instrumen numerasi bertulis saringan 1 (sjkt) … linus ppdkp/downloads/inbsjkts1t3.pdf · inbsjkt...

of 21 /21
INBSJKT LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) TAHUN 3 2013 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) April 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. þ째ûÅ¢ò¾¡û þÕ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Tamil. §¸ûÅ¢ò¾¡û ӾĢø ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¾¡¼÷óÐ «¾ü¦¸¡ôÀò ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎû ÇÐ. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. þ째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø 20 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan. §¸ûÅ¢¸¨Çô ÒâóЦ¸¡ûÇ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¯¾×ÅÐ «Åº¢Âõ.

Author: others

Post on 30-Aug-2019

144 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 1 (SJKT)

TAHUN 32013

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

April1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.þ째ûÅ¢ò¾¡û þÕ¦Á¡Æ¢¸Ç ¢ø «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ.

2. I tem dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Tamil.§¸ûÅ ¢ò¾¡û Ó¾Ä ¢ø ¬í¸ ¢Ä ¦Á¡Æ ¢Â ¢Öõ ¦¾¡¼÷óЫ¾ü¦¸¡ôÀò ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÐ.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.þ째ûÅ¢ò¾¡Ç ¢ø 20 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ.

4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan.§¸ûÅ¢¸¨Çô ÒâóЦ¸¡ûÇ ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¯¾×ÅЫź¢Âõ.

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

1. Circle the same numerals.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É ±ñÏìÌ Åð¼Á¢Î.

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2. Tick ( ) the same numerals.´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É ±ñ¸ÙìÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

3. Count in twos and write the missing numbers.þÃñÎ þÃñ¼¡¸ ±ñ½¢, Å¢ÎÀð¼ ±ñ¸¨Ç ±ØÐ.

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

4. Match the pictures with the correct answers.À¼í¸¨Ç ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¸Ù¼ý þ¨½.

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

5. Circle the correct answer.ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î.

More thanÅ¢¼ «¾¢¸õ

Less thanÅ¢¼ ̨È×

6. Write the numbers in descending order. ±ñ¸¨Ç þÈíÌ Å⨺¢ø ±ØÐ.

³

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

7. Tick ( ) the correct day.ºÃ¢Â¡É ¸¢Æ¨ÁìÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

Today is Wednesday. Tomorrow isþýÚ Ò¾ý¸¢Æ¨Á. ¿¡¨Ç

Monday¾¢í¸û

ThursdayŢ¡Æý

Tuesday¦ºùÅ¡ö

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

8. Write the correct time.ºÃ¢Â¡É §¿Ãò¨¾ ±ØÐ.

Á½¢ o’clock

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

9. Subtract.¸Æ¢.

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

10.Multiply.¦ÀÕìÌ.

=

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

11.Find the total price of objects.¦À¡Õû¸Ç ¢ý ¦Á¡ò¾ Å¢¨Ä¨Âì ¸ñÎÀ¢Ê.

RMRM

RMRM

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

12.Circle the correct answer.ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î.

40 sen

30 sen

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

13.Circle two objects that are lighter than the book .Òò¾¸ò¨¾ Å¢¼ Á¢¸ì ̨ÈÅ¡É ±¨¼ ¦¸¡ñ¼ þÃñΦÀ¡Õû¸ÙìÌ Åð¼Á¢Î.

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

14.Tick ( )the object that can hold more volume of water.«¾ ¢¸Á¡É ¿ £¨Ãì ¦¸¡ûÙõ ¦À¡ÕÙìÌ ( ) ±É«¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

15.Rahman has 18 sweets. He gives equally to 2 of his children.How many sweets each child get?ËÁ¡ý 18 Á¢ð¼¡ö¸û ¨Åò¾¢Õó¾¡÷. «Åü¨Èò ¾õ 2À ¢û¨Ç¸ÙìÌî ºÁÁ¡¸ô Àí¸ ¢ðÎì ¦¸¡Îò¾¡÷ .´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ ±ò¾¨É Á¢ð¼¡ö¸û ¸¢¨¼ò¾¢ÕìÌõ?

Write the symbol ( ) or ( ) in the box.¸ð¼ò¾¢ø ( ) «øÄÐ ( ) ±Éì ÌȢ¢Î.

÷÷

××

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

16.Tick ( ) the number sentence based on the picture.À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¸½¢¾ š츢Âò¾¢üÌ ( ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î.

and¯õ ¯õ

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

17.Kamala bought pots of flower. Each pot contains10 flowers.

How many flowers she bought?

¸ÁÄ¡ â츨Çì ¦¸¡ñ¼ âʸ¨Ç Å¡í¸ ¢É¡û.

´ù¦Å¡Õ º¡Ê¢Öõ 10 âì¸û þÕó¾É.

«Åû Å¡í¸¢Â ¦Á¡ò¾ô âì¸û ±ò¾¨É?

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

18.Jarjit has 20 pieces of biscuits. He distributes the biscuitsequally to 5 pupils.Ho w m a n y b isc u its e a c h p u p il g e ts?ƒ÷ƒ¢ð 20 À¢Š¸ðθû ¨Åò¾¢Õó¾¡ý. «Åü¨È 5 §ÀÕìÌîºÁÁ¡¸ô À¸¢÷óÐ ¦¸¡Îò¾¡ý.

´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ ¸¢¨¼ò¾ À¢Š¸ðθû ±ò¾¨É?

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

19.Swee Lin wants to make flower ribbon. She needs 25 cmred ribbon and 72 cm yellow ribbon.What is the length for both ribbons?Íö Ä¢ý âôÀý â¨Åî ¦ºö ±ñ½¢É¡û. «ÅÙìÌ 25 cmº¢ÅôÒ Ã¢ôÀÛõ 72 cm Áïºû âôÀÛõ §¾¨ÅôÀð¼Ð.

þÃñΠâôÀý¸Ç ¢ý ¦Á¡ò¾ ¿£Çõ ±ùÅÇ×?

cm

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSJKT

20.Vicky went to Singapore in June. He came back toMalaysia the following month.Name the month.Ţ츢 ƒ¥ý Á¡¾ò¾¢ø º¢í¸ôâ÷ ¦ºýÈ¡ý. «Åý ÁÚ Á¡¾õÁ§Äº¢Â¡ ¾¢ÕõÀ¢É¡ý.

«õÁ¡¾ò¾¢ý ¦À¨à ±ØÐ.

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJKT) … LINUS PPDKP/downloads/inbsjkts1t3.pdf · INBSJKT Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 1 - SJKT Tahun 3 (2013) LINUS © Hak Cipta

INBSJKT

Instrumen Numerasi Bertulis 21Saringan 1 - SJKTTahun 3 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 3 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan jika menguasai(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20