modul numerasi guru tahun 3

Download Modul Numerasi Guru Tahun 3

Post on 05-Apr-2018

287 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  1/377

  NKRA

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  2/377

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  3/377

  i

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

  LINUSNUMERASI

  MODUL GURU

  TAHUN 3

  Terbitan

  Kementerian Pelajaran MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulum

  2012

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  4/377

  ii

  Cetakan Pertama 2011

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian

  artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara

  apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain

  sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan

  Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

  Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

  Dicetak oleh:

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  5/377

  iii

  PENGENALAN

  National Key Result Areas (NKRAs) Kementerian Pelajaran Malaysia telah

  menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai

  literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahunmengikuti pendidikan di sekolah rendah.

  Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada murid

  sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi.

  Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin

  disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk

  menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Oleh

  sebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia merancang untuk mengatasi

  masalah tersebut melalui program Literasi dan Numerasi (LINUS).

  Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah

  menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa

  konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Konsep

  yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secara

  pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan.

  Konsep tersebut dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran.

  Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi

  membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi.

  Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai

  kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini

  boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga

  boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang

  dicadangkan.

  Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima

  kasih kepada guru, pensyarah institusi pendidikan guru dan wakil bahagian

  di Kementerian Pelajaran Malaysia yang turut menyumbangkan idea dan

  kepakaran untuk menghasilkan modul ini.

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  6/377

  iv

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  7/377

  v

  1.0 DEFINISI NUMERASI

  Numerasi didefinisikan sebagai kebolehan untuk melakukan operasi asas

  matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta

  mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalamkehidupan harian.

  2.0 MATLAMAT

  Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang

  mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dan

  numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti

  program LINUS.

  3.0 OBJEKTIF

  Objektif Program Numerasi adalah memastikan murid berupaya:

  i. menyebut, menulis, membilang, menyusun, menentukan nilai digit

  dan tempat bagi nombor hingga 1000

  ii. menguasai fakta asas tambah

  iii. menguasai fakta asas tolak

  iv. menguasai fakta asas darab

  v. menguasai fakta asas bahagi

  vi. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik yang mudah

  dalam wang, menyatakan masa dan waktu, ukuran panjang, jisim

  dan isi padu cecair.

  4.0 ORGANISASI KANDUNGAN

  Modul guru program LINUS ini dihasilkan mengikut unit. Terdapat sepuluhunit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang

  merangkumi nombor bulat hingga 100, tambah dan tolak dalam

  lingkungan 1000, darab dan bahagi dalam lingkungan sifir dua, lima,

  sepuluh dan empat, wang hingga RM100, masa dan waktu, ukuran

  panjang, jisim dan isi padu cecair.

  Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS (Numerasi) ini ialah

  pendekatan pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan

  penggabungjalinan.

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  8/377

  vi

  Kandungan Kemahiran Numerasi Tahun 3

  1. Nombor bulat hingga 1000

  2. Tambah dalam lingkungan 1000

  3. Tolak dalam lingkungan 1000

  4. Darab5. Bahagi

  6. Wang hingga RM1000

  7. Masa dan waktu

  8. Ukuran panjang

  9. Jisim

  10. Isi padu cecair

  Hasil Pembelajaran Tahun 3

  Pada akhir Tahun 3 murid berupaya:

  1. Menyebut nombor hingga 1000.

  2. Mengenal pasti angka hingga 1000.

  3. Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan

  seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh.

  4. Menulis angka hingga 1000.

  5. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seribu'.

  6. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seribu'.

  7. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga

  1000.

  8. Menyusun nombor hingga 1000:

  a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun.

  b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun.

  c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun.

  d) membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertibmenurun.

  e) membilang seratus-ratus secara tertib menaik dan tertib

  menurun.

  9. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih

  atau kurang.

  10. Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor.

  11. Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000.

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  9/377

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  10/377

  viii

  27. Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir 3, 6, 7,

  8, 9, 100 dan 1000.

  28. Menyatakan secara spontan sifir 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000

  mengikut:

  a) tertib menaik

  b) rawak

  c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi

  hasil darab tertentu.

  29. Mengkelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-

  tujuh dan lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan

  menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:

  a) objek

  b) gambar

  c) garis nombor

  30. Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:

  a) pengumpulan

  b) pengongsian

  c) tolak berturut-turut

  d) songsangan operasi darab

  31. Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian

  dengan 3, 6, 7, 8 dan 9 berpandukan:

  a)objek konkrit

  b)gambar

  c)garis nombor

  32. Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir 3, 6,

  7, 8, 9, 100 dan 1000.

  33. Menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua, lima,

  sepuluh, empat, satu dan sifar mengikut:

  a) tertib menaik.

  b) rawak.salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk

  memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila

  disoal.

  34. Menggunakan pembahagian dengan 3, 6, 7, 8, 9, 100 dan 1000

  bagi:

  a)mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang

  diberi.

  b)menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian

  dua nombor.

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  11/377

  ix

  35. Menyatakan nilai wang dalam RM dan 'sen'.

  36. Menukarkan

  a) duit syiling sehingga RM10

  b) wang kertas sehingga RM100.

  37. Menukarkan ringgit kepada sen dan sebaliknya.

  38. Menambah wang sehingga RM1000.

  39. Menolak wang sehingga RM1000.

  40. Mendarab wang jawapannya tidak lebih daripada RM1000.

  41. Membahagi wang yang jumlahnya tidak lebih daripada RM1000.

  42. Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi

  harian.

  43. Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit.

  44. Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit.

  45. Membaca jadual waktu yang mudah

  46. Membaca kalender

  47. Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di

  antara:

  a) tahun dan bulan

  b) minggu dan hari

  Menukarkan minggu kepada hari dan sebaliknya.

  48. Menambah unit bagi waktu dalam:

  a) jam

  b) minit

  49. Menolak unit bagi waktu dalam:

  a) jam

  b) minit

  50. Mendarab unit bagi waktu dalam:

  a) jam

  b) minit

  51. Membahagi unit bagi waktu dalam:

  a) jam

  b) minit

  52. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi

  harian.

 • 7/31/2019 Modul Numerasi Guru Tahun 3

  12/377

  x

  53. Mengukur dan mencatat panjang objek menggunakan unit

  piawai:

  a) meter

  b) sentimeter

  54. Membandingkan panjang dua objek menggunakan unit piawai.

  a) meter

  b) sentimeter

  55. Menganggarkan panjang objek dalam:

  a) meter

  b) sentimeter

  56. Mengetahui dan menggunakan hubungan di antara meter dan

  sentimeter.

  57. Menambah unit panjang dalam:

  a) meter

  b) sentimeter

  58. Menolak unit panjang dalam:

  a) meter

  b) sentimeter

  59. Mendarab unit panjang dalam:

  a) meter

  b) sentimeter

  60. Membahagi unit panjang dalam:

  a) meter

  b) sentimeter

  61. Menyelesaikan