rpt linus numerasi tahun 3 (1)

Upload: miena20

Post on 02-Jun-2018

316 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  1/23

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN LINUS NUMERASI TAHUN 3

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  1 & 2

  UNIT 1

  1.1.1 Menyebut nombor

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.1.2 Mengenal pasti

  angka hingga 1000

  dengan betul.

  1. 2 Membilang nombor hingga1000 dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.1.1 Menyebut nombor hingga 1000.

  1.1.2 Mengenal pasti angka hingga 1000.

  1.2 Membilang hingga 1000 obek dengan

  membuat kumpulan seratus!seratus dan sepuluh!sepuluh.

  MINGGU

  "

  UNIT 1

  1.".1 Menulis angka

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.".2 Memba#a nombor

  dalam perkataan

  hingga 1000

  dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.".1 Menulis angka hingga 1000.

  1.".2 Memba#a nombor dalam perkataan

  hingga seribu.

  1."." Menulis nombor dalam perkataan

  hingga

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  2/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  1."." Menulis nombor

  dalam perkataan

  hingga 1000

  dengan betul.

  seribu.

  MINGGU

  $

  UNIT 1

  1.$ Mengenal pasti nilai

  tempat dan nilai digit

  bagi nombor hingga

  1000 dengan betul.

  1.% Menyusun nombor

  se#ara tertib menaik

  dan tertib menurun

  hingga 1000 dengan

  betul.

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1.$ Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit

  bagi nombor hingga 1000.

  1.% Menyusun nombor hingga 1000:

  a. membilang satu!satu se#ara tertib

  menaik dan tertib menunrun.

  b. membilang dua!dua se#ara tertib

  menaik

  dan tertib menurun.

  #. membilang lima!lima se#ara tertib

  menaik

  dan tertib menurun.

  d. membilang sepuluh!sepuluh se#ara

  tertib

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  3/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  menaik dan tertib menurun.

  e. membilang seratus!seratus se#ara

  tertib

  menaik dan tertib menurun.

  MINGGU

  %

  UNIT 1

  1..1 Membanding dua

  nombor dan

  menyatakan yang

  mana lebih atau

  kurang dengan

  betul.

  1..2 Meletakkan

  nombor

  mengikut urutan

  pada garis nombor

  dengan betul.

  1.' Menganggar kuantiti

  obek hingga 1000

  dengan betul.

  1.( Membundar

  sebarang

  1.0 Nombor bulat

  hingga

  1000

  Murid berupaya:

  1..1 Membandingkan dua nombor dan

  menyatakan yang mana lebih atau

  kurang.

  1..2 Meletakkan nombor mengikut urutan

  pada garis nombor.

  1.' Menganggar kuantiti obek hingga 1000.

  1.( Membundarkan sebarang nombor dalam

  lingkungan 1000 kepada puluh yang

  terdekat.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  4/23

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  5/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  UNIT 2

  nombor tiga digit)

  dengan mengumpul

  semula.

  2." Menambah tiga nombor hingga nombor

  tiga digit) dengan mengumpul semula.

  MINGGU

  (

  UNIT 2

  2.$ Menyelesaikan

  masalah yang

  melibatkan operasi

  tambah dalam

  situasi

  harian dengan betul.

  2.0 Tambah dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  2.$ Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  operasi tambah dalam situasi harian.

  MINGGU

  *

  UNIT "

  ".1 Menolak dua nombor

  hingga nombor tiga

  digit) tanpa

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".2 Menolak dua nombor

  hingga nombor tiga

  digit) dengan

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".0 Tolak dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  ".1 Menolak dua nombor hingga nombor tiga

  digit) tanpa mengumpul semula.

  ".2 Menolak dua nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan mengumpul semula.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  6/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  10

  UNIT "

  "." Menolak berturut!

  turut dua nombor

  daripada sebarang

  nombor hingga

  nombor tiga digit)

  tanpa mengimpul

  semula dengan

  betul.

  ".$ Menolak tiga nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan

  mengumpul semula

  dengan betul.

  ".0 Tolak dalam

  lingkungan 1000

  Murid berupaya:

  "." Menolak berturut!turut dua nombor

  daripada sebarang nombor hingga

  nombor

  tiga digit) tanpa mengimpul semula.

