instrumen numerasi bertulis saringan 1 (sjkt) tahun …ppdkp.net/unit linus...

22
INBSJKT LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) TAHUN 1 2013 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) April 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. þ째ûÅ¢ò¾¡û þÕ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Tamil. §¸ûÅ¢ò¾¡û ӾĢø ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¾¡¼÷óÐ «¾ü¦¸¡ôÀò ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎû ÇÐ. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. þ째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø 20 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan. §¸ûÅ¢¸¨Çô ÒâóЦ¸¡ûÇ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¯¾×ÅÐ «Åº¢Âõ.

Upload: doantu

Post on 21-Apr-2018

304 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 1 (SJKT)

TAHUN 12013

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

April

1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.þ째ûÅ¢ò¾¡û þÕ¦Á¡Æ¢¸Ç ¢ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

2. I tem dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Tamil.§¸ûÅ ¢ò¾¡û Ó¾Ä ¢ø ¬í¸ ¢Ä ¦Á¡Æ ¢Â ¢Öõ ¦¾¡¼÷óЫ¾ü¦¸¡ôÀò ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÐ.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.þ째ûÅ¢ò¾¡Ç ¢ø 20 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ.

4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan.§¸ûÅ¢¸¨Çô ÒâóЦ¸¡ûÇ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¯¾×ÅЫź¢Âõ.

Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

1. Circle the numerals of 7.7 ±ýÈ ±ñ¸ÙìÌ Åð¼Á¢Î.

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2. Match the same numerals.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É ±ñ¸¨Ç þ¨½.

Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

3. Count and circle the correct numerals.±ñ½¢, ºÃ¢Â¡É ±ñ¸ÙìÌ Åð¼Á¢Î.

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

4. Count the roses and write the correct numeral.§Ã¡ƒ¡ì¸¨Ç ±ñ½¢, ºÃ¢Â¡É ±ñ¨½ ±ØÐ.

Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

5. Circle the missing number.Å¢ÎÀð¼ ±ñ¨½ Åð¼Á¢Î.

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

6. Match the number with the correct number of objects.±ñÏìÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É ±ñ½¢ì¨¸Ô¨¼Â ¦À¡Õû¸Ù¼ýþ ¨ ½ .

Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

7. Tick ( ) the correct time.ºÃ¢Â¡É §¿Ãò¾¢üÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

dayÀ¸ø

nightþÃ×

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

8. Circle the correct day.ºÃ¢Â¡É ¸¢Æ¨ÁìÌ Åð¼Á¢Î.

Monday¾¢í¸û

Tuesday¦ºùÅ¡ö

Friday¦ÅûÇ¢

WednesdayÒ¾ý

Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

9. Add.ÜðÎ.

and¯õ ¯õ

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

10.Subtract.¸Æ¢.

Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

11.Tick ( ) the correct answer.ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

sen sen sen

sen sen sen

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

12.Circle the correct answer.ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î.

and¯õ

RMRM

¯õ

Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

13. Tick ( ) the heavier object. Á¢¸ì ¸ÉÁ¡É ¦À¡ÕÙìÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

14.Circle the smaller object.Á¢¸î º¢È¢Â ¦À¡ÕÙìÌ Åð¼Á¢Î.

Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

15.Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.¸ð¼ò¾¢ø ( + ) «øÄÐ ( – ) ±Éì ÌȢ¢Î.

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

16.Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.¸ð¼ò¾¢ø ( + ) «øÄÐ ( – ) ±Éì ÌȢ¢Î.

and ¯õ ¯õ

Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

17.Rosnah bought 8 pencils. She gave 5 pencils to Zura.How many pencils are left?§Ã¡ŠÉ¡ 8 ¦Àýº¢ø¸û Å¡í¸¢É¡û. «Åû 5 ¦Àýº¢ø¸¨ÇÝá×ìÌì ¦¸¡Îò¾¡û.

Á£¾ÓûÇ ¦Àýº¢ø¸û ±ò¾¨É?

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

18.Albert has 6 balloons. Ranjit has 3 balloons.How many balloons altogether?¬øÀð 6 Àæý¸û ¨Åò¾ ¢Õó¾¡ý. Ãﺢò 3 Àæý¸û¨Åò¾¢Õó¾¡ý.¦Á¡ò¾ô Àæý¸û ±ò¾¨É?

and¯õ ¯õ

Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

19.Suzy had 50 sen. She bought a piece of cake that priced0 sen.

What is the balance?ͺ¢ 50 sen ¨Åò¾ ¢Õó¾¡û . «Åû 0 senìÌ «½¢îºøÅ¡í¸¢É¡û.

Á£¾ô À½õ ±ùÅÇ×?

sen

0 sen

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 21Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

20.How many paper clips equal to the length of the watch?¨¸ì¸Ê¸¡Ãò¾¢ý ¿£Çõ ±ò¾¨É ¸¡¸¢¾î ¦ºÕ¸¢¸ÙìÌî ºÁõ?

Instrumen Numerasi Bertulis 22Saringan 1 – SJKTTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKTBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan ( ) jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20