rpt linus numerasi tahun 3 (1)

Post on 02-Jun-2018

245 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  1/23

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN LINUS NUMERASI TAHUN 3

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  1 & 2

  UNIT 1

  1.1.1 Menyebut nombor

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.1.2 Mengenal pasti

  angka hingga 1000

  dengan betul.

  1. 2 Membilang nombor hingga1000 dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.1.1 Menyebut nombor hingga 1000.

  1.1.2 Mengenal pasti angka hingga 1000.

  1.2 Membilang hingga 1000 obek dengan

  membuat kumpulan seratus!seratus dan sepuluh!sepuluh.

  MINGGU

  "

  UNIT 1

  1.".1 Menulis angka

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.".2 Memba#a nombor

  dalam perkataan

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.".1 Menulis angka hingga 1000.

  1.".2 Memba#a nombor dalam perkataan

  hingga seribu.

  1."." Menulis nombor dalam perkataan

  hingga

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  2/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  1."." Menulis nombor

  dalam perkataan

  hingga 1000

  dengan betul.

  seribu.

  MINGGU

  $

  UNIT 1

  1.$ Mengenal pasti nilai

  tempat dan nilai digit

  bagi nombor hingga

  1000 dengan betul.

  1.% Menyusun nombor

  se#ara tertib menaik

  dan tertib menurun

  hingga 1000 dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.$ Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit

  bagi nombor hingga 1000.

  1.% Menyusun nombor hingga 1000:

  a. membilang satu!satu se#ara tertib

  menaik dan tertib menunrun.

  b. membilang dua!dua se#ara tertib

  menaik

  dan tertib menurun.

  #. membilang lima!lima se#ara tertib

  menaik

  dan tertib menurun.

  d. membilang sepuluh!sepuluh se#ara

  tertib

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  3/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  menaik dan tertib menurun.

  e. membilang seratus!seratus se#ara

  tertib

  menaik dan tertib menurun.

  MINGGU

  %

  UNIT 1

  1..1 Membanding dua

  nombor dan

  menyatakan yang

  mana lebih atau

  kurang dengan

  betul.

  1..2 Meletakkan

  nombor

  mengikut urutan

  pada garis nombor

  dengan betul.

  1.' Menganggar kuantiti

  obek hingga 1000

  dengan betul.

  1.( Membundar

  sebarang

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1..1 Membandingkan dua nombor dan

  menyatakan yang mana lebih atau

  kurang.

  1..2 Meletakkan nombor mengikut urutan

  pada garis nombor.

  1.' Menganggar kuantiti obek hingga 1000.

  1.( Membundarkan sebarang nombor dalam

  lingkungan 1000 kepada puluh yang

  terdekat.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  4/23

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  5/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  UNIT 2

  nombor tiga digit)

  dengan mengumpul

  semula.

  2." Menambah tiga nombor hingga nombor

  tiga digit) dengan mengumpul semula.

  MINGGU

  (

  UNIT 2

  2.$ Menyelesaikan

  masalah yang

  melibatkan operasi

  tambah dalam

  situasi

  harian dengan betul.

  2.0 Tambah dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  2.$ Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  operasi tambah dalam situasi harian.

  MINGGU

  *

  UNIT "

  ".1 Menolak dua nombor

  hingga nombor tiga

  digit) tanpa

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".2 Menolak dua nombor

  hingga nombor tiga

  digit) dengan

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".0 Tolak dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  ".1 Menolak dua nombor hingga nombor tiga

  digit) tanpa mengumpul semula.

  ".2 Menolak dua nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan mengumpul semula.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  6/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  10

  UNIT "

  "." Menolak berturut!

  turut dua nombor

  daripada sebarang

  nombor hingga

  nombor tiga digit)

  tanpa mengimpul

  semula dengan

  betul.

  ".$ Menolak tiga nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".0 Tolak dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  "." Menolak berturut!turut dua nombor

  daripada sebarang nombor hingga

  nombor

  tiga digit) tanpa mengimpul semula.

  ".$ Menolak tiga nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan mengumpul semula.

  MINGGU

  11

  UNIT "

  ".% Mengenal operasi

  tolak sebagai

  songsangan operasi

  tambah dengan

  betul.

  ". Menyelesaikan

  Murid berupaya:

  ".% Mengenal operasi tolak sebagai

  songsangan operasi tambah.