  ".$ Menolak tiga nombor hingga nombor tiga

  digit) dengan mengumpul semula.

  MINGGU

  11

  UNIT "

  ".% Mengenal operasi

  tolak sebagai

  songsangan operasi

  tambah dengan

  betul.

  ". Menyelesaikan

  Murid berupaya:

  ".% Mengenal operasi tolak sebagai

  songsangan operasi tambah.

  ". Menyelesaikan masalah yang melibatkan

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  7/23

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  8/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  1"

  UNIT $

  matematik darab

  apabila diberi

  kumpulan tiga!tiga)

  enam!enam) tuuh!

  tuuh dan lapan!

  lapan

  dan sembilan!

  sembilan

  berpandukan obek)

  gambar) dan garis

  nombor dengan

  betul.

  $.$ Menulis operasi

  darab

  yang sama

  aapannya dengan

  operasi darab yang diberi dengan

  mengubah susunan

  nombor yang

  $." Menulis ayat matematik darab apabila

  diberi kumpulan tiga!tiga) enam!enam)

  tuuh!tuuh dan lapan!lapan dan sembilan!

  sembilan berpandukan:

  a- obekb- gambar

  #- garis nombor

  $.$ Menulis operasi darab yang sama

  aapannya dengan operasi darab yang

  diberi dengan mengubah susunan nombor

  yang didarabkan.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  9/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  didarabkan dengan

  betul.

  MINGGU

  1$

  UNIT $

  $.% Membina si/r ") ) ')

  ()

  *) 100 dan 1000

  dengan

  berpandukan obek

  konkrit) gambar dan

  garis masa denganbetul.

  $. Melengkapkan ayat matematik darab

  yang melibatkan si/r") ) ') () *) 100 dan

  1000 dengan betul.

  $.0 ,arab Murid berupaya:

  $.% Membina si/r ") ) ') () *) 100 dan 1000

  dengan berpandukan:

  a- obek konkrit.

  b- gambar

  #- garis masa.

  $. Melengkapkan ayat matematik darabyang melibatkan si/r ") ) ') () *) 100 dan1000.

  MINGGU

  1%

  UNIT $

  $.' Menyatakan se#ara

  spontan si/r ") ) ')()

  *) 100 dan 1000mengikut+ tertibmenaik) raak atausalah satu daripada

  $.0 ,arab Murid berupaya:

  $.' Menyatakan se#ara spontan si/r ") ) ') ()*)

  100 dan 1000 mengikut:a- tertib menaik.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  10/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  dua nombor yangdidarab untuk

  memberi hasil darab tertentu denganbetul.

  b- raak) #- salah satu daripada dua nombor yang

  didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

  MINGGU

  1

  UNIT $

  $.( Menggunakan si/rtiga) enam) tuuh)lapan) sembilan)seratus dan seribubagi:a- mereka #ipta

  #erita

  berdasarkan ayatmatematik darabyang diberi.

  b- menyelesaikan masalah harian yang melibatkan

  pendaraban dua nombor) dengan betul.

  Murid berupaya:

  $.( Menggunakan si/r tiga) enam) tuuh)lapan) sembilan) seratus dan seribu bagi:

  a- mereka #ipta #erita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi.

  b- menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

  MINGGU

  1'

  UNIT %

  %.1 Mengkelaskan

  kepada kumpulan tiga!tiga) enam!enam)

  tuuh!tuuh danlapan! lapan dan sembilan!

  %.0 ahagi Murid berupaya:

  %.1 Mengkelaskan kepada kumpulan tiga!tiga) enam!enam) tuuh!tuuh dan lapan!lapan

  dan sembilan!sembilan denganmenyatakan kumpulan yang diperoleh

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  11/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  sembilan dengan menyatakan

  kumpulan yang diperolehdenganmenggunakan:

  a- obekb- gambar#- garis nombor

  dengan betul.%.2 Menulis ayat Matematik berdasarkan aktiiti:

  a- pengumpulanb- pengongsian#- tolak berturut!

  turutd- songsangan

  operasi darab dengan betul.

