audacityn ohje GIMP kuvan käsittelyyn MovieMaker videon editointiin (Windows XP:n

mukana tuleva apuohjelma)

Ilmaisohjelmat.fi –sivusto http://www.ilmaisohjelmat.fi

Page 36: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Web2: Uusia työkaluja Blogit ja Jaikut Wikit Sosiaaliset kirjanmerkit (social bookmarking)

Del.icio.us mahdollistaa bookmarkkien jakamisen, esim. Aarnen bookmarkkeja: http://del.icio.us/aarnehag

Web-pohjaiset kuvapalvelut (esim. FlickR/liitutaulukuvat / kommentti)

Uutistenlukijat <> Uutissyötteet (RSS, Atom) iGoogle keräyskanavana

Web-pohjaiset äänen (podcasting) ja videon (vlogging/vodcasting) julkaisuvälineet ( esim. Gcast, YouTube, TeacherTube)

Web-pohjaiset kalenterit (esim. Google)

Digitaaliset natiivit <> Virtuaali-immigrantit

Page 37: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Sosiaalinen web: Web2 ja eLearning 2

Yksisuuntaisista julkaisukanavista monisuuntaisiin vuorovaikutuskanaviin

Keskeistä sosiaalisuus; verkostoituminen ja yhteistyö, yhteisöllisyys

Kollektiivinen älykkyys Käyttäjät valitsevat itse yhteisönsä Avoimia helppokäyttöisiä työkaluja

e-Learning 2: Suljetuista alustoista poiketen oppimisympäristöksi koko verkkoelinikäinen oppiminen<> elämänlaajuinen oppiminen

Page 38: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Blogit – Osa webin uutta tulemista Blogit (weblog, verkkoloki) ovat

Päiväkirjamaisia, kronologisia ja yleensä henkilökohtaisia webbisivustoja

Tagit, merkintöjen pysyvyys Keskeistä linkittäminen ”Tämä on

mielenkiintoista, käy tutustumassa!” ”Linkkien lahjatalous” (Jere Majava)

Vuorovaikutteinen julkaisumedia Kommentit ja blogien väliset viittaukset

Syndikoitavia (uutissyötteet eli feedit) Perinteisten kotisivujen korvaaja?

Blogit ovat netin yksi nopeimmin kasvavia ilmiöitä

Page 39: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Bloggaaminen on siis … Kirjoittamista (omaan ja toisten blogeihin) Lukemista Näkemysten vaihtamista

Aktiivista osallistumista itse luodussa verkostossa <> sosiaalinen web

Blogi on usein kirjoittajan verkkoläsnäolon keskus (Jere Majava 2006)

Page 40: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Blogien käyttö opetuksessa Helppo kanava julkaista materiaaleja verkossa,

pikajulkaisualusta – kurssisivusto tai ryhmäalue Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) Dialogi-työkalu

Kommentointimahdollisuus –> Vapaamuotoinen keskustelu, kysymykset, palautteet, tehtävien palauttaminen ja niistä keskustelu

Reflektio-työkalu Oppimispäiväkirja

E-portfolio Muistiinpanoväline, linkkikokoelma

Verkostoitumisen kanava – ”rönsyt” laajentaa näkökulmia

Page 41: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Esimerkkejä blogeista Liitutaulublogi

Opeblogi (by Anne Rongas) Kenguru-blogi Vaparetki (mobiilitiimin blogi)

Blogger –blogin luominen

Page 42: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Perusta oma jaiku: http://www.jaiku.comMobiilijaiku: http://m.jaiku.com

Esimerkki Jaiku-kanavasta

Page 43: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Entäs sitten wikit? Wikit ovat avoimia yhteiskirjoitusvälineitä Ideana helpottaa yhteistuottamista (vrt. Wikipedia) Helpottavat verkkojulkaisemista Wikin kirjoitukset ovat yleensä kenen tahansa

luettavissa ja muokattavissa (oikeuksia tosin voidaan myös rajata)

Esim. http://pbwiki.com/ tai http://www.wikispaces.com/ Hyvät ohjeet jälkimmäisen käyttöön (by Anne Rongas)

Wikit opetuskäytössä –wiki Psyka5 (by Anne Rongas) Pedagogisen kurssin wiki Mobiilitiimin wiki Mediataitojen aakkosia

Page 44: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Testaa wikin käyttöä! http://kuopiopedawiki.wikispaces.com/Etusivu

Ohjeet oman wikin perustamiseen:http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/opo/kurssit/verkkopeda/opeko/mobiili/wiki

Perusta oma wiki:http://www.wikispaces.com/

Page 45: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Testaa Skypeä! www.skype.com

VOIP, eli ”Voice over IP” mahdollistaa reaaliaikaisen puhelinkeskustelun Internet-verkkoa hyödyntäen. VOIP-sovelluksiin on usein liitetty puheominaisuuden lisäksi myös muita toiminnallisuuksia, kuten Chat ja tiedostojen jakaminen. VOIP-sovelluksilla voi soittaa tietokoneelta toiselle ilmaiseksi, kunhan tietokone on kytketty Internetiin ja käytössä on kuulokkeet ja mikrofoni.

VOIP-puhelut tarjoavat edullisen tavan pitää yhteyttä esimerkiksi yhteistyötahoihin ulkomailla tai oppijat voivat hyödyntää VOIP-puheluja omien yhteisöllisten oppimisprojektien työvälineenä.

VOIP–puhelujen käyttömuotoja ovat: keskustelut, audioluennot, konferenssipuhelut, tiimikokoukset ja ryhmätyöt

VOIP-puhelua voidaan hyödyntää esimerkiksi etäopetuksessa. Skype-puhelinsovellus on laajalle levinnyt ja tunnetuin esimerkki VOIP -ohjelmasta. Suomenkielisen version Skypestä voit ladata koneellesi ilmaiseksi. (http://www.skype.com)

Lähde: Oph:n KenGuru-sivusto

Page 46: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

Hyvää viikonloppua!

Page 47: Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107