instrumen numerasi tahun 2 2015

31
 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT T ahun 2 ( 2015) INLSK/SJ KC/ SJ KT 1 LINUS2.0  © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN I N S T R U M ENN U M ER A S I L I S A N S A R INGA N1(S K / S J K C/ S J K T ) T A HUN 2 2015 MAC 2 0 1 5 1. Instr umen i ni meng a ndungi 2 4 i tem. 2 . S emua mur id T a hun 2 mes ti mend uduki sa r i nga n in i. 3. Sa r i nga n ini boleh di tad bir secara individu a tau k umpul an kecil. B i l angan mur i d da l a m k umpul a n kec i l t i da k l eb i h d ar i pa da 3 or ang. INL S K/SJ KC/ S J KT

Upload: siti-rupiah-marsi

Post on 05-Oct-2015

94 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

SARINGAN 1 TAHUN 2 NUMERASI 2015

TRANSCRIPT

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  1

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT)

  TAHUN 22015

  MAC 2015

  1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

  2. Semua murid Tahun 2 mesti menduduki saringan ini.

  3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

  INLSK/SJKC/SJKT

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  2

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

  1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid menunjukkan tiga kad angkaiaitu 1, 4, dan 9

  Arahan Guru kepada MuridTunjukkan kad angka satu, empat dansembilanMurid menunjukkan kad angka

  2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Minta murid mengambil semua kad angka 6

  Arahan Guru kepada MuridAmbil semua kad angka 6Murid mengambil semua kad angka 6

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  3

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Arahan kepada GuruSediakan 40 penutup botolMinta murid membilang dan mengambil 25penutup botol

  Arahan Guru kepada MuridBilang dan ambil 25 penutup botolMurid mengambil penutup botol mengikutbilangan yang diminta

  4. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Minta murid menyatakan bilangan mentol

  Arahan Guru kepada MuridSebutkan bilangan mentolMurid menyebut bilangan mentol

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  4

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Sediakan kad nomborSediakan 40 penyedut minuman yang diikatsepuluh-sepuluhMinta murid membilang dan menunjukkankad nombor mengikut bilangan

  Arahan Guru kepada MuridBilang penyedut minumanMurid membilang penyedut minumanBerapakah bilangan penyedut minumanMurid menyebut bilangan penyedutminumanTunjukkan kad nombor mengikut bilanganpenyedut minumanMurid menunjukkan kad nombor

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  5

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Sediakan kad nombor secara rawakMinta murid menyebut nombor - nombortersebutMinta murid menyusun kad nombor mengikuttertib menaik

  Arahan Guru kepada MuridSebut nombor-nombor iniMurid menyebut nomborSusun kad nombor ini mengikut tertibmenaikMurid menyusun kad nombor

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  6

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  7. Arahan kepada GuruSediakan 3 batang lidi dengan panjangyang berbezaMinta murid menyusun lidi mengikut turutanpanjang ke pendek

  Arahan Guru kepada MuridSusun l idi mengikut turutan panjang kependekMurid menyusun lidi

  8. Arahan kepada GuruSediakan tiga gelas berisi air berwarna yangberbeza isipaduMinta murid menyusun gelas mengikutturutan isipadu sedikit ke banyak

  Arahan Guru kepada MuridSusun gelas ini mengikut turutan isipadusedikit ke banyakMurid menyusun gelas

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  7

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Arahan kepada GuruSediakan dua keping wang kertas Malaysiadan sekeping wang kertas negara luarMinta murid mengambil wang kertas negaraluar

  Arahan Guru kepada MuridAmbil wang kertas negara luarMurid mengambil wang kertas negara luar

  10. Arahan kepada GuruSediakan wang kertas Malaysia RM20, RM10,RM5 dan RM1Minta murid mengambil wang kertas RM10

  Arahan Guru kepada MuridAmbil wang kertas RM10Murid mengambil wang kertas RM10

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  8

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid menyusun kad nama harimengikut turutan

  Arahan Guru kepada MuridSusun kad nama hari mengikut turutanMurid menyusun kad nama hari mengikutturutan

  12. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Minta murid menyatakan waktu yangditunjukkan

  Arahan Guru kepada MuridSebutkan waktu pada muka jamMurid menyebut waktu yang ditunjukkan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  9