  dengan menggunakan:a- obek

  b- gambar#- garis nombor

  %.2 Menulis ayat matematik berdasarkanaktiiti: a- pengumpulan

  b- pengongsian#- tolak berturut!turutd- songsangan operasi darab

  MINGGU

  1(

  UNIT %

  %." Membina ayat matematik yang

  melibatkan

  pembahagian dengan ") ) ') ( dan * berpandukan: a- obek konkrit b- gambar #- garis nombor

  Murid berupaya:

  %." Membina ayat matematik yangmelibatkan pembahagian dengan ") ) ') ( dan *

  berpandukan:a- obek konkrit

  b- gambar

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  12/23

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  13/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  UNIT %

  100 dan 1000 bagi:a- mereka #ipta

  #erita berdasarkan ayat matematikbahagi

  yang diberi.b- menyelesaikan

  masalah harian yang melibatkan pembahagiandua nombor)

  dengan betul.

  %. Menggunakan pembahagian dengan ") ) ') () *) 100 dan 1000 bagi:

  a- mereka #ipta #erita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi.b- menyelesaikan masalah harian yang

  melibatkan pembahagian dua nombor.

  MINGGU

  21

  UNIT

  .1 Menyatakan nilaiang dalam 34M5

  dan 6sen6 dengan betul.

  .2 Menukarkan:a- duit syiling

  sehingga 4M10.

  b- ang kertas sehingga4M1000) dengan betul.

  .0 7ang hingga

  4M1000

  Murid berupaya:

  .1 Menyatakan nilai ang dalam 34M5 dan6sen6.

  .2 Menukarkan:a- duit syiling sehingga 4M10.b- ang kertas sehingga 4M1000.

  MINGGU ." Menukarkan ringgit .0 7ang hingga Murid berupaya:

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  14/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  22

  UNIT

  kepada sen dan sebaliknya dengan

  betul..$ Menambah ang sehingga 4M1000 dengan betul..% Menolak ang sehingga 4M1000 dengan betul.

  4M1000." Menukarkan ringgit kepada sen dan

  sebaliknya.

  .$ Menambah ang sehingga 4M1000.

  .% Menolak ang sehingga 4M1000.

  MINGGU

  2"

  UNIT

  . Mendarab ang) aapannya tidak lebih daripada

  4M1000 denganbetul..' Membahagi ang yang umlahnyatidak lebih daripada

  4M1000 denganbetul.

  .0 7ang hingga

  4M1000

  Murid berupaya:

  . Mendarab ang) aapannya tidak lebih

  daripada 4M1000.

  .' Membahagi ang yang umlahnya tidak lebih daripada 4M1000.

  MINGGU

  2$

  UNIT

  .( Menyelesaikan masalah yang

  melibatkan ang dalam situasi harian dengan betul.

  .0 7ang hingga

  4M1000

  Murid berupaya:

  .( Menyelesaikan masalah yang melibatkan ang dalam situasi harian.

  MINGGU '.1.1 Menyatakan aktu dalam gandaan

  '.0 Masa dan aktu Murid berupaya:

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  15/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  2%

  UNIT '

  lima minit dengan betul.

  '.1.2 Menuliskan aktu dalam gandaan lima minit dengan betul.

  '.1.1 Menyatakan aktu dalam gandaan lima

  minit.

  '.1.2 Menuliskan aktu dalam gandaan lima minit.

  MINGGU

  2

  UNIT '

  '.2 Memba#a adual aktu yang mudah

  dengan betul.'." Memba#a kalendar dengan betul.'.$ Menggunakan

  pertukaran unit di antara:a- minit dan saatb- tahun dan bulan#- minggu dan hari)

  dengan betul.

  '.0 Masa dan aktu Murid berupaya:

  '.2 Memba#a adual aktu yang mudah.

  '." Memba#a kalendar.

  '.$ Menggunakan pertukaran unit di antara:a- minit dan saatb- tahun dan bulan#- minggu dan hari

  MINGGU

  2'

  UNIT '

  '.% Menambah unit bagi aktu dalam:

  a- am b- minit)

  dengan betul.'. Menolak unit bagi

  aktu dalam:a- am)

  b- minit) dengan betul.

  '.0 Masa dan aktu Murid berupaya:

  '.% Menambah unit bagi aktu dalam:a- am

  b- minit.