  ". Menyelesaikan masalah yang melibatkan

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  7/23

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  8/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  1"

  UNIT $

  matematik darab

  apabila diberi

  kumpulan tiga!tiga)

  enam!enam) tuuh!

  tuuh dan lapan!

  lapan

  dan sembilan!

  sembilan

  berpandukan obek)

  gambar) dan garis

  nombor dengan

  betul.

  $.$ Menulis operasi

  darab

  yang sama

  aapannya dengan

  operasi darab yang diberi dengan

  mengubah susunan

  nombor yang

  $." Menulis ayat matematik darab apabila

  diberi kumpulan tiga!tiga) enam!enam)

  tuuh!tuuh dan lapan!lapan dan sembilan!

  sembilan berpandukan:

  a- obekb- gambar

  #- garis nombor

  $.$ Menulis operasi darab yang sama

  aapannya dengan operasi darab yang

  diberi dengan mengubah susunan nombor

  yang didarabkan.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  9/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  didarabkan dengan

  betul.

  MINGGU

  1$

  UNIT $

  $.% Membina si/r ") ) ')

  ()

  *) 100 dan 1000

  dengan

  berpandukan obek

  konkrit) gambar dan

  garis masa denganbetul.

  $. Melengkapkan ayat matematik darab

  yang melibatkan si/r") ) ') () *) 100 dan

  1000 dengan betul.

  $.0 ,arab Murid berupaya:

  $.% Membina si/r ") ) ') () *) 100 dan 1000

  dengan berpandukan:

  a- obek konkrit.

  b- gambar

  #- garis masa.

  $. Melengkapkan ayat matematik darabyang melibatkan si/r ") ) ') () *) 100 dan1000.

  MINGGU

  1%

  UNIT $

  $.' Menyatakan se#ara

  spontan si/r ") ) ')()

  *) 100 dan 1000mengikut+ tertibmenaik) raak atausalah satu daripada

  $.0 ,arab Murid berupaya:

  $.' Menyatakan se#ara spontan si/r ") ) ') ()*)

  100 dan 1000 mengikut:a- tertib menaik.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  10/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  dua nombor yangdidarab untuk

  memberi hasil darab tertentu denganbetul.

  b- raak) #- salah satu daripada dua nombor yang

  didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

  MINGGU

  1

  UNIT $

  $.( Menggunakan si/rtiga) enam) tuuh)lapan) sembilan)seratus dan seribubagi:a- mereka #ipta

  #erita

  berdasarkan ayatmatematik darabyang diberi.

  b- menyelesaikan masalah harian yang melibatkan

  pendaraban dua nombor) dengan betul.

  Murid berupaya:

  $.( Menggunakan si/r tiga) enam) tuuh)lapan) sembilan) seratus dan seribu bagi:

  a- mereka #ipta #erita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi.

  b- menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

  MINGGU

  1'

  UNIT %

  %.1 Mengkelaskan

  kepada kumpulan tiga!tiga) enam!enam)

  tuuh!tuuh danlapan! lapan dan sembilan!

  %.0 ahagi Murid berupaya:

  %.1 Mengkelaskan kepada kumpulan tiga!tiga) enam!enam) tuuh!tuuh dan lapan!lapan

  dan sembilan!sembilan denganmenyatakan kumpulan yang diperoleh

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  11/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  sembilan dengan menyatakan

  kumpulan yang diperolehdenganmenggunakan:

  a- obekb- gambar#- garis nombor

  dengan betul.%.2 Menulis ayat Matematik berdasarkan aktiiti:

  a- pengumpulanb- pengongsian#- tolak berturut!

  turutd- songsangan

  operasi darab dengan betul.

  dengan menggunakan:a- obek

  b- gambar#- garis nombor

  %.2 Menulis ayat matematik berdasarkanaktiiti: a- pengumpulan

  b- pengongsian#- tolak berturut!turutd- songsangan operasi darab

  MINGGU

  1(

  UNIT %

  %." Membina ayat matematik yang

  melibatkan

  pembahagian dengan ") ) ') ( dan * berpandukan: a- obek konkrit b- gambar #- garis nombor

  Murid berupaya:

  %." Membina ayat matematik yangmelibatkan pembahagian dengan ") ) ') ( dan *

  berpandukan:a- obek konkrit

  b- g