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  13. Arahan kepada GuruSediakan 20 kayu aiskrim di dalam bekasMinta murid mengira dan menyatakanbilangan kayu aiskrimMinta murid mengeluarkan 10 kayu aiskrimMinta murid mengira dan menyatakanbilangan kayu aiskrim yang tinggal di dalambekas

  Arahan Guru kepada MuridKira dan nyatakan bilangan kayu aiskrimdi dalam bekasMurid mengira dan menyatakan bilangankayu aiskrimKeluarkan 10 kayu aiskrimMurid mengeluarkan 10 kayu aiskrimBerapakah bilangan kayu aiskrim yangtinggal di dalam bekasMurid mengira dan menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  10

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Minta murid memilih kad ayat matematikberdasarkan gambar

  Arahan Guru kepada MuridPil ih kad ayat matematik berdasarkangambarMurid memilih kad ayat matematikBaca ayat matematik tersebutMurid membaca ayat matematik

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  11

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  16. Arahan kepada GuruSediakan sekeping wang kertas RM5 dansekeping wang kertas RM10Minta murid menyatakan nilai setiap wangMinta murid menyatakan jumlah nilai wangtersebut

  Arahan Guru kepada MuridBerapakah nilai wang ini?Murid menyatakan jawapanBerapakah nilai wang ini?Murid menyatakan jawapanBerapakah jumlah nilai wang tersebutMurid menyatakan jawapan

  15. Arahan kepada GuruSediakan dua keping wang syiling 20 sen dandua keping wang syiling 10 senAmbil semua wang syiling 20 senMinta murid menyatakan jumlah nilai wangsyiling yang diambil.

  Arahan Guru kepada MuridAmbil semua wang syiling 20 senMurid mengambil ke semua wang syiling20 senBerapakah jumlah nilai wang ini?Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  12

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

  17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Minta murid menyatakan jisim objek dalamkad gambar

  Arahan Guru kepada MuridLihat kad gambarMurid melihat kad gambarNyatakan jisim objek dalam kad gambarMurid menyatakan jisim objek

  18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Minta murid melihat kad gambarMinta murid menyatakan tinggi pokok kelapa

  Arahan Guru kepada MuridNyatakan tinggi pokok kelapaMurid menyatakan tinggi pokok kelapa

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  13

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 11Baca situasi berikut:

  Di dalam bakul ada 13 delima.Danish memasukkan 12 delima lagi.Jumlah delima di dalam bakul ialah 25.

  Minta murid menunjukkan kad ayatmatematik berpandukan situasiyang diberi

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan tunjuk kadayat matematik yang betulMurid mendengar dan menunjukkankad ayat matematikBaca kad ayat matematik tersebutMurid membaca kad ayat matematiktersebut

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  14

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 12Baca situasi berikut:

  Ada 27 anggur. 17 anggur telah dimakan.Baki anggur ialah 10.

  Minta murid menunjukkan kad ayatmatematik berpandukan situasi yang diberi

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan tunjuk kad ayatmatematik yang betulMurid mendengar dan menunjukkan kadayat matematikBaca kad ayat matematik tersebutMurid membaca kad ayat matematiktersebut

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  15

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

  21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Salwa ada 20 rambutan. Boon Kiang ada 15rambutan.Berapakah jumlah semua rambutan?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberiMurid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  16

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

  22. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 13Minta murid melihat kad gambarBaca situasi berikut:

  Puan Mary membuat 24 kek cawan. Diamemberikan 11 kek cawan kepada Donny.Berapakah baki kek cawan Puan Mary?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada MuridLihat kad gambarMurid melihat kad gambarDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberiMurid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  17

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  David pergi ke Putrajaya pada hari Isnin.Esoknya dia pergi ke Melaka.Pada hari apa David pergi ke Melaka?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikanMurid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  18

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  KERTAS SOALAN TAMAT

  24. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Santey membeli 35 meter kain langsir. Diamemotong 20 meter kain tersebut danmemberikannya kepada Mulan.Berapa baki kain Santey?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikanMurid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  19

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran l

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  20

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 2

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  21

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 3

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  22

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 4

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  23

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 5

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  24

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 6

  Rabu

  Isnin

  Selasa

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  25

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 7

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  26

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 8

  a

  anddan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  27

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 9

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  28

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 10

  m

  m

  m

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  29

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 11

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  30

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 12

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  31

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 13