  '. Menolak unit bagi aktu dalam:a- am)

  b- minit.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  16/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  2(

  UNIT '

  '.' Mendarab unit bagi aktu dalam:a- am)

  b- minit) dengan betul.'.( Membahagi unit bagi aktu dalam:

  a- am) b- minit) dengan betul.

  '.0 Masa dan aktu Murid berupaya:

  '.' Mendarab unit bagi aktu dalam:a- am)

  b- minit.

  '.( Membahagi unit bagi aktu dalam:a- am)

  b- minit.

  MINGGU

  2*

  UNIT '

  '.* Menyelesaikan masalah yang

  melibatkan aktu dalam situasi harian) dengan betul.

  '.0 Masa dan aktu Murid berupaya:

  '.* Menyelesaikan masalah yang melibatkan aktu dalam situasi harian.

  MINGGU

  "0

  UNIT (

  (.1 Memba#a skala kepada senggatan terdekat) dengan betul.

  (.2 Mengukur dan men#atat panang obek menggunakan unit piaai:

  a- meter)b- sentimeter)

  (.0 Ukuran panang Murid berupaya:

  (.1 Memba#a skala kepada senggatan terdekat.

  (.2 Mengukur dan men#atat panang obek menggunakan unit piaai:

  a- meterb- sentimeter

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  17/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  dengan betul.

  MINGGU

  "1

  UNIT (

  (." Membandingkan panang dua obek menggunakan unit piaai:

  a- meterb- sentimeter)

  dengan betul.(.$ Menganggarkan panang obekdalam:

  a- meter

  b- sentimeter) dengan betul.(.% ertukaran unit di

  antara meter dan sentimeter) dengan betul.

  (.0 Ukuran panang Murid berupaya:

  (." Membandingkan panang dua obek menggunakan unit piaai:

  a- meterb- sentimeter

  (.$ Menganggarkan panang obek dalam:

  a- meterb- sentimeter

  (.% ertukaran unit di antara meter dan sentimeter.

  MINGGU

  "2

  UNIT (

  (. Menambah+ a- Menambah unit

  panang dalam meter.

  b- Menambah unit panang dalam sentimeter) dengan betul.(.' Menolak+ a- Menolak unit

  (.0 Ukuran panang Murid berupaya:

  (. Menambah+

  a- Menambah unit panang dalam meterb- Menambah unit panang dalam

  sentimeter.

  (.' Menolak+ a- Menolak unit panang dalam meter

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  18/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  panang dalam meter.

  b- Menolak unit panang dalam sentimeter) dengan betul.

  b- Menolak unit panang dalamsentimeter

  MINGGU

  ""

  UNIT (

  (.( Mendarab+ a- Mendarab unit panang dalam meter.

  b- Mendarab unitpanang dalam

  sentimeter) dengan betul.(.* Membahagi+ a- Membahagi unit panang dalam meter.

  b- Membahagi unit panang dalam sentimeter) dengan betul.

  (.0 Ukuran panang Murid berupaya:

  (.( Mendarab+ a- Mendarab unit panang dalam meter.

  b- Mendarab unit panang dalam sentimeter.

  (.* Membahagi+ a- Membahagi unit panang dalam meter

  b- Membahagi unit panang dalam sentimeter.

  MINGGU

  "$

  UNIT (

  (.10 Menyelesaikanmasalah yang

  melibatkan ukuran panang dalam situasi harian) dengan betul.

  (.0 Ukuran panang Murid berupaya:

  (.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panang dalam situasi harian.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  19/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  "%

  UNIT *

  *.1 Memba#a skala

  kepada senggatan terdekat) dengan betul.*.2 Menentukan dan men#atat isim obek

  menggunakan unitpiaai:a- kilogram)

  b- gram) dengan betul.

  *.0 8isim Murid berupaya:

  *.1 Memba#a skala kepada senggatan terdekat.

  *.2 Menentukan dan men#atat isim obek menggunakan unit piaai:

  a- kilogram) b- gram.

  MINGGU

  "

  UNIT *

  *." Membandingkanisim dua obek menggunakan unit piaai:

  a- kilogram) b- gram) dengan betul.*.$ Menganggarkan isim obek dalam:

  a- kilogram)

  b- gram) dengan betul.*.% ertukaran unit di

  antara kilogram dan gram) dengan betul.

  *.0 8isim Murid berupaya:

  *." Membandingkan isim dua obek menggunakan unit piaai:

  a- kilogram) b- gram

  *.$ Menganggarkan isim obek dalam:a- kilogram)

  b- gram

  *.% ertukaran unit di antara kilogram dan gram.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  20/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  "'

  UNIT *

  *. Menambah unit bagi isim dalam:

  a- kilogram) b- gram) dengan betul.*.' Menolak unit bagi

  isim dalam:

  a- kilogram) b- gram) dengan betul.

  *.0 8isim Murid berupaya:

  *. Menambah unit bagi isim dalam:a- kilogram)

  b- gram

  *.' Menolak unit bagi isim dalam:a- kilogram)

  b- gram

  MINGGU

  "(

  UNIT *

  *.( Mendarab unit bagi

  isim dalam:a- kilogram) b- gram) dengan betul.*.* Membahagi unit bagi isim dalam:

  a- kilogram) b- gram) dengan betul.

  *.0 8isim Murid berupaya:

  *.( Mendarab unit bagi isim dalam:a- kilogram)

  b- gram

  *.* Membahagi unit bagi isim dalam:a- kilogram)

  b- gram

  MINGGU"*

  UNIT *

  *.10 Menyelesaikan

  masalah yang melibatkan isim dalam situasiharian) dengan betul.

  *.0 8isim Murid berupaya:

  *.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isim dalam situasi harian.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  21/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  $0

  UNIT 10

  10.1 Memba#a skala kepada senggatan terdekat) dengan

  betul.10.2 Menentukan dan men#atat isi padu #e#air menggunakan unit piaai:

  a- liter) b- milliliter) dengan betul.10." Membandingkan isi

  padu #e#airmenggunakan unit

  piaai:a- liter)

  b- milliliter) dengan betul.

  10.0 Isi padu #e#air Murid berupaya:

  10.1 Memba#a skala kepada senggatan terdekat.

  10.2 Menentukan dan men#atat isi padu#e#air menggunakan unit piaai:

  a- liter) b- milliliter.

  10." Membandingkan isi padu #e#airmenggunakan unit piaai:

  a- liter) b- milliliter.

  MINGGU

  $1

  UNIT 10

  10.$ Menganggarkan isi padu #e#air dalam: a- liter) b- milliliter)

  dengan betul.10.% ertukaran unit di antara liter dan milliliter) dengan

  betul.

  10.0 Isi padu #e#air Murid berupaya:

  10.$ Menganggarkan isi padu #e#air dalam:a- liter)

  b- milliliter.

  10.% ertukaran unit di antara liter danmililiter.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  22/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  MINGGU

  $2

  UNIT 10

  10. Menambah unitbagi isi padu #e#air dalam:

  a- liter) b- milliliter) dengan betul.10.' Menolak unit bagiisi padu #e#air dalam: a- liter) b- milliliter) dengan betul.

  10.0 Isi padu #e#air Murid berupaya:

  10. Menambah unit bagi isi padu #e#air dalam:

  a- liter) b- milliliter.

  10.' Menolak unit bagi isi padu #e#air dalam:a- liter)

  b- milliliter.

  MINGGU

  $"

  UNIT 10

  10.( Mendarab unit bagi isi padu #e#air dalam:

  a- liter) b- milliliter) dengan betul.10.* Membahagi unit bagi isi padu #e#air

  dalam:a- liter)

  b- milliliter) dengan betul.10.10 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu

  10.0 Isi padu #e#air Murid berupaya:

  10.( Mendarab unit bagi isi padu #e#airdalam:

  a- liter) b- milliliter.

  10.* Membahagi unit bagi isi padu #e#air dalam:

  a- liter)

  b- milliliter.

  10.10 Menyelesaikan masalah yangmelibatkan isi padu #e#air dalam situasi harian.

 • 8/10/2019 Rpt Linus Numerasi Tahun 3 (1)

  23/23

  MINGGU

  / UNIT

  TARIK

  HOBJEKTIF

  STANDARD

  KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN

  #e#air dalamsituasi harian) dengan betul.

  9 eran#angan ini tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa.